Мемлекеттік тіл төңірегіндегі заңбұзушылықтар мен қателерді реттеу үшін тіл полициясын құратын кез жеткен жоқ па? Біз осы ая ғы- мызға не киіпжүктеу 2.46 Mb.

бет2/20
Дата06.06.2017
өлшемі2.46 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

жі

жі

ж

лісмендер де

д

д

 күлбілтелемей 

құ

құ

құ

пт

пт

пт

ай

ай

ай

с

с

сал

ал

алуд

уд

уды

ы

ы

жө

жө

жө

н

н

н

кө

кө

кө

рг

рг

рг

ен

ен

ен

 

сыңайл

й ы.

МӘ

СС

С

ЕЕ

Е

ЛЛ

Л

ЕЖа

Ж

Ж

лғасы 4-бетте 

Мә

ММ

жіліске заң жобасын арқалай келген

н

н

мм

м

ұнн

н

ай және га

га

газзз ви

ви

вице

це

це-ммин


ин

ин

иси

и

трі Болат Ақшолақовтыңң

ң

бб

бая


ая

ая

нднд

ндау


ау

ауын


ын

ынша


ша

ша,,


,

Қа зақстан – Қытай мұнай құбырын пайдалану мен да-

мыту туралы жобаны іске асыратын тарап ретінде «Қаз-

МұнайГаз» ҰҚ» АҚ-ы мен Қытайдың ұлттық мұнай-газ 

кор порациясы  бекітіліпті. Сосын Қазақстан тарапынан 

өкі летті  ұйым ретінде «МұнайТас» Солтүстік-Батыс құ-

быр компания

иясы


сы

сы

мм

м

енен

ен

««

«

ҚаҚа

Қа

заза

за

қсқс

қс

тата

та

н-н-

н-

ҚыҚы

Қы

тата

та

й й

й

мұм

м

най құ бы-ры» жауапкер

ер

ерші

ші

шілі

лі

лігі

гі

гіш

ш

шекек

ек

тете

те

улул

улі 


се

се

серірі

рікт


кт

ктес


ес

ес

тіті

ті

гігі

гіні


ні

ні

ңң

ң активтерін 

елі мізде  тіркелген, бұрыннан жұмыс істеп келе жатқан 

бас қа  да  формадағы  бірлескен қызмет жүргізетін  бір 

заң ды тұлға меншігіне біріктірілуі көзделіпті. Қазақстан 

мен Қытай тарапының өкілетті органдары өзара мүд де-

ле р

р

рінің теңдігін сақтауды негізге ала отыры

р

рп осылай 

уа

уауа

ғ 

ғ ғ 

да

дадала

ла

ласқсқ

сқ

анан

ан

..

Ал

А Мәжіліс мақұлдаған ке

ке

келі

лі

ліс

сі

смн

мн

мнің

ң

ң мм

м

азаз

аз

--

мұ

мұмұ

ны

нынына

на

нак

к

келел

ел

сесе

сек


к

к, бұдан былай Мұнай және 

е

е га


га

газ


зз ми

ми

минини

ни

стст

стрл


рл

рл

ігіг

іг

іі

і

мен Қытайдың Мемлекеттік даму және реформалар ко 

митеті осы нысандар пайдалануға берілген соң, 

Атыраудан Қытайға тасымалданатын мұнай жеткізу кес-

те сін жыл сайын келісе отырып шешетін болады. Мұны 

ел дің  бүкіл қар

р

ра

а

аал

ал

лты

тт

ны аспанассс

ты

тт

 еліне қарай «со ры-

лып» кетеді де

де

депп

п

түтү

тү

сісі

сіні


ні

ні

пп

п

қақа

қа

лмлм

лм

аңаң

аң

ызыз

ыз. 


Ке

Ке

Келілі

лі

ссі

сі

пп

п ке


к

к

сте жа сай-тын болғандықтан, мұнда әуел

і

іб

біздің


і

 мүддеміз жү ретіні 

кә

ә

әмі

м

л. Алда-жалда еліміздің ішкі нарар

ар

ығғғ

ын

ыы

да

др

р

ре-

су

сусу

рс

рсрста

та

тард

рд

рдың

ың

ың жетіспеушілігіне әкеліп с

сс

оғоғ

оғат


ат

ат

ынын

ын ж


ж

ж

айай

ай

тттт

ттар


ар

ар 


тір келсе,  Қазақстанның  Мұнай және газ министрлігі Қы-

тай дың Мем лекеттік даму комитетіне ескерте отырып, 

та сымалдау кестесіне өзгеріс жасауға толық құқылы. 

Ал мұндай бірегей жобадан не ұтамыз? Біріншіден

бюд жеттің  бүйірі толатынға ұқсайды. «Қазақстан ау ма-

ғынан экспор

ор

орт


тқ

т

аа

а

шышы

шы

ғаға

ға

тыты

ты

нн

н

мұмұ

мұ

нана

на

йдйд

йд

ыы

ы

қыы

ы

сқа жол са-налатын 50

0

000

0 ша


ша

шақы


қы

қы

рыры

рымд


мд

мды


ық

ы қ


қ

қ

ұбұб

ұб

ырыр

ырда


да

да

нн

н гө


гө

гө

рір

р

 2850 шақы-рым дық  бағытпен тасымалдау ел бюджетіне мол табыс 

тү сіреді», – дейді мұнай және газ министрінің міндетін 

ат қарушы  Болат Ақшолақов. Бұл ғана емес, ауқымды

жо ба  арқасында Атырау, Ақтөбе, Қызылорда, Қа-

рағанды, Шығыс Қазақстан мен Алматы облыстарына 

қа

қақа

 р

 р р

ас

асас

ты

тыты

а

аа

уд

удуд

ан

аа

дарда мұнай құбырыны

ы

ы

ң ң 

ң жұ


жұ

жұ

мымы

мысы


сы

сы

ққ

қ

арар

ар

--

қы

қықы

нд

нднд

ы

ыы тү

тү

түрд

рд

рде

е

е  дамып, 1000-нан астамм

м

адад

ад

амам

ам е


е

е

ңбңб

ңб

екек

ек

пепе

пен


н

қам тылмақ.  Бұған қатысты заң жобасы бойынша жұмыс 

тобының жетекшісі Виктор Рогалев құбырдың арқасында 

жол аумағында электр тарату, байланыс, жол, қазандық 

пен әлеуметтік мекемелердің инфрақұрылымы негізінде 

қосымша сегі

гі

г

з з 

з 

стт

т

ана

а

сының құұ

ры

рыры

лысы бастау алатынын 

мәлімдеді.

.

Алматы+30..+32

о

+16..+18о

+15 ..+17

о

+8..+10


о

Астана


АҢДАТП

П

П

П

А

ЭКОНОМ

ОМ

М

М

ИКА АЙНАСЫ

...дедім-ай, ау!

-бетте

ИƏ

ЖОҚ

– Мен тіл полициясын құру керек де-

ге

ге

генді қолдамаймын.  Себебі а

а

ада

да

дам 

м 

м за

за

зат

тт 


ты

ты

тың 

ң

ңта

та

трихына көз салсақ, қоғам

ам

амдада

да

,,,

ме

меме

м 

мм

ле

леле

--

-кетте  репрессивтік  аппараттарды кү-

шейт  кен 

сайын оның нәтижесі 

ой   дағыдай болмайды. Сондықтан бізге 

қа рақұрым органдарды көбейте бер ген-

нен тіл мәселесі шешілмейді. Тіл по ли-

ци

ци

ция сы

с

сн  құ

ұ

рыр

п, о


о

о

лл

л

полицияға арнайы мі

мі

мін

н

деде

де

ттт жү

жү

жүкткт

кте


еп

еп,


,, ті

ті

тілд

лд

лдііі ос

ос

осылыл

ылай


ай

ай

шша қол дай-

мыз, қорға

й

й

ймыз дегенмен, мәселенің тү йіні тарқатылмайды. Сондықтан бізге 

мұн дай полицияны құрудың қажеті жоқ. 

Егер  біз тіл мәселесін шешеміз де сек, 

қазақтың санасын өзгертуіміз керек. Тіл 

– әр мемлекеттің басты құндылығы. Тіл-

сі

сс

з мемлекетті мемлекет де

де

де

пп

п ат


а

атау


ау

ау

ғаға

ға

дд

д

аа

а

ббо

б

л  майды.  Сондықтан  да хх

х

алал

алық


ық

ықты


ты

ты

ңң 

ң ең


ең

ең

 бас ты  бары да, байлығы да – тілі. Ен-

деше, осыны сезінсек, бірінші  ке зек те 

са  на ны  түзеуіміз  қажет. 

– Бұған ешқандай дау жоқ. Тіл по ли-

ция   сын  құру керек. Нақ қа

қа

қазізі

зі

рр

р

елел

ел

імім

ім

ізіз

із

деде

де

ққ

қ

а- зақ тілінің қолданысына

а

а ққ

қ

атат

атыс


ыс

ысты


ты

ты з


заң

аң

аң б

 б

 бұұ 

ұ 

зузу

зу

--

-

шы лықтар  тым көбейіп кетті. Ірі-ірі қа   лалардағы қатесінен көз сүрінетін жар-

на малардың өзі  – үлкен өрескел заң бұ зу-

шы лық. Осыған қатысты айтарым, мұн дай 

заң сыздықтар мен өрескел  қа те лерді тү-

зе

е

еп,, жөнге салу 

у 

у үш

үш

үін қ

қ

азаққ

қа бір мықты тіл 

по

по

по л

 л

 лициц

иция


ия

иясы


сы

сы к


к

к

ерер

ер

екек

ек

.. Ті

Ті

Тілд

лд

лдііі құ

құ

құр

рметтеу тек қана 

грам матикалық,  син так систік  немесе  тер-

миндік мәселе емес. Бұл қателіктер өз ал-

ды на, қазірде қазақ ті лін ашық сыйламау 

орын алуда.  Сон дық тан  мұндай бір орган 

бізге қажет. Мә 

селен, қазірде Ресейде 

кімде-кім Ұлы Отан соғыс

с

ы  кек

зеңіндегі 

фа шизмді  ақ тау ға  қызм

м

мет

ет

ет жж

жас


ас

ас

асас

ас

а,а,

а, қ


қ

қ

ылыл

ы -


--

мыс тық  іс  кө те руде. Себ

б

беб


еб

еб

іі

і

РеРе

Ресе


се

ейд


йд

йд

ее

е

орор

орыс


ыс

с

 хал қын сый  ламау, фашизмді жақтау, дә-

ріп теу орын алып бара жатқандықтан, 

олар осындай әрекеттерге барып отыр. 

Қ

ҚҚ

ы

ытт

аа

ййй 

м

мұ

ұ

рраа

ғ

атынан Абылай ханның 

хаты табылд

дд

ы

ыы

Ақжалдың


ң

ң

 б

б

ба

а

ал

л

лаа

а

сс

с

ыы

ы, 


Алаштың азаматы

Головкин кез 

к

кке


еел

л

лг

г

ге

ее

нн

н 

ааай

й

йққ

қ

аа

а

сқа 100

пайызға дайын-бетте

-бетте

-бетте

3

57

ДА

ДА

ДА

ДА

Т!

Т

Т

Сәкен ҚАНЫБЕКОВ:

153,57

203,80

2

2

2

5

5

5

,,

,

0

0

0

6

6

6

15191,06

910,71

1367,70

4,68

1,32

1394,27

112,22

ДО

ДОДОЛЛ

ЛЛ

ЛЛАРАР

АР

ЕВРОРУБЛЬ

ЮАНЬ


EUR/USD

DJIA


KASE

RTSI


BRENT

GO

GOGO

LD

LDLD

(ICE)

T

T(NY

(NY

(NY

MEX

MEX

MEX)

))

с

сс

с

Дәурен ӘБДІРАМАНОВ,журналист: 

– «Нысанадан»

» үз

үз

үзін

ін

інді

ді

д:  Әк

Әк

Әкес

ес

есі:

і:

:

 

Бала мыз  оқу оқыма

ма

ма

йй

й

мама

ма

??

ШеШе

Ше

шеше

шесі


сі

сі: –


Оқи ды.  Дайындап та қойдым. – Қандай? – ЙЕҚМУ? – Қандай, 

қандай? – ЙЕҚМУ – Йе гова атындағы 

қазақ, мемлекеттік уни верситеті. 

Мына түрімізбен шынымен сон-

да

да

дай

й

йЖО

ЖО

ЖОО О 

О 

ашаш

аш

ылыл

ыл

саса

са,


,

, та


т

т

ңғң

ң

алмас едім...(www.facebook.com/ әлеуметтік 

желісінде жазғанынан)

Астана уақытымен сағат 18:00 бойынша

Аман

ан

ан

ге

ге

гелд

лд

лді 

і

і АЙ

АЙ

АЙТА

ТА

ТАЛЫ

ЛЫ

ЛЫ,

,

,

мемлекет және қоғам қайраткері:

Ерлан СЫДЫҚОВ, 

тарих ғылымының докторы

профессор:

бетте

Ше

е

е

те

те

телд

лд

лде

е

е

20

20

20

ж

ж

ж

ыл

ыл

ыл б

б

бой

ой

ой

ы 

ы

ы бо

бо

бо

й

й 

й

та

та

та

са

са

с

лап жүрген 

қазақстандық қылмыскер елге әкелінді. Беларусь 

Республикасында қолға түскен ол сегіз жылға бас 

бостандығынан айырылды.

№158 (1069) 

12 қыркүйек, бейсенбі

2013 жыл


Тоқтар КЕНЖЕҒАЛИЕВ

Со

СоСо

ңғы деректер бойынша біз

із

із

геге

ге

кк

к

елел

ел

етет

етін


ін

н

аа

а

яқяқ

яқ

--

киі м  нің 75 пайызы Қытайдан тасымал да нады. 

Қал ғаны – Ресей мен Түркиядан. Одан арғысы 

ба  ғасы қымбаттау болса да, бренд деген аты 

бар АҚШ, Германия, Ита лия, Голландиядан 

жет  кі зі лу де.  Адам  жа лаңаяқ  жүре  алмайды. 

Жазғысы бар, қыс қысы бар жыл сайын пәлен 

бә тең


ең

ң

кек

к

мм

м

енн

н

ттт

у 

у у 

фл

флфл

ид

идид

і

ііто

то

тозд

зд

здыр

ыр

ырам

ам

амыз

ыз

ыз.

.

.Мұны жақсы 

бі л


л

л

етет

ет

інін

ін ш


ш

ше

е е 

те

тетел

л

лді

д

дік 

к 

к те

те

терр

р са


са

сапа


па

па

сысы

сы

з з 

з өн


өн

өн

імім

імді


д

ді

 тықпалаудан та нар емес. Әри не,  олар біздің аяғымызды ой-

лап жатқан жоқ. Майлы шелпектен кім айы-

рыл ғысы келеді дей сіз. Осыншалықты «аяқтан 

қа луымызға»  өзі мізді  ғана  кі нә ла сақ  болады. 

Бір кездері күллі  Қа зақстанды  аяқкиім мен  жа-

ры

рыры

л 

лл

қа

қақа

ған  «Же ті су ды»  жап тық.

қ.

Ш

ШШ

ым

ымым

к

кенен

ен

т т 

т 

тете

те

гігі

г  


«Вос ход»,  Ақтөбедегі,  Қы  зыл ордадағы аяқкиім 

фа брикалары да ал дыңғысының кебін құшты. 

Қазір рес пу бликада аяқ киім тігетін 100-ге жуық 

ша ғын  кәсіпорын бар де седі. Бірақ, масқара 

бо

о

ол 

л

лғанд

д

а,,

 олардың өнімі іш кі қажеттілікт

кт

кт

ің 11

 

папа

па

 й й

 йыз


ыз

ызын


ын

ын

ғғған

ан

ана

а

а қанағат тан ды рады екен. ОнОн

Он

 д д

 да


а

а да


да

да

 бұлар, негізінен, мұнай шы лар мен құры лыс-

шы ларға қажетті арнаулы аяқкиім шығарады. 

Яғ ни  ірі компаниялардың тап сырысын орын-

даумен шектеледі.

Жалпы, тігіншілік қазаққа таңсық кәсіп 

емес. Төрт түлік малдан ішер асы мен киер киі-

 мін  айыр ған

н

нағ

ағ

ағай

ай

айын

ын

ынны

ны

ң ң

ң

атат

ат

а-а-

а-

дәдә

д

стст

ст

үрүр

үр

дед

д

нн

бі раз 


ажы рап  қа

қа

қал

л

лға

ға

ғаныны

ны ғ


ғ

ғ

анан

ана


а

а қы


қы

қы

нжнж

нж

ылыл

ыл

тата

тады


ды

дыКе

К

К зінде 

мал шар уа шы лығымен  айналысқан  Қазақ стан-

ның  түк   пір-түкпірінде жүн-жұр қа, тері-терсек 

атаулы іріп-шіріп жатыр. Мал баққан жұрт 

«жүн ді ешкім алмайды» деп еңірейді. Соңғы 

кез дері шіріп жат қан жүн   ді  өртейтін болдық. 

Ба

Ба

Бар р 

р ды


ды

ды

ұұ

ұ

қсқс

қс

атат

а

а а

а

ал ма сақ,  ен ді  қайтпекпіз??

!

!Ши

Ш

Шк

к

кіі-

і-

Мансұр ұр

Х

АМИТ (фото)

ф

зат  ты  Қытайға  су тегінге сат қанымызға риза бо  лып  жүр ген дей  міз.  Жыл  сайын  Қа зақстан 

Қы   тай ға  2  млн  ірі қараның, 5,5-6 млн ұсақ 

мал   дың  те   рісін  экспорттауда.  Ал  статистика  мы-

на  жай    ла

ла

ла

рғр

р

а  қақ нықтырды. Жыл сайын бізде 

50

50500

0

0мы

мы

мыңң

ң

тото

тонн


нн

ннад


ад

ад

анан

ан артық мақта өнімдері, 3

3

3

00

0

мыңға жуық тонна жүн, 7,5 миллион тон  на тері өнім дері жиналады екен. Бұ лар дың  түгелі дер-

лік ши кізат күйінде шетел аса ды. Себеп бі реу 

– қа зақ жерінде  өнімді  өң дейтін  кә сіп орын дар 

жоқ. Оларды сал масақ, өзге ел бюд же тінің бү-

йі  рін бұл ти тып, өзіміз баяғы таз ке пеш пен жүре 

бе   реміз.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал