Мемлекеттік білім беруге қаржы жинақтау жүйесі ата-аналар мен тәлімгерлер үшін тиімді бола ма?жүктеу 3.77 Mb.

бет1/28
Дата13.02.2017
өлшемі3.77 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

www.аlashainasy.kz

e-mail: info@аlashainasy.kz

1 ЖЕЛТ


ОҚСАН – ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТ КҮНІ

Мәселен, АҚШ-та  1880 жылдан бері Президент 

күні деп аталатын ресми мереке тойланып келеді. 

Атаулы күн АҚШ-тың тұңғыш президенті Джордж 

Вашинг 

тонның құрметіне белгіленген. Мерекенің тарихына назар салатын болсақ, алғашында аме ри-

калықтар 22 ақпанды Президент күні ретінде емес, 

қай раткер, күрескер, қаһарман Джордж Вашингтонның 

туған күні ретінде ғана тойлап жүрді. Америкалықтар 

бұл күнді алғаш тойлап жүрген кезде АҚШ-та прези-

дент деген құзырлы тақ әлі жоқ еді. Ал Джордж Ва-

шингт он тәуелсіздік үшін болған төңкерісте қолбасшы 

болды. Халық оны ерекше құрметтеп, оның туған күнін 

елдік деңгейде атап өтуді қош көрді. АҚШ-тағы 

революция аяқталмай жатып-ақ жергілікті басылымдар 

бұл күннің болашақта елдің атаулы күндерінің біріне 

айналатынын жазып жүрді. 

1778 жылы әскери адамдар Джордж Вашингтонға 

арнап бірнеше әскери марш ойнап береді. Осыдан 

кейін бұл күні әскери парад өткізу дәстүрге айналып 

кеткен. Әсіресе Вашингтонның туған штатында атаулы 

күнді әскери шерусіз елестету мүмкін емес. Амери ка-

дағы Тұңғыш президент күні Джордж Вашингтон қай-

тыс болғаннан кейін бұрынғыдан да ерекше деңгейде 

той ланатын болды. 1799 жылдан бастап АҚШ-тың 

бар лық қаласы жеке бастамаларымен алаңға жина-

лып, түрлі той-томалақтар ұйымдастыратын еді. Тұңғыш 

президентін 

ұлықтайтын елдер

ОЙ-КӨКПАРМемлекеттік білім беруге қаржы жинақтау жүйесі ата-аналар мен тәлімгерлер үшін тиімді бола ма?

Полицейлер статистикаға бола 

қылмысты жасырмайды

Көрсеткіш демекші, бірер жыл бұрын Елбасы 

күш құрылымдарын бір қуырып алғалы бері Ішкі 

істер де, Прокуратура да көрсеткіш қууды қойып, 

азаматтардан түскен барлық өтінішті түгел 

тіркеуді қолға алған. Сөйтіп, елдің нақты крими-

но  гендік жағдайын жабуға, «жағдайымыз жақ-

сы» деп жалған жауап қатуға жол қалмаған еді. 

Сол мақсатта әлгіндей жақсы көрсеткіш жасауға 

тырыс қандарды қатаң жазалауға дейін шаралар 

қа былданыпты. Нәтижесі нешік? Жасырылатын 

қыл мыстар саны 75 пайызға артқан. «Енді ғана 

біз шынайы статистикаға қол жеткіздік деп ойлай-

мын. Ендеше, өңірлердің қылмыстық ахуалы қа-

дай екенін көз алдымызда толық қалыпқа кел-

тіріп, жұмыс жасай аламыз», – дейді генерал 

Қал  мұханбет Қасымов. Сонымен толық тіркеу 

нәти жесіндегі шынайы статистикаға сүйенсек, 

елі міз дегі қылмыстар 50 пайызға дейін өршіп, 

жыл басы нан бері 226 мыңға тақапты. «Алайда 

бұл – ста тистика ғана. Еліміздің криминогендік 

жағ дайы ның нақты көрінісі еш нашарлаған жоқ. 

Біз тек жыл сайын «көлеңкеде» қалып қоятын 

қыл мыс тардың қатарын 75 пайызға арттырдық. 

Оның ішінде бұлардың басым бөлігі – ұрлық-қар-

лық қа, бұзақылыққа қатыстылар, ұсақ-түйек қыл-

мыс тар», – дейді полицейлер генералы. Ал қыл-

мыc түрлерін жекелей сараптасақ, оның ба сым 

бөлігі немесе 70 пайызы – ұрлықпен байла ныс ты. 

Ұрлықтың өзі 59 пайызға артқан. Оның ішін де 

Қазақстандағы әрбір төртінші ұрлық пен әр бір 

екінші тонау ұялы телефонға қатысты орын ала ды 

екен. Дегенмен министр ұрлық-қарлық өр шіге-

німен, аса ауыр қылмыстар ауыздықтала бас-

тағанын айтып сендіріп бақты. Мәселен, осын дай 

ерекше ауыр қылмыстар көрсеткіші 18 па йыз ға 

төмендесе, оның ішінде кісі өлтіру – 10 пайыз ға, 

денсаулыққа аса ауыр жарақат салу – 3 па йызға, 

қа рақшылық шабуыл 4 пайызға кеміген.

«Қазақстан полицейінің бүгінгі жұмысы азаматтарымыздың көңілінен шықпайды». 

Кеше Мәжіліс алдына Үкімет сағаты аясында алғаш рет есеп бергелі келген министр 

Қалмұханбет Қасымов баяндамасын бастамас бұрын бірден осылай деп ашық мойындап 

алды. Сөйтсек, полицейлердің жұмысы министрдің өзіне де, тіпті полицейлердің 

өздерінің де көңілдерінен шықпайтын көрінеді. Министрдің Мәжіліске келіп, бұлай ашық 

мойындауының өзі – үлкен жаңалық. Дегенмен мойындамасқа көрсеткіштердің өзі жол 

бермейтіні байқалды.

Өткен жұмада Астанада «Арман! Еңбек! Сенім!» ұраны мен 

«Нұр Отан» халық тық-демок ратиялық партия сы «Жас Отан» жас-

тар қа на тының ІІ съезі өтті. Елдің барлық өңірінен келген 1100-ден 

аса жас делегаттың Сары ар қа велотрегіндегі осынау жиы ны жас-

отан дықтардың ғана емес, барша Қазақстан жас тары үшін ерекше 

маңызды оқи ға болды. Олай болатын себе бі – алқалы жиында 

жастар сая са тын дамыту, келешектер ісіне жаңа ша қарқын беру 

мен соны ба ғыт тарға жол ашу жайы сөз бол ды. Нәтижеде «Жастар 

– Отан ға!» аталатын 2020 жылға де йін гі стратегия қабылданды. Ең 

бастысы, еліміздің келешегі сана ла  тын жастар саясатын дамытуды 

ұдайы назарда ұстайтын Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы да осы жиын ға 

қатысып, күні ертең ел тұтқа сына айналар жас өрендерге арнау айтты. 

МӘЖІЛІС


Жалғасы 3-бетте 

Жалғасы 3-бетте 

Жалғасы 2-бетте 

Қабылданған стратегия – «Жас-

тар – Отан ға!» құжатының аты «жас 

отандікі» бол ғаны мен, заты – бар ша 

қазақстандық  жас тар дікі.  Сон-

дықтан да бұған дейін страте гия жо-

ба 

сы елдің түгел аймақта рын 

да 


жан-жақ ты талқыланып, кез кел ген 

ықыласты жас оған өз ұсы нысын 

жа сауға мүмкіндік алды. Осын  дай 

ілкі ұсыныстарды ірікте ген сарап шы-

 лар сапалы білім, жас тардың әлеу -

меттік  еңбекке  бейім де луі,  мә де  ни 

даму және бірлік, жас 

тар кә 


сіп-

керлігі  мен  ғылымды  да  мы  ту,  ерік-

тілер  қозғалысын  өр кен дету  се кіл ді 

келелі мәселелерді қамтып, ақы ры 

«Жас Отан» страте 

гиясының 11 

басты  бағы тын  ай қын дапты.  Он дай 

бағыттар туралы съезд бары сын да 

жастардың өзі де айт қан бо ла  тын. 

Алматы


-1..  -3

о

 -8..  -10о

-10..  -12

о

-12..  -14о

Астана


ИƏ

АҢДАТПА

ЭКОНОМИКА АЙНАСЫ

...дедім-ай, ау!

-бетте

3

ЖОҚ

– Бәлкім, бұл жүйе кейбіреулер 

үшін тиімді шығар. Бірақ менің 

бай 

қағаным: аталмыш жүйенің кемшін тұстары жетерлік. Осы жа-

ғынан алғанда, мен ата-аналар 

үшін тиімді жүйе деп айта алмай-

мын. Мәселен, мемлекеттік білім 

беру 

дің жинақтау жүйесіне шот ашу дың негізгі шарты– жинақтал-

ған валютаның теңге түрінде бо-

луы. Ертеңгі күні теңге құнсызданып 

кетсе, жинақталған қаржының да 

тиын болып қалуы әбден мүмкін. 

Мәселен, баласы 1-сыныпқа бар-

ғаннан бастап ата-ана 11 жыл 

бойы баласының болашақтағы 

білі мі үшін қаржы жинайтын болса, 

осы жылдар ішінде теңгені инфля-

ция жеп қоюы да мүмкін. 

– Менің ойымша, мемлекеттік 

білім беруге қаржы жинақтау жү-

йе сі халық үшін өте тиімді. Жыл 

өт кен сайын мемлекет тарапынан 

бө лі нетін гранттардың саны кө-

бейіп жатқанымен, ақылы бөлімде 

оқ и тын жастардың да саны өсе тү-

су де. Мәселен, бүгінгі жалпы сту-

дент тердің 70 пайыздан астамы 

ақы лы негізде білім алады екен. 

Осы ны ескеріп, мемлекетіміз ақы-

лы бөлім студенттері үшін білім 

бе ру ге қаржы жинақтау жүйесін 

енгі зіп отыр. Жаңа жүйе бойынша, 

ата-аналардың болашақта ба ла-

ла ры ның білім алуы үшін алдын 

ала шот ашып, қаржысын екінші 

дең гей лі  банктерде  жинауына 

болады.  Елімізде білім алуға қол жеткізуді қамтамасыз ететін екі механизм 

бар. Біріншісі мемлекеттік грант арқылы оқу болса, екіншісі – 

ақылы оқу негізінде білім алу. Бүгінде еліміздегі студенттердің 

төрттен бірі ғана мемлекеттік грант арқылы оқиды. Ал қалған 

бөлігі – ақылы бөлімде. Өткен аптада Мәжіліс отырысында 

білім алудың үшінші механизмі ретінде мемлекеттік білім 

беруге қаржы жинақтау жүйесі талқыланды. Осыған дейін 

көптеген елде енгізілген жүйе ата-аналарға балаларын 

оқыту үшін алдын ала қаржы жинауға мүмкіндік береді 

деп күтілуде. Жүйе бойынша еліміздің кез келген 

азама ты салымшы болып, банкте білім беру жинақтау 

шо тын ашады. Оған жыл сайын жинақталған ақша-

ның көлеміне қарай 5% мемлекеттік сыйақы 

қосы лып отырады. Кейбір басымдық берілген 

топ тар үшін (жетім балалар, мүгедектер, көп- 

бала лы және табысы аз отбасылар) мемлекеттік 

сый ақы мөлшері 7% болып белгіленген. Енді 

ға на іске қосылғалы отырған жаңа жүйеге 

қа тыс ты қоғамда тартысты пікірлер көп. 

Сон дық тан  жүйенің  артық-кем  тұстарын 

ой көкпарына салып көрген едік... 

Халық академигінің 

орны ойсырап тұр...

Тарихи 


тұлғаларымызды жас 

ұрпақ жақсы біле ме?

Боз кілемнен 

алтын алу мұң 

болды

-бетте

-бетте

-бетте

4

57

Серік ЖҰМАНҒАРИН:

ДАТ!

Моноқалаларды дамытуға 

бөлінген қаражат оларды 

90 пайызға жаңғыртуы тиіс150,46

192,20

24,15

12588,31

928,30

1723,80

4,76

1,27

1392,68

109,60

ДОЛЛАР


ЕВРО

РУБЛЬ


ЮАНЬ

EUR/USD


DJIA

KASE


RTSI

BRENT


GOLD

(ICE)

(NYMEX)

с

сс

с

Бақтияр АРТАЕВ, боксшы, Афины Олимпиадасының чемпионы:

– Таксист: «Мына жерде жарыс 

өтті ме?» – деп жол үстінде әңгімеге 

тартты. «Иә», –  деп жауап бердім... 

«...Бақ 

тияр Артаев жекпе-жекке 

шық ты ма? Көрдің бе?» – дейді. «Иә, 

көр дім», – дедім. «Бақтиярды Шым-

кент тің баласы оңдырмапты ғой. Әб-

ден сабап тастапты, бет-аузынан түк 

қал мапты...», – деп әлгі таксист жігіт 

әң гі мені соғып отыр... Басынан қо-

йып қалайын дедім де, артынша ол 

ойымнан қайттым. Баратын жеріме 

200 теңге деп келіскенбіз. 500 теңге 

бе ріп ем, «ұсақ ақша жоқ» деді де, 

оны да алып кетті.    

(«Жұлдыздар отбасы» журналына 

берген сұхбатында айтқаны)

А с т а н а   у а қ ы т ы м е н   1 8 : 0 0   б о й ы н ш а

Жастар саяси 

авангардқа айналды

Нұрлан ДУЛАТБЕКОВ, 

Қарағанды 

«Болашақ» университетінің ректоры

заң ғылымының докторы, профессор, 

ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі:

Тұрсынбек ӨМІРЗАҚОВ, 

Мәжіліс депутаты:

бетте

6

Биылдан бастап жыл сайын желтоқсан айының алғашқы күнінде Қазақстанның Тұңғыш Президенті 

күні аталып өтетін болады. Қазақстан үшін бұл 

мереке жаңа құбылыс болып отыр. Әлемде мұндай 

мерекені атап өту  тәжірибесін көптеп кездестіруге 

болады. 

№205 (887) 

20 қараша, сейсенбі

2012 жыл


Қанат ҚАЗЫ

Қанат ҚАЗЫ

С.БОНДАРЕНКО, Б.ОТАРБАЕВ (фото)Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

 

e-mail: info@аlashainasy.kz

111


1

1

ЖЕЛТ

О

ҚС

АН – ТҰҢҒ

ЫШ

Ш

ШШ

ПП

ПП

П

РЕЗ

ИДЕНТ КҮН

І

Мәселен, АҚШ-та  1880 жылдан бері Президент күні деп аталатын ресми мереке тойланып келеді. 

Атаулы күн АҚШ-тың тұңғыш президенті Джордж 

Вашинг тонның  құрметіне белгіленген. Мерекенің 

тари


и

и

хыхы

хы

хыхы

на

аа

а

а назар салатт

т

тыны

ы

 болсақ, алғашында аме ри-ка

алы


лы

лы

лылы

қт

қтқт

қт

қтар

ар

арар

а

22

2

22

2

22

2

ақақ

ақ

ақпа

п

панднд

нд

нднд

ы

ыы Пр

Пр

ПрПр

рез


ез

ез

езез

ид

идид

ид

енен

ен

ее

т күні ретінде емес, 

қай раткер, күрескер, қаһарман Джордж Вашингтонның 

туған күні ретінде ғана тойлап жүрді. Америкалықтар

бұл күнді алғаш тойлап жүрген кезде АҚШ-та прези-

дент деген құзырлы тақ әлі жоқ еді. Ал Джордж Ва-

шингт он  тәуелсіздік  үшін  болған төң

ң

ңңкерісте қолбасшы 

бо

бобо

бо

болд

л

лдл

л

ы. Халық оны ерекше құрмрм

рм

мрмет

ет

етет

ет

тете

те

тет

п

п,п,

п,

п,о

о

оныны

ны

ыы

ң

ңң 

ң

ңту

ту

туу

у

ғаа

а

ан

н

нн

н

күкү

кү

күні

ні

нн

н

н н 

н 

нн

ел і


ді

і

к деңгейде атап өтуді қош көрдііі. АА

АҚШ


ҚШ

ҚШ

ҚШҚШ

-тағы


революция аяқталмай жатып-ақ жергілікті басылымдар 

бұл күннің болашақта елдің атаулы күндерінің біріне

айналатынын жазып жүрді. 

1778 жылы әскери адамдар Джордж Вашингтонға

ар

р

рр

р

нана

на

нана

п

пп

п

пбі

бі

іі

рн

рнрн

рн

реш

еш

ешш

ш

ее

е әс


әс

ә

әске

ке

кеке

к

рири

ри

рм

м

марар

ар

арар

ш

шш

ш

шой

й

йй

нап береді. Осыдан 

кейі

йі

ййі

йі

нн

н 

нн

бұ

бұбұ

бұ

лл

л

күкү

к

күк

ні

ніні

ні

нә

ә

әскск

ск

ерер

ер

рр

и

ии па

па

папа

ра

рара

ра

ад

д

дд

өт

өтөт

өт

өкі

кі

кікі

к

зу дәстүрге айналып кеткен. Әсіресе Вашингтонның туған штатында атаулы 

күнді әскери шерусіз елестету мүмкін емес. Амери ка-

дағы Тұңғыш президент күні Джордж Вашингтон қай-

тыс болғаннан кейін бұрынғыдан да ерекше деңгейде

то

то

тото

о

й лал

л

л натын  болды. 1799 жылдлд

лд

лдлд

а

ана

а

аб

б

бб

б

асас

ас

асаста

та

тата

а

тап

п

пп АҚ

АҚ

АҚАҚ

АҚ

Ш-Ш-

Ш-

Ш-Ш-

ты

тыты

ты

тың 

ң 

ңң 

ң 

баба

ба

бабар

р

рр 

р

ллы

л

лқ қаласы жеке бастамал

ал

алал

ал

арар

ар

арар

ым

ымы

ым

ымен

ен

енен

е

аа

а

аа

ла

лала

ла

лңғ

ңғ

ңғң

ңғ

аа

а

аа

жи

жижи

ж

жина

на

нана--

лып, түрлі той-томалақтар ұйымдастыратын еді. 

О

О

ОО

Й

Й-КӨКПАРР

Р

Көрсеткіш демекші, бб

б

бб

ір

ірір

ір

ірер

ер

ерер

ер

жж

ж

жж

ыл

ылыл

ыл

ылб

б

бб

б

ұрұр

ұр

ұұр

ы

ынын

ын

ыЕ

Е

ЕЕ

Е

лблб

лб

лблб

а

асас

ы

ыы

ы

күш құрылымдарын бір қуырып алғалы бері Ішкі істер де, Прокуратура да көрсеткіш қууды қойып, 

азаматтардан түскен барлық өтінішті түгел 

тіркеуді қолға алған. Сөйтіп, елдің нақты крими-

но

н   гее

ндік жағдайын жабуға, «жағдайымыз жақ-

сы

сы

сыс

сы

»»

»

»»

де

деде

де

дп 

п 

п п

жа

жж

жа

жл

лғ

лғанан

ан

анн

ж

жж

ж

жау

ау

ауауап

ап

апап

ап

ққ

қ

қат

ат

ататт

уғ

уғуғ

у

уа жол қалмаған еді. 

Со

СоСо

С

Сол

л

лл

ма

мам

ма

ақс

қс

қсқсат

ат

ата

та

тата ә

ә

әлг

лг

лглгін

н

ндеде

де

дейй

й

йй

жа

жажақс

қс

қсқ

ы көрсеткіш жасауға 

тырыс қандарды қатаң жазалауға дейін шаралар 

қа былданыпты. Нәтижесі нешік? Жасырылатын 

қыл мыстар саны 75 пайызға артқан. «Енді ғана 

біз шынайы статистикаға қол жеткіздік деп ойлай-

мын. Ендеше, өңірлердің қылмыстық ахуалы қа-

дай екенін көз алдымызда

а

а

атттол

л

лықы

ы

ққ

алыпқа


қ

к

кк

ел-


тіріп, жұмыс жасай ала

а

аа

мы

мымы

мы

мыз»з

з»

зз

,

,,

,

де

де

деде

де

йдйд

йд

йді

і  ге


ге

ге

гее

не

нене

е

нера

ра

рар

ра

лл

л

лҚал  мұханбет Қасымов. Сонымен толық тіркеу 

нәти жесіндегі шынайы статистикаға сүйенсек, 

елі міз дегі  қылмыстар 50 пайызға дейін өршіп, 

жыл басы нан бері 226 мыңға тақапты. «Алайда 

бұл – ста тистика ғана. Еліміздің криминогендік 

жағ дайы ның нақты көрінісі еш нашарлаған жоқ. 

Бі

Бі

БіБ

з тек жыл сайын «көлеңке

е

е

еде

де

деде

де

»»

»

»»

қа

қақа

қа

қалы

лы

лыл

лы

пп

п

пп

қо

қоқо

қо

қят

ят

ятя

ятын


ын

ын

ынын

 

қықы

қы

ыы

л

лл

л

мыс тардың қатарын 75 папа

па

аа

йы

йыйы

йы

ызғ

зғ

зғз

а ар


ар

ар

атт

тт

ттттыр

ыр

ыры

ды

дыды

ы

ық

қ

қ.қ

қ

 Оның ішінде бұлардың басым бөлігі – ұрлық-қар-

лық қа,  бұзақылыққа қатыстылар, ұсақ-түйек қыл-

мыс тар», – дейді полицейлер генералы. Ал қыл-

мыc түрлерін жекелей сараптасақ, оның ба сым 

бөлі

і

іігі

гі

гігі

гі

 немем

ем

мм

есе 70 пайыз

ыз

ызы – ұрлықпен  байла ныс ты. Ұр

р

рр

р

лылы

лы

лылықт

қт

қтқ

қ

ыңың

ың

ыңың

ө

өө

ө

өззі

зі

зіз

5

559 

9

99

9

папа

па

паа

йы

йыйы

ы

йызғ

зғ

зғзғ

зғ

аа

а

аа

ар

арар

ар

ртқ

тқ

тққ

тқ

аа

ан. Оның ішін де 

Қазақстандағы әрбі

б

бібі

бір төрті

і

ін

іі

і

ші  ұрлық пен әр бір екінші тонау ұялы телефонға қатысты орын ала ды 

екен. Дегенмен министр  ұрлық-қарлық өр шіге-

німен, аса ауыр қылмыстар ауыздықтала бас-

тағанын айтып сендіріп бақты. Мәселен, осын дай 

ерекше ауыр қылмыстар көрсеткіші  18  па йыз ға 

тө

төө

ме

мндесе, оның ішінде кісі өлті

ті

тіті

ру

руру

ру

ру

10

0

0па

па

аа

йы

йыз ғаға

а,

,де

де

деде

е

нсн

н

нн

аулыққа аса ауыр жарақат

ат

ат

атат

сс

сс

с

алал

ал

алал

у 

у у 

у

у

– 3

3

3па

па

папа

па

йй

йыз


ы

ы ға


ға

ға

ғаға

,қа рақшылық шабуыл 4 пайызға кеміген.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал