Мемлекеттік қаламақы қорын құру арқылы ұлттық әдебиетімізді жаңа сатыға көтере аламыз ба? Жарамсыз жанармайдың жолын кесуге жеңіл жаза кедергіжүктеу 0.71 Mb.

бет1/6
Дата07.09.2017
өлшемі0.71 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

www.аlashainasy.kz

e-mail: info@аlashainasy.kz

Жалғасы 3-бетте 

Жалғасы 6-бетте 

ҚА

ЗАҚ ЖЕРІНІҢ ХИКМЕТТЕРІ

Талайдың жағы талғанша мақтайтын келбеті 

көркем жеріне барғанның өзінде тезірек кіндік 

қанымыз тамған, ержетіп, есейген атажұртқа жеткенше 

асығатынымыз сол себепті шығар дейміз. Байтақ 

елімізде аты ел-жұртқа етене таныс, естігенде елең ете 

қалатын, көнекөз қариялардан көптеген аңыз-әфсана 

тыңдап өскен Қызылқұм, Мойынқұм, Мырзашөл, 

Бетпақдала, Қарақұм сынды көптеген шөлді аймақтар 

бар. Азияның төрінде қоныс тепкен Қызылқұм шөлі 

жайында елдің арасында қызықты әңгімелер жиі 

айтылады. 

Қызылқұм Орталық Азияның қақ ортасында жатыр. 

Негізінен, Қазақстан мен Өзбекстан аумағын алатын 

шөлдің бір бөлігі Түрікменстан жерін де қамтиды.

Қызығы мол 

Қызылқұм

ОЙ-КӨКПАРМемлекеттік қаламақы қорын құру арқылы ұлттық әдебиетімізді жаңа сатыға көтере аламыз ба? 

Жарамсыз жанармайдың жолын 

кесуге жеңіл жаза кедергі

Мамандар қазір «Алматы қаласынан сапалы 

жанармай емге табылмайды» деген пікірде. 

Мәселен, маусым айының соңында қала дағы 

жанар май  бекеттеріне  жүр гі зіл ген  тексеріс  бары-

сында заңбұзушылықтар анық талып, жалпы құны 

мил лион теңгеден асатын 5 мың литр сапасыз 

жанар май табыл ған. «Бұл – бар болғаны екі 

жанармай бекетінен табылған сапасыз жанармай. 

Ал қала бойынша олардың саны тіптен көп», – 

дейді мамандар. Әйтсе де, сапасыз жа нар май 

сату ды әдетке айналдырған жанар май бекет-

терінің иелері айыппұл төлеп құтылып кете тін дік-

тен, заңбұ 

зушылық тыйыл 

май отырғандай. 

«Жаза ның жеңілдігі олардың сапасыз жанармай 

сатудан тыйыла алмауына түрткі болып отыр. 

Саты лып жатқан 92-маркалы бензиннің октан 

саны 80-ге де жетпейді. Тіпті айласын асырған 

алаяқтар АИ-80 жанармайын 96 деп сатуға көш-

кен», – дейді мамандар.Ералы СЕРІКБАЕВ, Алматы қалалық Метрология 

және техреттеу департаментінің мемлекеттік инс-

пек торы:

– Жақында ғана ашылған «Энерджи» 

бекеті халықты алдап, сапасыз жанармай 

сатқан. Бұл нүктеден октан саны талапқа сай 

келмейтін жә не мерзімі өтіп кеткен 2 мың литр 

бензин тәр 

кіленді. Яссауи мен Райымбек 

көшесінің қиы лысындағы «Ақжол» бекетіндегі 

80 мар калы бензиннің октаны 71-ді құрады. 

Бекет сапасыз бензиннің 3 мың литрін 

саудалап үлгер ген. Ал бекет қожайыны бұл ісі 

үшін 67 мың теңге айыппұлмен құтылып отыр.

Шілде айының басында жанар-

жағармай сапасын қадағалайтын 

халықаралық The International 

Fuel Quality Center (IFQC) орталығы 

көмiрсутегi өндiретiн елдердiң 

бензинінің сапалық рейтингін 

жариялады. 100 мемлекеттің 

жанармайының сапасы сарапқа 

салынған рейтингіде еліміз 

66-орында тұр. Халықаралық 

IFQC сарапшыларының пiкiрiнше, 

дүниежүзiндегi ең таза әрi сапалы 

жанармай Швецияда екен. Екiншi 

орынды жанармайының сапасымен 

Германия алса, Жапония, Финляндия, 

Дания, Венгрия, Люксембург, 

Голландия, Австрия, Австралия, 

Бельгия үздік ондыққа еніпті. 

Сарыарқаның сайын даласы ішін тартып, талай тарихты бүгіп 

жатыр. Дарқан далаға тіл бітсе, не дер еді? Көшпелілердің көшелі 

мәдениетін, өрелі өнерін, тереңге тартқан тарихын паш етер 

еді. Сөз жоқ, сөйтер еді! Қазақ үшін қастерлі саналған қасиетті 

қорымдар, таңбалы тастар, кесенелер де – көненің хабаршысы. 

Диалектика заңы бойынша өткендi егжей-тегжейлi бiлiп алмай, 

бүгiнгiге баға берiп, келешектi пайымдау, яғни өткеннiң жетiстiгi 

мен кемшiлiгiн, озығы мен тозығын танып, оны осы күнмен, 

алдағы болашақпен байланыстырмай, зиялы, көркейген ел 

болып қалыптасу мүмкiн емесi белгiлi. Сондықтан халықтың 

болашағын ойлау мүддесiнен туындайтын тума тарих пен 

рухани мұраларды шынайы бағалау – қазiргi кезеңде қоғамдық 

талап. Қағидаға айналып, бұл әрi ұлттық тәрбиенi, қоғамдық 

сана-сезiмдi жетiлдiретiн тарихи зерделiлiктi, бiрiздiлiк пен 

сабақтастықты қалыптастыратын қажеттiлiк ретiнде танылуда. 

ОЙТ


О

ЛҒАҚ


Жалғасы 7-бетте 

Демек, сонау ескi кезеңдерден қал-

ған көненiң көзi, тарихтың жетiле 

түсуiне негiз болған, ежелгi далалық 

құн дылықтардың шығу төркiнiн жан-

жақты түбегейлi зерттеу, сонымен бiрге 

олардың қазiргi қоғамдағы көрi нi сiн, 

iзiн тану – архелогияға тән ерек шелік.

Ұраны – Алаш, керегесi – ағаш, 

қар ға тамырлы, киiз туырлықты ата-

бабаларымыздың басынан өткерген 

тарихының кей дәуiр-кезеңдерiнiң на-

зар 

дан тыс қалған қалтарыстарына жiтi рек ден қоя үңiлсек, тауы да, тасы 

да, сонау есте жоқ, ескi кезеңдердегi 

ғасырлар қойнауынан, әлiмсақтан сыр 

тарт қандай сөйлеп қоя беретiн шежi-

ресi тұнған халықпыз.

Сөз жоқ, қазiргi отандық тарих 

саласындағы басты тенденция сақ, 

скиф, ғұн тарихын тану арқылы өзiнiң 

бас тау көздерiн айқындау мәселесi бо-

лып отыр. Ендеше, ен даламыздан та-

был  ған дүниенің бiздi қызықтырмай, 

өзi не мойын бұрғызбай қоймайтыны 

кә дiк. 

Алматы


+24..  +27

о

+18..  +21о

+31..  +34

о

+20..  +23о

Астана


ЭКОНОМИКА АЙНАСЫ

ИƏ

ЖОҚ

– Бұл әдіс әдебиеттің дамуына 

әжеп тәуір үлесін қосар еді. Себебі 

қазіргі жағдайда бұл ауадай қажет. 

Өйткені жазушылар қаламақыны 

Тәуелсіздік алғалы бері біржола 

ұмытты. Алдында жейтін наны жоқ, 

«отбасымды қалай бағамын» деп 

отырған адам қалай көркем шығарма 

жазсын? Дұрыс дүние жазуы үшін 

оның көңілінде еш алаң болмауы ке-

рек. Жоқшылық болса, жұмысы ауыр 

болса, адам классикалық шығарманы 

еш қашан туғыза алмайды. Ақын бол-

сын, жазушы болсын, бала-шаға-

сына, олар дың ертеңіне алаңдамай 

жұмыс істегенде ғана жақсы шығарма 

туғы зады. Сондықтан  дәл қазір мем-

ле кет тік қаламақы қорын құру белгілі 

бір дәрежеде әдебиеттің дамуына кө-

мектеседі.  

– Соңғы кездері ақын-жазу шы лар-

 

дың арасында қаламақы мәселесі көптен бері әңгіме болып жүр. Бір кез-

дері Кеңестер Одағы кезінде бір ас тау-

дан қаржыланып отырған жүйе бұ зыл-

ды. Жаңа заман, жаңа кезең, нарық тық 

қарым-қатынастар пайда болды. 

Сөйтіп, кеңестік кезде бір ас тау  дан қар-

жы ланып  отырған  ақын-жа зу шылар 

тұйыққа тірелгендей күй кешіп, дағ да-

рысқа ұшырап қалды. Яғни олардың 

қалталары қағылды. Әсі ресе мынау 

кітапты көп шыға ра тын, әртүрлі жол да-

рын тауып, көп том дық  тарын үздіксіз 

шығарумен болған адам дар дың жолы 

кесілді. Бұл ше шім нің бір пайдасы мен 

бір зияны болды. Пай дасы – жаңағы 

тамыр-та ныс тық  ар қылы  кітап  шы-

ғарып, ас таудан мол қар пып жүр ген-

дерге тоқтау салынды.  АҢДАТПА

дедім-ай, ау!

Қараусыз бала 

қылмысқа бейім

-бетте

-бетте

-бетте

4

57

ДАТ!

Ұлттық өнердің 

кешенді насихатын 

ойластыруымыз 

керек 

149,51

183,22

23,46

12943,26

983,97

1583,8

4,68

1,22

1399,95

106,32

ДОЛЛАР


ЕВРО

РУБЛЬ


ЮАНЬ

EUR/USD


DJIA

KASE


RTSI

BRENT


GOLD

(ICE)

(NYMEX)

с

сс

с

Майкл МАКФОЛ,АҚШ-тың Ресейдегі елшісі:

– Сіз екеуміз әйтеуір бір кез де суіміз 

керек. Әйтпесе қызық жағдай туын-

дады,  жұрт сіз екеумізді әр күн сайын 

бас қосады деп есептейді. Ал мен сізді 

бір рет те көрген емеспін. (Twitter арқылы ресейлік 

оппозиционер Алексей Навальныйға 

жазған хаты)

Астана уақытымен сағат 18:00 бойынша

Тарих таңбаланған тасқа 

тіл бітсе, не дер еді?!

Сәбит ДОСАНОВ,

жазушы:

Аманхан ӘЛІМ,

ақын:

-бетте

3

Біздің тыныс-тіршілігімізге дендеп ене бастаған нарықтық қоғам заңдылықтары рухани кеңістіктегі кез 

келгеніміз қажет ететін құндылықтардың да аясын 

тарылтып жібергендей. Күйкі тірліктің құлына айнала 

бастаған қазақы қоғам бүгін әдебиетті де, 

мәдениетті де, өнерді де өз шыңырауына ысырып 

барады. Мұндай құбылыс үдеген тұста 

әдебиеттің әдемі әлемін қалай қажетті нәрге 

айналдыруға болады? Қайталанбас 

классикалық туындылардың өмірге келіп, 

ұлттық әдебиеттің жоғарғы сатыда 

тұруына мемлекеттік қаламақы қорын 

құру арқылы себепші бола аламыз ба? 

бетте

6

Табиғат-ананың талғамына шек жоқ. Бір аймақ жасыл желекке малынып тұрады. Екіншісінде – 

мүлдем өзгеше. Өсімдік әлемі өте сирек. Жортқан 

жан-жануары да көзге ілуде бір түседі. Біз мұндай 

өңірді шөл және шөлейтті аймақтар санатына 

жатқызамыз. Қазақ даласының жарымына жуығы 

осындай қоршаған ортаға орын тепкен. Дәлірек 

айтқанда, Қазақстанның 44 пайызы шөлді дала 

екен. «Әркімнің туған жері – Мысыр шаһары» 

демей ме, ата-бабаларымыз. Қалай айтсақ та, 

өзімізге біздің төл топырақтан асқан жаннат жоқ. 

№127 (809) 

21 шілде, сенбі

2012 жыл


       БІЗДІҢ ОЛИМПИАДАШЫЛАР

Жалғасы 7-бетте 

Үш үздік

Марина Вольноваға Олимпиада лицензиясын 

АІВА сыйға тартқан болса, ауыр атлеттеріміз Арли 

Чонтей мен Фархад Харки Лондон жолдамасын 

Қазақстанда өткен ел біріншілігінде жеңіп алды. 

Демек, үшеуі де тегін спортшы емес. «Тұманды 

Альбионнан» бір-бір медаль алып келуге әлеуеттері 

жетеді. Тіпті медальдің жоғарғы сұрпын да қоржынға 

салулары әбден мүмкін.

Жұмабай ЕСЕКЕЕВ:

Абай ОМАРОВ (коллаж)Қуаныш ӘБІЛДӘҚЫЗЫ

Қызғалдақ АЙТЖАНОВА

ай өңір қанша 

Қ


№127 (809) 

21.07.2012 жыл, 

сенбі


www.alashainasy.kz

2

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

НАРЫҚ


 

Қаржыландыруға шариғат 

кеңесі керек пе?

Меккеге апаратын қаржылық 

қор құрылатыны рас па? 

ШАРА


Қараөткел жәрмеңкесі қызып тұр

Астанадағы «Метро» сауда орта лы ғы-

ның аумағында ашылған «Қара 

өт-


кел-2012» жәрмеңкесі биыл да ауыл ша-

руа 


шылығы өнеркәсібінің барлық 

са лала рын қамтып отыр. Оған рес пуб ли-

каның барлық облыстары қатысып, осы 

саладағы өз жетістіктерін паш етті. Мұнда 

300-ден астам компания агроөнеркәсіп 

кешенінің үздік өнімдерін, ауыл шаруа-

шылығы техникасы мен құрал-жаб дық-

тарын, сондай-ақ асыл тұқымды мал 

түрлерін ұсынып жатыр. Биылғы жәрмеңке 

үш бағытта: «Агроөнеркәсіп кешеніне ар-

нал ған техника және құрал-жабдықтар», 

«Агроөнеркәсіп кешенінің жетістіктері» 

және «Мал шаруашылығы көрмесі» 

бойын ша  ұйымдастырылды. Кәрім МӘСІМОВ, ҚР Премьер-министрі:

– Халқының жартысына жуығы 

ауылда тұратын Қазақстан үшін агро-

өнер кәсіптік кешен экономиканың ең 

маңызды саласы болып табылады. 

Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың 

тікелей қамқорлығы арқасында Қазақ-

стан ауыл шаруашылығы дамыған 

әлемдік державалардың қатарына 

қосылды. Оған бүгінгі жәрмеңкедегі 

өнімдер куә. Жәрмеңке ауыл шаруа-

шылығы саласындағы мамандардың 

өзара қарым-қатынасына, айма қ ара-

лық байланыстардың нығаюына, тауар 

айналымының өсуіне зор ықпал етеді 

деп сенемін.

 Іс-шараның ұйымдастырушысы – 

«Қазагромаркетинг» АҚ таратқан мәлі-

метке сәйкес, жәрмеңкенің негізгі мақсаты 

– отандық агроөнеркәсіп кешені саласына 

жаңа технологияларды енгізіп, ауылшаруа-

шылық өнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін 

арттыру. Биылғы жәрмеңкеде ауыл шаруа-

шылығы саласын дамыту бағдар ламалары 

таныстырылып, еліміздің әрбір облысының 

қаржылық, экономи ка лық, ұлттық және 

аумақтық ерекшеліктері көрсетіліп жатыр. 

Ал арнайы семинарларда агробизнес 

өкілдері арасындағы сан алуан келісімдер 

мен меморандумдарды рәсім деу жос пар-

лануда. 


Былтыр «Қараөткел – 2011» жәрмең-

ке сіне 250 отандық және шетелдік ком-

пания жиналған болатын. Сол кезде алғаш 

рет мал шаруашылығы аукционы өткізіліп, 

55 млн теңгенің ауылшаруашылық өнім-

дері сатылды. Ал келісімшарттар мен 

мемо 

рандумдардың жалпы сомасы 70 млн теңгені құрады. «Қараөткел–2012» 

жәрмеңкесіне қатысып жатқан компа ния-

лардың санына қарағанда, ағымдағы жы-

лы іс-шарадан түсетін табыстың көлемі 

былтырғыдан да жоғары болуы тиіс.

Ауыл шаруашылығы министрі Асылжан 

Мамытбеков жәрмеңкенің ресми бөлі мін-

де сөз сөйлемесе де, биыл астық қам ба-

ла рын бидаймен толтыру және оны сақтау 

мәселесі бойынша бұқаралық ақпарат 

өкілдеріне сұхбат берді. «БАҚ-та «Қос та-

най облысында астық күйіп кетті» деген 

ақпараттар тарала бастады. Ол мәлімет 

шындыққа жанаспайды. Жақында біз ол 

аймақты қарап шықтық. Аптап ыстықтан 

күйіп кеткен жерлер көп емес. Қостанай 

облысының тек оңтүстік аймақтары ғана 

зардап шекті. Еліміздің басқа аймақ-

тарында жағдай бірқалыпты. Сондықтан 

басында жоспарланған 14 млн тонна 

астықты фермерлер жинай алады», – деп 

атап көрсетті А.Мамытбеков. Министрдің 

ойынша, астықты сақтау мәселесін фер-

мер лер жеке қоймаларды салу арқылы 

шешуі тиіс. 

Жәрмеңке аясында А.Мамытбековтің 

диқандарды техникамен қамтамасыз ету 

мәселесіне арналған баспасөз мәслихаты 

өтеді деген жоспар болған. Бірақ министр 

кәмпиттердің дәмін көргеннен кейін өз 

жұмыстарымен кете барды. Қараөткел 

жәрмеңкесі болса, Астананың ми қайнат-

қан ыстығымен қыза түсті. 

Астана

ІЗ.ДЕН.ІС

– Жуырда ғана Мемлекет басшысы 

Нұр сұлтан Назарбаев Елордамыз Аста нада 

«Қуатты Қазақстанды бірге көр кей теміз!» 

атты ұранмен үлкен ин дус триялық форум 

өткізгені белгілі. Елі міздің әр аймағымен 

телекөпір арқылы тікелей байланысқан 

Елбасы индустрияландыру аясындағы 12 

ірі жо 


баның тұсауын кесті. Осы ин 

дус-


триялық форум әсіресе еліміздің ауыл 

шаруашылығы саласына ерекше мән 

берілді. Елбасының бұл салаға аса кө ңіл 

бөлуі тегін емес. Өйткені ауыл ша руа шы-

лық секторы экономикамыздың негізгі ло-

ко мотивтерінің бірі саналады. Қоғамның 

әр саласын жаңа заман та лап  тарына сай 

бейімдеп, өнді рісіміздің бәсекеге қабі ле т-

ті лігін арттыруды көз деп отырған Елба сы-

мыз өзінің «Жал пыға ортақ еңбек қоға-

мына қарай 20 қадам» мақаласында да 

«шынайы өн ді рістік еңбек қана – әлеу-

меттік жаң ғыр ту саясатының негізі бола 

ала ды» деген қағидаға айрықша назар 

ауда р тып  отыр.

Егемен елімізді дамыған елдердің қа-

та  рына көтеруді мақсат етіп қойған Ел ба-

сымыз ауылды көтерудің жаңа бағыттары 

мен жолдарын айшықтап, анықтап берді. 

Басты міндет – халқымыздың эко но ми ка-

лық және әлеуметтік жағдайын жақсарту. 

Осы орайда Елбасы талаптарын іске асы-

СЕРПІН 

Қазақ Википедиясының 

қарымды қадамдары

Осы жылғы кон фе-

рен 

ция Джордж Ва-шин гтон  уни вер ситеті 

мен АҚШ-тың Мем ле-

кет тік  депар таментінің 

қолдауымен өтті. Негіз-

гі қарастырылған мә-

селе  Вики ме диа  құрал-

дарын (Вики жобалар) 

оқу процесіне пай 

да-

лану және GLAM (Galleries, Libraries, 

Archive, Museums) жо-

басы аясын 

да Мә 


де-

ниет  инс ти тут тарымен 

бірлесіп жұмыс істеу 

жөнінде болды. 

Конференцияның 

ашылу салтанатына 

Қазақ стан  Рес пуб ликасының  АҚШ-тағы 

Төтен ше және өкілетті елшісі Ерлан Ыды-

рысов қатысты. Елші Википедияның негізін 

қалаушы Джимми Уэйлспен кездесіп, Қазақ 

Википедиясының дамуына қазақ жас тары 

мүдделі екендігін және бұл жо баға елдің 

Премьер-министрі Кәрім Мәсімов қолдау 

көрсетіп отырғандығын жеткізді. Сонымен 

қатар Джимми Уэйлсті Қазақстанға 

іссапармен келуге шақырды. Джимми 

Уэйлс шақыруды қабыл алып, алда ғы күзде 

келуге тырысатындығын айтты. Сонымен 

қатар WikiBilim қоғам 

дық қорының 

жұмысына жоғары баға беріп, қорда жұмыс 

істейтін команданы «вики кеңістіктегі 

супержұлдыздар» деп атады.

Қазақ Википедиясындағы жобаға 

ықылас танытып, жаңадан қосылып жатқан 

қатысушылар санымен бірге ондағы 

мақалалар саны да артуда. Қазір Вики пе-

дияның қазақтілді тарауында 136 мыңнан 

астам мақала бар, мұнда ай сайын 5 мил-

лион бет қаралады. Тіркелген қаты 

су-

шылардың саны да 17 мыңға таяп қалды.WikiBilim қоғамдық қоры қазақ Вики-

педиясын университеттер мен кол 

лед-

ждердің оқу бағдарламасына қо сымша оқу құралы ретінде пайдалануды жос пар-

лауда. Бұл арқылы студенттердің дерек-

көздермен жұмыс істеу қабілетін, интернет 

сауаттылығын арттырып, плагиаттық мате-

риал 

дарды пайдаланбауға баулуға болады. Қазақ тіліндегі ағартушылық маз-

мұн ды қалыптастыру сол тілде сөйлейтін 

қауымдастыққа ғана байланысты болмақ. 

Арман АСҚАР

Еліміздегі исламдық қаржыландыруды дамыту үшін орталықтандырылған 

шариғат кеңесінің құрылғаны рас па? Жалпы, бұл бізге керек пе? 

 Айбол БЕКБОСЫНОВ, студент

Оқырман сауалына жауап берген сарапшы 

маман Тоғжан Шаяхметова былай деді:

– Қазір елімізде исламдық қаржыландыру 

туралы көп айтылатын болды. Бұл нарықты 

дамытуға Алматы қаласындағы өңірлік қаржы 

орталығы ықпал етуде. Оған біз де көмектесіп 

жатырмыз. Бізде шешілмеген бір міндет бар. 

Исламдық қаржы құралдары толыққанды 

даму үшін орталықтандырылған шариғат 

кеңесі құрылуы керек. Қазір осы мақсатта біраз 

жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бұған қатысты 

бірқатар өнімдер стандартталды. Жалпы, бүкіл 

қаржы жүйесінде реттеу шаралары бірдей 

болмақ. Тек өзіндік ерекшеліктері ғана еске-

рілмек. Өйткені әлемдік қаржылық-эко-

номикалық дағдарыс реттелмейтін субъек ті-

лерді құру дағдарысқа апаратын жол екенін 

көрсетіп берді. Қаржыландыруға қатысты 

шариғат кеңестері биылғы жылдың аяғына 

таман құрылуы мүмкін...

Астанада Қазақстанның 

агроөнеркәсіп кешені 

жетістіктерінің 

«Қараөткел-2012» атты VI 

Республикалық 

жәрмеңкесі 

ашылды.  Кеше іс-

шараның ашылу 

салтанатына Премьер-

министр Кәрім Мәсімов 

қатысып, жәрмеңкені 

аралап көрді. Ал ауыл 

шаруашылығы министрі 

Асылжан Мамытбеков 

биыл астық қамбаларын 

бидаймен толтыру және 

оны сақтау мәселесі 

бойынша БАҚ өкілдеріне 

сұхбат берді.

Нұрғиса ЕЛЕУБЕКОВ (фото)Бір танысымнан елімізде Меккеге апаратын қаржылық қор құрылатынын 

естідім. Бұл қаншалықты рас? 

 Арман АЙТҚАБЫЛОВ, Алматы қаласы

Болашақта мұндай қаржылық қор құры-

ла тыны рас. Қор құрудың мақсаты қара-

пайым халық аталған қорға қаржы салып, 

Меккеге қажылыққа баруға ақша жинай 

ала ды. Бұл – келісімшартта қамтылған бас-

ты талап тар дың бірі. Аталған шара ая сын  да 

халықтың қаржылық сауаттылығын арт тыру 

да көз 

де 


ліп отыр. Бұл ретте «қар 

жы 


гер 

Дархан Нұр 

пейісов «Халықтың инвес-

тициялық  сауат ты лы ғын  көтеру  бары сын да 

қор нарығына бірін ші рет шығып отыр ған-

дарға күрделі қар жы құрал дарымен жұмыс 

істеуге кеңес бермеймін. Өйткені бірінші рет 

шығып жатқанда өзіміздің үлестік қорлар 

бар. Сол үлеспен жұмыс жасауға, ал екінші 

ке зең де  акциямен,  обли га циямен  жұмыс 

жа сауға кеңес береміз» дейді. 

Бұған қоса мамандар «аталған шара ин-

вес торлар санын арттыруға ықпал етеді» 

деп есеп тейді. Бүгін Алматы облысы мал шаруашылығы қыз меткерлерінің 

және аграрлық сала ғалымдарының Еңбек шіқазақ ауданының Асы 

жайлауындағы  «Мал  шаруашылығындағы  бәсе ке лестікті  арттыру:  оның 

тәжірибесі, технологиясы және инновациясы» атты ғылыми-өндірістік 


  1   2   3   4   5   6


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал