Мемлекетаралық кейбір саяси – экономикалық кедергілерді толық жоймай тұрып, Еуразиялық парламент құру мәселесі асығыстық болмай ма?жүктеу 3.14 Mb.

бет5/24
Дата28.01.2017
өлшемі3.14 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Бақтықожа ІЗМҰХАМБЕТОВ

Атырау облысының әкімі:

– Өйткені ертеңгісін үйінен 

н 

аш

аш

құ

құ

р-

р

са

сақ 

қ 

шығатын бала мектепте 

е  де

де

т

там

ам

ақ

ақ 

ішпесе, оқу сапасы туралы әңгіме айту 

қате. Және бір мәселе, мектептерде 

ғана емес, об лыс тағы мемлекеттік ме-

кемелердің көпшілігінде компьютерлер 

ескірген. Сонау тоқсаныншы жылдары 

шыққ

ққ

ан

н

 компьютер

р

 ді  пайдаланып, 

ба

ба

ла

ла

 л

 л

ар

ар

ды

дың 

ң  ба

ба

сы

сын 

н 

қа

қа

ты

ты

ру

ру д

дың

ы

 керегі 

жоқ,

б

б

і

із заманға с

й

ай жүруге тиіс піз.

«Ала жаздай ән салсаң...» деген Кры-

лов тың мысалы осындайда еріксіз еске 

түседі. Әр бала үшін өзінің алтын ұясынан, 

өзі отыратын партасынан ыстық дүние 

жо

жоқ.

қ.

ЖЖ

аң

аа оқу жылы басталды де

деге


ге

н қу


қу

а-

а-ны

нышт


шт

ы

ык

көңілді су сепкендей бас

сқа

қа

нн «ж

«ж

өнөн-

-

деу жыры» сондықтан да тезірек аяқталса деп тілейді олар. Ал ата-аналар алашап-

қынға түскен балаларының сабақ үлгерімі 

төмендеп кете ме деп алаңдайды.

Атырау

Әр

Әине,

б

бас дәрігерлердің жеткізген жанайқайы бір жарым сағаттық әңгімеге 

жүк болды. Оның барлығына жеке-жеке 

тоқталу мүмкін де, міндет те емес. Деген-

мен айтпай кетуге болмайтын тұстары да 

бар. 

«Қазығұрт аууда

да

ндндық

ық т


туб

убер


ерку

к

лелезг

зг

ее

қа

қар-

р-

сы ауруханаға мәжбүрлеп ауыстырды» де-ген Алғатай Ошақбаев бұл мекеменің 

ғимараты өте ескі екеніне тоқталды. Барақ 

типтес. Үкіметтің қаулысында мұндай ны-

сандар


ар

ға

ға күр

үр

дед

лі жөндеу жүргізуге тыйым 

са

са

лылынғ

нған


ан

АрАр

на

найы

йы

 мамандармен құ рыл-ған комиссия мүшелері зерттеу жүр гізіп, 

жөндеуге жатпайды деген қорытын дыға 

келген. Қорытындыны қолға алған Ошақ-

баев Исмаиловқа келгенімен, алып-ұшқан 

көңілі су сепкендей басылыпты. «Білгіш-

сінбей жайыңа жү

жүр»

р»

ддег

ег

енен

не

нен

н ке


е

йі

йін

н қу


қу

да

да-

-

лау қайта басталл

ды

ды»

», –


д

дей


ейді

ді

оо

л

л. Қалдыбай ЫДЫРЫСОВ, 

Сайрам аудандық ауруханасының 

бұрынғы бас дәрігері:

– Туысқаным ауыр халде жансақтау 

бө

бө

лі

лі

мі

м

нд

нд

е 

е 

жа

жа

тқ

т

ан кезде Исмаиловқа 

бұ

бұ

л 

л жө

жө

ні

ні

нд

нд

е 

е е

ескерткенмін. Оның қай-

тыс болғандығы жөніндегі хабар түнгі 

сағат 2:30-да келді. Түннің ортасында 

бастықты ұйқысынан оятқаным әдепке 

жатпас деген оймен оған хабар берген 

жоқпын. Бірақ 

қ 

бұ

б

л 

л 

жайында  ор

ор

ынба-

сарларыма 

ай

ай

ты

ты

п 

п 

ке

кетт

тт

ім

ім

.Ма

Мар 

р 

құ

құ

мд

мд

ы 

ы 

соңғы сапарға шығарып салу рәсімі 

Өзбекстанда болғандықтан, ол жақтан 

өтіп келемін дегенше түс ауды. Осы 

үшін мені жұмыстан алып тастады. 

Әрине, ешкімнің басына мұндай қай-

ғы

ы

лы

лы

ж

ж

ағ

ағ

да

да

йд

йд

ы бермесін, бірақ өмір

р

 

ба

бар

р  же

жерд

рд

е

е 

өл

өлімнің де болатыны заң-

дылық қой. Мұндай жағдай кез келген 

адамның басынан өтеді. Мен өз құ-

қым ды қорғау үшін сотқа шағым да-

нып, жұмысыма қайтып келдім. Жо-

ғарғы сотқа де

е

йі

йі

н ба

б

рд

рд

ым. Кейі

йі

н 

н

келі-

сімшарттың

м

м

ер

ер

зі

зі

мі

мі

б

б

іт

іт

ті

ті

д

дег

ег

ен

ен

с

с

еб

еб

еп

еп

-

-

пен жұмыстан қайта босатты. Бір жа-

рым жыл бойы соттасып, басым қатты. 

Тоғыз рет тексеру жібертті, ештеңе 

тап пады.  Бұл  қуғынд

ндау

ау е

еме

мей 

й 

не

не

ме

ме

-

-

не? 

Айтқандай, Қалдыбай Ыдырысовтың 

айтқан жанармай жыры да елең еткізбей 

қоймайды. Оның айтуынша, 2010 жылы 

бас дәрігерлердің бәрін шақырып алған 

ба

басқсқар

ар

мама

б

бас

ас

шышы

сы

сыны

н

ңң

орынбасары 

«б

«б

асас

т

тық

ық

тыты

ң  ау


ау

ыз

ызшаша

т

тапап

сырмасы» деп, 

жарты жылға бөлінген жанармаймен 

қамтама сыз ету үшін белгісіз бір компа-

ниямен келі сімшартқа отырып, ертеңгі 

сағат 10-ға де йін 100 пайыз ақшасын 

аудару керектігі тапсыры

ы

лыл

пт

пы. Алма-

тылық ол компания ның 

ң 

Шы

Шымк

мк

енентт

тт

ее

бі

бр-

р-

де-бір жанармай құю беб

кеті


б

болмаған. 

Осындағы екі бекетті жалдаған. «Мен 

бұған келіспедім. Сол үшін қырына ілік-

тім. Ақыры не болды, бір жарым айдан 

кейін ол компания басшылары қашып 

ке

ке

тіті

п,

п,ғ

ғ

айай

ып

ыб

б

олол

ды

ды.

Кө

Көпт

т

еген аудандағы ме

меди


ди

ци

цинана

м

мек

ек

емемел

елер


ер

і

іжанармайсыз 

қалды. Бұл әрекеттің соңы немен аяқ-

талғаны да белгісіз. Ал мен олар ұсын ған 

96 теңгелік жанармайдан бас тартып, 92 

теңгеден алуға келісімге отырдым», –

дейді ашынып. Бас дәріге

е

рл

рер

ер

 бұлұ

 оқи


қ

-

ғаға орай нақты дәлее

лд

лдерері

і бо


бо

лм

лма

а

ғаа

-

-нымен, бас дәрігерлердің өздері тірі 

Анамның қант диабетімен ауырғанына 15 жылдан астам уақыт болды. Емханада 

есепте тұрады. Таяуда әкеміз қайтыс болып, анам мектепте оқитын кіші қызымен 

қалды. Қазіргі күні асыраушысынан айырылуына байланысты төленіп отырған11 

мы

мы

ң 

ң 

те

е

ңгемен күнелтіп отыр. Ан

Анам

ам

д

д

ен

ен

са

са

ул

ул

ығ

ығ

ын

ын

а

а

ба

ба

йл

йл

ан

а

ысты жұмыс та істей ал

л

-

-

ма

ма

йд

йд

ы.

ы

 Сол себепті анамды де

е

нс

нс

ау

аулы

лығы

ғы

на

на

 б

ай

айла

ланы

ны

ст

ст

ы

ы м

мүгедектік бойынша зей

ей

не

нет-

т-

керлікке шығарайын деп едік. Алайда дәрігерлер «мұндай диагнозбен мүгедектікке 

шығара алмаймыз, бір мүшесі кесілген жағдайда ғана мүгедектікке шыға алады» 

дейді. Осы дұрыс па?

Тұрсынай ЕЛУЖАНОВА, Қарағанды облысы

Сарапшы мамандар берген мәліметке  жүріп-тұру, қарым-қаты нас жасау, өзі нің мi-

егер жүргізілген емнен нәтиже болмай, ауру 

асқынып кетсе, диагнозы белгіленген сәт тен

бастап кемінде төрт айдан кейін меди ци-

на

налы

лы

қ-қ-

әл

әлеу

еу

меме

тт

ттік

і

сс

араптамаға (МӘС) жі бе-

ре

ре

діді

.

Ал осы ереженің 8-тармағына сәйкес,медициналық зерттеудің сапасы, адам дарды

МӘС-ке жiберудiң уақтылылығы мен негіз-

ділігі үшiн жауапкершілік тиiсті медицина ұйы-

мының басшысына жүкте ледi деп көрсе тілген.Сондықтан толық мағлұмат алу үшін сіз

Оңтүстіктің денсаулық сақтау саласы дүрлігіп тұр. 

Сала басшылары этиканы ысырып қойып, даудың көрігін 

қы

қы

зд

зд

ыр

ыр

уд

уд

а.

а.

Б

Б

ас

ас

д

д

әр

әр

іг

іг

ер

ер

лердің басы бірікпей

ей,

,

ек

ек

іг

іг

е

е

жа

жа

ры

ры

лд

лд

ы.

ы.

 

Об

Об

лыс әк

і

ім

і

і Ас

А

қар 

М

Мырзахметов «Ырыс алды – ынтымақ» 

жиынын өткізіп, елді бірлікке шақырып жүргенде, 

ақ халаттылардың арасындағы алауыздықтың белең алуы 

арқаға аяздай батады.

Шадияр МОЛДАБЕК

Жұмағали ИСМАИЛОВ, 

Оңтүстік Қазақстан облыстық денсаулық 

сақтау басқармасының бастығы:

– Қа

Қа

зі

зі

р 

р

об

о

лысымыздың денсаулық 

са

са

ла

ласы

сы

нд

нд

а

а 

о

оң өзгерістер көп. Бюджет-

тен бөлінген мол қаражаттың арқасын-

да көптеген медициналық нысандар 

бой көтеріп, сырқаттар үшін жан-жақ-

ты жағдай жасалып жатыр. Негізгі де-

ген тоғыз кө

кө

рс

рс

ет

е

кіш бойынш

ш

а респуб-

ликада с

с

ег

ег

із

ізін

ін

ен

ен

ж

ж

оғ

оғ

ар

ары

ы 

нә

нә

ти

ти

же

жеге

ге

қ

қол

ол

 

жеткізе алдық. Қаз

ір

  б

із

де е

кі

 мәселе 

ҚҰ

ҚҰҚЫ

ҚЫ

ҚҚ

ПЕ

ПЕН

Н

ҚҰҚҰ

РЫ

РЫҚ

Қ

КК

енді

і

р орған 

нашақор 

қолға тү

үс

ст

ті

і

Алматы облысы Қапшағай қаласының 

маңында 153 келі есірткіні көлігіне тиеп 

жатқан жерінен 47 жастағ

ы 

ы 

алл

матылық 


қолға түсті. Алматы облысы

сыны


ны

ң 

ң ішіш

кі

кіі

іст


ст

е

ер департаменті мамандарының хабарла-

уынша, бұған дейін есірткі тасымалдау-

мен айналысып, сотталған азамат бұл 

жолы анашаны сату үшін емес, тұтыну 

үшін  жи

ж

нағанын айтып ақталған. Есірт-кі

кі б


б

из

изне

не

сісіне

не

ққ

ар

рсысы о

о

блблыс

ыс

тыты

қ басқарма 

қызметкерлер

і

ініңі

 айт


й

уынша, 23 қап есірт-

кімен ұсталып отырған ер адам анашаны 

сату үстінде құрықталмағаны үшін жеңіл 

жазалануы да мүмкін. Мамандардың сөзі-

не сенсек, уақытша қамау изоляторы на 

тоғытылған азаматтың үстінен әкімшілік 

емес, қылмыстық іс қозғалы

лы

пт

пты.

ы.

ББ

ір

ірақ

ақ

сс

от

о 

шешімі тек бір айдан соң б

бел

ел

гігі

лі

ліб

бол


олад

ад

ы.ы

Көбейхан НҰРАХМЕТ,

Алматы облыстық ішкі істер департаменті 

баспасөз қызметінің жетекшісі:

– Қара

р

ғанд

нд

ы 

ы

тас жолының бойын-

да

да

ғ

ғ

ы 

ы Шо

Шо

шқ

шқ

ал

алыс

ыс

ай

ай ш

ш

ат

атқа

қа

лы

лы

ның маңын -

да кендірді орақпен орып, кептіріл ген-

дерін қытайдың қаптарына толтыра 

тиеп жатқан алматылық ұстал ды. Тәр-

кіленген есірткі ірі көлемді бол ған дық-

тан күдіктінің «тұтыну үшін жи на дым» 

дегеніне сену өте қиын

Ұс

Ұс

та

т

л 

л ға

ға

н 

н 

ке

ке

зд

зд

е 

оның қалтасынан анаша 

а та

та

бы

бы

л

 л

ып

ып, 

он

он

ы

ың 

көп жылдар бойы қол дана тыны бел гілі 

болды. Біздің ел дің полиция қыз мет-

керлері нашақор 

ларға қар 

сы шық-

пайды, тек оны сатумен айна лыс қан-

да

да

рд

рд

ы 

ы

құ

құ

ры

ры

қт

қт

ап

ап,

қы

қы

л 

л

мы

мы

с тық іс қоз-

ға

ға

йд

йд

ы.

ы.

С

Сон

он

ды

ды

қт

қт

ан

ан

б

бұғ

ұғ

ан

ан

д

дейін екі рет 

сотталған азаматтың қандай жаза ға 

тар  тылатыны әзірге белгісіз. Тер геу жұ-

мыстары бір ай көлемін де жүр гізіледі.

Алматы қаласының тұрғыны 

ірі көлемдегі есірткіні тиеп 

жатқан жерінде құрықталса 

да

да

ж

ж

ең

ең

іл

л

ж

ж

аз

аз

ағ

ағ

а

а

та

та

рт

рт

ыл

ы

ып, 

құ

құ

ты

тылу

луы

ы

мү

мү

мк

мк

ін

ін

.

.

Се

Се

бе


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал