Мемлекетаралық кейбір саяси – экономикалық кедергілерді толық жоймай тұрып, Еуразиялық парламент құру мәселесі асығыстық болмай ма?жүктеу 3.14 Mb.

бет2/24
Дата28.01.2017
өлшемі3.14 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
ы 

кү

кү

кү

кү

ү

кү

тп

тп

тп

тп

тп

п

ес

ес

ес

ес

е

е

е

е

е

керек, жаңадан тағайындалған 

жергілікті атқарушы билік те 

мәселенің мәніне бару үшін 

мәжіліс ашты. Сөйтіп, Білім 

күні

ні

ні

н

ні

ні

нд

нд

нд

нд

нд

нд

е

е

е

е

бү

ү

ү

ү

ү

лд

д

д

ір

р

р

р

ші

ші

ші

ші

ш

ші

нд

нд

нд

ер

р

р

р

қ

қ

қ

абылдай 

ал

ал

ал

ал

л

ма

м

ма

ма

ма

ма

ға

ға

ға

ға

ға

ғ

н

н

н

н

н

н

ме

ме

ме

ме

ме

м

кт

кт

кт

к

еп

еп

е

еп

еп

еп

те

те

те

т

р

р 

р

р

р

ту

ту

ту

ту

т

ту

ра

ра

ра

ра

ра

а

л

лы

л  

мәлімет тыңдалды.

Қытай жақсы болды 

бізг

г

г

г

г

е.

е

е

е

Т

Т

Т

Т

Т

емір-терсе

се

се

се

кті 

де

де

де

де

де

де,

,

құ

құ

құ

құ

құ

құ

рт

рт

рт

рт

тқ

қ

қ

ұм

ұм

ұм

ұ

ұм

ұ

ыр

ыр

ыр

ыр

ыр

р

сқ

сқ

с

сқ

сқ

ан

ан

ан

н

н

ы

ы

ы

ы

ы

ы

да арзан бағаға өткізіп 

қойып, бетіміз бүлк 

етпестен отыра беретін 

болдық. Алып көршіміз 

ен

ен

ен

ді

д

д

д

 өзіміз көп қадіріне

е

е

е

е 

же

же

же

же

е

те бермейтін, отын

м

м

м

м

м

м

ен

ен

ен

ен

ен

ен

 

құрылыс жұмыстарына 

пайдаланып, әрі кетсе, 

жаңғағын шағып, соған 

тамс

мсс

с

ан

н

н

н

удан аса алмай 

жү

жү

жү

жү

жү

жү

рг

рг

рг

рг

рг

рг

ен

ен

ен

ен

н

ен

б

б

б

б

ал

ал

ал

ал

ал

қа

қа

қа

ра

ра

ра

ра

ра

ра

ға

ға

ға

ғ

ғ

ғ

йғ

йғ

йғ

ғ

йғ

ғ

а 

а 

а 

а

а

қо

қо

қо

қо

қо

о

л

л

л

сала бастаған секілді. 

МӘСЕЛ


Е

Е

ЕЕЕ

Жалғасы 2-бетте 

Балқарағай деген не дерсіз, бәлкім? Балқарағай – 

қарағай тұқымдасына жататын қылқанжапырақты биік 

ағаш. Ағаш болғанда жай ағаш емес, дәрілік қасиеті бар 

ағаш. Оның бүршігі – көп сырқатқа ем. Балқар

р

рр

р

ағайдан кі

кі

кісі

сі

сісі

сі

сні

н

нн

ң 

ңң 

ң

көкө

кө

көкө

кө

з з 

з 

зжа

жа

жажа

а

сысы

сы

сысы

ы

ссс

с

ияи

и

қты шайыр ағып тұрр

р

рр

р

адад

ад

адад

ад

ыы,

ы

ыы

ы

мм

м

мм

ұн

ұнұн

ұн

ұнн

ы 

ыы

ы 

ыба

ба

баба

б

лала

ла

лал

уы

уыуы

уы

ззде

де

деде

йд

йдй

йд

йді.

і

іО

О

ООсы

с

сысы

сы

бб

б

балауызды сағыз орнынн

н

нна

а

аа

а

а шаша

ша

шша

йн

йнйн

йн

асас

ас

са

а

аа, 

ішкі құры лысқа антибактерицидтік рөл атқарады. Бәрінен 

де кере 

меті – балқарағайдың жаңғағы. Бүгінде бұл 

жаңғақ қып-қызыл бизнеске айналып тұр. Осы жаңғақтың 

арқасында күнін көріп, тіпті байып кетіп жатқандар да 

бар. Әсіресе бұл жаңға

ға

ғаға

ғ

ғақт

қт

қттқ

ың

ыы

ың

ық

қ

ққ

ыз

ыыз

ығ

ығын

ын

ынқ

қ

ққ

қ

қыт

ыт

ытай

ай

айай

лы

лылы

л

қтқт

қт

ар көріп отыр. Самыр 

сын ма


ма

ма

мама

м

йыйы

йы

йыйы

йы

,,

,

,яғ

яғ

яғяғ

я

нини

ни

нии

ни

««

ке

кеке

ке

ее

др

дрдр

др

дов

ов

ово

в

вое

ое

оеое

о

ом

м

мм

м

асас

ас

аа

а

ло» деп аталатын май осы балқарағайдан жасалады. Бізде емес, 

Қытайда. Ал Еу ропа да аталмыш майдың 100 грамының 

өзі жүздеген АҚШ дол 

ларымен бағаланады. Біз тек 

шикізат дайы

йы

йыйы

ы

ынд

нд

нднд

нд

ндау

ау

ауау

а

ушы

шы

ыы

шы

мм

м

емем

ем

емм

 л

л л

 л

 лек

ек

екк

к

кет

ет

етр

р

рр

ет

еет

ет

еін

ін

інд

де

д пысық көр-

шілерімізге жо

жо

жо

ож

о

мама

м

мам

м

ртрт

рт

тЖ

Ж

ЖЖ

ер

еер

ер

р АА

АА

на

нана

а

мм

м

мм

ыз

ызыз

ы

дыды

ды

ың

ң

ңң

ң

жеже

же

жее

м

ммісін жөнелтіп-ақ 

бағудамыз. 

Бүгінде Шығыс Қазақстан облысының Катонқарағай 

ау да нының көптеген ауылы осы жаңғақты кәсіп көзіне ай-

налдырып отыр. Ауылдағы шикізат бағасының бір келісі 

–  20


20

20

202

2

0-0

0

2525

25

20

0

00

те

ее

ңге. Мұнда дайындалған

қ

қ

ққ

қ

қап

ап

апап

а-ап

ап

апп

қ

ққ

қ

арар

а

ара ға

ға

ғғ

ға

йй

й

йй

жа

жажа

жа

жжа

ңғ

ңғң

ңғ

ңғағағ

ағ

а ыы

ы

ыҚы

Қы

ҚыҚы

Қ

тата

та

тт

т

й асып барған соң, дәніі

і

сысы

сы

сысы

сығы


ғы

ғы

ғығы

лы

лылы

лы

лл

п

пп

п

п

ма

мм

ма

йғйғ

йғ

йғйғ

а,

а,а,

а,

 қа бығы уатылып тәтті тоқаштарға, шоколадтарға қосы ла-

тын ұнға айналады. Ал Қазақстанда балқарағай әзірге ау-

л а  дағы орындықта отырып шағуға арналған шемішкенің 

орнына ғана жүріп тұр. Оны шағу да оңай емес, шемішкені 

шақ келтірмей шаға

ға

атындар балқа

қ

ққ

рағай дың  дәніне  келген-

де кібіртіктеп

п

пп

п

пқ

қ

ққ

қ

алал

ал

алал

ат

атат

ат

тт

ын

ынын

ын

ыы

ы 

ыы

ы

ыба

ба

барр.

Алматы


+20..  +22

о

+12..  +14о

+8..  +10

о

+4..  +6


о

Астана


А

АҢ

А

АҢ

АҢ

АҢ

АҢ

АҢ

А

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

Д

Д

ДА

ТП

Т

ТП

ТП

Т

Т

А

А

А

ЭК

ЭК

ЭК

ЭК

ЭК

ЭК

ЭК

ЭК

Э

ОН

О

ОН

ОН

ОН

ОН

О

О

ОМ

ОМ

ОМ

ОМ

ОМ

О

М

ИК

ИК

ИК

ИК

К

ИК

К

К

А

А

А 

А

А

АЙ

АЙ

АЙ

АЙ

АЙ

АЙ

АЙ

АЙ

НА

НА

НА

НА

НА

НА

НА

Н

С

С

С

СЫ

С

...дедім-ай, ау!

-бетте

ИƏ

ЖОҚ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

– Еуразиялық парламент – жиі ай ты-

лып жүрген Еуразиялық жобаның бір са-

тысы. Ол да ЕурАзЭҚ, Кедендік одақ 

сияқ  ты  экономикалық  жобалардың, 

ҰҚШҰ сияқты әскери одақтың жалғасы 

бо

бо

бобо  лы

лы

лылы

ы

пп

п

пп

та

татабы

бы

ыбы

ы

бла

ла

лала

ла

лды

ды

дыды

ды

ы..

. Бұ


Бұ

Бұ

Бұұ

ұ

л л 

л  тт


тақырыпта жан-

жақ  ты  талқылаулар жүріп жатыр. Бірақ 

сол пікірталастың өзі бұл идеяны жетіл-

ді  ре түседі деп ойлаймын. Бұл бастама 

асы  ғыс көтеріліп жатқан жоқ. Әрине, ол 

дәл бүгін Ресейге де, Белору

р

р

ссия мен Қа зақ станға  да  үйіп-тө

ө

өгі

гі

гігі

п

пп 

п

пта

та

тата

та

табы

бы

быбы

б

ыс 

с 

сс 

әк

әкәк

к

әкк

ел

елел

ел

ее м

м

мм

ес

есс

ес

сс

,,

,,

де генмен  бірлескен  од

д

д

дақ

ақ

ақақ

а

ақд

д

ддең

ең

еңе

ге

геге

ге

ейі

йі

йіін

н

нн

де

деде

қ

ққ

қ

а-а

а

расақ, ол осы аймақтағы елдер үшін тиім  ді  жағдай  тудырар  еді.  Бір  жа ғы нан, 

ТМД  және  ЕурАзЭҚ-тің  Парла мент  тік  ас-

самблеясы    негізінде  қалып тас  қан  тә жі-

рибе мен дәстүрді арттыра тү седі.  

– Бұл тақырып бүгінде жиі талқыла-

нып жатыр. Бірақ ол бүгін көтеріліп 

отыр ған жоқ. Сергей Нарышкин Еура-

зия лық  парламент идеясын жылдың 

ал

ал ғаш


а

а

ақы жартысында  айтып еді. Мен 

бұ

бұбұ

бұ

бұбұ

л

лл

л

лба

ба

баб

ст

стст

ст

тт

ам

аам

ам

аан

ан

аныы

ы

ыы ме

ме

меме

мерз


рз

рз

рзр

ім

імім

ім

імм

ін

інін

ін

нен

ен

енен

н

бб

б

ұрын көте-рі

іі

л ген тақырып деп атй

й

йаймын. Себебі ол 

– саяси интеграцияның мәселесі. Ал біз 

қазір экономикалық мәселелерді алға 

тартып жүрміз. Еуразиялық парламент 

құрылуы үшін біздің одақ Еур

у

уу

оодаққа 


ұқ

ұ

ұұ

сас құрылымға айналуу

у

у

уы

ы

ыы

ы

ыке

ке

кеке

ке

кере

ре

рере

е

рек.

к.

к..

Д

ДД

Д

ДД

әл

әләл

л

 қазір Қазақстан мен Бело

ору


русс

сс

ия ортрт

ақ 


парламенттің құрылуына жол бере 

қояды деп ойламаймын. Әрине, бұл 

бас таманы қиялдан туған утопия деп 

айт паймын. Бірақ оның пісіп-жетілуіне уа қыт керек.  

Еу

Еу

Е

Еу

Еу

у

ра

ра

ра

р

ра

зи

зи

зи

зи

и

ял

я

я

я

ық

ы

ы

ы

 интеграция қандай б

б

б

б

б

ір

ір

ір

ір

ір

ір

 тар

ар

а

ар

ар

ар

ап

ап

ап

ап

а

ты

ты

ты

т

ң 

ң

ң

ң

ң

мү

мү

мү

мү

мү

дд

дд

дд

д

ес

ес

ес

ес

с

ін


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал