“Мəдениет жəне өнер” факультеті “Көркем-қолданбалы өнер жəне кəсіби білім” кафедрасы 050120 «Кəсіптік оқыту»жүктеу 0.82 Mb.

бет1/9
Дата30.03.2017
өлшемі0.82 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті 

 

“Мəдениет жəне өнер” факультеті 

“Көркем-қолданбалы өнер жəне кəсіби білім” кафедрасы 

 

050120 «Кəсіптік оқыту» мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын студенттерге арналған 

 

“Көркем өңдеуде қолданылатын қазіргі заман материалдары ”  

ПƏННІҢ ОҚУ - ƏДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ 

 

  

 

Курс – 4 Семестр – 7 

Кредит саны -  3  

Дəріс – 30 сағат 

Практикалық сабақ   – 15 сағат 

Оқытушының жетекшілігімен  

студенттің өзіндік жұмысы (ОЖСӨЖ) – 45 сағат 

СӨЖ - 45 

Емтихан –  7-ші семестрде 

Барлығы –  135 сағат 

 

  

 

  

 

  

 

 Орал - 2011 ж 

 

 

 

 

Курс  бағдарламасы:  Курс  бағдарламасы    Қазақстан  Республикасының    мемлекеттік   

жалпыға міндетті  білім беру стандарты  “Жоғарғы  кəсіптік  білімнің  əлеуметтік – 

гуманитарлық  ғылыми жаратылыстану  пəндері  құрылымындағы  білімдік кəсіптік 

бағдарламасына  ”    сəйкес    əзірленген    ҚР    МЖМБС  3.  0011-2002,      Қазақстан 

Республикасының    Білім  жəне  ғылым    министрлігінің    30  қаңтар    2002ж.  №  69 

бұйрығымен бекітілген  типтік  бағдарлама   негізінде құрастырылған. 

 

Құрастырушы(лар):  «Көркем  қолданбалы  өнер  жəне  кəсіптік  білім  беру» кафедрасының оқытушылары К.К.Жумагалиева. 

 

Көркем  қолданбалы  өнер  жəне  кəсіптік  білім  беру  кафедрасының  отырысында қарастырылды. 

10.09.2011 ж. №  1 хаттама. 

 

Мəдениет жəне өнер  факультетінің оқу-əдістемелік кеңесінің отырысында бекітілді. 10.09.2011  ж.  № 1  хаттама. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

                          1. КУРС БАҒДАРЛАМАСЫ (SILLABUS). 

2. 1. Оқытушы (оқытушылар) туралы мəлімет 

Оқытушылардың аты-жөні:  Жумағалиева Қ.К. 

Офис: кафедра атауы: «Көркем қолданбалы өнер жəне кəсіптік білім беру» 

Жұмыс мекен-жайы: Орал қаласы, Студенческая көшесі №4 

Жұмыс телефоны: 50-53-46 

 

2. 2. Пəн туралы мəлімет Пəн атауы:  «Көркем өңдеуде қолданылатын қазіргі заман материалдары»

 

Семестр 15 оқу аптадан жəне 2 апта сессиядан тұрады. 

Бір  аптада  мысалы  3  кредит  сағат  (оқу  үрдісі  кестесі  жəне  жұмыс  оқу  жоспарына 

сəйкес  ауыстырылады),  əр  кредит-сағат  бір  байланыс  сағаттан  (дəріс  немесе 

практика)  жəне  екі  сағат  оқытушының  жетекшілігімен  студенттің  өзіндік 

жұмысынан (ОЖСӨЖ). Кредиттің аптаға бөліну кестесі (3 кредит мысалында келтірілген)

 

Байланыс сағат 1 (Дəріс 1) 

50 мин 


ОЖСӨЖ,СӨЖ 

50+50мин 

Байланыс сағат 2 

(Дəріс 2) 

50 мин 

ОЖСӨЖ,СӨЖ 50+50 мин 

Байланыс сағат 3 

(практика 1) 

50 мин 


ОЖСӨЖ,СӨЖ 

50+50 мин 

 

Кредит саны – 4 

Өту орны: №  7 оқу ғимараты, сабақ кестесі бойынша 

 

Оқу жоспарынан көшірме: 

Семестр 


Кредит 

саны 


лекции 

Практика   ОЖСӨЖ 

СӨЖ,  

Бақылау түрі 30 15 

45+45 


Көрсетілім 

түрінде өтеді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Кіріспе 

Пəн  бойынша  мағлұмат:    Қазақстан  Республикасының  Орта  білімді  дамыту 

тұжырымдамасында  орта  мектептің  айқын  міндеттерінің  бірі  ретінде  «Білім 

мазмұнында  оқушылардың  білім,  білік,  дағдыларды  игеруінен  бірте-бірте  олардың 

талдау,  жинақтау,  логикалық  ойнату  қабілеттерін  дамытуға  қарай  өтуге  бағыт  алу 

қажет» - деп көрсетілген. Осыған орай оқушыларды шығармашылық еңбекке баулу, 

əрі  бүгінгі  күнгі  өндірістің  экономикалық  негіздері  мен  ғылыми  техника  негіздері 

жөнінде  терең  білім  беру,  сонымен  қатар  жоғары  интеллектуалды,  жан-жақты 

дамыған азамат ретінде тəрбиелеуді қажет етіп отыр. Курстың  қысқа  сипаты:  «Көркем  өңдеуде  қолданылатын  қазіргі  заман 

материалдары»  бекітілген  жоспар  бойынша    3  курс  (жедел),  4  курс,  7  семестрде 

жоспарланған. Курс мазмұны: дəріс, семинар жəне СОЖӨЖ сағаттарынан құрылып 

соңында емтиханмен аяқталады. Бұл пəн «киім дизайны», «ким тарыхы», «салалық 

практикум» деген пəндермен тығыз байланыста. 

    Оқыту  негізгі  оқу  материалдары  қамтылған  дəрістер  мен  практикалық  сабақтар 

негізінде  жүргізіледі  жəне  алынған  практикалық  дағдылар,  түсініктер  бекітіліп 

отырады.  Студенттердің  білімін  бақылау  үй  тапсырмаларын  тексеру,  электрондық 

оқулық  т.б.  оқу  құралдарында  берілген  тестілерді  орындау,  ауызша  сұрау,  жеке 

семестрлік тапсырмалар арқылы жүзеге асады. 

Жоспарланып  отырған  оқу  курсы,  студенттердің  түрлі  киімдерді  моделдеу  мен 

конструкциялауда  жалпы  кəсіби  пəндермен  арнайы  пəндер  бойынша  алған 

теориялық білімдері мен материалдарды өңдеу бойынша ептіліктерін қажет етеді. 

 Пəннің  негізгі  мақсаты:  болашақ  кəсіпке  баулу  оқытушысы  мен  технология  пəні 

мұғалімдерінің  түрлі  материалдардан  бұйымдарын  əзірлеуге  ептілігі  мен  дағдысын 

қалыптастыру;  алған  білімдерін  жалпы  білім  беретін  мекемелерде,  оқу  тəрбие 

процесінде қолдана білуге үйрету. 

Курс  міндеті:  Студенттерді  тігін  ісінің  құрал  жабдықтарымен  жұмыс  жасауға 

бейімдеу: 

Сапалы  еңбек  өнімін  шығаруға  білімі  мен  іс  əрекет  ептілігін,  алғашқы дағдысын қалыптастыру; 

Киім өндірісінде қолданылатын машина, қол тігістерінің түрлері; Түрлі материалдармен жұмыс жасап үйрену; 

Қол өнер бұйымдарын жасауға бейімдеу; Еңбек етуге шығармашылық қабілетін дамыту. 

Пререквизиттер: «Киім тарихы», «салалық практикум». 

Постреквизиттер:  «Материал  өңдеу  технологиясы»,  «Көркем  жобалау», 

«Материалтану». 

Оқыту  əдістемесі:  Оқыту  негізгі  оқу  материалдары  қамтылған  дəрістер  мен 

практикалық  сабақтар  негізінде  жүргізіледі  жəне  алынған  практикалық  дағдылар, 

түсініктер  бекітіліп  отырады.  Студенттердің  білімін  бақылау  үй  тапсырмаларын 

тексеру,  электрондық  оқулық  т.б.,  оқу  құралдарында  берілген  тестілерді  орындау, 

ауызша сұрау, жеке семестрлік тапсырмалар арқылы жүзеге асады. 

 

2.4.   Сабақ мазмұны мен кестесі. 1 апта 

1 кредит саны 

№ 1 дəріс 

Тақырып: Қазақ халық қол өнері 

Дəрістің мазмұны:  

1. 


Кіріспе.Курс мазмұны мен міндеттері. 

2. 


Қол өнер тарихы. 

Əдебиет:  С.Қасиманов «Қазақ халқының қол өнері» Алматы: Қазақстан 1995.17-21 

бет 


О.В.Суворова «Швейное оборудование». Ростов –на –Дону: Феникс, 2000г, бет. 3-13 

А.Т.Труханова  «Основы  технологии  швейного  производства».  Москва:  Высшая 

школа 2001г,бет.3-6 

И.К.Валышков «Оборудование швейных изделий». Москва: Просвещение, 1995г.  ОСӨЖ мазмұны: Қол өнер жұмыстаының атаулары 

Əдебиет: 1.Е.Б.Булатова, М.Н.Евсеева «Конструктивное моделирование одежды» 3-

4 стр. 


2.Е.А.Янчевская «Конструирование одежды» 

СӨЖ мазмұны: Дəріс материалдары бойынша практикалық сабақтарға дайындалу. 

2 кредит саны 

№ 2 дəріс 

Тақырып: Қазақ халық қол өнері 

Дəрістің мазмұны:  

1. 


Ою-өрнек түрлері. 

2. 


Қазақтың өрнекті əшекеймен жасалатын түрлері. 

Əдебиет:  С.Қасиманов «Қазақ халқының қол өнері» Алматы: Қазақстан 1995.17-21 

бет 


О.В.Суворова «Швейное оборудование». Ростов –на –Дону: Феникс, 2000г, бет. 3-13 

А.Т.Труханова  «Основы  технологии  швейного  производства».  Москва:  Высшая 

школа 2001г,бет.3-6 

И.К.Валышков «Оборудование швейных изделий». Москва: Просвещение, 1995г.  ОСӨЖ мазмұны: Қол жұмысы кезінде қауіпсіздік ережелері. 

Əдебиет: 1.Е.Б.Булатова, М.Н.Евсеева «Конструктивное моделирование одежды» 3-

4 стр. 


2.Е.А.Янчевская «Конструирование одежды» 

СӨЖ мазмұны: Дəріс материалдары бойынша практикалық сабақтарға дайындалу. 

№ 1 практикалық сабақ  

Тақырып: Қол жұмысы. Ою-өрнектер. 

Əдебиет: :  С.Қасиманов «Қазақ халқының қол өнері» Алматы: Қазақстан 1995.17-

21 бет ОСӨЖ мазмұны: Қол жұмысы кезінде қауіпсіздік ережелері. Əдебиет: :  С.Қасиманов «Қазақ халқының қол өнері» Алматы: Қазақстан 1995.17-

21  бет  СӨЖ  мазмұны:  Дəріс  материалдары  бойынша  практикалық  сабақтарға 

дайындалу. 

Əдебиет: :  С.Қасиманов «Қазақ халқының қол өнері» Алматы: Қазақстан 1995.17-

21 бет  2 апта 

 

ІІ апта 

3 кредит саны. 

3 дəріс 

Тақырып: Аламыш алаша. Су өрнегі 

Дəрістің мазмұны: 

1. 


Пəнің мақсаттары мен міндеттері 

2. 


Бұйымдарының ассортименттері 

3. 


Бұйымдарын дайындаудағы негізгі түрлері 

Əдебиет:  

1. 


С.Қасиманов  ƏƏ  «Қазақ  халқының  қол  өнері»  Алматы:  Қазақстан  1995.17-21 

бет 


2. 

О.В.Суворова  «Швейное  оборудование».  Ростов  –на  –Дону:  Феникс,  2000г, 

стр. 3-13 

3. 


А.Т.Труханова  «Основы  технологии  швейного  производства».  Москва: 

Высшая школа 2001г, стр.3-6 

4. 

И.К.Валышков  «Оборудование  швейных  изделий».  Москва:  Просвещение, 1995г. Стр  

ӨЖСӨЖ мазмұны: Қол өнер түрлері 

Сұрақтар: Қол жұмысының түрлерін үйрену. 

Əдебиет: 

1. 


С.Қасиманов  ƏƏ  «Қазақ  халқының  қол  өнері»  Алматы:  Қазақстан  1995.36-38 

бет 


2. 

О.В.Суворова  «Швейное  оборудование».  Ростов  –на  –Дону:  Феникс,  2000г, 

стр. 3-13 

3. 


А.Т.Труханова  «Основы  технологии  швейного  производства».  Москва: 

Высшая школа 2001г, стр.3-6 

4. 

И.К.Валышков  «Оборудование  швейных  изделий».  Москва:  Просвещение, 1995г. Стр  

 

4 кредит саны. №4 дəріс 

Тақырып: Иректер. Ақ күміске қарала өрнек. 

Дəрістің мазмұны: 

1. 


Пəнің мақсаттары мен міндеттері 

2. 


Бұйымдарының ассортименттері 

3. 


Бұйымдарын дайындаудағы негізгі түрлері 

Əдебиет: 

1. 


С.Қасиманов  ƏƏ  «Қазақ  халқының  қол  өнері»  Алматы:  Қазақстан  1995.22-23 

бет 


2. 

О.В.Суворова  «Швейное  оборудование».  Ростов  –на  –Дону:  Феникс,  2000г, 

стр. 3-13 

3. 


А.Т.Труханова  «Основы  технологии  швейного  производства».  Москва: 

Высшая школа 2001г, стр.3-6 

4. 

И.К.Валышков  «Оборудование  швейных  изделий».  Москва:  Просвещение, 1994г. Стр  

ӨЖСӨЖ мазмұны: 

Сұрақтар: Қол жұмысының түрлерін үйрену. 

Əдебиет: 

1. 

С.Қасиманов  ƏƏ  «Қазақ  халқының  қол  өнері»  Алматы:  Қазақстан  1995.36-38 

бет 

2. 


О.В.Суворова  «Швейное  оборудование».  Ростов  –на  –Дону:  Феникс,  2000г, 

стр. 3-13 

3. 

А.Т.Труханова  «Основы  технологии  швейного  производства».  Москва: Высшая школа 2001г, стр.3-6 

4. 


И.К.Валышков  «Оборудование  швейных  изделий».  Москва:  Просвещение, 

1994г. Стр  №2 практикалық сабақ. 

Тақырып: Қол жұмысы. Өрнектердің түстерімен бояулары. 

Практикалық сабақтың мазмұны: 

1. 


Қол жұмысына арналған жұмыс орны. 

2. 


Қол жұмысына арналған құрал-жабдықтар. 

Əдебиет 

1. 


С.Қасиманов ƏƏ «Қазақ халқының қол өнері» Алматы: Қазақстан 1995.3-6 бет 

2. 


О.В.Суворова  «Швейное  оборудование».  Ростов  –на  –Дону:  Феникс,  2000г, 

стр. 3-13 

3. 

А.Т.Труханова  «Основы  технологии  швейного  производства».  Москва: Высшая школа 2001г, стр.3-6 

4. 


И.К.Валышков  «Оборудование  швейных  изделий».  Москва:  Просвещение, 

1994г. Стр  ӨЖСӨЖ мазмұны: 

Сұрақтар: 

1. 


Қол жұмысы кезінде қауіпсіздік ережелері. 

2. 


Өрнектердің түстерімен бояулары. 

Əдебиет: 

1. 


О.В.Суворова  «Швейное  оборудование».  Ростов  –на  –Дону:  Феникс,  2000г, 

стр. 3-13 

2. 

А.Т.Труханова  «Основы  технологии  швейного  производства».  Москва: Высшая школа 2001г, стр.3-6 

3. 


И.К.Валышков  «Оборудование  швейных  изделий».  Москва:  Просвещение, 

1994г. Стр  

 

 

ІІІ апта 5 кредит саны. 

№5 дəріс. 

Тақырып: Жүн жəне одан жасалатын заттар. 

Дəрістің мазмұны: 

1. 


Пəннің мақсаттары мен міндеттері 

2. 


Бұйымдарының ассортименттері. 

3. 


Бұйымдарын дайындаудағы негізгі түрлері 

Əдебиет: 

1. 


С.Қасиманов  ƏƏ  «Қазақ  халқының  қол  өнері»  Алматы:  Қазақстан  1995.36-38 

бет 


2. 

О.В.Суворова  «Швейное  оборудование».  Ростов  –на  –Дону:  Феникс,  2000г, 

стр. 3-13 

3. 


А.Т.Труханова  «Основы  технологии  швейного  производства».  Москва: 

Высшая школа 2001г, стр.3-6 

4. 

И.К.Валышков  «Оборудование  швейных  изделий».  Москва:  Просвещение, 1994г. Стр  

ӨЖСӨЖ мазмұны: 

Сұрақтар: Қол жұмысының түрлерін үйрену. Жіп есу. 

Əдебиет: 

1. 


С.Қасиманов  ƏƏ  «Қазақ  халқының  қол  өнері»  Алматы:  Қазақстан  1995.36-38 

бет 


2. 

О.В.Суворова  «Швейное  оборудование».  Ростов  –на  –Дону:  Феникс,  2000г, 

стр. 3-13 

3. 


А.Т.Труханова  «Основы  технологии  швейного  производства».  Москва: 

Высшая школа 2001г, стр.3-6 

4. 

И.К.Валышков  «Оборудование  швейных  изделий».  Москва:  Просвещение, 1994г. Стр  

 

6 кредит саны 

№ 6 дəріс 

Тақырып: Киіз басу жəне киізден жасалатын заттар. 

Дəрістің мазмұны: 

1. 


Пəннің мақсаттары мен міндеттері 

2. 


Бұйымдарының ассортименттері 

3. 


Бұйымдарын дайындаудағы негізгі түрлері. 

Əдебиет: 

1. 


С.Қасиманов  ƏƏ  «Қазақ  халқының  қол  өнері»  Алматы:  Қазақстан  1995.38-44 

бет 


2. 

О.В.Суворова  «Швейное  оборудование».  Ростов  –на  –Дону:  Феникс,  2000г, 

стр. 3-13 

3. 


А.Т.Труханова  «Основы  технологии  швейного  производства».  Москва: 

Высшая школа 2001г, стр.3-6 

4. 

И.К.Валышков  «Оборудование  швейных  изделий».  Москва:  Просвещение, 1994г. Стр  

ӨЖСӨЖ мазмұны: 

Сұрақтар: Қол жұмысының түрлерін үйрену. Киіз басу. 

Əдебиет: 

1. 


С.Қасиманов  ƏƏ  «Қазақ  халқының  қол  өнері»  Алматы:  Қазақстан  1995.36-38 

бет 


2. 

О.В.Суворова  «Швейное  оборудование».  Ростов  –на  –Дону:  Феникс,  2000г, 

стр. 3-13 

3. 


А.Т.Труханова  «Основы  технологии  швейного  производства».  Москва: 

Высшая школа 2001г, стр.3-6 

4. 

И.К.Валышков  «Оборудование  швейных  изделий».  Москва:  Просвещение, 1994г. Стр  

 


№ 3 практикалық сабақ. 

Тақырып: Қол жұмысы. 

Практикалық сабақтың мазмұны: 

1. 


Қол жұмысына арналған жұмыс орны. 

2. 


Қол жұмысына арналған құрал-жабдықтар. 

Əдебиет: 

1. 


С.Қасиманов  ƏƏ  «Қазақ  халқының  қол  өнері»  Алматы:  Қазақстан  1995.38-44 

бет 


2. 

О.В.Суворова  «Швейное  оборудование».  Ростов  –на  –Дону:  Феникс,  2000г, 

стр. 3-13 

3. 


А.Т.Труханова  «Основы  технологии  швейного  производства».  Москва: 

Высшая школа 2001г, стр.3-6 

4. 

И.К.Валышков  «Оборудование  швейных  изделий».  Москва:  Просвещение, 1994г. Стр  

ӨЖСӨЖ мазмұны: 

Сұрақтар: 1. Қол жұмысының түрлерін үйрену. Арқан есу. 

Əдебиет: 

1. 


О.В.Суворова  «Швейное  оборудование».  Ростов  –на  –Дону:  Феникс,  2000г, 

стр. 3-13 

2. 

А.Т.Труханова  «Основы  технологии  швейного  производства».  Москва: Высшая школа 2001г, стр.3-6 

3. 


И.К.Валышков  «Оборудование  швейных  изделий».  Москва:  Просвещение, 

1994г. Стр  

4. 

С.Қасиманов  ƏƏ  «Қазақ  халқының  қол  өнері»  Алматы:  Қазақстан  1995.38-44 бет 

ІҮ апта 

7 кредит саны 

№7дəріс 

Тақырып: Өрмек тоқу əдісі 

Дəрістің мазмұны: 

1. 


Пəннің мақсаттары мен міндетері. 

2. 


Бұйымдарының ассортименттері. Алаша тоқу 

3. 


Бұйымдарын дайындаудағы негізгі түрлері. 

Əдебиет: 

1. 


 С.Қасиманов ƏƏ «Қазақ халқының қол өнері» Алматы: Қазақстан 1995.51-56 

бет 


2. 

О.В.Суворова  «Швейное  оборудование».  Ростов  –на  –Дону:  Феникс,  2000г, 

стр. 3-13 

3. 


А.Т.Труханова  «Основы  технологии  швейного  производства».  Москва: 

Высшая школа 2001г, стр.3-6 

4. 

И.К.Валышков  «Оборудование  швейных  изделий».  Москва:  Просвещение, 1994г. Стр 

ӨЖСӨЖ мазмұны: Қол жұмысының түрлерін үйрену. Өрмек тоқу. 

Сұрақтар: Қол тігісінің түрлерін үйрену. 

Əдебиет: 

1. 

С.Қасиманов  ƏƏ  «Қазақ  халқының  қол  өнері»  Алматы:  Қазақстан  1995.36-38 

бет 

2. 


О.В.Суворова  «Швейное  оборудование».  Ростов  –на  –Дону:  Феникс,  2000г, 

стр. 3-13 

3. 

А.Т.Труханова  «Основы  технологии  швейного  производства».  Москва: Высшая школа 2001г, стр.3-6 

4. 


И.К.Валышков  «Оборудование  швейных  изделий».  Москва:  Просвещение, 

1994г. Стр 

 

8 кредит саны. 

№8 дəріс. 

Тақырып: Кілем өнері. 

Дəрістің мазмұны: 

1. 


Пəнің мақсаттары мен міндеттері 

2. 


Бұйымдарының ассортименттері. 

3. 


бұйымдарын дайындаудағы негізгі түрлері 

Əдебиет.  

1. 


С.Қасиманов ƏƏ «Қазақ халқының қол өнері» Алматы: Қазақстан 1995.3-6 бет 

2. 


О.В.Суворова  «Швейное  оборудование».  Ростов  –на  –Дону:  Феникс,  2000г, 

стр. 3-13 

3. 

А.Т.Труханова  «Основы  технологии  швейного  производства».  Москва: Высшая школа 2001г, стр.3-6 

4. 


И.К.Валышков  «Оборудование  швейных  изделий».  Москва:  Просвещение, 

1994г. Стр ӨЖСӨЖ мазмұны: Қол жұмысының түрлерін үйрену. Кілем тоқу өнері. 

Сұрақтар: Қол жұмыстарының түрлерімен үйрену 

Əдебиет: 

1. 


С.Қасиманов  ƏƏ  «Қазақ  халқының  қол  өнері»  Алматы:  Қазақстан  1995.36-38 

бет 


2. 

О.В.Суворова  «Швейное  оборудование».  Ростов  –на  –Дону:  Феникс,  2000г, 

стр. 3-13 

3. 


А.Т.Труханова  «Основы  технологии  швейного  производства».  Москва: 

Высшая школа 2001г, стр.3-6 

4. 

И.К.Валышков  «Оборудование  швейных  изделий».  Москва:  Просвещение, 1994г. Стр 

СӨЖ  мазмұны:  Қол  жұмысының  түрлерін  үйрену.  Кілем  тоқу  өнері.  Қол 

жұмыстарының түрлерін үйрену. 

 

№4 практикалық сабақ 

Тақырып: Қол жұмысы. Қолмен тоқу. 

Практикалық сабақтың мазмұны: 

1. 


Қол жұмысына арналған жұмыс орны 

2. 


Қол жұмысына арналған құрал-жабдықтар. 

Əдебиет: 

1. 


С.Қасиманов  ƏƏ  «Қазақ  халқының  қол  өнері»  Алматы:  Қазақстан  1995.61-66 

бет 


2. 

О.В.Суворова  «Швейное  оборудование».  Ростов  –на  –Дону:  Феникс,  2000г, 

стр. 3-13 

3. 


А.Т.Труханова  «Основы  технологии  швейного  производства».  Москва: 

Высшая школа 2001г, стр.3-6 

4. 

И.К.Валышков  «Оборудование  швейных  изделий».  Москва:  Просвещение, 1994г. Стр 

ӨЖСӨЖ мазмұны: 

Сұрақтар: 1. Қол жұмысы кезінде қауіпсіздік ережелері. 

Əдебиет: 

1. 


О.В.Суворова  «Швейное  оборудование».  Ростов  –на  –Дону:  Феникс,  2000г, 

стр. 3-13 

2. 

А.Т.Труханова  «Основы  технологии  швейного  производства».  Москва: Высшая школа 2001г, стр.3-6 

3. 


И.К.Валышков  «Оборудование  швейных  изделий».  Москва:  Просвещение, 

1994г. Стр 

4. 

С.Қасиманов  ƏƏ  «Қазақ  халқының  қол  өнері»  Алматы:  Қазақстан  1995.61-66 бет 

   1   2   3   4   5   6   7   8   9


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал