Мазмұнына қойылатын жалпы талаптар 11 беттің 2-беті 1 Қолданылу саласыжүктеу 131.25 Kb.

Дата26.05.2017
өлшемі131.25 Kb.

«Cырдария» университеті 

ЖН-ОӘБ-007/03-2015 

Сапа менеджменті жүйесі 

Жұмыс нұсқауы 

2-нұсқа 

Силлабустың   жасалуы мен мазмұнына қойылатын 

жалпы талаптар 

11  беттің 2-беті 

 

 

1 ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫ  Осы  жұмыс  нұсқауы  -  «Сырдария»  университетінің  барлық  кафедраларында  

силлабусты  дайындауда  қолданылады  және  СМЖ  ІІІ-деңгейдегі  құжаттарының  құрамына 

енеді. 

 

2 СІЛТЕМЕЛІК ҚҰЖАТТАР Жұмыс  нұсқауын  даярлау  барысында  келесі  нормативтік  құқықтық  құжаттар 

пайдаланылды: 

 

- «Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-III Заңы (2015.07.21. берілген ӛзгерістер мен толықтыруларымен); 

 

- «Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты» ҚР Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 қаулысы; 

  - «Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік 

қағидалары»  ҚР Үкіметінің 2013 жылғы 17 мамырдағы № 499  қаулысымен бекітілген; 

 

-  «Оқытудың  кредиттік  технологиясы  бойынша  оқу  процесін  ұйымдастырудың қағидалары»  Қазақстан  Республикасы  Білім  және  ғылым  министрінің  2011  жылғы  20 

сәуірдегі  №  152  бұйрығы  (2014.06.02.  №198  бұйрығымен  берілген ӛзгерістер  мен 

толықтыруларымен); 

 

-  «Білім  алушылардың  үлгерімін  ағымдағы  бақылау,  аралық  және  қорытынды мемлекеттік  аттестаттау  жүргізудің  үлгі  ережесін»  Қазақстан  Республикасы  Білім  және 

ғылым  министрінің  2008  жылғы  18  наурыздағы  №  125  бұйрығы  (2013.11.04.  №445 

бұйрығымен берілген ӛзгерістер мен толықтыруларымен). 

 

3 ҚЫСҚАРТУЛАР ЖӘНЕ ТЕРМИНДЕР  Осы процедурада келесі терминдер мен қысқартулар қолданылған: 

 СУ   «Сырдария» университеті; 

 СМЖ    Сапа менеджментінің жүйесі; 

 ЖН –  Жұмыс нұсқау. 

 

  

4 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

Пәндер  бағдарламасы  (Syllаbus)  -  оқитын  пәннің  сипаттамасын,  мақсаттары  мен 

міндеттерін,  оның  қысқаша  мазмұнын,  оның    үйренуі  тақырыбы  мен  ұзақтығын,  ӛзіндік 

жұмыс тапсырмаларын, кеңес беру уақытын,  білім алушылардың  білімін тексеру кестесін, 

оқытушы  талаптарын,  бағалау  ӛлшемдерін    қамтитын  оқу  бағдарламасы  және    әдебиеттер 

тізімі. 


Студенттер  үшін  жұмыс  бағдарламасы  -  силлабустың  негізгі  міндеттерін, 

жауапкершілігін,  орындалу  уақытысын,  т.б.көрсетіп,  қызмет  түрін  атқаруға  қойылатын 

талаптарды белгілейтін нормативтік құжат (Үлгі 1). 

«Сырдария»  университетінің  құрылым  басшылары,  кафедра  меңгерушілері,  пән 

оқытушылары,  мамандар және  қызметкерлер   аталған    құжаттарды  дайындағанда  ҚР оқу-

әдістемелік  нормативтік-құқық  құжаттарын,  Жоғары  білім  берудің  мемлекеттік  жалпыға 

міндетті стандартын және осы жұмыс нұсқауын  жетекшілікке алуға міндетті. 

Студенттер  үшін  силлабус  «Сырдария»  университетінің  СМЖ  құжаттарының 

құрамына енеді. 

 

4.1 СИЛЛАБУСТЫҢ МӘТІНІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 

4.1.1  Студенттер  үшін  силлабустың  мәтіні  қысқа,  дәл,  тиісті  қолданыс  саласында 

қызмет түрін атқаруға қажетті және жеткілікті болуы керек. «Cырдария» университеті 

ЖН-ОӘБ-007/03-2015 

Сапа менеджменті жүйесі 

Жұмыс нұсқауы 

2-нұсқа 

Силлабустың   жасалуы мен мазмұнына қойылатын 

жалпы талаптар 

11  беттің 3-беті 

 

4.1.2 Силлабуста болуы тиіс: - кіріспе; 

- пәннің мазмұны; 

- практикалық (семинар), зертханалық сабақтарының жоспары; 

- ОСӚЖ  жоспары; 

- СӚЖ  жоспары; 

- пайдаланатын әдебиеттер, web сайттар  тізімі; 

- студенттердің білімін бақылау тапсырмалары (бақылау сұрақтары, курстық 

жұмысының тақырыптары және тб); 

- студенттің білімін бағалау; 

-

 жұмыстарды ӛткізу мерзімдері  және бағалау; 

-

 глоссарий; 

-

 студентке арналған ережелер. 

4.1.3 Силлабуста: 

- ауызекі сӛз айналымын пайдалануға болмайды; 

- түсініктің мағынасы анық жазылуы тиіс. 

 

4.2  СИЛЛАБУСТЫ  ДАЙЫНДАУ, КЕЛІСІЛУ ЖӘНЕ БЕКІТІЛУ ТӘРТІБІ 

4.2.1  Силлабусты  кафедраның    пән  оқытушысы  дайындайды,  кафедра  мәжілісінде 

қаралады және кафедра меңгерушісі  қол қояды.   

4.2.2 Силлабусты факультет деканы  бекітеді. 

4.2.3 Силлабус кафедрада пәннің оқу-әдістемелік кешенінде сақталады. 

 

4.3  СИЛЛАБУСҚА ӚЗГЕРІСТЕР ЕНГІЗУ ТӘРТІБІ 

4.3.1 Силлабус жойылғанша немесе  жаңасымен алмастырылғанша күшін  сақтайды. 

4.3.2 Силлабустарға   ӛзгерістер кафедра меңгерушісінің кӛрсетуімен енгізіледі. 

Силлабустарға  ӛзгертулер енгізу тәртібі жұмыс нұсқауларын келісілу тәртібімен бірдей. 

 

4.3.3.Силлабусқа енгізілген ӛзгертулер негізгі мәтінімен бірге кафедрада сақталады.  

4.5  ЖАУАПКЕРШІЛІК 

Дайындалған  силлабустың  мазмұнына  және  талаптардың  орындалуына  оны 

дайындаған  пән оқытушысы, кафедра меңгерушісі жауапты. 

 

 

 

 

 

 

 «Cырдария» университеті 

ЖН-ОӘБ-007/03-2015 

Сапа менеджменті жүйесі 

Жұмыс нұсқауы 

2-нұсқа 

Силлабустың   жасалуы мен мазмұнына қойылатын 

жалпы талаптар 

11  беттің 4-беті 

 

Үлгі 1 


                                              «СЫРДАРИЯ» УНИВЕРСИТЕТІ 

 

      «_______________»  ФАКУЛЬТЕТІ 

      «_______________»  КАФЕДРАСЫ 

 

                                                                                                                          «Бекітемін»                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                   Факультет деканы 

                                                                               ________________________ 

  

  

 

                              (ғылыми дәрежесі мен атағы, қолы, аты-жӛні)                                            

                                                                                            «___»   _______ 201__ ж. 

 

 

«________________»    пәнінен _________- «___________________» мамандығының студенттері ҥшін 

                    (шифры)      (мамандықтың атауы)  

СИЛЛАБУС 

        


Оқу түрі:  күндізгі  

Курс:      семестр:___                                 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Жетісай,  201__ Кредит саны: 

 

Дәріс: Практикалық(семинар) сабақ: 

Зертханалық сабақ:  

 

ОСӚЖ: 


 

СӚЖ: 


Барлық сағат саны: 

 

Межелік бақылау (МБ): 7, 15 апталар 

Қорытынды бақылау: 

 

 

Оқытушы туралы қысқаша мәліметтер  (аты-жӛні, кеңес беру уақыты, орны,  

байланыс тел., e-mail)  

(ауызша, жазбаша, тест) 

  


«Cырдария» университеті 

ЖН-ОӘБ-007/03-2015 

Сапа менеджменті жүйесі 

Жұмыс нұсқауы 

2-нұсқа 

Силлабустың   жасалуы мен мазмұнына қойылатын 

жалпы талаптар 

11  беттің 5-беті 

 

Силлабусты дайындаған:   _____________________  

«_________________»  пәнінің  силлабусы  пәннің  типтік  оқу  бағдарламасы  (Республикалық 

Оқу-әдістемелік  кеңес  мәжілісінде  қарастырылған,  хаттама  №__  __  20__  ж.)  немесе  оқу 

бағдарламасы (университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінде талданған және бекітілген, хаттама 

№ __   ___  __  201__ ж. ) және жұмыс оқу жоспары («___»___________ 201___ ж) негізінде 

жасалған  

 

 

 Силлабус  кафедраның  мәжілісінде қаралған 

                      

Хаттама  № __  « ____» _________ 20___ж.   

 

 Кафедра  меңгерушісі  ______________     

 

                                                            қолы 

 

 (ғылыми дәрежесі мен атағы, аты-жӛні)                

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


«Cырдария» университеті 

ЖН-ОӘБ-007/03-2015 

Сапа менеджменті жүйесі 

Жұмыс нұсқауы 

2-нұсқа 

Силлабустың   жасалуы мен мазмұнына қойылатын 

жалпы талаптар 

11  беттің 6-беті 

 

1.

 КІРІСПЕ 

            Пәннің  мақсаты: 

 

Пәннің міндеттері:  Құзыреттері:   

Пререквизиттер:  

Постреквизиттер:  

2.

 ПӘННІҢ МАЗМҦНЫ 

 

№ 

Ӛтілетін 

кҥні 

Дәрістің тақырыбы мен мазмҧны 

Сағат 

саны 

ТОҚ 

Әдебиеттер 

  

 

  

  

 

  

 

 Барлығы 

 

  

 

3.

 ПРАКТИКАЛЫҚ (СЕМИНАР), ЗЕРТХАНАЛЫҚ 

САБАҚТАРЫНЫҢ ЖОСПАРЫ 

 

№ Ӛтілетін 

кҥні 

Тақырыбы мен мазмҧны 

Сағат 

саны 

Бақылау 

тҥрі 

Әдебиеттер 

  

 

  

  

 

  

 

 Барлығы 

 

  

 

4. 

ОСӚЖ  ЖОСПАРЫ 

 

№  Апта (кҥні) 

           ОСӚЖ тақырыбы 

            мен жоспары 

Сағат 

саны 

Бақылау 

тҥрі 

Әдебиеттер 

  

 

  

  

 

  

 

 Барлығы 

 

  

 

5. 

СӚЖ  ЖОСПАРЫ 

 

№ Апта 

(кҥні) 

СӚЖ тақырыбы  

Сағат 

саны 

Бақылау 

тҥрі 

Әдебиеттер 

  

 

  

  

 

  

 

 Барлығы 

 

  

 

 

6. ПАЙДАЛАНАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР  МЕН WEB САЙТТАР  ТІЗІМІ 

 

7. СТУДЕНТТЕРДІҢ БІЛІМІН БАҚЫЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ  (бақылау сҧрақтары, курстық жҧмысының тақырыптары және тб) 

1. ................................... 

2. ................................... 

3. ...................................  

«Cырдария» университеті 

ЖН-ОӘБ-007/03-2015 

Сапа менеджменті жүйесі 

Жұмыс нұсқауы 

2-нұсқа 

Силлабустың   жасалуы мен мазмұнына қойылатын 

жалпы талаптар 

11  беттің 7-беті 

 

Қорытынды баға =

 

8. СТУДЕНТТІҢ БІЛІМІН БАҒАЛАУ 

 

    1. Студенттердің білімін бақылау мен бағалау балдық-рейтингілік жүйе бойынша жүзеге 

асырылады:  

 

Әріптік жүйе бойынша бағалау 

Балдардың 

эквивалент саны 

Пайыздық мазмұны 

Дәстүрлі жүйе бойынша 

бағалау 


А 

4,0 


100 

Өте жақсы 

А- 

3,67 


90 – 94 

В + 


3,33 

85 – 89 


Жақсы 

В 

3,0 80 – 84 

В - 


2,67 

75 – 79 


С + 

2,33 


70 – 74 

Қанағаттанарлық 

С 

2,0 


65 – 69 

С - 


1,67 

60 – 64 


D + 

1,33 


55 – 59 

1,0 50 – 54 0 - 49 

Қанағаттанарлықсыз 

 

    2.  Ағымдық  бақылау  оқу  үрдісінде  студенттің  білімін,  оның  аудиториялық  сабақтардағы белсенділігі  мен  ӛздік  жұмыстарын  уақытылы  орындауын  жүйелі  тексеруге  бағытталған.  Әрі 

студенттің семестр бойындағы жалпы жұмысын, яғни практикалық сабақтарға қатысуын (семинар), 

ОСӚЖ жұмыстарын орындауын, ағымдық бақылауларды тапсыруын, шығармашылық белсенділігін, 

ғылыми-зерттеу  жұмыстарына  бағалау  жүргізіледі.  Ағымдық  бақылау  оқытушымен  жүргізіледі 

(лектормен). 

     3. Оқытушы  бір  семестр  бойы  барлық  білім  алушылар  үшін  семестр  бойы  оқылатын 

пәндерден  екі  міндетті  межелік  бақылауды  келесі  мерзімдерде  ӛткізеді:  бірінші  межелік 

бақылауды – 7 (жетінші) аптада және екінші межелік бақылауды – 15 (он бесінші) аптада. 

4.  Бағалау  тәртібі:  әрбір  межелік  бақылау  апталығына  дейін    профессор-оқытушы 

құрамы  білім  алушыларды  (практикалық,  лаборатория,  семинар,  ОСӚЖ,  СӚЖ  және  т.б.) 

сабақтарында  3,  5,  7,  10,  12,  14  апталарда      бағалап,  «Platonus»  бағдарламасына  енгізіп 

отырады. 

5. Студенттің қорытынды бағасының 25 пайызын ағымдық бақылаудан (практикалық, 

зертхана, семинар, ОСӚЖ, СӚЖ), 35 пайызын  межелік бақылаулардан,  қалған  40 пайызын 

емтихан  құрайды..  Межелік  бақылауға  студент    ағымдық  бақылаудан  кем  дегенде  50  балл 

жинағанда ғана жіберіледі. 

Пән бойынша студенттің қорытынды бағасы тӛмендегі формулада кӛрсетілген: 

 

  

 


«Cырдария» университеті 

ЖН-ОӘБ-007/03-2015 

Сапа менеджменті жүйесі 

Жұмыс нұсқауы 

2-нұсқа 

Силлабустың   жасалуы мен мазмұнына қойылатын 

жалпы талаптар 

11  беттің 8-беті 

 

Мұндағы: АБ1 - 

3,5,7 апталардағы ағымдық бақылаулардың орта балы 

МБ1- 

1-7 апталарда ӛтілген тақырыптар бойынша алынған бақылаудың (бірінші межелік бақылау) нәтижесі  

АБ2 - 


10,12,14 апталардағы ағымдық бақылаулардың орта балы 

МБ2 - 


8-15 апталарда ӛтілген тақырыптар бойынша алынған бақылаудың (екінші межелік 

бақылау) нәтижесі  

Е - 

Емтихан бағасы  

6.

 Қорытынды бақылаудағы тест және басқа да сұрақтар, тапсырмалар міндетті түрде  

пән силлабусында келтіріледі. 

7.

 

Компьютерлік  тест,  ауызша,  жазбаша  және  шығармашылық  түрінде  болатын межелік немесе қорытынды бақылаудың   сұрақтары,  тапсырмалары студенттерге алдын-ала 

беріледі. 

8.

 

Емтиханға  келгенде  білім  алушының  ӛзімен  бірге  жеке  басын  куәландыратын құжаты (сынақ кітапшасы, жеке куәлік, бейджик) болуы  керек. 

9.

 Тӛлемақысын  келісім-шарттағы  мерзімге  сәйкес  ӛтемеген  студенттер  сессияға 

жіберілмейді. 

10.  Факультет  деканы  келесі  жағдайларда  (денсаулығына,  отбасы  жағдайына,  

қызметтік  себептерге  байланысты)  студентке  межелік  және  қорытынды  бақылауды  жеке 

кесте бойынша тапсыруға рұқсат береді.   

11.  Жеке  кесте  бойынша  тапсыратын  студенттер  келген  күннен  бастап,  3  күн  ішінде 

ӛтінішін анықтамалармен бірге факультет деканына тапсырады.  

12.  Қорытынды  бақылауда  алынған  жақсы  бағаны  жоғарылату  мақсатында  қайта 

тапсыруға рұқсат етілмейді. 

13. Бақылауға келмеген студентке ведомостқа «келмеді» деген белгі қойылады. 

14.  Қорытынды  бақылау  нысанында  «қанағаттанарлықсыз»  баға  алған  студенттер  сол 

пәнге жазғы семестрде қайта қатысып,   ақылы негізде қайта тапсыруға құқылы. 

15.  Курстан  курсқа  кӛшу    GРА    (Grade  Point  Average)  балын  жинаған  студент  келесі 

курсқа кӛшіріледі: 1 курстан 1,5; 2 курстан – 1,7; 3 курстан – 2,00; 4 курстан-2,33.  

9.ЖҦМЫСТАРДЫ ӚТКІЗУ МЕРЗІМДЕРІ  ЖӘНЕ БАҒАЛАУ 

 

 10 

11 

12 

13  14 

15 

Балл 

%  

«Platonus» 

бағдарламасына 

ағымдық 

бақылау 

балдарын енгізу  

 

   

 

 

     

 

 

60% 

Межелік 

бақылау 

 

  

 

  

 +   

 

   

  

   

 + 


Қорытынды 

емтихан 

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 40% 

Барлығы 

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 100 

«Cырдария» университеті 

ЖН-ОӘБ-007/03-2015 

Сапа менеджменті жүйесі 

Жұмыс нұсқауы 

2-нұсқа 

Силлабустың   жасалуы мен мазмұнына қойылатын 

жалпы талаптар 

11  беттің 9-беті 

 

10. ГЛОССАРИЙ 

Дәріс  –  негізгі  түйінді  сұрақтарды  (ұғымдар,  теориялар,  реакция  механизмдері, 

дәлелдеулері)  талдауға,  игеруге  басты  назар  аударылады.  Лекциялар  оқулықтың  негізгі 

тарауларын  қамтығанмен,  осы  материалды  толық  түсініп,  меңгеруге  арналған  кӛптеген 

теориялық мысалдар тек қана лекция сабақтарында беріледі.  Практикалық  (семинар)  сабақтарында  –  лекцияда  талданған  тақырыпты  студенттің  

меңгеру дәрежесі анықталады, ойлау, ӛз ойын дұрыс жеткізе білуге кӛңіл бӛлінеді. Кӛптеген 

пәндер  үшін  практикалық  сабақтар  лекциялардан  кейінгі  оқу  жұмысын  негізгі  түрі  болып 

саналады.  Олар  лекция  сабақтарын  толықтырады,  ғылымның  сол  түрінің  тәжірибеде 

бекітілуіне әсер етеді.  

Практикалық сабақтарға дайындала отырып, тӛмендегілерді басшылыққа алған жӛн: 

-  аудиторияда  неғұрлым  ӛнімді  жеке  жұмыс  жасалса,  соғұрлым  сабақтардан  пайда 

кӛбірек болатындығы жӛніндегі пікірді басшылыққа алу; 

- сабақтарға тұрақты және ұқыпты дайындалу; 

-  курстың  алдыңғы  тақырыптарын  қайталап,  теорияның  негізгі  ережелерін  еске  алу, 

олардың жадыда қалғандығын тексеру; 

-  сабақ  тақырыбы  бойынша  курстың  теориялық  бӛлігін  ӛңдеу  барысында  теорияның 

негізгі  ережелерін  қарап  оқулықтар  бойынша  мысалдар  қарау,  формулаларды  жазып  алу 

арасындағы негізгілерін есте сақтап кездесетін ӛрнектердің мәнін түсіну; 

-  егер  қажет  болса,  сабаққа  есептер  жинағын,  материалдарды,  құрал-жабдықтарды, 

саймандарды дайындау. Зертханалық  сабақтарда  –  студент  теориялық  қорытындыларды,  яғни  теория  мен 

тәжірибе  бірлігін  анықтап,  құрал-жабдықтарды  құрастыруға,  пайдалануға  дағдыланады, 

тәжірибе кезінде алынған нәтижелерді талдауды, теориямен сәйкестігін дәлелдеуді үйренеді. 

Зертханалық  жұмысты  бастамас  бұрын  студенттер  алдымен  зертханалық  жұмыс  кезінде 

қауіпсіздік  ережелерімен  танысып,  арнайы  параққа  қол  қоюлары  керек.  Бұдан  басқа  әрбір 

зертханалық  жұмысты  жасар  алдында  оқытушы  қосымша  қауіпсіздік  шараларын  айтып 

түсіндіреді.  Әрбір  зертханалық  жұмыстарды  орындауға  жұмыстың  мазмұнымен  танысқан, 

сол  жұмысқа  сәйкес  оқулықтан  және  лекцияда  жазғандарынан  білетін  студенттер  ғана 

жіберіледі.  Әрбір  зертханалық  жұмыс  алдында  студенттер  ӛз  бетінше  сол  тақырыпқа 

қатысты  теориялық  материалмен  жұмыс  істеулері  керек.  Сонда  ғана  жұмыс  пайдалы  да 

нәтижелі болады. 

ЗЖҚ  (зертханалық  жұмыстарды  қабылдау)  –  тәжірибені  жасап  болысымен  студент 

зертханалық  журналға  байқағандары  мен  реакция  теңдеулерін  жазып,  оқытушыға 

зертханалық жұмыстың қорытындысын тапсырады. 

ОСӚЖ  –  Оқытушының  жетекшілігімен  жүргізілетін  студенттің  ӛзіндік  жұмысының 

байланыстылығы  аудиториядан  тыс  жұмыс  түрі  болып  табылады.    ОСӚЖ      оқу 

сабақтарының жалпы кестесіне кірмей, жеке график бойынша орындалады. 

 СӚЖ  дегеніміз-студенттің  жеке  таным  белсенділігіне  байланысты  оқу  аудиториясында 

және одан тыс жерлерде ӛз бетінше жеке орындайтын жұмыстарының жиынтығы. Студент 

алған  білімін  шығармашылық  мақсатта  қолдана  алуы  қазіргі  заман  талабына  сай  маман 

болудың негізін қалайды. Студенттің ӛзіндік жұмысты ӛзінше орындау арқылы  ӛзінің  ой-

ӛрісінің дамуын тәрбиелейді, берілген  тапсырманы орындауда жеке  ӛзіндік ойын пайдалану 

арқылы оның шешуін табады, осындай  іс әркеттері студенттің  жеке тұлға ретінде  дамуын 

сипаттауға мүмкіндік береді.  

Студент    ӛзіндік  жұмыс  арқылы  аудиторияда  алған  білімдерін  кеңейтуге,  тиянақтауға, 

тереңдетуге мүмкіндік алады. Сабақтан тыс уақыттарын үнемдеп пайдалануға бейімделеді.  

Ӛзіндік  жұмыстың  біраз  түрлеріне  тоқтала  кетейік,  бірақ  бұл  шектеулі  емес  екенін, 

оқытушы жүргізілетін жұмысына сәйкес ӛз бетінше таңдай алатынын ескерген жӛн, олар: 


«Cырдария» университеті 

ЖН-ОӘБ-007/03-2015 

Сапа менеджменті жүйесі 

Жұмыс нұсқауы 

2-нұсқа 

Силлабустың   жасалуы мен мазмұнына қойылатын 

жалпы талаптар 

11  беттің 10-беті 

 

Коллоквиум  –  әңгімелесу  нысанында  болатын  белгілі  бір  тақырыптар  бойынша 

білімгерлердің  білім  деңгейін  анықтауға  кӛмектеседі.  Студенттердің  ӛзіндік  жұмысы  үшін 

коллоквиумға дайындық студенттердің ауызша жауап беруге және пәннің негізгі ұғымдарын 

терең  түсінуге  дағдыландырады.  Коллоквиумға  дайындалғанда  сұрақтың  мазмұнына 

байланысты  дәріс  материалдарын,  сонымен  қатар  негізгі  және  қосымша  әдебиетті 

пайдалануы  керек.  Ӛз  бетімен  дайындалуға  арналған  сұрақтар  жауаптары  жинаған 

мәліметтерді талдау негізінде алынуы мүмкін жағдайда қарастырылуы қажет. 

Реферат – ӛзіндік жұмыстың кең тараған нысаны ретінде белгілі бір тақырыпқа баяндама 

жасау. Жұмысты орындауда міндетті түрде әдебиеттерге және ғылыми ізденіс жұмыстарына, 

кітаптарға шолу жасау қажет. 

Эссе  -  студенттердің  белгілі  бір  ӛзекті  әлеуметті-экономикалық  мәселелерге  ӛз 

тұжырымдарын, тақырып бойынша шолу жасауы т.б.  Глоссарий  –  белгілі  бір  тақырып  бойынша  терминдер  мен  ұғымдарға  қысқаша 

түсініктеме беру. Презентация  –  студент  өз  қалауы  бойынша  тақырып  таңдайды  және  осы  тақырыптың 

белгілі  бір  аспектілері  бойынша  пікірін  білдіру  керек.  Оның  бағалануы  тақырыптың 

қаншалықты  ашылғандығына,  айналасындағыларды  қызықтыра  алғандығына    байланысты 

болу  керек.  Оқудың  нақты  жағдайлары  –  студенттерге  бірнеше  жай  немесе  күрделі 

жағдайлар ұсынылады. Осы жағдайлар бойынша студенттер түрлі жолдармен жауап береді. 

Іскерлік ойындар мен жобалар. Топтық жоба - топта 3-5 адамнан кем болмауы керек. 

Әр топ ӛз жобасын дайындайды. Дербес  жобаны  –  дайындық  деңгейі  жоғары  студент  ӛз  қалауы  бойынша  орындайды. 

Жұмыс бірегейлігімен ерекшеленеді Ҥй  тапсырмасы  (есептер  мен  жаттығуларды  орындау)  –  студенттің  ӛзі  орындайтын 

жұмыс.    Бұл  жерде  негізі  рӛлді  студент  атқарады  (дәріс,  практикалық  және  зертханалық 

сабақтарға дайындалу, реферат және баяндама жазу, презентацияларды әзірлеу, жаттығу мен 

есептері болуы мүмкін).  Сӛзжҧмбақтар  -  студенттерде  логикалық  ойлау  дағдыларын  дамыту  және  лекциялық 

сабақтарда  алынған  білімдерді  іс  жүзінде  қолдану  қабілеттеліктерін  қалыптастыру  үшін 

жасалады. 

Тестілік тапсырмалар оқытылып жатқан пән бойынша студенттердің алған теориялық 

білімдері деңгейлерін анықтау үшін арналған.  

Тесттер  білімнің,  біліктіліктің,  дағдылар  мен  түсініктердің  деңгейлерін  объективті 

бағалауға,  оқудың  жеке  қарқынын  анықтауға  және  студенттерді  қорытынды  дайындауға 

мүмкіндік  береді.  Тестілік  тапсырмалардың  технологиялық  артықшылығы  олардың  оқыту 

және  бақылауды  автоматтандыру  талаптарына  сай  келуінен  кӛрінеді.  Тесттік  тапсырмалар 

оқу  процесін  ұйымдастырудың  модульді  принципін  тиімді  таратуға  әрекет  етеді.  Оларсыз 

рейтинг мәнсіз болып есептеледі. Межелік бақылау - бір оқу пәнінің ірі бӛлімін (модулін) аяқтағанда білім алушылардың 

оқу жетістіктерін бақылау. Білім алушылардың ҥлгерімін ағымдық бақылау - академиялық кезең ішінде, кестеге 

сәйкес  оқытушылар  ӛткізетін  аудиториялық  және  аудиториялардан  тыс  сабақтарда  Білім 

алушылардың білімін кәсіптік оқу бағдарламасына сәйкес жүйелі түрде тексеру. 

Қорытынды  емтихан  –  курстың  барлық  материалдарын  жалпылайды  және  оларды 

түгелімен қамтиды. Емтихан ауызша, жазбаша немесе тестілік түрде жүргізіледі.                   

              

 

 

«Cырдария» университеті 

ЖН-ОӘБ-007/03-2015 

Сапа менеджменті жүйесі 

Жұмыс нұсқауы 

2-нұсқа 

Силлабустың   жасалуы мен мазмұнына қойылатын 

жалпы талаптар 

11  беттің 11-беті 

 

 11. СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ЕРЕЖЕЛЕР 

1.Сабақты  жібермеу  және    кешікпеу  керек,  науқастыққа  байланысты  сабақтан  қалған 

жағдайда деканатқа анықтама әкелу керек. 

2.Сабақ  кезінде  әңгімелеспеу,  ұялы  телефон  және  басқа  да  коммуникация  құралдарын 

пайдаланбау керек. 

3.Сабаққа іскер киіммен келу керек. 

4.Мәдениетті  болу  керек,  басқалардың  кӛзқарасын  сыйлау  қажет  және  қарсылығыңыз 

болса оны әдепті түрде айту керек. 

5.Жіберілген сабақтар күнделікті оқытушының кестесіне сәйкес ӛтіледі. 

6.Тапсырмаларды орындамаған жағдайда қорытынды баға тӛмендетіледі. 

7.Аралық  және  қорытынды  бақылау  кезінде  кӛшіру,  басқа  студент  үшін  емтихан 

тапсыру қатаң айыпталады. Ескерту:  Дәрістер  мен  практикалық  сабақтарға  қатысып,  белсенділік  кӛрсету  сіздің 

міндетіңіз  және  ол  қорытынды  бағаның  негізгі  құрауышы  болып  табылады.  Сабаққа 

қатыспау сіздің үлгеріміңізге және қорытынды бағаға әсер етуі мүмкін. Тек сабаққа қатысып 

отыру  баллдың  кӛбеюіне  ӛзінен-ӛзі  әсер  ете  алмайды,  сондықтан  сабақта  үнемі  сіздің 

белсенділігіңіз қажет. Оқулықтың кӛрсетілген бӛлімдерін және қосымша материалдарды тек 

қана семинар сабақтарына дайындалғанда ғана емес, сонымен қатар тиесілі дәріс сабағының 

алдында да қарап, танысу қажет. Бұндай дайындық сіздің жаңа материалды қабылдауыңызды 

жеңілдетеді және сіздің белсенділік танытуыңызға әсерін тигізеді.   

 

 


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал