МазМұны. Содержание жоғары білім. Высшее образование


Часть I Учебник­хрестоматия 43 КӘСІПТІК БІЛІМжүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет7/58
Дата08.01.2017
өлшемі5.01 Kb.
#49
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   58
Часть I
Учебник­хрестоматия

43
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Қазақ тілі мен әдебиеті
Казахский язык и литература
назароВа  о.В.,  преподаватель  спецдисциплин  Петро­
павловского гуманитарного колледжа;
ЛиТВиненКо  В.В.,  преподаватель  спецдисциплин  
Петропавловского гуманитарного колледжа
Учебник-хрестоматия  содержит  произведения  устно-
го  и  письменного  творчества  казахского  народа  с  древ-
нейших времен и до конца ХХ века, биографии авторов, 
фрагменты  исследований  по  истории  литературы,  ма-
териалы  энциклопедий,  словарь  литературоведческих 
терминов, вопросы и творческие задания к темам. Под-
бор  художественных  текстов  в  данном  пособии  подчи-
нен жанрово-хронологическому принципу. 
Пособие адресовано учащимся и преподавателям лице-
ев, колледжей, гимназий и школ для работы на уроках, 
факультативных и внеклассных занятиях по предмету, а 
также для широкого круга читателей.
Содержание:  Введение.  Литература  второй  поло-
вины  ХХ  века:  Жубан  Мулдагалиев.  Абдильда  Тажиба-
ев. Мукагали Макатаев. Туманбай Молдагалиев. Кадыр 
Мырзалиев.  Ильяс  Есенберлин.  Абдижамил  Нурпеи-
сов.  Смагул  Елубаев.  Олжас  Сулейменов.  Мухтар  Ша-
ханов. Фариза Унгарсынова. Роллан Сейсенбаев. Мухтар  
Магауин.  Оралхан  Бокеев.  Словарь  литературных  тер-
минов.
2007/ 580 с./ 84х108 
1
/
32
ІSBN 978-996-535-172-3 
Казахская литература 
Часть II
Учебник­хрестоматия
ҚожаБаеВа х.Ш. 
Оқу құралында лексика мен грамматикалық материал-
дар  кәсіби  бағдардағы  ауызша  тіл  дамытумен  қатар 
жүргізіледі  және  «Автомобильді  жөндеу  және  оған 
техникалық  қызмет  көрсету»  мамандығы  бойынша  Қа-
зақстан Республикасының мемлекеттік білім беру стан-
дартына  сәйкес  өңделген.  Мәтіндерден,  лексикалық 
тақырыптардан  грамматикалық  формаларды  табу, 
грам матикалық  талдау  жасату  жұмыстары  студенттер-
дің  логикалық  ойлауын  жетілдірудің,  грамматика-
ны  қайталаудың,  дұрыс  сөйлеу  дәрежесін  меңгерудің 
негізгі  құралы  болып  табылады.  Студенттердің  жазба-
ша  кәсіби  тілін  дамыту  мақсатында  әр  түрлі  жазбаша 
жұмыстары  жүргізіледі.  Осыған  орай,  оқу  құралында 
жазба жұмыстарына жататын тапсырмалар берілген.
Оқу  құралы  кәсіптік  оқу  орындарының  техникалық 
мамандық студенттері мен техникалық лицей оқу шыла-
рына арналған.
МазМұны: Алғы сөз. 1-модуль. Қазақ тілі – Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік тілі. 2-модуль. Кәсіби тер-
минология. 3-модуль. Автомобиль тарихынан. 4-модуль. 
Кәсіби қатынас. 5-модуль. Автомобиль құрылғысы. 6-мо-
дуль. Қазақстан Республикасының Автомобиль көлігі ту-
ралы Заңы. 7-модуль. Көлік әлемінде. Әдебиеттер. 
2010/ 304 б./ 84х108 
1
/
32
ISBN 978-996-535-883-8 
Кәсіби қазақ тілі
(автомобильді жөндеу 
және оған техникалық 
қызмет көрсету 
мамандығына арналған) 
Оқу құралы

44
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Қазақ тілі мен әдебиеті
Казахский язык и литература
аҚжаноВа  а.,  Қостанай  экономикалық  колледжінің 
оқытушысы; 
ӨТеГеноВа  К.,  Қостанай  экономикалық  колледжінің 
оқытушысы
Лексикалық материалдар жинағы болып табылатын бұл 
оқу құралының басты мақсаты – қаржы, экономист-бух-
галтер  және  сақтандыру  ісі  мамандықтарына  қатысты 
сөйлеу тiлi қалыптасқан үйренушiлердiң қазақша сөйле-
уiн, жазуын, баяндауын жетiлдiру, лексикасын байыту.
Жүргiзiлген  сабақтардың  мәтіндері  барынша  iрiкте-
лінiп  алынған.  Тақырыптардың  жүйелiлiк,  логикалық 
байланыс жағы ескерiліп, экономикалық терминдердiң 
лексикалық  мағынасы  түсiндiрiлген.  Тақырыптардың 
мазмұнына  сәйкес  сұрақтар,  сұхбаттар,  тапсырмалар 
берiлген.
Оқу құралы колледждерде «Есеп және аудит», «Қаржы» 
мамандықтарында білім алушыларға арналған. 
МазМұны: Кіріспе. Қазақ тілі – мемлекеттік тіл. Қазақ-
стан  Республикасы.  Тәуелсіз  Қазақстан.  М.  Мақатаев. 
Туған  жер  туралы  мақал-мәтелдер.  Жұмбақтар.  Қазақ-
стан  Республикасының  тұңғыш  Президенті.  Қазақстан-
ның  табиғи  байлығы.  Қазақ  жері.  Қазақстан  қалалары. 
Беташар. Тойбастар. Бата. Наурыз бата. Тоғызқұмалақ. 
Бәйге. Қыз қуу. Бекзат Саттарханов. Шәкәрім Құдайбер-
діұлы. Ахмет Байтұрсынов. Міржақып Дулатов. Жүсіп-
бек Аймауытов. Мағжан Жұмабаев. Экономиканы білу – 
пайда. Банк тарихынан. Банк жүйесі. Банкті таныстыру. 
Әбу  Насыр  әл-Фараби.  Қожа  Ахмет  Йассауи.  Абылай 
хан.  Абай  Құнанбаев.  Ыбырай  Алтынсарин.  Төле  би. 
Қазыбек би. Әйтеке би. Асан Қайғы. Алтын адам. Қожа 
Ахмет Йассауи кесенесі. Шоқан Уәлиханов. Қаныш Сәт-
баев.  Сағындық  Сатыбалдин.  Тоқтар  Әубәкіров.  Талғат 
Мұсабаев.  Құрманғазы  Сағырбаев.  Әбілхан  Қастеев. 
Шәкен Айманов. Іс қағаздарының стилі. Резюме. Акт. Іс-
керлік қарым-қатынас. Өтініш, арыз. өмірбаян. Келісім. 
Мәдениет. Мәдени қарым-қатынас. Ақша. Дүниежүзілік 
Сауда  ұйымы.  Отбасы  экономикасы.  Нарықтық  эконо-
мика.  Қалтарыстағы  экономика.  Қазақстан  банктері. 
Банкир болғым келеді. Есепші маман. Салық. Жарнама. 
Тауар. Аудитор. Ұлттық байлық. Экономикалық тәуел-
сіздік. Уақыт. Тұрар Рысқұлов. Әлихан Бөкейханов. Дін-
мұхамед Қонаев – қоғам қайраткері. 
2010/128 б./ 84х108 
1
/
32
ISBN 9965-35-877-х
Кәсіби қазақ тілі 
(Экономика, 
бухгалтерлік есеп және 
аудит мамандықтарына 
арналған)
Оқу құралы
ҚыдырниЯзоВа а.Б.
Орфография мен тыныс белгілері бойынша оқу-әдістемелік 
көмекші  құралда  орфографияны  оқытудағы  принцип-
тер  мен  әдіс-тәсілдер,  сауатты  жазуға  үйрету  жолда-
ры,  қойылатын  талаптар  мен  берілетін  тапсырмалар 
көрсетілген.  Жазба  жұмыстары,  теориялық  білімді  тә-
жірибеде қолдану, жазба жұмыстарын талдау және қа-
темен  жұмыс  жүргізудің  тиімді  жолдары  ұсынылған. 
Қазақ  тіліндегі  тыныс  белгілері  және  олардың  қойыла-
тын  орындарына  кеңірек  тоқталып,  тыныс  белгілерін 
дұ рыс қоюдың маңыздылығы дәлелденген. Орфогра фия 
емлелері  мен  тыныс  белгілері  қойылатын  орындарды 
игертуде іс жүзінде қолданылып келе жатқан әдістердің 
ішінен  ең  тиімді  деп  саналады.  Бұл  әдістерді  қолдану 
үшін  әр  түрлі  жаттығулар  беріп,  шығармашылық  тап-
сырмалар  арқылы  оқушыларды  өздік  жұмысқа  дағ ды-
ландырып,  олардың  белсенділіктері  мен  алған  білім-
дерін  практикада  дәлелдеп  көрсете  алатындай  етіп 
тәр биелеуді  көздейді.  Оқушылардың  орфографияны 
тану,  оған  байланысты  ережені  қолдана  білу  дағдысын 
қалыптастырып,  қазақ  тілінің  заңдылықтарын  жүйелі 
меңгертуді мақсат еткен бұл еңбектің оқытушылар мен 
мұғалімдер үшін көмегі көп жинақ.
Ұсынылып  отырған  құрал  0105000  –  «Бастауыш  білім 
беру»,  0111000  –  «Негізгі  орта  білім»  мамандықтары  
бойынша оқитын педагогикалық колледж оқушыларына 
және мектеп мұғалiмдерiне арналған. 
МазМұны:  Орфографияны  оқыту  принцип тері.  Ор-
фографияны  оқытуда  қолданылатын  әдістер.  Емлелік 
қателерді  түзету  жолдары.  Тыныс  бел гілері  (Пунктуа-
ция).  Лексиканы  орфографиямен  байланыс тыру. 
Морфологияны  оқытуға  байланысты   орфо гра фиялық 
материалдар.  Зат  есім.  Сын  есім.  Сан   есім.  Есімдік. 
Етістік.  Үстеу.  Еліктеу  сөздер.  Шылау.  Одағай.  Орфо-
графияны  оқытудағы  тіл  дамыту  жұмыстары.  Орфо-
графияны  оқытуда  жүргізілетін  жазба  жұмыстары. 
Орфографиялық  жаттығуларды  орындату.  Жаттығу 
материалдарын іріктеу. Бірге жазылатын сөздер. Бөлек 
жазы латын  сөздер.  Орыс  тілінен  енген  сөздер.  Дефис 
арқылы жазылатын қосымшалар мен шылаулар. Тыныс 
белгі лері.  Сөйлемнің  интонациясы.  Нүкте.  Көп  нүкте. 
Сұ рау  белгісі.  Леп  белгісі.  Үтір.  Сызықша.  Қос  нөкте. 
Нүк телі үтір. Тырнақша. Төл сөз. Қазақ тілінен бақылау-
пысық тау  тапсырмалары.  Шығармашылық  жұмыс. 
Дидак тикалық  материалдар.  Пернелеп  сөйлеу  үлгісі. 
Оқу шылардың өздік жұмыстары. 
2008/ 184  б./ 84х108 
1
/
32 
   
ISBN 9965-35-440-5 
орфография 
және тыныс 
белгілері 
Оқу­әдістемелік 
құрал

45
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Қазақ тілі мен әдебиеті
Казахский язык и литература
ШаЛҚароВа  Г.и.,  Ж.  Досмұхамедов  атындағы  Орал 
педагогикалық колледжінің оқытушысы;
СаТыБаеВа  а.Т.,  Ж.  Досмұхамедов  атындағы  Орал 
педагогикалық колледжінің оқытушысы
Оқу  құралында  қазақ  және  орыс  тілдерінің  грамма-
тикасын  салыстыра  оқытудың  мазмұны  ұсынылған. 
Оқушылардың  білімдерін  тексеруге  арналған  жатты-
ғулар,  сұрақтар,  тапсырмалар  мен  тестілер  берілген.   
Мемлекеттік тілде оқымайтын мектептердегі қазақ тілі 
мен  әдебиеті  мамандығы  бойынша  дәріс  алып  жатқан 
және гуманитарлық бағытта білім алатын оқушылар мен 
студенттерге, қазақ тілі пәні оқытушыларына арналған. 
МазМұны: Алғы сөз. Фонетика: әліпби туралы түсінік. 
Орыс  және  қазақ  тілдері  дыбыстарының  салыстырма-
лы  жіктемесі.  Дауысты  дыбыстар.  Дауыссыз  дыбыс-
тар.  Буын.  Морфология.  Орыс  және  қазақ  тілдеріндегі 
типологиялық  ерекшеліктер.  Сөз  таптары.  Лексика:  
Неологизмдер.  Терминдер.  Кірме  сөздер.  Көнерген 
сөздер.  Диалектілік  лексика.  Метонимия.  Табу.  Эвфе-
мизм. Кәсіби сөздер. Әлеуметтік лексика. Метафаза. Ан-
тонимдер.  Омонимдер.  Фразеологизмдер.  Синтаксис. 
Сөз тіркесі. Сөйлем. Жай сөйлем. Құрмалас сөйлем. 
2007/ 220 б./ 84х108 
1
/
32
ISBN 9965-35-440-5 
 
 
Салыстырмалы 
грамматика
Оқу құралы
ҚаЛиМұҚаШеВа Б.д.
Оқу-әдістемелік  құралда  шешендік  өнерді  үйретуді 
әдістемелік тұрғыдан арнайы зерттеу ұлттық менталитет-
пен сабақтастырыла қарастырылған. Ежелгі дәуірлердегі 
шешендік  әдістерден  бастап  қазақ  шешендерінің  сөз 
сөйлеу дәстүрін үйрету жолдары баяндалған. Шешендік 
өнерді үйрету әдістемесін ғылыми-теориялық тұрғыдан 
негіздей  отырып,  шешендік  шеберлікке  жетудің  жол-
дарын (әдіс-тәсілдерін, көлемін, мазмұнын, жаттығулар 
жүйесін, тест, сауалнама, т.б.) ұсынады. 
Сөйлеу  мәдениетін  қалыптастыратын  бұл  құрал  оқы-
тушыларға, мұғалімдерге, гуманитарлық факультет сту-
денттеріне және осы сала ізденушілеріне арналған.
МазМұны:  Кіріспе.  Шешендік  өнерді  үйрету  әдіс-
темесінің  ғылыми  негіздері:  Шешендік  өнердің  тари-
хына  шолу.  Шешендік  өнерді  үйрету  әдістемесінің  ше-
шендіктану  және  лингвистикалық  негіздері.  Шешен дік 
өнерді  үйрету  әдістемесінің  дидактикалық  негіздері. 
Шешендікке  үйрету  әдістемесінің  логикалық  және 
психологиялық  негізі.  Шешендік  өнерді  үйрету  әдіс-
темесі: Шешендік өнерді үйрету жайындағы әдістемелік 
әдебиеттерге  талдау  жасау.  Шешендік  өнерді  үйрету 
әдістемесі.  Дәрістер  жүйесі.  Практикалық  сабақтарды 
өткізу.  Өзіндік  жұмыстар.  Аудиториядан  тыс  жүргізі-
летін жұмыстар. Қорытынды. 
2010 / 168 б./ 84х108 
1
/
32
ISBN 978-996-535-858-6
Сөйлеу мәдениеті 
және шешендік 
өнер
 
Оқу­әдістемелік құрал

46
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Қазақ тілі мен әдебиеті
Казахский язык и литература
ӘБдІҚаЛыҚоВ М.н., Алматы қаласының №1 кәсіптік 
лицейінің директоры;
КҮнТУароВа  Б.С.,  Алматы  қаласының  №1  кәсіптік 
лицейінің оқытушысы;
ПарФеноВа  Л.а.,  Алматы  қаласының  №1  кәсіптік 
лицейінің оқытушысы
Оқулықта  сөздік  қатынас  теориясының  негізгі 
ұғымдарына,  сөздің  қызметтік  стильдеріне  сипатта-
малар  берілген.  Сондай-ақ,  оқу,  жазу,  тыңдау,  сөйлеу 
дағдыларын  дамыту,  сөйлеу  техникасын  жетілдіру, 
сөздік норманы меңгеру мәселелері қозғалады. 
Оқулық  кәсіптік  мектеп,  лицей  және  колледждердің 
оқушыларына арналған.
МазМұны:  Кiрiспе.  Сөздік  қатынас  теориясының 
негізгі  ұғымдары:  Ұлттық  тiлдiң  түрлерi  және  сөздiң 
қызметтiк  (функционалдық)  стильдерi.  Лексика  және 
фразеология.  Қызметтiк  стильдер.  Терминологиялық 
лексика.  Сөз  мәдениетінің  негіздері:  Сөз  мәдениетi 
ұғымының  мәнiсi.  Сөйлеу  нормалары  және  сөйлеу 
мәдениетi.  Сөздiк  нормалардың  түрлерi.  Сөз  байлығы. 
Сөздік  қатынас  дағдыларын  дамыту  және  жетілдіру: 
Оқу  дағдыларының  дамуы  және  жетілдірілуі.  Тыңдау 
дағдыларын  дамыту  және  жетілдіру.  Жазба  тілдің 
дағдыларын  дамыту  және  жетілдіру.  Ауызша  тілдің 
дағдыларын  дамыту  және  жетілдіру.  Сөздің  құрылуы. 
Сөз сөйлеу. Сөйлеу техникасы: Сөйлеу аппараты. Тыныс 
алу және оны жаттықтыру. Дикция (сөздi айқын айту). 
Интонация. Кiдiрiс. Сөздік қатынас түрлері: Тұрмыстық, 
күнделiктi сөйлесу. Iскерлiк әңгiмелесулер. Келiссөздер. 
Телефон арқылы байланыс. Сөздік қатынастың этикасы 
мен психологиясы: Этика және сөз. Этика және сөйлеу 
әрекетiнiң түрлерi. Сөздiк қатынас психологиясы. Сөздiк 
қатынастардағы тиiмдi стратегия мен тактикалар. Сөздiк 
минимум. 
2010 / 376 б. / 84х108 
1
/
32
ISBN 978-996-535-884-5
Сөздік қатынас 
негіздері
 
2-басылым
Оқулық 
ТеМІреШеВа  а.ж.,  Орал  қаласы  №1  жалпы  орта  білім 
беретін  мектептің  жоғары  санатты  қазақ  тілі  мен 
әдебиеті пәні мұғалімі
Оқулық  «Тіл  білімі  негіздері»  бойынша  дайындалған 
дәрістердің қысқа конспектісі іспеттес құрылған. Оқулық 
әрі теориялық, әрі практикалық мәселелерді қамти оты-
рып, оқушылардың таным дүниесін қалыптастырады.
Ұсынылып  отырған  оқулық  педагогикалық  колледж 
оқытушылары мен оқушыларына арналған.
МазМұны: Тілді практикалық және ғылыми тұрғыдан 
білу.  Тіл  білімінің  өзге  ғылымдармен  байланысы.  Тіл 
білімінің  тараулары  мен  салалары.  Тілдің  анықтамасы. 
Тілдің  мәні  және  қызметі.  Лексикологияның  зерттеу 
объектісі.  Сөздің  лексикалық  мағынасының  түрлері. 
Терминдер.  Кірме  сөздер.  Синоноимдер.  Антоним-
дер.  Омонимдер.  Тілдік  актив  және  пассив  лексика-
сы  жөнінде.  Диалектілік  лексика.  Полисемия.  Сөз 
мағынасының  кеңеюі,  тарылуы.  Табу  және  эвфизмдер. 
Фразеология  және  фразеологиялық  бірліктер.  Ғылыми 
этимология.  Халық  этимологиясы.  Лексикография  ту-
ралы  түсінік.  Түсіндірме,  аударма,  терминологиялық 
сөздіктер. Диалектологиялық сөздіктер. Фонетика, оның 
зерттеу объектісі. Тіл дыбыстарының түрлері. Дифтонг-
тар. Фонема. Екпін, оның түрлері. Дыбыстардың өзгеруі 
мен  үндесуі.  Сингармонизм,  ассимиляция,  редукция, 
элизия.  Буын.  Тасымал.  Дауысты  дыбыстар.  Дауыссыз 
дыбыстар. Грамматика туралы түсінік. Грамматикалық 
тәсіл  түрлері.  Аффиксация,  аглютинация  және  фу-
зия  құбылыстары.  Сан  категориясы.  Жақ  категориясы. 
Септік  категориясы.  Сөз  таптары,  олардың  жіктелуі. 
Синтаксис  мәселелері.  Сөйлемнің  түрлері.  Жазу  және 
оның  даму  кезеңдері.  Тілдердің  шығуы  және  дамуы. 
Тілдердің  топтастырылуы  туралы  жалпы  түсінік.  Фра-
зеология  және  мақал-мәтелдер.  Еліктеуіш  сөздердің 
дыбыстық  ерекшеліктері.  Тақырыптар  бойынша  тест 
тапсырмалары. Сызбалар. 
2008/ 224 б. / 84х108 
1
/
32
ISBN 9965-35-326-3
 
 
Тіл біліміне кіріспе 
Оқулық

47
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Қазақ тілі мен әдебиеті
Казахский язык и литература
Іскерлік қазақ тілі
Оқу құралы 
КӨПБаЛина К. 
Қоғамымыздағы  өзгерістерге  байланысты  республика-
мызда  білім  беру  жүйесіндегі  қайта  құрулар,  орта  оқу 
орындарында  кәсіптік  қазақ  тілінің  оқытыла  басталуы 
қазіргі заман талап етіп отырған қажеттілік. 
Ұсынылып  отырғын  оқу  құралы  қазіргі  саяси-
экономикалық және мәдени ортада болашақ білікті ма-
ман  өз  кәсібіне  байланысты  мемлекеттік  тілде  сөйлеп, 
жазуға үйретудің кілті есебінде қызмет атқара алады деп 
ойлаймын.
Бұл оқу құралы «Электрлік және электрлі механикалық 
жабдықтар»  мамандығы  бойынша  «техник-электрик» 
біліктілігін алушы студенттерге арналады.
МазМұны: Қазақстан – менің Отаным.  Қазақстан Рес-
публикасының  мемлекеттік  тілі.    Қазақстан  Республи-
касының нышандары. Менің Отаным – Қазақстан.  Біздің 
оқу орнымыз. Менің колледжім. Жатақхана тұрғындары. 
Біздің кітапханамыз. Менің мамандығым, кәсібім.  Тех-
ник-электрик мамандығы. Электрстансадан біздің пәте-
рімізге дейін.  Электр жүйелері.  Үйдегі электр торабын 
өткізу.  Электр  энергияның  шығынын  үнемдеу.  Электр 
қондырғының  құрылғысы.    Электрик  мамандығының 
қызметтері. Жөндеу жұмыстары.  Электр жабдықтарын 
жөндейтін  және  қызмет  көрсететін  электромонтердің 
қызметі.  Электрберілісін  жөндейтін  электромонтердің 
қызметі.  Электрмашиналарын  жөндейтін  электр  дәне-
керлеушінің  қызметі.  Инженер-элетромеханик.  Техни-
калық  қауіпсіздік  ережелері.  Электрик  мамандығына 
арналған плакаттар.
2015/96 б./ 60х84 1/16
ISBN 978-601-302-172-0
Кәсіптік қазақ тілі
Оқу құралы 
МУхаМадиеВа н.
Қазақ  тілін  мемлекеттік  тіл  ретінде  барлық  салаларда 
оқыту – қазіргі заман тудырып отырған қажеттілік. Бұл 
оқулық  қоғамдық  қатынастардың  әр  саласында  қызмет 
атқаратын мамандардың мемлекеттік тілде жазып және 
сөйлеп үйренуіне мүмкіндік жасайды.
Оқулық  орта  кәсіптік  оқу  орындарындағы  орыс  бөлімі 
оқушыларына  мемлекеттік  тілді  үйрету  мақсатында 
ұсынылады.
МазМұны:  Қазақстанда.  Танысу.  Телефонхат  (теле-
фонограмма). Факс арқылы жіберілген құжаттар. Аман-
дасу салты. Күнделікті қарым-қатынаста қолданылатын 
сөздер  мен  тіркестер.  Жеделхат  (телеграмма).  Жұмыс. 
Еңбек құқығы. Хабарландыру. Жұмысқа орналасу үшін 
қажетті  құжаттар.  Өмірбаян.  Түйіндеме  (резюме). 
Арыз  (өтініш).    Анықтама.  Мінездеме.  Іскерлік  сапар. 
Сенімхат. Туризм. Кеден. Салық. Хабарлама зат. Іскерлік 
байланыс. Шарт банк. Ақша. Халықаралық ұйымдар. Са-
уда. Бұйрық. Қызметтік хаттар. Көрме, жәрмеңке. Жар-
нама қосымшалар. Түрлі жиналыстарда қолданылатын 
сөздер мен  сөз тіркестері. Хаттама. Қосымша кестелер.
Пайдаланылған әдебиеттер.
2015. – 152 б./ 84х108 1/32.
ISBN 978-601-292-112-0

48
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Қазақ тілі мен әдебиеті
Казахский язык и литература
БоПыШеВа К. 
Оқу  құралы  мемлекеттік  тілде  оқымайтын  арнайы  ма-
мандықтар  бойынша  0105000  «Бастауыш  білім  беру», 
0105013 «Бастауыш білім мұғалімі», 0111000 «Негізгі орта 
білім беру», 0111083 «Негізгі орта мектептің шетел тілі 
мұғалімі», 0512000 «Аударма ісі», 0512013 «Аудармашы», 
0101000 «Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту», 0101013 
«Мектепке  дейінгі  ұйымдардың  тәрбиешісі»  колледж 
студенттеріне және қазақ тілін оқып үйренушілерге ар-
налған. 
Деңгейлеп  оқыту  арқылы  коммуникативтік  құзіретін 
қалыптастыру бағытында, қазақ тілінде еркін қарым-қа-
тынас  жасай  алатын,  сөйлеу  дағдыларын  дәйектеуіне 
көмектесетін,  танымдық  мәні  бар  әрқандай  құрылымы 
мен мақсатты бірыңғай оқу материалдар, мәтіндер қам-
тылды.
МазМұны:  Менің  Отаным  –  Қазақстан.  Қазақ  елінің 
рәміздері.  Қазақстан  Республикасының  елтаңбасы.  Қа-
зақстан Республикасының мемлекеттік әнұраны. Қазақ-
стан Республикасының мемлекеттік туы. Қазақстан Рес-
публикасы.  Астана.  Президент. Қазақ тілі – мемлекеттік 
тіл. Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі.  Қазақ 
тілі.  Қазақ  халқының  композиторлары.    Құрманғазы 
Сағырбаев (1818-1889). Дина Нұрпейісова (1861-1955). Ах-
мет Жұбанов (1906-1968). Тәттімбет Қазанғапұлы (1815-
1860).  Нұрғиса  Тілендиев  (1925-1998).  Қазақ  халқының 
ақын-жазушылары.  Ыбырай  Алтынсарин  (1841-1889).  
Абай  Құнанбаев  (1845-1904).    Шәкәрім  Құдайбердіұлы 
(1858-1931). Ахмет Байтұрсынов (1873-1937).  Міржақып 
Дулатов  (1885-1935).    Жүсіпбек  Аймауытов  (1889-1931).  
Мағжан Жұмабаев (1893-1938).  Сәкен Сейфуллин (1894-
1938).  Бейімбет  Майлин  (1894-1938).    Ілияс  Жансүгіров 
(1894-1938).    Жамбыл  Жабаев  (1846-1945).  Мұхтар  Әу-
езов  (1897-1961).  Ғабит  Мүсірепов  (1902-1985).  Қасым 
Аманжолов  (1911-1955).  Қазақ  халқының  суретшілері. 
Қазақстанның  өнер  мұражайы.  Мақы  (Әбділмақыжан) 
Уәлиханов  (1845-1916).  Николай  Гаврилович  Хлудов 
(1850-1935). Әбілхан Қастеев (1904-1973). Қанапия Телжа-
нов (1927).  Айша Ғалымбаева (1917-2008). Түрік әлемінің 
ғұламалары.  Қорқыт  ата.    Әбу  Насыр  әл-Фараби  (870-
950). Әбу Әли ибн Сина (980-1037).  Ұлықбек (1394-1449). 
Ахмет  Яссауи.    Қазақстан  әншілері.  Әміре  Қашаубаев 
(1888-1934). Роза Жаманова (1928-2013). Күләш Бәйсейі-
това  (1912-1957).  Қазақ  халқының  батырлары.  Қарасай 
батыр  (1589-1671).  Бөгенбай  батыр  (1680-1778).  Батыр 
(1692-1770). Ұлы отан соғысының батырлары. Нүркен Әб-
діров. Төлеген Тоқтаров.  Талғат Бигелдинов (1922-2014). 
Сұлтан  Баймағамбетов.    Қазақ  ғарышкерлері.    Тоқтар 
Әубәкіров. Талғат Мұсабаев.  Қазақ халқының хандары. 
Тәуке хан.  Абылай хан (1711-1781). Қазақ халқының би-
лері. Төле би (1663-1756). Қазыбектің қалмақ ханына ел-
шілікке барғаны. Әйтеке би (1644-1700). 
2015/ 176 б./ 60х84 1/16
ISBN 978-601-302-220-8
Қазақ тілі
Оқу құралы
 
даУПаеВ Қ., Орал педагогикалық колледжінің жоғары са-
натты қазақ тілі мен әдебиеті пәні оқытушысы
Тіл  мәдениеті,  стилистика  бойынша  құрастырылған 
бұл жинақта сөйлеу мәдениетіне қойылатын талаптар, 
топ алдында сөйлеуге әзірлік жұмыстары туралы айты-
лып, тіл дамыту жолдары, сөз саптау үшін жүргізілетін 
жұмыс  түрлері  нақты  тапсырмалар  арқылы  толық 
қамтылған.
Оқу  құралы  мектеп  мұғалімдеріне,  педагогикалық, 
техникалық  және  кәсіптік білім беретін оқу орын да ры-
ның оқытушыларына арналған.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Сұхбат 5-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы Ойталқы АҢдатпа
2015 -> Ажал ошағына айналды баспасөз — 2016 Мінбер
2015 -> АҢдатпа 6-бет 3-бет
2015 -> Соңы 8-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы АҢдатпа
2015 -> Сапасын дамыту жолдары
2015 -> Ж. Тәшенов Хрущев үшін неге ұялды?
2015 -> Ж. Бірегей тұлға Қапез Қожахметов, Мағжан Садыханұлы
2015 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды
2015 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   58
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет