МазМұны. Содержание жоғары білім. Высшее образованиежүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет43/58
Дата08.01.2017
өлшемі5.01 Kb.
#49
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   58

МазМұны:  Кіріспе.  Мүйізді  ірі  қара  шаруашылығы. 
Мүйізді ірі қараны сою және ет өнімдері. Сиыр сүтінің 
химиялық құрамы және қасиеттері. Мүйізді ірі қараның 
сүт  өнімділігі.  Мүйізді  ірі  қараны  азықтандыру.  Қазақ-
стандағы  қой  шаруашылығының  дамуы.  Қойды  азық-
тандыру.  Қой  етін  өндіру  технологиясы  және  сапасын 
бақылау.  Ешкінің  биологиялық  ерекшеліктері  және 
тұқымдары. Ешкі өнімдері. Жылқы тұқымдары. Бие сүті 
және қасиеттері. Жылқыны азықтандыру. Түйені өсіру, 
азықтандыру және күту. Түйе сүтін өндіру. Шошқа етін 
өндіру  технологиясы.  Ауылшаруашылық  құстарының 
тұқымдары.  Бройлер  етін  өндіру  технологиясы.  Құс 
шаруашылығында  асылдандыру  жұмыстарын  ұйым-
дастыру.  Үй  қоянының  тұқымдары.  Үй  қоянын  ба-
ғып  күту.  Ара  шаруашылығын  ұйымдастыру.  Ара 
тұқымдары. Ара шаруашылығының тұқымдары. Балық 
шаруашылығы.  Тоғанды  балық  шаруашылығында 
балық өсіру. Балықтың және балық өнімдерінің сапасы. 
2010/400 б./ 84х108 
1
/
32
ISBN 996-535-875-3
Мал өнімдерін 
өндіру 
технологиясы 
Оқулық
жоЛШыБеК  Т.,  ОҚО  Сайрам  ауданы  Тассай  елді  меке­
ніндегі  Аграрлық  колледждің  оқытушысы,  ветери нар лық 
ғылымдар кандидаты
Бұл  оқулықта  малдың  анатомиясы  мен  физиологиясы 
жөніндегі  мәліметтер  және  оның  өнімділігіне  ық-
пал  ететін  жағдайлар  келтірілген.  Малда  жиі  кезде-
сетін  аурулар,  олармен  күресу  жолдары  және  про-
филактикалық шаралар туралы айтылған.
Сондай-ақ, мал түліктерінің түрлері, қой, ешкі, мүйізді 
ірі  қара  шаруашылығы,  түйе,  жылқы  шаруашылығы, 
құс  шаруашылығы,  ара,  қоян,  балық  шаруашылығы 
өнімдерін өн діру технологиясы баяндалған. 
Оқулық  техникалық  және  кәсіптік  білім  беретін  оқу 
орындарының  студенттері  мен  оқушыларына,  мал 
шаруашылығымен айналысатын мамандарға арналған.
МазМұны:  Кіріспе.  Мал  анатомиясы  мен  физио ло-
гия сының  негіздері.  Малдың  өсіп-өну  негіздері.  Мал-
дың  де не  бітімі,  сыртқы  пішіні.  Малды  асылдандыру 
негіздері.  Мал  өсірудің  әдістері.  Қолдан  ұрық тан-
дыру.  Малдың  қысыр  қалу  себептері.  Малды  азық тан-
дыру  негіздері.  Жемшөп  түрлері.  Зоогигиена  және 
мал  дәрігерлігі  негіздері.  Мал  қораларына  қойы ла тын 
зоогигиеналық  талаптар.  Мал  аурулары.  Қой  шаруа-
шылығы.  Қой,  ешкі  өнімдерін  өндіру  техно логия сы. 
Жылқы  шаруашылығының  маңы зы  және  оның  негізгі 
тұқымдары.  Мүйізді  ірі  қара  мал  еті  мен  сүтін  өндіру 
технологиясы. Шошқаның шаруашылығы және шошқа 
етін  өндіру  технологиясы.  Түйе  шаруашылығы.  Құс 
шаруашылығы.  Бал  ара  шаруашылығы.  Қоян  және  ба-
лық шаруашылығы. Тест сұрақтары.
2009/360 б./ 84 х 108 
1
/
32
ISBN 978-996-535-645-2
Мал 
шаруашылығы
2-басылым 
Оқулық

253
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
ауыл және орман шаруашылығы
Сельское и лесное хозяйство
оМарҚожаұЛы  н.,  профессор,  ауылшаруашылық  ғы­
лым  дарының докторы;  
 
Оқулықта  елiмiздегi  мал шаруашылығы  салалары  бо-
йынша  мал  түлiгi  мен  үй  құсын,  бағалы  аң    мен    бал 
арасын  өсiрiп  көбейту,  бағып  күту,  азықтандырып-
жетiлдiру,  өнiмдiлiгiн  арттыру,  өнiм  сапасын  жақсарту 
жөнiнде мәлiмет келтiрiлген.
Аграрлық  оқу  орындарының  тыңдаушылары  мен 
студенттеріне арналған.
МазМұны:  Кіріспе.  Мүйізді  ірі  қара  мал  шаруа-
шылығы.  Сиырдың  сүттілігін  бағалау.  Мүйізді  ірі  қара 
малды  бордақылау.  Сиыр  сүті.  Қойдың  биологиялық 
ерекшеліктері.  Қой  тұқымдары.  Қой  қорасы  және 
күтімі.  Қойды  азықтандыру.  Қойдың  ет  өнімі.  Ешкі 
шаруашылығы. Ешкі тұқымдары. Ешкіні ұрықтандыру, 
төлдету және лақ өсіру. Ешкі өнімдері. Құс тұқымдары. 
Құсты  азықтандыру.  Құс  өнімдері.  Жылқының  анато-
миялық және физиологиялық құрылысы. Бие буаздығы 
және  құлындауы.  Құнан,  дөнен  және  сақа  атты  күту. 
Жылқының  ет  өнімі.  Биенің  сүт  өнімі.  Ат  спорты. 
Түйе  шаруашылығы.  Түйе  денесінің  құрылысы  мен 
биологиялық  ерекшеліктері.  Түйе  өсіру  әдістері. 
Бота  өсіру.  Түйе  өнімі.  Үй  қоянының  шығу  тегі.  Үй 
қоянының  тұқымдары.  Көжек  өсіру.  Үй  қоянын  бағып 
күту.  Үй  қоянын  азықтандыру.  Үй  қоянының  өнімі. 
Ара шаруашылығы. Ара ұясының биологиясы. Араның 
көбеюі,  жұмыс  қабілеті  мен  өмірінің  ұзақтығы.  Аң 
шаруашылығы.  Су  күзені.  Көгілдір  және  ақ  түлкі.  Саз 
құндызы.    
2010/424 б./ 84х108 
1
/
32
ISBN 978-996-535-299-7
Мал 
шаруашылығы 
2-басылым 
Оқулық 
БоЙКо н.Т., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 
Казахского национального аграрного университета;
рЯБинина Г.н., заведующая лабораторией НИИ разви тия 
технического  и  профессионального  образования  Казахской 
ака демии  образования  им.  Ы.  Алтынсарина,  ответствен­
ный  секретарь  Республиканского  учебно­методического 
центра, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент педа­
го  ги ческих наук
В практикуме содержатся практические и лабораторные 
работы  по  предмету  «Овощеводство»,  даны  сведения 
об  овощных  культурах,  выращиваемых  в  Казахстане, 
способах их выращивания, размножения, их  вредителях 
и болезнях.
Пособие  подготовлено  на  основе  обобщения  отечест-
венной  и  зарубежной  науки  и  практики,  переработки 
соответствующих инструкций и методических указаний. 
Практикум предназначен для мастеров, преподавателей 
и  обучающихся  колледжей,  профтехучилищ  по 
специальности «Мастер растениеводства». 
Содержание:  Предисловие.  Знакомство  с  семенами 
овощных  культур.  Определение  качества  семенного 
материала. Предпосевная подготовка семян. Воспитание 
рассады  овощных  культур.  Схемы  посева  и  площади 
питания  для  рассады  овощных  культур.  Режимы 
воспитания  рассады  и  способы  их  регулирования. 
Знакомство  со  всходами  овощных  культур.  Сорта  и 
сортоотличительные  признаки  овощных    культур. 
Капуста. Томат, перец, баклажан. Огурец. Лук и чеснок.  
Корнеплодные овощные растения. Бобовые культуры и 
кукуруза  сахарная.  Зеленные  и  многолетние  овощные 
культуры. Лабораторные работы по защите овощных от 
вредителей  и  болезней.  Вредители  и  болезни  капусты. 
Вредители  и  болезни  огурца.  Вредители  и  болезни 
томата.    Вредители  и  болезни  картофеля.  Вредители 
и  болезни  моркови.  Вредители  и  болезни  лука  и 
чеснока. Вредители и болезни столовой свеклы. Методы 
борьбы  с  вредителями  и  болезнями  овощных  культур. 
Химические средства защиты растений. 
2010/153 с./ 84х108 
1
/
32
ISBN 978-601-292-127-4
овощеводство
Лабораторный 
практикум

254
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
ауыл және орман шаруашылығы
Сельское и лесное хозяйство
ерТазин  х.,  профессор,  доктор  экон.  наук,  кафедра 
«Менеджмент  и  организация  агробизнеса»  Казахского 
Национального Аграрного Университета
В  учебном  пособии  рассмотрены  теоретические  и 
прак тические  вопросы  организации  производства 
и  агробизнеса  (на  примере  предприятий  АПК), 
организационно-экономические 
основы 
развития 
различных  агроформирований,  системы  ведения 
отраслей  сельскохозяйственного  производства,  органи-
зация использования ресурсного потенциала, проблемы 
планирования,  аграрного  рынка  и  механизмы  регули-
рования рыночных отношений.
Учебное  пособие  предназначено  для  организаций 
начального и среднего профессионального образования.
Содержание:  Введение.  Предмет,  задачи  и  метод 
нау ки.  Понятие  и  содержание  агробизнеса.  Организа-
ционно-экономические  основы  сельскохозяйственных 
пред приятий.  Ресурсный  потенциал  и  научно-техни-
ческий прогресс в сельском хозяйстве. Средства произ-
водства и организация их использования. Организация 
исполь зования  земельных  ресурсов.  Планирование  в 
сельскохозяйственных  предприятиях.  Организация, 
нормирование и оплата труда. Организация производ-
ства продукции растениеводства. Организация отраслей 
животноводства.  Организация  кормовой  базы.  Аграр-
ный рынок и механизмы регулирования рыночных  от-
ношений. 
2010/ 232 с./ 84х108
 1
/
32 
ISBN 978-601-292-157-1
организация 
агробизнеса
Учебное пособие
нұрТаеВ Ш.н.,  Қазақ ұлттық аграрлық университеті, 
аграрлық  техника  және  технологиялар»  кафедрасының 
профессоры;
СаПарБаеВ  е.Т.,  Қазақ  ұлттық  аграрлық  универ сите­
тінің аға оқытушысы
Оқулықта  орман  және  орман  шаруашылықтарында, 
ағаш  кесу-өңдеу  кәсіпорындарында  қолданылатын  ма-
шиналар  мен  механизмдер  құрылымы,  жұмысы,  рет-
теулері  және  негізгі  параметрлері  жайлы  мәліметтер 
берілген.  Негізгі  орманшаруашылық  жұмыстарының 
механикаландырылған  технологиясы,  машина  пайда-
ланудың  ұтымды  формалары  және  машина-трактор 
агрегаттарын  жинақтау  жолдары  көрсетілген.  Орман 
шаруашылығы  мамандарын  дайындайтын  оқу  орын-
дарының студенттеріне, оқытушыларына және осы сала 
мамандарына арналған.
МазМұны:  Кіріспе.  Машина  жасау  материалдары. 
Машина  бөлшектері  мен  механизмдері  негіздері. 
Трак торлар  мен  автомобильдер.  Жұмыстық  және  кө-
мекші  жабдықтар.  Технологиялық  машиналар  және 
құралдар.  Орман  алқаптарын  тазалайтын  машиналар. 
Мелиоративтік  және  жол  жұмыстары  машиналары. 
Топырақ өңдейтін машиналар мен құралдар. Ормандық 
тұқым  жинайтын  және  өңдейтін  механизмдер  мен 
машиналар.  Тұқымбақтарға  арналған  машиналар 
мен  құралдар.  Орманды  химиялық  жолмен  қорғау 
машиналары  мен  аппараттары.  Орманды  күтімдік 
кесуге  арналған  машиналар  мен  механизмдер.  Орман 
өртімен күресуге арналған машиналар мен аппараттар. 
Ағаш  дайындайтын  машиналар  мен  механизмдер. 
Орман  шаруашылығында  машиналарды  пайдалану. 
Орман шаруашылығында машиналар мен құралдарды 
пайдалануды  ұйымдастыру  форма лары.  Машина-
трактор  паркін  техникалық  пайдалану  негіздері. 
Ағаш  өңдеу  өндірісінің  жабдықтары.  Ағаш  кесу-өңдеу 
өндірісі жабдықтары туралы жалпы мағлұматтар. Ағаш 
өңдеуші  жабдықтардың  функционалдық  құрастыру 
бірліктері  мен  механизмдері.  Жалпы  мақсаттағы  ағаш 
кесуші  станоктар.  Орман  ағаштарын  кесу  өндірісінің 
жабдықтары.
2011 / 408 б./ 84х108
 1
/
32
ISBN 978-996-535-372-7 
орман 
шаруашылығын 
механикаландыру 
2-басылым
Оқулық

255
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
ауыл және орман шаруашылығы
Сельское и лесное хозяйство
аШыҚБаеВ  н.ж.,  биология  ғы лым дарының  канди даты, 
доцент, жетекші ғылыми қызметкер, Қазақ ұлттық аграр­
лық университетінде және Камбоджа жоғарғы техни калық 
ауыл шаруашылық институтында қызмет атқарған;
дҮЙСеМБеКоВ Б.Ә.;
аҒыБаеВ а.а.;
КарБозоВа р.д.
Оқулықта  ауылшаруашылық  дақылдарының  зиянкес-
тері  мен  аурулары,  ғылыми  негiзделген  өсiмдiк  қорғау 
әдiстерi,  пестицидтердi  тасымалдау,  қабылдау,  сақтау 
туралы негiзгi мәлiметтер берілген және олармен жұмыс 
жүргiзу кезiнде қауiпсiздiк мәселесіне көңiл бөлiнген.
Оқулық  аграрлық  техникалық  және  кәсiптiк  білім 
беретін оқу орындарының оқушыларына, фермерлерге 
арналған.
МазМұны: Кіріспе. Энтомология. Ауылшаруашылық  
дақылдары  зиянкестерiнiң  негiзгi  топтарына  жалпы 
сипаттама.  Ауыл  шаруашылығы  дақылдары  зиянкес-
терiнiң  экологиясы.  Ауылшаруашылық  дақылдардың 
зиянкестерi.  Дәнді  дақылдардың  зиянкестерi.  Бұршақ 
тұқымдас  дақылдардың  зиянкестерi.  Техникалық  және 
майлы  дақылдарының  зиянкестерi.  Көкөніс  дақыл-
дарының  зиянкестері.  Жеміс-жидек  дақылдарының 
зиян кестері. Астық және басқа ауыл шаруашылық өнiм-
дерi  қорының  зиянкестерi.  Фитопатология.  Өсімдік 
ауруларына түсінік. Ауыл шаруашылық  дақылдарының 
аурулары.  Ауыл  шаруашылық  дақылдарын  зиянкестер 
мен  аурулардан  қорғау  шаралары.  Ауылшаруашылық 
дақылдарының  зиянкестерi  мен  ауруларына  қарсы 
күресу  тәсілдері.  Өсімдік  карантині.  Өсімдікті  зиянды 
ағзалардан  бірегей  қорғау.  Тест  сұрақтары.  Арнайы 
белгілер. Түсіндірме сөздік. 
2010/256 б./84х108 
1
/
32
ISBN 978-601-292-139-7
Өсімдік 
қорғау
Оқу құралы
арыСТанГУЛоВ  С.С.,  Қазақ  ұлттық  аграрлық  уни­
верситетінің доценті, ауылшаруашылық ғылымдарының кан­
дидаты;
еЛШІБаеВ а., Қазақ ұлттық аграрлық университетінің 
аға оқытушысы;
УзБеКоВ Б.М., Қазақ ұлттық аграрлық университетінің 
доценті, ауылшаруашылық ғылымдарының кандидаты;
КҮЛдееВ а.и., Қазақ ұлттық аграрлық университетінің 
доценті, экономика ғылымдарының кандидаты
Практикумда  республикада  өсірілетін    өндірістік  ма-
ңызы  бар  екпе  дақылдардың  морфологиялық  сипат -
тамалары,  негізгі  түрлері,  түршелері  және  «Өсімдік 
шаруашылығы»  пәні  бо йынша  жүргізілетін  зертха-
налық-тәжірибелік  сабақтардың  материалдары,  өнімді 
бағдарлау әдістемелері қамтылған.
Практикум техникалық және кәсіптік оқу орындарының 
оқушыларына  және  егіншілікпен  айналысатын  шаруа 
қожалықтарына,  жеке  фермерлерге  және  өндірістік 
кооператив мүшелеріне арналған.
МазМұны:  Кіріспе.  Дәнді  дақылдар:  Өсімдіктер 
құрылысының ерекшеліктері. Дәнді дақылдарды топқа 
бөлу.  Астық  дақылдарының  даму  сатылары.  Дәнді 
бұршақ дақылдары. Жалпы сипаттамасы. Фенологиялық 
байқаулар.  Майлы  дақылдар.  Крестгүлді  майлы 
дақылдар.  Тамыржемістілерді  тұқымдарына  қарап 
ажырату. Тарна және турнепс. Фенологиялық бақылау. 
Түйнек  жемістілер:  Картоп.  Түйнектің  анатомиялық 
құрылысы.  Физиологиялық  бақылау.  Жер  алмұрты. 
Бақша    дақылдары,  бұршақ  тұқымдасына  жататын 
азықтық шөптер, астық тұқымдасына жататын азықтық 
шөптер,  тұқымтану:  Екпе  дақылдарының  өнімін 
бағдарлаудың,  оған  тыңайтқыш  мөлшерін  есептеудің 
әдістемелері. 
2008 / 184 б./ 84х108 
1
/
32
ISBN 978-996-535-508-0
Өсімдік 
шаруашылығы
Практикум

256
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
ауыл және орман шаруашылығы
Сельское и лесное хозяйство
иЛЮхин  Г.П.,  Абай  атындағы  Қазақ  ұлттық  педа­
го гикалық  университетінің  профессоры,  ауылшаруа­
шылықғылым дарының кандидаты; 
рЯБинина Г.н., Ы. Алтынсарин атындағы Қазақ білім 
академиясы  Техникалық  және  кәсіптік  білімді  дамыту 
ҒЗИ  зертханасының  меңгерушісі,  Республикалық  оқу­әдіс­
темелік  орталықтың  жауапты  хатшысы,  ауыл шаруа­
шылық  ғылымдарының  кандидаты,  педагогика  ғылым­
дарының доценті;
жеКСенБиеВа  н.ж.,  Қазақ  ұлттық  аграрлық  универ­
ситетінің кәсіптік оқыту кафедрасының аға оқытушысы 
Бұл  жұмыста  өсімдіктер  патологиясының  түрлері 
ту  ралы  қысқаша  мәліметтер,  сондай-ақ  Қазақстан 
Республикасында практикалық мағынасы бар қадағалау 
мен тексерудің, патология себептерін анықтаудың лабо-
раториялық-практикалық әдістері келтірілген. 
Оқу  құралы  отандық  және  шетелдік  ғылым  мен 
практиканы  жинақтап  қорыту,  сәйкесінше  әдістемелік 
нұсқауларды  өңдеу,  сондай-ақ  авторлардың  жеке 
зерттеулерінің негізінде дайындалды. 
Оқу  құралы  оқытушылар  мен  өндірістік  оқыту  шебер-
леріне,  кәсіптік  лицейлер  мен  колледждердің  білім-
герлеріне,  мамандарға,  сонымен  бірге  механизаторлар 
мен фермерлерге арналған. 
МазМұны:  Кіріспе.  Өсімдіктер  патогенезі  туралы 
ұғым.  Патоморфологиялық  өзгерістер.  Физиоло-
гиялық-биохимиялық  өзгерістер.  Өсімдіктер  ауру-
ларының  белгілері.  Патологиялық  зерттеулер  әдіс-
тері.  Зерттеуге  арналған  аспаптар.  Өсімдіктер  үшін 
патогенді 
абио тикалық 
факторлар. 
Өсімдіктер 
ауруларының  биотикалық  себептері.  Өсімдіктердің 
инфекциялық  патологиясы  туралы  жалпы  ұғым. 
Ауылшаруашылық  дақылдарының  ауруларын  есепке 
алу.  Ауылшаруашылық  дақылдарының  зиянкестері 
мен ауруларына қарсы қолданылатын препараттардың 
биологиялық және шаруашылық тиімділігін есепке алу. 
Терминдер. Терминологиялық сөздік.  
2010/101 б./ 84 х 108 
1
/
32
ISBN 978-601-292-129-8
Өсімдіктер 
патогенезінің 
абиотикалық 
және биотикалық 
факторлары 
Оқу құралы
МаЙКаноВ Б.С. , проректор по научной работе и меж­
дународным  связям  Казахского  агротехнического  уни­
верситета им. С. Сейфуллина, доктор биологических наук, 
профессор;
аБдрахМаноВ  С.К.,  заведующий  кафедрой  Ветеринар­
ной  санитарии  Казахского  агротехнического  университета 
им. С. Сейфуллина, доктор ветеринарных  наук, профессор; 
адиЛьБеКоВ ж.Ш.доцент кафедры Ветеринарной са­
нитарии  Казахского  агротехнического  университета 
им. С. Сейфуллина, кандидат ветеринарных  наук
 
В  данном  учебнике  изложены  материалы  по  основам 
законодательной  регламентации  ветеринарного  дела 
в  республике,  методов  и  средств  профилактики  и 
лечения  болезней  животных.  В  издании  отражены 
главные  задачи,  которые  стоят  перед  ветеринарной 
службой  республики  и  государственная  политика  в 
области  ветеринарии.  Дается  характеристика  системы 
ветеринарно-профилактическихмероприятий,  позво-
ляющих снизить заболеваемость и падеж скота, а также 
методы ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов 
животноводства. Книга, прежде всего, предназначена для 
учащихся сред них профессиональных учебных заведений, 
веду щих подготовку по ветеринарным специальностям, 
а  также  специалистов  сельскохозяйственных  и  пе ре-
рабатывающих  предприятий.  Издание  также    будет 
полезным  для  ветеринарных  специалистов,  зани-
мающихся частной практикой.
Содержание: Введение. Организация ветеринарного 
дела в Республике Казахстан. Закон РК «О ветеринарии». 
Основы  патологии.  Внутренние  незаразные  болезни 
животных.  Инфекционные  болезни  животных.  Инва-
зионные  болезни  животных.  Ветеринарно-санитарная 
экспертиза  продуктов  животноводства.  Список  тер-
минов. Тестовые задания. 
2010/ 430 с./ 84х108 
1
/
32
ISBN 978-996-535-86-23
основы 
ветеринарного 
дела
Учебник

257
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
ауыл және орман шаруашылығы
Сельское и лесное хозяйство
иЛЮхин  Г.П.,  кандидат  сельско хо зяйственных  наук, 
профессор Казахского национального педа гогического универ­
ситета им. Абая; 
рЯБинина  Г.н.,  заведующая  лабораторией  НИИ  раз­
вития  технического  и  профессионального  образования  Ка­
захской академии образования им. Ы. Алтынсарина, от ветст­
венный  секретарь  Республиканского  учебно­методического 
центра,  кандидат  сельскохозяйственных  наук,  доцент  пе­
дагогических наук
В  справочнике  содержатся  краткие  сведения  о  раз-
решенных  к  применению  на  территории  Казахстана 
пестицидах,  методах  и  способах  борьбы  с  вредными 
организмами,  оценке  эффективности  препаратов, 
технике  безопасности,  а  также  характеристика  вре-
дителей, болезней, сорняков полевых, овощных, пло дово-
ягодных культур Казахстана и вопросов агроэкологии.
Справочник  рассчитан  на  специалистов  по  защите 
растений,  обучающихся  колледжей,  профтехучилищ  и 
фермеров. 
         
Содержание:  Предисловие.  Общая  характеристика 
вредных  организмов  сельскохозяйственных  и  декора-
тивных растений: Вредители. Болезни. Сорняки. Методы 
борьбы  с  вредными  организмами:  агротехнические, 
физико-механические, биологические, химические. Об-
щие  сведения  о  пестицидах:  Классификация.  Спо собы 
применения  ядов.  Характеристика  основных  пести-
цидов,  разрешенных  для  применения  в  Казахстане. 
Методы учета  эффективности применения  пестицидов 
Техника  безопасности  при  применении  пестицидов. 
Вредные организмы полевых культур и меры борьбы с 
ними: Зерновые. Клубнеплоды, корнеплоды, бахчевые. 
Кормовые травы. Масличные и эфиромасличные куль-
туры.  Прядильные  культуры.  Табак,  махорка.  Вредные 
организмы  овощных  культур  и  меры  борьбы  с  ними: 
Крестоцветные.  Зонтичные.  Маревые.  Сложноцветные. 
Вредные  организмы  плодово-ягодных  культур  и  меры 
борьбы  с  ними:  Семечковые.  Косточковые.  Ягодные. 
Орехоплодные. Тропические. Внешние условия и прог-
ноз развития вредных организмов. Агроэкология. 
2010/ 84х108 
1
/
32
ISBN 978-601-292-070-3
Справочник 
агронома по 
защите растений 
и агроэкологии
Учебное пособие
неСиПБаеВ  Т.,  аЛданазароВ  С.,  БеГаиЛоВ  е., 
неСиПБаеВа а. 
В  книге  содержатся  методики  проведения  лаборатор-
ных занятий по основным разделам курса физиологии: 
кровь,  кровообращение,  дыхание,  пищеварение,  обмен 
веществ  и  энергии,  выделение,  внутренняя  секреция, 
возбудимая ткань, нервная система и анализаторы. По-
собие может служить основой для самостоятельной под-
готовки при выполнении заданий. 
Учебное пособие предназначено для учащихся коллед-
жей, обучающихся по аграрным и биологическим спе-
циальностям.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Сұхбат 5-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы Ойталқы АҢдатпа
2015 -> Ажал ошағына айналды баспасөз — 2016 Мінбер
2015 -> АҢдатпа 6-бет 3-бет
2015 -> Соңы 8-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы АҢдатпа
2015 -> Сапасын дамыту жолдары
2015 -> Ж. Тәшенов Хрущев үшін неге ұялды?
2015 -> Ж. Бірегей тұлға Қапез Қожахметов, Мағжан Садыханұлы
2015 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды
2015 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   58
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет