МазМұны. Содержание жоғары білім. Высшее образованиежүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет39/58
Дата08.01.2017
өлшемі5.01 Kb.
#49
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   58

2010 / 296 б. / 84х108 
1
/
32
ISBN 9965-35-184-8
Валеология 
Оқулық 

222
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Медицина
ҚаЛКеноВа Б. 
Оқу  құралының  кәсіптік  бағыты  бар.  Оқытушылардың 
оқу-тәрбие  жұмысын  дұрыс  ұйымдастыра  отырып,  бі-
лім  алушылардың  қалыпты  өсіп-дамуына  қажетті  жағ-
дайлармен қамтамасыз етуіне көмегін тигізеді.
Оқу  құралын  колледждің  бастауыш  білім  беру,  негізгі 
орта білім, тәрбие жұмысын ұйымдастыру, дене тәрбие-
сі және спорт, технология, бейнелеу өнері және сызу ма-
мандықтарында  оқитын  білім  алушылар,  жоғарғы  оқу 
орындарының білім алушылары мен студенттері, оқыту-
шылары қолдана алады. 
МазМұны:  Анатомия  ғылымының  қысқаша  даму  та-
рихы.    Адам  организмінің  құрылым  деңгейлері.    Бала-
лардың  өсу  және  даму  заңдылықтары.    Жүйке  жүйесі.  
Жоғарғы дәрежелі жүйке жүйесі.  Анализаторлар. Тірек-
қимыл жүйесі. Ішкі секреция бездері.  Қан. Жүрек-қан 
тамырлар жүйесі.  Тыныс алу жүйесі.  Ас қорыту жүйесі. 
Зат алмасу.  Зәр шығару жүйесі. Тері. Тірек сызбалары 
мен  кестелері.  Деңгейлік  тапсырмалар  мен  бақылау 
сұрақтары.  Глоссарий  7  Жүйке  жүйесі.  Жоғарғы  дәре-
желі  жүйке  жүйесі.  Тірек-қимыл  жүйесі.  Эндокриндік 
жүйе.  Тыныс алу жүйесі. Қан. Жүрек-тамыр жүйесі. Ас 
қорыту жүйесі. Бөліп шығару жүйесі.  Тері. Тест тапсыр-
малары.  Жүйке жүйесі. Жоғарғы дәрежелі жүйке жүйе-
сі. Анализаторлар.  Тірек-қимыл жүйесі. Ішкі секреция 
бездері. Қан, жүрек-тамыр жүйесі. Тыныс алу жүйесі. Ас 
қорыту.  Зат  және  энергия  алмасу.  Зәр  шығару  жүйесі. 
Тері.
2015. – 344 б / 70х100 1/16.
ISBN 978-601-302-213-0
адам анатомиясы, жас 
ерекшелігіне қатысты 
физиология және 
гигиена 
Оқу құралы 
СаржаноВа а.н., кандидат мед. наук, доцент, препода­
ватель медицинского колледжа г. Астаны;
МаЛТаБароВа  н.а.,  кандидат  мед.  наук,  доцент, 
препо даватель медицинского университета г. Астаны
Создание  настоящего  учебника  продиктовано  необхо-
димостью  расширения  учебной  литературы  для  под-
готовки  медицинских  кадров  среднего  специального  и 
высшего звена.
В учебнике рассматриваются основные неотложные сос-
тояния, требующие оказания экстренной помощи на до-
госпитальном этапе.
Содержание: Введение. Медицинская этика. Реани-
мационная  по мощь.  Неотложная  помощь  в  терапии. 
Неотложные  состояния  в  пульмонологии.  Синдром 
бронхиальной  обструкции  (СБО).  Неотложные  состоя-
ния в кар диологии. Неотложная помощь в урологии и 
нефро логии. Эпилепсия. Неотложная помощь в невро-
логии. Неотложные состояния в хирургии. Неотложная 
помощь в акушерстве и гинекологии. Комы. Острые от-
равления.  Общий  алгоритм  оказания  неотложной  по-
мощи при остром отравлении. Острые аллергозы. Клас-
сификация  острых  аллергозов.  Утопление.  Варианты 
утопления. Список принятых сокращений.
2010/176 с./ 84х108 
1
/
32
ISBN 978-601-292-03-90 
неотложное 
состояние 
в клинике 
внутренних 
болезней
Учебник

223
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Медицина
а. джанұзаҚоВа
Оқу-әдістемелік  құралда  әрбір  мәтін,  дәйексөз, 
астарлы  әңгіме,  өсиет  әңгімеге  қойылатын  сұрақтар 
құрастырылған.  Бұл  оқытушыға  сабақты  тиімді 
ұйымдастыруға 
мүмкіндіктер 
береді. 
Сонымен 
қатар,  білім  алушы  бойындағы  жалпыадамзаттық 
құндылықтарды  өмірлік  ұстаным  ретінде  қолдануға 
ықпалын  тигізеді.  Әдістемелік  құрал  дәріс  беруші 
оқытушының  әрбір  білім  алушыға  жеке  көңіл  бөліп, 
ашылуына  бетбұрыс  жасауды  ұйымдастыруға,  соны-
мен  қатар  өзін-өзі  тануына  көмектеседі.  Дидактикалық 
материалдарға бай құрал.
Бұл оқу-әдістемелік құрал колледждер мен жалпы білім 
беретін  мектептердің  оқушыларына,  «Өзін-өзі  тану» 
пәнінен  сабақ  беруші  оқытушылар  және  мұғалімдерге 
арналған. Сондай-ақ, өзін-өзі тануға ұмтылған кез келген 
адамға да өте пайдалы екені сөзсіз.
МазМұны:  Таным  тағылымдары.  Таным  белестері. 
Ой-өріс  кеңдігі  және  ақыл-парасат.    Ниет  тазалығы 
–  игілік  бастауы.  Рухани  байлық  –  игілік  көзі.  Өмір  – 
шексіз  керуе.  Жақсылық  –  жан  шуағы.  Бақыт  сыры. 
Махаббат  –  өмір  нәрі.  Адам  болам  десеңіз.  Алынбай-
тын  асу  жоқ.  Cалауатты  өмір  салты.  Қанағат,  рақым, 
ойлап  қой!.  Қайсарлық  пен  батылдық.  Екі  сөйлеу  ерге 
сын.  Ар-ождан  –  адамдық  өлшемі.  Парыз  –  азаматтық 
арқауы. Арман – жарқын болашақ бейнесі.  Мамандық – 
жетістік мерейі. Жарасымды өмір салтанаты. Жалынды 
жастық шақ. Жарасымды қарым-қатынас.  Іңкәр көңіл, 
нәзік сезім. Қызмет етем халқыма. Отбасы – өмір аясы. 
Ата-анаң  –  алтын  тұғырың.  Ағайын  –  ер  ырысы.    Ата 
салты – асыл қазынаң. Ұлт руханияты – ұрпақ аманаты. 
Кең дүние келбеті.  Тылсым дүние ғажаптары. Уақыт – 
мезгіл пернесі.  Жұлдызым менің жоғары. Өмір – өзен.  
Қазақстан  –  ынтымақ  ордасы  .  Өркениет  –  ел  мұраты.  
Табиғат – тылсым дүние.  Адам – ғалам, ғажайып жеке-
дара. Дереккөздер.
2015. – 328 б./ 70х100 1/16
ISBN 978-601-302-216-1
Өзін-өзі тану
Оқу­әдістемелік құрал
джанУзаКоВа а.К. 
В  методическое  пособие  «Самопознание»  включены 
цели,  задачи  урока,  позитивные  высказывания,  рас-
сказы,  притчи,  письменные  задания,  психологические 
упражнения для подростков, стихи, песни, задания, ко-
торые  помогают  преподавателю  организовать  диффе-
ренцированный подход к каждому учащемуся, а также 
формировать стремление к самопознанию и максималь-
но  полной  самореализации,  позитивному  восприятию 
мира.  Методическое  пособие  охватывает  34  темы  и  
состоит  из  практических  уроков-бесед,  посвященных 
проблемам нравственного выбора, с которыми ежеднев-
но сталкиваются учащиеся. 
Цель  методического  пособия  «Самопознание»  –  систе-
матизировать  работу  преподавателей  данной  дисцип-
лины, научить учащихся анализировать и выражать свои 
мысли и чувства. 
Методическое пособие «Самопознание» также могут ис-
пользовать  учителя  10–11-х  классов  общеобразователь-
ных школ.
Данное издание будет полезно всем желающим позна-
вать себя.
Содержание:  С.А.  Назарбаева.  Жизнь  основана  на 
любви.  Быть  человеком.  «Имя  –  человек».    «Человек 
и его характер». В ладу с самим собой». «Быть, а не ка-
заться». «На пути к совершенству». «Учитесь властвовать 
собой…». «В поиске идеала».  «Найти себя». Человек и 
общество.  «Семья: прошлое, настоящее, будущее». В се-
мейном кругу». «О равенстве и справедливости».  «Слу-
жение обществу».  «Социальные роли личности».  «Се-
мья – основа общества».  «Человек в коллективе». «Ис-
кусство  жить  среди  людей».    Мир  и  человек.  «Человек 
в виртуальном пространстве».  «Дорогу к знанию ищет 
человек». «Радостней сделать жизнь».  «Гражданин зем-
ли». «Планета – наш общий дом». «Человек – венец тво-
рения».  «Мира восторг беспредельный». 
Будущее мира».  Мир человечества. «Вечный поиск, веч-
ный  путь».  «Человек  в  зеркале  человечества».  «Со  вре-
менем  сверяя  шаг».  «Счастье  человека».    «Уроки  твор-
чества».  «Вечные  ценности  человечества».  «Мир  и  со-
гласие – путь человечества».  «Дорога в самостоятельную 
жизнь».  «Век живи, век учись». 
2015. – 272 стр./ 70 х 1001/16.
ISBN 978-601-302-098-3
Самопознание
Методическое пособие

224
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Медицина
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Медицина
аҚМырзаеВ М., «Мейірбике» медициналық колледжінің 
оқытушысы, медицина ғылымдарының кандидаты, Ақтау 
қаласы
Оқу  құралында  валеологияның  пән  ретіндегі  денсау-
лықты қалыптастыру, сақтау және нығайту міндеттеріне  
сәйкес  жеке  тұлғаның  денсаулық  деңгейін  анықтау, 
есептеулер  жасау  ұғымдары  түсіндіріліп,  сәйкес 
дағдылар  мен  валеологиялық  сана,  валеологиялық 
біліктілік пен мәдениет қалыптастыру мақсаты қойылған 
өлшемдер қамтылған.  
«Валеология»  (машықтану  жұмыстарының  жинағы)  
кәсіптік  бастауыш  және  орта  білім  беру  ұйымдарына 
арнайы  оқу  құралы  ретінде  ұсынылады.  Сонымен 
қатар,  орта  мектеп  оқушыларына  да,  валеология  пәні 
мұғалімдеріне  де,    сол  сияқты    салауатты  өмір  салтын 
қалыптастырумен  айналысатын  мамандар  мен  бала 
тәрбие сіне қатысы бар барша оқырманға өздігінен білім 
жетілдіру құралы бола алады.
МазМұны:  Кіріспе.  Апталық  өзін-өзі  бақылау 
кес  тесі.  Бейімділік  пен  қызығу  бағытын  анықтау. 
Валеологиялық  өзін-өзі  талдау.  Артериялық  қысымды 
өлшеу.  Дәрігерлік  құжаттар  мәліметін  талдай  білесіз 
бе? Хабарлама (реферат) жазу тәртібі және санитарлық 
бетшелер  шығару.  Таразы.  Нақты  дене  салмағын 
өлшеу.  Кетле  индексі.  Бой-салмақ  қатынастары. 
Үйлесімділік  көрсеткіштерін  анықтау.  Тыныс  жиілігін 
анықтау  және  бағалау.  Тамыр  соғысын  тыңдау  және 
лүпіл санын анықтау. Ортостатикалық сынақ. Қол басы 
және  жота  күші  динамометриясы.  Өкпенің  тіршілік 
сыйымдылығын  (спирометрия)  анықтау.  Таңертеңгі 
бой  жазу  жаттығулары  мен  шынығу  жаттығулары 
кешені.  Дене  дамуының  бейімделу  мүмкіндіктері  ша-
масын  анықтау  әдістері  (12  минуттық  Купер  тесті). 
Изометриялық  жаттығулар  кешені.  Руфье  сынағы. 
Карл Поппердің «Де бат» форматы.  Дене қатынастары 
үйлесімін  анықтау.  Ромберг  сынағы.  Қол  еттерінің 
даму  дәрежесін  анықтау,  қол  еттерін  шы нықтыру 
жаттығулары. Биологиялық белсенді нүктелер. 
2008 / 224 б. /84х108 
1
/
32
ISBN 978-996-535-30-17
Валеология 
(машықтану 
жұмыстары 
жинағы)
Оқу құралы 
ӘБдІрахМаноВ  е.,  медицина  ғылымдарының  кан ди­
даты, доцент
Оқулықта  хирургиялық  инфекцияның  алдын  алу,  хи-
ру р  гиялық  жұмысты  ұйымдастыру,  хирургиялық  опе-
рация,  жансыздандыру,  операция  алдындағы  және 
операциядан  кейiнгi  кезеңдер,  қан  кетуі  және  оны 
тоқтату, жарақаттанудың жалпы мәселелері және басқа 
да  мәселелер  баяндалған.  Бастың,  мойынның,  ауыз, 
көкiрек,  қарын  қуыстарының,  зәр-жыныс  ағзаларының 
жарақаттары мен аурулары қарастырылған.
Оқулық  медицина  колледждерінің  оқушыларына, 
сондай-ақ  медициналық  жоғары  оқу  орындарының 
студенттеріне арналған.
МазМұны:  Кіріспе.  Хирургиялық  инфекция.  Хирур-
гиялық  жұмысты  ұйымдастыру.  Хирургиялық  опера-
ция.  Жансыздандыру.  Ауыру  және  ауыртпау  туралы 
түсінік. Операция алдындағы және операциядан кейін-
гі  ке зеңдер.  Науқастарды  күтудің  негізгі  қағидалары
Қан ның  ағуы  және  оны  тоқтату.  Қан  құю.  Десмургия
Жа рақаттанулар  (травмалар).  Жабық  жарақаттанулар
Ашық  механикалық  жарақаттар  (жаралар).  Күйіктер, 
электр тогынан күю, үсуХирургиялық инфекция, пара-
зиттік аурулар. Жансызданулар, тамыр ауру лары, жара-
лар, жыланкөздер.  Iсіктер.  
2011/288 б. /84х108 
1
/
32
ISBN 978-601-292-26-22 
жалпы хирургия
Оқулық

225
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Медицина
ҚаЙыМ Қ., медицина ғылымдарының кандидаты, доцент 
Кітапта  адам  организміне  әсер  ететін  жұқпалы  ауру 
қоздырғыштарын  зерттеуге  арналған  зертханалық-сара-
мандық  сабақтар  қазіргі  дидактикалық  талаптар  не-
гізінде  жазылған.  Сарамандық  жұмыстар  жүргізудің 
негізгі  құралы  микроскоппен  танысу,  жұқпалы  ауру 
қоздырғыштары,  түрлері,  қасиет тері  мен  оларды  зерт-
теу,  сондай-ақ  бақылау  сұрақтары  мен  тапсырмалар 
ұсынылады.
Оқу  құралы  медициналық  колледж  студенттері  мен 
био логия пәнінің оқытушыларына арналған.
МазМұны: Кіріспе. Сарамандық жұмысқа дайындық. 
Микроскоптардың  құрылысы  және  оларды  қолдану. 
Қарапайымдар  типі  (Protozoa).  Плазмалылар  класы 
(Sarcodina).  Талшықтылар  класы  (Flagelletta).  Спора-
лылар  класы  (Sporozoa).  Кірпікшелілер  класы  (Infu so-
ria).  Сорғыштар  класы  (Тrematoda).  Адамда  бола тын 
трематодоз  қоздырғыштары.  Таспа  құрттар  кла сы ның 
(cestodes)  өкілдері.  Адам  тениоздарының  қоз дыр-
ғыштары. Таспа құрттар – қауіпті цестодоздар қоздыр-
ғыштары.  Нағыз  жұмыр  құрттар  класы  (nematoda).  
Нематодтар – адам паразиті. Гельминтоовоскопия. Өр-
мекшітәріздестер  класы  (Аrachnida).  Бунақденелілер 
класының  (Insekta)  өкілдері.  Маса.  Құмыты,  олардың 
медицинадағы маңызы. Қандауырша – төменгі сатыдағы 
желілілер өкілі. Балықтар класы (Рisces). Қосмекенділер 
класы  (Amphibia).  Жорғалаушылар  класы  (Reptilia). 
Сүтқоректілер класы (Mammalia). Кемірушілер отряды 
(Rodentia). Антропобиогеоценоз мәселелері. 
2009/160 б. / 84х108 
1
/
32
 
ISBN 978-996-535-63-77 
жұқпалы 
ауру 
қоздырғыштары 
Зертханалық­
сарамандық сабақтар 
КаЧаноВ  Л.,  преподаватель  политехнического  колледжа 
г. Астаны;
СидороВа р., ст. преподаватель кафедры физкультуры 
и спорта ЕНУ ;
ШаПеКоВа  н.,  доктор  мед.  наук,  профессор,  декан 
факуль тета Естественных наук ЕНУ
Учебник «Лечебная физическая культура и массаж» на-
писан  в  соответствии  с  типовой  учебной  программой 
учебных  заведений  технического  и  профессионального 
образования.
В общей части рассмотрены основные средства, формы 
и  методы  лечебной  физкультуры,  систематизация  фи-
зических упражнений и их терапевтическое влияние, ос-
новы массажа. Включен раздел общей патологии, изуче-
ние которого необходимо для правильного пони мания 
патологических  процессов,  происходящих  в  организме 
больного.
В  специальной  части  даны  частные  методики  ле чеб-
ной  физкультуры  при  различных  заболеваниях  и  
по    в реждениях.
Учебник предназначен для преподавателей и учащихся 
колледжей, специализирующихся по физической куль-
туре и спорту.
Содержание: Введение. История развития лечебной 
физкультур. Общие основы лечебной  физической куль-
туры.  Основы  медицинского  контроля  за  занимающи-
мися физической культурой. Лечебная физкультура при 
заболеваниях  сердечно-сосудистой  системы.  Лечебная 
физкультура  при  заболеваниях  органов  дыхания.  Ле-
чебная физкультура при заболеваниях органов пищева-
рения.  Лечебная  физкультура  при  нарушении  обмена 
веществ. Лечебная физкультура в неврологической кли-
нике. Лечебная физкультура в травмотологии. Лечебная 
физкультура во время беременности и в послеродовом 
периоде. Массаж. 
2010/384 с./ 84х108 
1
/
32
ISBN 978-601-292-239-4 
Лечебная 
физическая 
культура
и массаж 
Учебник
15-0337

226
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Медицина
БеГІМҚұЛ  Б.,  Қазақ  ұлттық  аграрлық  университетінің 
доценті, философия ғылымдарының кандидаты;  
ТӨЛеГеноВ  С.,  Көкшетау  гуманитарлық­техникалық 
уни верситетінің арнайы пәндер оқытушысы
Оқулықта жалпы және медициналық генетиканың мәсе-
лелері  баяндалып,  ағзаның  тұқымқуалаушылық  заң-
дылық тары ген, хромосома, клетка, ағза және популяция 
дең гейiнде қарастырылған. 
Оқулық медициналық колледж оқушыларына арналған. 
Сондай-ақ  медициналық  университет  және  институт 
студенттерi де пайдалана алады.
МазМұны:  Алғы  сөз.  Генетика  пәні,  дамуы  және 
әдістері.  Медицина лық  генетика  және  оның  ма-
ңызы. 
Тұқымқуалаушылықтың 
цитогенетикалық 
негіз  дері.  Хромосома.  Кариотип.  Ұрық тану.  Тұқым-
қуалаушылықтың биохимиялық не гіз дері. Генетикалық 
код.  Адам  ДНҚ-сының  типтері.  Онтогенездің  генети-
калық  негіздері.  Ағза  клонын  алу.  Генетикалық 
инженерия.  Белгілердің  тұқым  қуа лау  заңдылықтары. 
Моногибридтік  будандастыру.  Ал лельді  гендер  Көптік 
аллелизм.  Аллельді  емес  ген дердің  өзара  әрекетте-
суі.  Тұқымқуалаушылықтың  хро мосомалық  теориясы. 
Ағза лардың  өзгергіштігі.  Му тациялар.  Мутагенез.  Сан-
дық  белгілердің  фенотиптік  өзгергіштігінің  биомет-
риялық  негіздері.  Варияциалық  қатар.  Популяциялар 
генетикасы.  Харди-Вайнберг  заңы.  Адамның  генети-
калық  аурулары.  Хромосомалық  ауру лар.  Гендік  ауру-
лар.  Медициналық  генетиканың  зерттеу  әдістері. 
Терминдер сөздігі. Сөздік көрсеткіш.
2008/336 б./ 84 х 108 
1
/
32
  
ISBN 978-996-535-57-38 
Медициналық 
генетика негiздерi
Оқулық
МұраТБеКоВа С.
Бұл оқулықта алғаш рет Қазақстан Республикасы айма-
ғында  қол да нылатын  бұйрықтарға,  нұсқауларға,  меди-
циналық  манипуляция лар  стандарттарына  сәйкес 
мейір
  
бике  ісінің  негiздерi  бойынша  мате риал  дар  жи-
нақталған.
Оқулық  қазiргi  уақытта  озат  үлгiлердiң  бiрi  болып 
саналатын мо дульдiк жүйе түрiнде берiлген. Әр модуль 
өздiк  жұмысына  арналған  тест  және  тап сырмалармен 
толықтырылған.
«Мейірбике ісінің негiздерi» оқулығы меди циналық кол-
ледж оқытушылары мен оқу шыларына, сондай-ақ орта 
буын ды медицина қыз мет  кер  ле рiне арналған.
МазМұны:  Кіріспе.  Медбикелік  процесс.  Медбике 
қызметіндегі медициналық этика және деонтология. Де-
зинфекция  және  залалсыздандыру.  Емделушінің  гигие-
насы.  Функционалдық  төсек.  Күтудің  негізгі  шара  лары. 
Ойылудың  алдын  алу.  Дәрет  алатын  ыдыс  және  несеп 
ыдысы.  Теріні  сылап-сипаудың  қара пайым  ережелері. 
Емдеуге  қолданылатын  тағамдарды  ұйымдастыру. 
Дә рілік  заттарды  қолдану  және  сақтау.  Дәрі-дәрмек-
терді  парентералды  жолмен  енгізу.  Қарапайым  физио-
терапиялық шаралар. Гирудо терапия. Медбикенің зерт-
ханалық  зерттеулерге  қатысуы.  Науқастың  сыртқы  түрі 
мен  жағдайын  бақылау.  Құсу  және  физиологиялық 
өзге рістер бұзылуы кезінде күтім ұйымдастыру. Ан-
т ро  пометрия. Динамометрия. Спирометрия. Ес өзгеріс-
терінің  түрлері.  Терминалдық  жағдайлар.  Реани мация. 
Медициналық құжаттар. Негізгі құжаттар. 
2011/604 б./ 84 х 108 
1
/
32
ISBN  978-996-535-12-80 
Мейірбике 
ісінің
негіздері 
2-басылым
Оқулық

227
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Медицина
БеГIМҚұЛ  Б.,  Қазақ  ұлттық  аграрлық  университетінің 
доценті, философия ғылымдарының кандидаты
Оқу  құралында  ағзаның  тұқымқуалаушылық  заңды-
лық тары  ген,  хромосома,  клетка  және  ағза  деңгейiнде 
қарастырылған.  Клетканың  генетикалық  элементтерi, 
олардың  табиғаты,  ген  қызметi  және  оның  реттелу 
жолдары,  генетикалық  инженерия  және  РДНҚ  мен 
клетка  негiзiндегi  биотехнология,  сондай-ақ  гендiк  му-
тацияның,  иммунитеттiң  және  эволюцияның  моле-
кулалық негiздерi баяндалады. 
Кітап биологиялық бағыттағы барлық мамандықтар бо-
йынша колледж оқушыларына, сонымен қатар жоғары 
оқу орындары студенттеріне арналған.
МазМұны:  Кіріспе.  Тұқымқуалаушылықтың  мате-
риал дық  негіздері.  Көпклеткалы  ағза  клеткасының  құ-
рылысы.  Цитоплазма.  Ядро.  Хромосома.  Кариотип. 
Митоз. Мейоз. Ұрықтану. Тұқымқуалаушылықтың моле -
ку лалық  негіздері.  Нуклеин  қышқылдары.  Генети калық 
код. Ақуыз синтезі. Прo- және эукариот геномы. Микро-
организмдер  генетикасы.  Бактериялар  және  олардың 
геномы. Вирустар, олардың геномының құрылысы және 
көбеюі.  Бактериялар  мен  вирустардың  генетикалық 
рекомбинация  типтері.  Генетикалық  инженерия.  Генді 
алу.  Космид  және  фазмида.  Плазмидалық  векторлар. 
Биотехнологияның  негіздері.  Клон  алу.  Гомозиготалы 
диплоидты  ұрпақ  алу.  Генетикалық  химера  алу.  Ген 
мутациясының  молекулалық  негіздері.  Гендік  мута-
циялар. Мутагендік факторлар. Иммунитет және моле-
кулалық  генетика.  Ағзаның  иммундық  жүйесі.  Анти-
заттар  генетикасы.  Эволюциялық  теория  және  моле-
кулалық  генетика.  Макроэволюция  және  оның  мо ле-
кулалық негіздері. Терминдер сөздігі. Сөздік көрсеткіш. 
2009/344 б./ 84 х 108 
1
/
32
 
ISBN 978-996-535-773-2 
Молекулалық 
генетика 
негiздерi 
Оқу құралы
БеГIМҚұЛ  Б.,  Қазақ  ұлттық  аграрлық  университетінің 
доценті, философия ғылымдарының кандидаты
Практикумда классикалық, молекулалық және биоме-
т риялық генетиканың бағдарламалық сұрақтары қарас-
тырылған. 
Кітап  генетика  пәні  оқытылатын  ауыл  шаруашылығы 
және  биология  мамандығы  студенттеріне,  сонымен 
қатар  магистранттар  мен  ғылыми  қызметкерлерге  ар-
налған. 
МазМұны:  Кіріспе.  Классикалық  және  молекулалық 
генетика.  Тұқымқуалаушылықтың  материалдық  негіз-
дері. Митоз. Мейоз және гаметогенез. Жануар кариотипі. 
Жануарлардан метафазалық хромосома препараттарын 
дайындау.  Кариологиялық  талдау.  Белгілердің  тұқым 
қуалау заңдылықтары. Гибридологиялық талдау дың ге-
нетикалық  символикасы.  Моногибридтік  будан дас тыру. 
Аллельді емес гендердің өзара әрекеттесуі. Плейотропия. 
Ген  әсерінің  көрінісі.  Тұқымқуалаушылықтың  хромосо-
малық теориясы. Генетикалық карта құрастыру. Жыныс-
пен тіркес тұқым қуалау. Тұқымқуалаушылықтың моле -
кулалық  негіздері.  Генетикалық  материалдың  таби  ғаты. 
ДНҚ репликациясы. Ген мутациясы кезінде нәруыз син-
тезін  модельдеу.  Эукариоттарда  генетикалық  инфор ма-
ция ның  іске  асуы.  Популяция  генетикасы.  Генетика лық 
полиморфизм.  Биометриялық  генетика.  Вариациялық 
қатар және оның негізгі көрсеткіштері. Үлестірім түрлері. 
Бас  жиынның  параметрлерін  бағалау.  Хи-квадрат  кри-
терийі. Корреляциялық  талдау. Дисперсиялық  тал дау. 
Тест сұрақтары. Терминдер сөздігі. Пәндік көр сеткіш. 
2010/480 б./ 84 х 108 
1
/
32
ISBN 978-601-292-367-4 
Генетика 
Практикум

228
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Медицина
Мейірбике ісі 
негіздері
Оқу құралы
ВаЦ н., СаБырханоВа Ә., ҚаСеноВа К., 
Бұл  еңбек  егде  жастағы  адамдардың  әлеуметтік-психо-
логиялық  және  медициналық  проблемаларына  арнал-
ған.  Оқу  құралында  егде  адамдар  үшін  қолайлы 
жағдайлар  ұйымдастыру  мәселелері,  инсульт  алған 
науқас тарды күту тәсілдері қарастырылған. 
Оқу  құралына  енген  мәліметтер  қарттар  үйінің  және 
мейірбикелік күтім ауруханаларының қызметкерлеріне, 
медицинадан арнаулы білім алатын оқушылар мен осы 
саланың  оқытушыларына,  халықты  әлеуметтік  қорғау 
басқармаларының  қызметкерлеріне  және  өздерінің 
қар тайған туыстарына күтім жасайтын қалың оқырман 
қауымға пайдалары болары сөзсіз. 
МазМұны:  Кіріспе.  Әлеуметтік  жұмыстың  теориясы 
мен  әдістемесі.  Әлеуметтік  жұмыс  теориясының  пәні 
және  оның  ғылымдағы  орны.  Әлеуметтік  жұмыстың 
түрлері.  Мақсаттары  мен  міндеттері.  Мейірбике  ісінің 
этикасы  туралы  түсінік.  Егде  адамдарға  медициналық 
көмек  көрсетудің  психологиялық  аспектілері.  Егде 
адамның  ағзасындағы  жас  өзгерістері.  Егде  және  қарт 
адамдарды  зерттейтін  ғылымдар.  Қартаюдың  сыртқы 
белгілері.  Тірек-қимыл  жүйесіндегі  өзгерістер.  Қартаю 
кезіндегі  мүшелер  мен  ұлпалардың  құрылымдық 
өзгерістері.  Эндокриндік  жүйенің  өзгерістері.  Ерте 
қартаюдың  алдын  алу.  Егде  және  қарт  адамдардың 
психологиялық-әлеуметтік  мәселелері.  Психикасында  
бұзылыстары  бар  егде  және  қарт  адамдардың  күті-
мі.  Егде  және  қарт  адамдар  үшін  сенімді  ортаны 
ұйымдастыру. Тыныс алуында проблемалары бар қарт 
адамдардың  күтімі.  Қозғалысында  проблемалары  бар 
қарт  адамдардың  күтімі.  Әлеуметтік  қызметкерлердің 
БЦП-мен  ауыратын  және  мүмкіндіктері  шектелген  ба-
ласы бар отбасына көмектесудегі рөлі. Тест сұрақтары. 
2012 / 280 б. / 84 х 108 
1
/
32
ISBN 978-601-297-362-9

229
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Экология, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы
Экология, охрана труда и техника безопасности
ЛаПТеВа е.С. 
Данное учебное пособие освещает основные положения 
охраны труда и техники безопасности технологических 
процессов при сооружении и эксплуатации газонефте-
проводов и газонефтехранилищ, противопожарную за-
щиту.
В  учебном  пособии  рассматриваются  основные  поло-
жения  теории  и  практики  при  присоединении  вновь 
построенных газонефтепроводов к действующим, требо-
ваний производственной санитарии к территории стро-
ительной  площадки,  при  работах  в  районе  пустынь  и 
полупустынь, оказания первой помощи пострадавшим 
от газа, электрического тока, при ушибах и ударах.
Предназначено для учащихся профессиональных школ 
и колледжей, преподавателей, а также практиков. Будет 
интересно  также  инженерно-техническим  работникам, 
специалистам  и  лицам,  ответственным  за  безопасную 
эксплуатацию и ремонт газонефтепроводов и газонеф-
техранилищ.
Содержание:  Общие вопросы охраны труда и тех-
ники  безопасности.  Основные  положения  и  задачи  ох-
раны  труда.  Производственный  травматизм  и  профес-
сиональные  вредности.  Правила,  нормы  и  инструктив-
ные указания по охране труда и технике безопасности.  
Производственная санитария и гигиена труда. Трудовые 
отношения  между  работниками  и  работодателем.  За-
дачи, обязанности и права работников службы охраны 
труда  и техники безопасности. Расследование несчаст-
ных  случаев,  учет  и  отчетность.  Возмещение  ущерба, 
причиненного  рабочим  и  служащим  на  производстве.  
Основы  безопасности  технологических  процессов    при 
сооружении и эксплуатации газонефтепроводов и газо-
нефтехранилищ.  Требования  по  технике  безопасности, 
обязательные для работающих в газонефтяной отрасли.  
Профилактические мероприятия по защите от вредного 
воздействия на работающего. Техника безопасности при 
эксплуатации электрических установок. Выполнение га-
зоопасных работ. Меры безопасности при присоедине-
нии вновь построенных газонефтепроводов к действую-
щим.  Требования  производственной  санитарии  к  тер-
ритории строительной площадки. Специфические тре-
бования при работах в районе пустынь и полупустынь. 
Первая помощь пострадавшим от газа, электрического 
тока, при ушибах и ударах. Противопожарная защита.  
Противопожарная  профилактика.  Противопожарные 
средства и техника тушения пожаров.
2015. – 240 с./ 70 х 1001/16
ISBN 978-601-302-241-3
охрана труда
(0802000 «Сооружение 
и эксплуатация 
газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ»)
Учебное пособие 
С. БаУБеКоВ, М. неМереБаеВ, С. КазахБаеВ
Учебное пособие содержит тематику по охране труда и 
безопасности,  последовательность  выполнения  лабора-
торных работ, перечень контрольных вопросов для сда-
чи зачета, список рекомендуемой учебно-методической 
литературы для учащихся всех форм обучения по техни-
ческих специальностям колледжей, а также будет полез-
но для технических работников, имеющих отношение к 
охране труда и безопасности.
Проанализированы  изменения  механических  и  элек-
трических свойств материалов в зависимости от содер-
жания  в  них  различных  примесей  и  влияния  внешней 
среды.
Учебное пособие предназначено для учащихся коллед-
жей,  обучающихся  техническим  специальностям,  пре-
подавателей.
Содержание:  Воздействие негативных факторов на 
человека.  Допустимое  воздействие  вредных  факторов 
на  человека  и  среду  обитания.  Вредные  вещества  и  их 
действие на человека. Негативное воздействие вредных 
веществ на среду обитания. Виды, источники и уровни 
негативных  факторов  производственной  среды.  Воз-
действие на человека статических электрических и маг-
нитных  полей.  Аварии  и  катастрофы.  Идентификация 
травмирующих  и  вредных  факторов.  Идентификация 
опасностей.  Идентификация  выбросов  технических  си-
стем. Идентификация энергетических воздействий тех-
нических систем. Идентификация аварийных ситуаций, 
возникающих  при  эксплуатации  технических  систем. 
Методы  и  средства  защиты  от  опасностей  технических 
систем и технологических процессов, экобиозащитная и 
противопожарная техника. Безопасность в промышлен-
ной области – важный аспект работы отрасли в целом. 
Условия  труда.  Вредные  и  опасные  производственные 
факторы. Классы условий труда по степени вредности и 
опасности. Радио-, телефонная связь, сигнализация. Хра-
нение  взрывчатых  веществ.  Техника  безопасности  при 
проходке разведочных вертикальных горных выработок. 
Техника безопасности при проведении взрывных работ. 
Промышленная  санитария.  Основы  производственной 
санитарии. Нормализация санитарно-гигиенических ус-
ловий труда. Освещение. Защита работников от опасных 
и  вредных  производственных  факторов.  Вентиляция. 
Основы  пожарной  безопасности,  технические  средства 
тушения пожаров. Промышленная экология. Пожарная 
безопасность. Меры по пожарной профилактике.  Спо-
собы и средства тушения пожаров. . Оценка пожарной 
опасности промышленных предприятий. 
2015/248 с./ 70х100 1/16.
ISBN 978-601-302-253-6
охрана труда  
и безопасность 
Учебное пособие

230
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Экология, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы
Экология, охрана труда и техника безопасности
жаданоВ н., Қызылорда Аграрлық техникалық коллед­
жінің профессоры, техника ғылымдарының докторы; 
ҚұдаЙБерГеноВ н., Қызылорда Аграрлық техникалық 
колледжінің оқытушысы
Бұл  оқу  құралында  еңбектi  қорғаудың  теориялық  негiз-
дерi,  құқықтық-ұйымдастыру  мәселелерi,  еңбектiң  қауiп-
сiз  және  зиян сыз  жағдайларын  жасаудың  жолдары 
баяндалған. Өндiрiстiк санитария мен өрт қауiпсiздiгiне 
және қауіпсіздік техникасы жайлы мағлұматтарға жет-
кiлiктi  орын  берiлген.  Оқу  құралында  ауыл  шаруа шы-
лығындағы еңбек жағдайының ерекшелiктерi, егiн және 
мал шаруашылығында, жөндеу мекемелерiнде сақталуға 
тиiстi қауiпсiздiк талаптары қамтылған, сондай-ақ зерт-
ханалық, тәжi рибелiк жұмыстар келтiрiлген. 
Оқу құралы техникалық және кәсiптiк оқу орындарының 
ауыл шаруашылығы, экономика, энергетика, көлiк және 
политехникалық мамандықтарына арналған.
МазМұны:  Кiрiспе.  Еңбек  жағдайын  қалыптастыруға 
әсер  ететiн  зиянды  және  қауiптi  факторларды  талдау. 
Еңбек  қауiпсiздiгiне  ұжымның  ықпалы.  Өндiрiстiк 
жарақаттану  мен  кәсiби  науқастану.  Еңбек  қорғау  мә-
селелерi  жайлы  мемлекеттiк  заңды  актiлер.  Еңбектi 
қорғау  департаментiнiң  қызметi.  Еңбек  қауiпсiздiгiнiң 
стан дарттар  жүйесi.  ҚР  Еңбек  кодексінде  белгілен-
ген  еңбек  қорғау  талаптары.  Электр  және  қопарылыс 
қауiпсiздi гi.  Егiн  шаруашылығындағы,  мал  шару-
ашылығындағы еңбек қауiпсiздiгi. Мал азығын дайында-
удағы, малдарға кү тiм жасаудағы қауiпсiздiк шаралары. 
Машиналар ды  жөндеу  мен  оларға  техникалық  қызмет 
көрсетудегi  қауiпсiздiк  талаптары.  Жұмыс  орнының  
жарықтылығын  анықтау.  Калориферлi  қондырғыны 
iрiктеу. Машина-трактор агрегаттарын қауiпсiз пайдала-
ну. Өртке қарсы шаралардың экономикалық тиiмдiлiгiн 
анықтау. Өн дiрiсте болған қайғылы оқиғаларды зерттеу, 
есепке  алу  және  оның  есебiн  беру.  Кәсiпорында  еңбек 
қорғауды  жақсартудың  шаралары.  Термин  анықтама-
лары.  
2010 / 200 б. / 84х108 
1
/
32
.
ISBN 978-601-292-25-16 
ӘБдІроВ  а.,    С.  Сейфуллин  атындағы  Қазақ  агротехни­
калық  университетінің  профессоры,  педагогика  ғылымда­
рының докторы;
СеЙФУЛЛина Ғ.
Оқу  құралында  зиянды  және  қауіпті  өндірістік  фак-
торлар,  олардан  қорғану  әдістері,  жұмыс  орындарына 
қой ылатын  өндірістік-санитарлық,  техника  қауіпсіздігі 
және өрт қауіпсіздігі талаптары қарастырылады. 
Оқу  құралы  жоғары  оқу  орындарында  техника  қауіп-
сіздігін сақтауды оқытуға арналған.
МазМұны:  Кіріспе.  Өндірістік  жарақат  алу.  Жаза-
та й ым  оқиғалар  туралы  акт  жасау,  оны  тексеру  және 
есепке алу. Өндірістік жарақат алуды азайту жол дары. 
Қауіпсіздік техникасы үшін жауапкершілік. Ең бек қор-
ғауға жауапкершілік. Өндірістегі қайғылы оқиға лар дың 
түрлерін  тексеру  және  есепке  алу.  Жарық тандыру.  Та-
биғи және жасанды жарықтылықты есептеу. Өндіріс  тік 
санитария және еңбек гигиенасы. Практикалық жұмыс. 
Өндірістегі  жұмыс  орындары  ауасының  шаңдануын 
зерттеу.  Электр  қауіпсіздігі.  Машиналар  тұрақтылығы. 
Автомобильдің және өздігінен жүретін машиналардың 
қауіпсіз  жүруінің  шарттары.  Машиналарды  әр  түрлі 
жол  жағдайларында  жүргізу  ерекшеліктері.  Жүк  тасу-
да  сақталатын  қауіпсіздік  техникасы.  Тағам  түрлерін 
тасы малдауға  арналған  контейнерлердің  санитарлық 
өңделуі.  Адамдарды  тасымалдау  ережелері.  Тиеу-түсі-
ру пункттеріне және  алаңдарына  қойылатын талаптар. 
Жүктерді  тиеу  және  түсіру  ережелері.  Машиналар-
ды  жөндеу  және  техникамен  қамтамасыз  ету  кезіндегі 
еңбекті қорғау. Бөлшектеу және жинау жұмыстары. Өрт 
және  өрт  қауіпсіздігінің  жіктелуі,  олардың  заттық  қа-
сиеті. Экономикалық іс-қимылға өрт залалы және одан  
сақтану.  Өрт  сөндіруге  қажетті  су  қорын  есептеу.  Өрт 
сөндіргіштердің құрылысы және жұмыс істеу принципі. 
Көмірқышқылды  өрт  сөндіргіш.  Өрт  сөндіргіштермен 
жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік техникасы. 
2011/120 б. /84х108 
1
/
32
ISBN 978-601-292-37-42 
еңбек қорғау 
2-басылым 
Оқу құралы 
Қауіпсіздік 
техникасы
2-басылым 
Оқу құралы

231
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Экология, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы
Экология, охрана труда и техника безопасности
ТҮМенБаеВа н.  
Практикумда  жаратылыстану  және  экология  негіздері 
пәндері  бойынша  жалпы  теориялық  материалдар 
топтамасы,  әсіресе  Қазақстан  табиғаты,  өсімдіктер  мен 
жануарлар  әлемі,  оларды  қорғау  шаралары  жайлы 
нақты  жазылған.  Сондай-ақ,  дүниетануды  оқыту  әдіс-
темесі  курсының  негізгі  мәселелері  қарастырылып, 
студенттердің  білімін  өздігінен  тексеруге  арналған 
тапсырмалар да берілген. 
Практикум  колледж  студенттері  мен  бастауыш  сынып 
мұғалімдеріне арналған.
МазМұны:  Алғы  сөз.  Жазғы  оқу  практикумы.  Прак-
тикумда  қарастырылған  жұмыстардың  тізімі:  Тал  түс 
сызығын  анықтау.  Кеңістікті  бағдарлау.  Қозғалыс  ба ғы-
тын азимут бойынша анықтау. Жергілікті жерді қағазға 
көз мөлшерімен түсіру. Метеорологиялық бақылаулар. 
Жергілікті  жердің  тау  жыныстарын  және  жер  бедерін 
зерттеу.  Су  қоймасы  кешені.  Орман  табиғи  бірлестігін 
зерттеу.  Шалғындық  бірлестігін  зерттеу.  Құрлықтың 
гидрологиялық  нысандарын  зерттеу.  Табиғаттағы  фе-
но логиялық  бақылаулар.  Сызба.  Жергілікті  жерді 
бағдарлау.  Масштаб,  оның  түрлері.  Жер  қыртысын 
түзетін  тау  жыныстары.  Атмосфера.  Ауа  райы.  Қазақ-
станның  табиғат  зоналары.  Алтай  тауының  биіктік 
белдеулігі. Жоңғар алатауы. Қазақстанның ішкі сулары. 
Экология  ғылымының  зерттеу  әдістері.  Өсімдіктердің 
экологиялық  топтары  және  тіршілік  формалары. 
Өсім діктердің  ылғалға  байланысты  экологиялық  топ-
тары.  Өсімдіктердің  субстратқа  байланысты.  Кей-
бір  экологиялық  топтары.  Экологиялық  топтары. 
Өсімдіктердің  тір ші лік  формалары.  Бунақденелілер. 
Қорғаушы рең және мимикрия. Өсімдіктерді сипаттаған 
кезде  қолданылатын  терминдер.  Өсімдіктер  гербарийі. 
Жаратылыстану пәніне арналған сарамандық жұмыстар. 
Дүниетануды  оқыту  әдістемесі  курсының  негізгі 
мәселелері. Қосым шалар. 
2010/200 б./84х108 
1
/
32
  
ISBN 978-996-535-65-51 
БаЛаБаС  Л.х.,  кандидат  технических  наук,  старший 
препо дава тель  кафедры  «Рудничная  аэрология  и  охрана 
труда» Карагандинского государственного технического уни­
вер ситета, город Караганда
В  учебном  пособии  изложены  общие  и  специальные 
вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности, 
на  основе  законодательной  базы  регулирующей  об-
щественные отношения на территории РК в области ГО 
и ЧС.
Пособие содержит схемы, рисунки и таблицы, изучение 
которых  будет  способствовать  хорошему  усвоению 
предлагаемого материала.
Учебное  пособие  соответствует  требованиям  Государ-
ствен ного  общеобязательного  стандарта  среднего  тех-
нического  и  профессионального  образования  Респуб -
лики  Казахстан.  Предназначено  для  препода вателей  и 
учащихся колледжей, а также может быть использовано 
инженерно-техническими работниками промышленных 
предприятий.
Содержание: Введение. Цель и задачи курса «Основы 
безопасности  жизнедеятельности».  Организационные 
основы  обеспечения  безопасности  жизнедеятельности. 
Опасности  среды  обитания  человека.  Чрезвычайные 
ситуации.  Классификация.  Роль  и  задачи  ГО  по 
организации объектовых формирований. Устойчивость 
объектов хозяйствования. Защита населения от факторов 
ЧС  и  современных  средств  поражения.  Основные 
принципы и способы защиты населения и территорий 
от  ЧС.  Спасательные  и  аварийно-восстановительные 
работы при ЧС. Приемы и способы проведения СиДНР. 
Организация  работы  по  обеспечению  БЖД.  Режимы 
функционирования объектов при ЧС.
2008/232 с./ 84х108 
1
/
32
ISBN 978-996-535-610-0 
Қоршаған 
ортаны бақылау 
Практикум
основы 
безопасности 
жизнедеятельности
Учебное пособие 

232
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Экология, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы
Экология, охрана труда и техника безопасности
ЭБеЛь а.В.
 
Охрана  и  рациональное  использование  природных  ре-
сурсов является одной из самых актуальных проблем со-
временного  общества.  Возрастает  роль  промышленной 
экологии,  призванной  разработать  средства  защиты 
окружающей среды, создавать и развивать безотходное 
производство.  В  связи  с  этим  большое  внимание  отво-
дится  изучению  и  оценке  степени  вреда,  приносимого 
индустриализацией,  экономическому  образованию  и 
воспитанию  инженерно-технических  специалистов. 
Данное  пособие  предназначено  для  учащихся  коллед-
жей,  готовящих  специалистов-экологов, а  также  инже-
нерно-технических работников.
Содержание:  Введение.  Природные  ресурсы  и  их 
классификация.  Исторические  этапы  развития  охраны 
природы.  Охрана  и  рациональное  исполь зование  при-
родных  ресурсов.  Охрана  и  рациональное  использова-
ние атмосферы. Антропогенные источники загрязнения 
атмосферы. Мероприятия по охране атмосферного воз-
духа. Пылеулавливающие устройст ва. Электрофильтры. 
Мокрые пылеуловители. Тума но у ловители. Биохимиче-
ские методы газоочистки. Законодательная база охраны 
атмосферного  воздуха  в  Республике  Казахстан.  Охрана 
и  рациональное  использование  водных  ресурсов.  Роль 
воды  в  природе  и  жизни  человека.  Круговорот  воды  в 
природе.  Государственный  учет  водных  ресурсов.  Госу-
дарственный водный кадастр (ГВК). Водопользование в 
сельском  хозяйстве.  Подготовка  природной  воды  к  ис-
пользованию.  Методы  очистки  сточных  вод.  Охрана  и 
рациональное использование недр. Недра и минераль-
ные  ресурсы.  Охрана  недр  и  рекультивация  земель. 
Правовые  положения  недропользования.  Охрана  и  ра-
циональное  использование  почв.  Охрана  и  рациональ-
ное исполь зование растительного мира. Роль растений в 
биосфере и жизни человека. Охрана лесов. Пользование 
животным  миром.  Охрана  ландшафтов.  Организация 
охраны и рациональ ного использования природных ре-
сурсов в Республике Казахстан. Международное сотруд-
ничество в области ох раны окружающей среды и рацио-
нального исполь зования природных ресурсов.
 2007/432 с./ 84х108
1
/
32
ISBN 978-996-535-259-1 
аКБаСоВа  а.,  профессор,  доктор  технических  наук 
Научно­Исследовательского  Института  «Экология»  Меж­
ду  народного Казахско­Турецкого университета им. К.А. Яссауи; 
дУаМБеКоВ  М.,  профессор,  доктор  технических  наук, 
президент Международной академии экологии; 
СаиноВа  Г.,  доктор  технических  наук,  Казахская  ака­
демия транспорта и коммуникаций
В  учебнике  рассматриваются  современные  представ-
ления  о  Земле,  химическом  составе  земной  коры, 
о  преобразованиях  минералов  и  горных  пород  под 
действием  физических,  химических,  биологических 
и  других  факторов.  В  нем  изложена  взаимосвязь 
живой  и  неживой  природы,  роль  организмов  в 
почвообразовательных  процессах.  Особое  внимание 
уделено  естественному  и  антропогенному  разрушению 
и  загрязнению  почв  и  природоохранительным  мерам 
по  их  ослаблению  и  предотвращению.  Приведены 
основные  термины,  тестовые  вопросы  для  контроля 
знаний студентов и учащихся.
Учебник предназначен для преподавателей и учащихся 
средних профессиональных учебных заведений.
Содержание: Введение. Строение Земли. Лито-
с фера. Выветривание горных пород и минералов. Почво-
образовательный процесс и формирование почвенного 
профиля.  Классификация  почв.  Почвы  Казахстана. 
Общая характеристика почв. Состав и свойства. Струк-
тура.  Физико-химические  свойства.  Физические  свойст-
ва.  Почвенный  воздух  и  воздушный  режим.  Водно-
физические свойства и водный режим. Тепловые свойства 
и  тепловой  режим.  Деградация  и  способы  борьбы  с 
ней.  Эрозия.  Защита  почв  от  эрозии.  Эрозия  водная, 
ветровая.  Борьба  с  опустыниванием.  Мероприятия  по 
охране  почвы  и  рационализации  ее  использования. 
Мелиорация. Рекультивация. Мониторинг окружающей 
среды и оценка ее качества.  Лабораторно-практические 
занятия.  Тестовые  вопросы  для  проведения  контроля. 
Термины и понятия. Приложения.
2011/ 296 с./ 84х108
 1
/
32
ISBN 978-601-292-268-4 
охрана и 
рациональное 
использование 
природных ресурсов
Учебное пособие
охрана 
почвы 
2-е издание
Учебник 

233
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Экология, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы
Экология, охрана труда и техника безопасности
дУдина н.н., преподаватель колледжа экологии и лесного 
хозяйства
Данное  учебное  пособие  рассматривает  экологию  и 
объекты  ее  изучения,  биогеоценоз  и  экосистему  леса; 
приведены  различные  составные  и  качественные  пара-
метры леса; показано взаимное влияние леса и факторов 
внешней среды.
Учебное пособие предназначено для учащихся органи-
заций  профессионального  образования,  обучающихся 
по  специальности  «Экология  и  рациональное  исполь-
зование природных ресурсов».
Содержание: Введение. Основы экологии. Экология 
как  комплексная  дисциплина.  Биосфера.  Биогеоценоз 
и  экосистема.  Лес  как  система  и  природное  явление. 
Лесной  фитоценоз  и  его  компоненты.  Древостой  и  его 
характерные  признаки.  Экология  леса.  Климат  и  его 
значение  в  лесной  зоне.  Зависимость  леса  от  тепловых 
условий.  Значение  света  в  жизни  леса.  Взаимосвязь 
леса  и  влаги.  Взаимовлияние  леса  и  воздуха. 
Взаимообусловленность леса и ветра. Значение почвы в 
жизни леса. Влияние фауны на возобновление и состав 
леса. Возобновление леса и смена пород. Рост и развитие 
леса.  Типы  леса.  Формирование  леса.  Классификация 
деревьев. Классификация типов леса. Тесты.
2009/128 с./ 84х108
1
/
32
ISBN 978-996-535-647-6 
аМанжоЛоВ ж.К.
В  учебном  пособии  изложены  основы  нормативно-
правового  обеспечения  безопасности  и  охраны  труда 
в  Республике  Казахстан,  системы  управления  охраны 
труда  на  предприятиях,  производственной  санитарии, 
электробезопасности, пожарной безопасности и методы 
анализа  производственного  травматизма  и  профессио-
нальной  заболеваемости.  Значительное  внимание  уде-
лено общим вопросам безопасности труда при работе в 
электроустановках.
Пособие предназначено для студентов колледжей элек-
тротехнических специальностей.
Содержание: Цели и задачи курса «Охрана труда».  
Правовое обеспечение в области охраны труда.  Прин-
ципы государственной политики и управления в облас-
ти охраны труда. Законы и подзаконные акты. Надзор и 
контроль в области безопасности и охраны труда. Систе-
ма  стандартов  безопасности  труда.  Ответственность  за 
нарушение  законодательства  об  охране  труда.    Произ-
водственный  травматизм  и  профессиональная  заболе-
ваемость на производстве. Понятие о производственных 
травмах и профессиональных заболеваниях. Показатели 
производственного  травматизма  и  профессиональной 
заболеваемости. Производственная санитария. Вентиля-
ция  производственных  помещений.  Производственное 
освещение.  Ультрафиолетовое  излучение.  Электробе-
зопасность  электрического  тока  на  организм  человека.  
Безопасность  труда  при  обслуживании  электроуста-
новок.  Первая  помощь  пострадавшим  при  поражении 
электрическим током.  Пожарная безопасность. Общие 
сведения  о  процессе  горения.  Оценка  пожарной  опас-
ности промышленных предприятий и объектов энерго-
снабжения. Огнестойкость зданий и сооружений. Меры 
пожарной безопасности. Защита от электростатических 
разрядов  на  производстве.  Молниезащита.  Пожарная 
безопасность  технологических  процессов  и  оборудова-
ния. Средства тушения пожаров и пожарная техника.
2014. – 200 с./ 70х100 1/16
ISBN 978-601-292-856-3
охрана 
растительного 
мира
Учебное пособие
охрана
 труда 
в энергосистемах 
2-е издание 
Учебное пособие

234
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Экология, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы
Экология, охрана труда и техника безопасности
аМанжоЛоВ ж.К. 
  
В  учебном  пособии  изложены  основы  нормативно-
правового  обеспечения  безопасности  и  охраны  труда, 
системы  управления  охраной  труда  на  предприятиях, 
производственной санитарии, электробезопасности, по-
жарной безопасности и методы анализа производствен-
ного травматизма и профессиональной заболеваемости. 
Значительное  внимание  уделено  общим  вопросам  тех-
ники безопасности в строительстве и машиностроении.
Пособие  предназначено  для  учащихся  учреждений 
ТиПО строительных и машиностроительных специаль-
ностей.
Содержание: Цели и задачи курса «Охрана труда». 
Правовое обеспечение в области охраны труда. Принци-
пы национальной политики и государственного управ-
ления  в  области  охраны  труда.  Законы  и  подзаконные 
акты. Надзор и контроль в области безопасности и ох-
раны  труда.  Система  стандартов  безопасности  труда. 
Ответственность  за  нарушение  законодательства  об  ох-
ране  труда.  Производственный  травматизм  и  профес-
сиональная заболеваемость на производстве. Понятие о 
производственных  травмах  и  профессиональных  забо-
леваниях.  Показатели  производственного  травматизма 
и профессиональной заболеваемости.  Причины произ-
водственного травматизма и профессиональной заболе-
ваемости.  Методы  анализа  травматизма.  Порядок  рас-
следования и учета несчастных случаев на производстве. 
и анализ несчастных случаев. Порядок расследования и 
учета несчастных случаев, происшедших с работниками 
в пути следования на работу или с работы. Ответствен-
ность должностных лиц за нарушение Правил.  Управ-
ление  охраной  труда  на  предприятии.  Сущность  и  со-
держание  управления  охраной  труда.  Планирование 
работ по охране труда.  Требования безопасности к огра-
дительным,  предохранительным  и  тормозным  устрой-
ствам. Требования безопасности, предъявляемые к при-
способлениям  для  установки  и  закрепления  заготовок 
(деталей).  Требования  безопасности,  предъявляемые  к 
приводам, передачам и органам управления оборудова-
нием.  Требования техники безопасности к подъемным 
устройствам и внутрицеховому транспорту. Требования 
безопасности, предъявляемые к смазывающим и охлаж-
дающим жидкостям.  Требования безопасности, предъ-
являемые к ручному инструменту.  Требования техники 
безопасности  к  кузнечному  инструменту.  Требования 
безопасности, предъявляемые к шаблонам и цулагам
2014. – 272 с./ 70х100 1/16
ISBN 978-601-292-883-9
нУржаСароВа М. а., профессор Ал ма тинского техноло­
гического университета, доктор технических наук;
рыСКУЛоВа  Б.р.,  профессор  Алматинского  технологи­
ческого университета;  
ТУрГУМБаеВа х.х., профессор КазГУ
Данное  учебное пособие предназначено для учащихся 
ор ганизаций среднего и начального профессионального 
образования  с  целью  ознакомления  и  изучения  сис-
темы  обеспечения  безопасности  труда.  В  пособии 
рассматриваются вопросы сохранения жизни и здоровья 
работников  в  процессе  их  трудовой  деятельности.  В 
каждой  главе  подробно  описываются  правовые,  со-
циально-экономические,  организационно-тех ничес кие, 
санитарно-гигиенические,  лечебно-профилактические, 
реабилитационные  мероприятия  по  охране  труда. 
Теоретический  материал  сопровождается  схемами  и 
таблицами,  даются  контрольные  вопросы  и  задания  к 
каждой теме.
Содержание:  Введение.  Общие  вопросы  техники 
и  безопасности  основ ного  производства.  Электро бе-
зопасность на производстве. Техника безопасности при 
выполнении  работ  повышенной  опасности.    Произ-
водственная  санитария.  Общие  санитарно-гигие ничес-
кие  требования  к  производственным  помещениям  и 
рабочим  местам.    Производственная  вибрация  и  шум. 
Освещение  и  вентиляция  производственных  поме-
щений.  Противопожарная  безопасность  производств 
тек стильной  и  легкой  промышленности.  Средства 
тушения пожаров. Организация пожарной охраны про-
мышленного  предприятия.  Экологические  системы. 
Энер гия экосистем. Лимитирующие физические факто-
ры природной среды.
2007/ 224 с./ 84х108 
1
/
32
ISBN 9965-35-1778-3
охрана 
труда 
и техника 
безопасности
3-е издание
Учебное пособие
охрана труда 
Учебное пособие

235
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Экология, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы
Экология, охрана труда и техника безопасности
нұрҒаСеноВ  Т.н.,  Қазақ  ұлттық  аграрлық  универ­
ситетінің профессоры, техника ғылымдарының докто ры;
КаЛиеВ  а.,  Қазақ  ұлттық  аграрлық  университетінің 
профессоры,  ауыл шаруашылық ғылымдарының докторы;
СҮЛеЙМеноВа  С.е.,  Қазақ  ұлттық  аграрлық  уни­
верситетінің профессоры, биология ғылымдарының докторы;
аСКанБаеВ  С.С.  Қазақ  ұлттық  аграрлық  универси­
тетінің аға оқытушысы
Оқулықта селекция ғылымының даму кезеңдері, соның 
ішінде ауыл шаруашылығы дақылдары селекциясының 
жалпы  негіздері  қарастырылады.  Сондай-ақ  тұқым-
қуалаушылық  заңдылықтары,  олардың  селекция  тә-
жірибелеріндегі көрінісі баяндалады. 
МазМұны:  Кіріспе.  Селекция  ғылымының  даму 
кезеңдері.  Цитология  негіздері.  Жасушаның  құрылысы 
және  атқаратын  қызметі.  Жасушаның  бөлінуі. 
Ағзалардың  көбею  жолдары.  Генетика  негіздері.  Гендер 
әрекетінің  реттелуі  және  генетикалық  материалдың 
ұйымдастырылуы.  Тұқымқуалаушылықтың  заңдылық-
тары.  Мутация  және  мутагенез,  оның  селекция  тә-
жі ри бесіндегі  маңызы.  Полиплоидия  және  оны 
селекциялық  тәжірибеде  пайдалану.  Будандастыру. 
Гетерозис,  оны  өсімдіктер  селекциясы  тәжірибесінде 
пайдалану жолдары. Мәдени дақылдарды экологиялық-
географиялық  жүйелеу.  Мәдени  өсімдіктердің  шығу 
орталығы  және  қалыптасуы.  Өсімдіктердің  белгілері 
мен  қасиеттері.  Сорт  туралы  ұғым.  Сортқа  қойылатын 
өндірістік  талаптар.  Селекциялық  процесс.  Бастапқы 
материал  түрлері.  Сұрыптаудың  әдістік  жолдары. 
Жаппай  сұрыптау.  Аутогамды  популяциядағы  сұ-
рыптау.  Жекелей  сұрыптау.  Педигири  әдістемесі. 
Клон дық  сұрыптау.  Аллогамды  популяциядағы  сұ-
рыптау.  Селекциялық  материалдарды  бағалау  тә-
сілдері.  Селекциялық  процестің  техникасы  және  оны 
ұйымдастыру. Мемлекеттік сорт сынау және сорттар мен  
будандарды аудандастыру. Шет мемлекеттердегі тұқым 
шаруа шылығы. Ауыл шаруашылығы дақылдарының тұ-
қым сапасын анықтау әдісі мен техникасы. Қысқаша тер-
миндер сөздігі.  
2007/344 б. / 84х108 
1
/
32
ISBN 978-996-535-238-6
дУаМБеКоВ  М.С.,  профессор,  доктор  техн.  наук,  пре­
зидент Международной академии экологии
В  учебнике  изложен  материалы  по  приборам  и  изме-
рительным  средствам  для  контроля  за  состоянием 
окружающей  среды.  Рассмотрены  основные  понятия 
из меряемых  экологических  факторов,  приведены  под-
робные  сведения  о  загрязнении  окружающей  природ-
ной среды, механизмах распространения и воз действия 
загрязняющих  веществ  на  человеческий    организм  и 
окружающую среду. 
Пред назначается  для  учащихся  организаций  среднего 
профессионального образования и всех, кто интересует-
ся проблемами экологии. 
Содержание: Введение. Введение в экологию: пред-
мет,  задачи,  методы.  Окружающая  среда,  факторы 
воздействия. Общие сведения об атмосфере: Источники 
загрязнения.  Последствия.  Самоочищение  атмосферы. 
Критерии  санитарно-гигиенической  оценки  состояния 
воздуха.  Организация  наблюдений  и  контроля 
загрязнения  атмосферного  воздуха.  Определение 
Запыленности  газов:  Электроаспиратор  ЭА-1А.  ЭА-2. 
Воздухоотборник  «Компонент».  Колориметр  фото-
электрический  ком пенсационный  КФК.  КФК-2.  Спек-
то фотометр  СФ-26.  Хроматограф  «Газохром  3101». 
Методы  и  аппаратура  для  автоматического  га зово
 
го 
ана лиза.  Электрохимический  метод.  Газои н дикаторы 
«Атмосфера-1» и «Атмосфера-2». Газоа н али затор «Па ла-
дий-2М». Инфра к расный метод. Газоанализаторы: ГМК-
3,  ГКП-1.  Люми несцентный  метод.  Газоанализато ры: 
623НН, 652ХЛ, 667ФФ, 667ФФ-1. Пламенно-ионизацион-
ный  метод.  Газоанализатор  623ИН-02.  Автоматические 
потенциометры.  Комплект ные  лаборатории  для 
на блю дения  за  уровнем  заг рязнения  атмосферы:  
«Пост-1»,  «Атмосфера  II»,  «Пост-2».  Автоматическая 
станция  контроля  загрязнения  ат мосферы  (головная) 
АСКЗА-Г.  Наблюдения  за  уров нем  загрязнения 
атмосферы  и  метеорологические  наблюдения.  Методы 
анализа  при родных  вод:  состав  и  характеристика. 
Нормирование  качества  воды.  Ор  га  низация  контроля. 
Приложение. Термины и определения.
2008/ 336 с./ 84х108
 1
/
32
ISBN 978-996-535-438-0 
Өсімдіктер 
селекциясы 
және тұқым 
шаруашылығы 
негіздері
Оқулық
Приборы 
и средства измерений 
для контроля 
за состоянием 
окружающей среды 
Учебник

236
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Экология, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы
Экология, охрана труда и техника безопасности
дрижд  н.а.,  профессор,  доктор  техн.  наук,  академик  
На циональной академии наук РК, КарГТУ;
харьКоВСКиЙ В.С., профессор КарГТУ, кандидат техн.
наук, член Нью­Йоркской академии наук; 
ПЛоТниКоВ  В.М.,  профессор,  доктор  техн.  наук  
КарГТУ,  действительный  член  Международной  академии 
наук 
В  учебном  пособии  рассматриваются  основные  вопро-
сы  охраны  труда,  окружающей  среды  и  рациональ-
ного  природопользования  с  учетом  эргономических, 
эконо мических, экологических и социальных факторов. 
Посо бие  логически  разделено  на  пять  частей.  Первая 

Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Сұхбат 5-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы Ойталқы АҢдатпа
2015 -> Ажал ошағына айналды баспасөз — 2016 Мінбер
2015 -> АҢдатпа 6-бет 3-бет
2015 -> Соңы 8-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы АҢдатпа
2015 -> Сапасын дамыту жолдары
2015 -> Ж. Тәшенов Хрущев үшін неге ұялды?
2015 -> Ж. Бірегей тұлға Қапез Қожахметов, Мағжан Садыханұлы
2015 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды
2015 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   58
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет