МазМұны. Содержание жоғары білім. Высшее образованиежүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет35/58
Дата08.01.2017
өлшемі5.01 Kb.
#49
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   58

КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Тігін өнеркәсібі
Швейное производство
захарЧенКо  и.В.,    член  Союза  дизайнеров  Казахстана, 
преподаватель Отделения творческих дисциплин Колледжа 
Управления;
БеБеШКо н.н.
 
Технология  изготовления  одежды  является  опреде-
ляющим  звеном  в  обеспечении  высокого  качества 
одежды,  эффективности  ее  промышленного  производ-
ства и расширения ассортимента. Ошибки, допущенные 
при  пошиве,  снижают  качество  готовой  продукции. 
Небрежно выполненный пошив ухудшает внешний вид 
модели.  Недостатки  в  качестве  швов,  влажно-тепловой 
обработке  отражаются  на  санитарно-гигиенических, 
эстетических свойствах одежды. 
Содержание:  Введение.  Курсовое  проектирование. 
Цели  и  задачи,  объект,  тематика  курсового  проек-
тирования. Организа ция и порядок выполнения курсо-
вого  проектирования.  Объем  и  содержание  курсового 
проекта.  Требования  к  оформлению  курсового 
проекта.    Защита  курсового  проекта.  Методические 
ука зания по выполнению основ ных разделов курсового 
проекта.  Технико-экономическое  обоснование  проекта. 
Техническое  предложение.  Эс кизное  предложение 
Описание 
проектируемой 
модели. 
Дипломное 
проектирование.  Цели  и  задачи  дипломного  проек-
тирования  Объект  дипломного  проектирования 
Тема тика  дипломного  проектирования.  Порядок 
выполнения дипломного проектирования Требования к 
оформлению дипломного проекта   Защита дипломного 
проекта Методические указания по выполнению основ-
ных  разделов  дипломного  проекта.  Разработка  кол-
лекции  моделей  и  выбор  основной  модели  Описание 
внешнего  вида  основной  модели.  Техническое  и 
рабочее проектирование. Подбор  рационального паке-
та  материалов  на  основное  изделие.  Экономическое 
обоснование. Выводы. Приложения. Последовательность 
работы над разделами курсового проекта. Организация 
работы по выполнению дипломного проекта. Экономика 
швейных предприятий. Приложения.  Глоссарий.
2010/336 с./84х108
1
/
32
 
ISBN 978-601-292-16-94 
ҚУаТБеКоВа  Л.,  Жамбыл  гуманитарлық­техникалық 
университетінің  доценті,  техника  ғылымдарының  канди­
даты;
КеЛеСоВа Ү., М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік 
университетінің  оқытушысы,  техника  ғылымдарының 
канди даты
Оқу  құралы  тігін  бұйымдарының  құрастырылуын,  қол 
жұмыстарына арналған құрал-саймандарды,  қол және 
машина  тігістерінің  құрылымын,  олардың  іс  жүзінде 
қолданылуын оқытып үйретуге арналған. 
Оқу құралы техникалық және кәсіптік білім беретін оқу 
орындарының оқушыларына, оқытушыларға және тігін 
ісімен айналысатын сала мамандарына арналған.
МазМұны:  Кіріспе.  Тігін  бұйым дарының  түржиыны 
мен құрастырылуы. Қол жұмыстарына арналған құрал-
саймандар. Қол жұмыстары. Қол инешаншымдары мен 
тігімдері. Машина тігістері мен тігімдері. Тігін өндірісінің 
негізгі  жұмыстарының  терми нологиясы.  Тігін  маши-
наларының  техникалық  реттелуі  және  олардың  жұмыс 
органдарының өзара байланысы. Сырт киімдердің негізгі 
бөлшектерінің  бастапқы  өңделуі.  Дайын  бұйымдағы 
ақаулардың түрлері, пайда болу себептері және оларды 
жою тәсілдері. Қосымшалар.
2010/160 б./ 84х108 
1
/
32
ISBN 978-601-292-015-4
Технология  
швейного
производства  
и экономика
предприятия
 
Тігін 
бұйымдарының
 технологиясы
 
Зертханалық жұмыстар 
Оқу құралы

200
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Тігін өнеркәсібі
Швейное производство
хаМидоЛЛа  Б.,  Ы.Алтынсарин  атындағы  Білім  беру 
Акаде миясының аға ғылыми қызметкері;
жоЛаМаноВа  Қ.,  Алматы  қаласы  №3  Кәсіптік  ли­
цейінің арнайы пәндер оқытушысы
Жинақ  тігін  мамандығының  арнайы  пәндері  бойынша 
тест сұрақтарын қамтиды. 
Техникалық және кәсіптік білім беретін оқу орындары-
ның  бағдарламасына  сәйкес  тақырыптар  бойынша 
сұрақтар жеке-жеке берілген.
МазМұны: Кіріспе. Сіздің стиліңіз. Әйелдерге арнал-
ған  сұрақтар.  Сіздің  сәнге  қатынасыңыз.  Өз  киіміңізге 
қалай  қарайсыз.  Сізге  ұнайтын  түс.  Кәсіпкерлік  қабі-
летіңізді  сынаңыз.  Тігін  мамандығының  арнайы  пәнде-
рі.  «Тігін  мамандығының  технологиясы»  пәнінен  тест 
сұрақтары. Қол тепшімдері. Қол, машина және ылғал-
ды-жылу лық  өңдеу  жұмыстарының  терминологиясы. 
Маши на  тігістері.  Қол  жұмыстары  және  машинамен 
өңдеу.  Киім  туралы  жалпы  мәлімет.  «Тігін  өндірісінің 
мате риалтануы» пәнінен тест сұрақтары. «Тігін өндірісі 
жаб дықтары» пәнінен тест сұрақтары. Тест кілттері. Ті-
гін бұйымдарын пішу туралы қысқаша мағлұматтар.   
2009/160 б. /84х108 
1
/
32
 
ISBN 978-996-535-87-84 
ораЛБеКоВа  а.,  Қазақ  қыздар  педагогикалық  универси­
тетінің  оқытушысы, педагогика ғылымының кандидаты;
ӘБдІжаББароВа  С.,  Қазақ  қыздар  педагогикалық  уни­
вер  си тетінің аға оқытушысы 
Оқулықта  тігін  өндірісінде  қолданылатын  жабдықтар 
және олардың құрылысы иллюстарциялық сызбаларға, 
суреттерге және кестелерге сүйене отырып баяндалған. 
Оқулықта  жаңа  тігін  машиналары,  тігін  жабдықтарын  
компьютерлендіру  мүмкіндіктері  туралы  материалдар 
берілген.  Сондай-ақ  оқушылардың  білімін  тексеруге 
арналған  сұрақтар,  тапсырмалар  және  тесттер  ұсы-
нылады. Жиі кездесетін сөздердің орысша-қазақша сөз-
дігі де берілген. 
Оқулық  кәсіптік  білім  беретін  оқу  орындарының  оқу-
шылары мен студенттеріне арналған. 
МазМұны:  Алғы  сөз.  Тiгiн  жабдықтарының  даму  та-
рихы.  Үтіктер.  Тігін  машинасы,  негiзгi  бөлшектерi, 
механизмдерi және жұмыс құралдары. Тұрмыстық тiгiн 
машиналарының жетектерi. Тiгiн машинасы жұмысының 
техника лық-конструкциялық негiздерi. Бiр тiгiстi қайықты 
айқа суды  орындайтын  машиналар.  Машинаны  майлау. 
51  класс  торлау  машинасы.  Жiптi  сабақтау.  51  класс 
машинасының  сабақтау  тiзбегi.  51  класс  машинасының 
баспатабан  механизмi.  Жоғарғы  және  төменгi  пышақ-
тың орналасуы. Жасырын тепшiмдi машиналар. Түйме 
қадауға арналған жартылай автоматтандырылған маши-
налар.  Iлгектi,  бекiтпенi  жасайтын  тiгiн  машиналары. 
Тiгiн  машиналарына  техникалық  күтiм  жасау.  Маши-
наны майлау және тазалау үшiн қажеттi құралдар. Ма-
шинаны  тазалаудың  және  оған  дайындығының  тiзбегi. 
Жабдықтауды  бақылау  жүйелiгi.  Фабрика,  шеберхана 
жабдықтарын тазалау жүйелiлiгi. Жабдықтарды жөндеу. 
Даярлық  шеберханасының  жабдығы.  Тiгiн  өндiрiсiнде 
компьютерлi  техникаларды  қолдану  мүмкiндiктерi. 
Қосымшалар.  Білім  деңгейін  тексеруге  арналған  тест 
тапсырмалары. Сөздік. 
2011/224 б. / 84х108 
1
/
32
 ISBN 9965-35-497-9 
Тiгiн 
өндiрiсiнiң
 жабдықтары 
2-басылым 
Оқулық
 
Тігін 
мамандығы
Тест жинағы  

201
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Тігін өнеркәсібі
Швейное производство
СаТыБаЛдиноВа Б., Алматы облысы Үшарал қаласы­
ның №2 кәсіптік лицейінің арнайы пәндер оқыту шысы;
СӘЛІМБаеВа  М.,  Алматы  облысы  Үшарал  қаласының 
№2 кәсіптік лицейінің арнайы пәндер оқытушысы
Оқулықта  киімді  тігу,  сызу  технологиясы,  түр  жина ғы, 
олардың  сызбалары  мен  суреттері  берілген.  Сонымен 
бір ге, киім сызбаларын үлкейту, кішірейту кестелері де 
ұсынылған. 
Оқулық  техникалық  және  кәсіптік  білім  беретін  оқу 
орындарының оқушыларына арналған.
МазМұны: Кіріспе. Киім тігу технологиясының негізгі 
түсініктері: Киімдер туралы жалпы түсінік. Киім түсінің 
әсері  және  сән  түрлері.  Тігіншінің  жұмыс  орнын  ұйым-
дастыру. Іс тігуге пайдаланылатын құрал-жабдықтар. Ті-
гін ма шиналарының түрлері. Матамен жұмыс: Мата то-
қы  маларының анализі. Матаны бояу. Өл шем алу рет-тәр-
тібі.  Киім  тіккенде  кездесетін  белгілер.  Киім  бөліктерін 
өңдеу  технологиясы:  Әйелдер  киімде рін  тігу  технологи-
ясы: Тұтас қиылған жеңді көйлектің сызбасы. Қыздар көй-
легі. Қалың көйлек. Жұқа матадан тігілген көйлек. Топик. 
Көйлек-шалбар.  Әйелдер  костюмі.  Әйелдер  шалбары. 
Белдемше  тігудегі  құрастыру  мен  сызбалар  жолдары. 
Жартылай  шеңберлі  белдемше  (юбка-полусолнце).  Тік 
белдемше.  Алты  қиықты  белдемше.  Реглан  жеңді  киім. 
Жасанды үлбірден тігілген реглан тон. Үй киімі – халат. 
Түнгі  көйлек.  Пижама.  Ерлер  киімін  тігу  технологиясы: 
Ерлер  сырт  киімінің  жасалу  технологиясы.  Ерлердің 
жылы курткасы. Астарлы киімдерге түсетін жаға. Сыртқы 
киімдерге түсетін жеңдер. Ерлердің қос қаусырмалы ко-
стюмі. Жакет. Ерлер шалбарын тігу технологиясы. Ерлер 
шалбарын модельдеу. Қысқа шалбар. Балалар киімін тігу 
технологиясы: Балалар киімінің ерекшелігі. Балалар жей-
десі. Қыз бала көйлегі. Қыз бала көйлегін модельдеу. Ұлт-
тық киімдерді тігу технологиясы: Ұлттық киімнің пішілу 
ерекшелігі. Ою-өрнектер туралы түсінік. Шапан. Қамзол. 
Бүрмелі  көйлек.  Ұлттық  бас  киімдерді  тігу  технологи-
ясы: Сәукеле. Бөрік. Түлкі тымақ. Кимешек. Кестеленген 
тақия.  
2008 / 224 б./ 84х108 
1
/
32
  
ISBN 9965-35-428-6 
Тігін 
өндірісінің 
технологиясы
Оқулық
Тағам өндірісі
Пищевая промышленность
хоЛоВа  Л.д.,  Политехнический  кол ледж  г.  Астаны, 
преподаватель
Данное  учебное  пособие  предназначено  для  выявления 
глубины изученного материала. Тесты могут быть исполь-
зованы как для промежуточного контроля знаний, так и в 
ка честве экзаменационного материала.
Тесты составлены в соответствии с учебной программой 
по  предмету  «Товароведение  пищевых  продуктов»  с  
целью контроля знаний учащихся.
Апробированы на уроках и экзаменах в Политехническом 
колледже г. Астаны по специальности «Организация об-
служивания  на  предприятиях  общественного  питания». 
Для составления блока тестов использован материал учеб-
ников по товароведению продовольственных товаров для 
средних  специальных  учебных  заведений  и  опыт  препо-
давателя.
Содержание: Введение. Проверка знаний учащихся 
по  специальности  0508063  –  «Организация  питания». 
Тестовые вопросы. Ключ к тестам – варианты правиль-
ных ответов на тесты.
2010/56 с./ 84х108
1
/
32
ISBN 978-601-292-07-58 
Товароведение 
пищевых 
продуктов 
(сборник тес тов)
Учебное пособие

202
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Тағам өндірісі
Пищевая промышленность
БеСІМБаеВа Г., БеСІМБаеВ е. 
Оқулықты  жинақтап  құрастыру  кезiнде  көптеген  тех-
нологиялық  әрекеттердiң,  техникалардың,  көкөнiстер-
дiң,  балықтардың  атаулары,  өнiмдер  мен  тағамдардың 
атауларының қазақ тiлiнде тiкелей баламасы болмаған-
дықтан,  орысша  және  ғылыми  атаулар  сол  күйiнде 
алынды. Сондай-ақ, кейбiр технологиялық үдерістердiң, 
атаулардың қазақша, орысша баламалары жанына жақ-
шаға алынып жазылды. Сол сияқты қазақ тiлiндегi екiн-
шi түрiндегi мағыналық түсiнiктемелерi, сiлтемелерi де 
жақшаға алынды.
МазМұны:  Шикізатты  механикалық-аспаздық  өңдеу. 
Азық-түлік өнімдерін технологиялық өңдеу. Көкөнiстер 
мен  саңырауқұлақтарды  өңдеу.    Түйнекжемiстiлер-
дi  алғашқы  өңдеу.    Түйнекжемiстiлердi  кесінділеу. 
Қырыққабат  пен  пияз  тұқымдастарды  алғашқы  өңдеу 
және  турау.  Жемісті  көкөністерді  алғашқы  өңдеу 
және  турау.    Саңырауқұлақтарды  өңдеу.    Кептірілген 
көкөнiстер мен саңырауқұлақтарды өңдеу. Жылдам мұз-
датылған  көкөністер  мен  жемістерді  өңдеу.  Салаттық 
және тәттi көкөнiстердi өңдеу. Ашытылған көкөнiстердi 
өңдеу.  Көкөністер,  жемістер  және  саңырауқұлақтарға 
қойылатын талаптар. Көкөніс қалдықтарын пайдалану. 
Көкөнiстерден  дайындалған  жартылай  фабрикаттар.  
Балық және теңіз өнімдерін өңдеу. Балықтың тағамдық 
құндылығы  және  теңіз  өнімдерін  өңдеу.  Балықтарды 
механикалық-аспаздық өңдеу. Ботқалар. Жармадан әзi-
рленген тағамдар сапасына қойылатын талаптар.  Бұр-
шақ  тұқымдастардан  әзiрленген  тағамдар.  Макарон 
өнімдерінен  даярланатын  тағамдар  мен  гарнирлер. 
Көкөністерден  даярланатын  тағамдар  мен  гарнирлер. 
Көкөніс  тағамдары.    Жартылай  фабрикаттардан  әзi-
рленген тағамдар. Балықтан әзірленген тағамдар. Балық 
тағамдарының сапасы мен құрамы. Балық.  Ет және ет 
өнiмдерiнен  әзiрленген.    Ірімшіктен  әзірленген  тағам-
дар. Ірімшіктен әзірленген салқын тағамдар. Ірімшіктен 
әзірленген  ыстық  тағамдар.    Тәтті  тағамдар  мен  сусын-
дар.  Салқын тәтті тағамдар. Салқын сусындар.  Қамыр-
дан  даярланатын  тағамдар.  Қамыр  түрлері  -тарау. 
Қазақтың  ұлттық  тағамдары.  Салқын  және  ыстық  дәм-
тағамдар.  Етті өңдеу. Бірінші тағамдар.  Екінші тағам-
дар.  Тұздықтар.  Жармалардан  дайындалатын  ұлттық 
тағамдар. Қазақтың дәстүрлі сүт тағамдары. Ұлттық нан 
өнімдері.
 
2015. – 304 б./ 70х100 1/16.
ISBN 978-601-302-185-0
аспаздық 
Оқулық
3­басылым
аСаМБаеВ  а.ж.,  кандидат  техни ческих  наук,  доцент 
ВАК,  член­корреспондент  Между на родной  академии  ин­
фор матизации.  Заведующий  кафед рой  информатики  Пав­
лодарского государственного педаго гического института
Учебное  пособие  посвящено  автоматизации  техно-
логических  процессов  хлебопекарного,  макаронного 
и  кондитерского  производства.  Широкое  внедрение 
автоматизации  управления  технологическими  процес-
сами  позволяет  повысить  эффективность  данного  вида 
производства и обеспечить полную сохранность свойств 
сырья, поступающего на переработку и качество конеч-
ной продукции.
Учебно-методическое  пособие  содержит  средства  
наг лядного  представления  изучаемого  материала 
(рисунки, схемы, таблицы), применение которых в учеб-
ном  процессе  будет  способствовать  качественному, 
последовательному  освоению  вопросов  учебного 
пособия.
Пособие  предназначено  для  учащихся  технического 
и  профессионального  образования,  обучающихся  по 
специализации  «Автоматизация  и  управление  техно-
логическими  процессами  производства  пищевых  про-
дуктов, изделий и товаров широкого потребления».
Содержание:  Технические  средства  автоматизации. 
Метрологические  основы  технических  измерений.  Из-
ме рение  температуры.  Измерение  давления.  Изме-
рение количества и расхода. Измерение уровня. Техни-
ческие средства для построения систем автоматического 
регулирования  и  управления.  Системы  автоматизации 
производственных процессов. Автоматические системы 
регулирования. Проектирование систем автоматизации 
производственных  процессов.  Автоматизация  типовых 
объектов  пищевых  производств.  Автоматизированные  
системы    управления  технологическими  процессами. 
Системы   автоматизации   технологических процессов 
и производств. Системы автоматизации хлебопекарного 
и  макаронного  производств.  Системы  автоматизации 
кондитерского производства.
2010/384 с./84х108 
1
/
32
ISBN 978-601-292-13-59 
автоматизация  
техно логических 
процессов для 
хлебопекарного, 
макаронного и 
кондитерского 
производства
Учебное пособие

203
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Тағам өндірісі
Пищевая промышленность
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
аЛГазиноВ  н.К.,  старший  препо даватель  кафедры 
«Стандартизация и техно логическое оборудование», Иннова­
ционный Евразийс кий Уни вер ситет, г. Павлодар 
Данное  посо бие  посвящено  автоматизации  техноло-
гических    процессов  с  максимальным  использованием 
приборов  контроля  и  регулирования  качественных 
показателей.  Пособие  составлено  в  соответствии  с 
требованиями  Госу дар ственного  общеобязательного 
стандарта  специаль  ностей  технического  и  профессио-
нального,  послес реднего  образования  1223000  –  «Произ-
водство  пива,  безалкогольных  и  спиртных  напитков», 
1217000  –  «Производство  пищевых  продуктов»,  
1226000  –  «Тех нология  и  организация  производства 
продукции  пред приятий  питания»  и  предназначено 
для  препо давателей  и  учащихся  колледжей,  а  также 
специалистов  предприятий  народнохозяйственного 
комплекса.
Содержание:  Технические  средства  автоматизации.
Разработка  систем  автоматизации  производ ст венных 
процессов.  Системы  автоматизации  технологических 
процес сов и производств.
2010/280 с./84х108 
1
/
32
ISBN 978-601-292-295-0 
автоматизация 
технологических
процессов 
пивобезалкогольного 
производства
Учебно­методическое пособие
драБинСКаЯ о.В.
В  книге  освещены  вопросы  санитарии  и  гигиены,  ме-
тоды  технохимического  контроля  и  учета  при  произ-
водстве  мучных  кондитерских  изделий.  Рассмотрены 
классификация и ассортимент мучных кондитерских из-
делий, характеристика сырья, технология изготовления 
различных полуфабрикатов и готовых изделий; а также 
требования к качеству и условиям хранения.
Учебное  пособие  предназначено  для  учащихся  про-
фессиональных  учебных  заведений  по  специальности 
0508000  «Организация  питания»,  преподавателей  спе-
циальных дисциплин.
Содержание:
Профессия  кондитер.  Кондитер  –  специалист,  творец, 
художник.  Деятельность  кондитера.    Потребность  в 
знаниях.  Техника безопасности и охрана труда конди-
тера. Техника безопасности. Оказание первой помощи.  
Произ водственная санитария и гигиена. Противопожар-
ная техника.  Организация работы кондитерского цеха. 
Назначение и устройство кондитерского цеха.  Приборы 
и  приспособления  для  выпечки.  Санитарные  требова-
ния к содержанию кондитерского цеха.  Описание дея-
тельности  кондитера.  Подготовка  рабочего  места.    Об-
работка  сырья  и  качество  продовольственных  товаров. 
Характеристика сырья и подготовка его к производству. 
Основное  сырье  кондитерского  производства.  Вспомо-
гательное  сырье  кондитерского  производства.    Замес 
теста. Классификация теста. Сущность процессов, про-
исходящих при замесе теста и способы его разрыхления. 
Замес  теста.  Способы  разрыхления  теста.  Процессы, 
происходящие  при  замесе  и  выпечке  теста.  Разделка 
и  формовка  теста.    Приготовление  различных  видов  
теста.  Дрожжевое безопарное тесто. Дрожжевое опар-
ное  тесто.  Дрожжевое  слоеное  тесто.    Бездрожжевое  
тесто.    Кондитерские  изделия  пониженной  калорий-
ности. Фарши, отделочные полуфабрикаты. Начинки и 
фарши. Сироп.Помада. Фруктовая начинка. Желе.  Кре-
мы.  Глазури. Рисовальные массы.  Массы для лепки. Шо-
колад.  Приготовление готовой продукции. Подготовка 
полуфабрикатов к работе. Оформление изделий. Требо-
вания к качеству изготавливаемой продукции.  Нормы 
потребления кондитерских изделий.  Упаковка и хране-
ние.  Упаковка кондитерских изделий.  Хранение конди-
терских изделий.  Технохимический контроль.  Методы 
и задачи лабораторного контроля.  Исследование гото-
вых кондитерских изделий.
2015. – 256 с./ 70 х 100 1/16.
ISBN 978-601-302-174-4
Кондитер
Учебное пособие

204
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Тағам өндірісі
Пищевая промышленность
БаЙМаноВа Қ., Щучинск қаласының № 4 кәсіптік ли­
цейінің жоғары санатты оқытушысы
СТаСеВиЧ Т., Щучинск қаласының № 4 кәсіптік лицейі-
нің жоғары санатты оқытушысы, әдіскер 
Оқу  құралында  барлардың  түрлері,  олардың  жаб-
дық тары  көрсетіліп,  коктейльдерді  дайындау  әдістері 
баяндалған.  Барлық  елдерде  кең  қолданылатын  клас-
сикалық  коктейльдердің  белгілі  рецептілері  топ тас-
тырылған. 
Сондай-ақ, оқу құралында бармендердің кәсіптік сапасы 
сипатталып,  олардың  жұмысын  ұйымдастыру  туралы 
нұсқаулар берілген.
Анықтамалық  тек  техникалық  және  кәсіптік  оқу 
орындарының  оқушыларына  ғана  емес,  сонымен  қатар 
бармендерге,  қоғамдық  тамақтандыру  орындарының 
кәсіпкерлеріне де арналған.
МазМұны: Алғы сөз. Барлардың түрлерi және оларды 
топтастыру.  Мамандық  сыры.  Қызмет  көрсету  түрлерi 
мен  барменнiң  рөлi.  Сусындар.  Алкогольді  сусындар. 
Бар  жұмысын  ұйымдастыру.  Барменнiң  жұмыс  орны. 
Азық-түлiк пен жабдықты орналастыру. Бардың құрал-
саймандары.  Ыдыстар.  Келушiлерге  қызмет  көрсетуге 
дайындық.  Сусындарды  дайындау.  Алкогольді  емес 
су сындар.  Сергiткiш  сусындар.  Ыстық  сусындар.  Кок-
тейльдер  –  аперитивтер.  Десерттер.  Жеңiл  тамақтар. 
Кондитерлiк  өнiмдер.  Келушiлерге  қызмет  көрсету 
этикасы.  Коктейльдердi  безендiру  эстетикасы.  Қызмет 
көрсету  саласында  темперамент  түрлерi.  Барменнің 
жекебасының  қасиеттерi.  Барменнiң  сыртқы  бейнесi. 
Барменнiң сөйлеу мәдениетi. Барменнiң еңбек процесi. 
Барменге ақыл-кеңес. 
2010/ 120 б./ 84 х 108
 1
/
32
ISBN 978-601-292-07-41 
аЛиМарданоВа М.К.Алматинский тех но логический 
университет, академик АСХН РК, док тор технических наук
Данное учебное пособие  предназначено учащимся ли-
цеев, кол леджей, студентам и магистрантам технологи-
ческих университетов специальностей «Технология мяса 
и мясных продуктов». 
Данное  учебно-методическое  пособие  также  будет  по-
лезным  для  специалистов,  работников  пищевой  про-
мышленности,  предпринимателям,  занимающимся 
переработкой мяса и выпуском мясопродуктов.
Пособие составлено в соответствии с требованиями Го-
сударственного  общеобязательного  стандарта  среднего 
технического и профессионального образования по спе-
циальности 1225000 «Производство мяса и мясных про-
дуктов».
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Сұхбат 5-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы Ойталқы АҢдатпа
2015 -> Ажал ошағына айналды баспасөз — 2016 Мінбер
2015 -> АҢдатпа 6-бет 3-бет
2015 -> Соңы 8-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы АҢдатпа
2015 -> Сапасын дамыту жолдары
2015 -> Ж. Тәшенов Хрущев үшін неге ұялды?
2015 -> Ж. Бірегей тұлға Қапез Қожахметов, Мағжан Садыханұлы
2015 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды
2015 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   58
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет