МазМұны. Содержание жоғары білім. Высшее образованиежүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет26/58
Дата08.01.2017
өлшемі5.01 Kb.
#49
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   58

2015. – 168 б./ 60х84 1/16
ISBN 978-601-302-244-4
аЙМұҚаТоВ а.
Оқу  құралында  Delphi  бағытты  бағдарламалау  ортасы 
қарастырылады.  Delphi  ортасы  –  бағдарламашының 
жұмысын қамтамасыз ететін күрделі механизм екендігі 
баяндалады.
Сонымен  қатар,  оқу  құралында  IDE  (Integrated 
Development 
Environment) 
арқылы 
бағдарлама 
құрастыру,  бағдарлама  кодын  жазу  және  оны  басқару 
элементтерімен  байланыстыру  жөнінде  мәліметтер 
берілген.
Оқу  құралы  бағдарламалау  саласында  жұмыс 
істейтін  қолданушыларға,  кәсіптік  білім  беретін  оқу 
орындарының  білім  алушылары  мен  оқытушыларына 
арналған.
МазМұны:  Delphi  ортасымен  танысу.  Негізгі  терезе. 
Пиктографиялық  батырмалар.  Компоненттер  пали-
трасы.  Форманың  терезесі.  Объектілер  инспекторы  те-
резесі.
Программа  кодының  терезесі.  Визуалды  программа-
лау негіздері. Бос форма және оның жаңартылуы. Фор-
маны толықтыру. Компоненттің динамикалық қасиетін 
өзгерту.  Шешім.  Компоненттермен  танысу.  Standard 
парағы. Additional парағы. WIN 32 парағы. SYSTEM па-
рағы. DATA ACCESS парағы. DATA CONTROLS парағы. 
QREPORT  парағы.  DIALOGS  парағы.  Samples  парағы. 
INTERNET  парағы.  Delphi  программасының  құрамы. 
Жобаның  құрамы.  Модуль  құрамы.  Программа  эле-
менттері.  Типтер.  Тіл  операторлары.    Процедуралар 
және  функциялар.  Тілдің  элементтері.  Алфавит.  Иден-
тификатор.  Тізімдермен  жұмыс.    Қарапайым  тізім. 
Әмбебап тізім. Тізімдердің ортақ қасиеттері. Тізімдердің 
басқа  да  қасиеттері.  Стандартты  компоненттермен  жұ-
мыс. Тестілеу программасын құру. «Ақша бірлігі» про-
граммасын құру. Кестемен жұмыс. Лойд басқатырғышы. 
Delphi ортасының графиктік мүмкіндіктері. Координат 
бойынша қозғалу. Айналдыру жолағы. Қозғалу фигура-
ларын орналастыру. Tаймер арқылы басқаруды үйрену. 
Мультимедиалық  қосымшаларды  құру.  Мультиплика-
ция құру.  Формадағы бейнелер. «Бағдаршам» програм-
масы.  Электронды альбом құру.  «Көбейту кестесі» про-
граммасы.
2014.– 120 б./ 84х108 1/32.
ISBN 978-601-292-922-5
Микропроцессорлық 
техника негіздері
Оқу құралы

147
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
инФорМаТиКа
основы 
алгоритмизации и 
программирования
Учебно­лабораторный 
практикум
аМанжароВа Г., ТУСУПБеКоВа а.
В книге представлены лабораторные работы, помогаю-
щие освоить основы организации, идеологии и архитек-
туры, объединяющие различные версии UNIX. Рассма-
триваются: архитектура ядра, программный интерфейс, 
пользовательская  среда  (командный  интерпретатор 
shell, основные команды и утилиты) и сетевая поддерж-
ка  (протоколов  семейства  TCP/IP,  архитектура  сетевой 
подсистемы, программные интерфейсы сокетов и TLI).
Данный  учебно-лабораторный  практикум  по  дисци-
плине «Операционные системы и программное обеспе-
чение вычислительных комплексов» разработан в соот-
ветствии  с  Государственным  общеобязательным  стан-
дартом технического и профессионального образования 
Республики Казахстан для учащихся по специальности 
1304000 «Вычислительная техника и программное обес-
печение».
Содержание:  Лабораторная  работа  №  1.  Организа-
ция ОС Linux/UNIX семейства. Основные понятия Linux. 
Лабораторная  работа  №  2.  Интерфейсы  системы  Unix. 
Оболочки  Unix  и  утилиты  Unix.  Устройство  ввода-вы-
вода.  Лабораторная  работа  №  3.  Ядро  операционной 
системы. Лабораторная работа № 4. Файловая система. 
Лабораторная  работа  №  5.  Управление  процессами. 
Управление вводом-выводом. Лабораторная работа № 6. 
Работа  с  файлами  и  каталогами.  Лабораторная  работа 
№ 7. ОС семейства UNIX. Защита файлов.  Лаборатор-
ная работа № 8.  Основные команды для работы с фай-
лами, каталогами. Права доступа к файлам и каталогам. 
Лабораторная работа № 9. ОС семейства Unix. Создание, 
монтирование, демонтирование файловой системы. Ла-
бораторная  работа  №  10.  Команды  редактирования. 
Создание текста. Лабораторная работа № 11.  Работа в 
текстовом редакторе Linux/Unix. Редакторы vim, emacs.  
Лабораторная работа № 12. Основные команды для ра-
боты  с  текстовыми  файлами.  Лабораторная  работа  № 
13. Текстовые редакторы. Работа с текстовыми редакто-
рами.  Лабораторная  работа  №  14.  Установка  конфигу-
рации сети Лабораторная работа № 15. Установка кон-
фигурации сети. Лабораторная работа № 16. Установка 
и  конфигурация  системы.Лабораторная  работа  №  17. 
Управление учетными записями пользователей и групп, 
системными файлами. Ключевые слова, файлы и утили-
ты.  Изменение  или  удаление  учетной  записи.  Лабора-
торная работа № 18. Учетные записи. Понятие «Адми-
нистратор». Инсталляция Unix.
2015. – 160 с./ 70х100 1/16
ISBN 978-601-7568-44-3
жУнУСоВ е. С.
В учебно-лабораторном практикуме изложены задания, 
дающие возможность обучающимся изучить и освоить 
основные методы и приемы алгоритмизации и програм-
мирования;  закрепить  знания  по  численным  методам, 
анализа математических моделей технических и эконо-
мических объектов; получить практические навыки ра-
боты на компьютере, отладки и тестирования программ.
Содержание: Введение. Среда визуального програм-
мирования Delphi.  Основы программирования. Опера-
торы языка. Условный оператор. Вложенный условный 
оператор. Алгоритм ветвления. Оператор выбора. Мно-
жества.  Перечисляемый  и  диапазонный  тип  данных. 
Цикл  с  параметром.  Операторы  цикла  итерационного 
типа.  Основные  компоненты  Delphi.  Структурирован-
ные типы и их реализация в Delphi. Ввод-вывод данных. 
Компоненты  отображения  и  редактирования.  Строки. 
Строковые процедуры и функции. Массивы. Одномер-
ные массивы. Создание и работа со списками. Создание 
и  работа  с  таблицами.    Переключатели  зависимые  и 
независимы.  Контейнеры.  Формы,  модальные  формы. 
Диа логовые  окна.  Контейнеры.  Организация  меню. 
Создание  главного  и  контекстного  меню.  Организация 
меню. Создание главного и контекстного меню. 
2014/ 432 с. /84х1081/16.
ISBN 978-601-7568-01-6 
операционные 
системы и 
программное 
обеспечение
вычислительных 
комплексов
Учебно­лабораторный
практикум

148
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
инФорМаТиКа
Спутниковые 
системы передачи
Учебное пособие
МедеШоВа а.Б., МұхаМБеТоВа Ғ.Г.
Ұсынылған 
оқулық 
есептеуіш 
техника 
және 
бағдарламалық 
қамтамасыздандыру, 
ақпараттық 
жүйелер,  кәсіптік  білім  беру  (есептеуіш  машиналар) 
мамандықтары  бойынша  орта  кәсіптік  білім  берудің 
типтік  оқу  бағдарламасына  сәйкес  «Алгоритмдеу  және 
программалау негіздері» пәнін оқытуға арналған.
Оқулықта  Turbo  Pascal  және  Delphi  программалау 
тілінің  негізгі  тарауларына  теориялық  материалдар 
беріліп,  оны  практикалық  жүзеге  асырудың  мысалда-
ры  қарастырылған.  Әр  тақырып  соңында  студенттің 
өз  бетімен  орындауына  арналған  жаттығулар  беріліп, 
бақылау  сұрақтары  және  тестілік  тапсырмалар 
келтірілген.
Ұсынылып  отырған  оқулықты  жалпы  орта  білім 
беретін  мектептердің  оқушылары  мен  информатика 
мұғалімдері  көмекші  құрал  ретінде,  программалауды 
үйренушілер өз бетімен оқу құралы ретінде пайдалана 
алады.
МазМұны:  TURBO  PASCAL.  PASCAL  тілінің  негізі. 
Паскаль  программалау  тіліне  кіріспе.  Паскаль  тілінің 
алфавиті.  Деректер  типтері.    Стандарт  функциялар. 
Өрнектер.    Паскаль  тіліндегі  программаның  негізгі 
құрылымы.    Паскаль  тілінің  операторлары.  Шартты 
және  таңдау  операторлары.  Меншіктеу,  мәліметтерді 
енгізу,  шығару  операторлары.  Сызықтық  программа. 
Шартты  оператор.  Таңдау  операторы.  Цикл  операто-
ры.    Қайталау  операторы  (цикл).  Циклді  басқарудың 
Break  және  Сontinue  операторлары.    Goto  операторы. 
Кездейсоқ  сандарды  шығарудың  Random  функциясы. 
Символдық  айнымалыларды  түрлендіру  операторла-
ры.  Символдық  (жолдық)  айнымалылар.  Символдық 
айнымалыларды түрлендірудің стандарт функциялары. 
BORLAND  DELPHI.    Delphi-де  қолданбалы  програм-
малар  жасау  негіздері.    Delphi  программалау  тілінің 
интеграцияланған  ортасы.  Жобаның  сипаттамасы.  
Delphi  тілінде  айнымалыларды  түрлендіру  функция-
лары.  Кездейсоқ  сандармен  жұмыс.    Delphi-дің  стан-
дарт  парағының  компоненттері.    Standard  парағының 
компоненттері.  Мәтіндік  ақпараттарды  енгізу  және 
шығару  компоненттері.  Сызықтық  программа.  Шарт-
ты  оператор.  Тәуелді  және  тәуелсіз  айырып-қосқыш 
компоненттері.    Таңдау  операторы.  ComboBox  және 
ListBox тізімдік өріс компоненттері.  Қайталану команда-
сы.  Delphi тіліндегі графика. Графиктік мүмкіндіктерді 
жүзеге  асыру  объектілері.    Delphi  ОБП  тілінде  функ-
ция  графигін  салу.    Delphi  графикасында  анимацияны 
жүзеге асыру. 
2014. – 248 бет./ 60х84 1/16.
ISBN 978-601-292-997-3
доСТиЯроВа а.М. 
Учебное  пособие  дает  представления  о  построении  и 
функциях  спутниковых  систем  передачи,  о  выборе  ор-
бит, орбитальных группировках, о качественных показа-
телях спутниковых каналов.
Рассмотрены принципы построения и функционирова-
ния спутниковых систем телевидения и вещания, пере-
дачи данных и радионавигационных систем. Приводят-
ся  качественные  показатели  каналов  ТЧ  и  групповых 
трактов спутниковых систем связи, рассмотрены методы 
многостанционного  доступа  и  принципы  построения 
системы телеуправления и контроля спутников связи.
Дано краткое описание основных характеристик и ком-
понента действующих спутниковых систем передачи. 
Учебное  пособие  предназначено  для  студентов  специ-
альности 1309000 – Оптическое и электронное оборудо-
вание.
Содержание:  Построение  и  функции  систем  спут-
никовой  связи.  Основные  определения.  Состав  и  на-
значение    спутниковой  системы  передачи.  Основные 
показатели  систем  спутниковой  связи.  Состав  земных 
и космических станций. Орбиты и зоны обслуживания.  
Параметры и характеристики орбит космических аппа-
ратов.  Законы Кеплера. Прецессия орбиты. Геостацио-
нарная орбита. Определение зон видимости, покрытия, 
обслуживания.    Эффекты  затенения  ИСЗ  и  «засветки» 
антенн  земных  станций.  Качественные  показатели  ка-
налов  спутниковых  линий.  Качественные  показатели 
каналов  телевидения.  Классификация  спутниковых  
ТВ-каналов. Гипотетические эталонные цепи. Качествен-
ные показатели каналов ТЧ и групповых трактов.  Циф-
ровые спутниковые тракты в СЦИ.  Межлучевая комму-
тация.  Коммутация  сигналов  в  видеоспектре.  Земные 
стан ции  магистральной  спутниковой  связи.  Структур-
ная схема и состав оборудования земной станции.  Стан-
ции VSAT  – малые станции для телефонии  и передачи 
данных. Принципы построения схемы, функции. Опре-
деление класса земных станций VSAT. Типы сетей VSAT. 
Типы многостанционного доступа в сетях VSAT.  Систе-
мы  спутниковой  радионавигации.  Спутниковая  радио-
навигационная  система  NAVSTAR  –  GPS.  Спутниковая 
радионавигационная  система  ГЛОНАСС.  Спутниковая 
радионавигационная система NAVSAT. Другие системы 
определения положения. Спутниковые системы связи в 
навигации.  Система  местоопределения,  использующая 
низкоорбитальные спутниковые системы связи. Рожде-
ние e-time и новых навигационных технологий.
2014/ 432 с. /84х1081/16.
ISBN 978-601-7568-01-6 
Программалау
Оқулық

149
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
инФорМаТиКа
аЙМұҚаТоВ а.Т., педагогика ғылым дарының кан дидаты, 
Халықаралық ақпар аттан дыру академия сының академигі
Оқу-әдістемелік  құрал  канадалық  ғалым  Льюс 
Патерсонның  электронды  кестені  оқып-үйрену    әдісіне 
сүйене  отырып  құрастырылған.  Материалды  оқып-
үйрену  «қарапайымнан  күрделіге»  дидактикалық 
прин циптерімен  құрастырылған.  Оның  негізгі  мақ-
саты  –  оқушыларды  MS  Excel-дің  негізгі  жұмыс  істеу 
ережелерімен  таныстыру  және  мүмкіндіктерін  үйрету. 
Оқытушы  оқушылардың  үйрену  деңгейін  қадағалай 
алады,  себебі  қажетті  терминология,  өздік  жұмысқа 
арналған тапсырмалар ұсынылған.
Бұл  әдістемелік нұсқау MS Excel кестелік процессорды 
өз бетімен үйренушілер үшін де пайдалы.
МазМұны: Кіріспе.  Тәжірибелік сабақтар: №1-6. Пай-
да ланылған әдебиеттер. 
 
2010/ 78 б./ 84х108 
1
/
32
ISBN 978-996-595-553-0 
                                                
«
MS Excel кестелік 
процессоры» 
(тәжірибелік 
сабақтар)
Оқу құралы
Волоконно-
оптические
системы связи 
Учебник
БоЙКо В., ЭЙрих В.
Содержание:  Введение.  Волоконно-оптические  ли-
нии  связи.  Физические  процессы  в  световодах.  Прин-
цип  действия  волоконного  световода.  Типы  волн  в 
свето воде.  Электронные  компоненты  волоконно-опти-
ческих  систем  передач.  Основные  принципы  передачи 
информации  в  ВОСП.  Структурная  схема  цифровой 
ВОСП.  Ретрансляционные  устройства.  Принципы  по-
стро ения  и  основные  особенности  ВОСП.  Структурная 
схема  волоконно-оптической  системы  передачи.  Схема 
организации  световодного  тракта.  Волоконно-опти чес-
кие сети связи. Структура цифрового сигнала (по тока). 
Лабораторный практикум. Тесты. Литература.
2012/ 280 с./ 84х108 
1
/
32
ISBN 978-601-292-346-9

150
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
инФорМаТиКа
БеКМоЛдаеВа Қ.
СоЛТанаеВа С. 
Оқу  құралы  информатика,  алгоритмдеу  және 
бағдарламалау  негіздерін  оқытуда  Турбо  Паскаль 
бағдарламалау тілін меңгеруге арналған. Паскаль тілінде 
бағдарлама құру  тәсілдері, тілдің  негізгі  операторлары 
мен  қосымша  мүмкіндіктері  жеткілікті  баяндалған. 
Әрбір  тақырып  бойынша  зертханалық  жұмысқа 
арналған  әдістемелік  нұсқаулар,  бақылау  сұрақтары, 
жеке тапсырмалар, мысалдар келтіріліп, бағдарламасы 
көрсетілген. 
Оқу  құралы  мектеп  және  колледж  оқушыларына, 
жоғарғы оқу орындарының студенттеріне, оқытушылар-
ға арналған.
МазМұны:  Кіріспе.  Алгоритм  негіздері.  Алгоритм 
және  оның  қасиеттері.  Блок-сызба.  Алгоритмнің 
негізгі  базалық  құрылымдары.  Сызықтық  алгоритм.   
Тармақталу  алгоритмі.  Қайталау  алгоритмі.  Алго-
ритмдерді  құрылымын  негізге  ала  отырып  құрастыру. 
Турбо  Паскаль  тілі.  Турбо  Паскаль  ортасын  жүктеу. 
Бағдарлама  құрылымы.  Берілгендер  типтері.  Стан-
дартты  типтер.  Стандарты  функциялар.  Паскаль  тілі-
нің  операторлаы.    Шартты  және  таңдау  операторын 
пайдаланып  бағдарлама  құру.  Таңдау  операторын 
пайдаланып  бағдарлама  құру.  Тармақталу  алгоритмін 
диалогты режимінде  жұмыс істеуде қолдану. Қайталау 
алгоритмін  бағдарламалау.  Берілгендердің  күрделі 
типтері.  Көмекші  бағдарламалар.  Берілгендердің 
аралас  типі.  Жиындық  тип.  Берілгендердің  саналатын 
және  шектелген  типтері.  Графика.  Файлдық  типтер. 
Қосымшалар.  Аквариум  бағдарламасы.  Жебе  ату  бағ-
дарламасы. 
2010/208 б./ 84х108 
1
/
32
 
ISBN 978-601-292-054-3
ерМеКоВ  н.Т.,  доцент,  физика­математика  ғылым­
дарының кандидаты, Ұлттық білім сапасын бағалау орта­
лығы директорын орынбасары
Оқулықта  негізгі  ақпараттық  технологияларды  қам-
тамасыз  ету  құралдары:  Microsoft  Office  2000  бағ-
дарламалар  дестесі,  Word  2000    мәтіндік  редакторы, 
Excel  2000  электрондық  кестесі,  Power  point  2000 
және  Интер нет  желісі  қарастырылады.  Оқулық  мате-
риалы  «Ақпараттық  технологиялар»  оқу  курсының 
бағдарламасымен  сәйкес  келеді.  Оқулық  техникалық 
және  кәсіби  білім  беретін  оқу  орындарындағы  «Элек-
тронды-есептік  және  есептеуіш  машиналардың  опера-
торы» мамандығының оқушыларына арналған.
МазМұны:  Алғы  сөз.  Microsoft  Office  2000:  MS 
Office  2000-ның  қызметi.  MS  Office  2000  жұмысын 
бастау.  Microsoft  Office  2000-нан  және  Office  бойынша 
көмекшiден  анықтама  алу.  Office  2000-ның  менюi, 
инструменттер  панелi  және  терезелерi.  Office  алмасу 
буферi  көмегiмен  көшiру  және  кiрiстiру.  Word  2000: 
Word  2000  құжаттарымен  жұмыс  iстеу.  Сөздермен 
әрекеттер  жасау.  Құжатты  қалай  безендiру  керек? 
Көркем  жарнамалар  мен  Wеb-беттерiн  жасау.  Excel 
кестелiк  процессоры:  Негізгі  түсініктер  мен  амалдар, 
Excel  мүмкіндіктері.  Excel-дегi  деректермен  жұмыс 
жасау,  Excel-ге  деректерді  енгізу.  Excel-дiң  графикалық 
мүмкіндіктері,  диаграммамен  жұмыс  атқару.  Power 
Point  2000  бағдарламасы:  Презентация  (тұсаукесер) 
және  Power  Point.  Экрандық  интерфейс  және  Power 
Point. Презентацияны жасау. Интернет желici: Интернет 
сервистерi. Интернеттен ақпарат iздеу. Internet Explorer-
де жұмыс істеу. FrontPage редакторы. 
2007/208 б. / 84х108 
1
/
32
ISBN 978-996-535-219-5 
TURBO PASCAL 
бағдарламалау 
тілі (зертханалық 
жұмыстар)
Оқу құралы
ақпараттық 
технологиялар 
Оқулық

151
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
инФорМаТиКа
орынБаеВа ж.
БеКМоЛдаеВа Қ. 
СоЛТанаеВа С. 
Тест  жинағында  алгоритмдеу  негіздері,  Basic,  Тurbo 
Pascal  бағдарламалау  тілдері  бойынша  тест  сұрақ-
тары  қамтылған.  Оқу  құралын  «Информатика», 
«Алгоритмдеу және бағдарламалау негіздері» пәндерін 
оқыту  процесінде  оқушылар  мен  студенттердің  ал-
ған  теориялық  білімдерін  тереңдетіп,  бекіту  үшін 
пайдалануға болады. 
Тест  жинағы  жоғарғы  сынып  оқушыларына,  кәсіптік 
бі лім  беретін  және  жоғары  оқу  орындарының 
студенттеріне, оқытушыларға арналған.
МазМұны:  Кіріспе.  Алгоритм  негіздері  бойынша 
тест  сұрақтары.  «Basic»  бағдарламалау  тілі  бойынша 
тест  сұрақтары.  1-нұсқа.  2-нұсқа.  «Турбо  Паскаль»  бағ-
дарламалау  тілі  бойынша  тест  сұрақтары.  Стандартты 
типтер  және  стандартты  функциялар.  Турбо  Паскаль 
тілінің жай және күрделі операторлары. Берілгендердің 
күрделі  типтері.  Турбо  Паскаль  бағдарламалау  тілінің 
графикалық мүмкіндіктері. «Сәйкестікті анықта» прин-
ципі.  «Таңдау»  принципі.  «Дұрыс  тізбегін  құр»  прин-
ципі. Тест сұрақтарының жауаптары.
2010/72 б./ 84х108 
1
/
32
ISBN 978-601-292-036-9
 
ҒұМароВ  ж.х.,  Орал  қаласы  газ,  мұнай  және  сала  тех­
нологиялары колледжінің жоғары категориялы мате матика 
және информатика оқытушысы
Есептер жинағында ауыл шаруашылығы, өндіріс саласы 
мамандықтарындағы  оқу  бағдарламасына  сәй кес  есеп-
тер,  есеп  шығару  мысалдары,  практикалық  жұмыстар 
берілген.  Қазіргі  жиі  қолданылып  жүрген  Basic,  Pascal 
бағдарламалау  тілдері  және  оның  негізінде  объектілік 
бағыттан бағдарламалауға мүмкіндік алатын Visual Basic 
бағдарламалау ортасы жөнінде  оқу тіліне байланысты 
таңдап  алуға  мүмкіндік  беретін  теориялық  материал-
дар мен есеп шығару үлгілері, практикалық жұмыстар 
ұсынылған.
Берілген есептер оқу бағдарламасына сай тақырыптар - 
 ға бөлінген.
Оқу  құралы  колледж  және  кәсіптік  лицей  оқушылары 
мен оқытушыларына арналған.
МазМұны:  Кіріспе.  QBasic  бағдарламалау  ортасы, 
файлдармен  жұмыс.  Pascal  ортасындағы  жұмыс. 
Бағдарламалауға  арналған  үлгілер.  Тілдердің  негізгі 
элементтері.  Бағдарламалау  тілдерінің  операторлары. 
Сызықтық,  құрама  алгоритмдер.  Кіргізу-шығару  опе-
раторлары.  Басқару  операторлары.  Массивтер.  Функ-
циялар. Сандық функциялар. Процедуралар. Файлдар. 
Экранды және дыбысты басқару. Негізгі мәзір. Құралдар 
панелі.  Практикалық  жұмыстар.  Бағдарламаларды 
құрастыруға  арналған  типтік  алгоритмдер.  If-Then-
else,  For-Next,  Do-Loop,  Select  Case  операторларының 
көмегімен бағдарламалау. Шешуге арналған мысалдар. 
2010 / 200 б./ 84х108 
1
/
32
 
ISBN 978-601-292-078-9 
алгоритм 
негіздері және 
бағдарламалау 
тілдері (тест 
жинағы)
Оқу қуралы
алгоритмдеу және 
бағдарламалау 
негіздері  (есептер 
жинағы)
Оқу құралы

152
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
инФорМаТиКа
ШаЙҚұЛоВа а.Ә., ҚСәтпаев атындағы Қазақ ұлттық 
техникалық университетінің оқытушысы;
аМанжоЛоВа  С.Т.,    Қ.  Сәтпаев  атындағы  Қазақ 
ұлттық  техникалық  университетінің  доценті,  техника 
ғылымдарының кандидаты;
аСҚароВа  н.Т.,  Қ.  Сәтпаев  атындағы  Қазақ  ұлттық 
техникалық университетінің оқытушысы
Кітапта жүйелік және инструментальды бағдарламалық 
жасақтамалардың  теориялық  негіздері  мен  әдістері 
туралы,  жүйелік  жоба  құрылымы  туралы  мағлұмат 
беріледі.  Оқулыққа  Delphi-дің  кеңінен  таралған  визу-
альды бағдарламалау ортасында қарастырылған жұмыс 
енгізілген.  Техникалық  және  кәсіптік  білім  бере тін  оқу 
орындарының  оқытушылары  мен  оқушыларына  ар-
налған.
МазМұны:  Кіріспе.  Delphi  және  оның  негізгі  жұмыс 
принциптері.  Borland  Delphi.  Delphi-мен  жұмысты 
бастау. Бірінші жоба. Код редакторы. Жоба құрылымы. 
Компиляция.  Бағдарламаны  жүктеу.  Өзгерістер  енгізу. 
Қосымшаны соңғы рет жұмысқа баптау. Бағдарламалау 
негіздері.  Бағдарлама.  Алгоритм  және  бағдарлама. 
Компиляция.  Object  pascal  бағдарламалау  тілі.  Бағдар-
ламалау  тілініде  қолданылатын  негізгі  типтер.  Тілдегі 
негізгі функциялар және операторлар. Массивтер. Ішкі 
бағдарламалар.  Файлдар.  Модульдер.  Кластар  және 
объектілер.  Windows  9х,  Windows  NT  операциялық 
жүйелері  үшін  бағдарламалық  жабдықтарды  жобалау. 
Динамикалық  массивтер  құру.  Сандық  массивтерді 
өңдеу функциялары. Жадыда бейнеленген файлдармен 
жұмыс. Көпағынды қосымшалар құру. Өзіндік жұмыс-  
қа арналған тапсырмалар. Тест тапсырмалары. 
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Сұхбат 5-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы Ойталқы АҢдатпа
2015 -> Ажал ошағына айналды баспасөз — 2016 Мінбер
2015 -> АҢдатпа 6-бет 3-бет
2015 -> Соңы 8-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы АҢдатпа
2015 -> Сапасын дамыту жолдары
2015 -> Ж. Тәшенов Хрущев үшін неге ұялды?
2015 -> Ж. Бірегей тұлға Қапез Қожахметов, Мағжан Садыханұлы
2015 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды
2015 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   58
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет