МазМұны. Содержание жоғары білім. Высшее образованиежүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет25/58
Дата08.01.2017
өлшемі5.01 Kb.
#49
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   58

2008/ 85 б./ 84х108 
1
/
32
ISBN 9965-35-530-4
 
арнайы цикл 
математикасы
2-басылым
Оқу құралы 
Геометрия пәнінен 
тесттер жинағы
Оқу құралы

141
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Математика, физика және химия 
Математика, физика и химия
СУханБердина Ғ.х., М. Мәметова атындағы Қызылор­
да  гуманитарлық  колледжінің  мате матика  пәнінің  оқы­
тушысы, жоғары санатты маман;
иМанБердиеВа Қ. 
Жиын  теориясы  (математика  теориясының  негіздері) 
атты  оқу-әдістемелік  құралды  педагогикалық,  гума-
нитарлық  колледждердегі  0105013  –  «Бастауыш  білім 
беру»  мамандығының  студенттері  мен  орта  мектеп 
оқушылары көмекші оқу құралы ретінде пайдалануына 
болады.
МазМұны:  Кіріспе.  Жиын,  жиын  түрлерi,  берiлу 
тәсiлдерi.  Эйлер-Венн  диаграммасы.  Жиындарға 
қолданылатын  амалдар.  Жиындардың  қиылысуы. 
Жиын дардың  бiрiгуi  Жиындардың  айырмасы,  жиын-
ның  толықтауышы.  Жұп  ұғымы.  Жиындардың  де-
карт тық  көбейтiндiсi.  Қатынас  және  оның  түрлері. 
«Жиын»  тарауына  арналған  тест  тапсырмалары.  Тест 
сұрақтарының жауаптары. 
2008/ 64 б./84х108 
1
/
32
 ISBN 9965-35-541-X
ТұрҒыМБаеВ  Ә.Қ.,  педагогика  ғылымдарының  канди­
даты
Адам баласының санасы кеңейіп, қоғамдық құбылыстар 
өзгеріске  ұшырағанда  адамзаттық  мәдениеттің  мәйегі 
саналатын логиканың да күрделене түсетіні анық. Дұрыс 
ойлау  мен  дұрыс  пайымдау  арқылы  кез  келген  адам 
баласы  игі  мақсатқа  жететіні  сөзсіз.  Ал  қазіргі  таңда 
математикалық  логиканың  біздің  өмірімізден  алатын 
орны  орасан  зор  екенін  пайымдасақ,  сол  жөнінде 
жазылған  ғылыми  еңбектің  қажеттілігі  де  туындайды. 
Бұл  еңбек  осындай  олқылықтың  орнын  толтыруға 
көмектеседі.  
Оқу  құралы  гимназиялар  мен  лицейлердің,  колледж 
және арнаулы мектептердің оқушыларына арналған.
МазМұны: Кіріспе. Логика пәні. Ойлау – шындықтың 
санада бейнеленуі. Ойлау мен тілдің бірлігі. Логика та-
рихынан  қысқаша  мәліметтер.  Логиканың  теориялық 
және практикалық маңызы. Ұғымның мәні. Тектік және 
түрлік  ұғымдар.  Ұғымдардың  түрлері.  Ұғымды  бөлу. 
Жіктеу.  Пікірдің  логикалық  мәні.  Пікірдің  түрлері. 
Пікірлердің арасындағы логикалық қатынастар. Күрделі 
пікірлер.  Логикалық  заң  туралы  түсінік.  Тепе-теңдік 
заңы.  Қайшылық  заңы.  Үшіншісі  жоқ  заң.  Жеткілікті 
негіз  заңы.  Ойқорытынды  және  оның  түрлері  туралы 
түсінік.  Силлогизм.  Силлогизмнің  фигуралары  мен 
модустары.  Шартты  силлогизм.  Энтимема.  Күрделі  
және 
 
қысқартылған 
күрделі 
силлогизмдер. 
Индукциялық  ойқорытынды.  Толымды  индукция. 
Ғылыми индукция. Дедукция мен индукцияның бірлігі. 
Дәлелдеу  және  бекерлеу.  Дәлелдеудің  логикалық 
құрылысы.  Тікелей  және  жанама  дәлелдеу.  Гипотеза 
ұғымы. Гипотезаның түрлері. Тест тапсырмалары.  
2008/240 б./ 84х108 
1
/
32
ISBN 978-996-535-358-1 
 
 
жиын 
теориясы
(математика 
теориясының 
негіздері)
О
қу­әдістемелік 
құрал
Логика
Оқу құралы

142
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Математика, физика және химия 
Математика, физика и химия
аБдрахМаноВ К.К.,  «Зерде» оқу орталығының жоғары 
санатты оқытушысы;
ерМеКБаеВа  а.,  Еуразия  гуманитарлық  институты 
колледжінің жоғары санатты оқытушысы
Оқу  құралында  математикалық  негізгі  ұғымдар  мен 
пікірлер,  математикалық  дәлелдеу  тәсілдері,  жиындар  
мен  оларға  қолданылатын  амалдар  туралы  мәліметтер 
берілген.  Сонымен  қатар  болашақ  бастауыш  сынып 
мұғалімдеріне  қажетті  білімге  қоса  біліктілік  пен 
дағдыны қалыптастыруға арналған көптеген жаттығулар 
топтамасы берілген.
Оқу  құралы  техникалық  және  кәсіптік  білім  беретін 
оқу  орындарының  оқушылары  мен  оқытушыларына 
арналған.
МазМұны: Алғы сөз. Математикалық түсініктер және 
сөйлемдер. Математикалық дәлелдеулер. Есептер және 
оларды  шешу.  Жиындар  және  оларға  қолданылатын 
амалдар. Қатынастар және сәйкестік. Сан ұғымы. Бүтін 
теріс  емес  сандарға  амалдар  қолдану.  Шамаларды 
өлшеу нәтижесі ретінде натурал санның және сандарға 
қолданылатын  амалдардың  мағынасы.  Теріс  емес 
бүтін  сандардың  жазылуы  және  оларға  қолданылатын 
амалдардың  алгоритмдері.  Бүтін  теріс  емес  сандардың 
бөлінгіштігі. Оң рационал сандар. Нақты сандар. Санды 
теңдіктер мен теңсіздіктер. Теңдеулер мен теңсіздіктер. 
Функциялар.  Шамалар  және  оларды  өлшеу.  Тарихи 
мағлұматтар. 
2008 / 432 б./ 84х108
 1
/
32
ISBN 978-996-535-526-4 
ТӨЛеГеноВ  Ө.Ш.,  Көкшетау  гуманитарлық­техника­
лық университетінің арнайы пәндер оқытушысы
Оқулықта  бастауыш  курс  математикасында  қарас-
тырылатын  негізгі  ұғымдарға  теориялық  негіздеме 
жасалған.  Теориялық  материалдармен  бірге  прак-
тикалық тапсырмалар да берілген.  Сондықтан  оқулық-    
ты жаттығулар жинағы ретінде де қолдануға болады.
Оқулық  педагогикалық  колледждердің  «Бастауыш  сы-
нып мұғалімі» бөлімінің оқушыларына арналған.
МазМұны:  Алғы  сөз.  Математиканың  жалпы 
ұғымдары.  Ұғымның  анықтамасына  қойылатын  талап-
тар. Математикалық сөйлемдер. Кванторлар. Жиындар 
және  оларға  қолданылатын  амалдар.  Жиын  ұғымы. 
Жиын  элементі.  Жиынның  берілу  тәсілдері.  Қатыстар 
және сәйкестіктер. Эквивалент қатысы. Теріс емес бүтін 
сандар. Сан ұғымы. Реттік және есептік натурал сандар. 
Санау. Қосу амалы. Көбейту амалы. Бөлу амалы. Натурал 
сан ұғымының шаманы өлшеудің ретіндегі түсіндірмесі. 
Теріс  емес  бүтін  сандарды  жазу  және  оларға  амалдар 
қолдану алгоритмі. Көп таңбалы сандарды ондық санау 
жүйесінде  қосу,  алу,  көбейту,  бөлу.  Теріс  емес  бүтін 
сандардың  бөлінгіштігі.  Сан  ұғымын  кеңейту  мәселесі. 
Оң  рационал  сандар.  Нақты  сандар.  Иррационал 
сан  ұғымы.  Теріс  сандар.  Теңдеулер.  Теңсіздіктер. 
Функциялар. Геометрия элементтері. Көпжақ. Призма. 
Тік бұрышты параллелепипед. Куб. Пирамида. Призма. 
Цилиндр.  Конус.  Шар.  Шамалар  және  оларды  өлшеу. 
Бастауыш  мектеп  математикасында  қарастырылатын 
басқа шамалар. Олардың өлшем бірліктері. Жаттығулар. 
              
2011/332 б./ 84х108 
1
/
32
ISBN 978-996-535-137-2 
Математиканың 
бастауыш 
курсының 
негіздері
Оқу құралы
Математиканың 
бастауыш курсының 
теориялық негіздері
 
2-басылым 
Оқулық

143
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Математика, физика және химия 
Математика, физика и химия
оСПаноВ Т.Қ. 
ҚұрМанаЛина  Ш.х.,  педагогика  ғылымдарының 
докторы,  профессор,  Қазақстан  Педагогикалық  Ғылымдар 
академиясының, Халықаралық ақпараттандыру академия­
сының академигі, Ж. Досмұ хамедов атындағы педагогикалық 
колледж директоры;
ҚұрМанаЛина С.х. 
Оқулық  жаңа оқу  жоспары  мен  бағдарламаға сәйкес 
жә не  осы  курс  бойынша  авторлардың  көп  жылдар 
бойы  өзде рі  жинақтаған  іс-тәжірибелерінің  негізінде 
жазылған. Оқулықта математиканың жалпы ұғымдары, 
теріс  емес  бүтін  сандар  жиынын  құрудың  әр  түрлі 
жолдары,  алгеб ра  және  геометрия  элементтері,  сан 
ұғымының  кеңеюі,  шамалар  және  оларды  өлшеу 
жолдары  келтірілген.    Бастауыш  мектепте    матема-
тиканы  оқытудың  негізде рі,  яғни  теориялық  матери-
ал  баяндалған  және  әр  та қырыпқа  орай  жаттығулар 
келтірілген, оқулықтың соңында тақырып бойынша өлгі 
бақылау жұмыстары және тест жинағы берілген. Оқулық 
материалдары  болашақ    бастауыш  сынып  мұғалімінің 
математикадан  теориялық  дайындығын  арттыруға 
ықпал етеді. 
Ұсынылып  отырған  оқулық  0105000  –  «Бастауыш  білім 
беру»  мамандығы  бойынша    оқитын  педагогикалық 
кол ледж  оқушыларына  және  бастауыш  мектеп  мұға-
лiмдерiне арналған. 
 
МазМұны:  Алғы  сөз.  Жиындар  және  оларға  қол-
данылатын амалдар. Жиын  элементі. Бос жиын.  Шекті 
жєне  шексіз  жиындар.  Жиындардың  берілу  тәсілдері. 
Тең, ішкі, универсал жиын. Эйлер дөңгелектері. Жиын -
дардың  қиылысуы,  бірігуі,  айырмасы,  декарт тық 
көбейтіндісі.  Комбинаторикалық  есептер.  Матема ти-
к алық    ұғым  және  сөйлем.  Анықталатын  және  анық-
талмайтын ұғымдар. Ұғымды анықтаудың тәсілдері мен 
жолдары.  Пікірлерге  қолданылатын  амалдар.  Пікірлік 
форма. Предикаттар.
2008/ 352  б./ 84х108 
1
/
32
  
ISBN 9965-35-211-9  
Математиканың 
теориялық 
негіздері 
Оқулық
Методика 
преподавания 
математики в 
начальных классах 
Учебное пособие
КУрМанаЛина Ш.
Данное  учебно-методическое  пособие  состоит  из  трех 
частей. В общей части раскрываются основные вопросы 
обучения  математике  в  современной  начальной  шко-
ле; конкретная часть посвящена рассмотрению частных 
вопросов  изучения  программного  материала  по  всем 
основным  темам;  предложены  методические  рекомен-
дации;  заключительный  раздел  включает  тестовые 
воп росы  для  проверки  знаний,  умений  и  навыков  по 
методике обучения начального курса математики.
Издание предназначено для учащихся и студентов педа-
гогических колледжей и вузов.
Содержание:  Введение.  Электронная  методическая 
система.  Методика  начального  обучения  математике» 
как  учебный  предмет  в  педагогическом  колледже. 
Межпредметные  связи.  Цели  обучения  математике  в 
1-4 классах. Базовое содержание образования. Методика 
обучения числам в пределах 10. Сложение и вычитание. 
Табличное  умножение  и  деление.  Методика  изучения 
долей.  Функции  текстовых  задач  начального  курса 
мате матики. Алгебраические понятия. Числовые выра-
жения. Тесты.
2011/ 208 с./ 84х108 
1
/
32
ISBN 978-601-292-275-2

144
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Математика, физика және химия 
Математика, физика и химия
КазКееВа Г. н., Актюбинский политехнический колледж, 
преподаватель высшей категории по специальности 0819000 
«Технологии переработки нефти и газа»
Данное  учебно-методическое  пособие  будет  полезным 
преподавателям  и  студентам  средних  технических 
учебных заведений. 
Содержание:  Введение.  Характеристика  агрегат-
ных состояний веществ. Газообразное состояние. Жид-
кое  состояние.  Поверхностная  энергия.  Поверхност-
ное  натяжение.  Вязкость.  Твердое  состояние.  Основы 
химической термодинамики. Содержание и основные 
понятия  термодинамики.  Термохимия.  Закон  Гесса. 
Теплота  образования  и  сгорания  химических  соеди-
нений.  Второе  начало  термодинамики.  Расчет  изме-
нения термодинамических потенциалов в химических 
реакциях. Химическая кинетика. Скорость и константа 
скорости химической реакции. Зависимость скорости 
реакции  от  температуры.  Кинетическая  классифика-
ция химических реакций. Энергия активации. Общие 
сведения о катализе. Факторы, влияющие на катализ. 
Химическое равновесие. Смещение равновесия. Прин-
цип Ле-Шателье. Фазовые равновесия. Растворы. Фазо-
вые  переходы.  Правило  фаз.  Однокомпонентные  си-
стемы. Диаграмма состояния воды. Растворы. Раство-
ры газов в жидкостях. Давление насыщенного пара над 
растворами. Температура кристаллизации и кипения 
разбавленных  растворов.  Предмет  электрохимии. 
Свойства  растворов  электролитов.  Электродные  про-
цессы.  Возникновение.  Химические  гальванические 
элементы.  Законы  электролиза.  Коллоидная  химия. 
Основные признаки дисперсных систем. Классифика-
ция дисперсных систем.  Тестовые вопросы. Приложе-
ние. 
2011/ 176 с./ 84х108 
1
/
32
ISBN 978-601-292-300-1 
Физическая 
и коллоидная 
химия
Учебное пособие
 
инФорМаТиКа
аУБаКироВ Г.д., кандидат педагогических наук;
хМыроВ 
а.Г., 
ведущий 
специалист 
центра 
Информационных  технологий  и  телекоммуникаций 
Карагандинского государственного университета 
Интерес  к  информатике,  компьютерам,  програм-
мированию  в  современном  обществе  велик,  так  как 
образование  требует  интеграции  с  наукой  и  прои з-
водством, информатизации всей системы образования. 
В пособии даются базовые понятия программирования, 
навыки формализации программ в различных отраслях 
знаний,  умения  построения  математических  моделей 
при создании алгоритмов и преобразования алгоритма 
в рабочую программу на языке Pascal, Delphi. 
Данное пособие ориентировано на учащихся колледжей, 
изучающих  предмет  «Основы  алгоритмизации  и 
программирования».
Содержание:  Введение.  Понятие  об  алгоритмах. 
Язык Turbo Pascal 7.0. Введение в язык Pascal. Общая ха-
рактеристика языка. Основные понятия языка. Основные 
символы  и  определения  языка.  Структура  программы.  
Числовые  типы  данных.  Программы  линейной  струк-
туры.  Выражения.  Стандартные  функции.  Условный 
оператор.  Оператор  выбора.  Процедуры  и  функции. 
Графический режим. Работа с файлами. Программиро-
вание в среде Delphi. События в Delphi. Основы работы 
с  базами  данных.  Создание  собственных  компонентов. 
Пример  разработки  приложения  в  среде  Delphi.  «Ква-
дратное уравнение». 
2011/208 с./ 84х108
1
/
32
ISBN 978-601-292-323-0 
Языки 
программирования 
Pascal, Delphi  
2-е издание
Учебное пособие

145
инФорМаТиКа
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
информатика
(оод для всех  
специальностей   
на базе
основного  
среднего образования)
Учебник
ерМеКоВ н.
Материал  книги  изложен  с  большим  количеством  ил-
люстраций,  схем  и  разнообразных  практических  зада-
ний. Закрепление навыков использования рассматрива-
емых  информационных  технологий  производится  при 
выполнении практических и самостоятельных работ.
Учебник  предназначен  для  учащихся  колледжей,  обу-
чающихся  по  специальности  0304000  «Вычислительная 
техника и программное обеспечение».
Содержание:  Создание  текстовых  документов.  Об-
работка текстовой информации. Технология обработки 
текстовой информации на компьютере. Текстовый про-
цессор  Word.  Форматирование  текстового  документа.  
Перемещение  и  копирование  текста.  Вывод  текстового 
документа.  Графические возможности Word.  Ввод ма-
тематического  текста.    Электронные  таблицы.  Таблич-
ная  форма  представления  данных.  Прямоугольные 
таблицы.  Обработка  данных  в  электронных  таблицах. 
Основные понятия Excel. Работа с данными в Excel. По-
строение диаграмм. Базы данных.  Что такое MS Access 
2013. Начало работы с MS Access. Создание базы данных. 
Создание таблиц. Особенности проектирования много-
табличных баз данных. Ввод и редактирование данных в 
режиме таблицы. Поиск и замена данных.  Выбор дан-
ных из таблиц с помощью запросов.  Разработка и созда-
ние презентации. Презентация и PowerPoint. Экранный 
интерфейс  и  настройки  PowerPoint.    Структура  доку-
ментов  PowerPoint.    Создание  презентации.    Создание 
презентации на основе шаблонов.  Вставка графических 
файлов. Работа со звуком. Демонстрация слайдов. Теле-
коммуникации.  Основные  виды  компьютерной  связи. 
Глобальная информационная сеть Интернет. Поиск ин-
формации в сети Интернет. Электронная почта. Прием 
и передача электронных сообщений.  Создание HTML-
документов.  HTML-документ и его структура. Формати-
рование. Использование цветов и изображений. Гипер-
ссылки.  Таблицы.    Основы  программирования.  Алго-
ритм  и  его  свойства.    Виды  алгоритмов.    Блок-схемы. 
Представление алгоритмов на алгоритмическом языке. 
Типы алгоритмов. Языки программирования. Трансля-
торы.  Система  программирования  TurboPascal.  Среда 
программирования  TurboPascal.  Представление  алго-
ритмов на языке программирования Pascal. Алгоритмы 
работы  с  величинами.    Программирование  линейных 
алгоритмов.    Программирование  разветвляющихся  ал-
горитмов.  Программирование  циклических  алгорит-
мов. Вспомогательные алгоритмы.
2015. – 288 c/ 70 х 1001/16.
ISBN 978-601-302-243-7
В.В. ЯВорСКиЙ, н.и. ТоМиЛоВа
Цель  учебника – помочь в освоении современных методов 
и  средств  разработки  программного  обеспечения 
сложных  программных  продуктов,  основанных  на 
использовании  CASE-технологий,  а  также  навыков  их 
самостоятельного применения.
Изложены 
классические 
основы 
программной 
инженерии,  показаны  последние  научные  достижения 
и 
практические 
достижения, 
характеризующие 
динамику  развития  этой  области,  продемонстрирован 
комплексный  подход  к  решению  наиболее  важных 
вопросов,  возникающих  в  больших  программных 
проектах.
Содержание:  Технология  конструирования  про-
граммного  обеспечения.  Понятие  жизненного  цикла 
программного  обеспечения.  Основные  процессы  ЖЦ 
ПО. Вспомогательные процессы ЖЦ. Организационные 
процессы ЖЦ ПО. Модели жизненного цикла. Методы и 
технологии проектирования ПО. Быстрый способ разра-
ботки ПО RAD. Модели качества процессов конструиро-
вания ПО. Руководство программным продуктом (ПП). 
Структурный подход к проектированию программного 
обеспечения.  Метод  функционального  моделирования 
SADT.  Моделирование  потоков  данных  (процессов) 
DFD.  Моделирование  данных  ERD.  Пример  структур-
ной  разработки.  Объектно-ориентированный  подход  к 
проектированию  программного  обеспечения.  Объек-
тно-ориентированная  технология.  Унифицированный 
язык  моделирования  UML.  Вспомогательные  средства 
поддержки  жизненного  цикла  ПО.  Объектно-ориенти-
рованный анализ .  Метод  вариантов  использования. 
Диаграммы  прецедентов.  Объектно-ориентированное 
проектирование.  Диаграмма  классов  (class  diagram). 
Диаграммы  состояния  (statechart  diagram).  Диаграмма 
деятельности  (activity  diagram).  Диаграмма  последова-
тельности  (sequence  diagram).  Диаграмма  кооперации 
(collaboration diagram). Сравнение диаграмм взаимодей-
ствия.  Диаграмма  компонентов.  Диаграмма  разверты-
вания  (deployment  diagram).  Особенности  реализации 
языка uml в case-инструментарии rational rose. Пример 
объектно-ориентированной  разработки.  Содержание 
проектной документации этапов анализа и проектиро-
вания  ЖЦ  ПО.  Глоссарий.  Видение.  Эскизный  Проект. 
Техническое  Задание.  Вспомогательные  средства  под-
держки ЖЦ ПО. Средства конфигурационного управле-
ния.  Средства  документирования.  Средства  тестирова-
ния. Примеры комплексов case-средств. Список исполь-
зуемой литературы.
2014. – 228 с./ 70х100 1/16
ISBN 978-601-7568-34-4
Технология 
разработки 
программного 
обеспечения 
3-е издание
Учебник
10-0337

146
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
инФорМаТиКа
объектілі бағытты 
бағдарламалау 
негіздері
Оқу құралы
аЙТБаеВа М.
Оқу құралы техникалық және кәсіптік білім беру жүйе-
сіндегі  оқушылардың  арнаулы  пәндерді  оқуға  және 
мамандық  бойынша  жұмысқа  қажетті  білім  мен  білік-
тілікті меңгеруге арналған. Құралда оқушылардың логи-
калық ойлау қабілетін, ғылыми дүниетанымын дамыту, 
танымдық  және  шығармашылық  жұмыстарын  ұйым-
дастырудың жолдары мен тиімді тәсілдері көрсетілген.
Оқу құралында автоматты басқарудың және ақпаратты 
бейнелеудің электрондық жүйелеріндегі транзисторлық 
және интегралдық аналогты, импульсті және цифрлық 
құрылғылардың  жұмыс  істеу  принциптері,  ерекшелік-
тері айтылып, көрсеткіштері мен схемалары берілген.
Сонымен 
қатар, 
комбинациялық 
логикалық 
құрылғылар,  регистрлер,  санауыштар  схемалары  қа-
растырылған, олардың түрлері, ақиқат кестелері, графи-
калық шартты белгілері көрсетіліп, параметрлері келті-
рілген.
Бұл оқу құралы 1304000 – «Электрондық есептеу техни-
касы және бағдарламалық қамтамасыздандыру», 0911000 
– «Электромеханикалық құралдарды техникалық пайда-
лану, қызмет көрсету және жөндеу», 1013000 – «Механи-
калық  өңдеу,  бақылау-өлшеу  аспаптары  және  машина 
жасаудағы  автоматика»,  1306000  –  «Радиоэлектроника 
және  байланыс  (түрлері  бойынша)»  мамандықтарында 
оқитын техникалық колледж оқушыларына арналған.
МазМұны: Электронды есептеуіш машиналары. ЭЕМ-
нің архитектурасы және құрылысы. Микро ЭЕМ архитек-
турасы.  Шиналар, енгізу-шығару порттары. Микро ЭЕМ 
құрылысы. Микропрограммалық басқару принциптері. 
Есептеу жүйелері, олардың негізгі мінездемелері мен қа-
сиеттері. Бір есептеу жүйесін басқа бір есептеу жүйесіне 
айналдыру.  Екілік,  сегіздік,  он  алтылық  санау  жүйеле-
рі.  Разряд  салмақтары.    Микропроцессорлық  жүйенің 
арифметикалық және логикалық негіздері. Екілік санды 
қосымша және кері кодтағы арифметикалық амалдары. 
Сандарды модификацияланған кері және қосымша код-
та қосу. Бит, Байт және МП туралы түсініктер. ASCII ал-
фавитті-цифрлы коды.  ЭЕМ логикалық негіздері. Буль 
алгебрасы. Логикалық схемалар. Карно карталарды ық-
шамдау. «Карно карталары» тәсілін қолдану. Жад қон-
дырғысының  негізгі  параметрлері-ақпараттық  сыйым-
дылық.  Айнымалыны  анықтайтын  дерективалары  жад 
моделі.    Бағдарламаланатын  микрокалькулятор.  Сана-
уыштардың түрлері мен белгілері, негізгі параметрлері. 
Санауыштар (Счетчики). Триггерлерді зерттеу.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Сұхбат 5-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы Ойталқы АҢдатпа
2015 -> Ажал ошағына айналды баспасөз — 2016 Мінбер
2015 -> АҢдатпа 6-бет 3-бет
2015 -> Соңы 8-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы АҢдатпа
2015 -> Сапасын дамыту жолдары
2015 -> Ж. Тәшенов Хрущев үшін неге ұялды?
2015 -> Ж. Бірегей тұлға Қапез Қожахметов, Мағжан Садыханұлы
2015 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды
2015 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   58
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет