МазМұны. Содержание жоғары білім. Высшее образованиежүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет2/58
Дата08.01.2017
өлшемі5.01 Kb.
#49
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   58
Глава 10. Иные лица, участвующие в уголовном процес-
се. Свидетель. Эксперт. Специалист. Переводчик. Поня-
той. Секретарь судебного заседания. Судебный пристав. 
Глава  11.  Обстоятельства,  исключающие  возможность 
участия в производстве по уголовному делу. Отводы.
2001/176 с./60х88 
1
/
16
ISBN 9965-477-53-1
 
Лица, участвующие 
в уголовном 
процессе 
институт отвода
 
Комментарий 
к УПК Республики 
Казахстан

11
жоҒары БІЛІМ
ВыСШее оБразоВание
МУТаноВ  Г.М.,    доктор  технических  наук,  профессор, 
академик  более  десяти  международных  академий,  Прези-
дент  Казахстанского  национального  мониторингового  ко-
митета Международного общества инженерной педагогики 
IGIP,  член  Международного  мониторингового  комитета 
IGIP, Президент Казахстанского общества инженерного об-
разования, член Совета управляющих института информа-
ционных технологий в образовании  ЮНЕСКО (Париж);
ШинТеМироВа а.У., доцент
В книге предложены математические модели формиро-
вания  и  управления  потокораспределениям  финансо-
вых  средств  государственного  бюджета.  Основанные  на 
модях представления знаний о функционировании и со-
держании элементов бюджета, учитывающие основные 
принципы  формирования  бюджетов  государственного 
уровня  (единство,  сбалансированность  и  пропорцио-
нальность),  разработанные  модели  могут  быть  исполь-
зованы в любом разрезе бюджетной структуры без учета 
региональных особенностей.
Содержание:  Введение.  Бюджет  как  объект  ис-
следования  и  управления.  Принципы  формирования 
бюджета. Структура и содержание, алгоритмы форми-
рования  бюджета.  Методы  и  математические  модели 
бюджетных систем. Модели знаний о системе бюджета. 
Модели  функционирования  системы  бюджета.  Семан-
тическая  модель  представления  бюджета.  Фреймовая 
модель бюджета. Модель расходной части бюджета. Мо-
дель доходной части бюджета. Модель статьи бюджета. 
Математические модели бюджета. Статическая модель 
бюджета.  Динамическая  модель  бюджета.  Модель  чув-
ствительности  бюджета.  Пример  модели  управления 
потоками  средств  бюджета.  Информационная  система 
моделей  бюджета.  Программная  реализация  функци-
онирования моделей бюджета. Экспериментальные ис-
следования  динамической  модели  бюджета.  Экспери-
ментальные исследования статической модели бюджета. 
2003/176 с./ 60х84
1
/
16
ISBN 9965-612-51-х
Математическое 
моделирование 
бюджета
Научное издание
ТұрМұхаМБеТоВ  а.ж.,  физика­математика  ғылы м­
дарының  докторы,  профессор,  Қазақстан  Ұлттық  Жара-
тылыстану ғылымдары академиясының академигі, ҚР­ның 
білім беру саласындағы Құрметті қызметкері, Қ.И. Сәтба-
ев атындағы Қазақ Ұлттық техникалық университеттің 
жалпы  және  теориялық  физика  кафедрасының  профессоры. 
Жылу физикасы мен гидродинамика салаларында маман
Оқулықта  механиканың  физикалық  негіздері  баян-
далған.  Дәстүрлі  оқу  бағдарламаларына  сәйкес  қатты 
дене  динамикасынан,  тербелістер  мен  толқындар  тео-
риясынан мәліметтер келтіріліп, сұйықтық және газ ме-
ханикасы тереңірек қарастырылған.
Оқулық жоғары оқу орындарында физика пәнін оқып иге-
ретін бакалаврлар мен магистрлерге арналған. Механика 
пәнінен  дәріс  беретін  оқытушыларға,  жалпы  физикаға 
қызығушылық білдіретін мамандарға пайдалы болады. 
МазМұны:  Кіріспе.  Механикалық  қозғалыс.  Кинема-
тика негіздері. Қозғалыстың негізгі заңдары. Ньютонның 
заңдары. Күш. Масса. Бүкіләлемдік тартылыс заңы. Екі 
дене  мәселесі.  Электрмагниттік  өрістердегі  қозғалыс. 
Статика.  Дененің  тепе-теңдік  күйі  шарттары.  Сақталу 
заңдары.  Жұмыс,  қуат,  энергия.  Күштер  және  потен-
циалдық  энергия.  Толық  механикалық  энергияның 
сақталу заңы. Сақталу заңдары және кеңістік пен уақыт-
тың  симметриялары.  Аспан  денелері  қозғалысы ның 
механикасы.  Соқтығысулар.  Бөлшектердің  шашыра-
уы.  Салыстырмалылық  теориясы  механикасындағы 
күштер.  Массалары  айнымалы  денелердің  қозғалысы. 
Салыстырмалылық  теориясы  мен  күнделікті  тәжірибе 
арасындағы  «қайшылықтар».  Инерциялық  емес  санақ 
жүйелері. Қатты дене динамикасы. Инерция сәті. Гюй-
генс-Штейнер  теоремасы.  Еркін  гироскоп  қозғалысы. 
Тұтас орта механикасының негіздері. Үзіксіздік теңдеуі. 
Бернулли  теңдеуі.  Ағын  жылдамдығын  өлшеу  әдістері. 
Ішкі үйкеліс күштері. Шекаралық қабат. Н. Жуковский 
формуласы.  Магнус  эффектісі.  Тұтқыр  ортадағы  дене 
қозғалысын  зерттеуге  фракталдар  теориясын  қолдану. 
Дененің  дыбыстан  асқан  жылдамдықпен  қозғалысы. 
Тербелістер  мен  толқындар.  Өзіндік,  өшпелі,  мәжбүр 
тербелістер.  Тербелістерді  қосу.  Автотербелістер.  Тол-
қындардың таратылуы. Акустика элементтері.
2011/360 б./70х90 
1
/
16
ISBN 9965-30-952-3 
Механика 
 
2-басылым 
Оқулық

12
жоҒары БІЛІМ
ВыСШее оБразоВание
ШаЙхыМежденоВ  ж.Г.,  доктор  технических  наук, 
профессор,  доктор  философии  ЮНЕСКО  по  техническим 
наукам, ген. директор ТОО «Казахтуркмунай»
В  пособии  рассмотрены  вопросы  потери  устойчивости 
стенок скважин в процессе их бурения применительно 
к  месторождениям  Западного  Казахстана.  Обоснованы 
требования  к  реагентам  для  обработки  промывочных 
жидкостей,  обеспечивающим  упрочнение  стенок  сква-
жин.  Описан  принцип  и  опыт  получения  высокоэф-
фективного реагента на основе ацеталей для обработки 
буровых растворов на основе глин различного минера-
логического  состава.  Изложены  физико-химические 
аспекты регулирования свойств пресных и минерализо-
ванных  буровых  растворов  новым  реагентом  РБР  ПАГ. 
Приведены рецептуры новых буровых растворов, схемы 
их  обработки,  результаты  воздействия  агрессивных  со-
левых сред.
Пособие  предназначено  для  студентов  вузов,  обучаю-
щихся по специальности 050708 – «Нефтегазовое дело», 
для  аспирантов,  магистрантов,  слушателей  курсов  и 
факультетов  повышения  квалификации,  а  также  для 
инженерно-технических  работников  нефтегазовых  от-
раслей промышленности.
Содержание:  Введение.  Устойчивость  ствола  сква-
жины  при  бурении  и  закачивании.  Краткая  характе-
ристика  районов  ведения  буровых  работ  в  Казахстане. 
Причины  возникновения  осложнений,  связанных  с  не-
устойчивостью пород, слагающих околоствольную зону. 
Фильтрация буровых растворов. Стабилизация буровых 
дисперсных систем реагентами, содержащими ацетали. 
Влияние реагента на основе ацеталей на дисперсные сис-
темы. Влияние РБР ПАГ на технологические параметры 
глинистых растворов. 
2010/152 с./ 84х108 
1
/
32
 
ISBN 978-601-292-057-4
обеспечение 
устойчивости 
стенок  ствола 
скважин 
при бурении 
в осложненных 
условиях 
Учебное пособие
основы земледелия
Учебник
КариПоВ  р.х.,  кандидат  сельскохозяйственных  наук,  
доцент
В  предлагаемом  учебнике  рассматриваются  теоретиче-
ские и методические вопросы земледелия на основе со-
временных достижений науки и практики.
Данное издание дает представление об истории разви-
тия и научных основ земледелия как науки и отдельной 
отрасли сельского хозяйства. В нем излагаются теорети-
ческие и практические вопросы системного земледелия, 
включая  оптимизации  условий  жизни  сельскохозяй-
ственных культур, комплекс мер борьбы с сорной расти-
тельностью, системы севооборотов и обработки почвы, 
также рассмотрены принципы биологизации, экологи-
зации и адаптивно-агроландшафтного подхода в совре-
менных системах земледелия. 
Для студентов по специальности 5В08700 – «Лесные ре-
сурсы  и  лесоводство»,  преподавателей,  магистрантов  и 
специалистов, работающих в области земледелия.
Содержание: История развития земледелия. Разви-
тие  земледелия  в  Казахстане.  Научные  основы  земле-
делия.  Агрофизические  свойства  и  плодородие  почвы. 
Структура почвы и ее агрономическое значение. Плот-
ность  и  строение  пахотного  слоя  почвы.  Плодородие 
почвы. Оптимизация условий жизни растений. Водный 
режим почвы и его регулирование. Воздушный режим 
почвы.  Тепловой  режим  почвы  и  его  регулирование. 
Пищевой режим почвы и его регулирование приемами 
земледелия.  Сорные  растения  и  меры  борьбы  с  ними. 
Вред,  причиняемый  сорными  растениями,  и  пороги 
вредоносности.  Комплексный  план  борьбы  с  сорняка-
ми. Предупредительные меры борьбы. Агротехнические 
меры  борьбы.  Химические  меры  борьбы  с  сорной  рас-
тительностью. Биологические методы борьбы с сорной 
растительностью. Применение электрической энергии в 
борьбе с сорняками. Эрозия почвы и меры борьбы с ней. 
Научные основы севооборотов. Проектирование и осво-
ение  севооборотов.  Научные  основы  обработки  почвы.
Задачи и технологические операции обработки почвы. 
Приемы  и  орудия  обработки  почвы.  Физико-механи-
ческиесвойствапочвыи  их  влияние  на  качествообработ-
ки. Системы земледелия. Словарь терминов по дисцип-
лине «Основы земледелия».
2012/ 226 с./ 70х90 
1
/
16
ISBN 978-601-292-445-6

13
жоҒары БІЛІМ
ВыСШее оБразоВание
аБдрахМанұЛы о., Қарағанды мемлекеттік универси­
тетінің  биология  факультеті  ботаника  кафедрасының 
доценті
Кітапта  төменгі  сатыдағы  өсімдіктердің  құрылысы, 
көбеюі,  шығу  тегі,  туыстық  қатысы,  таралуы, 
экологиялық  жағдайы,  сондай-ақ  түрлі  шаруашылық 
саласында пайдалануы және олардың табиғаттағы, адам 
өміріндегі маңызы жан-жақты баяндалады.
Оқулық жоғары оқу орындары биология факультеттері-
нің  студенттеріне,  оқушыларға  және  мектеп  мұғалім-
деріне арналған.
МазМұны: Кіріспе. Ботаниканың қысқаша даму тари-
хы. Осы кездегі өсімдіктердің филогенетикалық жүйесі -
нің  әдістері.  Ботаниканың  негізгі  мәселелері.  Прока-
риот тар-Рrocaryota  әлемі.  Бактериялар  −  Bacteriophyta 
бө лімі.  Нағыз  бактериялар  –  Eubacteriophyceae  кла сы. 
Вирустар  –  Virale.  Балдырлар  –  Algae.  Көк-жасыл  – 
Cyanophyta балдырлар бөлімі. Эукариоттар – Eucariota 
әлемі.  Эвгленалы  –  Euglenophyta  балдырлар  бөлімі. 
Дино фитті – Dinophyta балдырлар бөлімі. Криптофит-
ті – Cryptophyta балдырлар бөлімі. Хризомонадалылар 
немесе  жылтырауық  сары  –  Chrysoрhytа  балдырлар 
бөлімі. Диатомды – Dіаtоморhүtа немесе ваcillarioрhytа 
балдырлар бөлімі. Сарғылт-жасыл – Xаnthорhytа неме-
се  әр түрлі талшықтылар – Heterocontophyta балдыр лар 
бө лімі.  Қоңыр  –  Phаеорhytа  балдырлар  бөлімі.  Қызыл 
–  Rhodophyta  балдырлар  бөлімі.  Жасыл  –  Chlorophyta 
бал дырлар бөлімі. Қара балдырлар – Charophyta бөлімі. 
Миксомицеттер  –  Myxomycetes  немесе  кілегейлілер  – 
myxomycota  бөлімі.  Саңырауқұлақтар  –  Mycota  немесе 
Fungi бөлімі. Жалаңаш қалталылар – гемиоаскомице – тер 
Hemiascomycetidae  класс  тармағы.  Гименомицет тер  – 
Hymenomycetiidae қатар тобы. Қыналар – Lichenophyta 
бөлімі.  Гимнокарпалылар  –  Gymnocarpeae  класс  тар-
мағы. Кестелер. Терминдердің сілтемесі. Латын аттары-
ның сілтемесі. 
2011/528 б./70х90 
1
/
16
ISBN 978-601-290-330-8
Өсімдіктер 
систематикасы
2-басылым
Оқулық
Психология 
личности 
Учебное пособие
Шадрин н., доктор психологических наук, профессор
В данном учебном пособии рассматриваются специфи-
ка  личности  и  ее  психологическая  структура,  анализи-
руются  зарубежные  концепции  личности.  Используя 
антропологический подход к уровням анализа пробле-
мы  человека  (человек  как  индивид,  субъект,  личность 
и  индивидуальность),  автор  трактует  личность  не  как 
субъект  деятельности,  а  как  особую  активную  форму 
существования, интегрирующуюся в социальное бытие 
в зависимости от уровня развития ее мотивационно-по-
требностной сферы. В этом же ключе решается пробле-
ма индивидуальности, различные аспекты которой ана-
лизируются в работе.
Для  студентов  специальностей  «Психология»  (050305), 
«Педагогика и психология» (050103), а также магистран-
там  психологических  специальностей  высших  учебных 
заведений.
Содержание:  Введение.  Психологическая  структура 
личности.  Антропологический  подход  в  психологии  и 
основные уровни анализа проблемы человека. Личность 
и  ее  психологическая  структура.  Потребности  и  моти-
вы  личности.  Современные  психологические  концеп-
ции  личности.  Теория  личности  К.  Левина.  Личность 
и  уровни  ее  мотивации  в  психологической  концепции 
А.  Маслоу.  Концепция  феноменологических  различий 
цен ностей  и  потребностей  Д.  Леонтьева.  Теория  лич-
ности В. Франкла. Концепция личностных конструктов 
Дж.  Келли.  Индивидуально-психологические  особен-
ности  личности.  Классификация  и  характеристика  ос-
новных  ценностных  типов  Э.  Шпрангера.  Типология 
социальных  характеров  Э.  Фромма.  Теория  личности 
и типология социальной ориентации характера Б. Бра-
туся. Высшие чувства как результат длительного разви-
тия личности. Проблема «отчуждения личности» в пси-
хологии. Две парадигмы анализа отчуждения личности 
в  современной  психологии.  Приложения  (справочный 
аппарат; вопросы тестовых заданий). Литература.
2012/ 152 с./ 84х90 
1
/
32
ISBN 978-601-292-416-9

14
жоҒары БІЛІМ
ВыСШее оБразоВание
дУЛаТБеКоВ н., «Болашақ» Қарағанды университетінің 
ректоры,  заң  ғылымдарының  докторы,  профессор,  қыл­
мыстық  құқық  және  криминология  саласындағы  қазақ­
стандық ғалым 
Оқырмандарға  ұсынылып  отырған  бұл  сөздік  мұндай 
мазмұндағы  бірегей  басылым  болып  табылады.  Мұнда 
төрт  тілде  заң-құқық  саласында  күнделікті  тәжірибеде 
қолданылып  жүрген  1000-нан  астам  сөздер  мен  тер-
миндер  қамтылған.  Сөздік  заң  оқу  орындарының  сту-
денттеріне,  заңгерлерге  және  құқық  проблемаларымен 
шұғылданушы барша қауымға арналған.
Предлагаемый читателю словарь является первым изда-
нием  такого  рода.  В  нем  на  четырех  языках  приведено 
более  1000  сравнительно  недавно  введенных  в  научный 
оборот терминов и выражений, используемых в юриди-
ческой  науке  и  законодательной  практике  и  представ-
ляющих трудности в практическом применении. Пред-
назначен студентам юридических вузов, юристов и всем 
интересующимся проблемами права.
МазМұны: Алғы сөз орнына. Предисловие. Қазақша-
орысша-ағылшынша-немісше  сөздік.  Русско-казахско-
немецко-английский  словарь.  English-Kazakh-Russian 
Dictionary. Deutsch-Russisch-Kasachisch Worterbuch. 
2000/176 б./60х88 
1
/
8
ISBN 9965-477-16-7
 
Словарь терминов 
уголовного права 
(каз.-рус.-англ.-нем.)
Қылмыстық құқық 
терминдерінің сөздігі
Төрт тілде
оМараЛиеВ Т.о.доктор технических наук, профессор 
Казахстанского университета Дружбы народов
Рассмотрены роль нефти и газа в производстве топлив, 
технология  термической,  термокаталической  и  гидро-
каталической  переработки,  новые  высокопроизводи-
тельные системы и установки, перспективные поточные 
и  технологические  схемы  и  проблемы  химмотологии  
топлив.
Рекомендованы студентам, магистрантам, аспирантам и 
преподавателям  колледжей  и  вузов,  инженерно-техни-
ческим работникам отраслевого производства.
Содержание: Состояние и основные тенденции раз -
вития топливно-энергетического комплекса. Современ-
ное  состояние  и  основные  направления  совершен-
ствования  и  интенсификации  установок  первичной 
переработки  нефти.  Основные  направления  развития 
термических  процессов  глубокой  переработки  нефтя-
ных  остатков.  Каталитические  процессы  углубления 
переработки дистиллятов и остатков нефти. Совершен-
ствование  каталитического  риформинга.  Гидрогениза-
ционные  процессы  облагораживания  нефтепродуктов. 
Новые комбинированные установки и системы по пере-
работке нефти и нефтяных остатков. Основные тенден-
ции производства моторных топлив. Основные направ-
ления и схемы глубокой переработки нефти.
2004/296 с./84х108
1
/
16
ISBN 9965- 477-50-7
Специальная 
технология 
производства 
топлив из нефти 
и газа  
2-е издание

15
жоҒары БІЛІМ
ВыСШее оБразоВание
онГарБаеВ  е.а.,  профессор  кафедры  уголовно­правовых 
дисциплин, доктор юридических наук,  управляющий дирек-
тор  АО  Парасат  «Национальный  научно­технологический 
холдинг», г. Астана; 
еСМаГаМБеТоВ К.Б., ДБЭКП по г. Астана Агентства 
Республики Казахстан по борьбе с экономической и корруп-
ционной преступностью
В  монографии  на  основе  нового  уголовного  законода-
тельства,  теоретического  обобщения  судебно-следсвен-
ной практики борьбы с тяжкими преступлениями и ана-
лиза  юридической  литературы  раскрыто  содержание 
категории тяжких преступлений. С позиции уголовного 
права, криминологии и уголовно-исполнительного пра-
ва освещены вопросы отнесения конкретных преступле-
ний к категории тяжких преступлений и использования 
их при конструировании норм и институтов уголовного 
права.
Книга представляет интерес для преподавателей, аспи-
рантов,  студентов юридических учебных  заведений,  со-
трудников правоохранительных органов. 
Содержание:  Введение.  Общее  понятие  и  содержа-
ние  тяжких  уголовных  преступлений.  Тяжкие  престу-
пления  в  истории  уголовного  права  Содружества  Не-
зависимых  Государств  и  уголовном  законодательстве 
зарубежных  стран.  Использование  категории  тяжких 
преступлений в уголовном законодательстве Республи-
ки  Казахстан.  Использование  категории  тяжких  пре-
ступлений  в  нормах  Общей  части  Уголовного  кодекса  
Республики  Казахстан.  Использование  категории  тяж-
ких преступлений в нормах Особенной части Уголовно-
го кодекса Республики Казахстан. 
2001/192 с./60х88 
1
/
16
ISBN 9965-688-7
Тяжкие 
преступления 
по уголовному 
праву республики 
Казахстан
Монография
КаПСаЛЯМоВ К.ж., профессор кафедры методики рас-
крытия  и  расследования  экономических  и  коррупционных 
преступлений, кандидат юридических наук, доцент
В учебном пособии на основе научного анализа уголов-
но-процессуального  законодательства  Республики  Ка-
захстан  раскрывается  новая  содержательная  сторона, 
смысл, сущность и современное социальное назначение 
института уголовного преследования, а также связанные 
с этим вопросы организации и процессуального поряд-
ка производства следственных действий.
Книга  рассчитана  на  студентов  юридических  учебных 
заведений, научных и практических работников право-
охранительных органов.
Содержание: Введение. Привлечение в качестве об-
виняемого.  Постановление  о  привлечении  в  качестве 
обвиняемого. Предъявление обвинения. Общая характе-
ристика следственных действий. Допрос и очная ставка. 
Общие правила проведения допроса. Осмотр, эксгума-
ция  и  освидетельствование.  Протокол  осмотра,  эксгу-
мации и освидетельствования. Опознание. Обыск и вы-
емка. Наложение ареста на корреспонденцию, перехват 
сообщений, прослушивание и запись переговоров. Про-
верка  и  уточнение  показаний  на  месте.  Следственный 
эксперимент.  Судебная  экспертиза.  Получение  образ-
цов для экспертного исследования. Протокол получения 
образцов для экспертного исследования.
2001/112 с./60х90 
1
/
16
ISBN 9965-477-36-1
Уголовное 
преследование 
и способы 
собирания 
доказательств 
Учебное пособие

16
жоҒары БІЛІМ
ВыСШее оБразоВание
МұхиТи  и.М.,  Қазақ  ұлттық  техникалық  университе­
тінің  электртехника  факультетінің  доценті,  техника 
ғылымдарының кандидаты
Электр  және  магнит  тiзбектерi,  трансформаторлар, 
электр машиналары, электрондық құрылғылардың эле-
менттiк негiздерi, электрлiк өлшеу және өлшеуiш аспап-
тар, басқару және қорғау аппараттары, электрлiк жетек 
және электрмен жабдықтау туралы негiзгi мағлұматтар 
қарастырылған. 
Жоғары  оқу  орындарының  бейэлектртехникалық  ма-
мандықтары үшiн оқулық ретiнде ұсынылады.
 
МазМұны:  Кіріспе.  Тұрақты  токтың  электр  тiзбек-
терi. Негiзгi ұғымдар. Электр тiзбегi және оның құрамы. 
Тiзбек  элементтерiнiң  параметрлерi.  Кирхгофтың  бi-
рiн шi  заңы.  Айнымалы  (синусоидалы)  ток  тiзбектерi. 
Синусоидалы  ток  тiзбегiнiң  қуаты.  Кернеулер  резо-
нансы.  Үш  фазалы  тiзбектiң  қуаты.  Қарапайым  сызық-
ты  электр  тiзбектерiндегi  өтпелi  үдерiстер.  Сызықты 
электр  тiзбектерiндегi    периодты  бейсинусоидалы  ток-
тар.  Бейсинусоидалы  ток  тiзбектерiндегi  есептеулер. 
Маг  нит  тiзбектерi.  Магнит  тiзбектерi  туралы  түсiнiк. 
Тран с форматорлар. Трансформатордың пайдалы әрекет  
коэффициентi.  Тұрақты  ток  машиналары.  Асин хронды  
машиналар. Асинхронды машиналар және  олар дың қол-
данылуы.  Синхронды  машиналар.  Электро н    дық  құрыл-
ғылардың элементтiк негiздерi. Электр лiк өлшеулер мен 
электрлiк өлшеуiш аспаптар. Бас қару және қорғау аппа-
раттары.  Электрлiк  жетек.  Қозғалтқыштардың  сипатты 
номинал жұмыс әлпiлерi. Қозғалтқыштарды таңдап алу 
принциптерi.  Тұрақты  жүктемелi  механизмдер  үшiн 
қозғалтқыштың қуатын есептеу. Айныма жүктемелi ұзақ 
мерзiмдi жұмыс әлпi үшiн қозғалтқыштың қуатын есеп-
теу. Электрмен жабдықтау.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Сұхбат 5-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы Ойталқы АҢдатпа
2015 -> Ажал ошағына айналды баспасөз — 2016 Мінбер
2015 -> АҢдатпа 6-бет 3-бет
2015 -> Соңы 8-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы АҢдатпа
2015 -> Сапасын дамыту жолдары
2015 -> Ж. Тәшенов Хрущев үшін неге ұялды?
2015 -> Ж. Бірегей тұлға Қапез Қожахметов, Мағжан Садыханұлы
2015 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды
2015 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   58
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет