МазМұны. Содержание жоғары білім. Высшее образованиежүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет15/58
Дата08.01.2017
өлшемі5.01 Kb.
#49
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   58

2014/152 с./ 70х1001/16
ISBN 978-601-7568-25-2
основы  
редактирования 
текстов  
Учебно­методическое  
пособие

86
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Іс жүргізу және іскерлік әдебі
делопроизводство и деловой этикет
БаЙжаноВа Г.о., МаЙМаҚоВа Г.а.
Оқу  құралында  мемлекеттік  тілде  іс  жүргізудің  жал-
пы  ережелері,  құжаттардың  түрлері,  олардың  үлгілері 
берілген.  Сондай-ақ,  оқу  құралының  орыс  тіліндегі 
нұсқасы қоса беріліп отыр.
Оқу құралы техникалық және кәсіптік оқу орындарында 
білім алатын оқушыларға және іс қағаздарын жүргізетін 
хатшы-референттерге арналған. 
МазМұны: Кіріспе.  Құжат, оның қызметі: Құжаттарды 
топтастыру және құжаттама жүйесі. Құжат құрылымы: 
Құжат  формуляры,  оның  құрамдас  бөліктері.  Құжат 
мәтіні. Құжаттауда компьютерді пайдалану. Құрылтай 
құжаттары.  Ұйымдық-әкімдік  құжаттар.  Ақпараттық-
анықтамалық  құжаттар.  Коммерциялық  хат  алмасу. 
Еңбек  қатынастарын  құжаттау:  Еңбек  қатынастарын 
ресімдеу. Жеке құжаттар: Арыз. Іс жүргізу технологиясы 
және оны ұйымдастыру. Кіріс құжаттары. 
Введение.  Документ,  его  роль  и  методы  документи-
рования:  Классификация  документов.  Структура  до-
кументов:  Реквизиты  и  формуляр  документов,  его 
составные  части.  Текст  документа.  Использование  ком-
пьютера  в  документировании.  Учредительные  доку-
менты. Организационно-распорядительные документы. 
Информационно-справочные документы. Коммерческая 
переписка.    Документирование  трудовых  отношений: 
Оформление трудовых отношений. Личные документы: 
Личное  заявление.      Документирование:  Входящие  до-
кументы. 
«Мемлекеттік тілде іс жүргізу» пәні бойынша өткізілетін 
бақылау жұмысының тапсырмалары. Задания для кон-
трольных  работ  по  предмету.  Тест  сұрақтары.  Өтініш 
–  заявление.  Бұйрық  –  приказ.  Түйіндеме  –  Резюме. 
Өмірбаян  –  автобиография.  Сенімхат  –  доверенность. 
Анықтама  –  справка.  Баяндаухат  –  докладная  записка. 
Түсінікхат – объяснительная записка. Телефонхат – теле-
фонограмма.  Кепілхат  –  гарантийное  письмо.  Қаулы 
–  постановление.  Жарғы  –  устав.  Жеделхат  –  телеграм-
ма.  Мінездеме  –  характеристика.  Хаттама  –  протокол. 
Қолхат – расписка. 
2010/ 184 б./ 84х108  
1
/
32
 
ISBN 978-996-535-860-9 
Іс жүргізу
2-басылым
Оқу құралы
аТееВа Ө.
Бұл  оқу  құралында  күнделікті  өмірде,  мекемелер  мен 
ұйымдарда  жиі  қолданылуы  мүмкін  іс  қағаздарының 
үлгілері және оларды компьютерде құрастырып үйрену 
үшін тапсырмалар беріліп отыр.
МазМұны:  Құжаттар  туралы  түсінік.  Құжаттарды 
ресімдеу. Құжаттарды құрастыру. Ақпараттық-анықта-
малық құжаттар. Өкімдік құжаттар. Жеке құжаттар.
2012. – 72 б.
ISBN 978-601-292-546-3
 
Іс жүргізуді компью-
терде өздік үйрену
2-басылым
Оқу құралы 

87
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Іс жүргізу және іскерлік әдебі
делопроизводство и деловой этикет
нұрҒаЛиеВа  Т.Ө.,  «Даналық»  колледжі  директорының 
тәрбие  жұмысы  бойынша  орынбасары,  жоғары  санатты 
оқытушы
Оқулықта  құжаттарды  құрастыру,  деректемелерді 
дұрыс  орналастыру,  көркемдеу,  ұйымдық-өкімдік 
құжаттар тобы қарастырылған. 
Оқулық болашақ іс жүргізуші мамандарға арналған.
МазМұны: Алғы сөз. Басқарманы құжаттамамен қам-
тамасыз ету мәні: Құжат, құжаттау жүйесі, басқарма ны 
құжаттаудың  ортақ  мемлекеттік  Жүйесі.  Құжаттама-
мен  қамтамасыздандыруының  автоматтандырылған 
жүйе сі.  Құжаттардың  құрамы.  Бір  ізге  келтірілуі  және 
стан дартталуы.  Құжаттардың  түрлері  және  олардың 
жіктелуі.  Қазақстан  Республикасы  мемлекеттік  стан-
дартындағы  (ҚР  СТ  1042-2001).  Құжаттарды  ресім деуге 
қойылатын талаптар. Баспа құрылғыларының көмегімен 
жасалатын құжаттарға қойылатын талаптар. Ұйымдық-
өкімдік  құжаттар:  Ұйымдық  құжаттар.  Өкімдік  құ-
жаттар.  Ақпарат-анықтамалық  құжаттар.  Анықтама. 
Оның  деректемелері.  Акт  және  оның  түрлері.  Баяндау 
хат. Түсініктеме хат. Жеделхат (Телеграмма). Телефонхат 
(Телефонограмма). Факс арқылы жіберілетін құжаттар. 
Алқалы  орган  құжаттары.  Баяндама  және  оның  құры-
лымы  (отырыс,  конференциялардағы).  Алқалық  ұйым 
іс  қағаздары.  Басқарманы  құжаттау:  Құжат  айналысын 
ұйымдастыру. Келіп түсетін құжаттарды өңдеу тәртібі. 
Жөнелтілетін  құжаттарды  өңдеу  тәртібі.  Құжаттарды 
ұйымның  ішінде  табыс  ету.  Құжаттардың  сақталу 
ағымдарын ұйымдастыру: Істер номенклатурасы. Істерді 
қалыптастыру.  Құжаттарды  ведомстволық  мұрағатқа 
өткізуге әзірлеу. Құрамы бойынша жеке құжаттар: Жеке 
адамдарға арналған құжаттар және оларды құрастыру. 
Мінездеме.  Өтініш.  Оның  түрлері.  Құрамы  бойынша 
жеке    бұйрық.    Техникалық  құжаттама.  Оның  негізгі 
түсініктері:  Техникалық  құжаттар.  Конструкторлық 
құжаттама.  Негізгі  терминдер  және  анықтамалар.  Іс 
жүргізушінің сөздігі. 
2008/84х108 
1
/
32
IZBN 9965-35-315-8
Іс қағаздарын жүргізу 
және техникалық 
құжаттама  
Оқулық
жҮКеноВа М.Ғ. 
Оқу құралында құжаттарды құру, құжат деректемелерін 
дұрыс  орналастыру,  оларды  ресімдеу  және  ұйымдық-
басқару  құжаттамасының  жалпы  сипаттамасы  қара с-
тырылған. 
Оқу құралы техникалық және кәсіптік оқу орындарында 
білім алатын оқушыларға және іс қағаздарын жүргізетін 
хатшы-референттерге арналған. 
МазМұны:  Алғы  сөз.  Құжаттау:  Құжаттау  және 
құжаттаманы  басқарудың  негізгі  ережелері.  Құжат 
туралы  түсінік.  Құжат  қасиеттері.  Құжаттарды  топ-
тастыру.  Құжаттардың  міндетті  деректемелері  және 
оларды  ресімдеу.  Бланкілерге  қойылатын  талаптар. 
Құжаттардың қосымша деректемелері, оларды ресімдеу. 
Машинадан  оқылатын  құжаттар  мен  машинограм-
малар,  оларды  ресімдеу.  Ұйымдық  құжаттар:  Басқару 
құрылымы.  Құрылымдық  бөлімшелер  туралы  ереже-
лер.  Лауазымдық  нұсқаулықтар.  Жеке  құрам  бойын-
ша  ереже.  Штат  кестесі.  Бұйрық-жарлық  құжаттары: 
Бұйрықтар.  Нұсқаулар  мен  жарлықтар.  Қаулылар, 
шешімдер, 
хаттамалар. 
Ақпараттық-анықтамалық 
құжаттар:  Хаттар.  Түсініктеме,  анықтама,  акт.  Еңбек 
қатынастарын  құжаттау:  Сұрақтар  мен  тапсырмалар. 
Викториналық  сұрақтар.  Ұжымдық  еңбек  шарты.  Ре-
зюме.  Анықтама.  Құжаттардың  орындалуының  типтік 
мерзімдерінің тізбегі. Тіркеуге жатпайтын құжаттардың 
шамамен  алынған  тізімі.  Бекітілуге  жататын  құжат-
тардың  шамамен  алынған  тізімі.  Мөр  соғылатын  құ-
жаттардың шамамен алынған тізімі.       
2008 / 184 б./ 84х108  
1
/
32
ISBN 978-996-535-356-7 
Іс қағаздарын 
жүргізу 
Оқу құралы

88
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Іс жүргізу және іскерлік әдебі
делопроизводство и деловой этикет
МоЛдаБеКоВа ж.ж., әл­Фараби атындағы Қазақ ұлт­
тық университетінің мәдени антропология кафедра сының 
профессоры;
МаханБеТоВа а.а., әл­Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің  мәдени  антропология  кафедрасының  аға 
оқытушысы;
ораЛБеКоВа а.Ш.,  әл­Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің  мәдени  антропология  кафедрасының  аға 
оқытушысы
«Кәсіби  этика»  тігіншінің  өзінің  кәсіби  міндеттеріне 
қатынасын,  әріптестерімен,  басшыларымен  өзара  қа-
тынасын  және  тапсырыс  берушілермен  адамгершілік-
кәсіби қатынастарын реттеуге үйретеді. 
Оқулықта  әр  түрлі  тапсырмалар  және  психологиялық 
тестілер берілген. Бұл оқулық оқырманға «Кәсіби этика-
ны» барынша сапалы, тізбекті игеруге көмектеседі.
Оқулық  тігін  өндірісінің  болашақ  мамандарына 
арналған. 
МазМұны:  Кіріспе.  Моральдың  дамуы:  Жеке 
тұлғаның  моральдық  өлшемі.  Моральдың  қызметтері: 
Қарым-қатынастар  ерекшеліктері.  Моральдың  негізгі 
қызметтері,  қағидалары.  Адамның  қоршаған  дүниені 
тану  психологиясының  негіздері:  Психология  ғылымы 
туралы  түсінік.  Адам  қылықтарының  психологиялық 
негіздері  туралы.  Жеке  тұлға  психикасы.  Кәсіби-
адамгершілік  стандарттары:  Кәсіби  этика.  Тапсы-
рыс  берушіге  психологиялық  әсер  ету  механизмдері: 
Қатынастың құрылымы мен тәсілдері. Этикет. Маңызды 
терминдер мен түсініктер сөздігі. 
2008/160 б./ 84х108 
1
/
32
ISBN 9965-35-384-0
Кәсіби этика 
Оқулық
аСТаФьеВа М.В.,  преподаватель ПШ №9 г. Караганды;
аСТаФьеВ а.Г., начальник управления департамента вн. 
дел Карагандинской области
Государственный  стандарт,  СТ  РК  1042-2001  «Органи-
зационно-распорядительная документация. Требования 
к  оформлению  документов»  –  основной  нормативный 
акт,  устанавливающий  правила  оформления  организа-
ционно-распорядительной  документации  (постановле-
ний,  распоряжений,  приказов,  решений,  протоколов, 
актов, писем и др.).
Предлагаемое пособие раскрывает положения стандар-
та, содержит дополнительную нормативную и справоч-
ную информацию, образцы бланков, примеры оформ-
ления документов.
Издание предназначено для учащихся, студентов, работ-
ников органов государственного управления и всех, кто 
заинтересован правильно и грамотно оформлять доку-
менты.
Содержание: Введение. Правовые основы подготов-
ки и оформления документов. Структура, содержание, 
область применения стандарта. Состав реквизитов доку-
ментов. Требования к оформлению реквизитов докумен-
тов.  Требования  к  бланкам  документов  и  оформлению 
документов. Требования к изготовлению, учету, исполь-
зованию и хранению бланков с воспроизведением госу-
дарственного герба Республики Казахстан. Приложения 
Б, В, Г и Д к стандарту СТ РК 1042-2001. Международные 
стандарты на документацию. Переписка с зарубежными 
партнерами. Термины и определения по делопроизвод-
ству и архивному делу. 
2010/ 240 c./ 84х108 
1
/
32 
ISBN 978-601-292-079-6 
 
оформление 
документов 
Учебное пособие

89
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Құқық
Право
СеЙІЛханоВ е.Т. 
Бұл  оқу  құралы  Қазақстан  Республикасының  Білім 
және ғылым министрлігі бекіткен білім беру стандарты 
(үлгісі) және осы пән бойынша типтік оқу бағдарламасы 
негізінде әзірленген. 
Оқу  құралында  Қазақстан  Республикасының  аудандық 
және  оған  теңелген  соттарында,  сондай-ақ  облыстық 
және  оған  теңелген  соттарында  іс  жүргізу  нұсқамасын 
(инструкциясын)  негізге  ала  отырып,  аталған  соттар-
да  іс  жүргізуді  ұйымдастыру,  сотқа  келіп  түскен  кор-
респонденцияларды  қабылдап  алу  және  ресімдеу, 
олардың қозғалысын ұйымдастыру және тіркеу, соттан 
жөнелтілетін  корреспонденцияны  адресатқа  жөнелту 
мәселелері қарастырылады.  
Оқу  құралы  «Құқықтану»  мамандығы  бойынша  кол-
ледж  оқушыларына,  сот  мамандарына,  мемлекеттік 
тілде іс жүргізуге қатысы бар тұлғаларға арналған.
МазМұны:  Алғы  сөз.  «Сот  ісін  жүргізу»  курсы-
на  кіріспе.  Аудандық  және  оған  теңестірілген  сот  ісін 
жүргізуді  ұйымдастыру  және  сот  қызметкерлері  ара-
сында  міндеттерді  айқындау.  Аудандық  және  оған 
теңестірілген сотқа келіп түскен кіріс хат-хабарды (кор-
респонденцияны)  қабылдау,  тіркеу  және  есепке  алу. 
Шығыс  хат-хабарлар  мен  сот  құжаттарын  жөнелту. 
Сотқа келуші азаматтарды қабылдау және құжаттардың 
орындалуын бақылау. Сот істері мен басқа да материал-
дарды тіркеу және есепке алу. Сот істерін қарауға дейінгі 
ресімдеу  және  адамдардың  сотқа  келуін  қамтамасыз 
ету.  Сот  істерін  оларды  қарағаннан  кейін  ресімдеу. 
Апелляциялық  жеке  шағымдар  мен  наразылықтарды 
қабылдау  және  есепке  алу.  Сот  істерін  танысуға  беру  
және  сот  құжаттарын  беру  тәртібі.  Сот  актілерін 
орындауға  келтіру.  Заттай  дәлелдемелер  мен  жеке  ба-
сын куәландыратын құжаттарды есепке алу және сақтау. 
Аудандық соттың мұрағатын ұйымдастыру және сот ста-
тистикасын жүргізу. Аудандық және оларға теңестірілген 
соттардың істер номенклатурасы. «Сот ісін жүргізу» пәні 
бойынша емтихан сұрақтары. Тест сұрақтары. 
2011 / 96 б./ 84х108 
1
/
32
ISBN 9965-35-477-4 
Сот ісін жүргізу 
2-басылым 
Оқу құралы
инТыКБаеВ М.К., кандидат юридических наук, профес-
сор  кафедры уголовного права и процесса, Юридическая ака-
демия «Фемида», г. Караганда
В учебном пособии по основам правовой статистики ос-
вещаются все основные вопросы этой дисциплины.  
Пособие  предназначено  для  учащихся  учебных  заведе-
ний  среднего  профессионального  образования,  готовя-
щих специалистов юридического профиля, а также ра-
ботников правоохранительных органов.
Содержание: Введение. Программа изучения курса. 
Понятие и  содержание  правовой  статистики: Понятие, 
предмет  правовой  статистики  и  ее  основные  отрасли. 
Методы правовой статистики и их общая характеристи-
ка. Значение правовой статистики в практической рабо-
те.  История  статистики:  Зарождение  и  развитие  учет-
но-статистических  работ.  Становление  и  дальнейшее 
развитие  статистической  науки.  Статистическая  наука 
на современном этапе. Общая характеристика мировой 
криминальной статистики. Методы статистического на-
блюдения: Понятие и содержание уголовной статисти-
ки,  ее  взаимодействие  с  другими  науками.  Уголовная 
статистика, ее значение в практике деятельности право-
охранительных  органов.  Понятие,  формы  статистиче-
ского наблюдения и организация его проведения. Виды 
и способы статистического наблюдения. Методы сводки 
и группировки. Понятие и содержание статистической 
сводки  и  группировки.  Виды  группировок  и  основа-
ния их классификации. Методы представления данных 
правовой статистики. Методы статистического анализа: 
понятие и основные задачи. Абсолютные и относитель-
ные величины и их применение в правовой статистике. 
Средние  величины  и  их  применение.  Статистическое 
изучение динамики правовых явлений. Закон РК от 22 
де кабря  2003  г.  №510-II  «О  государственной  правовой 
ста тистике и специальных учетах». 
2008/ 248 с./ 84х108 
1
/
32
ISBN 9965-35-298-4
.
основы правовой 
статистики
Учебное пособие

90
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Мемлекет және 
құқық теориясы
Оқулық
СаПарҒаЛиеВ Ғ.С., иБраеВа а.С.
Оқулық  заң  оқу  орындарының  алғашқы  курс 
студенттеріне  арналған.  Кітапта  мемлекет  пен  құқық 
теориясының  негізгі  ұғымдары  жан-жақты  зерделеніп, 
тәуелсіз  Қазақстан  мемлекеті  мен  ұлттық  құқық 
жүйесінің  теориялық  мәселелеріне  ерекше  назар 
аударылған.
Оқулық заң саласында қызмет етіп жүрген азаматтарға 
да пайдалы мәлімет береді.
Оқулық  өңделген  және  толықтырылған  жаңа  нұсқа-
сымен ұсынылып отыр.
МазМұны:    Алғы  сөз.  Мемлекет  және  құқық 
теориясының  пәнi  және  әдiстерi.  Мемлекет  және 
құқықтың пайда болуы.Мемлекет ұғымы және белгiлерi. 
Мемлекеттiң  мәнi  мен  функциялары.  Мемлекеттiң 
механизмi.  Мемлекет  нысаны  (формасы).  Мемлекет 
типтерi.  Құқықтық  мемлекет  және  азаматтық  қоғам. 
Саяси  жүйе  және  мемлекет.  Құқық  ұғымы.  Құқықтың 
әлеуметтiк  нормалар  жүйесiндегi  орны.    Құқықтың 
қайнар  көздері.  Құқықтық  норма.  Құқық  жүйесi.  Он 
бесiншi  тақырып.  Құқық  шығармашылығы.  Заңдарды 
жүйелеу.  Құқықтық  қатынастар.  Құқықты  жүзеге 
асыру.  Құқықты  түсiндiру  (талқылау).  Құқықтық 
сана  және  құқықтық  мәдениет.  Заңды  (құқыққа  сай) 
мiнез-құлық.  Заң  алдындағы  жауаптылық.  Заңдылық 
және  құқықтық  тәртiп.  Тұлға,  құқық  және  мемлекет. 
Қазақстан  Республикасының  жалпы  сипаты.  Қазақстан 
Республикасының  өкімет  органдарының  жалпы  сипа-
ты. Қазақстан Республикасының құқықтық жүйесi. Осы 
заманғы құқықтық жүйелер. Экономика, құқық, саясат, 
мемлекет.  Құқық,  мемлекет  және  адамзат  қоғамының 
ғаламдық  проблемалары.  Мемлекет  және  құқық 
теориясының  негiзгi  ұғымдарының  түсiндiрме  сөздiгi. 
Қосымшалар.  Қазақстан  Республикасының  Конститу-
циясы.  1995  жылғы  30  тамызда  республикалық  рефе-
рендумда қабылданды. «Нормативтік құқықтық актілер 
туралы»  Қазақстан  Республикасының  1998  жылғы  
24 наурыздағы Заңы.
2014. – 288 б./ 70х100 1/16.
ISBN 978-601-292-848-8
Құқық
Право
КаКиМоВа М. 
Данный  учебник  ориентирован  на  получение  четких 
и  упорядоченных  знаний,  необходимых  каждому  уча-
щемуся  –  будущему  сотруднику  правоохранительных 
органов.  В  нем  освещаются  основные  вопросы  теории 
государства и права как учебной дисциплины. Издание 
включает  программу  курса,  терминологический  сло-
варь, тесты, контрольные вопросы. 
Книга  предназначена  для  преподавателей,  студентов, 
обучающихся  по  специальности  0201000  «Правоведе-
ние», студентов юридических колледжей и всех интере-
сующихся  вопросами  основ  теории,  истории  государ-
ства и права.
Содержание:  Предмет, метод теории государства и 
права.  Теория  государства  и  права  как  наука.  Предмет 
теории  государства  и  права  как  учебной  Дисциплины. 
Место и роль теории государства и права среди обще-
ственных и юридических наук. Методы изучения теории 
государства и права. Понятие государства, происхожде-
ние и его основные признаки, функции. Основные тео-
рии  происхождения  государства.  Многообразие  опре-
делений государства. Типология государств .  Функции 
государства.    Формы  государства.  Понятие  и  элементы 
форм  государства.  Форма  государственного  правления. 
Форма  государственного  устройства. Политический ре-
жим. Механизм (аппарат) государства. Государственная 
власть. Орган государства. Механизм государства. Клас-
сификация государственных органов.Механизм государ-
ственной  власти.  Государство  в  политической  системе 
общества. Политическая система и ее элементы. Место 
и  роль  государства  в  политической  системе  общества. 
Понятие,  сущность  права  Основные  концепции  по-
нимания права. Сущность и признаки права. Функции 
права. Принципы права. Типы права. Право в системе 
социальных  норм.  Социальные  нормы.  Право  и  мо-
раль. Формы (источники) права Понятие формы права. 
Правовой обычай, нормативный договор, юридический 
прецедент. Нормативно-правовой акт. Действие норма-
тивно-правовых актов во времени, в пространстве и по 
кругу лиц. Нормы права: понятие и признаки. Понятие 
нормы права. Структура нормы права. Виды правовых 
норм.Способы изложения юридических норм в норма-
тивных  актах  государства.  Правотворчество.  Понятие 
правотворчества.  Правовая  культура.  Правовой  ниги-
лизм. Правомерное поведение, правонарушение и юри-
дическая ответственность.Правомерное поведение и его 
виды. Правонарушения: признаки, состав и виды. Юри-
дическая ответственность и ее виды. Законность и право-
порядок. Понятие законности и ее признаки. Правопо-
рядок как следствие законности. Правовое государство и 
гражданское общество. Правовое государство и его при-
знаки. Гражданское общество. 
2014. – 256 стр./ 84х108 1/32
ISBN 978-601-92-992-8
основы теории  
государства и права  
Учебник

91
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание 
Құқық
Право
жаМПеЙІСоВ д., жаМПеЙІСоВ д.
Оқулықта  аталған  құқық  салаларының  негізгі 
теориялық  мәселелері  баяндалған.  Еңбек  құқығы 
және  әлеуметтік  қамсыздандыру  құқығының  жал-
пы  және  ерекше  бөлімдері,  нормативтік  актілердің 
жаңартылған  мәтіндері  енгізілген.  Сонымен  қатар, 
оқулықта  білімдерді  бекітуге  арналған  тест  сұрақтары, 
құқықтық  тапсырмалар  және  өздігінен  дайындалуға 
арналған  сұрақтар,  білім  алушылардың  материал-
дарды  меңгеруін  жеңілдету  үшін  сызбалар,  кестелер, 
тәжірибелік құжаттардың үлгілері берілген.
Оқулық  техникалық  және  кәсіптік  білім  беретін  оқу 
орындарының оқушыларына және оқырмандардың кең 
көлеміне арналған.
МазМұны:  Алғы  сөз.  Еңбек  құқығының  ұғымы,  пәні, 
әдісі. Еңбек құқығының жүйесі және оның қайнар көздері, 
қағидалары.  Еңбек  құқығының  субъектілері.  Кәсіптік 
одақтар.  Әлеуметтік  әріптестер.  Тиісті  мемлекеттік  және 
беймемлекеттік  органдар.  Еңбек  шартының  тарапта-
ры,  мағынасы  және  жасасу  тәртібі,  қолданылу  мерзімі. 
Қызметкерлердің тәртіптік жауапкершілігі. Материалдық 
жауапкершілік  ұғымы.  Материалдық  жауапкершілік 
жағдайында  келтірілген  зиянды  өтеудің  тәртібі  және 
оны  анықтау.  Еңбекті  қорғау  ұғымы  және  қағидаттары. 
Еңбекті  қорғаудағы  мемлекеттік  басқару.  Жазатайым 
оқиғаларды тексеру мен есебі. Еңбек дауларының ұғы мы 
және  себептері.  Жұмыспен  қамту  ұғымы,  маңызы  және 
азаматтардың  жұмыспен  қамту  облысындағы  құқықта-
ры.  Жұмыссыздың  құқықтық  мәртебесі.  Әлеуметтік 
қам сыз дандыру  құқығының  ұғымы,  пәні,  әдісі,  жүйесі, 
қайнар көздері, қағидаттары. Әлеуметтік қамсыздандыру 
құқығының  ұғымы,  пәні,  әдістері  және  функциялары, 
жүйесі  және  қайнар  көздері.  Әлеуметтік  қамсыздандыру 
бойынша  құқықтық  қатынастар.    Еңбек  стажы.  Зейнет-
ақымен  қамсыздандыруды,  жәрдемақыларды  құқықтық 
реттеу. Қосымшалар. Тест сұрақтары. Еңбек құқығы және 
әлеуметтік  қамсыздандыру  құқығы  бойынша  тапсырма-
лар. Кітапнама. Сызбалар. Тәжірибелік құжаттардың үлгі-
лері. Нормативтік-құқықтық актілер. 
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Сұхбат 5-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы Ойталқы АҢдатпа
2015 -> Ажал ошағына айналды баспасөз — 2016 Мінбер
2015 -> АҢдатпа 6-бет 3-бет
2015 -> Соңы 8-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы АҢдатпа
2015 -> Сапасын дамыту жолдары
2015 -> Ж. Тәшенов Хрущев үшін неге ұялды?
2015 -> Ж. Бірегей тұлға Қапез Қожахметов, Мағжан Садыханұлы
2015 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды
2015 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   58
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет