Мазмұны Бастаужүктеу 5.55 Kb.

бет1/13
Дата14.09.2017
өлшемі5.55 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Пайдаланушы н
ұсқаулығы
Xperia

 Z3 Tablet Compact
SGP611/SGP612

Мазмұны
Бастау........................................................................................... 6
Осы пайдаланушы н
ұсқаулығы туралы................................................................ 6
Шолу..........................................................................................................................6
Құрастыру................................................................................................................ 7
Экран 
қорғанысы..................................................................................................... 8
Құрылғыны бірінші рет іске қосу............................................................................8
Ма
ған Google™ есептік жазбасы не үшін қажет?................................................. 9
Құрылғы қауіпсіздігі.................................................................10
Құрылғыңыз қорғалғанына көз жеткізу..............................................................10
Экранды 
құлыптау.................................................................................................10
Құрылғының құлпын автоматты түрде ашу.......................................................12
Құрылғының идентификациялық нөмірін табу.................................................. 16
Жо
ғалған құрылғыны табу ..................................................................................16
Негіздерді үйрену..................................................................... 18
Сенсорлы экранды пайдалану..............................................................................18
Экранды 
құлыптау және құлыпты ашу............................................................... 20
Негізгі экран............................................................................................................ 20
Қолданбалар экраны............................................................................................. 21
Жылжу ба
ғдарламалары.......................................................................................22
Виджеттер...............................................................................................................23
Т
өте жолдар және қалталар.................................................................................23
Фон ж
әне тақырыптар........................................................................................... 24
Скриншот т
үсіру..................................................................................................... 24
Хабарландырулар..................................................................................................25
К
үй тақтасындағы белгішелер............................................................................. 27
Қолданбаға жалпы шолу.......................................................................................29
Батарея және техникалық қызмет көрсету.......................... 31
Құрылғыны зарядтау............................................................................................ 31
Батарея мен 
қуатты басқару................................................................................ 32
Құрылғыны жаңарту............................................................................................. 33
Компьютерді пайдаланып техникалы
қ қызмет көрсету..................................... 34
Қойма және жад.....................................................................................................35
Мазм
ұнның қосалқы көшірмесін жасау және қалпына келтіру........................ 37
Қолданбаларды жүктеп алу....................................................41
Google Play™ сайтынан 
қолданба жүктеу........................................................... 41
Қолданбаларды басқа көздерден жүктеу........................................................... 41
Интернет және желілер............................................................42
Интернетте шолу....................................................................................................42
Wi-Fi.........................................................................................................................42
2

Xperia Link™ к
өмегімен кіру нүктесі ретінде пайдалану.....................................44
VPN желілері...........................................................................................................44
Құрылғыдағы деректерді синхрондау..................................45
Онлайн есептік жазбаларымен синхрондау.........................................................45
Microsoft® Exchange ActiveSync® 
қызметімен синхрондау................................ 45
Негізгі параметрлер..................................................................47
Кіру параметрлері.................................................................................................. 47
Дыбыс де
ңгейі........................................................................................................47
Кедергі жасамау режиміні
ң параметрлері........................................................... 48
Экран параметрлері............................................................................................... 49
Қолданба параметрлері........................................................................................ 50
Қолданбаларды бастапқы күйіне келтіру............................................................51
Арман...................................................................................................................... 52
Тіл параметрлері.................................................................................................... 53
К
үн және уақыт......................................................................................................53
X-Reality™ for mobile.............................................................................................. 53
Өте ашық режим....................................................................................................54
Дыбысты 
ұлғайту...................................................................................................54
Шуды басу...............................................................................................................54
Бірнеше пайдаланушы тіркелгілері.......................................................................55
Мәтін теру...................................................................................58
Экранды
қ пернетақта............................................................................................ 58
Ауызша енгізу к
өмегімен мәтін енгізу.................................................................. 59
М
әтін түзету........................................................................................................... 59
Экранды
қ пернетақтаны пайдалану.....................................................................60
Контактілер................................................................................ 62
Контактілерді тасымалдау.....................................................................................62
Контактілерді іздеу ж
әне көру.............................................................................. 63
Контактілерді 
қосу және өңдеу............................................................................ 64
Медициналы
қ және төтенше жағдай байланыс ақпаратын қосу..................... 64
Та
ңдаулылар мен топтар......................................................................................66
Контакт а
қпаратын жіберу.....................................................................................66
Контактілер 
қолданбасында қайталанатын жазбаларды болдырмау.............. 66
Контактілерді
ң сақтық көшірмесін жасау............................................................ 67
Электрондық пошта................................................................. 68
Электронды
қ поштаны орнату..............................................................................68
Хабарлар жіберу ж
әне алу....................................................................................68
Электронды
қ пошта хабарларын ұйымдастыру................................................. 69
Электронды
қ пошта жазбасының параметрлері................................................ 70
Gmail™.................................................................................................................... 70
Музыка........................................................................................72
Құрылғыға музыка тасымалдау...........................................................................72
3

Музыка ты
ңдау.......................................................................................................72
Музыка негізгі экраныны
ң мәзірі.......................................................................... 74
Ойнату тізімдері......................................................................................................74
Музыкамен б
өлісу..................................................................................................75
Дыбысты жа
қсарту.................................................................................................75
TrackID™ к
өмегімен музыканы анықтау.............................................................. 75
FM радиосы............................................................................... 77
Радио ты
ңдау.........................................................................................................77
Та
ңдаулы радио арналар......................................................................................78
Дыбыс параметр/і...................................................................................................78
Камера........................................................................................ 79
Фотосуреттер т
үсіру және бейнелерді жазу........................................................79
Беттерді табу.......................................................................................................... 80
Жыми
ған жүздерді түсіру үшін Smile Shutter™ технологиясын пайдалану..... 80
Фотосуреттерге географиялы
қ орындарды қосу................................................ 81
Жалпы камера параметрлері................................................................................ 81
Фотокамера параметрлері.....................................................................................84
Бейнекамера параметрлері...................................................................................87
Альбомдағы фотосуреттер мен бейнелер...........................90
Фотосуреттер мен бейнелерді к
өру......................................................................90
Фотосуреттермен, бейнелермен б
өлісу және оларды басқару.........................91
Фотосуреттерді 
өңдеу қолданбасын пайдаланып суреттерді өңдеу............... 92
Бейне 
өңдегіш қолданбасымен бейнелерді өңдеу............................................93
Фотосуреттер мен бейнелерді жасыру.................................................................94
Альбом негізгі экраныны
ң мәзірі..........................................................................94
Картадан фотосуреттерді к
өру............................................................................. 95
Бейнежазбалар......................................................................... 97
Бейне 
қолданбасында бейнелер көру................................................................. 97
Бейне мазм
ұнды құрылғыға тасымалдау...........................................................98
Бейне мазм
ұнды басқару......................................................................................98
Movie Creator...........................................................................................................98
Байланыс мүмкіндігі.............................................................. 100
Кабель ар
қылы теледидарда құрылғының экран көшірмесін жасаңыз........100
Құрылғының экран көшірмесін сымсыз көрсету..............................................100
DLNA Certified™ 
құрылғыларымен мазмұн ортақтастыру.............................. 101
Құрылғыны USB аксессуарларына жалғау.......................................................104
Құрылғыны DUALSHOCK™ сериялы сымсыз контроллеріне қосу................ 105
NFC........................................................................................................................105
Bluetooth® сымсыз технологиясы.......................................................................107
4

Уақытыңызды үнемдейтін Smart бағдарламалары мен
мүмкіндіктері........................................................................... 110
Керек-жара
қтарды басқару және Smart Connect™ бағдарламасымен
орнату....................................................................................................................110
Құрылғыңызды фитнес құралы ретінде ANT+™ технологиясымен бірге
пайдалану..............................................................................................................111
Құрылғыны әмиян ретінде қолдану...................................................................112
Саяхат және карталар............................................................ 113
Орынды аны
қтау қызметтерін қолдану............................................................. 113
Google Maps™ and шарлау..................................................................................113
Құрылғыны автокөліктің аудио жүйесімен пайдалану.................................... 113
Ұшақ режимі.........................................................................................................114
Күнтізбе және оятар................................................................115
К
үнтізбе.................................................................................................................115
Са
ғат..................................................................................................................... 116
Қолжетімділік...........................................................................119
Ұлғайту қимылдары............................................................................................ 119
Үлкен мәтін.......................................................................................................... 119
Т
үсті түзету...........................................................................................................119
TalkBack................................................................................................................. 119
Қолдау және құқықтық ақпарат............................................121
«
Қолдау» қолданбасы.........................................................................................121
М
әзірлер мен қолданбалардағы анықтама...................................................... 121
Құрылғыда диагностикалық тексерулерді іске қосу.........................................121
Қайта іске қосу, қалпына келтіру және жөндеу................................................ 122
Ба
ғдарламалық құралымызды жақсартуға көмектесіңіз................................123
Кепілдік, МСК ж
әне пайдалану туралы нұсқаулар........................................... 124
Құрылғыны қайта өңдеу.................................................................................... 124
Құқықтық ақпарат............................................................................................... 124
5

Бастау
Осы пайдаланушы нұсқаулығы туралы
Б
ұл Xperia™ Z3 Tablet CompactAndroid™ 6.0 бағдарламалық құрал нұсқасына
арнал
ған пайдалану нұсқаулығы. Құрылғыңызда бағдарламалық құралдың қай нұсқасы
орнатыл
ғанын білмесеңіз, оны «_Қойма'>Параметрлер_>_Планшет_туралы_>_Android™_нұсқасы'>Параметрлер» мәзірі арқылы тексеруге болады.
Жүйе және қолданба жаңартулары құрылғыдағы мүмкіндіктерді осы пайдаланушы
нұсқаулығында сипатталғаннан басқаша жолмен көрсетуі мүмкін. Жаңартуда Android™
нұсқасына әсер етілмеуі мүмкін. Бағдарламалық құрал жаңартулары туралы қосымша
ақпарат алу үшін Құрылғыны жаңарту бөлімін 33 бетінде қараңыз.
Құрылғының ағымдағы бағдарламалық құрал нұсқасын тексеру
1
Негізгі экран экранынан   белгішесін т
үртіңіз.
2
Параметрлер > Планшет туралы > Android™ нұсқасы опциясын тауып
т
үртіңіз.
Құрылғының үлгі нөмірін және атауын табу үшін
1
Негізгі экран ішінде   белгішесін т
үртіңіз.
2
 белгішесін тауып, т
үртіңіз.
Құрылғының үлгі нөмірі мен атауы көрсетіледі.
Қызметтер мен мүмкіндіктер шектеулері
Осы пайдаланушы н
ұсқаулығында сипатталған кейбір қызметтерге және мүмкіндіктерге кейбір
елдерде немесе айма
қтарда, я болмаса, кейбір желілерде немесе қызмет көрсетушілерде қолдау
к
өрсетілмейді. GSM халықаралық жедел қызмет нөмірін құрылғы мобильді желіге қосулы болса,
әрқашан барлық елдерде, аймақтарда және барлық қызмет көрсетушілерде пайдалануға
болады. На
қты бір қызметтің немесе функцияның қол жетімділігі туралы және қатынас немесе
пайдалану 
үшін қосымша ақы төлеу туралы ақпарат алу үшін желі операторына немесе қызмет
к
өрсетушіге хабарласыңыз.
Осы н
ұсқаулықта сипатталған белгілі бір мүмкіндіктер мен қолданбаларды пайдалану интернетке
қосылуды қажет етуі мүмкін. Интернетке құрылғыдан қосылғанда деректер байланысының
берілуін бастау м
үмкін. Қосымша ақпарат алу үшін сымсыз желі қызмет көрсетушісіне
хабарласы
ңыз.
Шолу
6
Б
ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

1
Зарядтау/ескерту жары
ғы
2
Динамик
3
Алды
ңғы камера объективі
4
Жары
қ сенсоры
5
Гарнитура 
ұяшығы
6
Микрофон
7
Қуат пернесі
8
Дыбыс де
ңгейі/масштабтау пернесі
9
Динамик
10
Зарядта
ғыш/USB кабелі портының қақпағы
11
Негізгі камера объективі
12
GPS антеннасыны
ң аумағы
13
NFC™ аны
қтау аумағы
14
Зарядтау док-станциясыны
ң жалғағышы
15
Жад картасы 
ұясының қақпағы
16
Негізгі Wi-Fi/Bluetooth антеннасыны
ң аумағы
17
Екінші Wi-Fi антеннасыны
ң аумағы
Құрастыру
Экран
ға пластиктен жасалған қорғаныс пленка жабыстырылады. Сенсорлы экранды пайдаланбас
б
ұрын осы пленканы алып тастау керек. Әйтпесе, сенсорлы экран тиісті түрде қызмет етпеуі
м
үмкін.
Жад картасын салу
Жад картасын енгізу үшін дұрыстап ұшталған қаламды немесе оған ұқсас құралды
пайдаланыңыз.
7
Б
ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

1
Жад картасы 
ұясының қақпағы мен құрылғы арасындағы саңылауға тырнағыңызды
кіргізіп, 
қақпақты шешіп алыңыз.
2
Жад картасын жад картасыны
ң ұясына алтын түсті контактілер бар бетін төмен қаратып
орналастыры
ңыз, содан соң жад картасын ұяға құлыптанған дыбыс шыққанша басыңыз.
3
Жад картасы 
қақпағын орнына бекітіңіз.
Жад картасын алу үшін
1
Құрылғыны өшіріп, жад картасы ұясының қақпағын ажыратыңыз.
2
Жад картасын ішіне 
қарай басып, одан кейін дереу шығарып алыңыз.
3
Жад картасын толы
ғымен сыртқа қарай сүйреп, шығарып алыңыз.
4
Қақпақты қайта бекітіңіз.
1-қадамда құрылғыны өшірмей жад картасын алуға да болады. Бұл әдісті пайдалану үшін
алдымен жад картасын ажырату керек. Параметрлер > Қойма тармағын түртіңіз, содан
кейін Сақтау картасы жанында   белгішесін түртіңіз, содан кейін жоғарыдағы
нұсқаулардың қалғанын орындаңыз.
Экран қорғанысы
Құрылғыны пайдаланбас бұрын, мөлдір үлдірді шығып тұрған бөлігінен тартып, алып
тастаңыз.
Құрылғыны сіздің Xperia™ моделіңізге арналған Sony маркалы экран жабынымен немесе
қорғағышымен қорғау ұсынылады. Үшінші тарапты экранды қорғау керек-жарақтарын пайдалану
сенсорларды, объективтерді, динамиктерді немесе микрофондарды жауып
құрылғының дұрыс
ж
ұмыс істеуіне кедергі жасауы және кепілдіктің күшін жоюы мүмкін.
Құрылғыны бірінші рет іске қосу
Құрылғыңызды бірінші рет қоспас бұрын кем дегенде 30 минут зарядтауға кеңес беріледі.
Құрылғы зарядталып тұрғанда, оны пайдалана беруге болады. Зарядтау туралы қосымша
а
қпаратты Құрылғыны зарядтау бөлімінде 31 бетінде қараңыз.
Құрылғыны алғаш рет іске қосқанда реттеу нұсқаулығы негізгі параметрлерді
конфигурациялау
ға, құрылғыны жекелендіруге және есептік жазбаалрға (мысалы, Google™
есептік жазбасына) кіруге к
өмектеседі.
Құрылғыны қосу
Құрылғыны алғаш рет қоспас бұрын ол кем дегенде 30 минут зарядталуын қамтамасыз
етіңіз.
8
Б
ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

1
Құрылғы дірілдегенше   қуат түймесін басып, ұстап тұрыңыз.
2
Құрылғы іске қосылуын біраз күтіңіз.
Құрылғыны өшіру
1
Опциялар м
әзірі ашылғанша   қуат түймесін түртіп ұстап тұрыңыз.
2
Опциялар м
әзірінде Өшіру түймесін түртіңіз.
Құрылғының өшуі біраз уақыт алуы мүмкін.
Маған Google™ есептік жазбасы не үшін қажет?
Sony шы
ғарған Xperia™ құрылғыңыз Google™ компаниясының Android™ платформасында
ж
ұмыс істейді. Құрылғыны сатып алған кезде, оған бірқатар Google™ қолданбалары мен
қызметтері орнатылып тұрады, мысалы, Gmail™, Google Maps™, YouTube™ және Android™
қолданбаларын жүктеп алуға арналған Google Play™ онлайн дүкеніне кіруге мүмкіндік беретін
Play Store™ 
қолданбасы. Осы қызметтердің мүмкіндіктерін барынша пайдалану үшін сізге
Google™ есептік жазбасы 
қажет. Мысалы, Google™ есептік жазбасы төмендегілерге үшін талап
етіледі:

Google Play™ д
үкенінен қолданбалар жүктеп, оларды орнату.

Электронды
қ поштаны, контактілерді және күнтізбені Gmail™ қолданбасымен қадамдастыру.

Hangouts™ 
қолданбасы арқылы достармен әңгімелесу.

Google Chrome™ веб браузері ар
қылы сайттарды қарау тарихы мен бетбелгілерді қадамдастыру.

Xperia™ Companion 
қолданбасымен бағдарламалық құралды жөндегеннен кейін рұқсатыңыз бар
пайдаланушы екені
ңізді дәлелдеңіз.

my Xperia™ немесе Android™ Device Manager 
қызметтері арқылы жоғалған я ұрланған
құрылғыны қашықтан табу, құлыптау немесе тазалау.
Android™ ж
әне Google™ туралы қосымша ақпарат алу үшін, http://support.google.com сайтына
өтіңіз.
Google™ есептік жазбаңыздың пайдаланушы аты мен кілтсөзін есіңізде сақтау өте
маңызды. Кейбір жағдайларда, қауіпсіздікке қатысты себептерге байланысты өзіңізді
Google™ есептік жазбаңызбен айқындауыңыз қажет болуы мүмкін. Мұндай жағдайларда
Google™ пайдаланушы атыңыз бен кілтсөзіңізді енгізе алмасаңыз, құрылғы құлыпталады.
Сондай-ақ сізде бірнеше Google™ есептік жазбасы болса, тиісті есептік жазбаның
мәліметтерін енгізуді ұмытпаңыз.
Құрылғыңызға Google™ тіркелгісін орнату
1
Негізгі экран м
әзірінен   белгішесін түртіңіз.
2


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал