Маусым июня жылжүктеу 362.67 Kb.

бет1/4
Дата15.02.2017
өлшемі362.67 Kb.
  1   2   3   4

№23

(8591)


маусым

июня

жыл

года

auliekol_pressa@mail.ru12

2014

 

құсмұрын теміржол бекетінің 

70 және поселкенің 75 жылдығына

Облыстағы  ірі  теміржол  бекетінің  бірі  Құсмұрын.  Ол  темір-

жолшылар  мекені,  бұл  салада  аталары,  әкелері  бастаған  істі  бала-

лары,  немерелері  күні  бүгінге  дейін  жалғастыруда.  Мұнда  сонымен 

қатар ауылының атағын шығарып жүрген спортшы жастар да көптеп 

саналады.

Спорт кешені ашылды

Мамыр  айының  соңғы  күні 

вокзал  маңы  ығы-жығы,  мере-

кеге  сай  алқызыл  гүлдермен, 

шарлармен  безендіріліп,  ерек-

ше  мерекелік  әуезге  бөленген. 

Бұл  күні  поселке  өміріндегі  екі 

елеулі  оқиға  қарсаңында  стан-

са  ғимаратында  “Тұмар”  атты  

спорт  кешені  есігін  айқара 

ашты.  Бұл  бастаманың  ашы-

луына 

облыстық кәсіподақ 

ұйымы  ұйытқы  болды.  Жалпы 

теміржолшылар  қауымы  үшін 

ақ түйенің қарны жарылған күн 

болды. 

Мереке асқақтаған мемлекет-тік  әнұранмен  басталды.  Сал-

танатты  рәсімге  арнайы  келген 

Қостанай  теміржол  бөлімшесі-

нің  директоры  Ермек  Темірбаев 

құсмұрындықтарды  үлкен  ма-

ңызға  ие болған спорт кешенінің 

ашылу салтанатымен құттықтап, 

игі  тілегін  жолдады.  Мерекеде 

ақ  тілектер  мен  жүректен  шық-              

қан жылы лебіздер көп болды. 

Спорт  кешенінің  лентасын 

Құрметті  теміржолшы-ардагер 

Мансұр  Қотыров,  поселке  әкімі 

Тасқын  Әшімов,  станция  бас-

шысы  Оралбек  Мырзасейітов 

қиды. Шашу шашылды. Тұсауы 

кесілген  кешеннің  босағасын 

аттаған  қадірлі  қонақтар  мен 

теміржолшылардың  көңілі  то-

лып,  қуанышты  сәттің  куәгері                                                                                             

болды.  Бұл  облыс  бойынша 

ашылған бесінші кешен. Барлық 

спорттық құрал-жабдықтар Қы-

тайдан  сатып  әкелінді.  Жатты-

ғудан кейін жуынатын душ бөл-

месі бар, бәрі сайлы.

Халық  игілігі  үшін  осындай 

спорттық-сауықтыру 

кешенін 

тарту еткені үшін құсмұрындық-

тардың  басшылық  пен  кәсіпо-

дақ  ұйымына  айтар  алғыстары 

шексіз. 

Станция  басшысы  Оралбек 

Сұлтанбекұлының айтуынша, әр 

мекеме қызметкерлерінің кешен-

ге  қай  күні  келіп  жаттығуына 

болатыны  туралы  тізім  кестесі 

құрылатын болады. Бұдан былай 

құсмұрындықтардың  спортпен 

шұғылдануына  толық  жағдай 

бар.  Келем  деушілер  үшін  есік 

ашық. Әрі тегін.   

Мереке  барысында  әншілер 

жырдан  шашу  шашып,  бишілер 

өнерімен  тәнті  етіп,  көпшіліктің 

ықыласына бөленді.  

Көптен  күткен  теміржолшы-

лардың  тілегі  орындалды.  Бұл 

салтанатты  күн  баршаның  жү-

регінде қалары сөзсіз. 

4  июня  228  выпускников  Аулиекольского,  Наурзумского  и 

Карасуского  районов  сдали  единое  национальное  тестирование. 

В  этом  учебном  году  по  нашему  району  окончили  школу  275  

учащихся, из них в форме ЕНТ прошли итоговую аттестацию - 

134,  что  составляет  48,7%  от  общего  количества  выпускников                  

района. Средний балл по району составил - 80,12. Качество сдачи 

ЕНТ - 45,5%.

ент-2014


Цифры и факты

Высокие  показатели  средне-

го  балла  обеспечили  выпуск-

ники  Черниговской  СШ  -  101,8 

баллов,  Аманкарагайской  СШ 

им.Н.Островского - 90.

Самый  высокий  балл  набрала 

выпускница  Черниговской    сред-

ней  школы  Чернякова  Екатерина 

- 116 баллов.

Число  участников,  набрав-

ших  100  и  более  баллов  состав-

ляет  21.    Это  шестеро  учащихся 

СШ  им.  Шокана  Уалиханова, 

четверо  -  школы-гимназии  имени 

Султана  Баймагамбетова,  четы-

ре  учащихся  Черниговской  СШ, 

трое    из  Аманкарагайской  СШ 

им.Н.Островского и по одному вы-

пускнику из Новонежинской СШ, 

Кушмурунской  СШ  №121,  СШ 

им.И.Сьянова,  Диевской СШ. 

Черниговская СШ на протяже-

нии  трех  последних  лет  занимает 

первое место. Стабильно высокий 

показатель среднего балла по ЕНТ 

является результатом налаженной 

и  каждодневной  работы  всего  пе-

дагогического коллектива. 

года  могут претендовать на полу-

чение  государственных  образова-

тельных  грантов,  так  как  преодо-

лели пороговый уровень.  

В период сдачи экзамена за со-

блюдением  порядка  проведения 

ЕНТ  следили  государственная 

комиссия,  представители  Мини-

стерства образования и науки РК, 

сотрудники  Комитета националь-

ной  безопасности  и  департамента 

по контролю в сфере образования 

по Костанайской области. 

Тестирование началось в 9 ча-

сов утра, завершилось в 12.30. Во 

время его проведения  фактов на-

рушения правил не наблюдалось.

Хочется  особо  отметить,  что 

выпускники 2014 года были хоро-

шо подготовлены психологически, 

их  отличало  более  ответственное 

отношение к сдаче ЕНТ.

Выпускникам  2015  года  реко-

мендуем готовиться системно, ста-

раясь охватить весь программный 

материал,  а  также  помнить,  что 

успешная  сдача  экзамена  зависит 

только от нас самих.

Гульмира ТОКТАМЫСОВА, 

методист отдела образования

Среди  районов  Костанайской 

области  Аулиеколь  занимает  вто-

рое почетное место, а среди горо-

дов  и  районов  мы  находимся  на  

пятой позиции. 

На  получение  аттестата    “Ал-

тын белгі” претендовали пять вы-

пускников,  и  только  одна  из  них 

Айгуль  Мурзахметова,  выпускни-

ца  средней  школы  имени  Шока-

на  Уалиханова  подтвердила  свои 

знания.  

113 участников ЕНТ текущего Жұмакүл СЫЗДЫҚОВА. Суреттерді түсірген автор

2

12 маусым, 2014 жыл  

ӘулИЕКӨл

Позитив


В центре села Новонежинка выросло новое светлое и комфорта-

бельное здание врачебной амбулатории. Нельзя сказать, что все это 

время новонежинцы оставались без медицинской помощи. Здесь уже 

давно работает небольшой коллектив медработников, которые ока-

зывают  помощь,  лечат  и  занимаются  профилактической  работой  с 

населением.  Но  все  это  делалось  в  неприспособленном  помещении, 

при отсутствии надлежащих условий и оборудования. 

В новой амбулатории светло и уютно

следует  заметить,  что  в 

иных селах нет и этого. сохра-

нить  коллектив  и  имеющееся 

оборудование  новонежинским 

медработникам  помог  глав-

ный  врач  районной  больницы 

сергей  Шульгин.  строитель-

ство  амбулатории  запланиро-

вали еще несколько лет назад, 

так  как  она  вошла  в  програм-

му  “100  школ,  100  больниц”. 

Но,  по  ряду  обстоятельств 

оно  откладывалось.  Причем, 

врачебное  заведение  должно 

было  быть  построено  совсем 

в  другом  месте.  Но  медработ-

ники  выбрали  именно  этот 

небольшой  пустырь  в  центре 

села  недалеко  от  асфальтиро-

ванной дороги. Здесь удобные 

подходы и подъезды. И, когда 

в  очередной  раз  аким  области 

побывал  в  Новонежинке  с  ра-

бочей  поездкой,  неравнодуш-

ные  медработники  поведали 

ему  об  этом,  Нуралы  муста-

фаевич согласился с их довода-

ми.  амбулаторию  построили 

на месте, которое облюбовали 

медики.  строительство  на-

чалось  с  ноября  минувшего 

года,  а  в  последний  майский 

день  объект  ввели  в  эксплуа-

тацию.  Прекрасное  типовое 

здание  не  только  выполняет 

большую  социальную  роль  в 

жизни  сельчан,  но  и  украшает 

облик  села.  Прямо  перед  гла-

зами  входящего  расположена 

аптека, а далее идут кабинеты. 

Откровением для коллектива и 

жителей  села  стал  физиокаби-

нет  с  необходимым  оборудо-

ванием.  Теперь  новонежинцы 

могут  получать  здесь  физио-

лечение,  магнитотерапию  и 

другие  медицинские  услуги. 

Очень  обрадовались  сельчане 

возможности  поправлять  здо-

ровье  в  дневном  стационаре. 

Здесь  могут  пройти  лечение 

сразу  четыре  пациента,  при-

чем у них есть время полежать 

после  полученного  лечения  и 

не  спеша  отправиться  домой. 

Есть теперь у новонежинцев и 

зубной кабинет, пока оснащен 

он  старым  оборудованием,  но 

скоро  положение  изменится. 

Побывав в новой амбулатории 

на днях, глава области дал за-

дание  обновить  оборудование 

зубоврачебного кабинета. Есть 

в новой амбулатории и проце-

дурный,  и  акушерский,  и  при-

вивочный, кабинеты и лабора-

тория.  Имеется  душевая  и  три 

туалета,  причем,  один  из  них 

для инвалидов-колясочников.  

Врачи  ведут  прием  в  про-

сторных  светлых  кабинетах. 

а  для  противотуберкулезной 

службы  отведено  изолирован-

ное  крыло  с  отдельным  вхо-

дом,  водоснабжением  и септи-

ком.  Здесь  тоже  есть  все,  что 

нужно:  комната  для  забора 

крови,  помещение  для  приема 

препаратов  и  кабинет  химиза-

тора.  Коллектив  новонежин-

ских медработников состоит из 

очень  опытных  специалистов. 

30  лет  жизни  отдала  сельской 

амбулатории акушерка Вален-

тина  Ивановна  Гудым.  Не  за-

нимать  опыта  прививочной  и 

патронажной медсестре амине 

аблакатовне садуовой, ведь за 

ее  плечами  15  отданных  меди-

цине лет, врач общей практики 

на приеме взрослых пациентов 

Ирина  александровна  лаври-

ненкова  имеет  девятилетний 

стаж.  Возглавляет  амбулато-

рию тоже врач общей практики 

Наталья Попова, исполняющая 

обязанности  старшего  врача, 

очень  опытный  профессионал 

своего  дела.  Коллективу  уда-

лось  удержаться  и  сохранить 

свое медучреждение в суровые 

годы кризиса и дождаться луч-

ших времен.

-  Очень  радуемся  новому 

зданию,  хорошему  оснаще-

нию, такая обстановка застав-

ляет работать еще лучше, - го-

ворит  Наталья  Ивановна.  По 

ее  словам,  в  селе  немало,  как 

впрочем, и везде, разного рода 

хроников, превуалируют забо-

левания сердечно-сосудистой и 

опорно-двигательной  систем, 

растет  число  заболевших  са-

харным  диабетом.  Отрадно, 

что  в  связи  с  действием  скри-

нинговой  программы  совер-

шенствуется диагностика. Рож-

даемость в селе стабильная. Но 

лечить всегда есть кого. сред-

няя  посещаемость  амбулато-

рии  -  25  человек,  но  бывает  и 

больше.

Остается  добавить,  что  на строительство 

амбулатории 

затрачено  114  млн  тенге  из 

средств  областного  бюджета, 

общая  площадь  амбулатории 

420  кв.  м.  медколлектив  бла-

годарен  местным  властям  за 

прекрасный  подарок,  а  так-

же  отдельное  спасибо  медики 

говорят  всем  хозяйствующим 

объектам,  а  особенно  при-

знательны  лично  Р.митаеву  и 

К.Омарову.

Алла ГРИШУКЕВИЧ

На снимке: врач 

общей практики Б.Спанова 

измеряет давление пациенту

Фото Жумакуль СЫЗДЫКОВОЙ

Тазалық  күні  ауданның 

48  мекеме,  кәсіпорын  мен 

ұйым қызметкерлері жұмыл-

ған 

жұдырықтай болып 

қолдарына  керекті  құрал-

сайманмен 

жарақтанды. 

Олар  жақсы  көңіл-күймен 

бір кісідей ұйымшылдық та-

нытып,  жұмысқа  құлшына 

кірісті.  Барлығы  364  адам 

қатысты.  машина,  трактор 

бәрі  де  сол  жерде.  сенбілік 

сенбілік

Ұйымшылдықпен кірісті“Тазалық  -  денсаулық  кепілі”  демекші,  5  маусым  күні 

бұрынғы  ветеринарлық-санитарлық  утиль  заводы  аума-

ғында экологиялық сенбілік өткізілді. Бұл көпшіліктің бір-

лесе атқаратын ісі. 

Қазіргі уақытта көңілге қаяу түсіріп, жас ұрпақтың діни жат ағымдардың 

жетегіне еруі кең белең алуда. Осыған орай Әмит ишан атындағы мешіттің 

хатиб  имамы  Нұрбол  қажы  Балахметов  Шоқан  Уәлиханов  атындағы  орта 

мектептің 10-11 сынып оқушыларымен кездесу өткізді. Мұндай басқосу Мо-

скалев және №2 Аманқарағай орта мектептерінде де болды. 

діни сауаттылық

жат ағымның алдын алу

    -  ата-бабаларымыз  бір  аллаға  деген  сенімі  арқылы  Отанымызды 

қорғап,  осындай  ұлан-ғайыр  жерді  мұра  етіп  қалдырды.  соны  көзінің 

қарашығындай етіп сақтау - бүгінгі болашақ ұрпақ сендердің қолдарыңда, 

- деп бастады сөзін Нұрбол қажы Исламұлы. Одан әрі қажы бүгінде толып 

жатқан  діни  ағымдар  бар  екенін,  әсіресе  жастардың  солардың  қатарына 

еріп кетпеуі үшін не істеуі және қалай сақтану керектігі жайлы көп мәні мен 

мағынасы мол әңгіме қозғады. 

Ұлттық тәрбие мен отаншылдық рухты үлгі ету арқылы ғана жат ағымға 

кетушілердің бетін кері қайтаруға болатынын, мұсылманшылықтың біздің 

халқымызға  жат  емес  екенін  ұғындыруымыз  керек  екенін  айтты.  Елба-

сы  жолдауында:  “Біз  мұсылманбыз,  оның  ішінде  Әбу  Ханифа  мәзһабын 

ұстанатын сүнниттерміз”, - делінген. Осыдан-ақ біздің зайырлы мемлекеттің 

рухани тірегі - ислам діні екенін аңғаруға тиіспіз. 

жалған  діни  ұйымдар  балалар  мен  жастардың    қажеттіліктері  мен 

қызығушылықтары негізге алынған әдістерді қолданады. Қармаққа жоғары 

сынып  оқушылары,  негізінен  қаланың,  әсіресе  қыз  балалар  жиі  түседі. 

жастардың  мұндай  ұйымдарға    кіруі  бос  уақыттың  аса  көптігінен  және 

бақылаудың жоқтығынан. 

Кездесу барысында ұл-қыздар өздерін толғандырған, атап айтсақ, хид-

жаб кию, суицид туралы, тұмар тағу мәселесі, фанаттар, діни кітаптарды са-

тып алу турасында көптеген сауалдар қойды. Имам осы сұрақтардың бәріне 

де  тиісті  жауабын  қайтарды.  Түлектердің  арасында  діни  оқуға  барғысы 

келетіндері де бар екен. Қажы басқосуды қорытындылай келе, қандай да бір 

сұрақ туындай қалса, мешітке келіп сұрап алуларына болатынын айтты. Жұмакүл ХАКІМЖАНОВА. Суретті түсірген автор

жұмыстарына 

“антрацит-

Кост”, 


“Әулиекөл-сервис” 

жШс-і,  ауданаралық  жол-

пайдалану  кәсіпорны,  “ме-

рей”  мКҚК  ұйымдарының 

техникалары 

тартылды. 

Нәтижесінде  240  куб.м  күл-

қоқыс шығарылды.

“Көз  -  қорқақ,  қол  -  ба-

тыр”  деген  дана  сөз  бар, 

ұйымшылдықпен  құлшына 

кіріскеннен  кейін  тазарып, 

бірқалыпқа келіп қалды. Бәрі 

де адамның өзі, денсаулығы 

үшін жасалады.  

Әулиекөлдің  тазалығы, 

әдемілігі  ел  тұрғындарының 

көңілін  өсіретіні  шындық. 

Ендеше игі іске немқұрайлы 

қарамай,  белсенді  атсалы-

сып,  сенбілікке  бір  кісідей 

шығайық. 

Тазалық жұмысы тек сен-

білік кезінде ғана емес, одан 

кейін  де  жалғасады.  Көп-

тің  күшімен  жасалған  бұл 

жұмыстарды  зая  кетірмей 

ел  тұрғындары  тазалыққа 

үлкен көңіл бөлуге міндетті. 

Жұмакүл ХАКІМЖАНОВА. Суретті түсірген автор


ӘУЛИЕКӨЛ

3

12 маУсым, 2014 жыЛправопорядок

В  четверг,  5  июня  в  районном  центре  во  главе  с 

руководителем  районного  территориального  отде-

ла судебных исполнителей Б.Балабаевым, старшим 

прокурором Раушан Альдикеновой и госавтоинспек-

тором отделения административной полиции РОВД 

В.Зигуном  был  проведен  рейд  по  взысканию  адми-

нистративных штрафов, алиментов в пользу физиче-

ских, юридических лиц. 

Не создавайте 

себе проблем

При  задержании  автомашин  судебными  испол-

нителями было изъято шесть технических паспортов. 

Это  граждане,  которые  не  выплатили  администра-

тивные  штрафы  в  доход  государства.  а  технические 

паспорта будут возвращены после оплаты штрафа и 

предоставлении квитанций в территориальный отдел 

судебных исполнителей. 

Рейд продлится до конца июня. У штрафников есть 

время  подумать  и  вовремя  погасить  задолженность  

во  избежание  административной  ответственности  и 

изъятия правоустанавливающих документов. (Наш корр.)

Фото Жумакуль СЫЗДЫКОВОЙ

В конце мая в районной больнице прошло заседание координацион-

ного совета акимата района по охране здоровья населения и КГУ «Ко-

станайский  областной  центр  по  профилактике  и  борьбе  со  СПИДом», 

также  была  рассмотрена  ситуация  заболеваемости  туберкулезом.  В 

заседании  принимали  участие:  Роза  Нугманова,  заместитель  акима 

района-председатель  координационного  совета  по  охране  здоровья  на-

селения, Сергей Шульгин, главный врач ЦРБ-заместитель председателя 

координационного  совета,  Гульнар  Балабаева,  заместитель  главвра-

ча  по  внутреннему  аудиту-секретарь  координационного  совета,  члены 

комиссии  координационного  совета.  Приглашены  были  заведующая 

организационно-методическим отделом КГУ «Костанайский областной 

центр по борьбе со СПИДом» Райхан Сеитова, руководитель отдела об-

разования района Торехан Жумабаев, представители РОВД, ветеринар-

ной службы, директора школ, сельскохозяйственного колледжа, руково-

дители врачебных амбулаторий, фельдшерских и медицинских пунктов, 

заведующие детскими дошкольными учреждениями.

Коварный  недуг  под  назва-

нием  сПИД  продолжает  распро-

страняться в нашем обществе. ме-

дицинской  службе  удалось  найти 

препарат, поддерживающий тако-

го больного, но излечить его пока 

медицине не под силу. Осложняет 

ситуацию  и  очень  длительный 

инкубационный  период  этого  за-

болевания.  ВИЧ-инфекцию,  как 

известно,  можно  получить  либо 

половым путем, либо она попада-

ет  в  кровь.  Чаще  всего,  ею  зара-

жаются  наркоманы  через  шприц. 

В последнее время в большинстве 

случаев 

преобладает 

половой 

путь  распространения  инфекции. 

И  самый  большой  риск  в  этом 

плане  представляют  контакты  с 

представительницами  коммерче-

ского секса, имеющими в день по 

семь-восемь  контактов.  а  зная, 

наверняка, что лидируют по забо-

леваемости  сПИДом  в  соседней 

России  -  Кемеровская,  Иркутская 

и  Новосибирская  области,  жены 

мужчин,  которые  работают  вах-

товым методом должны заставить 

последних  обследоваться.  Обсле-

довать  необходимо  и  всех  нарко-

зависимых. Очень тревожит факт, 

что  ВИЧ-инфицированные  есть  и 

среди  беременных.  Обследование 

наркозависимых  в  нашем  районе 

не вызывает замечаний. 

-  а  вот  с  беременными  нужно 

работать,  -  говорила  в  своем  вы-

ситуация, наводящая на размышления

актуально

ступлении  Райхан  сеитова.  -  Все 

хорошее  прививается  с  трудом, 

плохое впитывается легко. 

Видимо,  поэтому  из  содержа-

тельного  фильма  с  несколькими 

откровенными  сценами  нередко 

молодые  люди  выбирают  далеко 

не лучшее. среди больных и инфи-

цированных  большая  часть  -  мо-

лодежь от 22 до 29 лет. Учитывая 

наличие  в  районе  железнодорож-

ных станций, градацию населения 

между  Казахстаном  и  соседней 

Россией, следует больше работать 

по профилактике заболевания. Те-

стировать наркозависимых и бере-

менных 1 раз в полгода. В районе 

такая  работа  проводится.  Тести-

роваться  должны  и  те,  кто  рабо-

тает с кровью. В том случае, если 

человек осознает, что были какие-

то  риски,  можно  обследоваться 

анонимно. В обязательном поряд-

ке обследуются насильники. Укло-

няющиеся  наказываются  админи-

стративным  штрафом  до  5  мРП, 

но  крайне  редко,  в  основном,  ме-

дработники пытаются убедить че-

ловека насколько это необходимо. 

Есть  наказания  и  уголовного  ха-

рактера,  они  применяются  к  тем, 

кто,  заведомо зная о своем заболе-

вании, вступает в половые контак-

ты, таких могут лишить свободы. 

Предстоит  еще  много  работать  с 

молодежью,  просвящать  в  вопро-

сах полового воспитания. Ведь не 

секрет,  что  уже  в  школе  молодые 

люди группируются и занимаются 

сексом.  среди  современных  под-

ростков  18  проц.  уже  имеют  по-

ловые  связи.  Поэтому,  отбросив 

ложный стыд, с детьми еще в под-

ростковом  возрасте  нужно  гово-

рить о безопасном сексе. Особенно 

следует серьезно относиться к ава-

рийным ситуациям, возникающим 

в большинстве случаев с теми, кто 

находится  в  группе  риска:  медра-

ботниками, полицейскими. меди-

цинский работник не застрахован 

от получения ВИЧ-инфекции, при 

родах ВИЧ-инфицированной жен-

щины, полицейские в контактах с 

наркоманами  при  изъятии  шпри-

ца  и  т.д.  Хуже  того,  аварийная 

ситуация  может  случиться  с  каж-

дым.  В  области  есть  факт,  когда 

инфекцию получила пенсионерка, 

убиравшая  во  дворе  дома  и  про-

коловшая  ногу  шприцом.  Одним 

словом, медработникам необходи-

мо обследовать 10 проц. населения 

на  ВИЧ-инфекцию  и  в  том  числе 

обязательно  тех,  кто  находится  в 

группе риска. 

Еще  один  вопрос  был  рассмо-

трен  координационным  советом, 

о  том,  какова  ситуация  в  районе 

по  заболеваемости  туберкулезом. 

Главный  врач  противотуберку-

лезной  больницы  макан  сейдах-

метов  сообщил,  несмотря  на  то, 

что  судя  по  анализу  данных  за 

последние  годы,  постоянно  про-

исходят скачки то к снижению,  то 

к  увеличению,  все  же  прослежи-

вается  положительная  динамика, 

то  есть  заболеваемость  снижена. 

Немало  больных  проживает  в  та-

ких населенных пунктах, как Куш-

мурун,  москалевка,  Тимофеевка, 

мырзаколь  и  др.  Заболевание,  в 

основном  распространено  в  среде 

социально  незащищенных  слоев 

населения.  У  многих  туберкулез 

протекает  на  фоне  алкоголизма. 

Особенно  тревожит  заболевае-

мость  детей  и  подростков.  Чаще 

всего,  эти  дети  контактируют  с 

больными  родителями.  К  сожа-

лению, не снижается, а местами и 

растет  количество  больных  с  от-

крытой  формой  туберкулеза.  Что 

же касается детей, у родителей, ко-

торых прогрессирует заболевание, 

их  следует  изолировать  от  семьи 

и  укреплять  их  здоровье  в  сана-

торных  группах  садика.  Но  здесь 

есть  неотработанные  механизмы, 

например,  как  возить  таких  де-

тей на обследование и кто должен 

оплачивать  расходы?  Еще  одна 

проблема, каким образом выявить 

туберкулез  у  безработных?  Если 

рабочее население в ходе профос-

мотра обязательно проходят флю-

рографию, то как быть с безработ-

ными?  В  целом,  работа  ведется  и 

ситуация  остается  стабильной,  но 

потрудиться есть над чем.

      Алла ЛЕОНИДОВА
  1   2   3   4


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал