Математиканы оқыту теориясы және әдістемесі Математиканың даму тарихы неше кезеңнен тұрады?жүктеу 112.52 Kb.

Дата14.09.2017
өлшемі112.52 Kb.

Математиканы оқыту теориясы және әдістемесі 

 

 Математиканың даму тарихы неше кезеңнен тұрады? 

A)

 1                

B)

 2          

C)

 3               

D)

 4             

E)

  

  Математиканы оқыту әдістемесін дайындауды бастады: 

A)

 Киселев А.П 

B)

 Коменский Я.А 

C)

 Колмогоров А.Н 

D)

 Пойа Д. 

E)

 Погорелов А.В 

 

3.  Математика  әдістемесі  қай  ғасырдан  бастап  ғылыми  пән  ретінде 

қалыптаса бастады? 

A)

 17 ғасырдың  басынан 

B)

 18 ғасырдың басынан 

C)

 17 ғасырдың ортасынан 

D)

 18 ғасырдың ортасынан 

E)

 19 ғасырдың басынан 

 

4. МОӘ шартты түрде неше тарауға бөлуге болады? 

A)

 3 тарау 

B)

 2 тарау 

C)

 4 тарау 

D)

 5 тарау 

E)

 6 тарау 

 

5. МОӘ мына сұрақтарға жауап береді: 

A)

 математиканы  не  үшін  оқыту  керек,  математиканы  кім  оқыту  керек, 

математиканы қанша оқыту керек 

B)

 

математиканы  не  үшін  оқыту  керек,  математикада  не  үйрену  керек, математиканы қалай оқыту керек 

C)

 математиканы не үшін оқыту керек, математиканы кімге оқыту керек 

D)

 не  оқыту  керек,  қалай  оқыту  керек,  математикалық  білім  қайда 

қолданылады 

E)

 

математиканы  не  үшін  оқыту  керек,  математика  не  үшін  керек, математиканы кім оқыту керек 

 

6. Математиканы оқытудың жалпыбілімдік мақсаты не? 

A)

 оқушылардың диалектикалық-материалистік көзқарасын тәрбиелеу 

B)

 математикалық құралдар мен жабдықтарды қолдана білу 

C)

 

оқу әдебиеттерімен жұмыс істеу D)

 

оқушылардың математикалық мәліметтерге ие болуына көмектесу E)

 

оқушыларды математикаға қызығушылыққа тәрбиелеу  

7. Математика бойынша оқу бағдарламасын жасау үшін қажетті негізгі 

құжат: 

A)

 базистік оқу жоспары 

B)

 оқулық 

C)

 әдістемелік құрал 

D)

 дидактикалық материалдар 

E)

 вариативтік оқу жоспары 

 

8. Математиканы оқыту әдістемесінің пәні не? 

A)

 

көрнекілік принципі B)

 

оқыту обьектісі C)

 

оқыту әдістері D)

 

оқыту міндеті E)

 

түсініктілік принципі  

9. Математикалық зерттеудің негізгі әдістері: 

A)

 бақылау, эксперимент, салыстыру, анализ және синтез, жалпылау және 

нақтылау, индукция және дедукция 

B)

 

бақылау және тәжірибе, салыстыру, анализ және синтез C)

 

бақылау және тәжірибе,аналогия, анализ және синтез D)

 

бақылау және тәжірибе, салыстыру және аналогия, анализ және синтез, индукция және дедукция 

E)

 бақылау  және  тәжірибе,салыстыружәне  аналогия,  анализ  және  синтез, 

индукция  және  дедукция,  жалпылау  және  нақтылау,  абстракциялау 

және нақтылау 

 

10. Математикалық сөйлемдердің негізгі түрлері: 

A)

 

аксиомалар B)

 

постулаттар C)

 

аксиомаларжәне теоремалар D)

 

аксиомалар, постулаттар, теоремалар мен анықтамалар E)

 

аксиомалар, теоремалар  және постулаттар  

11. Теорема түрлері: 

A)

 тура және кері 

B)

 тура және қарама-қарсы 

C)

 тура және қарама-қарсыға кері 

D)

 тура 

E)

 тура және кері, қарама-қарсы және қарама-қарсыға кері  

 

12. АВСД параллелограмы A)

 

қабырғалары АВ//СД болатын төртбұрыш B)

 

АВ=СД C)

 

АВ//СД және ВС//АД D)

 

ВС=АД E)

 

АВСД тіктөртбұрышы  

13. Индукция дегеніміз не? 

А) нұсқау, дәлелдеу 

В) жалпыдан жеке ой қорытуға көшу 

С) жалпыдан жалпыға көшу 

D) түсініктілік 

Е) ғылымилық 

 

14. Аналогия дегеніміз не? 

А) қарапайым 

В) кең таралған 

С) қатаң 

D) қатаң емес 

Е) қарапайым, кең таралған, қатаң, қатаң емес  

15. Ұғымның қалыптасу схемасын көрсет: 

А) түйсіну

 түсінік В) түйсіну

қабылдау С) түйсіну

елестету D) қабылдау

 түсінік Е) түйсіну 

қабылдауелестету


ұғым 


 

16. Квадрат -  қабырғалары тең тік төртбұрыш 

А) айқын анықтама 

В) дескрипция 

С) тек және түрлік айырмашылық бойынша 

D) индуктивтік анықтама 

Е) аксиоматиялық анықтама 

 

17.  Оқушылардың  математика  пәні  бойынша  білімін  тексеру  және 

бақылау функциясы 

А) бақылау және диагностикалық 

В) бақылау және оқыту 

С) бақылау, оқыту,тәрбиелілік және болжау 

D) тәрбиелілік 

Е) болжау 

 

18. Сабақтардың негізгі типтері  

А) жаңа материалды үйрену сабағы В) жаңа материалды бекіту сабағы 

С) үйрену және бекіту сабағы 

D) аралас                                      

Е) үйрену сабағы, бекіту сабағы, аралас сабақ 

 

19. 

 

өрнегін ықшамда: 

 

А)   


В) 

 

С) 1 D) 

 

Е) – 1  


 

20. Егер  (а

 о) болса, x

+ bx +c = 0 теңдеуі қалай аталады? 

А) сызықтық 

В) квадраттық 

С) иррационал   

D) логарифмдік 

Е) көрсеткіштік 

 

21. Үшбұрыштар теңдігінің белгісі  

А) үшбұрыштың биіктіктері бір нүктеде қиылысады 

В) үшбұрыштың екі бұрышы екінші үшбұрыштың екі бұрышына тең    

С) бір үшбұрыштың үш қабырғасы екінші үшбұрыштың үш қабырғасына тең    

D) 

үшбұрыштың  бір  қабырғасының  квадраты  оның  қалған  екі қабырғаларының квадраттарының қосындысына тең  

Е) бір үшбұрыштың үш бұрышы екінші үшбұрыштың үш бұрышына тең 

  

22. Түзудің теңдеуін көрсет  

А) х 


=у  


В) х 

- 2у = 0  С) х 

= у  D) ах + ву + с = 0  

Е) 


 

23. Егер  

 болса, онда 

 теңдеулер жүйесінің:   

А) ақырсыз шешімдер жиыны болады   

В) тек бір ғана шешімі болады   

С) екі шешімі болады   

D) үш шешімі болады 

Е) төрт шешімі болады   

24. Егер а  0 болса, ах  в теңсіздігінің шешімі қандай болады? 

А)  

       

 

        

В)  

         

 

  )

 

С)      (a;b)

 

D)       (a; +  

Е)   

             

 

25. 

-9 = 0 теңдеуінің шешімі қанлдай болады?  

А)  

     

В)  

        

 

С)      

 

D)         

Е)   

         

 

26. Үшбұрыштың медианаларының қиылысу нүктесі  

А) оның ауырлық центрі болады 

 В) ортоцентр болады

 

С) іштей сызылған шеңбердің центрі болады 

D)  сырттай сызылған шеңбердің центрі болады 

Е)  Лемуан нүктесі болады 

 

27.  у  =  ах 

+  bx  +  c    функциясының  ең  үлкен  немесе  ең  кіші  мәндері 

төмендегідей болады:  

А) 


     

 

   

 

В) 


     

 

   

С) 


    

 

  

D)  


     

 

      

  

Е)     

     


  

 

28. а  0 болғанда у = ах + вх + с функциясы  

      


 

    


     аралықта: 

А) тұрақты  

В) кемімейді

 

С) кемиді 

D) өседі


  

Е) өспейді 

   

29.  

        (а  0) теңсіздігі қай теңсіздікке тең мағыналы болады?  

А) х 


      

В)  

      

 


С)  

       

 

D)  


                

Е)  


                

 

30. у = ах + в  функциясы  а болғанда:  

А) жұп 


В) тақ

 

С) периодты 

D)  тақ та, жұп та емес 

Е)  өспелі 

 

31. 

 

      

    


    

 

  ,...  арифметикалық  прогрессиясының  әрбір 

 

 

    мүшесі n

 болғанда не тең?   

А) 


 

          

 

  

  

В) 


 

   


+  

  

    

С) 


 

 

     . 

  

    

D)  


  

   


   

   


 

Е)  


 

   


+  

    


   

 

 32. 

 

  + 

 

  + … + 

 

  + … шексіз кемімелі геометриялық прогрессияның 

қосындысы неге тең?  

        

А) 

 

       

  

 

В) 

 

        

 

       

 

С)   

  

            

 * n 


 

D) 


 

          

 

  

 Е) 

 

   

    


 

 

33. у = 

 функциясы   х = 0 нүктесінде  

А) үзіліссіз 

В) туындысы бар болады

 

С) максимумы болады 

D)  -1-ге тең 

Е)  1-ге тең 

 

34. а х 

= в теңдеуінің а 

     в     болғанда шешімі қандай болады?  

А) х =  

 

 

 

В) х =  


   

 

 b  

С) x =   

 

 

D) x  


    

Е) x = 0  

 

35. у = f (х) функциясының туындысы неге тең?  

А) 


                          

В) 


    

   

 

С) функцияның өзгеру жылдамдығы  

D) 


       

Е) 


        

  

 

 

36.  Егер  х  = 

 

   нүктесінде  у  =  f(х)  функциясының  туындысы  таңбасын 

ауыстырмаса, онда у = f (х) функциясы 

 

  нүктесінде:  

А) 0-ге айналады 

В) минимумы болады

 

С) максимумы болады  

D) экстремумы болмайды 

Е) үзіліс нүктесі бар болады 

 

37.  f(х) = х – 2  функциясының 

 кесіндісіндегі ең кіші мәнін тап  

А) 


      

В) 


    

 

С) 0 

D) 


–    

Е) 


    

 

38. Ықшамда (sin

) - 1 + 4 sin 2 

 

А) 4 sin 2 

    

В) 


  

 

С) 0 

D) 


   

Е) 


           

39. у = 

  функциясы:  

А) тақ 


В) жұп

 

С) жұп та емес, тақ та емес 

D) периодты емес 

Е) алгебралық 

 

40.  Егер  төртбұрыштың  диагональдары  қиылысу  нүктесінде  қақ бөлінсе, онда ол: 

А) трапеция 

В) параллелограмм

 

С) ромбоид 

D) октаэдр 

Е) тетраэдр  

 

41. sinx = a теңдеуінің

болғанда шешімі  

А) х = 


 

   


   

В) 


                              

 

С) x = (-1)

n  

arcsin a+    ,       

D) x = (-1)

arcsin a+    ,       

Е) x=


  arcsin a+      

 

42. Сүйірбұрышты үшбұрыштың биіктігінің табаны арқылы өтетін түзу 

үшбұрыштан қандай фигура қиып өтеді? 

А) тікбұрышты үшбұрыш 

В) тең қабырғалы үшбұрыш

 

С) тең бүйірлі үшбұрыш  

D) параллелограмм 

Е) берілген үшбұрышқа ұқсас үшбұрыш  

 

43.Үшбұрыштың 

биссектрисаларының 

қиылысу 

нүктесі 

биссектрисаларды қандай қатыста бөледі   

А) қабырғаларының ұзындықтарына қатысты 

В

 

С) 

D) 3 


 

Е)

  

44. Дұрысүшбұрышты пирамидада шар оның үш бүйір жағының қандай 

нүктесінде жанасады? 

А) медианаларының қиылысу нүктесінде  

В) биссектрисаларының қиылысу нүктесінде

 

С) биіктіктерінің қиылысу нүктесінде 

D) симедианаларының қиылысу нүктесінде 

Е) кез келген түзу бойында  

 

45.  Егер  пирамиданың  барлық  бүйір  қырлары  тең  болса,  онда 

пирамиданың төбесі қайда проекцияланады? 

А) табанына іштей сызылған шеңбердңғ центріне 

В) табанына сырттай сызылған шеңбердің центріне 

С) табанының биссектрисаларының қиылысу нүктесіне

 

D) табанының медианаларының қиылысу нүктесіне Е) табанының биіктіктерінің қиылысу нүктесіне 

 

46. Пирамиданың көлемі неге тең? 

А) V=S

таб


В

H 

С)

Sтаб

H

 D) V= 

Е) 

 

47. Оқыту әдістерінің дидактикалық мақсат бойынша классификациясы 

А) жаңа білімді оқыту әдістері  

В) монологиялық 

С) диалогтық 

D) сөздік 

Е) көрнекілік  

48.  А.В.Погореловтың  геометрия  оқулығында  вектор  төмендегідей 

анықталады: 

А) параллель көшіру 

В) эквиваленттілік класы және эквиваленттілік қатынасы

 

С) бағытталған кесінді D) векторлық шама 

Е) анықталмайды  

49.  Төбелері  берілген  үшбұрыштың  қабырғаларының  орталары 

болатын үшбұрыш 

А) берілген үшбұрышқа тең 

В) берілген үшбұрышқа ұқсас, ұқсастық коэффициенті K=-1/2

 

С)берілген үшбұрышқа ұқсас, ұқсастық коэффициенті K=1/3 

D) берілген үшбұрышқа ұқсас, ұқсастық коэффициенті K=2 

Е)берілген үшбұрышқа ұқсас, ұқсастық коэффициенті K=-1/2

 

 

50.  Үшбұрыштың  медианаларының  қиылысу  нүктесі,  үшбұрыштың 

ортоцентрі  және  үшбұрышқа  сырттай  сызылған  шеңбердің  центрі  бір 

түзудің бойында жатады. Ол түзу қалай аталады? 

А) Евклид түзуі 

В) Песталоцци түзуі 

С) Архимед түзуі 

D) Коши түзуі 

Е)Эйлертүзуі 

 

51. f (х) = у (х) теңдеуі трансцендентті деп аталады, 

А) егер f(х) және у (х) алгебралық функциялар болса 

В) егер f (х) және у (х) бүтін рационалфункциялар болса

 

С) егерf (х) және у (х) функциялары трансцендентті болса D) егер f (х) немесе у (х) функцияларының біреуі трансцендентті болса 

Е)егер f (х) немесе у (х) функциялары бөлшек-рационал болса 

 

52. 

 = y (x)  теңдеуінің анықталу облысы қандай?  

А) f (х) 

 

В)

 С) у (х) 

 

D) у (х) 

Е)у (х)


 

 

53. 5 (х - 3) = 5 х – 15 теңдеуі 

А) предикат 

В) тепе-теңдік

 

С) теңдік 

D) ұғым 


Е)теңсіздік 

 

54. у = х – 4х + 5  функциясының графигі симметриялы 

А) ох  осіне қатысты 

В) оу осіне қатысты 

 

С) x=2 түзуіне қатысты 

D) x=-2 түзуіне қатысты 

Е)координат бас нүктесіне қарағанда 

55. у =    х  функциясының мәндер жиынын тап 

А) (- 


)   

В)

 С) 

 

D) (0 )   

Е) 

56. Фигуралардың ұқсастығы төмендегідей қасиеттерге ие: 

А) рефлексивтік, симметриялы және тразитивтік    

В)рефлексивтік 

С) симметриялы

 

D) рефлексивтік және симметриялы  Е) симметриялы және транзитивтік    

 

57.  Егер  пирамиданың  табанындағы  екіжақты  бұрыштары  тең  болса, 

онда төбелері қалай проекцияланады? 

А) пирамиданың табанына сырттай сызылған шеңбердің центріне  В) пирамиданың табанына іштей сызылған шеңбердің центріне

 

С) пирамиданың табанының төбелерінің біріне 

D) пирамида табанының қабырғаларына тиісті бір нүктеге 

Е) пирамида табаны орналасқан жазықтықтың кез келген нүктесіне 

 

58. мәні неге тең? 

А)  , мұндағы    

В)  , мұндағы  ≤0

 

С)  , мұндағы   <0 

D)  , мұндағы   ≥0 

Е)   , мұндағы  >0 

 

59.  Екі  осьтік  симметрияның  әртүрлі  қиылысушы  осьтермен 

композициясы не болады? 

А) параллель көшіру     

В)осьтік симметрия 

С) бұру


 

D) гомотетия   

Е) ұқсастық  

  

60.f (х) =   функциясының алғашқы функциясын тап 

А) ln /x/ + c 

В)x

2

 + c 

С) -   + c

 

D)   + c  Е)  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал