Mat 1 1203 «Математика 1» пәні бойыншажүктеу 175.43 Kb.

Дата14.09.2017
өлшемі175.43 Kb.

Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі 

Коммерциялық емес АҚ «Алматы энергетика және  байланыс университеті» 

Радиотехника және байланыс факультеті 

Жоғары математика кафедрасы 

 

 

  

«БЕКІТЕМІН»               

                                             РТжБ  деканының орынбасары  

                                                                                  ___________ С.К.Оразалиева                                                                                  

«25» маусым 2015 ж

 

  

 

 Mat 1 1203 «Математика 1» пәні бойынша  

SYLLABUS   

5В071700 «Жылу энергетикасы» мамандығы 

 

  

 

  

Курс 


Семестр 


Кредиттер саны    

ECTS Кредиттер саны    Барлық сағат саны 

Оның ішінде 

135 

Дәрістер 23  

Машықтану сабағы 

22  

СӨЖ 


90    

СОӨЖ 


30  

ЕГЖ   


Емтихан 


 

 

  

 

  

 

 Алматы  2015 

 


 

5В071700  «Жылу  энергетикасы»  мамандығының  жұмыс  оқу  жоспары негізінде Syllabus құрастырған: Төлеуова Б.Ж., аға оқытушы. 

 

Syllabus «Жоғары 

математика» 

кафедрасының 

отырысында 

қарастырылып, бекітілген.  8 маусым 2015 ж,  хаттама № 8 

 

Кафедра меңгерушісі________________ Байсалова М.Ж.  

 

Syllabus  радиотехника  және  байланыс  факультетінің  оқу-әдістемелік комиссиясының  отырысында  қарастырылып,  бекітілген.    (Хаттама    №  4,        

25 маусым   2015 ж.) 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 1  Оқытушылар: 

№ 

Мұғалімдердің тізімі  Қызметі  каб 

тел 


email 

Абдулланова Жанар Советкалиевна аға оқыт 

        


Б 

 2

28    

    


    

    


    

Б22


8  

    


    

    


    

  Б


22

  2

 92


 9

9

 71

  

    

  

    

 2 


9

2

 99

 7

1  

  

    

  

 2 92

 9

9 7

1

    

        


      

  

    

  

    

v

m@aip

et.kz


 

Атабай Бегимбет Жумабаевич аға оқыт 

Бексултанова  Алтынай Молыбаевна асс 

Базарбаева Сауле Ермурзаевна  проф 

Дүйсек Абдулмансур Коптилеуович доцент 

Жанузакова Динара Таупиховна аға оқыт 

Каирбеков Толеухан доцент 

Койлышов Умбеткул Курманкулович  доцент Искакова Акжолтай Курмантаевна 

доцент 

10  Мустахишев Керей Мустахишевич доцент 

11  Нурпеисов Сатыбалды Арыстанович 

доцент 

12  Толеуова Багила Жаксылыковна аға оқыт 

 

2  Аудиториялық  сабақтардың  жүргізілу  уақыты  және  орны  сабақ 

кестесінде  көрсетілген,  СОӨЖ  консультация  кестесі  Жылу  энергетика 

факультеттің  деканаты  (Б  227)  және  Жоғары  математика  кафедрасының  (Б 

228) ақпарат тақталарында көрсетілген.  

3  Пәннің сипаты 

3.1 Пәннің мақсаты 

Математика  пәнін  оқытудың  мақсаты,  бакалаврларға  табиғат  заңдары 

туралы  бөлімінің  логикалық  жинақы  жүйесі  ретінде  жалпы  қазіргі  заманғы 

математика  туралы  көзқарас  қалыптастыру.  Математика  заңдарын  жаңа 

технологиялар  жасауға  және  техникалық  құралдарды  басқаруға  қолдануға 

қажетті  бұл  білімдер  мен  біліктіліктер  аталған  мамандық  бакалавр 

бітірушілердің    табысты  кәсіптік  іс-әрекетінің  негізі  ретінде  қарастырылуы 

керек. 


 

3.2 Пәннің міндеттері 

Пәннің  негізгі  міндеттері  қазіргі  заманғы  математиканың  заңдарын 

біртұтас    білім  жүйесі  ретінде  жүйелеу  және  мәнсаптық  көтерілуге  бұл 

білімді қолдану  болып табылады; 

-  кәсіптік  іс-әрекетінде,  жаңа  технологияларды  жасау  барысында  қолдануға 

қажетті білімді игеру; 

-  табиғаттың  нақты  нысандары  жайындағы  ғылым  ретіндегі  математиканың 

даму логикасын игеру; 

- нақты процестерді зерттеудің методологиялық принциптерін игеру. 


   

3.3 Пәннің сипаттамасы   

Пән  «5В071900- Радиотехника, электроника және телекоммуникация» 

мамандығының студенттері үшін арналған және негізгі мақсаты студенттерді 

математиканың  негізгі  заңдарымен  таныстырып,  қолданбалы  есептерде 

пайдалануға уйрету. Пән 3 кредитті теориялық, машықтану сабағы бойынша  

дайындықтан,  есептеу-сызбалық  жұмыстарды  орындаудан,  СОӨЖ  түрінде 

дайындықтан  және  кеңес  беруден,  аралық  бақылаулар  және  емтихан 

өткізуден тұрады. 

Пәнді игеріп болғаннан кейін студент міндетті: 

-физикалық құбылыстардың математикалық үлгілерінің заманауи әдістерінің 

ерекшеліктері туралы; 

-математиканың 

көмегімен  қоршаған  шыңдықты  зерттеудің  негізгі 

артықшылығы туралы; 

-өз  мамандығы  бойынша  математикалық  модельдерді  қолданылу  аймағы 

туралы 


түсініктің болуы тиіс; 

пәнді  зерделеу  нәтижесінде  студенттің  

жоғары  математика  курсын    типтік 

оқу бағдарламасы көлемінде: 

-  сызықты  алгебра  элементтері,  аналитикалық  геометрия,  комплекс 

сандардың түрлерін, оларға қолданылатын амалдарды; 

- кесіндіде үзіліссіз  функциялар қасиеттерін (шенелгендік, ең үлкен, ең кіші 

мәндерінің 

бар 


болуы), 

күрделі 


 

функциялар, 

функцияның 

дифференциалдануы, жоғарғы ретті туындыларды; 

-  интегралдаудың  негізгі    формулалары  мен  әдістерін,  анықталған 

интегралдың негізгі қасиеттері мен есептеу ережелерін білуі тиіс; 

-  қолданбалы  есептерді  шығаруда  бір  және  көп  айнымалы  функциялардың  

интегралдық есептеулерін; 

қазіргі заманғы 

компьютерлік 

бағдарламалармен 

классикалық 

математикалық есептерді шешуде  

қабілеті болуы тиіс; 

-  классикалық  математикалық  есептерге  келтірілетін  қолданбалы  есептерді 

шығару; 

-  машықтандыру  есептерінің  шешімдерінің  тиімді  әдістерін  анықтау дағдылары болуы тиіс 

 

3.4  Постреквизиттері:    Математика  2,  Математиканың  арнайы  тарауы. 

Жылу өткізгіштік теңдеуі және оны шешу тәсілдері, Математиканың арнайы 

тарауы.  Жылумаңызалмасу  теңдеуі  және  оны  шешу  тәсілдері,  Жылу 

физикасы,  Молекулярлық  физика  және  термодинамика,  Гидрогаз 

динамикасы,    сұйық  және  газ  механикасы,  Жану  теориясы  және  ошақтық 

құрылғылар,  Отын жағудың арнайы сұрақтары.  

 

  4  Пәннің құрылымы мен мазмұны 

4.1 Теориялық дайындық 

дәріс 


рет 

№ 

Дәріс тақырыбы әдеби

ет 


 МОДУЛЬ  1.    Сызықты  алгебра  және  аналитикалық 

геометрия элементтері, комплекс сандар 

1.1.1  Екінші  және  үшінші  ретті  анықтауыштар,  олардың 

қасиеттері.  Алгебралық  толықтауыш  және  минорлар.  n–ші 

ретті  анықтауыш.  Матрицалар.  Кері  матрица.  Екі  және  үш 

белгісізді екі және үш сызықты теңдеулер жүйесі. Сызықты 

теңдеулер  жүйесінің  матрицалық  түрде  жазылуы.  Сызықты 

теңдеулер  жүйесін  Крамер  ережесімен  және  матрицалық 

әдіспен шешу. (2 сағат) 

1-4, 

7,20 


1.1.2 


3

R

кеңістігі. Векторлар.  Векторларға сызықты амалдар 

қолдану.  Векторлардың  скаляр,  векторлық  көбейтіндісі, 

3

R

-

те  аралас көбейтіндісі және олардың қасиеттері. Вектордың ұзындығы.  Екі 

вектор 


арасындағы 

бұрыш. 


3

R

-те 


жазықтықтың  теңдеуі  (векторлық  және  координаттық 

түрлері).  

3

2

RR

-тегі түзу теңдеуі. (2 сағат) 

1-4, 

7,20 


1.1.3  Екінші    ретті      қисықтар.  Эллипстің,  гиперболаның, 

параболаның 

канондық 

теңдеулері. 

Эллипстің, 

гиперболаның,  параболаның    геометриялық  қасиеттері.    (2 

сағат) 


1-4, 

7,20 


1.1.4    Комплекс  сандар.  Комплекс  сандардың  алгебралық, 

тригонометриялық,  көрсеткіштік  формалары.    Түйіндес 

комплекс  сандар.  Комплекс  сандарға    қолданылатын 

амалдар(қосу,  азайту,  көбейту,  бөлу).  Муавр  формуласы 

және  n  дәрежелі  түбір  алу.  Бұл  амалдардың  геометриялық 

мағынасы. (1 сағат) 

5,6,1


3,14,

20 
МОДУЛЬ 

2. 

 

Бір 

айнымалы 

функцияның  

дифференциалдық    қисабы 

1.2.1  Функцияның  шегі.  Шегі  бар  функцияның  қасиеттері. 

Шексіз  аз  функциялар  және  олардың  қасиеттері.  Шексіз 

үлкен  функциялар  және  олардың  қасиеттері.  Шексіз  үлкен 

және  шексіз  аз  функциялардың  арасындағы  байланыс. 

Шексіз үлкен және шексіз аз функциялардың эквиваленттігі, 

оларды шектерді есептеуде қолдану. (2 сағат) 

1-4, 


7,20 

1.2.2  Функцияның  үзіліссіздігі.  Функцияның    нүктедегі үзіліссіздік қасиеттері. Функцияның үзіліс нүктесі және оны 

классификациялары. Кесіндіде үзіліссіз функция қасиеттері: 

шектелуі,  ең  үлкен  және  ең  кіші  мәндерінің  бар  болуы, 

аралық мәнінің бар болуы.  (2 сағат) 

1-4, 

7,20 


1.2.3 


Функцияның  туындысы.  Күрделі  функцияның 

туындысы.  Параметрлік  түрде  берілген  функция,  оны  

1-4, 

7,20 


 

дифференциалдау. Функцияның 

дифференциалы. 

Дифференциал  мен  туындының  арасындағы  байланыс. 

Дифференциалдың  геометриялық  мағынасы.  Қосындының, 

көбейтіндінің,  бөліндінің  дифференциалы.  Жоғары  ретті  

туындылар. (2 сағат) 

1.2.4  Ролль,  Лагранж  теоремалары.  Лопиталь  ережесі. Функцияны  зерттеу:  функцияның  өсу,  кему  шарттары. 

Экстремум  нүктесі  (қажетті  және  жеткілікті  шарттары). 

Функцияны  ойыс,  дөңестікке  зерттеу.  Иілу  нүктесі. 

Қисықтың  асимптоталары.  Функцияны  толық  зерттеудің 

жалпы жоспары және оның графигін салу. Кесіндіде үзіліссіз 

функцияның ең үлкен және ең кіші мәнін табу. (2 сағат) 

1-4, 

7,20 
МОДУЛЬ 3.    Бір  айнымалы функцияның  интегралдық 

қисабы 

1.3.1  Алғашқы  функция.  Анықталмаған  интеграл,  оның 

қасиеттері.  Негізгі  интегралдау  формулаларының  кестесі. 

Тікелей  интегралдау  және  айнымалы  ауыстыру  арқылы 

интегралдау.  Бөліктеп  интегралдау  және    айнымалыны 

ауыстыру әдісі. (2 сағат) 

1-4, 

7,20 


10 

1.3.2    Рационал  функцияларды  қарапайым  бөлшектерге 

жіктеу арқылы интегралдау. Тригонометриялық функциялар 

мен  иррационал  өрнектері  бар  қарапайым  интегралдарды 

интегралдау. 

1-4, 


7,20 

11 


1.3.3  Анықталған  интегралдың  интегралдық  қосынды  шегі 

түрінде берілуі. Анықталған интегралдың негізгі қасиеттері. 

Ньютон-Лейбниц формуласы. (2 сағат) 

1-4, 


7,20 

12 


1.3.4 Анықталған интегралды есептеу: бөліктеп интегралдау 

және айнымалыны ауыстыру тәсілдері. (1 сағат) 

1-4, 

7,20 


 

4.2  Машықтану сабағына дайындық  

  № 


Машықтану сабақтарының тақырыбы 

әдеб 


№ 

2.1  Екінші  және  үшінші  ретті  анықтауыштар,  олардың қасиеттері.  Алгебралық  толықтауыш  және  минорлар.  Шаршы 

матрицалар. Кері матрица. Кері матрица. (2 сағат) 

5,6,13,

14,20 


2.2 


Сызықты  алгебралық  теңдеулер  жүйесін  Крамер 

ережесімен және матрицалық әдіспен шешу. (2 сағат) 

5,6,13,

14,20 


2.3  Векторлар,  оларға  сызықты  амалдар  қолдану.  Векторды 

базиске  жіктеу.  Векторлардың  скаляр,    векторлық,  аралас 

көбейтінділері 

және 

олардың 


қасиеттері. 

Вектордың 

ұзындығы. Векторлардың арасындағы бұрыш.   Векторлардың 

коллинеарлық және компланарлық шарттары. (2 сағат) 

5,6,13,

14,20 


2.4 


3

R

-те  жазықтықтың  теңдеуі.     

2

R

-де  түзу  теңдеуі  (түзудің 

жалпы  жағдайдағы,  бұрыштық  коэфициентімен,  «кесінді» 

түрінде). 

3

R

-те  түзу  теңдеуі.  R

3

  және  R-де  түзулердің  өзара 

орналасуы.

 

(2 сағат) 5,6,13,

14,20 


 2.5  Екінші    ретті      қисықтың  жалпы  теңдеуі.  Эллипстің, 

гиперболаның,  параболаның  канондық  теңдеулері,  олардың  

геометриялық қасиеттері. (2 сағат) 

5,6,13,


14,20 

2.6    Комплекс  сандар.  Комплекс  сандарға    амалдар  қолдану (қосу,  азайту,  көбейту,  бөлу).  Муавр  формуласы  және  n-ші 

дәрежелі түбір алу. Осы амалдардың геометриялық мағынасы. 

(2 сағат) 

5,6,13,


14,20 

2.7  Функцияның  шегі.  Эквиваленттік  кесте  көмегімен шектерді  табу.  Үзіліссіздік.    Үзіліс  нүктесі,  оның 

классификациясы. (2 сағат) 

5,6,13,

14,20 


2.8 Күрделі, параметрлік түрде берілген функциялар, олардың 

туындылары.  Функцияның  дифференциалы,  оның  қасиеттері 

және қолданылуы. Жоғары ретті  туындылар. (2 сағат) 

5,6,13,

14,20 


2.9  Бірінші  және  екінші  ретті  туындының  көмегімен 

функцияны  зерттеу  (функцияның  өсуі,  кемуі,  экстремумы, 

ойыстығы,  дөңестігі,  иілу  нүктесі).  Қисықтың  асимптотасы. 

Функцияны  толық  зерттеудің  жалпы  жоспары  және  графигін  

салу.  Кесіндіде  үзіліссіз  функцияның  ең  үлкен  және  ең  кіші 

мәндерін табу.  (2 сағат) 

5,6,13,


14,20 

10 


2.10  Анықталмаған  интеграл.  Айнымалыны  алмастыру  және 

бөліктеп интегралдау әдістері. (2 сағат) 

5,6,13,

14,20 


11 

2.11  Рационал, иррационал, тригонометриялық функцияларды 

интегралдау. (1 сағат) 

5,6,13,


14,20 

12 


2.12 Анықталған интегралдар. Интегралдау әдістері. (1 сағат) 

5,6,13,


14,20 

 

4.4 Есептеу-графикалық жұмыстар тізімі 

1  тақырып:  Сызықты  алгебра  және  аналитикалық  геометрия  элементтері, 

комплекс сандар [15]   (№1-10 тапсырмалары).   Тапсырма семестрдің бірінші 

аптасында беріледі, бесінші аптада тапсырылады. 

    


2  тақырып:  Бір  айнымалы  функцияның    дифференциалдық        есептеулері 

[16]    (№1-14  тапсырмалары).    Тапсырма  семестрдің  бесінші  аптасында 

беріледі, оныншы аптада тапсырылады. 

   


3 тақырып: Бір айнымалы функцияның интегралдары [17] (№1-12, № 17-19 

тапсырмалары).  Тапсырма  семестрдің    оныншы  аптасында  беріледі,  он  

бесінші аптада тапсырылады. 

 

 4.5 Студенттердің өзіндік жұмыстарының тақырыптары 

1.

 Матрицаларға амалдар қолдану.  Матрицаның рангісі. 

2.

 Біртекті  және  біртекті  емес  сызықты  теңдеулер  жүйесін  шешу.  Жордан-

Гаусс әдісі. 

3.

 

Полярлық координаталар жүйесі. Полярлық координаталардағы қисықтар теңдеуіне мысалдар. 

 

4. 

Функцияның сызбасының жанамасы, нормалі. 

5.

 

Интегралдаудағы тригонометриялық алмастырулар. 6.

 

Интегралдардың физика және геометрия есептеріне қолданылуы.  

5  Аралық және қорытынды бақылаулардың сұрақтары 

5.1 Бірінші аралық бақылау үлгісі (АБ-1) 

1-3. 


 нүктелері берілген. Табу керек:  

1. 


 векторын;  

2. 


 векторының ұзындығын;  

3. 


 кесіндісінің ортасын.  

4-6. 


векторлары берілген. Табу керек:   4.   және    векторларының скаляр көбейтіндісін;  

5.    және   векторларының векторлық көбейтіндісін;   

6.  ,    және   векторларының аралас көбейтіндісін.  

7. 


нүктеcі  арқылы  өтетін  және  бұрыштық  коэффициенті 

  

түзудің теңдеуін жазыңыз.  8.  

  эллипстің фокустарын табыңыз.  

    9. Екінші ретті қисықтың түрін анықтаңыз: 

.

 10-13. 

,  


 матрицалары берілген. Табу керек:  

10.   матрицасының анықтауышын;   

11.   матрицасының 

элементінің 

минорын;  

12. 


 матрицасының 

31

с

 элементін табыңыз;  

13. 3А-В немесе 2А+В  матрицасын. 

14-16. 3

2

1,

2

31

,

04

0

03

2

11

1

xx

x

X

B

A

    


матрицалары берілген.  

14.  


 теңдеулер жүйесін жазыңыз; 

15-16. осы теңдеулер жүйесін шешіңіз.  

5.2 Екінші аралық бақылау үлгісі (АБ-2) 

1-4. Шектерді табыңыз:  

1. 

.

15

5

4lim

2

3xx

x

x

   


2. 

.

19

2

lim2

1

x

x

x

x

   


3. 

.

37

3

14

lim


4

5xx

x

x

x

 

4. .

5

1lim

xx

x 

   


5-6.     

         функциясы берілген. 

5. Үзіліс нүктесін тауып, сол жақты шегін анықтаңыз.  

6. Үзіліс нүктесінің тегін анықтаңыз.  

7-9. Функцияның туындысын табыңыз:   

7.   


 

 

8.            

9.  


             

10. Дифференциал таңбасы астына   енгізіңіз:    

11-13. Функция берілген:  . Табыңыз:  

11. кему аралығын;  

12. экстремумдарын;  

13. қисықтың ойыс аралығын. 

14-16. Анықталмаған интегралдарды табыңыз:  

14.  


.  

 

15.         

16. 


17.  Жай бөлшектерге жіктеңіз (есептемеңіз):

 

 

18. Бөліктеп интегралдау үшін,     арқылы нені  белгілеу қажет:                                                 

19-20. Анықталған интегралдарды есептеңіз:          

 

19.     


 

20.   


 

 

5.3 Емтихан сұрақтары 

1.

 Анықтауыштар, олардың қасиеттері, есептелуі. 

2.

 Матрица. Матрицаларға қолданылатын амалдар, қасиеттері.  

3.

 Кері матрица.  

4.

 Векторлар, 

векторларға 

қолданылатын 

сызықтық 

амалдар. 

Векторлардың  сызықты  тәуелділігі.  Коллинеар,компланар,  ортогональ 

векторлар.  

5.

 Векторлардың скаляр көбейтіндісі,  векторлар арасындағы бұрыш. 

6.

 Векторлардың  векторлық,    аралас  көбейтіндісі  және  олардың 

қолданыстары.  

7.

 

Жазықтықтағы және кеңістіктегі түзу теңдеулерінің түрлері.  8.

 

Жазықтық теңдеулерінің түрлері. 9.

 

Кеңістіктегі түзулердің арасындағы бұрыш.   10.

 

Нүктеден түзуге дейінгі ара қашықтық. 11.

 

Екінші ретті қисықтар (шеңбер, эллипс, гипербола, парабола). 12.

 

Сызықты  теңдеулер  жүйесі.  Крамер  ережесі.  Жүйелерді  матрицалық әдіспен шешу. 

13.


 

Функцияның шегі. Шегі бар функцияның қасиеттері.  

14.

 

Шексіз  аз  шамалар  және  олардың  қасиеттері.  Шексіз  үлкен  шамалар және олардың    

       қасиеттері.    

10 


15.

 

Эквивалент шексіз аз шамалар. 16.

 

Функцияның  үзіліссіздігі.Біржақты  шектер.  Үзіліс  нүктелері  және олардың классификациясы. 

17.


 

Кесіндіде үзіліссіз функциялардың қасиеттері: шектелуі, ең үлкен және 

ең кіші мәндерінің бар болуы, аралық мәнінің бар болуы.   

18.


 

Функцияның туындысы. Дифференциалдау ережелері. 

19.

 

Туындының геометриялық, физикалық мағынасы.  20.

 

Күрделі,  айқындалмаған  және    параметрлі  түрде  берілген функцияларды дифференциалдау. 

21.


 

Ролль, Лагранж теоремалары.  

22.

 

Функцияны зерттеу: өсу, кему аралықтары, экстремум нүктелері         (қажетті және жеткілікті шарттары). 

23.


 

Лопиталь ережесі.  

24.

 

Қисықтың ойыстығы мен дөңестігі. Иілу нүктесі.  25.

 

Функция графигінің асимптоталары.  26.

 

Алғашқы функция. Анықталмаған интеграл, оның негізгі қасиеттері.  27.

 

Бөлшек-рационал және иррационал функцияларды интегралдау.  28.

 

Тригонометриялық функцияларды интегралдау. 29.

 

Анықталған интеграл, оның қасиеттері. Ньютон-Лейбниц формуласы.  30.

 

Анықталған   интегралдың қолданылуы.   

6 Студенттердің баға деңгейі жөнінде ақпараттар 

6.1  Бағалау жүйесі 

Сіздің 


білім 

деңгейіңіз 

оқудың 

кредиттік технологиясында 

қабылданған      курс  бағдарламасы  бойынша  қорытынды  бағалар  шкаласына 

сәйкес бағаланады (1 – кесте). 

   


  1 – кесте 

Баға 


Балдың сандық 

эквиваленті 

Пайыздық 

мазмұны 


Бағаның бұрынғы түрі 

А 

4,0 95-100 

Үздік 


А- 

3,67 


90-94 

В+ 


3,33 

85-89 


Жақсы 

В 

3,0 80-84 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағат 


С 

2,0 


65-69 

С- 


1,67 

60-64 


 

 

D+ 1,33 

55-59 


1,0 


50-54 0-49 

Қанағаттанарлықсыз 

 

Рұқсат 


рейтингісінің 

бағасы 


семестр 

бойына 


жинақталады. 

Жұмыстардың  әр  түрі  100  баллдық  шкаламен  бағаланады  және  2  –  кестеге  

11 


сәйкес  коэфиициенттік  деңгей  рұқсаты  ағымдағы  бақылаудың  орташа 

бағасына қосылады. 

2 – кесте. Әр жұмыс түрінің маңыздылығы (орта арифметикалық мән)

 

 Параметрлер  

Зертханалық 

жұмыстары жоқ пәндер 

үшін коэффициент 

салмағы  

Зертханалық 

жұмыстары бар 

пәндер үшін 

коэффициент салмағы 

Есептік-сызба  жұмыстың 

машықтану 

бөлімін 


тексеру және қорғау 

0,4 


0,3 

Есептік-сызба  жұмыстың 

теориялық бөлімін қорғау 

0,4 


0,3 

Аудиториялық сабақтарға 

қатысуы 

0,2 


0,1 

Зертханалық 

жұмыстардың орындалуы 

– 

0,3 Ағымдағы 

бақылаудың 

орташа бағасы (Ор) 

1,0 


1,0 

 

Аралық бақылау (АБ) академиялық күнтізбеге сәйкес семестрде екі рет өткізіледі.  Әр  АБ  (А1  және  А2)  100-баллдық  шкаласымен  бағаланады, 

ақпараттық жүйемен АБ бағасының орташа мәні есептеледі 

Б

ор

=(Б1

2)/2 

және 0,2 салмақ коэффициентпен қабылдау бақылауына қосылады: 

БР = 0,2Бор+0,8Ор.

 

Пән бойынша қорытынды баға шығарылады Қ=0,6БР+0,4Е, 

Е – емтихандық бағасының сандық баламасы.  

6.2 Баллдың қойылу саясаты: 

Максималды  бағалар  жұмыстың  сапасына  және  орындалуына  карап 

қойылады. Тесттілік тапсырмалардың және дәріске қатысу бағалары тесттің 

дұрыс  жауаптар  санына  және  жіберілген  дәрістік  сабақтардың  санына 

байланысты қойылады. 

 

6.3 Білім алушылардың оқу орындарының баға аударымдары 

Әріптік  баға  және  оның  сандық  эквиваленті    балл  бойынша  дұрыс 

жауаптар  пайыздық  мазмұнымен,  төменде  көрсетілген  кестеге  сәйкес 

анықталады. 

     3 – кесте 

ECTS 

бойынша 

бағалар 

Әріптік 

жүйедегі 

бағалар 

Балдың 

сандық 

эквиваленті 

Пайыздық 

мазмұны 

Бағаның бұрынғы 

түрі 

4,0 100 

Өте жақсы B+ 


3,33 

85 


Жақсы 

3,0 80 

 

12 


2,0 65 

қанағаттанарлық 1,0 50 

FX, F Қанағаттанарлықсыз 

 

3

  –  кесте.  Балды  –  рейтингтік  әріптік  РК  баға  жүйесіне  сәйкес  ECTS 

бойынша бағалар

 

 

Әріптік системадағы 

баға 


Балдың 

сандық 


эквиваленті 

Пайыздық 

мазмұны 

Бағаның бұрынғы 

түрі 

ECTS 


бойынша баға 

А 

4,0 95-100 

Үздік 


А 

А- 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

В 

3,0 80-84 

Жақсы 


С 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық 

С 

2,0 


65-69 

Қанағаттанарлық 

С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

Қанағаттанарлық 

0-49 

Қанағаттанарлықсыз 

FX, F 

   

Оқып  жүргендер  пән  бойынша  Р

 

50%  төмен  алғандар,  Retake  өтулері міндетті (қайталап оқу және тапсыру). 

Қорытынды  бақылау  –  ауызша  емтихан.  Емтихан  сұрақтары  мен 

тапсырмалары  теориялық  және  практикалық  бөліктеріне  қатысты  дәрістік 

сабақтардың зерттеу жұмыстарына қатысынсыз анықталады, 1:1тең болады.  

7 Курс саясаты: 

- сабаққа кешікпеу және сабақты жібермеу; 

- мұғалімнің ұсынған дәрісін мұқият тыңдау; 

- сабаққа белсенді түрде қатысу; 

- белгілі себептермен жіберілген зертханалық сабақтарды өтеу  

( деканаттан жеке рұқсат қағазы болған жағдайда); 

- ЕСЖ қорғауға семестр аяқталуынан бір апта бұрын өткізу; 

- кітапханада және үйде өзбетімен оқу.   8 Академиалық этикалардың нормасы: 

тәртіптілік; 

- ұқыптылық; 

- адалдық; 

- жауапкершілік;  

13 


- дәрісте ұялы телефондарды өшіріп жұмыс істеу 

        Түсініспеушілік  тудыратын  жағдайлар  оқу  топтарында  оқытушымен, 

эдвайзермен  ашық  талқылануы  керек,  ал  түсіністікке  қол  жеткізілмесе  бұл 

мәселе деканат қызметкерлеріне жеткізілуі керек.   

 

 

          Ұсынылатын әдебиеттер тізімі Негізгі: 

1. Айдос Е.Ж. Жоғары математика-1,2. Оқулық. – Алматы;  “Иль-Тех-Кітап” 

ЖШС, 2007. -744 б. 

2.  Дүйсек  А.К.,  Қасымбеков  С.Қ.  Жоғары  математика  –  Алматы;    ҚБТУ, 

2004, 440 б. 

3.  Байарыстанов  А.О.  Жоғары  математика  және  өзіндік  жұмыстар  жинағы, 

Алматы. «Нұр-Принт» (электрон),  2011- 372 б. 

4. Аубакир С.Б. Жоғары математика курсы  Алматы, 2003  - 450 б. 

5. Жоғары математика бойынша жеке тапсырмалар. 1, 2 бөлім. Құрастырған 

Рябушко А.П. (аударма Семқұл Б.М.) – Қарағанды, 2011-365 б. 

6. Усенбаева Қ. Жоғары математика тест жинағы – Алматы: Ғылым – 2005. – 

200 бет. 

7. Хасеинов К.А. Математика канондары – Алматы; Атамұра- 2004 – 691б. 

8. Қабдықайыр Қ. Жоғары математика: Оқулық. – Алматы, 2005. – 524 б. 

9.  Қабдықайыр  Қ.  Жоғары  математика:  Есептер  жинағы.  –  Алматы,  2007.  – 

408 б. 


Қосымша: 

10. Сборник задач по математике для втузов. Ч. 1. Под ред. А.В. Ефимова и  

Б.П. Демидовича. – М.: Наука, 1986, 2002.– 464 с. 

11.  Гусак  А.А.  Справочное  пособие  к  решению  задач:  аналитическая 

геометрия и линейная алгебра. – Минск: ТетраСистемс, 1998. – 287 с. 

12.  Гусак  А.А.  Справочное  пособие  к  решению  задач:  Математический 

анализ и дифференциальные уравнения. –Минск: ТетраСистемс, 1998. –287 с. 

13.  Данко  П.Е.,  Попов  А.Г.,  Кожевникова  Т.Я.  Высшая  математика  в 

упражнениях и задачах: Учебное пособие для студентов втузов. Ч.1-М.: ВШ, 

1986, 2003. –415с. 

14.  Хасеинов  К.А.  Инженерлік  математиканың  есептері  мен  жаттығулары  – 

Алматы; «Акбар», 1,2 бөлім - 2010.  

15.  Касымов Құлжабай, Қасымов Еділ.  Жоғары математика курсы: Оқу 

құралы.-Алматы, Сағат, 1994. – 256 б. 

16. Исқақов М., Құлқашева М. Аналитикалық геометрия есептері мен 

жаттығулары – Алма-Ата;  Мектеп, 1972, - 256 б. Кафедраның әдістемелік нұсқаулары:  

17.  Масанова  А.Ж.,  Ұлтарақова  Г.А.  Математика  1.  5В071700 

«Жылуэнергетика», 

5В071800 

«Электроэнергетика», 

5В071900 

«Радиотехника,  электроника  және  телекоммуникация»    мамандықтарында 

оқитын студенттер үшін есептеу-сызбалық жұмыстарды орындауға арналған 

әдестемелік нұсқаулар мен тапсырмалар 1-бөлім. -Алматы: АЭжБУ, 2013.-33 

б. 


 

14 


18.  Масанова 

А.Ж., 


Толеуова 

Б.Ж. 


Математика 

1.  5В071700 

«Жылуэнергетика», 

5В071800 

«Электроэнергетика», 

5В071900 

«Радиотехника,  электроника және  телекоммуникация»      мамандықтарының 

студенттері  үшін  есептеу-сызбалық  жұмыстарды  орындауға  арналған 

әдестемелік нұсқаулар мен тапсырмалар. 2-бөлім. -Алматы: АЭжБУ, 2013.-23 

б. 


19.  Базарбаева  С.Е.,  Толеуова  Б.Ж.  Математика  1.  5В071700 

«Жылуэнергетика», 

5В071800 

«Электроэнергетика», 

5В071900 

«Радиотехника,  электроника және  телекоммуникация»      мамандықтарының 

студенттері үшін есептеу-сызба  жұмыстарды орындау бойынша әдестемелік 

нұсқаулар мен тапсырмалар  3-бөлім -Алматы: АЭжБУ, 2015.- 24 б. 

20.  Мустахишев  К.М.,  Атабай  Б.Ж.    Математика  1.  Дәрістер  жинағы. 

5В071700  «Жылуэнергетика»,  5В071800  «Электроэнергетика»,  5В071900 

«Радиотехника,  электроника  және  телекоммуникация»  мамандықтары 

бойынша оқитын студенттер үшін дәрістер жинағы. –Алматы, 2013. - 48 б.  

 

  

 
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал