МАҒарижун нүБҮууа мұхаммедтің пайғамбарлық ДƏлелдеріжүктеу 3.01 Kb.

бет14/20
Дата08.06.2017
өлшемі3.01 Kb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20

АТТАХМИДУС САНИ
Сохих  Муслимда  Абу  Мұса  Ал–ашаридин  (р.а.)  риуоят 
итарки:  Қола  Расулуллоһи  (с.ғ.с.): «Аттүһурү  шатрул 
иман  уалхамдулиллаһи  йамлаул  мизан  уа  субханаллоһи  уа 
алхамдулиллаһи  йамлаани  ау  йамлау  ма  байнас  самаи  уал–
арди»  йаъни  Абу  Мұса  Ашари  (р.а.)  айтурки  Əзіреті  Расу-
луллоһи  (с.ғ.с.)  буйурдики:  Обдаст  имоннинг  нисфидур,  уал-
хамдулиллаһи димак сауоби мизонни тулдурур уа суб ханаллоһи 
уа алхамдулиллаһи йер бирла кукнинг уртосини тулдурур. Бəс, 
заһи  саодат  ул  кимсагаки,  обдаст  бирла  булмақға  муродман 
ийдуб,  бу  калимат  шарифани  алад–дауом  мулазамат  айласа. 
Имди шул хамдики оның боғ насиминдін «фараухүн уа райханүн 
уа жаннатүн наъим» уа ануор лутф уа карим оның матлаъиндин 
тулуъ  ийтар.  Ул  подшоһнинг  боргаһина  нисар  улсуски  сабъа 
самауоти  олатсиз  бино  ийтуб  «Уас–самаа  банайнаһа  биайди 
уа  инна  ламаусүъун»  буйурди.  Уа  уажһ  арзни  ануоъ  нуқуш 
бу  қалмун  бирла  музаййан  ийдуб  «Уал–арзо  фарошнаһа 
фаниъмал–маһидун» бирла баян ийтти. Уа ануоъ азһор асморни 
қудрати  илаһияси  бирлан  һар  сунна  аброз  ийдуб  «Фанзур 
ила  асори  рохматиллаһи»  бирла  айон  ийтди.  Харат  қудрати 
күрраи  шамси  майдон  осмонда  «Кун  факана»  чаукани  бирла 
туб  монанд  саркардон  ийдуб  тасхир  (мүсаххар)  тақдир  ийтди 
«Уаш–шамсү  тажри  лимустақор–риллаһа  залика  тақдирул 
азизил–алим» хоййат иродати наййир симин моһи тукмауор бу 
фируза ранг фалакнинг карданина риштаи иртибот дикти «Уал–
қомаро  қоддарнаһу  маназила  хатта  адакал  уржунил  қодим» 
уа  роқ  хикмати  йитти  тобақ  афлак  ауроқинда  сабъал–масони 
ойатин уа кутуб қудрат адаласин уа хикмати ойатин йозмиш уа 
нужумдин  хизб  уа  ашр  нишоналари  бирлан  тазаййин  ийтмиш 
«Инна  заййаннас  самаад–дуня  бизанийатил  кауакиб»  машотаи 
инойати бустонлари азори урус каби гул уа сунбула уа райохин 
об уа моһдин ийжод ийдуб «Лақод холақнал инсана фи ахсани 

169
тақуим» бирла хол уа нақш камоли бирла тамошога ушшоқ уа 
ибрат  намой  афоқ  ийтмиш  «Əнни  жоилүн  фил  арзи  холифа» 
маориф  асрор  уа  мушаһидот  ануори  хазинасина  они  уадиъа 
ийтмиш  «Уа  лақод  холақнал  инсана  уа  наъламу  ма  тууасуису 
биһи нафсуһү уа нахну ақробу илайһи мин хаблил уарид». 
Ей,  даруиш,  қадам  сидқи  майдон  мухаббатда  собит  уа 
барқарор  қил  уа  һиммат  иродот  уа  истиқомати  ториқ  толабда 
устууор  əйла,  токим  матлуб  санга  уа  толиб  уа  мақсуднингга 
роғиб ула.  
Нақл улунурки: Ул мард хос йаъни Иброһим алхауос қаддаса 
сийраһү айтур: бир сана хаж шариф қосд ийдуб һар бораки инан 
азимати каъбаи мушаррафа жонибина сорф ийтдим. Иродат бори 
жалла уа аъла мани рум тарафина таужиһа ийтди. Аһирүл–амр 
азимат сафари Исламбула ийдуб ул балад мунайъа уосил улдим. 
Бир  қоср  рофиъ  курдум,  қапусинда  халқ  жамъа  булмишлар, 
сауол  ийтдим  қайсарнинг  қизиға  жунун  ориз  булди.  Əтбони 
жамаъа  ийдуб,  илаж  ийтмак  мурод  улунди  дидилар.  Қолбим 
мунда бир хикмат бордур диуо ичкари кирмокка мурод ийтдим. 
Баууоблар санда атбодинМұсан дидилар, «бала» дидим. Чүнким 
ичкари кирдим. Бəдр каби бир мүнаууар жамол курдум. Манга 
назар  ийтди,  салам  бирдим  «Əлайкум  ассалом  йо  Иброһим 
алхауос» диди. Таъажүб ийдуб: «Мани надин билдинг»– дидим. 
Айтдики жон хақирами Роббима тəслим мурод ийтдим. Əзіреті 
уожибул–уужуддин  истадимки  дустлариндин  бир  хос  абди 
йонимда  булинса.  Хақ  Тағала  буйурдики: «Ғам  чикма,  йорин 
Иброһим алхауос дустумни синга иршод ийтарман»– диди. 
Чунки  «Сабаб  надур»–  дидим,  айтди: «Бир  кича  тошқори 
чиқуб иброт кузи бирла афлакка назар ийтдим. Ул Сониъ қодим 
уа хаким хобир манга тажалли ийдуб, мани бундин ахиз ийтди, 
қолбимдин  тұлуъ  айтдики  «Аллоһү  əхад  уар–расул  Ахмад» 
лисонимда бу калима жори булди. Бу уажһ бирла мани жунун 
нисбат ийдуб «Мажнуна» дидилар. 
«Бизнинг  дийора  иштийоқнинг  борму»–  дидим. «Сизнинг 
дийорда  на  бордур»–  диди. «Макка  уа  Мадина  уа  Байтул–
мақдис  андадур»–  дидим. «Сағ  жонибинга  назар  айла»–  диди. 
Назар ийтдим, бир уодида Макка уа Мадина уа Байтул–мақдис 
хозир булмишдур. Курдум ийтди «Уақт қориб булди, иштийоқ 
хаддин  мутажауиз  булди»–  дийу  калимаи  шаһадати  такаллим 
идуб рухни таслим ийтди. 

170
АТТАХМИДУС САЛИС
Сохих  Муслимда  Жауирия  уммул  муьминин  (р.а.)  риуойат 
ийтор: «Иннан–наби  (с.ғ.с.)  хорожа  мин  индиһа  бүкратан  хийна 
соллас субха уа һийа фи масжидиһа сумма рожаъа баъда ан азха 
уа  һийа  жаласат.  Фақала  ма  залат  алал–хали  аллати  фариқтүки 
алайһа  қалат  наъм  фақола  Əн–наби  (с.ғ.с.)  лақод  құлтү  баъдаки 
арбаъа  калимат  саласу  маррот  лау  уазанти  бима  қултү  мунзул–
йаум лауазантаһунна субханаллоһи уа бихамдиһи аддада холқа уа 
рози нафса уаза арша уа маддод калиматаһү» йаъни Əзіреті Султон 
анбийо (а.с.)ни хотинлариндин Жауирия (р.а.) айтурки «Пайғамбар 
(а.с.) йонимдин иззат бирла хуруж ийтди. Субох намозин қиладиған 
хийнда холбуки ман намоз қиладиғам йирда утурдум. Буйурдики 
сандин музорифат ийдилдин биру бу холатдаМұсан, дидим: наъм, 
Пайғамбар (с.ғ.с.) буйурдики сандин мүфариқат идилдин биру бу 
халатдаМұсан. «Наъм»– дидим. Пайғамбар (с.ғ.с.) буйурдики ман 
сандин сунгра турт калима дидим. Уч мартаба агар сан бу кундин 
биру  дидикиң  бирла  уазн  ийтсалар  аларға  ғолиб  булур  ийди. 
«Субханаллоһи  уа  бихамдиһи  аддада  халқаһү  уа  раза  нафсаһү 
уазанат аршаһү уа маддада калиматаһү» бу хадис шариф бир нича 
уажһ бирла риуойат улмишдур. Мүқаддам улани ихтийор иттик. 
Маълум  булдики  Хазратнинг  (с.ғ.с.)  калам  латиф  намосиндин 
фаһм булундики, ахсар лафз ила сауоб касир хосил ийтмак булур 
имиш. Имди муьминға лозим булдики бу тасбих уа тахмиди уарид 
забон ийдуб сабох уа охшом мадоуамат айлайа. Шул хамдки холд 
боғи кəби азһор бирла ороста уа жаллаи нур ила сароста ула. Ул 
подшоһи булсунки сақф осмони бу қадар йуз минг нужум бирла 
музаййан ийтди. Моһ мунир оның амри бирла бу хаймаи азмони 
мунаууар  ийтор.  Атарад  уа  аттар  уор  хикмат  бахурі  ила  оның 
фармони  узра  бу  боргаһ  кибирйони  мабхар  ийтор.  Зүһра  нашот 
танбурин сихраи насим бирла дамсоз ийдуб ануоъ нағамати оның 
хамияти бирла ағоз ийтор. 
Марих бу сохифаи латифа узра зангора уа зарних нуқуш құдратин 
кусатирар. Зүхал асхоб хато уа залал уа арбоб фасод уа холал узра 
оның фармон олишонин илқо ийтор. Сүһайл ямани хотун хабаши 
каби хижраи асрорда уа дараи ануорда оның ийшорати бирла харом 
айлар. Жəузаь хамоил зир андудин «Хифзан мин кулли шайтонин 
марид»  оның  тадбири  бирла  бəнд  ийтмишдур.  Сүрайя  музаййан 
уа мунаққаш үрусон монанд оның лутфи ийла мақом амин омонда 

171
булур.  Құтб  сүкун,  уа  уиқор  тахтинда  барқарор  оның  ануорин 
мушоһадада устууордур. 
Шайық  Масур  Халлаж  айтурки:  Нури  имон  бирла  они  толаб 
ийтмак кауокиб нури ила хуршиди толаб ийтмак кабидурки «Əт-
тарфү илаллоһи биадад анфасил–холаиқ»дур. 
Дар  пир  Һират  бүйурарки  толиблар  уч  қисмдур.  Бир  тоифа 
бұлмишлардур  ликин  билмослар,  бир  булак  билурларки  булмо-
мишлардур уа бир булак комил бүлмишлардур уа билурлар, аммо 
булуб  билмайон,  билуб  бүлмийон  кимсалардин  улидур.  Шул 
заргар кабики, ийарни аъло билур, лекин муфлисдур. 
АТ-ТАХМИДУР РОБИЪ
Сохих  Муслимда  Абу  Һурайра  (р.а.)  риуойат  ийтор:  Қола 
Расулуллоһи  (с.ғ.с.): «Ман  қола  ла  илаһа  иллаллоһи  уахдаһу  ла 
шарика  лаһүл–мүлкү  уа  лаһул–хамд  уа  һууа  ала  кулли  шайин 
қодир  фи  күлли  йаумин  миата  марратин  канат  лаһу  адла  ашри 
риқобин уа кутибат лаһу миату хасанатин уа мухийат анһу миату 
саййиатин уа канат лаһу хирзан минаш шайтони йаумаһу залика 
хатта  йумсийа  уа  лам  йаьти  ахадун  афзола  мимма  жаьа  биһи 
илла  ахадун  амила  аксаро  мин  залик  уа  ман  қола  субханаллоһи 
уа бихамдиһи фи йауми миата марротин хуттот хотойаһу уа лау 
канат мисла забадил бахр» йаъни Əбу Хурайра (р.а.) айтур: Əзіреті 
Расулуллоһ  (с.ғ.с.)  буйурдики:  бир  кимса  кунда  жуз  карра  «ла 
илаһа иллаллоһи уахдаһу ла шарика лаһүл–мүлкү уа лаһул–хамд 
уа һууа ала кулли шайин қодир» диса ун қул озод ийтмишча сауоб 
хосил булур, уа йуз хисса йозилур уа йуз гуноһи афудур уа ул кун 
ахшомгадик шайтондин махфуз булур. Уа бир кимса андин афзол 
ийтмиш булолмас, магар кимса ундин зийода айтмиш булса. Шул 
хамдики дил уа жондин жонон халаъатін кимиш ула анің йирина 
йүз минг жон зікір ула уа хатолари учирилур хатто бахр купугидек 
булса һам.  Уа  Ул патшаи нисар улсүнки бахр  мағрифатіндін  бір 
қатра  уа  зилал  мүхаббатдін  бір  шашма  нича  мүрдалари  ихйа 
идар  «фалиНұхйи  хайатан  тоййибатан».  Шул  подшоһдурки 
садиқларининг  уүжудлари  мажмар  ауд  ишқинда  йанар,  иштийоқ 
чироғи  ошиқларнинг  ботинларинда  дарахшон  булур.  Арифлар 
камоли санаъани нақуш оламда тамошо ийторларки қалам қудрати 
бирла  йозмиш  уа  азим  рохмати  кард  алуд  улан  асийларнинг 

172
жабһалариндин  ғубор  исйони  нəу  жəһла  салмиш  даһқан  лутфи 
муттақиларнинг  жонлари  гулистонинда  «Уа  лиман  хофа  мақома 
робиһи  жаннатан»  ирмоғин  ажрон  ийдуб  «Һал  жазал–ихсонү 
иллал–ихсон» ниһолин тикмиш. 
Нақл улунурларки шайық Халлаж Мансур махбус икан, шайық 
Шибли  қоддаса  сирроһу  борди  уа  сауол  ийтдики: «Мухаббат 
надур»?  Айтди: «Муни  мандин  бугун  сауол  ийтма.  Йорин  мани 
майдон имтихона китуруб бир дор ийтсалар кирок, ул уақт жауобің 
ол»– диди сабах, чүнким дорға илиндилар. Шибли килуб жауобға 
мунтазир  булди,  Мансур  айтди: «Мухаббатнинг  аууали  қатл  уа 
охири харқдур». 
Ей,  даруиш,  һаркимки  хилуат  саройи  ишққа  қадам  босса, 
кунглини  хонимондин  уа  роух  рауондин  қотиъ  ийтмак  кирак. 
Андин лауаи мүхаббати қаср мағрифатга дика. 
Улулар демишларки, агар қул исанг бук чак, агар ориф ирсанг 
бириға минг, агар мужиб ирсанг махбубни нозина тахмил айла, агар 
мууаххид ийрсанг жумладин кулунгни кутор уа ойоғинг узгадин 
кери  чек.  Бали  жамол  махбублар  шамъадур,  ошиқлар  паруона, 
оның махбублари оқилдур, узгалар диуона. 
АТ-ТАХМИДУЛ ХОМИС
Сохих Муслимда Саъд ибн Əби Уаққосдин (р.а.) риуойат улур: 
Қола: «Кунна  ъинда  Расулиллаһи  (с.ғ.с.)  фақала: «Ə  йаъжизу 
ахадукум  ан  йаксиба  күлла  йаумин  алфа  хасанатин,  фасаалаһу 
саил мин жүласаиһи кайфа йаксибу ахадуна алфа хасанатин қала 
йүсаббихү  миата  тасбихатин  файүктабү  лаһү  алфү  хасанатин  ау 
йүхаттү анһү алффү хатиатин» йаъни Саъд бин Əби Уаққос (р.а.) 
айтур:  Əзіреті  Расулулла  (с.ғ.с.)  йонинда  утурдуқ  буйурдилар: 
«Сізлар ожизмусизлар хар кун минг хасанат касб ийтмактан, бір 
киши сауол ийтдики йо Росулулло (с.ғ.с.) минг хасанат начук касб 
улунур, буйурдиларки йуз карра тасбихидин минг хасанат йозилур, 
йохуд  минг  хотойаси  афу  улунур»  заһи  саодат  ул  муьмингаки 
кундузда уа кичада тасбихдин холи булмаса. Шул хамдки, хомиді 
оның сабаби бирлан махмуд уа мамдух булур, жумла хомидиндан 
булмишлардур. Шул шукрки, шокирон оның халийаси ила сабаб 
əздийад  ниьмат  булуб  «Уа  лаин  шакартум  лаазиднакум»  хадина 
уосил  булмишлардур.  Ул  подшоһ  бизауол  уа  султон  ла  йазали 

173
булсунки,  ушшоқнинг  синалари  бустонінда  кунгилларин  ғунча 
гули  каби  насим  лүтфі  бирла  очар.  Уа  муштоқларин  оһ  уа  онин 
сихирларин  илм  қодими  бирла  билур.  Силсилаи  нийозларин 
кичаларда  даст  құдраті  бирла  тахрик  ийдуб  ниһол  калимаи  «Ла 
илаһа  иллалло»ни  боғбон  «Мухаммад  Расулулло»  бирла  кун-
гиллар боғыстаніндадик оһ сихргаһ бирла, уа об «Ла тақниту мин 
рохматилла» бирла тарбия айлар. 
Ей,  даруиш,  жамол  машуқ  ойна  кунглунгда  намойон  булсун 
дисанг, қадам истиқоматта шауқ бирла собит бул. Уа роһ толабда 
тахауин уа такасали бир ттараф ила токим кадурот башария уа занг 
маъсият санга кадуротін уермия. 
Тамсил: Соя дарахтга дидики: «Ман санинг анис уа жалисинг 
улам  била  дунйоға  келдик,  уа  маъан  буйудик.  Лайықмидур,  сан 
манга  доиман  хоьил  булуб,  шамснинг  йузун  курмакка  мониъ 
булурсан?  Һар  борки,  шамс  манинг  жонибима  мойил  ийтор,  сан 
парда  булурсан,  ажаб  бахлдур»–  диди.  Дархт  жауоб  бирдики: 
«Хаша,  ман  санга  мониъ  бахил  имосман,  лекин  мəнім  кунши 
күдиким кича уа кундуз қиямда уладиғим үчүндір. Сан алад–дауам 
йон йотурсан, бас хүршид оламтоби нича курарсан. 
Ей,  ариф,  күзүң  ач,  жамол  махбуб  һар  йерда  зоһир.  Лисанің 
уа  қулағингни  һар  нарсадан  пок  ийт,  токим  матлубнинг  бирлан 
мукалама уа масохабат ийдасан. Маруидурки Əзіреті Бори жалла 
исмуһу  Мұсаға  (а.с.)  буйурдики: «Йо,  Мусо,  билурМұсан  сани 
начун  калим  иттахоза  ийтдим,  жүмла  уббоднинг  қулубина  нəзір 
ийтдим?  Санинг  кунглингдин  ғойри  ағйордин  холи  бир  кунгул 
курмадим, бас сани узимга калим ийтдим. 
АТ-ТАХМИДУС САДИС
Сохих Бухори уа Сохих Муслимда Əбу Мұса Əл–ашари (р.а.) 
риуоят ийтор: Қала, қала ли Расулуллаһи (с.ғ.с.): «А ла адуллука 
ала күнзи мин күнузил–жаннати фақулту бала йа РасулАллаи қала 
құл ла хаула уа ла құууата илла билла» йаъни Əбу Мұса Ал–ашари 
(р.а.): «Манга Əзіреті Росулуллоһи (с.ғ.с.) буйурдики: 
«Санга  жаннат  кунузларидин  бір  канз  баян  ийдайми  «бала  йа 
Расулалло»–  дидим.  Буйурдиларки:  Айт  «ла  хаула  уа  ла  қуууата 
илла билла» бу калимага мадоуамат ийтган кимса фақрдин бири 
булуб дунйо балалариндин омин булур. 

174
Уа  ул  кимсаки  умри  сармойасин  зоя  итмайуб  Хақ  Тағаланың 
тасбих уа тақдисина уа таһлил уа азкарина нафсларні сарф айласа 
«Ла  хаула  уа  ла  қуууата»  димак  маънаси  будурки – харакат  уа 
сакинатдин бир кимса балки бир зəррə, бир шайьин хосил ийтмак 
мумкин  иймосдур.  Уа  жумла  афъол  уа  наъм  уа  сиххат  уа  сақим 
уа нафъ уа зорор уа хойр уа шар Хақ Тағаланың холқи уа ийжоди 
бирландур. 
Уа  баъзи  уламо  айтур  «ла  хаула»  димак  йаъни  маъсийат  уа 
куфтдин  халос  Аллоһ  Тағаланың  лутфи  бирла. «Уа  ла  қуууата» 
димак тоат уа ибодат, истатоъат Роббул иззатнинг инояти ийладур 
димакдур.  Уа  шул  хамдки  дил  уа  забондин  содир  уа  жамиъ 
маъойиб шак уа зондин біри ула. Уа шул шукрики сомим қолбдин 
мутабодур  уа  жумла  тасоууүр  уа  макондин  ъори  ула,  Ул  жаноб 
кибрийои  хақ  уа  астонаи  уожиб  мутлақ  ийсор  улунурки  құдрат 
ила сауб осмондин харрам хоки шамс хауир нуридин басот зəрині 
бəсит хаки түшади. Уа уажһ арзни куно–кун азһор бирла тазаййан 
ийтади. Уа набататнің һар биринда нича хикматин изһор ийтди. Уа 
уз мағрифатин һар фасилда бир нича боб фатх ийтди. Шайық Абул 
Хасан Хирқони қоддаса сирроһу айтур: «Чун оның борлиғина назор 
ийторман, уужудум маху булуб узум йуқлуғим курорман. Чунким 
узум борлиғима назор ийторман оның борлиғин курсатурман. 
Мəруидурки  шайық  Уасыли  рохматуллоһи  Жəнид  қаддаса 
сирраһү йонина килуб айтдики: «Йа, Əбал Қосим, мунинг маъноси 
надурки, айтарлар: «Мүбайанат мүшакилат ила аздоддур уа андин 
хабар  айнул–хаддур».  Жанид  наъра  урди  уа  айтди: «Һүуа  била 
һүуа уа ла һүуа илла һүуа». Уасыли бір карра чоғируб он таслим 
ийтди. Жанид рахматулло айтди: «Агар бу лисони изһор ийтсам, 
мажлисда кимса қолмас, жон бирорди». 
АТ-ТАХМИДУС САБИЪ
Сунан Абу Дордода Абу Саъид Əл–Худридин (р.а) маруидурки 
«Инна Расулаллоһи (с.ғ.с.) қола: «Ман қола розийту биллаһи роббан 
уа  бил–ислами  динан  уа  Мухаммадин  (с.ғ.с.)  росулан  уажабат 
лаһул–жанна»  йаъни  Əзіреті  Пайғамбар  (с.ғ.с.)  буйурдиларки: 
«Бир кимса бу калимани диса биһишт анга уожиб булур» йаъни 
«розийту  роббан  биллаһи»  диса  мурод  «Ман  Хақ  Тағаланың 
рубубийатина рози булдим» димак. Узга робб кирокмаз уа Ислом 

175
динина  рози  булдум  узга  динни  ихтийор  ийтмом  уа  Мухаммад 
расулулланың  пайғамбарлигига  рози  булдум,  узга  анбийодин 
муфаззол  уа  мукаррамдур  уа  хотимул  анбийодур,  мин  баъдиһи 
дини  мансух  булмос.  Уа  муьминларки  лойықдурки  ийрта  уа 
оқшомда балки аксар ауқотда бул калимани тіліндін уксик айлами. 
Шул  хамдки  жауахир  уа  зауаһир  мансурни  нуфус  нотиқа  маъна 
хайтиға тизмишдур. Уа шул саноки ақул даррок сихрларда инсон 
олам  идроки  килгач  танбиһ  ийдуб  алсинада  изһор  ийтмишдур. 
Ул подшоһнинг жанобина сано улсунки, ишқибозларнинг бозори 
оның  зикри  бирлан  раунақ  булур.  Уа  муштоқларнинг  кунгли 
оның  умид  уисоли  бирла  окланурлар.  Булбуллар  гул  будоқлари 
минбарларинда  оның  хамд  уа  саносин  уқурлар  ижрам  афлакда 
мүъаллақ  қанодил  қанодил  нурони  оның  шауқила  йанор.  Уа  һар 
кича амуож обаи ануор нисор ийтор. Кузи очиқларки һар шайдо 
афъол уа сифотин уа ажойиб сонъ зотин курсатур. 
Пир Һират қоддаса сирруһу хазратлари бүйурорки: «Ул толаб 
ила булунмаз, дили толаб лозимдур». Миножотинда буйурмишки: 
«Илаһи сани аройаимки, сандин ғойри йуқ уа сани булмаға на уақт 
бор уа на сабаб. 
АТ-ТАХМИДУС САМИН
Китоб Тирмизида Ибн Масъуд (р.а.) хазратлариндин маруидурки 
қола: «Қола  расулуллоһи  (с.ғ.с.): «Лақийту  Иброһима  лайлата 
усрийа би қола йа Мухаммад ақриь умматака минни ассалама уа 
ахбирһум  аннал–жанната  тоййибатут  турбати  азбатул  маьи  уа 
аннаһа  қиани  уа  анна  ғиросаһа  субханаллоһи  уалхамдулиллаһи 
уа ла илаһа иллаллоһу уаллоһу акбару» йаъни Ибн Масъуд (р.а.) 
айтур Əзіреті Расулуллоһи (с.ғ.с.) буйурдиларки: «Лайл Миърожда 
Əзіреті Иброһимға (а.с.) мулақи булдум манга айтдики йо Мухаммад 
умматинга  мандин  салом  айла  уа  айтки  жаннатнинг  туфроғи 
латифдур уа сууи тотлидур лакин ағождин холидур. Анга баданлар 
тиксунлар,  оның  фаданлари  «Субханаллоһи  уалхамдулиллаһи 
уа ла илаһа иллаллоһу уаллоһу акбар»дур һар дид кича бир ағоч 
тикилур. Бас муьминки лазим лайуқдурки жаннатда улан саройни 
ашжордин холи қуйсас, бу тасбихоти доимо зикр айдийалар. Хақ 
Тағалаға аларга нича боғлар уа бустонлар бирадики, хад ардин уа 
ададин Аллоһ Тағала билур. 

176
Шул хамдки аһл басар дафтар қозода оның ниһойатини курмос. 
Уа шул шукрики таъаддод наъим каби хад уа ададін масир булмос. 
Ул подшоһ боргаһина нисар уа исар булсунки хукм котиблари уа 
жауд  уа  карам  наққошлари  алуох  қудсида  ауроқ  ансида  хамд  уа 
саноси  роқман  иншо  ийторлар  уа  йитти  қот  йирда  уа  йитти  қот 
кукда  оның  сапос  уа  саноьи  биқийосини  адо  ийторлар.  Уа  оның 
ануор  латифи  уа  ихсони  тажлийоти  қулубдин  чанг  уа  ширк  уа 
шакни  пок  ийтор.  Уа  ғубор  инкори  оинаи  муьмининдін  рофаъа 
ийтор, балки мужиб ма сиуони билкуллийа дафаъа ийтор. 
Ей, даруиш, чунким бадиьаи хүдусани тай ийдуб каманд уусул 
бирла кункираи қосир узла уосил уласан, бир мақомға борарсанки, 
анда  кича  уа  кундуз  булмос  «Лайса  ъинда  роббикум  суббах  уа 
мəса».  Кича  кундуз  булмоғон  йирда  тақи  шарқ  ғарб  булмос  «Ла 
шарқиййату уа ла ғорбиййа». Ул оламнинг офтоби нури азалдурки 
оның  бир  зарраси  ошиқларнинг  дил  уа  жонидур.  Чүнки  ул  нур 
қадам  хонаи  ушшоқа  қадам  құйа.  Инойат  рубубийат  абднинг 
убудийатина мурофиқот ила бир манзилга ийришурки «Куллу ман 
алайһа  фанин  уа  йабқо  уажһу  роббика  зул–жалали  уал–икром» 
хүсін уа жамол махбуб хижраи дил ашиқині манур ийтор. Уа ануор 
зоти «Фаайнама түуаллу фасамма уажһуллоһи» сірні изһор айлар, 
уз  уүжудинда  Хақдин  узга  нарса  курмас  «Лайса  фи  жаббатил 
уужуд сиуа». 
АТ-ТАХМИДУТ ТАСИ
Сохих  Бухорида  уа  Сахих  Муслимда  Əбу  Һурайрадан 
(р.а.)  маруидурки  қола:  Қола  Расулуллоһи  (с.ғ.с.): «Ман  қола 
субханаллоһи  фил–йауми  миату  маррот  хуттот  хотойаһу  уа 
ин  канат  мисла  забадил  бахр»  йаъни  Əбу  Һурайра  (р.а.)  айтур: 
Расулулло (с.ғ.с.) буйурдиларки: «Бир кича уа кундузда йуз карра 
субханаллоһи  уа  бихамдиһи,–  диса,  оның  куноһлари  афу  булур, 
агар дингизлар купугидик булса һам». 
Бас ахират тижаратин итган муьминларки уа ахират уа ахират 
учун  тадорик  куран  содиқларга  лозимдурки  һар  кун  бу  тасбих 
мулазамат ийдуб тушаи охират ийлайа. 
Шул хамдки шаһрістон судурдин уа кунгуллари һижрат оташина 
йонғон  махрурлардін  уарид  булур.  Уа  шул  шукрики  диллари 
дардлиларнинг харарати тоби ила мүтабадир улур. 

177
Ул паруардигарнің жанобина Жалла зикроһуки нужум наййир 
осмон  бустонинда  намойон  булмос  илла  аниг  амрила.  Уа  ниһол 
замирдин лаъли монанд гуллар битурмиз, илла анің тарбиййаси уа 
фармони бирла. Бир подшоһдурки аһл ғамнинг қулуби оның лутфи 
бирла шодон уа аһл һимматнинг уужуһи анің башарат уа ишараті 
бирла  хандон  булур.  Дуст  инойати  майусларки  «А  лам  таро  ила 
роббика» хатіни курсатур уа зоуияи ғамда хилуат нашин уланларки 
мағрифат уа иман уа мухаббат уа ийқон башороти бирла таслияуа 
уа ракона бирурки, бу кун ном шарифим бирла шодон уа йорин 
жамол бокамалима нүран улурсиз. 
Нақл улунурки, хойр Нассож хазратларининг қоддаса сирроһу 
муридлари  бир  калисага  бормишлар.  Шайық  хазратларининг 
хузурлариға килгач сауол айтдики: «Қанда ийдингиз», айтдилар: 
«Бир  калиса  сайрийға  бордық.  Шайық  буйурдики: «На  бир 
гузор  китурдингиз»,  мүридон  айтдилар: «Калисодин  на  һадийа 
китурулур». Буйурдики: «Маниң ила килиң, на тухфа китурилдигин 
сизларга курсатойин»– диди. Жумласи калисога бордилар, куффор 
Əзіреті Исони (а.с.) суротин диуорларға йозмишлар ийди. Əзіреті 
ул  суротға  йузун  тутуб  һиммат  бирла  бу  ойатни  уқудилар  «А 
анта қулта линнаси иттахизуни уа умми илаһайни мин дунилла» 
йаъни  қийомат  кунинда  Хақ  Тағала  Əзіреті  Исоға  (а.с.)  сауол 
ийторки: «Санми  дидинг  бу  носғаки  мани  уа  онамни  илаһайн 
иттихоза ийдинг Алло Тағаладан ғойри», бу һимматдин ул сурот 
йирга дукулуб, диуорнинг һар зарраси «Ла илаһа иллалло уахдаһу 
ла  шарика  лаһу»  дийуб  фарйод  ийтдилар.  Анда  булғон  куффар 
жумласи мусилмон булди. 
АТ-ТАХМИДУЛ АШИР
Китоб Тирмизида Əбу Зардин (р.а.) маруидурки қола: «Құлтү 
йа  Расулалла  аййү  каламин  ахбабү  илАллаи  Тағала,  қола  ма 
истофаллоһу лималаикатиһи субхана робби уа бихамдиһи» йаъни 
Əбу  Зар  (р.а.)  айтур: «Йа,  Расулалло,  Алла  таъалоға  каламни 
қайуси  суйуклисидур»–  дидим.  Расулулло  (с.ғ.с.)  буйурдиларки: 
«Алло таъоло малаикага ургатган калам дурки субхана робби уа 
бихамдиһидур». 
Имди  муьминга  уожиб  улан  будурки,  Хақ  таъоланың  суйган 
каламіни  тилинда  такрор  ийтгай,  токим  Хақ  таъоло  они  суйар. 

178
Зиро банда бир суз бирла мақбул булур уа бир суз бирла мардуд 
булур,  узининг  хабари  булмас.  Ғафлат  жоиз  иймосдур,  киши 
лисонин хифз ийтмак аламат ақилдур. Шул хамдики номуродлик 
бодийаларинда  саркардон  уланлар  оның  далалати  бирла  иззат 
сармади мақом булурлар. Уа шул шукрки маъсийат шабнада лаъб 
уа  лаһуа  муштағил  осилар  оның  ихсони  табширі  ила  халийаи 
камол ақил уа зайур тəуба уа надомат силах ила саодат абадиййага 
йитушурлар.  Ул  подшоһнинг  атабаи  олиясина  арз  улунурки, 
доираи офтоб жаһонноб йирга паркар паркари натижасидур «Уаш–
шамси уа зухаһа». Бир қадыр Илаһдурки чиһраи офтоб оның нур 
қудраті  ила  мунаууардурки  «Йасьалунака  анил–аһиллати»  бийоз 
жузлуларда аят аят «Уан–наһари иза жалаһа»ни йозмиш. Уа сияһ 
чиһраларда  «Уал–лайли  иза  йағшаһа»  һайатин  курсотмиш.  Бу 
туқуз  тоқ  афлак  самот  оламда  «Латаркабүнна  тобақан  ан  табақ» 
тушамиш.  Мискинларга  «Уас–самаи  уа  ма  банаһа»  қуббасин 
бино  ийтмиш,  жумла  олам  хикматинда  хайрон  уа  нуфус  нотиқа 
қудратинда саргардондур. 
Нақл  улунурки:  Бир  кун  султон  орифин  Баязид  Бустами 
қаддаса сирроһу хузуринда дидиларки Саһл ибн Абдулло Тастари 
рохматуллоһи баян мағрифатда чуқ калам суйлар. Шайық Əзіреті 
айтдики: «Саһл  һануз  дарйаның  кунориндадур,  сайъ  ийтсун, 
қодамини  дарйоға  уазоъ  ийтсун».  Айтдилар: «Аламат  ғориқон 
дарйо  надур»?  Айтди: «Икки  жаһондин  қул  чикуб  кафт  кудин 
фориғ  булмоқдур» (Ман  араф  күлла  лисона  шарх  таъаррүфда 
мазкурдур). Хақ Тағаланың һайбати Əбу Хомид Қаттанда шауил 
ийдики,  намоза  турса  Алло  дидики  каби  акбар  димдин  биһуш 
булур ийди, то улгунча бу холат узун булди. 
Нақл улунурки: Шайық Йахйо ибн Маозрози рахматулло айтур: 
«Кунгул  маъмурлығынинг  уч  аламати  бордур:  Хауф  уа  рижо  уа 
мухаббат. Хауф шул мартаба кирокдурки, жамиъ маосидин алиқу. 
Уа рижо шу била кирокдурки жамиъ ибодат молийа уа баданийага 
ақдом ийтдира. Уа мухаббат ул масобада кирокдурки «Ман ахабба 
шайьан  аксир  зикроһу».  Бир  нафас  оның  зикириндин  ғофил 
улмамоқ кирокдур. 
Ғафлат  айлама  ай  даруиш,  мулк  уа  малакутда  бихад  уа  адд 
мисбахон уа мақдисон малаика бор ийди. Һар бири ақдам хизмат 
узра қоим «Нахну нусаббиһу бихамдик» хукминда доимлар ийди. 
Лакин роз мухаббат уа сир мағрифат зуһур ийтмак Əзіреті файйоз 
мутлақ  уа  мухтор  мухаққодин  мурод  булди.  Хок  дарднок  одами 

179
тахмир уа уз йад қудроти бирла тасуир ийдуб «Анна лакум шиьтум 
ау абайтум уа антум ли шиьтум ау абайтум» сирни талқин ийтди. 

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал