М. Ӛтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттікжүктеу 0.75 Mb.

бет1/8
Дата12.02.2017
өлшемі0.75 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

М. Ӛтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 

университеті 

 

 

 

  

 

География кафедрасы  

5В011600 География мамандығы бойынша  

кредиттік оқу жүйесінде оқитын  

студенттерге арналған 

 

 

Т у р и з м  ж ә н е  ӛ л к е т а н у  н е г і з д е р і  

ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ  

 

 

  

Курс – 1 

Семестр – 2 

Кредит саны - 2    

Дәріс – 15 сағат 

Практикалық сабақ   – 15 сағат 

Оқытушының жетекшілігімен  

студенттің ӛзіндік жұмысы (ОЖСӚЖ) – 30 сағат 

СӚЖ – 30 сағат 

Емтихан –  3-ші семестрде 

Барлығы –  90 сағат 

 

 Орал 

2012 ж. 


 

 

Пәннің  оқу  әдістемелік  кешені  050116  география  мамандығы  бойынша  ҚР мемлекеттік  жалпыға  міндетті  білім  стандартына  сәйкес  жасалған. 

Бағдарламаны  Абай  атындағы  Қазақ ұлттық  педагогикалық  университетінің 

география-экология факультеті кеңесі ұсынған. Хаттама №2 27.10.2006  

 

 Құрастырушы(лар):                             оқытушы С.Б Темралиева 

(аты-жӛні, лауазымы, ғылыми дәрежесі) 

 

География кафедрасының отырысында қарастырылды  «  18  »   қыркүйек  _ 2012 

ж. №  1     хаттама 

 

 

Жаратылыстану-география факультетінің 

оқу-әдістемелік 

Кеңесінің 

отырысында бекітілді 

«18  » қыркүйек  2012 ж.  № 1  хаттама.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ПӘННІҢ ТИПТІК БАҒДАРЛАМАСЫ 

1.Абай  атындағы  Қазақ  ұлттық  педагогикалық  университетінің  білім 

тобындағы  мамандықтар  бойынша  оқу-әдістемелік  секциясы  жасаған  және 

ұсынған. 

2.Қазақстан  Республикасы  білім  және  ғылым  министрлігінің  22.06.2006  ж., 

республикалық  жоғары  және  жоғары  оқу  орнынан  кейінгі  білім  жӛніндегі 

Кеңес жиналысының хаттама шешімімен бекітілген және пайдалануға рұқсат 

етілген. 

3.»Туризм  және  ӛлкетану  негіздері»  типтік  оқу  бағдарламасы  ҚР-ның  Білім 

және  ғылым  министрлігінің  №289.  11.05.2005.  бұйрығына  сәйкес  шыққан 

бағдарламаның орнына енгізілген. 

4.Типтік  оқу  бағдарламасы  050116  “география”  мамандығы  бойынша 

мемлекеттік жалпы міндетті білім стандартына сәйкес жасалған. 

5.Бағдарламаны    Абай  атындағы  Қаз.ҰПУ-нің    география-экология 

факультеті кеңесі ұсынған. Хаттама №2   27.10.2006 жыл.  

 

2. ПӘН БОЙЫНША ОҚУ (SILLABUS). 

 

Оқытушы (оқытушылар) туралы мәлімет  

Темралиева Самал Бекжановна,  оқытушы 

Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті 

География кафедрасы, 21 аудитория 

Жұмыс мекен-жайы: Достық даңғылы,121 

Жұмыс телефоны:503549  

 Пән туралы мәлімет 

 

Туризм  және  ӛлкетану  негіздері  семестр  15  оқу  аптадан  және  2  апта 

сессиядан тұрады. 

Бір  аптада  2 

кредит  сағат  (оқу  үрдісі  кестесі  және  жұмыс  оқу  жоспарына 

сәйкес ауыстырылады), әр кредит-сағат бір байланыс сағаттан (дәріс немесе 

практика)  және  екі  сағат  оқытушының  жетекшілігімен  студенттің  ӛзіндік 

жұмысынан (ОЖСӚЖ), студенттің ӛзіндік жұмысынан (СӚЖ) тұрады. 

 

Кредиттің атпаға бӛліну кестесі  

 

Сабақтар Ӛткізу 

уақыты 

Сабақтар 

Ӛткізу 

уақыты 

Байланыс сағаты 1 

(1 дәріс) 

50 мин. 


ОЖСӚЖ, СӚЖ 

50+50  мин. 

Байланыс сағаты 3 

(1 практика) 

50 мин. 

ОЖСӚЖ, СӚЖ 

50+50  мин. 

 


Кредит саны – 2 

Ӛту орны: № 5 оқу ғимараты, сабақ кестесі бойынша

 

 

 

Оқу жоспарынан кӛшірме: 

 

 

Кур


с 

Семест


р 

Креди


т саны 

Дәрісте


р 

практик


а 

ОЖСӚ


Ж 

СӚ

Ж Барлығ

ы 

Бақылау  

түрі 
15 

15 


30 

30 


90 

емтиха

н 

 

 

Кіріспе 

  

Пән  бойынша  мағлҧмат:  Туризмнің  активті,  белсенді  түрлерін  оқытуға 

ерекше  кӛңіл  бӛлінеді.  Ӛйткені  ,  олар  адам  денсаулығына  ӛте  пайдалы,  ең 

алдымен жаяу және шаңғы туризмінің орны үлкен, олар кӛп адамға ұнайды. Курс  мақсаты:  жоғары  оқу  орнында,  туризм  саласында,  ӛз  қызметі  үшін, 

қажетті  квалификация  алуды  мақсат  еткен  студенттерге  туризмді  басқару, 

ұйымдастыру, оның құрлымын жетік білу, оның тарихын, дайындық кезеңін, 

саяхаттарды  ұйымдастырып  ӛткізуді  оқып  үйрену,  туған  ӛлкенің  флорасы 

мен  фаунасы  туралы  қажетті  білімді  алу,  экологиялық  білімді  азамат  болу 

қажет. 


Курс міндеті: Оқыту барысында студенттер теориялық білімдер алады және 

туристік саяхаттар мен жорықтарда қажет болатын практикалық шеберлікке 

ие  болады.  Студенттер  туристік  маршрутты  қалай  дайындауды,  жорыққа 

туристік құрал жабдықтардың қандай түрлерін алып жүруді, тамаққа қандай 

азық-түлік  түрлерінің  қажеттілігін,  жергілікті  жерде  бағдарлау  жағдайын 

жетік білуге, сонымен қатар жорық жағдайында жарақат және ауырып қалған 

серігіне алғашқы дәрігерлік жәрдем кӛмегін кӛрсетуге үйренуі тиіс. 

Пререквизиттер:педагогикалық  институттың  география  факультетінің 

студенттеріне туристік экскурсиялық жұмыстарды ұйымдастыру  және ӛткізу 

әдістерімен танстыру үшін оқытылады. Cтуденттерге білім беру және дағды 

қалыптастыра  отырып,  балалар  туристік  станциясы  және  туристік    

мекемелерде  инструктор  немесе  әдіскер  қызметінде  жұмыс  істей  білуге 

үйрету. 


Постреквизиттер: Студенттер қоршаған ортаның табиғатын және оның бай 

тарихи мәдени мұра ескерткіштерін сақтауға байланысты мәселелерге 

қатысты білім жүйелігін де қалыптастырады. 

Оқыту әдістемесі: : туризмнің кең тараған жаяу жүріс түрі техникасын терең 

меңгертуге,  арнайы  дайындық  бӛлімінде  жаяу,  тау,  су  және  шаңғы  туризмі 

бойынша  да  дайындық  ӛтіледі.  Әдебиеттерді  пайдалана  отырып,  жергілікті 

жерді зерттеуге үйретуге, студенттерді ӛзіндік жұмыс жасауға және ізденуге үйретуге,                мектеп ішілік туристік ӛлкетану жұмыстарын жоспарлау 

және ұйымдастыра білуге, 

 жас 

ерекшелігіне  байланысты  топқа  арналған  туристік  ӛлкетану жұмыстарының  бағдарламасын  жасау,  жорықтарды  ұйымдастыру,  ӛткізу, 

маршрутын жасай білуге 

мектепте туристік кештер, слеттер, олимпиада, жарыстарды ӛткізуге 

үйретеді.     

Сабақ мазмҧны мен кестесі 

1 апта   

1 кредит сағат  

№ 1 дәріс 

Тақырып:Кіріспе. Ӛлкетану туралы тҥсінік. 

Дәрістің мазмҧны 

1.Ӛлкетану туралы түсінік, оның мәні мен мақсаты. 

2.Мемлекеттік, қоғамдық және мектеп ӛлкетануы. 

Әдебиет: 

1.К.Ф.Строев Краеведение Москва 1974. ОЖСӚЖ мазмҧны:  

Мектепте география курсында ӛлкетану негізін анықтау. СӚЖ мазмҧны: 

Қоғамдық пайдалы жұмыстардың тәрбиелік маңызы.  

2 кредит сағат  

№ 1 практикалық сабақ 

Тақырып: Ӛлкетану бойынша  әдебиет библиографиясын қҧру. 

Практикалық сабақ мазмҧны 

1-

 тапсырма: Ӛлкетану бойынша әдебиет библиографиясын картотека негізінде құр. 

Әдебиет: 

1.К.Ф.Строев Краеведение Москва 1974. 126 бет 

2.М.А.Никонова Практикум по географическому краеведению. М.,1985 

ОЖСӚЖ мазмҧны:  

Географиялық карта, план, газет журнал басылымдарындағы мақалар тізімін жаса. СӚЖ мазмҧны: 

 Ӛз ӛлкең жайында әдеби, статистикалық, картографиялық материалдар басылымдарымен 

таныс. 

 

2 апта 

3 кредит сағат  

№2 дәріс 

Тақырып:Туризмнің ӛлкетану және экологиямен байланысы. 

Дәрістің мазмҧны 

1.Туризмнің ӛлкетану және экологиямен байланысы. Әдебиет: 

В.П.Фомин,  Г.Г.Невзоров  Туристко-краеведческая  экспедиция  “Жайык-Урал”  как  форма 

экологического воспитания учащихся. Уральск 2000. 

ОЖСӚЖ мазмҧны:  

“Жайық-Урал” туристік экологиялық экспедиция ережесі. Әдебиет: 

В.П.Фомин,  Г.Г.Невзоров  Туристко-краеведческая  экспедиция  “Жайык-Урал”  как  форма 

экологического воспитания учащихся. Уральск 2000. 101 бет 


СӚЖ мазмҧны: 

Экологиялық эскпедицияны ұйымдастырудың маңыздылығы. 4 кредит сағат  

№ 2 практикалық сабақ 

Тақырып:Ӛлкетану ҥйірмелерін ҧйымдастыру. 

Практикалық сабақ мазмҧны: 

1.Геологиялық үйірме жұмысымен танысып, далалық геологиялық зерттеу әдістерімен 

танысу. 

2.Жергілікті жердің пайдалы қазба байлықтарын анықтау. Әдебиет: 

Н.Г.Николаев, Е.В.Ишкова Краеведение М., 1961 15-14 б. ОЖСӚЖ мазмҧны:  

“Жайык-Урал” туристік-экологиялық экспедицияның ӛтілу шарты. Әдебиет: 

В.П.Фомин,  Г.Г.Невзоров  Туристко-краеведческая  экспедиция  “Жайык-Урал”  как  форма 

экологического воспитания учащихся. Уральск 2000. 104 бет 

СӚЖ мазмҧны: 

Облыстық тарихи ӛлкетану мұражай экспозициясымен танысу.  

3 апта 

5 кредит сағат  

№3 дәріс 

Тақырып:Туризмнің даму тарихы. 

Дәрістің мазмҧны 

1.Ежелгі дүние туризмі. 

2.КСРО-дағы туристік-экскурсиялық істі дамыту және жетілдіру. 

Әдебиет: 

В.И.Курилова Туризм М., 1988. ОЖСӚЖ мазмҧны:  

“Жайык-Урал” туристік-экологиялық экспедицияның 2 кезеңінің ӛтілу шарты. Әдебиет: 

В.П.Фомин,  Г.Г.Невзоров  Туристко-краеведческая  экспедиция  “Жайык-Урал”  как  форма 

экологического воспитания учащихся. Уральск 2000. 107 бет 

СӚЖ мазмҧны: 

Облыстық экологиялық мұражай экспозициясымен танысу.  

6 кредит сағат  

№ 3 практикалық сабақ 

Тақырып:Геоморфологиялық ҥйірме жҧмысы. 

Практикалық сабақ мазмҧны 

1.Рельеф формаларымен танысып. Олардың қалыптасуын түсіну. 

2.Жергілікті жерде рельеф формаларына далалық зерттеу жұмыстарын жүргізу. 

Әдебиет: 

Н.Г.Николаев, Е.В.Ишкова Краеведение М., 1961 15-14 б. ОЖСӚЖ мазмҧны:  

Шағын ауданның экологиялық жағдайын бақылау күнделігі. Әдебиет: 

В.П.Фомин,  Г.Г.Невзоров  Туристко-краеведческая  экспедиция  “Жайык-Урал”  как  форма 

экологического воспитания учащихся. Уральск 2000. 110 бет 

СӚЖ мазмҧны: 

М.Маметова мұражай экспозициясымен танысу.  

4 апта 

7 кредит сағат  

№4 дәріс 

Тақырып: Туризмнің классификациясы. 

Дәрістің мазмҧны 

1.Туризм түрлері. 

2.Туризм формалары. 

Әдебиет: 

В.И.Курилова Туризм М., 1988 ОЖСӚЖ мазмҧны:  

“Жайык-Урал” туристік-экологиялық экспедицияның 3 кезеңінің ӛтілу шарты. Әдебиет: 

В.П.Фомин,  Г.Г.Невзоров  Туристко-краеведческая  экспедиция  “Жайык-Урал”  как  форма 

экологического воспитания учащихся. Уральск 2000. 117 бет 

СӚЖ мазмҧны: 

С.Гумаров мұражай экспозициясымен танысу.  

8 кредит сағат  

№4 практикалық сабақ 

Тақырып:Климатология ҥйірмесі. 

Практикалық сабақ мазмҧны 

1.Метеорологиялық бақылау жүргізу жұмысымен танысу. 

2.Метеорологиялық зерттеу жүргізу құралдарымен танысу. 

Әдебиет: 

Н.Г.Николаев, Е.В.Ишкова Краеведение М., 1961 29-58 б. ОЖСӚЖ мазмҧны:  

Евразия оқу полигоны жағдайының экологиялық паспорты. Әдебиет: 

В.П.Фомин,  Г.Г.Невзоров  Туристко-краеведческая  экспедиция  “Жайык-Урал”  как  форма 

экологического воспитания учащихся. Уральск 2000. 118 бет 

СӚЖ мазмҧны: 

“Старый Уральск” мұражай экспозициясымен танысу.  

5 апта 

9 кредит сағат  

№5 дәріс 

Тақырып:Туризмді басқару және ҧйымдастыру қҧрлымы. 

Дәрістің мазмҧны 

1.Дүние жүзілік туристік ұйым. ҚР-ның туризм және спорт Агенттігі. 

2.Туристік  секциялар мен үйірмелер, олардың құрлымы мен жұмыс мазмұны. 

Әдебиет: 

С.Р.Ердавлетов География туризма. Алматы. 2000  

С.Р.Ердавлетов Казахстан туристский А.,1989 

ОЖСӚЖ мазмҧны:  

Табиғатты зерттеудегі негізгі әдістер. Әдебиет: 

В.П.Фомин,  Г.Г.Невзоров  Туристко-краеведческая  экспедиция  “Жайык-Урал”  как  форма 

экологического воспитания учащихся. Уральск 2000. 129 бет 

СӚЖ мазмҧны: 

Пугачев мұражай экспозициясымен танысу.  

10 кредит сағат  

№5 практикалық сабақ 

Тақырып:Гидрологиялық ҥйірме жҧмысымен танысу. 

Практикалық сабақ мазмҧны 

1.Жергілікті жер беткі суларын далалық зерттеу әдістерімен танысу. Әдебиет: 

Н.Г.Николаев, Е.В.Ишкова Краеведение М., 1961 59-81 б. ОЖСӚЖ мазмҧны:  

Ӛсімдіктер жағдайының экологиялық паспорт-буклеті. Әдебиет: 

В.П.Фомин,  Г.Г.Невзоров  Туристко-краеведческая  экспедиция  “Жайык-Урал”  как  форма 

экологического воспитания учащихся. Уральск 2000. 134 бет 

СӚЖ мазмҧны: 

Ғ.Тоқай мұражай экспозициясымен танысу.  

6 апта 

11 кредит сағат  

№6 дәріс 

Тақырып:Жорықтарды дайындау және ҧйымдастыру. 

Дәрістің мазмҧны 

1.Жорықтың мақсаты мен міндетін анықтау. 

2.Демалыс күнгі жорыққа арнайы дайындық. 

Әдебиет: 

В.И.Курилова Туризм. М.,1988 

К.Ф.Строев Краеведение. М., 1974 

ОЖСӚЖ мазмҧны:  

Су объектілері жағдайының экологиялық паспорт- буклеті. Әдебиет: 

В.П.Фомин,  Г.Г.Невзоров  Туристко-краеведческая  экспедиция  “Жайык-Урал”  как  форма 

экологического воспитания учащихся. Уральск 2000. 136 бет 

СӚЖ мазмҧны: 

А.С.Пушкин мұражай экспозициясымен танысу. 12 кредит сағат  

№6 практикалық сабақ 

Тақырып:Топырақтану ҥйірмесі жҧмысымен танысу. 

Практикалық сабақ мазмҧны 

1.Карта  арқылы  жергілікті  жер  топырағын  анықтау  және  далалық  зерттеу  әдістерімен 

танысу. 

Әдебиет: 

Н.Г.Николаев, Е.В.Ишкова Краеведение М., 1961 82-96 б. ОЖСӚЖ мазмҧны:  

“Эколог- туристер” бағдарламсы. Әдебиет: 

В.П.Фомин,  Г.Г.Невзоров  Туристко-краеведческая  экспедиция  “Жайык-Урал”  как  форма 

экологического воспитания учащихся. Уральск 2000. 139 бет 

СӚЖ мазмҧны: 

БҚМУ-нің мұражай экспозициясымен танысу.  

7 апта 

13 кредит сағат  

№7 дәріс 

Тақырып:Маршруттық қҧжаттарды толтыру. 

Дәрістің мазмҧны 

1.Туристік жорықтарды ӛткізу ережелері. 

2.Жорыққа шығарушы ұйымдардың құқықтарымен міндеттері. 

Әдебиет: 

В.И.Курилова Туризм. М.,1988 

К.Ф.Строев Краеведение. М., 1974 

ОЖСӚЖ мазмҧны:  

Экология әліппесі. Әдебиет: 

В.П.Фомин,  Г.Г.Невзоров  Туристко-краеведческая  экспедиция  “Жайык-Урал”  как  форма 

экологического воспитания учащихся. Уральск 2000. 147 бет 

СӚЖ мазмҧны: 

Урал ұлттық табиғи паркі. Әдебиет:  Природно-ресурсный  потенциал  и  проектируемые  объекты  заповедного  фонда 

ЗКО. Уральск 1998.  

14 кредит сағат  

№7 практикалық сабақ 

Тақырып:Геоботаника ҥйірме жҧмысымен танысу. 

Практикалық сабақ мазмҧны 

1.Жергілікті жер ӛсімдік типімен танысып, гербарий дайындау әдісімен танысу. 

2.Ӛсімдіктердің түрін анықтап, оларды картада бейнелеу әдісімен танысу. 

Әдебиет: 

Н.Г.Николаев, Е.В.Ишкова Краеведение М., 1961 97-104 б. ОЖСӚЖ мазмҧны:  

Әр түрлі халықтардың экологиялық салт дәстүрін зерттеу нұсқауы. Әдебиет: 

В.П.Фомин,  Г.Г.Невзоров  Туристко-краеведческая  экспедиция  “Жайык-Урал”  как  форма 

экологического воспитания учащихся. Уральск 2000. 157 бет 

СӚЖ мазмҧны: 

Миргород мемелекеттік ландшафттық қорықшасы. Әдебиет:  Природно-ресурсный  потенциал  и  проектируемые  объекты  заповедного  фонда 

ЗКО. Уральск 1998.  

 

8 апта 

15 кредит сағат  

№8 дәріс 

Тақырып:Туған ӛлкенің туристік мҥмкіндіктері. 

Дәрістің мазмҧны 

1.Қазақстан Республикасының географиялық ерекшеліктері. 

2.Қазақстанның туризмді дамытуға ең қолайлы аудандарына физикалық – географиялық 

сипаттама. Әдебиет: 

С.Р.Ердавлетов География туризма. Алматы. 2000  

С.Р.Ердавлетов Казахстан туристский А.,1989 

ОЖСӚЖ мазмҧны:  

Мектептік шағын заказник ұйымдастыру. Әдебиет: 

В.П.Фомин,  Г.Г.Невзоров  Туристко-краеведческая  экспедиция  “Жайык-Урал”  как  форма 

экологического воспитания учащихся. Уральск 2000. 162 бет 

СӚЖ мазмҧны: 


Орда геоботаникалық мемлекеттік қорығы. 

Әдебиет:  Природно-ресурсный  потенциал  и  проектируемые  объекты  заповедного  фонда 

ЗКО. Уральск 1998.  

16 кредит сағат  

№8 практикалық сабақ 

Тақырып:Зоогеографиялық ҥйірме жҧмысымен танысу. 

Практикалық сабақ мазмҧны 

1.Жергілікті  жер  жануарлар  дүниесімен  танысып,  оларды  далалық  жағдайда  ұстау 

тәсілдерімен танысу. 

Әдебиет: 

Н.Г.Николаев, Е.В.Ишкова Краеведение М., 1961 106 -112 б. ОЖСӚЖ мазмҧны:  

Туристік-ӛлкетану әрекетінде жеке тұлғаға макроортаның әсері. Әдебиет: 

В.П.Фомин,  Г.Г.Невзоров  Туристко-краеведческая  экспедиция  “Жайык-Урал”  как  форма 

экологического воспитания учащихся. Уральск 2000. 163 бет 

СӚЖ мазмҧны: 

Баянас мемлекеттік ландшафттылық қорықшасы. Әдебиет:  Природно-ресурсный  потенциал  и  проектируемые  объекты  заповедного  фонда 

ЗКО. Уральск 1998.  

9 апта 

17 кредит сағат  

№9 дәріс 

Тақырып:Турист гигиенасы. 

Дәрістің мазмҧны 

1.Туристің жеке гигиенасы.Медициналық қаралудың мәні. 

2.Алғашқы кӛмек кӛрсетудің маңызы. 

Әдебиет: 

В.И.Курилова Туризм. М.,1988 ОЖСӚЖ мазмҧны:  

Туристік-ӛлкетану әрекеті – табиғат пен  әлеуметтік ортаны тану құралы. Әдебиет: 

В.П.Фомин,  Г.Г.Невзоров  Туристко-краеведческая  экспедиция  “Жайык-Урал”  как  форма 

экологического воспитания учащихся. Уральск 2000. 164 бет 

СӚЖ мазмҧны: 

Бударин мемелекеттік зоологиялық қорығы. Әдебиет:  Природно-ресурсный  потенциал  и  проектируемые  объекты  заповедного  фонда 

ЗКО. Уральск 1998.  

18 кредит сағат  

№9 практикалық сабақ 

Тақырып:Физикалық-география секциясы. 

Практикалық сабақ мазмҧны 

1.Жергілікті жер табиғатының жеке компоненттерінің ӛзара байланысын анықтау. 

1.1.Рельефпен топырақ-ӛсімдік жамылғысының байланысын 

1.2.Атмосфералық жауын шашынмен жергілікті жер суларының байланысын 

1.3. атмосфералық жауын-шашынмен рельеф, ағын сулардың эрозиялық шаю әрекетін 

1.4.Ауа райымен ӛсімдіктер мен жануарларлардың фенологиялық кезеңі арасындағы 

байланысын Әдебиет: 

Н.Г.Николаев, Е.В.Ишкова Краеведение М., 1961 113 -122 б. ОЖСӚЖ мазмҧны:  

Экологиялық топтың ӛзін ӛзі басқару. Әдебиет: 

В.П.Фомин,  Г.Г.Невзоров  Туристко-краеведческая  экспедиция  “Жайык-Урал”  как  форма 

экологического воспитания учащихся. Уральск 2000. 165 бет 

СӚЖ мазмҧны: 

Кирсанов мемлекеттік комплестік қорығы. 
  1   2   3   4   5   6   7   8


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал