М. Өтемісов ат. БҚму-нің физика және математика кафедрасының аға оқытушысы, магистр Искалиева А. Ужүктеу 92.86 Kb.

Дата13.09.2017
өлшемі92.86 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

 

 М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті 

 

 

 

 

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

 

  

Радиоэлектроника 

 

5В070400 – Есептеу техникасы және программалық   

      


 

Кредит саны - 2 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Орал, 2013  

 

  

1.  Әзірленген және енгізілген 

М.  Өтемісов  ат.  БҚМУ-нің  физика  және  математика  кафедрасының  аға 

оқытушысы, магистр Искалиева А.У. 

 (жұмыс бағдарламаны жасаған білім беру ұйымының атауы) 

 

    2. Рецензенттер 

1.  М.  Өтемісов  ат.  БҚМУ-нің  физика  және  математика  кафедрасының 

профессоры, п.ғ.к Сырым Ж.С. 

2. №3 ЖОББМ жоғары санаты физика пәні мұғалімі Кенжекова М.К. 

 

 

3. Бекітілген  және  қолданысқа  енгізілген  М.  Өтемісов  атындағы  Батыс 

Қазақстан  мемлекеттік  университетінің  оқу-әдістемелік  кеңес  отырысында 

№_1 хаттама «26» ________09______2013__ жылы  

 

 4. 

Жұмыс  оқу  бағдарламасы  __5В070400  Есептеу  техникасы  және 

программалық  

   

(мамандықтың атауы) 

мамандықтарының элективті пәндер каталогына сәйкес әзірленген 

 

5. 


Қаралған____________________________________________________ 

факультеттің оқу-әдістемелік кеңес отырысында  

№_1 хаттама «_19_» _____09_________2013 жылы  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


Пән туралы мәлімет: 

 

“Радиоэлектроника  ”  курсы    “Физика”  мамандығы  бойынша  оқитын  студенттерге  бірнеше мақсатпен беріледі. Біріншіден бұл курс физиканың, химияның қазіргі заманғы жетістіктеріне 

сүйенеді.  Мысалы,  шала  өткізгіш  материалдар  және  шала  өткізгіш  аспаптар-  сондай 

жетістіктер  болып  табылады.  Екіншіден,  радиоэлектроника  курсы  техниканың  алдыңғы 

шебіндегі  саласымен  таныстыру  үшін  маңызды.  Үшіншіден,  болашақ  оқытушы  маманға 

радиоэлектрондық  аспаптармен  жұмыс  істеу  қажеттігін  естен  шығармаған  дұрыс.  Курстың 

құрамында - дәрістер,  зертханалық сабақтар жүргізіледі. Курсты меңгеруде студенттің өзіндік 

жұмысының маңызы жоғары. 

Курс  мақсаты:  жоғарғы  оқу  орындарында  болашақ  физика  мұғалімдерін  дайындау  үшін 

оқытушыға  қажетті  радиоэлектрондық  аспаптардың  құры-лысы  мен  қызметінің  негізгі 

принциптерімен, электрондық сұлбалармен таныстырып, қолданылу облыстарын көрсету. 

Курс мәселелері: 

Шала өткізгіш  аспаптарын және оларда болып тұрған процестерді зерттеу. Радиотехникалық 

аспаптар 

мен 


сұлбалардың 

негізгі 


түрлерімен, 

олардың 


параметрлерімен 

және 


сипаттамаларымен таныстыру.  

Пререквизиттер: Радиоэлектроника  курсын зерттеуге қажетті пәндер: 

мектеп курсындағы физика, алгебра және геометрия, информатика пәндері.  Постреквизиттер:  Радиоэлектроника  курсында  үйренетін  білім,  дағдылары  қажет  болатын 

арнайы пәндер. Оқыту  әдістемесі:  Оқыту  негізгі  оқу  материалдары  қамтылған  дәрістер  мен  зертханалық 

сабақтар  негізінде  жүргізіледі  және  алынған,  түсініктер  бекітіліп  отырады.  Студенттердің 

білімін  бақылау  үй  тапсырмаларын  тексеру,  электрондық  оқулық  т.б.  оқу  құралдарында 

берілген  тестілерді  орындау,  ауызша  сұрау,  жеке  семестрлік  тапсырмалар  арқылы  жүзеге 

асады. 

Тақырыптық жоспар 

 

Апта 


Сабақ тақырыбы   

 

 Сабақ түрі 

Дәріс           Практика 

Радиоэлектроника пәні  не зерттейді? 

Электровакуумдық аспаптар Шала өткізгіш аспаптар 

Интегралдық микросұлбалар Тербелмелі жүйелер 

Радиотолқындарды тарату шарттары Антенна - фидерлік құрылғылар 

Күшейткіштер Екінші реттік қоректендіру көздері 10 Кернеудің 

гармониялық 

тербелістер 

генераторлары 11 Импульстік  және  есептеу  техникасының 

элементтері 12 Радиотаратқыш  құрылғылары 13 

Радиоқабылдағыш  құрылғылары  

 

14 

Теледидар құрылғылары 15 Радиолокация 

 

 

Мазмұны: 

        Кіріспе.  Радиоэлектрониканың  міндеттері.  Радиоэлектроника  мен  микроэлектрониканың 

даму  және  жетілу  тарихы  туралы  түсініктер.  Радиоэлектрондық  құралдардың  элементтік 

базасы және микроэлектрони-каның бүгінгі жетістігі. 

      Радиотехникалық тізбектер мен сигналдар. 

Тербелмелі  тізбектер.  Еркін  тербелістер,  еркін  тербелістердің  өшуі.  Тізбекті  және  параллель 

контурдағы  еріксіз  тербелістер.  Резонанстық  құбылыстар.  Контурлардың  амплитудалық 

жиіліктік  және  фазалық  жиіліктік  сипаттамалары,негізгі  көрсеткіштері  және  қолданылуы. 

Өзара  байланысқан  контурлар.  Контур-ларды  үйлестіру.  Сигналдар.  Детерминантты  және 

кездейсоқ  сигналдар.  Сигналдардың  спектрлік  жіктелуі.  Сигналдың  спектрін  тасымалдау. 

Тасымалдаушы тербелістер. Модуляция. Амплитудалық, жиіліктік, және фазалық модуляция. 

Импульстық  модуляция.  Модуляцияланған  тербеліс-терді  өндіру  және  детектірлеу. 

Модуляцияланған тербелістердің спектрі және қолданылуы.  

       Шала  өткізгіш  приборлардың  физикалық  негіздері.  Шала  өткізгіш  материалдар 

қасиеттері. Меншікті және қоспалы шала өткізгіштер. Шала өткізгіштердің зоналық теориясы. 

Электрондық кемтіктік өткізгіштік. 

Шала өткізгіш диодтар. Биполярлы және униполярлы транзистор. Транзис-торлардың қосылу 

схемалары, 

сипаттамалары 

және 


дифференциалдық 

көрсеткіштері. 

Көп 

эмиттерлі транзисторлар. 

Тиристорлар. 

Шала 

өткізгіш приборлардың 

арнайы 


түрлері. 

Оптоэлектрон-ды 

приборлар.Шала өткізгіш приборлардың қолданылуы және таңбалануы. 

        Интегралды  микросұлбалардың  құрылу  және  жұмыс  істеу  принциптері.  Интегралдық 

микроэлектроникада  қолданылатын  құбылыс-тар  мен  процестер.  Микроэлектрондық 

құрылымдарды  жасаудың  физика-лық  бастаулары.  Шала  өткізгіш.  Дубара(гибрид)  және 

үлдірлі микросұлба-лар. Үлкен интегралды микросұлбалар. Интеграциялану дәрежесі жоғары 

микросұлбалар. Микросұлбалардың жүйелері мен қатарлары. Микросұлба-лардың сапасы мен 

сенімділігі. Микросұлбалардың қолдану аясы мен таңбалануы. 

        Аналогты  микроэлектроника.  Күшейткіштер  элементінің  бөлінуі,  не-гізгі  бастамалары 

мен көрсеткіштері. Транзистордың күшейткіш элементі ретінде қолданылуы. Биполярлы және 

униполярлы  транзистордың  күшейт-кіш  екі  кері  байланыс  күшейткішін  жұмыс  режимін 

стабилизациялау.  Транзисторды  тесілуден  қорғау.  Операциялық  күшейткіштер.  Инвентір-

леуіш 


және 

инвертірлемеуші 

күшейткіштер. 

Дифференциалдық 

күшейт-кіштер. 

Күшейткіштердің қолданылуы.           Сызықты емес электронды құрылымдар. Гармоникалық тербеліс-тердің генераторлары. 

LC-  генераторлардың  құрылу  принциптері.  Өздігі-нен  қозатын  генераторлар.  Оң  кері 

байланыс. 

Генераторлардың 

қозу 

шарттары мен 

режимдері. 

RC-генераторлар. 

Генераторлардың  операция-лық  күшейткіштерімен  құрылуы.  Генераторлардың  тербеліс 

жиілігін  ста-билизациялау.  Сыртттан  қоздырылатын  генераторлар.  Генераторлардың 

қолданылуы. 

      Импульстық  құрылымдар.Импульстық  сигналдардың  физикалық  табиғаты,  түрлері. 

Көрсеткіштері  мен  сипаттамалары.  Импульстық  құрылымдардың  сызықтық  элементтері. 

Сызықтық  тізбектердегі  өткінші  процестер.  Ақпарат,  ақпарттың  мөлшері.  Сигналдардың 

мағлұматтық  құны  және  құрылымдық  сипаттары.сигнал  мен  ақпараттың  өзара  байланысы. 

Цифрлық  сигналдар.Цифрлық  сигналдардың  қолдану  аясы.  Импульстық  құрылғылардың 

түрлері,  Мультивибратор,  бірлік  вибратор,  блокинг-генератор.  Импульстық  генераторлардың 

операциялық  күшейткіштермен  және  энергияны  жинақтаушы  элементтермен  құрылуы. 

Сызықты түрде өзгеретін процестердің генераторы. Генераторлардың қолданылуы.        Цифрлы  микроэлектроника.  Импульстық  құрылымдардың  кілттік  режимдері.санақ 

жүйелері.  Санақ  жүйелерінен  бір  түрінен  екінші  түріне  ауысу.  Логикалық  функциялар. 

Цифрлық 

құрылымдардың 

элементтері. 

Комбинациялық 

логика. 

Импульстық 

генераторлардың логикалық элементтермен құрылуы. Компараторлар, селекторлар. Жадылық 

элементтер.  Триггерлер,  санауыштар,  регисторлар.  Комбинациялық  құрама  тізбектер.  Кодты 

түрлендіргіштер.  Аналогты-цифрлық  және  цифрлы-  аналогты  түрлендіргіштер.  Жадылық 


құрылғылар. 

Оперативті 

жадылық 

құрылғылар. 

Тұрақты 

жадылық 


құрылғы. 

Программаланатын жадылық құрылғы. 

       Радиоэлектрондық 

құрылғыларды 

қоректендіру 

көздері. 

Түзеткіштер. 

Құрылу 

принциптері. Электрлік 

фильтрлер. 

Түзеткіштердің 

 

негізгі көрсеткіштері 

мен 


сипаттамалары.түзетілген  кернеуді  стабилизациялау.  Импульстық  қоректендіру  көздері. 

Интегралдық  микроэлектрониканың  импульстық  электр  қоректендіру  көздерін  басқаруға 

қолданылуы. 

       Электрониканың даму перспективалары мен жаңа салалары. 

Радио хабарын тарату және қабылдау. Теледидарласу жүйелері. Радио байланыстың цифрлық 

жүйелері. 

Ұтқыр 

байланыстың негіздері. 

Микроэ-лектрониканың 

потенциалдық 

мүмкіншіліктері мен жаңа бағыттары. Функциональдық микроэлектроника. Оптоэлектроника. 

Опто  талшықтық  байланыс.  Диэлектрлік  электроника.  Криоэлектроника.  Радиоэлектроника 

жетістіктерінің адамзат тіршілігі үшін маңызы. Қорытынды. Практикалық сабақтардың тақырыптары: 

 

1.  Электрондық құрылғылар 

2.  Иондық құрылғылар 

3.  Шала өткізгішті құрылғылар 

4.  Фотоэлектрондық құрылғылар 

5.  Айнымалы тоқтың түзеулері 

6.  Электр сигналдардың күшейткіштер 

7.  Жоғары жиілікті тербелістердің генераторы 

 

 

Емтихан сұрақтары: 

1. 


Радиоэлектроника пәні. 

2. 


Электронды эмиссия. Электровакуумдік аспаптар. 

3. 


Электровакуумдік диод. Негізгі параметрлері.  

4. 


Триод, негізгі параметрлері. 

5. 


Тетрод және пентод. Олардың кемшіліктері және артықшылықтары.  

6. 


Комбинациялық және арнайы электровакуумдік шамдар. 

7. 


Газразрядты аспаптар. Тиратрон. 

8. 


Солғын разряд индикаторлары. 

9. 


Электронды- сәулелік түтіктер. 

10. 


Бейнетүрлендіргіштер. Видикондар. 

11. 


Шалаөткізгіштердің өткізгіштігінің түрлері. Қоспалық өткізгіштік түрлері. 

12. 


Электрондық – кемтіктік өтулер. 

13. 


Шалаөткізгіш түзеткіш диод. Стабилитрондар. 

14. 


Биполярлы транзисторлар. 

15. 


Өрістік транзисторлар. 

16. 


Тиристорлар (түрлері).  

17. 


Интегралды микросұлбалар. 

18. 


Шалаөткізгіш  аспаптардың  арнайы  түрлері  І.(айналдырылған  диод,  туннельдік  диод, 

варикап). 

19. 

Шала  өткігіш  аспаптардың  арнайы  түрлері  ІІ.(Ганн,  Шоттка  диодтары,  термистор, терморезистор). 

20. 


Фотоэлектрлік аспаптар. 

21. 


Электровакуумдық фотоэлементтер. 

22. 


Фотоэлектрлік көбейткіш. 

23. 


Фотодиодтар. 

24. 


Фототранзисторлар. 

25. 

Сәулелік диод пен шалаөткізгіш таңбалық индикаторлар (знаковые индикаторы).  

26.Тербелмелі контур. Тізбекті тербелмлі контурлар кернеу резонансы. 

27.Параллель тербелмелі контур. Токтар резонансы. 

28.Байланысқан тербелмелі контурлардағы резонансты құбылыстар. Өткізу жолағы 

29.Үлестірілген  параметрлі тізбектер 

30.Жер атмосферасында радиотоқындардың таралуы. 

31.Антенна және оның түрлері 

32.Антенналардың сипаттамалары 

33.Рамалық антенна. Магниттік антенна. Параболалық рефлектор. 

34.Фидерлік құрылғылар және толқынжолдар. 

35. Күшейткіш элементтер 

36. Күшейткіштердің классификациясы 

37. Күшейткіштердің сипаттамалары. 

38. Күшейткіш  сүлбалары. 

39. Көпкаскадты күшейткіштер. 

40. Трансформаторлық күшейткіштер,  күшейткіштердің соңғы каскады. 

41. Таңдаушы күшейткіштер. Кеңжолақты күшейткіштер. 

42. Фазы сезгіш күшейткіш. Тұрақты ток күшейткіштері.Операциялық күшейткіштер. 

43. Түзеткіштер. Бір жарты периодты, екі жарты периодты түзеткіш. Көпірлік сүлба. 

44. Тегістеуіш сүзгі. Қоректену көзінің сыртқы сипаттамасы. 

45. Кернеу тұрақтандырғышы 

46. Кернеу түрлендіргіштері. 

47. Автономды генератор. Мультивибратор. 

48. Гармониялық сигналдардың генераторлары. 

49. RC- генераторлар 

50.  Информация  сигналдарын  көрсетудің  импульстік  әдісі.  Аналогті  және  цифрлік 

құрылғылар. Потенциальды және құрылғылар. 

51. Цифрлік құрылғылардың артықшылықтары 

52. Импульстердің сипаттамалары, параметрлері. 

53. Логикалық элементтер 

54. Электрондық кілттер.Қосүйекті Трансформаторларға негізделген тригерлер 

55. Гармониялық сигналдан импульстік сигналды қалыптастыру. 

56. Жадтық құрылғылар. 

57. Радиотаратқыш құрылғылар. Жалпы сипаттама. 

58. Радиотаратқыштардың классификациясы 

59. Беруші генераторлар 

60.  Амплитудалық модуляция 

61. Жиіліктік модуляция 

62. Импульстік және Амплитудалық – импульстік модуляция 

63. Таратқыштардың шығыстық каскадтары 

64. Аса жоғары жиілікті таратқыштар. Кластрондар магнетрондар. 

65. Радиоқабылдағыш құрылғылар. Жалпы сипаттамасы классификация 

66.  Радиоқабылдағыштың құрылымдық сұлбасы 

67. Супергетеродинді қабылдағыштар. 

68. Радиоқабылдағыштың негізгі параметрлері 

69. Жиіліктерді түрлендіргіштер. 

70. Теледидар  құрылғылары. Құрылымдық сүлбасы ,жұмыс істеу принципі. 

71. Теледидар қабылдағыштары.  

72. Түрлі түсті теледидарлама бейнелері 

73. Радиолокациялық құрылғылар. 

 

 


 

Әдебиеттер тізімі 

Орыс тілінде: 1.  Г.Б Толкачев.  Радиоэлектроника .- М.: Высшая школа.1983,287с 

2.  Е.И. Манаев .Основы радиоэлектроники.- М.:Радио и связь.1996,511с. 

3. Колонтаевский Ю.Ф. Радиоэлектроника .- М.: Высшая школа,1988.-304с 

4. КаяцкасА.А. Основы Радиоэлектроники .- М.: Высшая школа,1988.-464с 

5. Нефедов В.И. Основы радиоэлектроники.- М.: Высшая школа.2000,400с. 

6. КалабековБ.А. Цифровые устройства имикропроцессорные системы.-М:Телеком.2000,336с 

7. Ефимов И.Е., Козырь И.Я. Основы микроэлектроники.-М.:Радио и связь.1990,330с 

8. Опадчий Ю.Ф.и др.Аналоговая и цифровая электроника.-М.: Радио и связь.1998.760с. 

9.  Игумнов  Д.В.,Костюника  Г.П.  Полупроводниковые  усилительные  устройства.-М,:Радио  и 

связь. 1998.272 стр. 

10.АндриановВ., Соколов А..Средства мобильной связи.-С.-Пб: Дюссельдорф.1998,256с 

11. Калашников А..М.,Степук Я.В. Колебательные системы.- М.:Военное изд..1972,374с. 

12.  Мукашев  К.М    цифровая  электроника.  (лабораторный  практикум).-А.:  АГУ  им. 

Абая.2000,156с. 

13. 

Мукашев 


К.М., 

Шадинова 

К.С..Аязбаева 

Т.А. 


Основы 

автоматики 

и 

микроэлектроники.(Лабораторный практикум). –А.: АГУ им. Абая.2003, 256с 14.  Мұқашев    Қ.М.,  Шадинова  К.С.,  Аязбаева  Т.А.    Мектептегі  физика  курсының 

электроникалық практикумы.- А.: Абай ат. ҚазҰПУ, 2004, 254б. 

15.Горин  А.Ф  Сборник  методических  указаний  к  лабораторных  работ  по  основым 

электротехники и радиотехники Уральск, РИО ЗКГУ,2004 

16.Гершензон 

Е.М, 


МаловН.Н., 

Полянина 

Г.Д, 

Соина 


Н.В 

Радиотехника 

М.Просвещение,1971(под ред.Малова) 

17.Иванов Г.А. Жартылай өткізгіштер, Алматы: Мектеп,1989 

18.ЯмпольскийВ.С.Основы 

автоматики 

и 

электронно-вычислительной техники.М.:Просвещение, 1991 

 

Қосымша әдебиет: 

1. Лютов С.А.,Гусев Г.П.    Подавление индустриальных радиопомех. – М.: Связьиздат,1960.- 

318с. 

2.Князев  А.Д.    Элементы  теории  ипрактики  обеспечения  электромагнитной  совместимости радиоэлектронных средств.- М.: Радио исвязь,1984.-336с. 

3.    Конторович  М.И.  Операционное  исчисление  и  нестационарные  явления  в 

электрическихцепях.- 4-е изд., перераб.и доп.-М.: Сов.радио,1975.-320с. 

4. Пасынков В.В., Чиркин Л.К.,Шинков А.Д. Полупроводниковые прибо-ры. -3-е изд.,перераб 

идоп.-М.: Высшая школа,1981.-431с. 

5.Терехов  В.А.  Задачник  по  электроннымприборам.-  2-е  изд.,перераб.и  доп.  –  М.: 

Энергоатомиздат,1983.-280с 

6.СВЧ  полупроводниковые  приборы  и  их  применение/  Под  ред.  Г.Уотсона;Пер.  С  англ.под 

ред.В.С. Эткина. – М.: Мирн,1972.-662с. 

7.Шило В.Л. Линейные интегральные схемыв радиоэлектронной аппаратуре.-2-е изд.,перераб. 

Идоп. –М.:Сов.радио,1979.-368с. 

8. Войшвилло Г.В.Усилительные устройства.-2-е изд., перераб.и доп.- М.: Радио и связь,1983.-

264с. 

9. ПетровБ.Е., РоманюкВА. Радиопередающие устройства на полупровод-никовых приборах.- М.: Высшая школа,1989.-232с 

10.Конторович М.И. Нелинейные колебания в радиотехнике.- М.: Сов. Радио,1973.-320с. 

11.Степаненко И.П.Основы микроэлектроники.- М.: Сов. Радио,1980-424с. 

12.Казаринов Ю.М.,Номоконов В.Н., Филиппоыв Ф.В. применение микропроцессов и микро-

ЭВМ в радиотехнических системах.- М.: Высшая школа,1988.-207с. 


13.Мирский Г. Я. Микропроцессоры визмерительных приборах.-М.: Радио и связь,1984.-160с. 

14.Кукес И.С., Старик М.Е. Основы радиопеленгации.- М.: Сов. Радио,1964-640с. 

15.Манаев  Е.И.  О  ширине  полосы  при  приеме  частотно-модулированных  сигналов, 

необходимой для отсутствия нелинейных искажений//  Радиотехника . -1948.-Т. З,№ 5.-С. 54-

61 

16.Гуткин  Л.С,  Лебедев  В.Л.,  Сифоров  В.И.  Радиоприемные  устройства:  В2  т.  –  М.: Сов.радио,1961.-1963.-2т 

17.Манаев  Е.И.  Об  одновременном  детектировании  сигнала  и  помехи  амплитудным  и 

фазовым  детекторами//Радиотехника.-1954.-Т. 9,№3.-с.19-32. 

18.Волин  М.Л.паразитные  процессы  в  радиоэлектронной  апаратуре.-  2-е  изд,перераб.и  доп.- 

М.: Радио и связь,1981.-296с. 

19.Баскаков С.И. Радиотехнические сигналы и цепи .-2-е изд., перераб. И доп. – М.: Высшая 

школа,1988.-448с 

20.Гоноровский  И.С.  Радиотехнические  сигналы  и  цепи.-4-е  изд.,перераб.и  доп.-  М.:Радио 

исвязь,1986.-512с. 

21.Радиотехнические  сигналы  и  цепи  /Д.В.Васильев,М.Р.Витоль,  Ю.Н.Гор-шенков  и  др.;Под 

ред. К. А. Самойло. – М.: Радио исвязь,1982.-528с. 

22.Сколник  М.  Введение  технику  радиолокационных  систем:  Пер.с  англ./Под.  Ред.  К.Н. 

Тофимова . – М.: Мир,1965.-748с. 

23.Лезин Ю.С. Введение в теориюрадиотехнических систем.- М.: Радио и связь,1986. -280с. 

24.Радиотехнические  системы/  Ю.М.Казаринов,Ю.А.Коломенский,  Ю.К.Пестов  и  др..;Под 

ред.Ю.М.Казаринова.- М.: Сов радио,1968.-216с. 

25.Ланге  Ф.  Корреляционная  электроника:  Пер.  С  нем../Под  ред.  В.И.Кляч-кина.-  Л.: 

Судпромгиз, 1963.-447с. 

26.КотельниковВ.А. Теория потенциальной помехоустойчивости.- М.: Госэнергоиздат, 1956.-

151с. 


27.Головин  О.В.  Радиоприемные  устройства:  Учебник  для  техникумов.-  М.:  Высшая  школа, 

1987.-440с. 

28.Вениаминов  В.Н.,  Лебедев  О.Н.,  Мирошниченко  А.И.Микросхемы  и  их  применение: 

Справ. Пособие.-3-е изд. Перераб.и доп.- М.: Радио исвязь,1989. -240с. 

29.Ред  Э.Т.Схемотехника  радиоприемников.  Практическое  пособие:  Пер.  С  нем.-  М.: 

Мир,1989. -152 с. 

30.Быстродействующие  интегральные  микросхемы    ЦАП  иАЦП  и  измерения  их  параметров/ 

А.Й. Марцинкявичюс,Э.А.К. Багданскис, Р.Л., Понюшас и др.; под ред.. Радио исвязь, 1988.-

224с. 

31.Шило В.Л Популярные цифровые микросхемы: справочник.- М.: Радио и связь,1987.-352с. 32.Маллер Р., Кейминс Т. Элементы интегральных схем: Пер. С англ.- М.: Мир, 1989.- 630 с. 

33.Аллен  Ф.,Санчес-  Синенсио  Э.  Электронные  схемы    с  переключаемыми  конденсаторами: Пер с англ.- М.: Радио и связь,1989.-576с. 

34.Хотунцев Ю.Л., ЛобаревА.С. Основы радиоэлекторники. – М.: АГАР. 1998, 282с. 

35.Бобровников Л.З. Радиотехника и электроника.- М.:Недро.1990,374с 

36.Прянишников В.А. Электроника.- С-Пб.: Корона-иринт.2003,412с. 

 
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал