Лық сәттер енгізгісі келедіжүктеу 4.1 Mb.

бет3/30
Дата02.02.2017
өлшемі4.1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

ім

із

із

із

з

із

із

қ

қ

қ

қ

қ

аз

аз

аз

аз

аз

аз

ақ

ақ

ақ

қ

қ

қ

ты

ты

ты

ты

ты

ы

ң

ң

ң

ң

ң 

ба

ба

б

ба

ба

ба

р 

р

р 

бай лығының қаймағын қана ішіп, шетел асып 

кетті. Ауа қармап біз қалдық. Осы ащы

шын дық  айтылған сайын әркімнің кө ке-

йін де  «шенеуніктерді  қызметтен  бо сат-

қа

қа

қ

қ

қ

қ

н

н

н

н

не

не

не

е

ме

ме

ме

м

ме

се

се

се

е

а

а

а

а

уы

уы

уы

уы

уы

ст

ст

ст

т

ыр

ыр

ыр

ы

ыр

р

ға

ғ

ғ

ға

ға

н

н

н

жағдайда 

он

он

он

он

он

о

ың

ың

ың

ың

ың

ың

ж

ж

ж

ж

ж

жұм

ұм

ұм

ұм

ұм

ұм

ыс

ыс

ыс

ы

ы

ын

ын

ын

н

ын

ын

а

а

алд

лд

лд

лд

д

д

ым

ым

ым

ым

ым

ымен

е

ен

ен

ен

е

  про ку рор-

лық тексеруден өткізу керек пе?» 

де ген сауал тұратыны хақ. Біз сол 

сауалды мамандардың талқы-

сына салып көрген едік. Са рап-

шы лардың пікірі қақ

қ

қ

қ

қ

ж

ж

ж

ж

ж

ж

а

а

а

а

а

а

ры

ры

ры

ры

ы

ры

л-

л

л

л

ды... 

Х

ХХ

Х

Хиииуу

уу

уаа

а

аазз

з

зДоспанованың аты 

Атырау әуеж

ж

ж

жж

ж

ааа

а

йй

й

йй

ына 


берілсе...

Әйелдің ә

ә

әә

әә

й

йй

й

йй

е

ее

е

еелл

л

лгг

г

гг

е

еее

е

 үйлену қасіреті

бізге д


д

д

дд

е жеткені ме?

А

А

АА

А

Ал

ллл


а

аа

ааа

ш

шш

ш

шш

 

ппп

п

ее

е

ее

е

нннн

н

н 

айтысты ажырату 

мүмкін емес

-бетте

-бетте

-бетте

2

25

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

Т!

Т

Т

Т

Т

Жеңіс  ҚАСЫМБЕК:

151,10

195,96

2

2

2

4

4

4

4

4

4

,,

,

,

5

5

5

8

8

8

15091,62

1002,39

1434,50

4,82

1,29

1413,32

102,15

ДО

ДОДО

О

ОО

ЛЛ

ЛЛЛЛ

ЛЛ

ЛЛЛЛ

АР

АРАР

АР

АРАР

ЕВРО


РУБЛЬ

ЮАНЬ


EUR/USD

DJIA


KASE

RTSI


BRENT

GO

GOGO

GO

GOO

LD

LDLD

(ICE)

T

T(NY

(NY

(NY

Y

Y

Y

M

MEX

MEX

MEX

M

EX

)

)

)

)

)

с

сс

с

Марат ШИБУТОВ,саясаттанушы:

Қызықты арифметика:

Бір қырғыз дегген

ен

ен

енен

ен

імім

ім

імім

ім

ізіз

і

іі

қ

қ

ққ

ыр

ырыр

ыр

ырыр

ғы

ғығы

з.

зз

Екі қырғыз дегг

гг

г

енен

ен

енен

ен

імім

ім

мм

імізз


ззү

үүүкі


кі

кі

кікі

к

меме

ме

меме

т

тттік

ік

ікік

к

емес ұйым.Үш қырғыз дегеніміз – саяси пар-

тия.


Төрт қырғыз дегеніміз – шеру.

Бес қырғ


р

ыз дегеніміз – рево лю-

ци

ци

цици

и

ця.

я.

я.я

я

я(facebook-тегі жеке 

парақшасынан)

А с т а н а   у а қ ы т ы м е н   1 8 : 0 0   б о й ы н ш а

Дәур

ур

ур

ур

ур

р

ен

ен

ен

ен

ен

ен

 

БА

БА

БА

БА

БА

БА

БА

БА

БА

БА

БА

БА

МҰ

МҰ

МҰ

МҰ

МҰ

М

РА

РА

РА

РА

РА

А

Т

Т

Т

Т

Т

Т

,

,

саясаттанушы:

Нұрлан СЕЙДІН, 

тарих ғылымының кандидаты:

бетте

Ал

л

л

л

ма

ма

ма

ма

а

ма

ты

ты

ты

т

т

ты

лы

лы

лы

лы

л

лы

қ 

қ

қ

қ

жас жі

жі

жі

і

і

і

гі

гі

гі

гі

гі

г

т

т 

т

т

т

ту

ту

ту

т

т

т

ға

ға

ға

ға

ға

н

н

н

қаласынан 

Ресей 

астанасына 

дейін жаяу әрі 

жа

жа

жа

жа

жа

жа

лғ

лғ

лғ

лғ

лғ

лғ

ыз

ыз

ыз

ы

 жүріп 

шы

шы

шы

шы

шы

шы

қп

қп

қп

қ

қп

қ

ақ

ақ

ақ

а

а

а

шы.

Саяхатшы бұл 

сапарына 

жаздың үш 

айы түгел 

кетеді д

д

д

д

д

д

еп

еп

еп

еп

еп

е

 

отыр.

.

№78 (989)

15 мамыр, сәрсенбі

2013 жыл


Ар

р

р

р

р

р

ма

ма

ма

ма

ма

ман

н

н

н

н

н

А

А

А

А

А

А

СҚ

СҚ

СҚ

СҚ

СҚ

С

АР

АР

АР

АР

АР

АР

А

бай ОМАРОВ (коллаж

)

tengrinews.kz №78 (989) 

15.05.2013 жыл, 

сәрсенбі


www.alashainasy.kz

2

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

ҚОҒАМ


ЖСН-ді қалаған аймақтан 

алуға бола ма?

Сәбиді тіркеу үшін қандай құжаттар керек?

Мен ауылды жерден 1000 шақырым қашықтықтағы қалаға көшіп 

кел дім. Баламды мектепке орналастыру үшін мектеп басшылығы ба-

ламнан жеке сәйкестендіру нөмірін (ИИН) талап етіп отыр. Тір ке лі міміз 

де бұрын тұрған жерде. Балама ЖСН-ді қаладан алуыма бо ла ма? 

   Қарлығаш, Ридер

Халыққа қызмет көрсету орта-

лық тары мамандарының айтуынша, 

балаға жеке сәйкестендіру нөмірі тек 

тіркеуде тұрған жерден ғана бе-

ріледі. Егер баланың ата-анасының 

же ке куәліктері жаңа, чиптелген бол-

са, сол жерде-ақ тіркеуден шы ғарып, 

жаңа тұрғылықты мекенге тір к еуге 

алуға болады. Жеке сәй кес тен діру 

нөмірін алу үшін мынадай құ жаттар 

қажет: өтініш, азаматтар тір 

кеуде 

тұрған үйдің құжаттары, ба ланың туу туралы куәлігі мен ата-ана 

сының 


жеке куәліктерінің түп нұсқалары.

Сәлеметсіздер ме! Менің мынадай сұрағым бар еді, жаңа туылған сәбиді азаматтарды тіркеу кі та-

бына тіркеу үшін қандай құжаттар қажет және жаңа туған сәбиді азаматтардың тіркеу кітабына тір кеу 

үшін үйдің құжаты – техникалық паспорт (акт) керек пе және мемлекеттік баж салығы салына ма?

Төлеухан СҰЛТАН,  Алматы

ҚР  Әділет  министрлігі  маманда ры ның  мә лім де уін-

ше, «Неке және отбасы ту ралы» Қазақстан Респу бли-

касы За ңы н ың 172-бабына сәйкес, балалардың тууын 

тіркеуді азаматтық хал актілерін жа затын ор гандар 

баланың туған жері бо йынша немесе ата-ана сы  ның не 

олардың біреуінің тұрғылықты жері бо йын ша жүргізеді. 

ҚР Үкіметінің 2009 жыл ғы 15 жел  тоқсан дағы №2121 

«Аза маттық  хал  актілерін  тір  кеу»  мем ле кеттік  қызмет 

көрсету стандартының 12-тар мағына сәйкес, мемле-

кет тік қызметті алу үшін тұты ну шылар:

1) белгіленген нысандағы өтінішті;

2) ата-анасының жеке басын куәландыратын құ-

жат тардың  көшірмелерін;

3) ата-анасының неке қию куәлігінің көшірмесі 

не месе некеге тұрмаған анасының өтінішін;

 4) туу туралы емдеу мекемесінің анықтамасын 

не месе кемінде екі куәгердің айғағын ұсынады.

Қазақстан Республикасы Салық кодексіне сәйкес

баланың тууын тіркеу үшін мемлекеттік баж алын-

байды.

Қызғалдақ АЙТЖАНОВА

ТҮЙТКІЛ


Әйелдің әйелге үйлену қасіреті бізге де жеткені ме?

Сәуірдің соңғы күндері Астанадан ар-

на  йы келіп, Қарағандыда «қатырып» той-

ла  рын жасаған Кристина мен Каролина 

тік  сіне қараған жұртқа, ұят та болса ай-

тайық, ортаңғы саусағын шошайтып көр-

сетіп кетті (ортаңғы саусақты шош ай ту да 

– сол батыстан үйренген «өне ріміз»). Оны-

сы, қазақша жұмсартып айт қанда, қол да-

рың 


нан келсе, қырып алыңдар де 

ге 


ні. 

Әри 


не, адам құқығын жоғары қоя 

тын 


АҚШ пен Еуропаның кей елдері үшін мұн-

да тұрған дәнеңе жоқ шығар. Бі рақ қазақ 

үшін емес. Қызды – қызға, жігітті ұл ға үй-

лен ді ріп  өр ке ниетті,  адам  құқығын  сый-

лай тын ел атан ғанша, мойнымызға дор ба 

та ғып, дә руіш болып кеткенді қолай кө-

ретін жұрт пыз. 

Ділімізге, дінімізге жат әрекет – әйелге 

әйел затының үйленуі, еркекке ер адамның 

әйел болуы қоғамның іріп-шіруіне әкелері 

анық. Сондықтан да болар, қызыл импе-

рия ның көсемі Сталин сонау 30-жылдары 

қызтекелікке қатаң тыйым сал 

ды. Тіпті 

қызтекелерді соттау туралы жабық заң ға 

қол қойып та жібергенін білеміз. Он да 

Сталин қызтекелер өсіп келе жатқан қы зыл 

әскерді, жастарды азғындыққа апарып со-

ғады деп шешкен. Ал ол уақытта КСРО-да 

2 миллионға жуық гей болған де седі ре-

сейлік  «Сооте чес твен ник»  сайты.  Жа бық 

заң нан  кейін  қыз те ке лер  тыйылған.  Қо-

рық қанынан.  Го мо сек суалдардың  бар лы-

ғын қырып-жою керек деп отыр 

ға 

н 

жоқпыз. Демократия екен, АҚШ-та солай, Еу  ро пада былай екен деп тұнықты лай лау-

дың қажеті қанша? Лесбияндар, гейлер, 

би 

 

сексуалдар және трансгендердің құ-қығын тап тағанымыз емес. Алайда со қыр-

ға таяқ ұс татқандай бір ғана басы ашық 

дүние бар. Ол – қазақтың ұзақ ғұ мырында 

бол  ма ған  масқаралық!  Қанша  жер ден 

көзіміз ашық, көкірегіміз ояу болса да, 

санамыз мұн дайды қабылдай ал май ды. 

Қабыл да майды да. Сондықтан да сырт тан 

келіп жатқан бұл бейәдептер «құ қығын» 

же леу етіп, көргенсіздікті көшеге шы ғар-

ма уы тиіс. Әйтпесе сайттары қаптап, сай-

қал дық қа  шақырған  порталдар  ты йы лар 

емес. Осы күнгінің жасы күнұзақ ин тер нет-

те оты ратынын ескерсек, олардың мұндай 

аз ғын дықтан қорғалғандығына кепіл бар 

ма? Сайт дегеннен шығады. Қай қа лада, 

қай жер де гей клубтар бар, қан дай сауық 

ор нында қызтекемен не ер кек шорамен та-

нысуға болатынын да көрсетіп қой ғандары 

жә не бар. Тіпті «Қазақстан гей лері» деп 

аталатын сайттың «Гей Ка ра ган ды» бө-

лімінде Қара ған дыны екінші отаны са  най-

тындықтары жа зылыпты.ӘЛЕМДІК БАҚ БАҚАДАЙ ШУЛАДЫ

Не депті дейсіз ғой. Америкалық BBC: 

«Бәрекелді! Қазақстанда тұңғыш рет бір 

жы ныстылардың үйлену тойы өтті» (Hoo-

ray! Kazakhstan's fi rst gay wedding). АҚШ, 

Фран ция, Голландия басылымдары да құр 

қал мапты:  «Құттықтаймыз!  Қа ра ған дыда 

ал ғаш рет бір жыныстылардың тойы өтті» 

(Сongratulations! Karaganda saw fi rst lesbian 

wedding»). «Бір жыныстылар бірінші неке 

түнін өткізді (Kazakhstan: Lesbian Couple 

Hol ds First Same Sex Wedding). «Қарағанды: 

Бір жыныстыларға шектеу жоқ» (Kara gan-

da: Mariage pour tous). Кристина мен Ка-

ро лина қан  дасымыз болғанда, тіпті қа ра-

бет екен 

біз... Бірақ «өгізге туған күн 

бұ зауға да туа тынын» ұмытпаған абзал. ҰЛТҚА ОПА БЕРМЕЙДІ

Көптеген деректер бүгінде оқшау лан-

ған бұл топтың қатары көбейіп келе жат-

қа нын айтады. СПИД орталығы қазіргі таң-

да шамамен елімізде 240 мыңға жуық 

БАСТАМА


Инновацияны 

біліммен біріктірген 

жаңашыл оқу ордасы

Бұл күнде университетті әлемдік білім 

кеңістігіне шығару, алдыңғы қатарлы ше-

тел дік оқу орындарымен тығыз бай ла ныс-

тар орнату білім жүйесін жүйелі түрде жақ-

сартуды мақсат етеді. Түркі жұртын 

бі рік тірер білім ордасының басты мақсаты 

– на рықтық экономика саласында жұмыс 

іс тейтін қабілетті, іскер мамандарды даяр-

лау және олардың кәсіби бағыттарында 

карьера жасауына мүмкіндіктер туғызу. 

Жуыр да университетіміздің журналистика 

бөлімінің оқытушысы Р.Ш. Бакенова және 

студентіміз А.Әбілдаева Чех мемлекетінің 

астанасы Прагаға барып, журналистика 

мамандықтары бойынша біліктіліктерін 

арттырып, жаңа технологияның заманауи 

үл гідегі жұмыс жасау тәсілдеріне ма шық-

танып, сертификат алып оралды. Түлек те-

ріміздің 91% жұмысқа орналасуы соның 

көрсеткіші болса керек. 

Оқу үрдісінде оқытудың заманауи ин-

но ва циялық тәсілдерін енгізіп, 2012-2013 

оқу жылында Мәскеудің «Прометей» қа-

шық тықтан білім беру тәсіліне сәйкес жа-

салған лицензиялы бағдарламасы іске 

қо 

сылса, Чех мемлекетінің Прага қаласында  EURASS  халықаралық  тә жі ри бе 

алмасу орталығымен және Түрік мем-

лекетімен келісімшарттар жасалды. Әлем-

дік білім беру кеңістігіне ену, білім бе рудің 

халықаралық стандарттарына қол жет кізу 

мақсатымен Италиядағы Болон уни-

верситеті, Аркандос (АҚШ), Қытай Ха лық 

Республикасының қалаларында 100-ге 

жуық ғалым дәріс оқыса, 200-ден ас там 

студент жоғары оқу орындарымен әріп-

тестік байланысын жалғастыруда. Атал-

мыш білім ордасы небәрі жеті-сегіз жыл да 

осындай үлкен жетістіктерге жетіп отыр. 

Оған дәлел – 2009 жылы Білім және 

ғылым министрлігінің мемлекеттік аттес-

та циясынан өтті, 82 университеттің ара-

сынан 10-орынды иеленсе, 2010 жы лы TI 

– EN – 1109001 – 2008 Туркия стан -

дарттар институтының халықаралық сапа 

ме нед жмен тінің  сертификатын  алды. 

Осындай жа ңалықтар бүгінгі Шет тілдер 

және іс кер лік карьера университетінің қа-

лып тасқан игі дәстүр мен иннова цияларды  

біліммен біріктіре білген жаңашыл оқу 

ордасына айналғанын білдірсе керек. Кез 

келген ел болашағының білімге тә уелді 

екені айдан анық. Атқарылып жатқан игі 

істер аз емес. Елбасы білім мен ғылым ның 

көк жиегін түгелдей ашып берді, мақ сат-

міндеттер айқын. Ендігі жерде бір лік пен 

еңбек етуіміз қажет.

2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан 

Республикасының «Білім туралы» Заңына, 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігінің 2012 жылғы 27 маусым-

дағы №304 «Аккредиттеу органдарының 

Ұлт тық тізімін қалыптастыру туралы» бұй-

ры ғына, Аккредиттеу және рейтингінің 

тәуел 

сіз агенттігі директорының 2012 жыл ғы 26 сәуірдегі №09-од бұйрығымен 

бекітілген жоғары білім беру ұйымдарын 

ма 

мандандырылған аккредиттеу стан-дарт  тарына сәйкес және 2012 жылғы 24 

қа зандағы №5 ИК және №6 СА инс ти ту-

цио налдық  және  маман дан ды рылған  ак-

кре 


диттеуді өткізу келісімшарт 

тарының 


не гізінде Шет тілдер және іскерлік ка рьера 

уни верситетінің «Аккредиттеу және рей-

тингінің тәуелсіз агенттігі» стан 

дар 


тына 

сәй кестілігін бағалау бойынша сырт қы са-

раптау комиссиясы 2013 жыл 

ы 21-25 


мамыр аралығында жұмыс жасайды. 


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал