Ұлы дала тұЛҒалары қҰдайбергенжүктеу 5.5 Mb.
Pdf просмотр
бет43/43
Дата08.01.2017
өлшемі5.5 Mb.
#55
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   43

 

 

447 

 

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР  

1.  Әуезов  М.,  Кеңесбаев  І.    Қазақ  лингвистикасының  негізгі  салушы  – 

Основоположник  казахской  лингвистики  //  Қазақстан  мұғалімі  –  Учитель 

Казахстана». 1957 ж., 5 желтоқсан. 

2.  Әуезов  М.  Ірі  оқымысты  //  Шығ.  жинағы.  ХХ  том.  –Алматы, 

Жазушы, 1985. –358-359-бб. 

3.  Қайдар  Ә.Т.  Ел  мақтаны  //  Профессор  Құдайберген  Жұбановтың  90 

жылдығына  арналған  ғылыми  конференция  (19  желтоқсан,  1989) 

материалдары. –Алматы, 1990. –5-11-бб. 

4. Сыздық Р. Ғалым-азамат (Профессор Құдайберген Жұбанов туралы). 

–Алматы: «Арыс» баспасы, 2004. –68 бет + 8 бет суретті жапсырма. 

5.  Кенжебаев  К.,  Оралбай  Ә.  Құдайберген  Жұбанов  (Деректі 

ғұмырнама. –Алматы: «Ана тілі» баспасы ЖШС, 2000. –280 бет. 

6.  Жұбанов  Е.Қ.  Толғауы  тоқсан  қызыл  тіл...  (Лингво-мәдениет 

танымының  көкжиектері.  Зерттеулер  мен  зерделеулер.  –Ақтөбе:  Қ.Жұбанов 

атындағы мемлекеттік университеті. –2010. –259-286-беттер. 

7. Беркінов Ә. Зейінді шәкірт еді ол // Қ.Жұбанов және қазақ совет тіл 

білімі. – Алматы: Ғылым, 1990. –301-б. 

8.  Жұбанов  Қ.  Қазақ  тілі  жөніндегі  зерттеулер.  –Алматы:  «Ғылым», 

1966. 


9. Жұбанов А. Өнегелі ғұмыр // «Қазақ әдебиеті», 1957 ж., 5 желтоқсан. 

10. Решетняк В. Народный интеллигент // Учитель Казахстана. 1957 г., 

5 декабря. 

11.  Қазақ  ССР  тарихы.  Социализм  дәуірі.  Қаз.  ССР  ҒА  баспасы.  –

Алматы 1963. –529-531-беттер. 

12. Урекенова  Р.А. Первый  председатель  гостерминкома республики //  

К.Жубанов и казахское советское языкознание. –Алма-Ата 1990. –С.170. 

13. «Казахстанская правда», 18.04.1936. 

14.  Ашнин  Ф.Д.,  Алпатов  В.М.,  Насилов  Д.М.  Репрессированная 

тюркология / Ф.Д.Ашнин, В.М.Алпатов, Д.М.Насилов. –М., Вост. лит., 2002. 

–С.202-207. 

15.  Жұбанов  А.Қ.  Ұлттық  филологиямыздың  тарихында  алғаш 

профессор  атағы  берілген  Құдайберген  Қуанұлы  Жұбановтың  тағдыры 

жайында  //  Көрнекті  фольклортанушы  ғалым,  филология  ғылымдарының 

докторы,  профессор  Есет  Жұбановтың  туғанына  80  жыл  толуына  арналған 

«Эпос  тілін  зерттеудің  өзекті  мәселелері»атты  халықаралық  дөңгелек  үтел 

материалдары. –Алматы, 2011, 49-58-бб. 

16.  Балақаев  М.  Ұстаздың  жарқын  бейнесі  //  Құдайберген  Жұбанов 

және қазақ совет тіл білімі. –Алматы: Ғылым, 1990. 

17. Кеңесбаев І. Профессор Құдайберген Қуанұлы Жұбанов // Жұбанов 

Қ. Қазақ тілі жөніндегі зерттеулер. – Алматы, 1966. –3-17-бб. 


448 

 

18.  Қайдаров  Ә.Т.,  Әбдірахманов  А.  Тіл  білімінің  тарланы  //  Жұбанов тағылымы.  Ғылыми  конференция  материалдары.  –Ақтөбе  университеті.  –

1998. –7-13-бб. 

19. Ысқақов А. Профессор Қ.Жұбанов және қазақ тіл білімі // Қазақстан 

мектебі. – 1965. –№ 3. 

20.  Оралбаева  Н.  Грамматиканың  шыққанына  елу  жыл  //  «Қазақстан 

мұғалімі» газеті, 1987 ж., 9 қаңтар. 

21.  Қасым  Б.  Қ.Жұбанов  еңбектеріндегі  ғылыми  бағыттар  //  Қазіргі 

қазақ тілінің теориялық және қолданбалы аспектісі. – Алматы, 2010. – 345-б. 

22. Салқынбай А. Қ.Жұбанов және тіл тарихы // Жұбанов тағлымы: VI 

Халықаралық  ғылыми-теориялық  конференция  материалдары.  –Ақтөбе, 

2005. 

23. Кеңесбаев І., Мұсабаев Ғ. Көрнекті ғалым (Профессор Құдайберген Жұбановтың өмірі мен мұралары туралы) // «Жұлдыз» журналы, 1958. №6. 

24.Томанов  М.  Қазақ  тілі  тарихының  кейбір  мәселелері  //  Профессор 

Құдайберген Жұбановтың 90 жылдығынаарналған ғылыми конференция (19 

желтоқсан, 1989) материалдары. –Алматы, 1990. –35-40-бб. 

25. Серғалиев М.С. Профессор Қ.Жұбановтың синтаксистік зерттеулері 

// Жұбанов тағылымы. Ғылыми конференция материалдары. –Ақтөбе: Ақтөбе 

университеті. –1998. –24-28-бб. 

26.  Сатыбалов  А.А.  К  вопросу  о  лияной  онамастике  у  Кумыков 

//Советское языкознание. –М., 1936. 

27.  Жубанова  А.  А.  Общелингвистическая  концепция  Х.К.Жубанова: 

Афтореф. дисс... канд.филол.наук. –Алматы, 2000. –28 с. 

28.  Жүнісбеков  Ә.    Қазақ  фонетикасының  ғылыми  курсын  жасаушы  // 

Құдайберген  Жұбанов  және  қазақ  совет  тіл  білімі.  –Алматы:  Ғылым,  1990. 

193-б. 


29.  Сәдуақас  Н.Ә.  Профессор  Қ.Жұбанов  және  қазақ  тілінің 

фонетикасы:  Филол.ғ.к. ... дисс. –Алматы, 1999. –128 б. 

30. Байтұрсынов А. Тіл тағылымы. –Алматы: Ана тілі, 1992. –448 б. 

31.  Досмұхамедұлы  Х.  Қазақ-қырғыз  тіліндегі  сингармонизм  заңы  // 

Аламан. –Алматы: Ана тілі, 1991. 84-б. 

32. Қазақ тілінің грамматикасы. – Алматы, 1967. 

33. Қазақ грамматикасы. –Астана, 2002. 

34. Исаев С. Қазіргі қазақ тіліндегі сөздердің грамматикалық сипаты. – 

Алматы: Рауан, 1998. 

35.  Оралбаева  Н.  Қ.Жұбановтың  грамматика  ілімі  //  «Жұбановтану 

жылнамасынан»  атты  профессор  Құдайберген  Жұбановтың  туғанына  105 

жыл толу мерейіне орай жинақталған дерек көздері. – Ақтөбе, 2004. –120-б. 

36.  Айғабылұлы  А.  Қ.Жұбанов  және  морфонология  мәселесі  // 

Құдайберген  Жұбанов  және  қазақ  тіл  білімі:  Ғылыми  мақалалар  жинағы.  –

Алматы: «Арыс» баспасы, 1999. –88-б. 

37.  Қосымова  Г.  Қ.Жұбановтың  грамматикалық  атаулар  мен  ереже-

түсініктерді берудегі дүниетанымы // «Қазақ тіл білімінің өзекті мәселелері» 


449 

 

атты  профессор  Құдайберген  Жұбановтың  110  жылдығына  арналған халықаралық  ғылыми-теориялық  конференция  материалдары.  –  Алматы, 

2009. –38-б. 

38. Маманов Ы. Қазақ тіл білімінің мәселелері. – Алматы: Арыс, 2007. 

– 488 б. 

39. Ганиев Ф.А. О синтетических и аналитических падежах в татарском 

языке // Вопросы тюркологии. – Казань, 1970. 

40. Шаяхметов Қ. Екі функциялы аффикстер. –Алматы, 1973. 

41. Ысқақов А. Қазіргі қазақ тілі. –Алматы: Ана тілі, 1991. –172-б. 

42.  Мелиоранский  П.М.  Краткая  грамматика  казах-киргизского  языка. 

Ч.2. Синтаксис. –СПб, 1897. 

43.  Жаңабекова  А.  Сөз  формаларын  жасаудағы  қосымшалардың 

функциялық ерекшеліктері: Филол.ғ.к. ... дисс. –Алматы, 2000.  

44. Балтабаева Ж. Профессор Қ.Жұбанов септік жалғауларының бірде 

ашық,  бірде  жасырын  келуі  туралы  //  «Құдайберген  Жұбанов  тағылымы» 

атты  республикалық  ғылыми-практикалық  конференция  материалдары.  – 

Алматы, 2004. –105-108-бб. 

45. Мұхтаров С. Қ.Жұбанов және қазақ тіл біліміндегі сөз  таптастыру 

принциптері  //    «Жұбанов  тағылымы»  атты  Қ.Жұбановтың  100  жылдығына 

арналған  республикалық  конференция  материалдары.  –Ақтөбе,  1998.  –131-

134-бб. 


46.  Қазақ  грамматикасының  өзекті  мәселелері.  –Алматы,  «Кие» 

лингвоелтану инновациялық орталығы, 2007. –80-б. 

47.  Жұбаева  О.  Қ.Кемеңгерұлының  тілтанымдық  мұрасы  және 

лингвистикалық тұжырымдамалары: филол. ғ.к. ... дисс. –Алматы, 2002. 

48.  Қордабаев  Т.Р.  Қазіргі  қазақ  тіліндегі  етістіктердің  шақ 

категориясы. – Алматы, 1953. –37-б. 

49.  Жаңабекова  А.Ә.  Қ.Жұбанов  және  функционалды  бағыт 

(семантикалық  шақ  категориясы  негізінде)  //  «Қазақ  тіл  білімінің  өзекті 

мәселелері»  атты  профессор  Құдайберген  Жұбановтың  110  жылдығына 

арналған  халықаралық  ғылыми-теориялық  конференция  материалдары.  – 

Алматы, 2009. –128-б. 

50.  Жұбаева  О.  Қ.Жұбановтың  қазақ  тіліндегі  шақ  категориясын 

танудағы  ұстанымдары  //  «Қазақ  тіл  білімінің  өзекті  мәселелері»  атты 

профессор Құдайберген Жұбановтың 110 жылдығына арналған халықаралық 

ғылыми-теориялық конференция материалдары. – Алматы, 2009. –120-б. 

51.  Оралбаева  Н.  Қ.Жұбанов  –  қазақ  тілін  ғылыми  тұрғыда  зерттеуші 

ғалым  //  Құдайберген  Жұбанов  және  қазақ  тіл  білімі:  Ғылыми  мақалалар 

жинағы. –Алматы: «Арыс» баспасы, 1999. –23-29-бб. 

52. Жолшаева М. Аспектуалды семантика: форма және мазмұн: филол. 

ғыл. докт. ... дис. – Алматы, 2009. – 280 б. 

53. Омарова А. Профессор Қ.Қ.Жұбановтың етістіктер туралы ғылыми 

еңбегі,  оның  ғылымның  кейінгі  дамуына  ықпалы:  филол.ғ.к.  ...  дисс.  –

Алматы, 1999. –122 б. 


450 

 

54. Дүзмағамбетов 

Е. 

Қ.Жұбанов 

мұраларындағы 

одағай 


категориясының  танымы  //  «Жұбанов  тағылымы»  атты  республикалық 

ғылыми-теориялық  конференция  материалдары.  –  Алматы,  2002.  –176-178-

бб. 

55.  Жұбанов  Е.Қ.  Қ.Жұбанов  мұраларындағы  одағай  категориясының танымы  //  «Жұбанов  тағылымы»  атты  республикалық  ғылыми-теориялық 

конференция материалдары. – Алматы, 2002. – 177-б. 

56. Қазақ тілінің сөзжасам жүйесі. – Алматы, 1989. 

57.  Алдашев  Н.М.  Қ.Жұбанов  және  сөзжасам  мәселесі  //  «Жұбанов 

тағылымы»  атты  Қ.Жұбановтың  100  жылдығына  арналған  республикалық 

конференция материалдары. – Ақтөбе, 1998. –116-б. 

58.  Тектіғұл  Ж.  Қ.Жұбанов  және  қазақ  тілі  тарихи  грамматикасының 

проблемалары: филол.ғ.к. ... дисс. –Алматы, 1994. 

59.  Қалиев  Е.М.  Қ.Жұбанов  –  когнитолог  //  «Жұбанов  тағлымы  –  VIІ» 

халықаралық  ғылыми  конференция  материалдары  (Қазақ  тілінің  теориялық 

негізін қалаған лингвист, қоғам қайраткері, профессор Қ.Қ.Жұбановтың 110 

жылдық  және  белгілі  лингвист  ғалым,  профессор  Е.Қ.Жұбановтың  80 

жылдық  мерейтойларына  арналған).  І-ІІ  томдар.  –Ақтөбе,  Қ.Жұбанов 

атындағы АқМУ РББ, 2009. –100-б. 

60.  Садирова  К.Қ.  Профессор  Қ.Жұбановтың  қазақ  тілі  синтаксисіне 

қатысты  пайымдаулары  //  «Жұбанов  тағлымы  –  VIІ»  халықаралық  ғылыми 

конференция  материалдары  (Қазақ  тілінің  теориялық  негізін  қалаған 

лингвист,  қоғам  қайраткері,  профессор  Қ.Қ.Жұбановтың  110  жылдық  және 

белгілі  лингвист  ғалым,  профессор  Е.Қ.Жұбановтың  80  жылдық 

мерейтойларына  арналған).  І-ІІ  томдар.  –Ақтөбе,  Қ.Жұбанов  атындағы 

АқМУ РББ, 2009. –204-207-бб. 

61. Жұбанов А.Қ. Проф. Қ.Жұбанов және қолданбалы тіл білімінің жаңа 

бағыты // Қазақ тіл білімінің өзекті мәселелері / Жауапты ред. С.Құлманов. –

Алматы: «Кие» лингвоелтану инновациялық орталығы», 2009. –27-32-бб. 

62.  Мүрсәлімов  Т.  Қ.Жұбановтың  сөздердің  байланысу  формаларын 

жіктеу  принциптері  //  Қазақ  тіл  білімі:  Ұрпақ  жалғастығы  мен  дәстүр 

сабақтастығы: Ғылыми мақалалар жинағы. –Алматы: «Арыс» баспасы, 1999. 

–43-49-бб. 

63. Айтбай Ө. Тілғұмырлар. –Алматы, 2010.  

64.  Есенов  Қ.  Ғалымның  синтаксис  жайындағы  ілімі  //  Профессор 

Құдайберген Жұбановтың 90 жылдығына арналған ғылыми конференция (19 

желтоқсан, 1989) материалдары. –Алматы, 1990. –32-35-бб. 

65.  Жанұзақов  Т.  Қ.Жұбановтың  еңбектеріндегі  жалқы  есімдердің 

зерттелуі //  Құдайберген Жұбанов және қазақ тіл білімі: Ғылыми мақалалар 

жинағы. –Алматы: «Арыс» баспасы, 1999. –72-80-бб. 

66.  Кайдар  А.Т.  Структура  односложных  корней  и  основ  в  казахском 

языке. –Алматы: Издательство «Арыс», 2005. –304 с. 

67.  Тектіғұл  Ж.  Қ.Жұбанов  күрделі  есімдер  синтаксисінің  танымдық 

сипаты  жайында  //  «Жұбанов  тағлымы  –  VIІ»  халықаралық  ғылыми 


451 

 

конференция  материалдары  (Қазақ  тілінің  теориялық  негізін  қалаған лингвист,  қоғам  қайраткері,  профессор  Қ.Қ.Жұбановтың  110  жылдық  және 

белгілі  лингвист  ғалым,  профессор  Е.Қ.Жұбановтың  80  жылдық 

мерейтойларына  арналған).  І-ІІ  томдар.  –Ақтөбе,  Қ.Жұбанов  атындағы 

АқМУ РББ, 2009. –125-129-бб. 

68.  Тектіғұл  Ж. Тарихи грамматика  танымдары.  –Алматы,  2008.  –356-

бет. 


69.  Оралбаева  Н.  Қазақ  совет  тіл  білімінің  негізін  қалаушы  // 

Профессор  Құдайберген  Жұбановтың  90  жылдығына  арналған  ғылыми 

конференция (19 желтоқсан, 1989) материалдары. –Алматы, 1990. –21-29-бб. 

70. Кун Т. Структура научных революций. –М., 1977. 

71.  Жұбанов  Қ.  Қазақ  тілі  жөніндегі  зерттеулер.  –Өңд.,  3-бас.  – 

Алматы: Мемлекеттік тілді дамыту институты, 2010. 

72.  Маслова  В.А.  Современные  направления  в  лингвистике. 

‒М.: 


Академия, 2008. 

73.  Лингвистический  энциклопедический  словарь.  Главный  редактор 

В.Н.Ярцева. –М. 1990. –464 б. 

74. Будагов Р.А. Язык – реальность – язык. –М.: Наука, 1983. 

75.  Құрманбайұлы  Ш.  Терминқор  қалыптастыру  көздері  мен 

терминжасам  тәсілдері  (Барлық  сала  мамандарына  арналған  әдістемелік 

құрал). –Алматы: «Сөздік-Словарь, 2005. –240 б. 

76.  Терминология  мәселелері.  2-кітап.  –Астана:  «1-С-Сервис»  ЖШС, 

2006. –228 б. 

77. Атаулар сөздігі. Алматы: «Сөздік-Словарь», 2004. – 184 б. 

78.  Миров  М.  Қ.Жұбанов  лингвистикалық  терминдер  хақында  // 

Құдайберген  Жұбанов  және  қазақ  тіл  білімі:  Ғылыми  мақалалар  жинағы.  –

Алматы: «Арыс» баспасы, 1999. –190-198-бб. 

79.  Жұбанов  Е.  Профессор  Қ.Жұбановтың  қоғамдық,  саяси  және 

әлеуметтік  ой-толғамдары  //  Құдайберген  Жұбанов  және  қазақ  тіл  білімі: 

Ғылыми мақалалар жинағы. –Алматы: «Арыс» баспасы, 1999. –80-86-бб. 

80. Қазақ тілінің емле ережелері // Төте оқу. – 1938 ж. –26 апрель (№10-

11) // Ауыл мұғалімі. – 1938. –9 наурыз. –48 б. №6. 

81. Уәлиұлы Н. Біріккен сөз туралы // ҚР ҒА Хабарлары. –2006, №3. –1-

5-бб. 


82. Жанұзақов Т. Қазақ есімдерінің тарихы. –Алматы, 1971.–25-б. 

83.  Жанұзақов  Т.  //  Атаулар  жайлы  сыр  шерткен  //  Профессор 

Құдайберген Жұбановтың 90 жылдығына арналған ғылыми конференция (19 

желтоқсан, 1989) материалдары. –Алматы, 1990. –89-98-бб. 

84.Жанұзақов  Т.  Қ.Жұбановтың  еңбектеріндегі  жалқы  есімдердің 

зерттелуі //  Құдайберген Жұбанов және қазақ тіл білімі: Ғылыми мақалалар 

жинағы. –Алматы: «Арыс» баспасы, 1999.–72-80-бб. 

85.  Керимбаева  С.А.  Ономастическая  экспликация  мифологической 

модели  мира  в  казахском  языке.  Автореф.  дисс.  ...  канд.филол.наук.  – 

Алматы, 2003. 24 с. 452 

 

86. Сыздық Р. Құдайберген Жұбановтың есімі мен еңбектерін тағы бір еске  алсақ  //«Қазақ  тіл  білімінің  өзекті  мәселелері»  атты  профессор 

Құдайберген  Жұбановтың  110  жылдығына  арналған  халықаралық  ғылыми-

теориялық конференция материалдары. – Алматы, 2009. –3-б. 

87. Ақынова Д. Қазақ және ағылшын тілдеріндегі мақұлдау/мақұлдамау 

модалдігінің функционалды-семантикалық өрісі. –Алматы, 2010. 

88.  Смағұлова  Г.Н.  Қ.Жұбанов  және  тілдегі  гендерлік  оппозиция  // 

Қазақ тіл білімінің өзекті мәселелері / Жауапты ред. С.Құлманов.  –Алматы: 

«Кие» лингвоелтану инновациялық орталығы, 2009. –240-242-бб. 

89.  Оразалиева  Э.Н.  Қ.Жұбанов  идеяларының  паралингвистика 

мәселелерімен  сабақтастығыЖұбанов  тағлымы:  VI  Халықаралық  ғылыми-

теориялық конференция материалдары. –Ақтөбе, 2005. 

90.  Сұлтан  Ж.И.  Тілтанымдағы  антропологиялық  парадигманың 

Қ.Жұбанов мұраларындағы көрінісі: филол.ғ.к. ... дисс. –Алматы, 2008. 

91. Баяндина С.Ж. Қ.Қ.Жұбанов мұрасындағы тіл қызметінің көрінісі // 

«Жұбанов  тағылымы»  V  республикалық  ғылыми-теориялық  конференция 

материалдары. –Ақтөбе: Полиграфия «Отандастар», 2002. –88-91-бб. 

92.  Хасанұлы  Б.  Қ.Жұбанов  мұралары  –  отандық  жалпы  тіл  білімі, 

әлеуметтік  лингвистика,  психолингвистика  бастаулары.  Тіл  саласындағы 

қуғын-сүргін. –Ақтөбе, 2000. –119 бет. 

93. 


Оразбаева 

Ф

Қ.Жұбановтың 

педагогикалық 

мұрасы: 


лингводидактика  және  әдістеме  //  Жұбанов  тағлымы:  VI  Халықаралық 

ғылыми-теориялық конференция материалдары. –Ақтөбе, 2005. 

94.  Мұратбек  Б.  Профессор  Қ.Жұбанов  стиль  және  тіл  мәдениеті 

жайында  //  Жұбанов  тағлымы:  VI  Халықаралық  ғылыми-теориялық 

конференция материалдары. –Ақтөбе, 2005. 

95.  Серғалиев  М.С.  Қ.Жұбанов  және  стилистика  мәселелері    // 

«Жұбанов  тағлымы»  ІV  республикалық  ғылыми-теориялық  конференция 

материалдары. –Ақтөбе, 2004. –24-29-бб. 

96. Момын Б. Құдайберген Жұбанов қазақ тілінің мәдениеті жайында // 

Жұбанов  тағлымы:  VI  Халықаралық  ғылыми-теориялық  конференция 

материалдары. –Ақтөбе, 2005. 

97.  Леонтьев  А.А.  Психолингвистические  единицы  и  порождение 

речевого высказывания. –М., 2005.–636 с. 

98. Оразалиева Э. Когнитивтік лингвистика: қалыптасуы мен дамуы.  – 

«Ан Арыс» баспасы, Алматы, 2007. – 312 б. 

99. 


Кемерова 

Ж

Профессор 

Қ.Жұбановтың 

когнитивтік 

пайымдаулары,  тілдік  негіздері  //  Жұбанов  тағлымы.VI  Халықаралық 

ғылыми-теориялық конференция материалдары. – Ақтөбе, 2005. – 530 б. – 71-

83-бб. 

100. Копыленко М.М. Основы этнолингвистики. – Алматы, 1995. 101.  Қайдаров  Ә.Т.  Қазақ  тіл  білімінің  өзекті  мәселелері.  –  Алматы, 

1998. 


453 

 

102.  Манкеева  Ж.А.  Қазақ  тіліндегі  этномәдени  атаулардың  танымдық негіздері. – Алматы, 2008. 

103.  В.  фон  Гумбольдт.  Язык  и  философия  культуры.  –  М.:  Прогресс, 

1985. 

104.  Мырзахметов  М.  Абайтанудың  сын  сағатында  //  Коммунизм жолы. –1989. –17 май, №93. 

105.  Қаратаев  М.  Профессор-патриот  //  Жұбановтану  жылнамасынан. 

–Ақтөбе:  Қ.Жұбанов  атындағы  Ақтөбе  мемелекеттік  университетінің 

редакциялық-баспа бөлімі. –2004. 

106. 

Манкеева  Ж.А.  Профессор  Қ.Жұбанов  зерттеулеріндегі 

этнотаңбалық  жүйе  //  Қазақ  тіл  білімінің  өзекті  мәселелері  /  Жауапты  ред. 

С.Құлманов. –Алматы: «Кие» лингвоелтану инновациялық орталығы, 2009. –

32-34-бб. 

107. Сейдімбек А. Күй-шежіре. – Алматы, 1997. 

108. Жұрын аудандық «Коммунизм жолы» газеті. 1959 ж., 22 декабрь, 

№122. 

109.  Шекті.  Темір  уезінен  //  Қазақ.  –    Алматы:  «Қазақ энциклопедиясы» Бас редакциясы, 1998. – 314 б. 

110.  Мектепов  А.  Дүрбелең  жылдар  дүбірі  //  Ақтөбе.  –  1990  ж,  22 

желтоқсан. 

111. Жұбанов Қ. Қазаққа дұшпандық // Қазақ. – 1917 ж., 19 мамыр. 

112. Жұбанов Қ. Емтихан // Қазақ. – 1916 ж., 10 мамыр. 

113. Жұбанов Қ. Қашаған // Қазақ. – 1918 ж., 16 қыркүйек. 

114. Жұбанов Қ. Аянышты хал // Алаш. – 1917 ж., 22 ақпан. 

115.  Жұбанов  Қ.  Коммуна  мектебі  жетіжылдық  болсын  //  Еңбекші 

қазақ. – 1926 ж., №10. 

116. Жұбанов Қ. Аулақтан оқыту // Еңбекші қазақ. – 1926 ж., 19 қаңтар. 

117.  Жұбанов Қ. Сауатсыздықты  жоятын  нұсқаушы  мектеп  //  Кедей.  – 

1925 ж., 14 қазан. 

118.  Жұбанов  Қ.  Мұғалімдер,  зер  сал,  губатком,  жәрдем  ет  //  Кедей.  – 

1925 ж., 5 желтоқсан. 

119.  Жұбанов  Қ.  Түпсіз  астау,  құдай  және  Ақтөбенің  ілім-мәдениет 

орындары // Еңбекші қазақ. – 1928 ж., 21 тамыз. 

120.  Жұбанов  Қ.  Әйел  теңдігі  туралы  //  Еңбекшіл  қазақ.  –  1924  ж.,  5 

тамыз. 


121. Байменшин С. «Кедей» кітапханасының бірінші кітабы // Ақтөбе. – 

1995 ж., 19 тамыз. 

122.  Жұбанов  Қ.  Төңкеріс  және  қазақтың  ұлт  тілі  //  Қазақ  әдебиеті.  – 

1935 ж., 20 қараша. 

123.  Нурадинов  А.  О  психологических  аспектах  лингвистического 

учения профессора Х.К. Жубанова // Жұбановтағлымы. – Ақтөбе, 1998. – 191 

бб. 

124.  Әуезов  М.  Қазақтың  қалам  қайраткерлеріне  (ашық  хат)  //  Әуезов М. Шығармалар: –Алматы: Жазушы, 1969. – 11 т. –26 б. 

454 

 

125.  Сыздықова    Р.    Қазақ  әдеби  тілінің  тарихы.  –  Алматы:  Ана  тілі, 1993.–229 б. 

126. Омашев Н. Радиожурналистика. –Алматы: Экономика, 2005.   

127.  Назарбаев  Н.  Жаңа  заманға  бастайтын  жаһандану  бұқаралық 

ақпарат  құралдарына  қойылатын  талап  пен  жүктелетін  жауапкершілікті 

күшейте түседі // Егемен Қазақстан. – 2005 ж., 22 сәуір. 

128. «Қазақстан мұғалімі» газеті, 1957 ж., 5 декабрь. 

129.  Решетняк  В.  Ұмытылмас  дос  //  Қазақстан  мұғалімі.  –1957  ж.,  5 

декабрь. 

130.Жолаев  Ж.  Ауыл  мұғалімінің  ақылшысы  //  Қазақстан  мұғалімі.  –

1957 ж., 5 декабрь. №50. 

131.  Ақшолақов  Т.  Педагог-ғалым  //  Қазақстан  мұғалімі.  –1970  ж.,  8 

январь. 


132.  Құрманова  Н.  Қазақ  мектебінің  6-класында  сын  есімді  оқыту: 

филол.ғ.к. ... дисс. –Алматы, 1992.  

133.  Жұбанова  М.Қ.  Құдайберген  Жұбанов  ұлттық  дидактика 

проблемалары хақында. –Алматы, 2002. 

134.  Жұбанова  М.Қ.  Ұлттық  тәрбие  тағылымы  (Құдайберген 

Жұбановтың  ғылыми  мұрасы  негізінде).  –Алматы:  «Кие»  лингвоелтану 

инновациялық орталығы, 2012. –19-б. 

135. Жаманбаева К. Қ.Жұбанов және қазақ тілі пәнін оқыту мәселелері 

//  Жұбанов  тағылымы.  Ғылыми  конференция  материалдары.  –Ақтөбе 

университеті. –1998. –134-137-бб. 

136.  Берікұлы  Н.  Қ.Жұбанов  және  дидактика  мәселелері  //  Жұбанов 

тағылымы.  Ғылыми  конференция  материалдары.  –Ақтөбе  университеті.  –

1998. –71-76-бб. 

137.  Рахметова  Р.С.  Құдайберген  Жұбанов  зерттеулеріндегі  жаңа 

технологияның  нышандары  //  Жұбанов  тағылымы  –  V.  Республикалық 

ғылыми-теориялық  конференция  материалдары.  –Ақтөбе:  Қ.Жұбанов 

атындағы Ақтөбе мемлекеттік университеті редакциялық-баспа бөлімі. 2002. 

–234-237-бб. 

138.  Бақытжанова  А.К.  Қ.Жұбанов  және  аударманың  лексика-

семантикалық  проблемалары»  //  Жұбанов  тағылымы.  Ғылыми  конференция 

материалдары. –Ақтөбе университеті. –1998. –143-147-бб. 

139. Ромен Роллан. Жан Кристоф.  Т. 4. –М., 1924. –С. 68. 

140. Рыбкин Н. Сборник задач по геометрии. Ч. 2. Стереометрия.  –М., 

1934. –С.7. 

141. «Социалистік Қазақстан». 1935 ж., 29 қаңтар, №25. 

142.  Ұлықпанова  Ә.  Өлеңмен  ойын  өрген  ғұлама  еді  немесе 

Қ.Жұбановтың ақындығы жайында.  –Ақтөбе, Ақтөбе университеті. –1999. –

№4. 


143.  Ермеков  Ә.  Абзал  жанды  аяулы  аға  //  Оңтүстік  Қазақстан.  –1969 

ж., 10 декабрь. 455 

 

144.  Орманов Ғ. Профессор  //«Социалистік  Қазақстан»  газеті,  1937  ж., 21 наурыз, № 65. 

145. Баскаков Н.А. Один из первых советских тюркологов // Қ.Жұбанов 

және қазақ совет тіл білімі. –Алматы: Ғылым, 1990. 

146. Жұбанов Қ. Он үш жас күш // «Лениншіл жас» газеті, 1935 ж., 14 

қаңтар. 

147.  Ысмайылов  Е.  Грамматикадағы  анархия  туралы  //  «Социалистік 

Қазақстан» газеті, 1935 ж., 30 қыркүйек. 

148.  Сарыбаев  Ш.  Қазақ  тіл  білімі  мәселелері.  –Алматы:  Арыс,  2000. 

592-596-бб. 

149.  Балақаев  М.  Қазақ  тілі  грамматикасы  туралы  //  Социалистік 

Қазақстан. –1937 ж, 15 май, №109. 

150.  Жолаева  Ж.  Ағалардың  ақ  жолынан  айнымай  //  Қ.Жұбанов  және 

қазақ совет тіл білімі. – Алматы: Ғылым, 1990. 

151.  Әбілқасымов  Б.  Қазақ  тіл  білімінің  қос  бәйтерегі  (ұқсастық  пен 

жалғастық)  //  «Қазіргі  қазақ  тіл  білімі:  қолданбалы  лингвистиканың  өзекті 

мәселелері»: 

халықаралық 

ғылыми-теориялық 

конференция 

материалдарының  жинағы.  –Алматы:  Ахмет  Байтұрсынұлы  атындағы  Тіл 

білімі институты, 2012. –304-306-бб. 

152.  Миров  М.О.  Профессор  Құдайберген  Жұбановтың  ұлттық  ғылым 

тілін жасаудағы рөлі: филол.ғ.к. ... дисс. –Алматы, 1999. 

153. 


Қарабалина 

А.Ә

Қ.Жұбановтың 

жалпылингвистикалық 

тұжырымдамаларындағы  психологиялық  ой-пікірлері:  филол.ғ.к.  ...  дисс.  – 

Атырау, 2007. 

154.  Жазықова  М.Қ.  Құдайберген  Жұбановтың  әдістемелік  мұрасы. 

филол.ғ.к. ... дисс. –Алматы, 2008. 

155. Оралбай Ә. Құдайберген Жұбановтың публицистикасы. филол.ғ.к. 

... дисс. –Алматы, 2007. 

156.  Жұбанова М.  Жұбановтар  әулеті және  заман  белестері /  Мүслима 

Құдайбергенқызы Жұбанова. – Алматы: «КИЕ» лингвоелтану инновациялық 

орталығы, 2013. – 240 бет + 12 жапсырма сурет. 

157.  Кекілбайұлы  Ә.  Ұлттық  руханиятымыздың  өзегі  //  Қ.Жұбановтың 

100 жылдығына арналған «Мемлекеттік тіл: терминология, іс қағаздары мен 

бұқаралық  ақпарат  құралдарының  тілі»  республикалық  ғылыми-тәжірибелік 

конференция материалдары. –Астана, 1999. –30-34-бб.  

 

 

 

  

 

  

456 

 

М А З М Ұ Н Ы СӨЗ БАСЫ (М.Малбақов) 

 

ТҰҒЫРЛЫ ТҰЛҒА 

ТАҒДЫРЫ 

(А.Қ.Жұбанов, 

Ж.Сұлтан, 

С.Құлманов) 

 

Тамыры терең тектілік  

Ағартушы әке 

 

Зейінді шәкірт  

Жігерлі жас маман 

 

Алғашқы аспирант  

Тұңғыш профессор 

 

Қайраткер қызметі – құжаттар тілімен  

Айыптау мен ақталу 

 

ЖАҚСЫНЫҢ АТЫ, ҒАЛЫМНЫҢ ХАТЫ ӨЛМЕЙДІ  

 

«Қ.Жұбанов  –  ғылым  көгінің  жарық  жұлдызы»  (А.Қ.Жұбанов, С.Құлманов) 

 

«Бірде бәсең, бірде қатаң» (З.М.Базарбаева)  

«Сөз  материалының  түр  сипаты»  (Ж.Манкеева,  А.Ә.Жаңабекова, 

О.Жұбаева) 

 

«Қиынын тауып қаламасаң...» (С.Құлманов)  

Тілтаным теориясы туралы тұжырымдар (Б.Хасанұлы) 

 

Толғауы  тоқсан  термин  сөз  (Ө.Айтбай,  Т.Жанұзақ,  Қ.Айдарбек, Б.Жонкешов) 

 

Әліпби  деп  алаңдап,  емле  деп  елеңдеген  (Н.Уәли,  Қ.Күдеринова, Н.Әміржанова) 

 

Атаулардың астары (Т.Жанұзақ, Қ.Рысберген)  

СОНЫ 

СҮРЛЕУ 

(А.Жұбанов, 

Ж.Манкеева, 

Қ.Рысберген, 

А.Жаңабекова, С.Құлманов, Ж.Сұлтан, Ғ.Ермекбай) 

 

 СЕГІЗ ҚЫРЛЫ, БІР СЫРЛЫ  

Көркемдікті көздеген көреген көз (Ө.Айтбаев, Т.Жанұзақ, Ж.Манкеева) 

 

«Қараңғыға  «Ай»  туғызған»  қаламгер  (Ә.Оралбайдың  «Құдайберген Жұбановтың  публицистикасы»  атты  кандидаттық  диссертациясы 

негізінде дайындаған – А.Барменқұлова) 

 

Ұстаз-ғалымның ұшқыр тағылымы (Ф.Оразбаева)  

Тәлімгер тілмаш (Ө.Айтбай, Қ.Айдарбек, Б.Жонкешов, Е.Бесіров) 

 

Құдай  берсе,  құлай  береді  (Р.Сыздықтың  «Ғалым  азамат»  және К.Кенжебав  пен  Ә.Оралбайдың  «Құдайберген  Жұбанов»  атты 

еңбектерінің негізінде дайындаған – С.Құлманов) 

 

ӨШПЕС МҰРА (Ж.Сұлтан) 

 

Жұбановтану жалғастығы (А.Е.Жұбанова) 

 

«Елімнің мақтанышы – Даналарым»(Ұ.К.Мұхамбетова) 

 

ЖҰБАНОВТАР ЖҰЛДЫЗЫ (Т.Жанұзақ) 

 

ЕСІМІ ЕЛ ЕСІНДЕ 

 

СӨЗ СОҢЫ 

 

ПАЙДАЛАНҒАН НЕГІЗГІ ӘДЕБИЕТТЕР 

 

 Каталог: books
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді Жайлыбай F. Таңдамалы. Астана: Фолиант, 2014
books -> Орынбасар Дөңқабақ ДӘуір дүЛДҮлдері
books -> Бағдарламасы бойынша шығарылды Редакция алқасы: С. Абдрахманов, Н. Асқарбекова, Р. Асылбекқызы
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді
books -> Редакция ал қ
books -> Ббк 84 Қаз-7 82 Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті «Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару»
books -> Анықтамалық Е. Тілешов, Д.Қамзабекұлы Алматы, 2014 «Сардар» Баспа үйі
books -> Бағдарламасы бойынша шығарылды. Құрастырған жəне алғы сөзін жазған филология ғылымдарының докторы, профессор

жүктеу 5.5 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   43
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет