Лекциялар 2 кредит Лабораториялық жұмыс 1 кредит СӨЖ (аудиториялық) 45 сағат соөЖ (кеңселік) 45 сағатжүктеу 188.24 Kb.

Дата11.09.2017
өлшемі188.24 Kb.
түріЛекция

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі  

 

«АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС УНИВЕРСИТЕТІ» КеАҚ   

Жылу энергетика факультеті  

 

«ИНЖЕНЕРЛІК КИБЕРНЕТИКА» кафедрасы   

 

«Бекітемін» ЖЭФ деканы _________ М.У.Зияханов 

«___» ______________ 2012 ж. 

 

 

____Автоматтандыру және басқару___ мамандығының   

«Визуалды прграммалау» 

 

КУРСЫНЫҢ БАҒДАРЛАМАСЫ (Силлабус)   

Оқыту түрі – күндізгі  

Барлығы 3 кредит 

Курс 2 


Семестр 4 

Лекциялар 2 кредит 

Лабораториялық жұмыс 1 кредит 

СӨЖ (аудиториялық) 45 сағат 

СОӨЖ (кеңселік) 45 сағат 

Курстық жұмыс – 4 семестр 

Аудиториядан тыс 75 сағат  

Емтихан 4 семестр 

 

 

  

 

  

Алматы 2012 ҚР БҒМ ________ 2012 ж. №___ бұйрығы, пәннің типтік бағдарламасы 

негізінде курс бағдарламасын аға оқытушы Айткулов Ж.С. жасады.  

 

 

 Курс  бағдарламасы  «Инженерлік  кибернетика»  кафедрасының 

мәжілісінде 20.маусым. 2012ж. қаралды және мақұлданды, №10 хаттама. 

 

 

Кафедра меңгерушісі ______________ Б.Д.Хисаров   

 

  

 

Жұмыс  бағдарламасы  жылу  энергетика  факультетінің  оқу-әдістемелік комиссиясының  мәжілісінде  қаралды  және  мақұлданды  («    »      .  2012ж.  №  

хаттама).  

 

 

  

Пән: Визуалды прграммалау  

  

 

Оқытушы:  Айткулов  Жалау  Сагимбаевич  ИК  кафедрасының  аға оқытушысы.  

 

Аудитория: А431  

 

Телефон: 2606710  

 

Консультация уақыты: кесте бойынша   

Курс сабақтарын өткізу уақыты және орны сабақ кестесіне сай келеді.  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

1

 

Пәннің мақсаттары мен міндеттері 

 

1.1

 

Пәнді оқытудың мақсаты 

Бұл  курс  Delphi  ортасында  программалауға  бағытталған  моделге 

незіделген.  Мұндай  модель  студенттерге  программалау  тілінің  императивті 

аспектілерінде:  өрнектерде,  басқарушы  құрылымдарда,  процедура  мен 

функцияларда,  сондай-ақ  дәстүрлі  моделдің  басқа  орталықтандырылған 

элементтерінде  жұмыс  істеуге  мүмкіндік  береді.  Бұдан  басқа,  техника 

сұрақтарына және жобалау - программалау процесінің маңызды этапы екенін 

түсіну  үшін,  құрылымдық  программалау  стиліне  көп  көңіл  бөлінеді.  “Визуалды  прграммалау”  пәнінің  мақсаты  –  білім  негізіне  студенттердің 

жетістікке  жетуі  және  әлі  де  кең  түрде  қолданылатын  программалаудың 

дәстүрлі  императивтік  стилін  түсіну,  яғни  бұл  кез-келген  объектілі-

бағытталған тілдің бөлінбейтін бөлігі болып табылады.  

 

1.2

 

 Пәнді оқытудың міндеттері 

 

Пәнді оқу қорытындысы бойынша студенттер мынаны білуі керек: Delphi ортасында    программалаудың  ерекшеліктері  мен  синтаксисін;  негізгі 

алгоритмдік моделдерді көрсету мен мәліметтердің қарапайым және күрделі 

құрылымдарын  өңдеу;  талдау  мен  программаны  жобалауда  қолданылатын, 

негізгі басқарушы конструкцияларды. 

Студенттер  мына  шеберліктерді  иемденуі  керек:  алгоритмдік 

концепцияларға  және  есепті  шешу  әдістеріне  баса  назар  аудару; 

программалық  объектілердің  мәнін  оқып,  түсіндіру;  мәліметтердің 

стандартты  құрылымдарымен  манипуляциаланатын,  программаларды  құру, 

қолдану  және  өзгерту;    алгоритмдерді  өңдеуде  қажетті  түрде  басқарушы 

құрылымды  қолдану  және  осы  құрылымды  программада  іске  асыру;  осы 

құрылымды программада жобалау; нәтижелі тестерді жасау, логикалық және 

синтаксистік қателерді анықтау және түзету. 

 

1.3  Пререквизиттер 

 

Программалау технологиясы пәнін үйренуге қажетті пәндер:  

-

 

ақпараттану; -

 

алгоритмдік тілдерде программалау.  

1.4 Постреквизиты 

Программалау технологиясын оқып-үйренуде келесі пәндерден білімдері 

болуы керек: 

-

 объектілі-бағытталған программалау; 

-

 жүйелік талдау және оптимизация; 

-

 компьютерлік моделдеу; 

-

 жобалаудың тиімділік әдістері. 

 


2. Студенттердің білімін бағалау жүйесі 

 

Мамандықтың жұмыс оқу жоспарына енетін әр пәннің рейтингі 100 балдық 

шәкіл бойынша бағаланады (1 кесте).  

 

1-кесте 


Бақылау түрлері бойынша рейтинг балдарын бөлу 

Вариант 


№ 

Қорытынды бақылау 

түрі 

Бақылау түрі Емтихан Қорытынды бақылау 

100 


Аралық бақылау 

100 


Ағымдық бақылау 

100 


Ағымдық  бақылаудың  нәтижелерін  тапсыру  мерзімі  пән  бойынша  оқу 

үрдісінің 

күнтізбелік 

кестесімен 

анықталады 

(2-кесте). 

Ағымдық 

бақылаулардың саны пәннің оқу – әдістемелік жиынтығында көрсетілген осы 

пәннің  мазмұны және көлемімен анықталады. 

Ағымдағы  бақылаудың  нәтижелерін  өткізу  мерзімі  оқу  процесінің 

күнтізбелік кестесінде көрсетілген (кесте 2). 

Кесте 2 


Оқу үрдісінің күнтізбелік кестесі  

«Визуалды прграммалау» пәні бойынша 

 

Апта  
10 

11 


12 

13 


14 

15 


Бақылау-

дың 


апталық 

саны 
Бақылау 

түрлері 


З 

№1 


З 

№2 


З 

№3 


ӨЖ 

№1 


З 

№4 


З 

№5 


АБ 

№1 


З 

№6  


З 

№7 


З 

№8 


З 

№9 


КЖ  ӨЖ 

№2 


З 

№10  


АБ 

№2 


          Бақылау түрлері: З – зертханалық жұмыс;           АБ – аралық бақылау. 

                                        ПС – практикалық сабақ;          ӨЖ - өзіндік жұмыс;  

                                        КЖ – курстық жоба;                  Р – рефераттар.  

 

Пән бойынша қорытынды бағалау мына шкала бойынша анықталды (кесте 3). Кесте 3 

Студенттердің білімін бағалау 

баға 


Әріптік баламасы 

Пайызбен % 

Балмен 

өте жақсы А 

95-100 


А- 


90-94 

3.67 


Жақсы 

В+ 


85-89 

3.33 


В 

80-84 


3.0 

В- 


75-79 

2.67 


қанағаттанарлық 

C+ 


70-74 

2.33 


65-69 


2.0 

C- 


60-64 

1.67 


D+ 

55-59 


1.33 

D- 


50-54 

1.0 


қанағаттанарлықсыз 

А 

0-49 

3  Пәннің мазмұны 

 

«Визуалды  прграммалау»  пәнін  (3  кредит)  оқуда  міндетті  түрдегі 

дәрістік  және  лабораториялық  сабақтары,  сондай-ақ  студенттердің  өзіндік 

жұмыстары  (СӨЖ  және  СОӨЖ)  қамтылады.  Сабақтардың  барлық  түрі 

бойынша  (тақырыптар  бойынша)  тақырыптардың  аты  және  академиялық 

сағаттардың  саны көрсетілген пәндердің тақырыптық жоспары 4-ші кестеде 

көрсетілген. 

Кесте 4 


Сағаттарды сабақ түрлері бойынша бөлу 

Тақырыптың аты 

Академиялық сағаттар саны 

Дәріс 


Лабораториялық  СОӨЖ  СӨЖ 

1. Delphi-ді іске қосу. Delphi ортасы. 

Проект. Форма. Қасиеттер. Қасиеттер терезесі. 2. Оқиғалар. Программалық код  терезесі. Программа құрылымы. Негізгі модуль. Модуль. 

Әдіс. 
3. Берілгендерді енгізу және шығару. 

Берілгендерді енгізу. InputBox функциясы. Типті 

түрлендіру функциялары.  Берілгендерді шығару. 

ShowMessage процедурасы.  Қарапайым программа 

құру. 
4. Проектіні сактау және ашу. Программаны 

компиляциялау. ЕХЕ-файл.  5. Компоненттер палитрасы жөнінде. OLEContainer компонентін пайдалану мысалы. 

Таймер. Объектілі-бағдарлы программалау тәсілі 

жөнінде. Мұрагерлік. Инкапсуляция. 

Полиморфизм 

6. Берілгендер. Берілгендер типтері  Стандартты 

функциялар. Өрнек.    7. Программаның жалпы түрде құрылымы. Түсініктеме. Карапайым программа. Түс. 8. ТМеmо компоненті. Мәтінмен жұмыс. Тармақталу командасы. Құрама оператор. 9. TRadioButton компоненті. Калькулятор программасы.TSсroolBar компоненті. 

Тандау командасы. Case операторы. 

TBitBtn, TPanel, TComboBox компоненттері. 

Цикл. 
10. Goto, Label операторлары. Бос оператор. 

Random функциясы. Const операторы.. 11. Массивтермен жұмыс Сандық массивтің ең кіші, ең үлкен және орта мәнін табу. 

Матрицалармен жұмыс. Жолдықстзндартты 

функциялар. Мотіндік массивті реттеу. 

TStringList класы. Массивті автоматты түрде 

реттеу. 12. Процедура және функция. Рекурсия. 13. TOLEContainer компоненті. OLE 

технологиясы. Консольдық қосымша. 

14. Программаны дұрыстау. Ерекше жағдайлар. 

15 Принтерде басып шығару. 

Барлық сағаттар 

30 

30 


45 

45 


 

Кесте 5 


Сабақ өткізу кестесі 

 

№  Датасы Уақыты 

Тақырыптар аты Дәріс 

  

1. Delphi-ді іске қосу. Delphi ортасы. 

Проект. Форма. Қасиеттер. Қасиеттер терезесі. 

  

2. Оқиғалар. Программалық код  терезесі. 

Программа құрылымы. Негізгі модуль. Модуль. Әдіс. 

3  


 

 

3. Берілгендерді енгізу және шығару. Берілгендерді енгізу. InputBox функциясы. Типті түрлендіру 

функциялары.  Берілгендерді шығару. ShowMessage процедурасы.  

Қарапайым программа құру. 

  

4. Проектіні сактау және ашу. Программаны компиляциялау. ЕХЕ-

файл.    

5. Компоненттер палитрасы жөнінде. 

OLEContainer компонентін пайдалану мысалы. 

Таймер. Объектілі-бағдарлы программалау тәсілі жөнінде. 

Мұрагерлік. Инкапсуляция. Полиморфизм 

  

6. Берілгендер. Берілгендер типтері  Стандартты функциялар. 

Өрнек.    

  

7. Программаның жалпы түрде құрылымы. Түсініктеме. 

Карапайым программа. Түс. 

  

8. ТМеmо компоненті. Мәтінмен жұмыс. Тармақталу командасы. 

Құрама оператор. 

  

9. TRadioButton компоненті. Калькулятор программасы. 

TSсroolBar компоненті. Тандау командасы. Case операторы. 

TBitBtn, TPanel, TComboBox компоненттері. Цикл. 

10   

 

10. Goto, Label операторлары. Бос оператор. Random функциясы. Const операторы.. 

11   


 

11. Массивтермен жұмыс Сандық массивтің ең кіші, ең үлкен 

және орта мәнін табу. 

Матрицалармен жұмыс. Жолдықстзндартты функциялар. 

Мотіндік массивті реттеу. 

TStringList класы. Массивті автоматты түрде реттеу. 

12   

 

12. Процедура және функция. Рекурсия. 13   

 

13. TOLEContainer компоненті. OLE технологиясы. Консольдық қосымша. 

14   


 

14. Программаны дұрыстау. Ерекше жағдайлар. 

15   

 

15 Принтерде басып шығару.  

 

 Лабораториялық сабақтар 

  

Қосымшаның интерфейсін құру

   

Қосымшада мәндер диапозонын қолдану. Модальді формалар

   

InputBox және ShowMessage функциясын қолдану.   

 

 Визуальді компоненталарды қолдану. 

  

Көпқұжатты қосымшаны құру (MDI)

   

Массивтермен жұмыс

   

Графикалық редактор.

   

Калькулятор программасы

   

Анықтамалық қосымшалар жүйесін құрастыру.

 

10   


 

Мәліметтер базасымен жұмыс істеу.

 

 

 

Дәрістік сабақтар және олардың мазмұны 

 

№  Тақырыптың аты 

Дәріс сабақтарының жоспары мен мазмұны 

Көлемі 


(сағат)  

Delphi-ді іске қосу. 

Delphi ортасы 

Delphi-ді іске қосу. Delphi ортасы. 

Проект. Форма. Қасиеттер. Қасиеттер терезесі. 

2.0 Программалық код  терезесі  Модуль. 

 Оқиғалар. Программалық код  терезесі. 

Программа құрылымы. Негізгі модуль. Модуль. 

Әдіс. 


2.0 

Берілгендерді енгізу және шығару. 

 

 Берілгендерді енгізу және шығару. Берілгендерді енгізу. InputBox функциясы. Типті 

түрлендіру функциялары.  Берілгендерді шығару. 

ShowMessage процедурасы.  Қарапайым программа 

құру. 


2.0 

Проектіні сактау және ашу 

Проектіні сактау және ашу. Программаны 

компиляциялау. ЕХЕ-файл.  

2.0 


Компоненттер 

палитрасы жөнінде. 

 

 Компоненттер палитрасы жөнінде. OLEContainer компонентін пайдалану мысалы. 

Таймер. Объектілі-бағдарлы программалау тәсілі 

жөнінде. Мұрагерлік. Инкапсуляция. Полиморфизм 

2.0 


Берілгендер. 

 Берілгендер. Берілгендер типтері  Стандартты 

функциялар. Өрнек.    

2.0 Программаның жалпы түрде 

құрылымы. 

 Программаның жалпы түрде құрылымы. 

Түсініктеме. Карапайым программа. Түс. 

2.0 Мәтінмен жұмыс  ТМеmо компоненті. Мәтінмен жұмыс. Тармақталу 

командасы. Құрама оператор. 

2.0  Калькулятор программасы 

 TRadioButton компоненті. Калькулятор 

программасы.TSсroolBar компоненті. 

Тандау командасы. Case операторы. 

TBitBtn, TPanel, TComboBox компоненттері. 

Цикл. 


2.0 

10 


Операторлар. Бос 

оператор 

Goto, Label операторлары. Бос оператор. 

Random функциясы. Const операторы.. 

2.0 


11  Массивтермен жұмыс 

Массивтермен жұмыс Сандық массивтің ең кіші, 

ең үлкен және орта мәнін табу. 

Матрицалармен жұмыс. Жолдықстзндартты 

функциялар. Мотіндік массивті реттеу. 

TStringList класы. Массивті автоматты түрде рет-

теу. 

2.0 


12 

Процедура және 

функция. 

 Процедура және функция. Рекурсия. 

2.0 

13 


 OLE технологиясы 

 TOLEContainer компоненті. OLE технологиясы. 

Консольдық қосымша. 

2.0 


14   Программаны өңдеу.   Программаны дұрыстау. Ерекше жағдайлар. 

2.0 


15  Принтерде басып 

шығару 


Принтерде басып шығару. 

2.0 


 

Лабораториялық сабақтар 

 

№  Тақырып аттары 

Мазмұны  

Көлемі 


(сағ.)  

Қосымшаның 

 интерфейсін  

құру 

Көпмәтіндік редактор 

мысалында 

интерфейсті  құратын  компоненталармен 

танысу. 


 

3.0 


Қосымшада мәндер 

диапозонын қолдану. 

Модальді формалар 

Қолданушы 

интерфейсінің 

күрделі 

элементтерімен танысу. 

3.0 Берілгендерді енгізу және шығару. 

 

 Берілгендерді енгізу және шығару. Берілгендерді енгізу. InputBox функциясы. 

Типті түрлендіру функциялары.  Берілгендерді 

шығару. ShowMessage процедурасы.  Қарапайым 

программа құру. 

3.0 Визуальді компоненталарды 

қолдану. 

Орын  ауыстыру  және  қосу  механизмімен 

танысу. 


3.0 

Көпқұжатты қосымшаны құру 

(MDI) 


Көпқұжатты  қосымшалы  формалар  іс-

әрекетін 

және 

олардың 


жалпы 

принциптерімен танысу. 

3.0 Массивтермен жұмыс Массивтермен жұмыс Сандық массивтің ең 

кіші, ең үлкен және орта мәнін табу. 

Матрицалармен жұмыс. Жолдықстзндартты 

функциялар. Мотіндік массивті реттеу. 

TStringList класы. Массивті автоматты түрде 

реттеу. 


3.0 

Графикалық редактор. 

Графикалық  ақппараттарды  енгізу  процессі 

кезінде 

қолданылатын 

маңызды 

құрылғыларды  және  графикалық  редактор 

жұмыстарына 

арналған 

компоненттерді 

оқып үйрену. 

3.0  Калькулятор программасы 

 TRadioButton компоненті. Калькулятор 

программасы.TSсroolBar компоненті. 

Тандау командасы. Case операторы. 

3.0 


TBitBtn, TPanel, TComboBox компоненттері. 

Цикл. 


Анықтамалық 

қосымшалар жүйесін 

құрастыру.  Анықтамалық жүйені құру және қосымшаға 

анықтамалық файлды енгізу. 

3.0 

10  Мәліметтер  Базасымен 

 жұмыс істеу. 

Локальді мәліметтер базасымен ортасын 

және мүмкіншіліктерін оқып үйрену Delphi 

берілгендер фильтрациясы және ізденістер 

жұмыстары. 

3.0 

 

Студенттердің өзіндік жұмыстары 

 

Оқудың  кредиттік  жүйесінің  незігі  бір  мақсаты  өте  жоғары  сапалы 

деңгейде студенттердің өзіндік жұмысымен қамтамасыз ету және өз кезегінде 

пәннің оқу-әдістемесінің сапасын жоғарлатуды қамтамасыздандыруын талап 

ету  болып  табылады.  Оқытушының  жетекшілігімен  орындалатын 

студенттердің өзіндік жұмыстары (СӨЖ) барлық  өзіндік жұмыстардың 50% 

құрайды.  

СӨЖ-ның  жалпы  сағат  саны  семестрде  15  академиялық  сағатты,  оның 

СОӨЖ – 30 сағат құрайды.  

Кестеде оқыушының жетекшілігімен орындалатын студенттердің өзіндік 

жұмысының  мазмұны  (дәрісханалық  және  дәрісханадан  тыс  уақыт)  және 

оқытушысыз  орындалатын  студенттердің  өзіндік  жұмысының  жоспары 

келтірілген. 

 

 6 -кесте 

СОӨЖ және СӨЖ жоспары 

№ 

 СОӨЖ 

СӨЖ 


 

дәрісханалық 

дәрісханадан тыс 

Топқа Delphi-ді іске қосу. 

Delphi ортасы  тақырыбы 

бойынша консультация 

жүргізу 


Өтілген тақырыбы бойынша 

студенттерге жеке консультация 

жүргізу. 

Тақырып бойынша 

тапсырмалар 

орындау 


(оқытушының 

нұсқауымен). 

Топқа Программалық код  терезесі  Модуль. тақырыбы 

бойынша консультация 

жүргізу 

  

Топқа өтілген тақырыбы бойынша консультация жүргізу. 

№1 лабораториялық жұмысты 

қорғау  

Тақырып бойынша 

тапсырмалар 

орындау 


(оқытушының 

нұсқауымен) 

Топқа Берілгендерді енгізу және шығару. 

тақырыбы бойынша 

консультация жүргізу  

Топқа өтілген тақырыбы 

бойынша консультация жүргізу  

және жеке тапсырмаларын 

тексеру 

Тақырып бойынша 

тапсырмалар 

орындау 


(оқытушының 

нұсқауымен) 

Топқа Проектіні сактау және ашу тақырыбы бойынша 

және программаны 

Топқа өткен тақырыбы бойынша 

жеке консультация жүргізу және 

тапсырмаларды тексеру. №2 

Тақырып бойынша 

тапсырмалар 

орындау 


жобалаудағы негізгі 

құрылымдарына 

консультация жүргізу 

лабораториялық жұмысты 

қорғау 

(оқытушының нұсқауымен) 

Топқа Компоненттер палитрасы жөнінде 

тақырыбы бойынша 

консультация жүргізу 

Топқа өтілген тақырыбы 

бойынша жеке консультация 

жүргізу және тапсырмаларды 

тексеру.  

Тақырып бойынша 

тапсырмалар 

орындау 


(оқытушының 

нұсқауымен) 

Топқа Берілгендер тақырыбы бойынша 

консультация жүргізу 

Топқа өтілген тақырыбы 

бойынша жеке консультация 

жүргізу және тапсырмаларды 

тексеру. №3 лабораториялық 

жұмысты қорғау 

Тақырып бойынша 

тапсырмалар 

орындау 


(оқытушының 

нұсқауымен) 

Топқа Программаның жалпы түрде құрылымы тақырыбы 

бойынша консультация 

жүргізу. Аралық бақылауға 

дайындық 

Топқа өтілген тақырыбы 

бойынша жеке консультация 

жүргізу және тапсырмаларды 

тексеру. 

Тақырып бойынша 

тапсырмалар орын-

дау (оқытушының 

нұсқауымен) 

Аралық бақылауға 

дайындық 

 8  

Аралық бақылауды өткізу Өтілген тақырыптар бойынша 

жеке консультация жүргізу 

Тақырып бойынша 

тапсырмалар орын-

дау (оқытушының 

нұсқауымен) 

Топқа Мәтінмен жұмыс тақырыбы бойынша 

консультация жүргізу 

Топқа өтілген тақырыбы 

бойынша жеке консультация 

жүргізу және тапсырмаларды 

тексеру. 

Тақырып бойынша 

тапсырмалар 

орындау  

10 


Топқа Калькулятор 

программасы тақырыбы 

бойынша консультация 

жүргізу 


Топқа өтілген тақырыбы 

бойынша жеке консультация 

жүргізу және тапсырмаларды 

тексеру. №4 лабораториялық 

жұмысты қорғау. Жеке 

тапсырмаларды тексеру. 

Тақырып бойынша 

тапсырмалар 

орындау 

(оқытушының 

нұсқауымен) 

11  Топқа Операторлар. Бос 

оператор тақырыбы 

бойынша консультация 

жүргізу. Курстық жұмыс 

бойынша консультация 

жүргізу. 

Топқа өтілген тақырыбы 

бойынша жеке консультация 

жүргізу және тапсырмаларды 

тексеру. №5 лабораториялық 

жұмысты қорғау 

Тақырып бойынша 

тапсырмалар 

орындау 

(оқытушының 

нұсқауымен) 

12  Топқа Массивтермен жұмыс 

тақырыбы бойынша 

консультация жүргізу. 

Курстық жұмыс бойынша 

консультация жүргізу. 

Топқа өтілген тақырыбы 

бойынша жеке консультация 

жүргізу және тапсырмаларды 

тексеру. 

Тақырып бойынша 

тапсырмалар 

орындау 

(оқытушының 

нұсқауымен) 

13  Топқа Процедура және 

функция тақырыбы 

бойынша консультация 

жүргізу 

Топқа өтілген тақырыбы 

бойынша жеке консультация 

жүргізу және тапсырмаларды 

тексеру.  

 Тақырып бойынша 

тапсырмалар 

орындау 


(оқытушының 

нұсқауымен) 

14  Топқа OLE технологиясы 

тақырыбы бойынша 

консультация жүргізу  

Топқа өтілген тақырыбы 

бойынша жеке консультация 

жүргізу және тапсырмаларды 

Тақырып бойынша 

тапсырмалар 

орындау 


тексеру. №6 лабораториялық 

жұмысты қорғау 

(оқытушының 

нұсқауымен) 

15  Топқа Программаны өңдеу 

тақырыбы бойынша 

консультация жүргізу. 

Курстық жұмыс бойынша 

консультация жүргізу. 

Топқа өтілген тақырыбы 

бойынша жеке консультация 

жүргізу және тапсырмаларды 

тексеру.Семестрлік 

лабораториялық жұмысты 

қорғау 

Тақырып бойынша тапсырмалар мен 

бақылау сұрақтарын 

орындау. Курстық 

жұмысты тапсыруға 

және аралық 

тестілеуге 

дайындық. 

16  Топқа Принтерде басып 

шығару тақырыбы бойынша 

және аралық тестілеу 

бойынша консультация 

жүргізу. 

Студенттермен жеке 

консультация жүргізу, 

тапсырмаларды тексеру. 

Лабораториялық және курстық 

жұмыстарды қорғау. Емтиханға 

жіберілуге рұқсат алу. 

Тақырып бойынша 

бақылау сұрақтарын 

орындау. Аралық 

тестілеуге 

дайындық. Рұқсат 

алу. 


 

Студенттердің өзіндік жұмыстарына арналған тапсырмалар 

 

1-модуль  (1-5 бөлімдер) 

1. Типті түрлендіру функциялары. 

2.  "Мен  қаладан  келемін"  сөйлемін  форманың    Edit  өрісіне  енгізіп,  Label1 

өpiciнe шығару    

       программасын құрыңыз. 

3. х=5,2   үшін   у=3*х

2

+5х-2   функциясының   мәнін   есептеу программасын құрып, іске қосыңыз. Программада х мәнін енгізу үшіи форманың Edit1 өрісі, 

у мәнін шығару үшін Label1  өрісі пайдаланылсын. 

4. Модуль мен проектіні арнайы бума құрып, сақтау тәсілі, Файл атауы үшін 

пайдалануы мүмкін символдар. 

5. Сақтаулы проектіні ашу тәсілі. 

6.  Программаны      компиляциялау.      Компилятордың    синтаксистік  қатені 

көрсетуі. 

7.  Программаны  іске  қосқан  кезде  компиляциялау 

 

терезесі  экранда көрінбесе, оны көрсету тәсілі. 

8.  Delphi-де      ехе-файл  деп  қандай  файлды  атайды? Windows  –  та  оны  іске 

қосу тәсілі.   

9.  Объектілі-  бағдарлы    программалау  дегеніміз  не?  Қандай  құрылымдық  тип класс (class) арқылы сипатталады? 

10. Қасиеттер қандай айнымалылар? Мысал келтіріңіз.  

11.  Модульдің    var  бөлімінде  Form1  программалық  элементтерінің 

(объектінің) сипатталу түрі. Класс данасы дегеніміз не? 

12. Delphi-де қосымшаны (программаны)  дайындау тәсілі. 

13. Компонент, визуальды компрнент кітапханасы (VCL) дегеніміз не? 

14.  Компоненттер  палитрасында  жиі  пайдаланылатын  компоненттерді  атап 

шығыңыз. Олар не үшін қажет? 

15.  Формаға  Edit1,  Label1,  Button1  компоненттері  (ТEdit1,  ТLabel1,  ТButton1 

компоненттерінің  даналары) орнатылып, процедура құрылған: Procedure Button1Click (Sender : TObject); 

Var x,y: real; 

begin 

x := Edit1.Text;;   у := 4*x+7; Label1.Caption := y 

 end; 


Процедурада синтаксистік қателер бар. Қателерді жөндеп, программаны 

іске қосыңыз.   

2-модуль (6-10 бөлімдер) 

1.

 2

  -  7х  +  4  =  0  квадрат  тендеуін  шешу  программасын  мәндер  формаға шығатындай етіп құрыңыз. 

2.

 Осы программа бойынша 3х

2

 -5х + 8 = 0 теңдеуін шешіңіз. Формада қандай мәлімет көрінеді, онын себебі? 

3.

 Формада 2.3-суреттегі сияқгы калькулятор моделін, сәйкес компоненттердің 

қасиеттерін орнату. Калькуляторға арналған программа мазмұны. 4.

 

Жеңіл  мәшине  жүріп  келеді.  Оның  жылдамдығы  230  км/саг  -  тан  асса, 

"Жылдамдық  шектен  тыс,  жылдамдықты  азайтыныз"  ескертуін  шығару 

терезінде  көрсететін  көлденең  белдеушенін  Change  оқиғасын  өндеуіш 

процедурасын құрыңыз. 

5.

 ql  және  q2  нүктелік  зарядтардын  2<=r  <=20  см  аралығында  әрбір  4  см 

сайын өзара әсер ету күшін табу керек (ql =40 НКл, q2 = 70 НКл). Есептеу  формуласы:  F

k

  =ql  *  q2/(4*3.141592*E0

*E*R


k

*R

K);  (k= 

1,2,3....;СИ  жүйесінде: Е

0

  -  8.85419;  Е =  1; 0.002  м  <=  r<=  0.2  м;  қадам  = 0.04 м. 

6.  Көлемі 

ыдыстағы  массасы  m1,  температурасы  t1°C  азот t2°C температураға дейін қыздырылған. Қыздыру 4°С-ға көтерілген сайын 

азоттын ыдыс бетіне түсіретін қысымын (Р) табу керек. (m = 6г, V = 4л, tl 

= 25°С,  t2 = 49°С). 

Есептеу  формуласы:  PV  =  mRt/M  (R=8.31  Дж/(молъ*К);  М  =  28*  10

-3

 кг/моль). 

N  элементтен  тұратын  А  сандық  массивінің  оң  мәнді  элементтерінің 

қосындысын табыңыз (3, 4,-5, 6.2, 8.9, -2). 

Оқу  жылының  қорытындысында  үш  студенттің  тоғыз  пәннен  алған 

бағалары: 

5. 5, 4.3. 5. 3,4,4,3;  

4.5, 3,5, 5,4,5, 3,4; 

 4. 3,4,4. 5, 4, 4,4, 5; 

Олардың  орта үлгірімдерін  және нешінші студенттің  оқу  үлгірімі артық 

екенің аныктау керек. 

9.  Қызық  әріптері  бойынша  жазылған  адамдардың  аты—жөндерін  реттеу 

керек: 


       Нұрғадиқызы Малика 

 Ысқақұлы Оралхан  

 Нұрланқызы Мәдина  


 Камардинов Ержан 

Косалқы программалар — процедура мен функцияны пайдаланып, х1 = 2,4, х2 = 

3,5,  х3  =  30,2  үшін  у  =  3х

2

  +  4х  -  8,3  функциясының  мәндерінің қосындысын табу керек. 

TOleContainer  компоненті  қандай  компонент?  Оны  пайдалану  тәсілі.  OLE 

автоматтындыруын  пайдаланып,  Excel  электрондық  кестесін  Delphi 

ортасына  шакырыңыз.  Онда  мынадай  тапсырма  орындалсын:  [-2;  2] 

кесіндісінде  у=х

2

  функциясын  һ=0.2  қадам  бойынша  кестелеу  керек. Бағандар автотолтыру әдісі бойынша толтырылсын. 

Консольдық  терезені  ашып,  онда  келесі  мысалды  шешу  программасын 

құрыңыз және орындаңыз: Мысал. DO циклін пайдаланып, n = 6 үшін   n!    мәнін есептеу керек (n! 

=1*2*3*..* n). Программаны  дұрыстау  дегеніміз  не?  Синтаксистік  және  семантикалық 

қателерді жөндеу тәсілдері. 

Семантикалық емес қателерді Delphi — дін көрсету тәсілі. 

 

3-модуль  (11-15 бөлімдері) 

TOpenPicture Dialog компонентін  суретті формада орнатылған Image өрісіне 

толық кірістіруге пайдалану тәсілі. TFontDialog компоненті не үшін қажет? Оны пайдалану тәсілі. 

TShape,  TBevel  компоненттерінін  орындайтын  іс  әрекеттері.  Мысал 

келтіріңіз. Image Editor редакторы арқылы қолдан сурет салып, оны сақтаңыз. 

[0;  100]  кесіндісінде  у  =  3х+5  функциясының  графигін  салу  программасын 

құрыңыз. 

Масштабты  сурет  салу  не  үшін  кажет?  Кітапқа  енгізілген  программаны 

пайдаланып,  

[-10; 10] кесіндісінде у=х2

, у=х

3

, y=sinx, y=cosx функцняларының масштабты 

графиктерін  сызып  шығыныз.  Кітапқа  енгізілген  масштабтарды  өзгертіп 

көріңіз. 

Компоненттер  панелінің  TAnimate  компонентін  пайдаланып,  бір  бумадан 

екінші бумаға файлдардың көшірілу құбылысын формада көрсету тәсілі. 

Формаға  шеңбер  салып,  оны  жылжыту  әсерін  ұйымдастыру  программасын 

құрыңыз. 

Формада "Мерекеңізбен!" сөзі көрінетін жүгіртпе жол программасын құрып, 

іске қосыңыз. 

Биттік  бейне  дегеніміз  не?  Аспанда  ұшып  бара  жатқан  ұшақтар  көрінетін 

программа құру тәсілі. 

Тышқан көрсеткішінің кдндай  стандартшы түрлерін  біле-сіз? Көрсеткішті күмсагат түрінде керсету тәсілі. 

Көрсеткішті  колдан  дайыидау  тәсілі.  Мысал  ретінде  қалаған  көрсеткішті 

дайындаңыз және оны формада көрсетіңіз. Ерекше жағдайлар дегеніміз не? Оны Delphi - дің хабарлау түрі. 

Блокты қорғау механизмі  дегеніміз не? Оның программада жазылу түрі. N! 

мәнін есептеу программасын блокты корғау механизмін пайдаланып 

жазыңыз. 

Форманы және программаны принтерде басып шығу тәсілдері. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

4 Әдебиеттер тізімі 

 

4.1  Негізгі әдебиеттер тізімі 

1.

 Фаронов. Delphi 6. Учебный курс. М. 2001 

2.

 А.    Полянский.  Среда  программирования  Delphi  5    —  6.  Справочное 

пособие. М., 2001 

3.

 

С. Бобровский. Delph 5. Учебный курс. М., 2001 4.

 

Н.  Культин.  Delphi  6.  Программирование  на  Object  Pascal.  БХБ- Петербург, 2001 

5.

 В. В. Фаронов. Delphi 5. Учебный курс. м., 2001 

6.

 Дарахвалидзе  П.,      Марков  Е.          Программирование  в  Delphi  4.  БХВ  — 

Санк- Петербург 

7.

 

А. Жуков. Изучаем Delphi, 2001 8.    М.   Эбнер.   Delphi   5.   Руководство   разработчика,   BHV, 

Киев, 2000  

9.   Епансшников А., Епанешников В. Программирование в 

среде Delphi. Учебное пособие в 4-х частях, М. 1997-1998 К).  

10. О. Камардпнов. Visual Basic 5.0, Шымкент, 2001 

11.


 

О. Камардинов. Информатика. 2 бөлім, Шымкент, 2000 

12.

 

Архангельский  А.  Я.  Программирование  в  Delphi  4,  М.,  ЗАО  "Издательство БИНОМ", 1999 

13.


 

Архангельский  А.  Я.  Программирование  в  Delphi  5,  М.,  ЗАО  

"Издательство БИНОМ'

1

. 2000 14.

 

Тейлор Д. и др. Delphi 3. Библиотека программиста. СПБ, Питер, 1998 15.

 

Сван Т. Основы программирования в Delphi  для Windows 95. Пер. с англ. К., "Диалектика", 1996 

16.


 

 

4.2 Қосымша әдебиеттер тізімі  

17.


 

Кандзюба С. П.,   Громов В. Н.   Delphi 6.     Базы данных и приложения. 

М., DiaSoft, 2001 

18.


 

А.  Дворжецкий.  Руководство  пользователя  SQL,  M.,  "Познавательная 

книга плюс". 2001 

18. Н.И Макарова и др. Информатика. Учебник. М., "Финансы и Статистика 

",   2001 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

МАЗМҰНЫ 

 

1.

 

ПӘННІҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ.....................................  

 

Пәнді оқыту мақсаты....................................................................   

Пәнді оқытудың міндеттері................................................................. 

 

Пререквизиттер.........................................................   

Постреквизиты....................................................... 2.

 

СТУДЕНТТЕРДІҢ БІЛІМІН БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІ........................  

3.

 ПӘН МАЗМҰНЫ...................................................................................  

 

Сабақ түрлері бойынша сағатты бөлу.........................................  

Лекция сабақтарының мазмұны...................................................  

 

Өздік жұмыс...................................................................................   

Сабақты өткізу кестесі.................................................................. 

4. ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК МАТЕРИАЛДАР................  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал