Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталдыжүктеу 5.44 Kb.
Pdf просмотр
бет25/25
Дата09.01.2017
өлшемі5.44 Kb.
#86
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

Сəуле МЕРЕКЕ. Ұлағатты орданың даңқты қыздары....4-105
БҮГІНГІ  БІТІМ
Дихан ҚАМЗАБЕКҰЛЫ. Қазақ болмысы...................6-46
ЗЕРТТЕУ, ЗЕРДЕЛЕУ...
Гүлфайруз ДАЛБАҒАЙ, Аманкелді МҰҚАН. Қазақ 
халқының дəстүрлі музыкалық аспабы: кенжелеп қалу 
себебі неде?..............................................................................6-72
БІЛІМ МЕН БІЛІК ҰШТАССА
Мақсұт ДАУТБАЕВ. Ғылымға үлес қосқан – білікті 
білім ордасы.......................................................................6-103
ДОСТЫҚ ДАСТАНЫ
Ғабит ЗҰЛХАРОВ. Зерделі Зелин ский.......................9-108
БАУЫРЛАС ƏДЕБИЕТ ӨКІЛІ
Патигул МАҚСАТОВА. Халықтың қамын ой ла ған 
қаламгер..............................................................................10-93
ӨЗ СӨЗІМ ӨЗІМДІКІ
Игілік  ƏЙМЕН. Кімнің – қай отанның соғысы? 
«Кімнің –  ненің» жеңісі?...................................................9-34
Игілік ƏЙМЕН. Проза жəне прозаиктер.....................11-94
ЖОЛЖАЗБА
Тұрсын ЕЛЕУСІЗҰЛЫ. Италия туралы аңыз бен ақиқат.....11-98
СЫРЛЫ ƏЛЕМ 
Ранжит ДЕСАИ. Ақсарай аңызы................................11-104
БОЯМАСЫЗ ӨМІР
Иген ƏЙМЕН. Көкейдегі қалың ой................................2-70
Мұқият ҚОЙШЫБАЙҰЛЫ. «Балық ауыз, бақа тілдес» 
тілі шұбар, ділі жетімдер бұны түсіне ме?.....................12-101
ТОСЫН ОЙ
Құдияр БІЛƏЛ. Дəстүрлі дін тағылымы.....................12-97
КӨЗҚАРАС
Қосылған ƏБЖАНОВ. Телесериалдардың тəлімі қандай?...12-104
ҚАЗ ҚАЛПЫНДА
Сабырбек ОЛЖАБАЙ. Шал. Шырылдауық шегіртке 
жəне шіріген жұмыртқа......................................................7-91
ҒАЛЫМ МІНБЕРІ 
Мүбəрəк ҮМБЕТАЕВ. Абаймен замандас ақындар...1-108
Б. ИМАНБЕКОВА. Қазақстан – 2050 страте гиясының 
Журнал жылнамасы

№12    2014    А И АТ
115
115
саяси мəні...............................................................................1-111
Ж. ҚОБЛАНОВ. Плутарх – грек əдебие-тінің көрнекті 
өкілі .....................................................................................1-113
Сəуле НҮРКЕЕВА. Мұғалім шеберлігі – оқушы жеңісі...2-101
Күлімхан ЖƏЙШІБЕКОВА. Отбасы тəр биесінің өзекті 
мəселелері...........................2-102
Бақытгүл  АҚШАЛОВА.  Қазақ    тіліндегі  кей бір 
экономикалық терминдердің қолданылу аясы.....2-104
Берік КУДИНОВ. Қазақстанның қаржылық-несие 
жүйесі..................................................................................2-107
Мақпал АСАНОВА. Инновациялық  педагогика қызметін 
ұйымдастыру........................................................................2-110
Бағдат БЕЙСЕНОВ. Жастар жəне діни сана...3-97
Р. БЕРДІБАЕВ. Əлеуметтік желілер жөнінде не білеміз?...3-99
Кəмила ТАЛИЕВА. «Алпамыс» эпосындағы үйлену 
сарыны................................................................................3-101
Ұлжан ТҰРБЕКОВА. Тілді оқытудың ақпа раттық 
маңызы................................................................................3-104
Ғания НОҒАЙ. Қазіргі кезде жеке репертуар ды саксо фонда 
ойнаудың өзіндік тəсілдері..................................................3-107
Анар БҮРКІТБАЕВА. Маңғыстау ақында рындағы элегия-
лық сарын..............................................................................3-109
Баян  ҚОНЫСБЕКҚЫЗЫ.  Қазақ – жапон  мəдениет-
теріндегі табу феномені: культуро ло гиялық анализ.......4-108
Елдос ТОҚТАРБАЕВ. «Түрме шығарма шылығы» түңілер 
түсінік пе?..............................................................................4-109
Баршын ЕСБЕРГЕНОВА. Қолөнерді жалпы білім беретін 
мектептерде қолданудың маңызы.........4-111
Айман ДАРМЕНОВА. Киімді шығарма шылық жобалаудың 
оқушы санасына əсері............4-113
Айбын  ТӨРЕХАНОВ.  Отандық  ғалымдар  заманауи 
технологияларға ілесе алуда ма?..........................................5-90
Қуандық ШАМАХАЙҰЛЫ. Socil media – ақпарат көзінің 
қандай түрі?..............................................................................5-93
Əди БАТИЗА. Қазақ мəдениетіндегі кескіндеме..........5-95
Фариза БОРАНТАЕВА. Діннің қоғам өмірін дегі рөлі....5-97
Гүлнар ОБАЕВА. Фольклор мен əдебиет байла нысының 
теориялық бастаулары........5-99
Лейла  МЕКЕБАЕВА,  Шəйгүл  РАМАЗАНОВА.  Ж. 
Аймауытұлы əңгімелері жəне замана шын дығы?..........5-102
Кажмукан ТУЛЕМАГАНБЕТОВ. Ислам дағы «əулиелік 
керемет» ұғымдарына тал дау..............................................5-105
Айдана БӨДЕНЕЕВА. Қазақстан Республикасы кадрлар сая-
сатын жүзеге асырудың ғылыми-əдістемелік негіздері.......5-107
Г. ХУДАЙБЕРГЕНОВА. А. РЫС БЕКОВА. Көркем əде-
биет арқылы бала тілін дамытудың мүмкіндіктері.........5-109
Жанар ҚҰДАЙБЕРГЕНОВА. Қазақстан – Түр кия: ортақ 
құндылықтардың қайта жаң ғыруы...Түрік қағанаты.....6-106
Бота АЙТУАРОВА. Түрік қағанаты.............................6-108
Маркиза БАЗАРБАЙҚЫЗЫ. Өлең  сөзде өз ізі бар ақын....6-110
Құлмұхаммед МАХАНБЕТ. Құран  Кəрімдегі  астарлы  
мажаздар..............................................................................6-111
Рахымжан ƏКІМБЕКОВ. Имам əл-Матуриди дəуірін-
дегі діни ахуал....................................................................6-113
Жанетта ИМАНКУЛОВА. IELTS................................6-114
Жетпісбай БЕКБОЛАТҰЛЫ. Польшадағы медиалық 
білім.......................................................................................7-99
Қуандық  ШАМАХАЙҰЛЫ.  Ым-ишара,  қи  мыл-
əрекеттердің телеэфирде қол даны луы..............................7-101
Құралай ЖАНҰЗАҚОВА, Гүлназ ӨМІР БЕКОВА
Қ. Жұ маділов əңгімелеріндегі кейіпкер лер жүйесі.....7-104
Құралай  МЫРЗАХАНҚЫЗЫ.  М.  Əуезовтің  жиыр-
масыншы жылдар публицистикасындағы əде биет жəне ұлт 
фольклоры жайлы ой-толғам дары.....................................7-107
Арайлым  ƏМІРБЕКОВА.  Көркем  фильмді  сабақта 
қолданудың тиімділігі.............................................................109
Назым ИСАЕВА. Киіздің заманауи киім дизайнында 
жандануы............................................................................7-110
Сейітбек ҚҰТЫШЕВ. Қауам ад-Дин- əл-Итқани – 
фиқһ ғалымы......................................................................7-112
Клара ҚАБЫЛҒАЗИНА. Гендер – жаһандық үдеріс......8-106
Үмбетхан  СƏРСЕМБИН.  Қоғам  дамуының  та рихи 
кеңістігіндегі ұлттық интеллигенция фено мені..............8-109
Құралай МЫРЗАХАНҚЫЗЫ. М.Əуезовтің ұлт фолькло-
ры мұрасын жинау, жариялау жəне наси хаттау саласындағы 
еңбектері жайлы бірер сөз..................................................9-112
Жанетта ИМАНКУЛОВА. Ағылшын  тілін  қалай  жақсы  
меңгеруге  болады.................................................................9-115
Зəбира ЖƏКІШЕВА. Əлкей Марғұлан ең бек те ріндегі 
музыкалық археологияға жəне кө не музы калық аспаптарға 
қатысты жаз балар...............................................................10-101
Үмбетхан СƏРСЕМБИН. Қазақ ғалымының тұлғалық 
бейнесі...............................................................................10-104
Б. РҮСТЕМБЕКОВА,  Г. ҮРІСТЕНБЕКОВА. Медиамə-
тіндегі сөз жанрларының прагмастилистикасы, қалыптасуы 
мен дамуы............................................................................10-108
Зəмзагүл ҚИЯБАЕВА. Математика сабағын дағы зерттеу 
жұмыстары.......................................................................10-109
С. САРСЕНОВА. Физикалық ұғымдар мен терминдердің е
рекшеліктері........................................................................10-112
Зəріп  САБЫР.  Бауыржан  Момышұлының    есімі  жас 
ұрпақты патриоттық рухта тəрбиелеу  құ  ралы..............11-110
Сералы  ПАРМАНОВ,  Серік  ТАДЖИБАЕВ.Исмаи-
литтердің Орта Азияға  тара луы......................................11-111
К.  БЕГАЛИНОВА,  Г.  ҚАСЫМБАЕВА.  Қазақ стан-
дық  білім  беру  жəне  тəрбиелеу  жүйесінің  рухани  жəне 
этномəдени аспектілері......................................................12-106
Үмбетхан СƏРСЕМБИН.  Түркі-қазақ мəдениетінің тари-
хи кеңістігіндегі Қожа Ахмет Иассауи даналығы.........12-108 
ОҚЫРМАН ХАТЫ
Есбол ҮСЕНҰЛЫ. Нəпсі мен нала..............................2-113
А. СЕЙІЛБЕКҚЫЗЫ. «Жаналғыш» жаңалықтар....5-112
Ықылас ОРАЗБАЙ. Ақпаратың кімнің қо лында, Алаш 
баласы?..................................................................................7-95
ҚАЛАЙ БОЛСА СОЛАЙ
Толымбек ƏЛІМБЕКҰЛЫНЫҢ əзіл-оспақ беті....2-115, 
3-114, 4-114, 5-114, 7-114, 8-114, 10-114, 11-114
Журнал жылнамасы

№12    2014    А И АТ
116
116
Редакцияның мекен-жайы: 050009, Алматы қаласы, Абай  даңғылы, 143-үй, 6-қабат. 
Байланыс  телефоны: 394-42-63. Факс: 8 (7272) 394-37-62. электронды  адрес:  akіkat1921@maіl.ru  
www.akіkatkaz.kz
Журнал Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне ақпарат министрлігінің Ақпарат жəне мұрағат комитетінде 
қайта тіркеуден өтіп, 2006 жылғы 4 маусымда № 7347-Ж куəлігі  берілген. Журнал айына 1 рет шығады.
Басуға  25. 11. 2014 ж. қол қойылды. Көлемі 70х108 1/16. Қағазы газет тік. Офсеттік басылым. Есептік 
б. т. – 10.15. Таралымы          Тапсырыс ?
Журнал  редакцияның  компьютерлік  орталығында  теріліп-беттеліп, «Дəуір»  ЖШС-нің  Рес пуб лика лық 
полиграфиялық баспа комплексінде басылып шықты.  Мекен-жайы: Алматы қаласы, Гагарин даңғылы 93 а. 
Тел: 394-39-27, 394-39-24.
КОМПЬЮТЕРЛІК ОРТАЛЫҚ: Техникалық  редактор – Гүлжан ОРАЗБАҚҚЫЗЫ, Корректор – Айгүл 
МАҚАТАЕВА, Компьютер операторы – Эльмира ЕРҒАЗИНА.
 КЕЗЕКШІ РЕДАКТОР – Əбдірашит БƏКІРҰЛЫ.
Мұқабаның бірінші бетінде: Тəуелсіздік күні.
Жекелеген  авторлардың  журналда  жарияланған  ма қала ларындағы  пікір-ұсыныстары  редакция ның 
түбегейлі көз қарасын білдірмейді. Редакция оқырман хаттарына жауап бермейді, кері қайтармайды.
Журнал материалдары басқа басылымдарда көшіріліп басыл    са, «Ақиқатқа» сілтеме жасау міндетті.
СОДЕРЖАНИЕ
CONTENT
Ахмет БАЙТУРСЫНУЛЫ. Обида по-казахски. 
Нурсултан НАЗАРБАЕВ. Нұрлы жол – путь в будущее.
Гарифолла ЕСИМ. Улытау – центр власти.
Копсекбай ТУЛЕБАЕВ, Даулет ЖАЙНАКОВ, Шайму-
рат УТЕПБЕРГЕН. Слово, обращенное к народу.
Жания АБДИБЕК. Как защитить информационное про-
странство?
Куандык ШАМАХАЙУЛЫ. Информационная безопас-
ность, кибервойна и воины СМИ. 
Айдос САРЫМ. Держать информационное простран-
ство вне контроля является большим грехом для казахской 
элиты.
Сеилбек МУСАТАЕВ.  К чему приведет казахское деление 
на «наш» и «чужой».
Секен  ДОРЖЕНОВ.  Меркантильность - это  хорошо 
или плохо? 
Абдрашит БАКИРУЛЫ. Кризис казахской национальной 
интеллигентности.
Алимгазы ДАУЛЕТХАН. Плачевная судьба мажуров и 
дагур-Солунов (Эвенки) которые правили Китаем три века.
Арман АУБАКИР.  Этносемантическая взаимосвязь тра-
диционных комплексов в исторических периодах.
Жолтай АЛМАШУЛЫ. Высота Беимбета.
Торегали ТАШЕНОВ. Духовный мир Минуара.
Омирхан АБДИМАНУЛЫ. Выдающийся Засурский.
Раушанбек АБСАТТАРОВ, Амиржан ШАЛТЫКОВ.  
Талантливый  ученый - правовед,  деятель,  образцовый 
педагог.
Кайсар АЛИМ. Родоначальник плазмы физики.
Ардак БОКЕЕВА. Компетентность в бизнесе миллионера 
Динмухамеда.
Нурмахамбет АЙТУГАНОВ.  Предоставлять недостовер-
ные, вымышленные сведения – это обмануть государство и 
ввести его в заблуждение.
Кудияр БИЛАЛ.  Учение традиционной религии.
Мукият КОЙШЫБАЙУЛЫ.  Поймут ли это те люди
которые не владеют своим родным языком?
Косылган АБЖАНОВ.  К чему учат телесериалы?
К.БЕГАЛИНОВА. Г. КАСЫМБАЕВА. Духовные и эт-
нокультурные аспекты Казахстанской системы образования 
и воспитания.
Умбетхан САРСЕМБИН.  Историческое пространство 
тюркско-казахской культуры. 
Список материалов, опубликованных в журнале «Акикат» 
в 2014 г. 
Содержание журнала на русском и английском языках 
Akhmet BAITURSYNULY. Kazakh resentment.
Nursultan NAZARBAYEV. “Nurly Jol – Path to the 
Future”.
Garifola YESIM. Ulytau is the power center.
Kopsekbay TULEBAYEV, Daulet ZHAYNAKOV, 
Shaymuratov UTEPBERGEN. The word addressed 
to the nation.
Jania ABDIBEKOVA. How to protect the information 
space.
Kuandyk SHAMAHAIULY. Information security, 
cyberwar and Mass media warriors.
Aidos SARYM. It is a big sin to keep the information 
space out of the control for the Kazakh elite.
Seilbek MUSATAEV. Where will take Kazakhs’ break-
ing down into “our” and “not our”?
Seken DORZHENOV. Mercenary: is it good or bad?
Abdrashit BAKIRULY. The crisis of the Kazakh 
national intelligence.
Alimgazy DAULETKHAN. Deplorable fate of Majeurs 
and Dagur- Soluns (Evenki) who ruled China for three 
centuries.
Arman AUBAKIR. Ethno semantic relationship of 
traditional complexes in historical periods.
Zholtay ALMASHULY. Beimbet’s height.
Toregali TASCHEN. The spiritual world of Minuar
Omirkhan ABDIMANULY. Outstanding Zassourskiy.
Raushanbek ABSATTAR, Amirzhan SHALTYKOV
Talented scientist:  lawyer, public fi gure and exemplary 
teacher.
Kaisar ALIM. The founder of Plasma Physics.
Ardak BOKEYEVA. Competence of millionaire Din-
mukhamed in business.
Nurmakhambet AITUGANOV. Submitting unreliable 
and fabricated information is deceiving the government 
and fraud.
Kudiyarov BILAL. Teachings of traditional religion
Mukiyat KOYSHYBAYULY.  Are those people who do 
not speak their native language going to understand it?
Kosylgan ABJANOV. What can soap operas teach?
K. BEGALINOVA. Spiritual, ethnic and cultural aspects 
of the Kazakhstan education system.
Umbetkhan SARSEMBIN. Historical space of Turkic 
Kazakh culture.
List of articles published in the magazine “Akikat” in 2014.
Table of contents of the magazine in Russian and English 
languages.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Өмірбаяны Ол қазіргі Шығыс Қазақстан облысының Абай ауданы жерінде 1897
2014 -> Ғылыми-танымдық конференция Қалмақтөбе көрінісі
2014 -> «Самұрық – Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры
2014 -> Байтұрсынұлы Ахмет
2014 -> Казахской национальной консерватории им. Курмангазы
2014 -> Анықтамалық СӨздік russian-kazakh-english dictionary directory караганда
2014 -> Абай Құнанбайұлы Абай (Ибраһим) Құнанбаев Құнанбайұлы
2014 -> Сабақтарының тақырыптары 1-лекция. 1991-2001жж. Қазақ әдебиеті тәуелсіздік кезеңінде
2014 -> Газет 1992 жылдың 17 қаңтарынан шыға бастады

жүктеу 5.44 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет