Л-фараби атында ы аза лттыжүктеу 5.08 Kb.
Pdf просмотр
бет9/30
Дата08.01.2017
өлшемі5.08 Kb.
#34
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   30

тірг л Т шімова,
А.Ясауи атында ы Х ТУ 
о ытушысы
ЖАҢА МЕДИА МЕН 
ДӘСТҮРЛІ БАҚ: 
ӨЗАРА КІРІГУІНІҢ 
(КОНВЕРГЕНЦИЯ) 
МӘСЕЛЕЛЕРІ
В статье анализируется конвергенция тради-
ционной журналистики с современной медиа, 
интернет-журналистикой. Исследуется процесс 
конвергенции в СМИ.
  
The traditional journalism convergence with new 
media, internet journalism, is analyzed in the paper. 
The process of convergence in Mass Media is 
researched.
Б
үгінде  Қазақстанда  ақпарат  кеңіс тігі 
орасан зор өзгерістерге ұшы рауда. Бұл 
əрине, соңғы он жыл көлемінде елімізде 
жаңа  ақпараттық  техно логиялардың, 
əсіресе Интернеттің қарқынды дамуымен байланы-
сты туған өзгерістер.
Қазақ  интернет  журналистикасының  қалып-
тасуы 90-жылдардардан, дəлірек  Қазнеттің дүниеге 
келген 1995 жылдан бастау алады. Десек те,  жаңа 
медианың қарқынды дамуы 2005 жылдан басталады 
дейді зерттеушілер. Сонымен, жаңа медиа дегеніміз 
не?  Оның  дəстүрлі  БАҚ-қа  қатысы  қандай?  Жал-
пы,  біз  бұл  мақалада  елімізде    жаңа  медианың 
қалыптасуы, дамуы қандай деген сауалдарға жауап 
іздейміз. 
Қоғам  қажеттілігі,  технологияның  жаңа 
дамыған  түрі  өмірге  жаңа  медианы  алып  келді. 
Адамзат  əлемнің  түкпір-түпкірінен  ақпарат  ала 
алатын жəне  тарататын жағдайға жетті. Жəй  ғана 
əлемдік  жүйе-интернетті  меңгеру  арқылы  өмірге 
медианың жаңарған түрі келді.
Тарихта адамзат өркениетін дамытуда бірнеше 
ақпараттық  серпілістер  болғаны  мəлім.Олардың 
біріншісі  -  жазу  арқылы  ақпараттың  ұрпақтан-
ұрпаққа  жетуі.Екінші  серпіліс  -  баспалардың  пай-
да  болуы.Үшінші  серпіліс  -электрдің  пайда  болу 
нəтижесінде қалыптасқан телеграф, телефон, теле-

78
Хабаршы.  Журналистика, Баспа ісі, Жўртшылыќпен байланыс сериясы                2011  (30)2 
дидар,  радио  секілді  тағы  басқа  ақпарат  тарату 
қүралдарының адамзат өмірінен  кеңінен  орын  алу-
ымен ерекшеленеді.. 
Ал  XX  ғасырдың  соңғы  ширегінен  баста-
латын  төртінші  серпіліс  -микро-процессорлы 
компьютерлік  технологияның  желілік  техноло-
гиямен  бірігуі  нəтижесінде  қалыптасып,  желілік-
ақпараттар технологиясы атанған жаңа ақпараттық 
серпіліс бүгінгі дəуір қоғамын ғажайып өзгерістерге 
бастар негізгі күшке айналып келеді.
Персонаралық коммуникация – бұл физикалық 
контакт  не  телефон,  электрондық  немесе  жазбаша 
хат  алмасу  арқылы  адамдардың  өзара  араласуы. 
Екі  жақты  диалог  арқылы  қатынасушы  адамдар 
ақпаратты  тікелей  бір-біріне  таратады.  Көпшілік 
коммуникация  болса,  бір  ақпаратты  бірнеше 
тұтынушыға арнайды. Бұл анықтамаға барлық БАҚ 
түрі кіреді, сондай-ақ көпшілік смс-жіберілімдер де, 
не  бір  жіберушіден  бірнеше  ақпарат  алушы  орын 
алған  жағдайлар  да  осылай  аталады.  Ал  жекелен-
ген коммуникация деп, көпшілік коммуникацияның 
дамыған  түрін  айтады.  Айырмасы,  таратылатын 
ақпарат тұтынушының қызығушылығына, жынысы 
мен жасына, географиялық мекені мен өзге де харак-
теристикаларына қарай іріктеліп отырады [1]. 
      Коммуникацияның  бағытталуы  ақпараттың 
берілуін 
(бірбағыттық 
коммуникация), 
не 
коммуникацияның  екі  жақты  өзара  əрекеттесуін 
(интерактивтік 
коммуникация) 
білдіреді. 
Бірбағыттық  коммуникацияларға  газет,  радио,  ТВ-
ны  жатқызуға  болады.  Ал  интерактивтік  комму-
никация  болса,  көбіне  адмдардың  өзара  қатынасы 
мен  мобильдік  ортада,  сосын  интернетте  кеңінен 
қолданылады. 
Ендеше, Жаңа Медианы осы аталған теориялық 
анықтама  тұрғысынан  саралап  көрелік.  Зерттеуші  
Рассел Ньюман анықтамасы бойынша жаңа медиа 
[2]: 
–  географиялық  қашықтықтың  маңызын 
жоғалтады.
– байланысты күшейтіп, коммуникацияны жан-
дандырады.
–  коммуникацияның  жылдам  əрекетіне 
мүмкіндік береді.
– интерактивтік коммуникацияға жол ашады. 
Ал  батыс  зерттеушілері  Дуглас  Келлнер  жəне 
Джеймс Боман болса, жаңа медиа, яғни бір бөлшекте 
интернет,  ақпаратқа  барынша  қолжетімділік  пен 
азаматтардың  ашық  дебатқа  қатысуына  толық 
мүмкіндік  беретін  демократиялық  постмодерндік 
қоғамдық  сфера  үшін  үлкен  потенциал  бола  ала-
ды  деп  санайды.  Бұл  өз  кезегінде  жаңа  медианың 
əлеуметтік  маңызын  көрсетеді.  Жаңа  медианы 
ерекшелейтін  ең  негізгі  факторы  да  осы.  Оның 
əлеуметтігі мен əлеуметтенуі, барынша қолжетімді 
болып, ақпарат алмасудағы барынша ыңғайлылығы.  
Жаңа Медианың технологиялық дамуы ретінде 
жаһандану  үрдісі  дүниеге  келді.  Жаһандану  əлем 
адамдары  арасында  электрондық  коммуникация-
лар  есебінен  қалыпты  қашықтық  түсінігін  жойды. 
Ал жаңа медиа болса, адамды қалыпты физикалық 
кеңістік  пен  ол  араласатын  əлеуметтік  кеңістік, 
əлеуметтік сфера арасында байланысын үзді. Осы-
лайша, адамдар жер шарының қарсы бетіндегі адам-
мен желі арқылы(виртуалды кеңістікте)  араласуына 
мүмкіндік алды. 
Жаңа медиа ұғымын осы тұрғыдан қарастырған 
дұрыс  секілді.  Себебі,  оның  əлеуметтік  маңызы 
мен  заманауи  қоғамдық  санаға,  ортаға  əсері  осы 
кеңістікте  жүзеге  асып  отырғанын  ескерсек,  оның 
зерттелу, түсіну аймағын да анықтауға болады.   
Жаңа Медиа дəстүрлік БАҚ-қа бəсекелес емес, 
оның жаңа технологиялық жалғасы, жаңа формаға 
енген трансформациясы деп қарастырған жөн. Алай-
да, дəстүрлі БАҚ (соның ішінде, ТВ, радио, басы-
лым) көптеген дамыған елдерде үлкен монополистік 
бизнеске  айналып  үлгергендіктен,  оның  жалпыла-
нуы,  интернеттенуі,  оқырманның  авторға  айналуы 
ұнамауы заңдылық. Сондықтан да Жаңа медиа тура-
лы талас-тартыстар алуан сипатта өріс алуда. 
Жаңа  Медиа  қоғамда  журналистиканың  жаңа 
формасын туғызды. Ол құбылыс азаматтық журнали-
стика, интернет-журналистика деген атпен танымал. 
Жəне ол тікелей интернет пен жаңа технологиялық 
мүмкіндіктермен  сипатталады.  Осы  құбалыс  жаңа 
медианың мүмкіндіктерін толық ашып бере алады. 
Себебі, журналистикаға жаңа энтузиастар мен блог-
герлер қауымы келеді. 
Сонымен... Жаңа медиа құбылыс ретінде пайда 
болып, əлі толық қалыптасып үлгермеген, бірақ өзі 
туралы толық айтып жүрген ерекше жағдай. Оның 
бірінші кезекте интернетпен тікелей байланыстыр-
са,  екіншіден,  журналистикаға  да  айтарлықтай 
қатысы бар екеніне дау жоқ. Соңғы кезде қарқынды 
дамып келе жатқан жаңа медианың бір ерекшелігі 
аудиториямен  тығыз  байланыс  орнатуы:  олар-
ды  медиа  ісіне  тарту,  ақпарат  жинауға  қарапайым 
тұрғындардың  араласуы,  қоғамдағы  мəселелрді 
талқылауға, шешуге үлес қосуы   əлеуметтік сипат 
алды. BBC сынды алпауыт  концерндер лондондық 
терракттарды 
камерофондармен 
түсірілген 
блоггерлердің  контенттері  арқылы  таратуда.  Га-
зеттер  мен  телеарналар  көбіне  қоғамдық  маңызды 
оқиғаларды көрсетуде блоггерлердің əуесқой фото-
ларын  пайдалану  науқаны  басталды.  Бұл  Жаңа 
Медиа  мен  азаматтық  журналистиканың  алғашқы 
жемісі болатын.   Дəстүрлі БАҚ көп жағдайда оқиға 
орнынан  табылған  блоггерлердің  əуесқой  фотола-
ры  мен  бейнажазбаларын  пайдаланып,  параллель 
жүріп  отыруға  мəжбүр  болды.  БАҚ  уақытында 
азаматтық  журналистика  (citizen  journalism),  яғни 
ақпаратты  жинап,  өңдеп,  сараптап,  тарататын  ре-
портер  міндетін  мойнына  алған  «оқырман  арасы-
нан»  шыққан  қарапайым  адам  түсінігіне  назар  ау-
дарды.    Бұның  артықшылығы  «оқырман  арасынан 
шыққан  адам»  көбіне  «орташа  аудитория  өкіліне» 
негізделмей, өз əлеуметтік табына бейімдеп ақпарат 
таратуға ыңғайланды. Бұл оның ерекшелігі болатын.  

79
Жаңа  медианың  негізгі  сипаттарының  бірі  –
интерактивтілік.Интерактивтілік  жаңа  медианың 
қалыптасуында  шешуші  рөл  атқарды.  Бұл  интер-
нетке жоғары жылдамдықты қолжетімділіктің пай-
да болуымен түсіндіріледі. Интернет «біреу көпке» 
(дəстүрлік БАҚ) ұғымын «көп көпке» (Жаңа Медиа) 
моделіне  өзгертті.  Қазір  де  əр  адамның  кішігірім 
техникалық жабдықталғанына қарамастан, кез кел-
ген формадағы медиа-басылым жасауына мүмкіндігі 
бар. Сол арқылы, Жаңа Медиа қоғамдағы коммуни-
кация  моделін  түбегейлі  өзгертіп,  адамдардың  бір 
бірімен өзара қатынасу амалдарын жеңілдетіп отыр.
Жаңа 
медиа 
– 
бұл 
интерактивті 
коммуникациялық  технологиялардың  жəне  сандық 
ақпарат тасымалдауының бірігуі. Бұл ортада басты 
делдал болып интернет табылады. 
Интерактивтілік  жаңа  медиа  идеологиясын-
да маңызды сəт болып отыр. Ол Интернетке деген 
қолжетімділіктің  aдам  нанғысыз  жылдамдықпен 
өсуінің  салдары  еді.  Бұл  дегеніміз  –  медианың 
дигитализациялануы  жəне  медиа  конвергенция 
(жақындасуы, түрлі медиа форматтарының бірігуі).  
Сондай-ақ  1984  жылы  жаңа  медиа  тұтынушы-
тұтынушыға интерактивтілігін жəне тұтынушы мен 
ақпарат  арасындағы  интерактивтілікті  қамтамасыз 
ететін 
коммуникативті 
технология 
ретінде 
анықталған болатын [3].  
Қазірде  интернеттің  интерактивті  қызметі 
ақпаратты  түрлі  бағытта  тасымалдауымен  құнды 
болып отыр. 
Интерактивті  теледидар  көрермені  экранға 
қосымша  мəтіндік  ақпаратты  шығарып  отыра  ала-
ды,  оқиғаны  көріп  отырып  сол  жерге  орнатылған 
камераларды  таңдау  арқылы  түсірілім  ракурсын, 
кадр  планын  өзгерте  алады,  өзін  кызықтырған 
фрагменттерді  қайта  көру  құқығына  ие,  сонымен 
қатар өзін қызықтыратын маселелер аясында элек-
тронды сауалнама мен дауыс беруге қатыса алады. 
Сонымен,  интерактивтілік  жаңа  медианың 
негізгі аспектілерінің бірі болып табылады. Дегенмен 
медианың əртүрінде сəйкесінше интерактивтіліктің 
түрлі формалары бар.       Коммуникация жаппай 
цифрлық стандартқа көшу дүние жүзі бойынша бел 
алуда. Қазір көпшілік телефон станциялары цифрлы 
форматта  қызмет  көрсетеді,  болмаса  жетілдірілген 
ұялы  телефоныңыз  сізді  интернетке  қоса  алады, 
яки  келіп  түскен  электронды  хатыңызды  шағын 
дисплейден  оқи  аласыз..  Мұның  өзі  дигитализа-
ция  процесінің  арқасында  іске  асады      Дигитали-
зация дегеніміз не? Дигитализация - цифрландыру 
сөзінің синонимі. Яғни ақпараттың сандық формаға 
келтірілуі.  Бұл  сөздің  техникалық  анықтамасы: 
дискеталарға  кодталған  серпінді  мəліметтердің 
сандық трансмиссялануы. 
Дигитализация ағылшынның (digitalisation) – кез 
келген түрдегі ақпараттың (мəтіндік, аудиовизуальді) 
цифрлық  форматқа  келтірілуі.  Сандық  формадағы 
ақпараттың  сандық  машиналарда  оларды  оқуға, 
тасымалдауға жəне сақтауға мүмкіндігі болады. [4]
БАҚ-тағы  конвергенцияға  тоқтала  кетсек. 
Таяу  уақыттарда  біздің  теледидарларымыз  барлық 
БАҚ  арасындағы  делдалға  айналады.  Тек  телеви-
зор қабылдағышқа (set-top-box) электронды тіреуіш 
қоссақ  болғаны,  ол  дербес  компьютер-теледидарға 
айналып,  сіз  сол  арқылы  теледидар  көріп,  газет 
оқып, интернет арқылы радио тыңдап, ал қажет бола 
қалған  жағдайда  интернет  арқылы  өзге  де  қажетті 
материалдарыңызды  ала  бересіз.    Конвергенция 
компьютер  мен  теледидардың  немесе  теледидар 
базасында тіркеуіш-декодермен байланыстырылған 
компьютерлік желі немесе телевизор экраны ретінде 
қолданылатын  компьютер  базасында  біріктірілу 
мүмкіндіктерімен байланысты. 
Бұқаралық ақпарат құралдарында болып жатқан 
құрылымдық  өзгерістер  табиғаты  жақын  бірнеше 
технологиялық процесстерге негізделеді. 
Бірінші  процесс  бұл  –    дигитализация 
(ағылшынның  digitalisation  –  цифрландыру),  яғни 
аудармасында БАҚ-тың барлық түрдегі – мəтіндік, 
графикалық,  дыбыстық  –  мазмұнын  компьютерге 
түсінікті  сандық  форматқа  келтіру.    Дигитализа-
ция  аталған  мазмұнның  электронды  коммуника-
ция  арқылы  жеңіл  тасымалдануына  жол  ашады. 
Нəтижесінде  интернет  жай  ғана  компьютерлерді 
байланыстырушы 
желіден, 
өзінің 
сандық 
форматының  арқасында  дəстүрлі  БАҚ-та  шектеулі 
əрекеттерді  іске  асыра  алатын  негізгі  ақпараттық 
жəне  коммуникациялық  ортаға  айналады.  Енді 
ақпаратты  таратушыға  да,  тұтынушыға  да  баспа 
БАҚ-ты  таратуға  кететін  уақыт  та,  оған  кететін 
қаржылық шығын да, газетті, радоны, теледидарды 
таратуға арналған шектеулі аймақ та тосқауыл бола 
алмайды. 
Спутниктік  жəне  кабельдік  телекоммуни-
кацияның  дамуына  байланысты,  сондай-ақ 
компьютерлік  желінің  дүниеге  келуімен  жаңа 
мүмкіндіктер  ашылды.  Бұл  бұқаралық  ақпарат 
құралдарының сандық технологиялардың медиалық 
ұйымдардың қызметіне жəне коммуникация саласы-
на енгізілу тарапынан революциялық технологиялық 
жаңару  кезеңі  болды.  Дəл  осы  дигитализация  деп 
аталды.  
Дигитализация  БАҚ  түрлері  арасында  жəне 
мазмұнында  айырмашылық  орната  отырып, 
олардың конвергенциясына жаңа жол ашады. 
БАҚ-тың өзгеруіне негіз болған  –  конверген-
ция ұғымы. «Конвергенция» термині бара-бара ме-
диаортада  бас  желі  синониміне  айнала  бастауда. 
Ақпараттық-коммуникациялық ортада оның транс-
формациялануы ішінде осы құбылысқа ерекше на-
зар  аударылуы,  оның  алуандылығымен  жəне  бір 
қарағанда  бір-біріне  қатыссыз  салдарлар  секілді 
көрінуімен  түсіндіріледі.  Конвергенция  –    жақын 
онжылдықта тек қана дамыған елдердің бұқаралық 
ақпарат  құралдарының  жүйесіндегі  құрылымды 
ғана  емес,  оған  қоса  бүкіл  медиаэкономиканы 
өзгертуі мүмкін құбылыс.  
Конвергенция 
(латыннын. 
converge 
– 

80
Хабаршы.  Журналистика, Баспа ісі, Жўртшылыќпен байланыс сериясы                2011  (30)2 
жақындаймын,  ұқсаймын)  –  нақты  жəне 
қоғамдық-саяси    ғылымда  бірігіп,  кірігу,  бір-
біріне  ұқсату  процестерін  білдіретін  термин 
ретінде  қабылданған.  Ал  медиаэкономикада 
ақпараттық жəне коммуникациялық технологиялық 
тұғырнамалардың  (компьютерлер,  телевизорлар, 
телефондардың), сондай-ақ солар арқылы берілетін 
(ақпараттық) мəліметтердің интеграцялануын, яғни 
бірігуін білдіреді [5]. 
Соңғы  жылдары  конвергенция,  яғни  дəстүрлі 
бұқаралық ақпарат құралдарының мүмкіндіктерінің 
бірігіп,  кірігуі  туралы  болжамдар  іске  аса  баста-
ды.  Бұл  оларды  ортақ  сандық  тұғырға  келтіру 
арқылы  жасалады.    Дигитализация  жəне  конвер-
генция процестерінің арқасында бұқаралық ақпарат 
құралдары  көпарналық,  интерактивтілік,  болып 
жатқан  оқиғаны  шынайы  уақытта  тарата  алуға 
жəне  ақпараттық  ресурстарды  үздіксіз  жаңарту 
қасиеттеріне ие болды. Қазірдің өзінде жаңа медиа, 
дəстүрлі  БАҚ-тың  ойына  келмеген  мүмкіндіктерге 
ие: ол дыбыспен, анимациямен, гипермəтінмен, кең 
ауқымды  электронды  мұрағатпен,  аудиториямен 
кері байланысудың түрлі əдістерімен жабдықталған.
Бүгінгі БАҚ-тың  басты ерекшелігі кірігу (кон-
вергенция) үрдісінен туындайды. Жаңа ақпараттық 
жəне  телекоммуникациялық  технологиялардың 
ықпалымен бұл сала жаңа сапалық  биікке көтелуде. 
Ол  негізінен  медиа  индустрияға  интертеттің 
кірігуімен  айқындалмақ.  Сонымен,  конвергенция 
көптеген жаңа функцияларды атқарады.
Біріншіден,  ол  бұған  дейін  бір-бірінен 
бытыраңқы 
жатқан 
бұқаралық 
ақпарат 
құралдарының бірігуіне жол ашады. Бір материал-
ды жасай отырып журналист оны газетке де, онлайн 
ақпараттық құралға, телеарнаның телемəтіні ретінде 
пайдалана алады. 
Жаңа    ақпараттық-коммуникациялық  ортада 
дəстүрлі БАҚ пен жаңа медиа қызметтерінің алма-
су,  коммуникацияның  түрлі  каналдарында    «роль 
ауысу» жүзеге асқанда,  түрлі коммуникациялық ка-
налдар арқылы бір ақпаратты алу мүмкіндігі туады.  
Нəтижесінде коммуникация жəне ақпарат каналда-
ры туралы түсінік түбегейлі өзгеріске ұшырайды. 
Екіншіден,  журналистің  қызметіне  деген 
сұраныстар өзгереді. Жаңа медианың журналистер-
ге    олардан  мультимедиалық  машықтың  болуын 
жəне кез-келген БАҚ түріне ақпарат дайындай алу-
ды  талап  етеді.  Журналистің  бір  мезгілде  бірнеше 
форматта  жұмыс жасау мүмкіндігін туғызады.
Үшіншіден,  БАҚ  конвергенциясы,  əртүрлі  ка-
налдарда бір ақпараттын таратылу мүмкіндігінің ту-
ындауы, инфотеймент, эдютеймент секілді басқа да 
интеграцияланған жанрлардың пайда болуына алып 
келді. [6]  
Осындай өзгерістердің дəстүрлі БАҚ болашағын 
бұлыңғыр еткендей болатыны анық. Осыдан келіп 
дəстүрлі БАҚ-ты интернет  басады деген сəуегейлік 
айтылуда.  Дегенмен  бір  нəрсе  анық,  интернет 
медиарынокқа, медиажүйеге өзгеріс енгізіп үлгерді. 
Енді  интернеттің  медиа  жүйеде  «басты  рольден» 
түспейтіні  анық.  Дегенмен  дəстүрлі  медианың  да 
тұтынушылары  боларын  ескерсек,  екі  БАҚ,  яғни, 
жаңа жəне дəстүрлі медиа бірін-бірі толықтырушы 
болады деген көбірек көкейге қонады. Бүгінде жаңа 
медиа дəстүрлі БАҚ пен бірігіп, кірігіп күшті (орасан 
зор  мүмкіндіктеге  ие)  жаңа  ақапараттық  тасқынға 
айналды.  Міне,  БАҚ-тағы  конвергенцияның 
мүмкіндіктері    мен  көріністері  жөнінде  осыны 
айтуға болады.  
Ең 
əуелі, 
бұл 
түрлі 
техникалық 
тасымалдаушыларға  –  кабельдік  жəне  теле-
фон  желілері,  спутниктік  сымсыз  желілер  – 
тұтынушыға ақпаратты жеткізуге мүмкіндік беретін 
технологияның бірігіп-кірігуі; 
Одан соң, конвергенция – бұған дейін əртүрлі 
саналып  келген,  белгілеріне,  қызметтеріне, 
мүмкіндіктеріне  қарай  ажыратылған  медиалардың 
кірігуі.  Мұның  нəтижесінде  əңгіме  қай  медиа  ту-
ралы  болып  тұрғанын  ажырату  мүмкін  болмай 
қалады.    Интернеттегі  радио,  Британика  энцекло-
педиясы  компакт-дискіде,  кабельдік  ТВ  бойынша 
видеофильм  немесе  сырт  көрінісі  калькуляторға 
ұқсағанмен,  дербес  компьютердің  қызметін  атқара 
алатын  сіздің  кішкентай  қалта  коммуникаторымен 
қабылдаған электронды жарнамалық хабарлама.  
Əрине, конвергенция – бұл нарықтардың бірігуі. 
Газет барондарынан бастап–медиа-бизнес саласының 
өткен ғасырдағы жетекші өкілдері – заманауи БАҚ 
индустриясы  тұрмыстық  техника,  ақпараттық 
технология  өндірісімен,  телекоммуникациялық 
сектормен    орасан  интеграцияға  қадам  жасап 
келеді.  Нəтижесінде  мультимедиялық  қызметтер, 
бағдарламалар шығарумен байланысы мықты, жаңа 
интеграцияланған нарық пайда болуда. 
1. Калмыков А.А., Коханова Л.А. Интернет журналистика. – Москва: Юнити, 2005. – С-6.
2. Wikipedia.org// New_Media 
3. Учебное пособие.– Современная журналистика. –  Ташкент. – 2006, С 611.                                   
4. http://aibol.wordpress.com –12.04.2008.
5. Дэн Гиллмор. Мы, медиа. Диалог с аудиторией. //coputerra.ru
6. Азаматтық журналистика – citizen journalism// arsenal  777.wordpress.com

81
ЗАМАНСӨЗ
ӘЛЕМІ

82
Хабаршы.  Журналистика, Баспа ісі, Жўртшылыќпен байланыс сериясы                2011  (30)2 
Есберген Алауханов,
доктор юридических наук, 
профессор, 
декан факультета 
журналистики КазНУ 
им. аль-Фараби, член 
научно-консультативного 
совета при Верховном Суде РК
Максут Самалдыков,
доцент кафедры 
международного права 
КазНУ им. аль-Фараби, 
кандидат юридических наук
ПРАВА 
КАЗАХСТАНСКОГО 
ЖУРНАЛИСТА В 
ВОПРОСАХ 
ВОЗМЕЩЕНИЯ 
МОРАЛЬНОГО 
УЩЕРБА 
НУЖДАЮТСЯ В 
ЗАЩИТЕ
Мақалада Қазақстандық журналистердің 
моральдық залалдың орнын толтыру 
мəселелері көтеріліп, заңдық тұрғыда оларды 
қорғау қажеттілігі айтылады. Қазіргі уақытта 
Қазақстандық БАҚ-тағы өзекті болып отырған 
мəселе – сот тараптарынан журналистерге 
қойылатын талап – арыздардың көптігі. Сол 
себепті Бұқаралық ақпарат құралдарына, 
журналистерге қатысты заңдарды жетілдіру 
мəселелері көтеріледі.
The author of article lifts problems of the rights 
of the Kazakhstan journalists in questions of 
compensation of mental cruelty and brings offers 
on their protection. For the Kazakhstan mass-media 
now pressing question there is that the considerable 
quantity of claims are shown to journalists.
Thereupon it is necessary to improve the legislation 
on mass-media in Kazakhstan.
С
овременная  практика  судебной  за-
щиты чести, достоинства и деловой 
репутации  казахстанскими  журна-
листами, и, в том числе редакциями 
и  собственниками  средств  массовой  информации  
требует  особой    оценки  законодательства  в  этой 
сфере  общественных  отношений.  И  не  только  в 
силу возрастания  такого рода гражданских исков, 
но и в силу их негативного отражения на полемике 
по острым вопросам общественной жизни. Не се-
крет, что решения судов в части удовлетворения та-
ких исков в определенной степени    сказываются на 
принципиальности авторов критических статей, то 
есть самих журналистов. К этому стоит добавить и 
вопрос по материальному удовлетворению данных 
исков. В этой связи следует  обратить внимание на 
указываемые в аналитических докладах Фонда   за-
щиты свободы слова «Əділ сөз» ситуации  со сво-
бодой слова в Казахстане, где отмечается, что при-
суждаемые суммы компенсации морального вреда 
несоразмерно  велики,  не  соответствуют  доходам 
СМИ и уровню жизни в республике и нередко при-
водят к разорению издания.
Буквально свежий пример. Фонд защиты сво-
боды  слова  «Адил  соз»  сообщает,  что  в  Таразе 
бывший директор профессионального лицея №16 

83
Б.Умбеталиев через суд пытается  возместить мо-
ральный    вред  путем  взыскания  с  газеты  «Знамя 
труда» и ее журналиста И.Боташевой 10 млн. тенге. 
Требует также опровержения  статьи «Живет такой 
директор», опубликованной в этом издании 24 фев-
раля 2011 года.
Учитывая,  что  судебные  споры  указанной 
категории  дел  имеют  большое  общественно-
политическое значение и привлекают пристальное 
внимание общества и средств массовой информа-
ции (далее – СМИ) попытаемся дать необходимые 
рекомендации  по  совершенствованию  действую-
щего  законодательства.  Следует  обратить  особое 
внимание  на  Нормативное  постановление Вер-
ховного Суда  Республики Казахстан №6 от 18 де-
кабря 1992 года «О применении в судебной практи-
ке законодательства о защите чести, достоинства и 
деловой репутации граждан и юридических лиц». 
Хотя указанное Нормативное постановление Вер-
ховным  Судом Республики Казахстан и принято в 
прошлом столетии, однако продолжает действовать 
с соответствующими изменениями и дополнения-
ми. В своем Нормативном постановлении Верхов-
ный  Суд  Республики  Казахстан  старается  учесть 
современное развитие казахстанского общества, за-
конодательства,  а также  международно-правовую 
практику.  
Для журналистов, выступающих ответчиками 
в суде по иску о защите чести, достоинства или де-
ловой репутации, необходимы понятные и доступ-
ные разъяснения  названных  в гражданском зако-
нодательстве неимущественных  прав  и  благ.  Для 
судей  такое разъяснение представлено  в  пункте  
1) указанного нами Нормативного  постановления  
Верховного Суда РК №6 от 18 декабря 1992 года.  
В частности,  в  нем сказано, что  под честью по-
нимается общественная оценка лица, мера его ду-
ховных и социальных качеств. А под достоинством 
–  внутренняя  самооценка  лицом  собственных  ка-
честв, способностей, мировоззрения, своего обще-
ственного значения. В обоих приведенных разъяс-
нениях присутствует слово «лицо»,  под которым 
одновременно  понимается  как  гражданин,  так  и 
юридическое лицо. В связи с чем суды, до принятия 
соответствующих поправок в гражданское законо-
дательство в марте 2011 года, рассматривали  иски 
к журналистам и СМИ о защите чести и достоин-
ства  не  только  от  граждан,  но  и  от  юридических 
лиц. В качестве примера можно привести решение 
Костанайского  городского  суда  Костанайской  об-
ласти от 6 апреля 2000 года, в котором суд обязал 
редакцию газеты «Костанайские новости» опубли-
ковать опровержение сведений, пророчащих честь 
и  достоинство  ЗАО  ККХП  «Достар-Казахстан», 
изложенных в статье «Головокружение от банкрот-
ства, или как «Кустанайзернопродукты» пошло по 
рукам».  Такой  подход  судов  с  недавнего  времени 
признан  ошибочным.  Постараемся  дать  краткое 
объяснение почему?
Само понятие «достоинство» является катего-
рией, отнесенной Конституцией Республики Казах-
стан к одному лишь субъекту, наделенному правом 
на их защиту, - человеку (пункт 1 статьи 17). В пун-
кте 1 статьи 18 Конституции Республики Казахстан 
говорится о том, что каждый имеет право на защи-
ту своей чести и достоинства. То есть и тут гово-
рится о человеке.
Из  процитированных  конституционных  по-
ложений следует, что в ГК РК речь также должна 
идти исключительно о защите чести и достоинства 
граждан, а в некоем случае - юридических лиц (п.1 
ст.143 ГК РК  старой ред.).
В этой связи законодатель реализовал положе-
ние Конституции, как Основного закона  страны,  в 
гражданском законодательстве исключив юридиче-
ских лиц из содержания пункта 1 статьи 143 ГК РК. 
В настоящее время, конкретно - с 15 апреля 2011 
года,  юридические лица не вправе будут обращать-
ся в суд с требованием о возмещении морального 
вреда. Поскольку юридические лица не могут ис-
пытывать  физические  и  нравственные  страдания.  
Следовательно,  моральный вред юридическим ли-
цам  не может быть причинен, а потому и не может 
быть возмещен, его просто нет.  
В связи с принятием указанной поправки в ин-
тервью газете «Время» президент международного 
фонда защиты свободы слова «Əділ сөз» Т.Калеева 
отмечает,  что  «есть  надежда,    что  теперь  газеты  
«Уральская неделя», « Мегаполис»  и другие,  с ко-
торых именно юридические лица требуют десятки 
миллионов тенге, избегут разорения. Это – реаль-
ный шаг в сторону свободы слова». 
На  наш  взгляд,  было  бы  целесообразным  с 
учетом принятого изменения в ГК РК  дополнить 
и  вышеуказанное  Нормативное  постановление 
Верховного Суда в части разъяснения судьям поня-
тий «честь» и «достоинство», включив в них слово  
«физический», тогда все встанет на свои места. В 
этом случае  суд будет правильно использовать нор-
му  гражданского  законодательства,  а  журналисты 
получат дополнительную гарантию защиты своих 
прав. Ведь не случайно судьи в своих публикаци-
ях в юридической литературе ошибочно считают, 
что категорию «честь» следует рассматривать в ка-
честве  положительной  оценки  отражения  качеств 
как физического, так и юридического лица в обще-
ственном сознании. К такому выводу их и нацели-
вает действующее в настоящее время разъяснения  
понятий «чести»  и «достоинства»  в Нормативном 
постановлении  Верховного Суда РК. РК №6 от 18 
декабря 1992 года.
Далее нами предлагается также в разъяснение 
понятия «честь» вместо слов «общественной оцен-
ки  лица»,  указать  -  «объективной  оценки  лица». 

84
Хабаршы.  Журналистика, Баспа ісі, Жўртшылыќпен байланыс сериясы                2011  (30)2 
Предложенная  нами  формулировка  будет  понят-
ной не только для судей, но и для сторон судебного 
спора о защите чести. Эта  новая формулировка бу-
дет как разтаки отвечать потребностям  субъектов 
современных  рыночных  отношений.  Ведь  старая 
формулировка  «общественный»  у  всех  граждан  
напрямую  ассоциируется  с  советским  термином, 
широко  применявшимся    в  тот  период    развития 
страны.  К тому же сами филологи отмечают, что 
современное  словоупотребления  лексемы  «обще-
ство»  в  многочисленных  устойчивых  словосоче-
таниях  «общественный деятель», «общественные 
интересы», «общественная безопасность» исполь-
зуются  практически  автоматически,  за  ними  не 
стоит представление о чем-то общем – общем деле, 
общих интересах, необходимости действовать со-
обща. Отсюда мы также полагаем,  что и исполь-
зуемое  в  разъяснении  Верховного  Суда  РК  судам  
словосочетание  «общественная  оценка  лица»,  се-
мантически  опустошено  и  превращено  в  пустую 
обесцененную вставку, требующую замены.
Объективная  оценка  человека –  это как раз и 
оценка его чести. А при субъективной оценке чело-
века речь идет  о его достоинстве. 
Таким  образом,    следует  подчеркнуть,  что  
предложенная  нами формулировка в части объек-
тивной   оценки человека, в духе времени, и с ее по-
мощью легче будет обозначить  грань между двумя 
близкими по смыслу нравственными категориями: 
«честь» и «достоинство».  А  при их использовании  
в гражданском процессе по делам о защите чести 
и достоинства будет соблюдаться объективность в 
оценке судом собранных сторонами доказательств.  
К тому же стоит напомнить, что многие нравствен-
ные приоритеты в настоящее время поменялись в 
сравнении с социалистическим периодом развития 
страны. В этой связи следует процитировать слова 
историка И.Яковенко, сказанные им в газетном ин-
тервью,  что  «в  обществе  утверждаются  достижи-
тельные ценности. А это очень важно. Без этого не-
возможна историческая динамика. Традиционный 
человек всегда ненавидел скоробогатеев. При  слу-
чае поджигал и жестко объяснял: не выделяйтесь, 
живите, как все люди. Когда внук или племянник 
носителя  традиционно-уравнительной  установки 
открывает свой магазин на соседней улице, что-то 
меняется в атмосфере. Классовая ненависть заме-
щается завистью. А это - шаг вперед. 
За  последние  десятилетия  на  общество  об-
рушились  гигантские,  тотальные  перемены,  Они 
трансформируют  самые  глубинные  структуры. 
Общество расслаивается, и это хорошо».   Поэтому 
и предлагается в понятие «честь» включить «объ-
ективную оценку»  вместо слова «общественной».   
В связи с чем  нами предлагается в Норматив-
ное постановление Верховного Суда РК № 6  от 18 
декабря 1992 года: 
1)  в  абзаце  третьем  пункта  1,    слово  «обще-
ственная» заменить словом «объективная», а после 
слова «оценка» дополнить словом «физического»;
2) в абзаце четвертом пункта 1 после слова «са-
мооценка» дополнить слово «физическим».
Что касается толкования понятия «деловая ре-
путация», то оно,  по нашему мнению,  также не 
лишено определенных недостатков.
В своем разъяснении судам Верховный Суд РК 
под  «деловой  репутацией  понимает  устойчивую 
положительную  оценку  деловых  (производствен-
ных,  профессиональных)  достоинств  лица  обще-
ственным мнением»
Отдельно взятое понятие «репутация» - озна-
чает  сложившееся  о  лице  мнение,  основанное  на 
оценке  общественно  значимых  его  качеств.  Сле-
дует  отметить,  что    в    эпоху  рыночных  преобра-
зований,  осуществляемых  в  нашей  стране,  обще-
ственно значимые качества граждан могут быть не 
только устойчиво положительными. Жизнь  свиде-
тельствует, что репутация отдельного гражданина, 
к  примеру,  занимающегося  предпринимательской 
деятельностью, не будучи положительной в глазах 
населения, в то же время быть достаточно  высо-
кой в предпринимательских глазах. Это положение  
трудно оспорить.
Допустим, разрабатывая экономическую поли-
тику, руководитель фирмы ориентируется в первую 
очередь  на  учет  динамики  потребительских  ожи-
даний, а,  следовательно, получение его фирмой в  
перспективе значительной  прибыли. Отсюда, в за-
висимости от обстоятельств он применяет любые 
методы конкуренции  и использует  любую модель 
конкурентного  поведения.  Его  деловая  репутация 
от этого не страдает, а наоборот, выглядит  положи-
тельной. Как быть суду в таком случае? 
В  подтверждение  сказанному  приведем  кон-
кретный  пример  из  практики  Западноказахстан-
ского  областного  суда,  рассмотревший  иск  пред-
принимательницы  -  владелицы  кафе  Турсыновой 
к журналисту газеты «Надежда» (город  Уральск) 
по поводу статьи «Вакханалия у вечного огня. Чьи 
права охраняют правоохранительные органы?  во 
второй инстанции. Суд обязал журналиста не толь-
ко  компенсировать  заявительнице  причиненный 
публикацией  моральный  вред,  но  и  обязал  разо-
слать письменные опровержения статьи. В статье 
же журналист писала о шуме в кафе «Малибу», ко-
торый постоянно беспокоил жильцов дома. 
Разберем его. Недовольные жильцы дома ини-
циировали  журналиста  к  написанию  критической 
статьи.  Это  факт.  Следовательно,    их  мнение  по 
отношению к администрации и предприниматель-
нице  -  однозначно  негативное.  Отсюда  и  деловая 
репутация предпринимательницы  должна быть от-
нюдь не положительной.  Однако суд удовлетворил 
иск в пользу заявительницы. Выходит,  что дело-

85
вой  репутации владелицы кафе публикацией был 
нанесен моральный вред, раз суд посчитал ее де-
ловую репутацию устойчиво положительной, если 
следовать  логике  разъяснения    Верховного  Суда 
РК. Как тут не вспомнить вышеприведенное мне-
ние историка И.Яковенко в отношении «носителя 
традиционно-уравнительной  установки».
А как быть с общественным мнением жильцов 
дома, не принятого во внимание судом?   
Деловая репутация – одно из нематериальных 
благ, предусмотренных ст.143 ГК РК. Представляет 
собой оценку профессиональных качеств конкрет-
ного  лица.  Деловой  репутацией  может  обладать 
любой  гражданин,  в  том  числе  занимающийся 
предпринимательской  деятельностью.  Однако  в 
литературе  встречается  и  противоположное  суж-
дение считающее, что  понятие деловой репутации 
в гражданско-правовом смысле следует использо-
вать применительно лишь к лицам, участвующим в 
деловом обороте, то есть предпринимателям. В ка-
честве довода указывается, что  оно не равнознач-
но, не синонимично понятию престижа, авторитета 
и т.п.
Мы же  не можем согласиться с таким утверж-
дением, так как не видим убедительных к тому  ар-
гументов. Таким образом, еще раз подчеркнем, что 
деловой репутацией может обладать любой граж-
данин.
Из  всего  вышесказанного  нами  предлагается 
из  понятия  деловой  репутации  исключить  слова 
«положительная оценка», так как они на практике 
не  принимаются  во  внимание.  Вместо  них  пред-
лагается «объективная оценка общественно значи-
мых профессиональных качеств».
Таким образом, абзац 5) пункта 1 Нормативно-
го постановления  Верховного Суда РК № 6  от 18 
декабря 1992 года следует  изложить в следующей 
редакции:
«  Деловая  репутация  –  сложившееся  о  лице 
устойчивое  мнение,  основанное  на  объективной 
оценке общественно значимых профессиональных 
качеств».  Такое  толкование  понятия  «деловой  ре-
путации»  представляется  нам  более  правильным, 
учитывающим,  в первую очередь,  существующие 
в стране рыночные отношения.
Принципиальное значение имеет вопрос о раз-
граничении сведений и мнений.
В Резолюции ПАСЕ 1003 (1993) о журналист-
ской этике утверждается: «Новости – это информа-
ция  о  фактах  и  событиях,  в  то  время  как  мнения 
– это мысли, идеи, представления или ценностные 
суждения». Причем, «хотя мнения неизбежно бы-
вают субъективными, поэтому не могут и не долж-
ны проверяться на предмет их достоверности,  мы,   
тем не менее,  должны сделать все для того, чтобы 
они  высказывались  честно  и    в  соответствующей 
этической форме». 
Следовательно, по делам о защите чести, до-
стоинства  и  деловой  репутации  доказыванию  от-
ветчиком подлежит соответствие действительности 
распространенных сведений, но не распространен-
ных мнений.
Пункт  1  статьи  10  Конвенции  о  защите  прав 
человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.) 
как разтаки дает право каждому на свободу выра-
жения своего мнения. Такая позиция получает свое 
подтверждение,  хотя,    к  сожалению,    достаточно 
редко  и  в  судебной  практике.  Так,  Костанайский 
городской  суд  вынес  решение  отказать  директору 
ТОО «Ирина и К.» А.Корчинскому в иске о защите 
чести, достоинства и деловой репутации к «Коста-
найским новостям», Газета опубликовала статью, в 
которой речь шла о мясных консервах, признанных 
по  итогам  государственной  проверки  изготовлен-
ными с нарушениями технологии. Позже консервы 
были  реабилитированы,  и  директор  предприятия  
обратился вновь в суд. Суд решил, что газета не ви-
новна, поскольку не должна нести ответственность 
за мнение и высказывание официального органа.
Или взять второй пример, когда орган прокура-
туры вмешался в спор и взял сторону журналиста.
Так,  журналист  М.Рыбалко  отправила  в  ре-
спубликанскую  газету  «Караван»  статью,  подго-
товленную по материалам проверки прокуратурой 
Акмолинской  области  учреждения  здравоохране-
ния. Статья вышла 16 марта под заголовком «Ужа-
сы «чуда рождения». 26 марта к Рыбалко обрати-
лась адвокат упомянутого в статье врача-акушера 
А.Кусаинова с требованием опровержения, в про-
тивном случае на автора грозились  подать в суд. 
Журналист сослалась на закон РК о СМИ, по ко-
торому  опровержение  информации,  представлен-
ной уполномоченным органом,  возможно  только  
после того, как этот орган сам признает информа-
цию  недостоверной  и  представит  уточнение.  Од-
нако адвокат, игнорируя эти доводы,  настаивал на 
своих  требованиях.  Тогда  пресс-служба  прокура-
туры  Акмолинской  области  предложила  адвокату 
А.Кусаинова предварительно предъявить иск про-
куратуре,  поддержав  тем  самым  журналиста  и  ее 
аргументы.
Было бы правильным внести положение о том, 
что по делам о защите чести, достоинства и дело-
вой репутации доказыванию ответчиком подлежит 
соответствие действительности распространенных 
сведений, но не распространенных мнений в рас-
сматриваемое  нами  нормативное  постановление 
Верховного Суда РК. Тогда сама собой отпала бы 
и  необходимость    в  постоянных  упоминаниях  об 
этом в комментариях Фонда   защиты свободы сло-
ва «Əділ сөз» к поступившим сообщениям  от  жур-
налистов и СМИ,   в части  исков  по защите чести, 
достоинства и деловой репутации в публикуемом  
фондом  информационно-аналитическом  бюллете-

86
Хабаршы.  Журналистика, Баспа ісі, Жўртшылыќпен байланыс сериясы                2011  (30)2 
не  «Законодательство  и  практика  СМИ  Казахста-
на».
Таким  образом,  предлагается  в  Нормативное 
постановление Верховного Суда РК № 6  от 18 де-
кабря 1992 года: 
1) в пункт 8 включить второй абзац  следующе-
го содержания:
«Судам следует иметь в виду, что по делам о 
защите  чести,  достоинства  и  деловой  репутации 
доказыванию  ответчиком  подлежит  соответствие 
действительности распространенных сведений, но 
не распространенных мнений»;
2) затем в пункт 8 также включить третий аб-
зац следующего содержания:
«Мнение  –  это  мысли,  идеи,  представления 
или ценностные суждения».
Такие дополнения,  на наш взгляд, будут умест-
ными для единообразного применения судами за-
конодательства в части укрепления законности по 
делам о защите  чести, достоинства и деловой ре-
путации.
Результатом  судебного  или  внесудебного  по-
рядка защиты чести, достоинства и деловой репу-
тации является опровержение. 
Обязанность  опровергнуть  лежит  на  распро-
странившей  эти  сведения  редакции,  издательстве 
и  т.п.  а  не  на  авторе  или  главном  редакторе,  как 
иногда считают не только сами журналисты и ру-
ководители  СМИ,  но  и  суды.  Вспомним  хотя  бы 
вышеприведенный  пример  с  журналистом  газе-
ты «Надежда» (город Уральск), где ответчиком по 
иску выступала лишь журналист.
Обратим  также  внимание  на  установленный 
законом  срок  опровержения.  Он  составляет  один 
месяц для публикации опровержения (пункт 3 ста-
тьи 19 Закона РК «О СМИ»). При этом коммента-
рии СМИ - ответчиков по делу допустимы, однако 
они  не  должны  противоречить  выводу  суда.  Это 
требование закона.
Закон РК «О СМИ» (пункт 3 статьи 19) и ГК 
РК (пункт 4 статьи 143) допускают обращение в суд 
только в тех случаях, когда орган массовой инфор-
мации  отказал  в  опровержении.  Иными  словами, 
обращение  за  судебной  защитой  возможно  лишь 
тогда,  когда  не  сработал  механизм  внесудебного 
урегулирования конфликта.  
К тому же следует отметить, что Закон РК  «О 
СМИ» и  ГК РК  допускают возможность обжалова-
ния не только отказа в публикации опровержения, 
но и нарушение порядка опровержения, а также в 
случае ликвидации органа массовой информации.
К примеру, пропуск месячного срока, отведен-
ного Законом для того, чтобы редакция могла от-
ветить заявителю на требование об опровержении, 
уже является нарушением порядка опровержения. 
В  соответствии  с  положением  пункта  4  ста-
тьи 143 ГК РК гражданин, в отношении которого 
средствами  массовой  информации  опубликованы 
сведения, ущемляющие его права или охраняемые 
законом интересы, имеет право на опубликование 
своего ответа в тех же средствах массовой инфор-
мации. Представляется, что гражданин имеет пра-
во на реплику тогда, когда опубликованный матери-
ал содержит порочащие гражданина сведения. Об 
этом, как нам представляется,  должна идти речь и 
в Законе  «О СМИ», так как ее отсутствие в Зако-
не порождает жалобы граждан в соответствующие 
инстанции  и толкает их к обращению в суд с ис-
ком. В связи с чем нами предлагается  в Законе  «О 
СМИ» следующее дополнение:
1) в статье 19 в пункте 2:
дополнить абзацем следующего содержания:
«гражданин имеет право на реплику, когда опу-
бликованный  материал  содержит  порочащие  его 
сведения».
В Законе «О СМИ» главным средством явля-
ется внесудебное урегулирование спора. Такой по-
рядок позволяет экономить время конфликтующих 
сторон и сократить срок от публикации до опровер-
жения. 
При  предъявлении  иска  о  защите  чести  и  до-
стоинства  закон  предусматривает  обязательное 
предварительное  обращение  с  таким  требованием 
к ответчику – СМИ, распространившему сведения, 
которые, по мнению истца,  необоснованно умаляют  
его   честь, достоинство или деловую репутацию.
Если иск предъявлен в связи с отказом СМИ в 
публикации опровержения или ответа опороченно-
го лица, то это требование может быть рассмотрено 
судом при условии, что редакция СМИ в такой пу-
бликации отказала либо не произвела ее в установ-
ленное  законом время.
Указанное  требование  закона  также  должно 
быть  отражено  и  в  Нормативном  постановлении 
Верховного Суда. В связи с чем, нами предлагается 
в Нормативное постановление Верховного Суда РК 
№ 6  от 18 декабря 1992 года: 
1) в пункт 1:
дополнить абзацем следующего содержания:
« Исходя из смысла пункта 3 статьи 19 Закона 
РК  «О СМИ»  и пункта 4 статьи 143 ГК РК гражда-
нин не вправе требовать по суду опровержения по-
рочащих его честь, достоинство и деловую репута-
цию сведений, если им не использован досудебный 
порядок урегулирования спора. В таком случае суд 
должен отказать в рассмотрении иска».
В  Законе    РК  «О  СМИ»  говорится,  что  если 
сведения,  порочащие  честь,  достоинство  и  дело-
вую  репутацию  гражданина  распространены  в 
средствах  массовой  информации,  то  они  должны 
быть бесплатно опровергнуты в тех же средствах 
массовой информации (пункт 2 статьи 19). 
В Законе РК «О СМИ» таким образом, не ве-
дется речь о других способах опровержения. Одна-

87
ко на практике имеют место факты, когда суды при-
меняют и другие способы опровержения. Вернемся 
к ранее приведенному нами примеру. Так, решени-
ем Гражданской коллегии  Западно-Казахстанского 
областного суда по рассмотрению иска владелицы 
кафе Турсыновой к журналисту газеты «Надежда» 
(город  Уральск)  по  поводу  статьи  «Вакханалия  у 
вечного  огня.  Чьи  права  охраняют  правоохрани-
тельные органы?  во второй инстанции, суд обязал 
журналиста не только компенсировать моральный  
вред,  но  и  разослать  письменные  опровержения 
статьи в государственные органы – городской аки-
мат,  маслихат и редакцию газеты  «Надежда». 
Хотя суд и выполнил требование ГК РК в части 
письменной рассылки опровержения (пункт 2 ста-
тьи 143 ГК РК дает суду такое право) и оно соответ-
ствует абзацу третьему пункта 2 статьи 19 Закона 
РК «О СМИ», где указывается аналогичная форму-
лировка о том, что «Порядок опровержения в иных 
случаях устанавливается судом». Вместе с тем, ре-
шение  суда  о  письменных  опровержениях  статьи 
в  государственные  органы  противоречит  первому 
абзацу пункта 2 статьи 19  Закона РК «О СМИ», а 
также пункту 2 статьи 143 ГК РК. В них говорит-
ся: «Если сведения, порочащие честь, достоинство 
или деловую репутацию гражданина или юридиче-
ского  лица  распространены  в  средствах  массовой 
информации,  они  должны  быть  бесплатно  опро-
вергнуты  в  тех  же  средствах  массовой  информа-
ции». Об иных  способах опровержения в данном 
случае закон не ведет речь. Было бы правильным 
решением предложение «Порядок опровержения в 
иных  случаях  устанавливается  судом»  исключить 
из пункта 2 статьи 19 Закона РК «О СМИ». Закон 
в данном случае будет на стороне журналистов и 
СМИ в целом.
В соответствии с пунктом 6 статьи 143 ГК РК 
гражданин, в отношении которого распространены 
сведения, порочащие его честь, достоинство и дело-
вую репутацию, вправе наряду с опровержением та-
ких сведений требовать возмещения убытков и мо-
рального вреда, причиненных их распространением.
Пунктом 6 (новой ред.) статьи 143 ГК РК преду-
смотрено, что правила о защите деловой репутации 
гражданина соответственно применяются к защи-
те  деловой  репутации  юридического  лица,  за  ис-
ключением требования о возмещении морального 
вреда. Это означает, что юридическое лицо вправе 
требовать опровержения не соответствующих дей-
ствительности порочащих его деловую репутацию 
сведений.  Оно имеет право  на помещение ответа в 
средствах массовой информации и на установление 
в судебном порядке факта не соответствия распро-
страненных  порочащих  сведений  действительно-
сти, а также  на возмещение причиненного в связи 
с посягательствами на деловую репутацию имуще-
ственного ущерба.
Что касается возмещения морального вреда, то 
в настоящее время в статье 143 ГК РК этот вопрос 
урегулирован лишь применительно к нарушениям 
прав граждан. Выше мы указали соответствующие 
аргументы  такого  решения  законодателя.  Вместе 
с тем сказанное вовсе не означает, что работники 
юридического лица не вправе потребовать компен-
сации  причиненного  им  морального  вреда.  Такое 
право у них возникнет только  в том случае, если 
не  соответствующие  действительности  сведения 
о  юридическом  лице  персонифицируются  с  кон-
кретными  физическими  лицами.  Об  этом  следо-
вало бы указать в соответствующих разъяснениях 
Нормативного постановления Верховного Суда РК. 
В связи с чем, предлагается в Нормативное поста-
новление Верховного Суда РК № 6  от 18 декабря 
1992 года: 
1) в пункте 13:
в    абзаце  втором  слова  «или  юридического 
лица» исключить.
дополнить абзацем третьим  в следующей ре-
дакции:
«Суд вправе рассмотреть иск  работника  юри-
дического лица  о компенсации ему причиненного 
морального вреда,  если не соответствующие дей-
ствительности сведения о юридическом лице пер-
сонифицируются с конкретным  физическим  ли-
цом». 
С учетом вышесказанного вновь процитируем 
слова  президента  международного  фонда  защиты 
свободы слова «Əділ сөз» Т.Калеевой  в части того, 
что «если журналист пишет о нарушениях в дея-
тельности  какого-либо  предприятия,  то  директор 
или его заместитель, или другой ответственный со-
трудник должны доказать, что эта критика имеет к 
ним  непосредственное  отношение.  И  что  именно 
они «настрадались» на столько-то миллионов».
Как  мы  указывали  выше,  острой  проблемой 
для  СМИ  являются  очень  большие  суммы  исков. 
Невозможность расплатиться с оскорбленной сто-
роной иногда приводит к исчезновению СМИ.
По мнению О.Кациева - директора представи-
тельства  «Интерньюс  Казахстан»  –  «астрономи-
ческие  штрафы,  предъявляемые  истцами  к  СМИ, 
- это один из методов борьбы со свободной жур-
налистикой». К этому стоит добавить, что часть из 
таких истов также преследует цель наживы за счет 
ответчиков из представителей СМИ.  Аргументом 
в пользу такого вывода служит следующий иск. На 
карагандинскую  газету  «Реклама  и  новости»  был 
подан  иск  об  опровержении  сведений  и  взыска-
нии морального вреда в размере 5 миллионов тен-
ге.  Поводом  для  иска  послужила  статья  «За  свои 
«страдания», вымогательница потребовала 10 ты-
сяч долларов». В публикации был представлен со-
бирательный образ преступницы. Имен, фамилий, 
адресов, указывающих на конкретную личность, в 

88
Хабаршы.  Журналистика, Баспа ісі, Жўртшылыќпен байланыс сериясы                2011  (30)2 
тексте не было. Тем не менее истица посчитала, что 
статья написана о ней.
Для  решения  проблемы  Президент  междуна-
родного фонда защиты свободы слова «Əділ сөз» 
Т.Калеева  предложила:  «на  уровне  закона  исклю-
чить возможность использовать гражданский спор 
как средство мести и разорения – ограничить срок 
исковой  давности  одним  месяцем,  взимать  госу-
дарственную пошлину в размере 5% от суммы за-
явленных требований по компенсации морального 
вреда». В них, на ее взгляд,  заложены определен-
ные гарантии защиты прав журналистского сооб-
щества  в суде.
Выскажем свое мнение.  
1).  Предложение  журналистского  сообщества 
об ограничении срока исковой давности одним ме-
сяцем не может быть реализовано в принципе, так 
как это противоречит смыслу гражданского законо-
дательства о том, что исковая давность не распро-
страняется на требования по защите личных неи-
мущественных прав (пункт 1  статьи 187 ГК РК).
2). Что касается «мести и разорения»  как це-
лей,  преследуемых  отдельными истцами  по делам 
о защите чести, достоинства или деловой репута-
ции  к СМИ, то это свидетельство того, что подоб-
ная  защита  стала  средством  уничтожить  критика 
(журналиста и соответствующий  орган  массовой 
информации: редакцию, издательство и т.п. в том 
числе), или  же незаконно  обогатиться.
Указанное  -  свидетельство    злоупотребления  
истцом  правом  на  защиту,  что  должен  учитывать 
суд при вынесении решения.
Представляется, что данное положение следу-
ет прямо отразить в Нормативном постановлении 
Верховного Суда РК № 6  от 18 декабря 1992 года, 
а именно в  пункте 13:
дополнить  его  третьим  абзацем  следующего 
содержания:
«При установлении судом злоупотребления ист-
цом правом на защиту, требования о возмещении мо-
рального ущерба удовлетворению не подлежат».
3) Относительно увеличения государственной 
пошлины в зависимости от заявленной суммы иска, 
то оно вряд ли получит свою реализацию на прак-
тике в ближайшее время. Полагаем, что население 
будет крайне недовольно таким повышением. При 
наблюдающемся росте  цен на различные услуги,  
невысокие государственные пошлины в суды – не 
это ли одно из свидетельств социальной ориенти-
рованности государства?    
Проблема  компенсации  морального  вреда,  в 
особенности  определение  размера  компенсации 
в  денежной  форме,  вызывает  в  настоящее  время 
большие  затруднения.  Ответственность  за  причи-
нение  морального  вреда  имеет  компенсационно-
штрафной  характер.  Оценка  страданий  в  деньгах 
практически невозможна. 
В пункте 2 статьи 952 ГК РК,  на наш взгляд,  
предпринята  попытка  найти  ориентиры,  из  кото-
рых  суд  мог  бы  исходить  при  определении  ком-
пенсации  морального  вреда.  Суд  принимает  во 
внимание  субъективную  оценку  потерпевшим  тя-
жести  причиненного  ему  нравственного  ущерба, 
а также объективные данные, свидетельствующие 
о  степени  нравственных  и  физических  страданий 
потерпевшего, в частности характер и сферу рас-
пространения ложных, позорящих сведений. Учи-
тываются  также  иные  заслуживающие  внимания 
обстоятельства.
Доказательство нанесенного морального вреда 
субъективно, и зачастую истец не подкрепляет свой 
иск в суде какими-либо документами. Одни лишь 
фразы:  «испытывал    неудобства,  унижение,  нерв-
ное потрясение и т.п.». Законодатель определение 
размера компенсации морального вреда оставил на 
усмотрение  суда,  рассматривающего  гражданское 
дело, с учетом принципов справедливости и доста-
точности. 
Размер  компенсации  морального  вреда  в  де-
нежном  выражении,  по  утверждению  Верховного 
Суда РК, следует считать справедливым  и доста-
точным, если при установлении его размера судом 
учтены все конкретные обстоятельства, связанные 
с  нарушением  личных  неимущественных  прав 
гражданина,  и  установленный  судом  размер  ком-
пенсации позволяет сделать  обоснованный вывод  
о  разумном  удовлетворении  заявленных  истцом 
требований.
В этой связи было бы целесообразным устано-
вить определенный базис, отталкиваясь от которого 
суд мог бы решать вопрос с суммой компенсации. 
На это обращают внимание и сами судьи в своих 
публикациях. 
Толчком  к  этому  служит  не  только  сам  рост 
денежных сумм истцов по данной категории граж-
данских дел, как отмечалось нами выше, но и  уве-
личение средств массовой информации  в стране. 
А, следовательно, и возрастание исковых обраще-
ний в суды. Если в 1991 году в Казахстане было не 
более 10 СМИ, то сейчас их число достигло 2973, 
из которых 80% являются негосударственными.
В  этой  связи  в  качестве  отправного  «базиса» 
для исчисления суммы компенсации к СМИ нами 
предложена среднегодовая стоимость активов соб-
ственника СМИ, как это установлено в пунктах 3, 
7 и 8 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 31 
января  2006  года  «О  частном  предприниматель-
стве».    По  данному  критерию  законодатель  и  от-
носит  субъектов  предпринимательства  к  малому, 
среднему и крупному бизнесу.  
Было  бы  целесообразно  данное  предложение 
включить в  Нормативное  постановление   Верхов-
ного Суда РК № 3 от 21 июня 2001 года (с изме-
нением и дополнением,  внесенным нормативным 

89
постановлением  №  3  от  20  марта  2003  года)  сле-
дующее дополнение:
1) в пункте  7:
включить третий абзац в следующей редакции:
«При  определении  размера  компенсации  мо-
рального вреда к средствам массовой информации 
(печать,  радиовещание,  телевидение,  агентство, 
пресс-служба) в денежном выражении суд вправе 
принять  во  внимание  среднегодовую    стоимость 
активов СМИ».
К тому же, в число объективных данных,  учи-
тываемых судом при определении размера компен-
сации  морального  вреда,  предлагается  включить: 
степень умаления деловой репутации, характер по-
рочащих честь и достоинство сведений, объем их 
распространения, форму их изложения в средствах 
массовой информации. Их наличие в разъяснении 
Верховного Суда РК необходимо.
В этой связи, в  Нормативное  постановление 
Верховного Суда РК № 3 от 21 июня 2001 года (с 
изменением и дополнением, внесенным норматив-
ным постановлением № 3 от 20 марта 2003 года) 
включить следующее дополнение:
1) в пункте  7:
в    абзаце  первом  дополнить  предложением  в 
следующей редакции:
«степень  умаления  деловой  репутации,  ха-
рактер порочащих честь и достоинство сведений, 
объем их распространения, форму их изложения в 
средствах массовой информации».
Поднятые  в  докладе  вопросы  с  конкретными 
предложениями послужат делу укрепления закон-
ности при рассмотрении в судах исковых заявлений 
к журналистам, так и в целом к средствам массовой 
информации по вопросам защиты чести, достоин-
ства и деловой репутации.
Оптимизм в том, что наши замечания и пред-
ложения  могут    быть  учтены  Верховным  Судом 
Республики  Казахстан,  придают  слова  лидера  на-
ции  Н.Назарбаева,  сказанные  им  на  церемонии 
вступления  в  должность  Президента  Республики 
Казахстан:  «Мы  будем  развивать  систему  ответ-
ственных  и  свободных  СМИ».  Для  практической 
реализации указанной цели, полагаем, понадобятся 
внесенные нами предложения по совершенствова-
нию законодательства и в части судебной защиты  
как журналистов, так и СМИ. 
1. См.: Конституция  Республики Казахстан с изменениями и дополнениями от 7 октября 1998 года и с официальными толко-
ваниями Конституционного Совета Республики Казахстан. – Алматы, 2004. С.19.
2. См.: О частном предпринимательстве. Закон Республики Казахстан. – Алматы: Юрист, 2006. С.7 – 8.
3. См.: Нормативное  постановление Верховного Суда  Республики Казахстан №6 от 18 декабря 1992 года  «О применении 
в судебной практике законодательства о защите чести, достоинства и деловой репутации граждан и юридических лиц». // 
Источник: Нормативные постановления Верховного Суда Республики Казахстан.- Алматы: Издательский дом «БИКО», 2004. 
С.44-48.
4. См.: Нормативное  постановление  Верховного Суда РК № 3   от 21 июня 2001 года (с изменением и дополнением,  вне-
сенным нормативным постановлением № 3 от 20 марта 2003 года)  // Источник: Нормативные постановления Верховного 
Суда Республики Казахстан.- Алматы: Издательский дом «БИКО», 2004. С.71-72.
5. См.: Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам совершенствования гражданского законодательства» от 25 марта 2011 года № 421 – IV ЗРК. //Источ-
ник: Официальный отдел.  Казахстанская правда, 2011. 5 апреля.
6. См.: Выступление Лидера Нации Н.Назарбаева  на церемонии вступления в должность Президента Республики Казахстан. 
// Казахстанская правда, 2011. 9 апреля.
7. См.: По сообщениям Интерфакс-Казахстан и КазТАГ. Телетайп. Знамя суда. //// Источник: газета « Время». 2011. 12 апре-
ля.
8. См.: Журналист у судебного барьера. Сборник судебных решений РК по делам с участием СМИ и журналистов за 1996-
2000 гг.-Алматы: Фонд «ХХI век», 2001.С. 430.
9. См.: Аимбетова М. Критикуйте – невзирая на юрлица! // Источник: газета «Время». 2011. 16 апреля.
10. См.: Балтабай М. Анализ некоторых проблем законодательства о СМИ и ответственности за его нарушение. // Журналист 
у судебного барьера. Сборник судебных решений РК по делам с участием СМИ и журналистов за 1996-2000 гг.-Алматы: 
Фонд «ХХI век», 2001.С.11-12. 
11. См.: Средства массовой информации и судебная власть в России (проблемы взаимодействия). М.: Фонд защиты гласно-
сти, 1998. С. 195.
12.  См.: Беседа Дроздова А. Конечная остановка: «Москва – Третий Рим». // «Новая газета», 21.04. – 28.04.2011.
13. См.: Додонов В.Н., Каминская Е.В., Румянцев О.Г. Словарь гражданского права. / Под общей ред. д.ю.н. В.В.Залесского.- 
М.: ИНФРА – М, 1007. С. 53;  98.
14. См.: Права и свободы человека: Сборник нормативных правовых актов.- Алматы: ЮРИСТ, 2003. С.26.
15. См.: Информационно-аналитический бюллетень «Законодательство и практика СМИ Казахстана».  2007. Февраль. С.43.
16. См.: Информационно-аналитический бюллетень «Законодательство и практика СМИ Казахстана».  2007. Апрель. С. 33; 
46.
17. См.: Информационно-аналитический бюллетень «Законодательство и практика СМИ Казахстана».  2006. Январь. С.30; 
18. См.: Информационно-аналитический бюллетень «Законодательство и практика СМИ Казахстана».  2007. Сентябрь. С.44.
19. См.:  Аимбетова М. Критикуйте – невзирая на юрлица! // Источник: газета «Время». 2011. 16 апреля.
20. См.: Связина О., Нитченко Ю. За право на свободную критику.// Источник: газета «Фокус» . 2009. 10 ноября.
21. См.: Калеева Т. О законах идеальных и реальных. // Законодательство и практика СМИ Казахстана. 2005.         № 3.С. 24.
22. См.: Солтанбеков Е. Возмещение морального вреда. //Источник: «Юридический вестник в Казахстане» № 16 (100) август 
2006 г.
23. См.: Джалилова А. Научно-практическая конференция по вопросам СМИ и прав человека неожиданно стала площадкой 
для довольно острой дискуссии. // Источник: газета «Панорама»,2009. 11 декабря.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   30
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет