Курсының бағдарламасы (Syllabusы) 5В071800 Электрэнергетика мамандығы үшінжүктеу 150.5 Kb.

Дата15.09.2017
өлшемі150.5 Kb.

 

 

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі «Алматы  энергетика және байланыс университеті» 

коммерциялық емес АҚ 

Жылу энергетика факультеті 

Физика кафедрасы 

                                                  

 

 

                                                                         «БЕКІТЕМІН» 

 

ЖЭФ  деканы       _________ М.У.Зияханов 

 «____»  ________2014 ж.   

 

 

 

 

Fiz 1205 – ЭЛЕКТРМАГНИТТІК ТОЛҚЫНДАР  

КУРСЫНЫҢ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabusы) 

 

  5В071800 – Электрэнергетика мамандығы үшін   

 

 Курс                                

Семестр                            Кредит саны                     

Кредит саны – ЕСТS         6                   

Жалпы сағат саны             

135 

Соның  ішінде: Дәріс                                   

30 


Машықтану сабақтары      

Зертханалық сабақтар        15 

ОӨЖ                                    

82   

соның ішінде ОСӨЖ         30  

ЕСЖ                                    

3  

Емтихан                                    3  

 

  

 

 Алматы 2014 

 

 

Syllabus  –  ты  5В071800  –  Электрэнергетика  мамандығының  жұмыс  оқу жоспары  және  электрмагниттік  толқындар  пәнінің  жұмыстық  бағдарламасы 

негізінде техника ғылымдарының кандидаты, доцент Искаков Ж. құрастырды.  

 

Физика  кафедрасының  отырысында  қаралды    «28»  мамыр  2014  ж.  №  9 хаттама. 

 

Кафедра меңгерушісі ____________________ проф. Қарсыбаев М.Ш.  

Syllabus  жылу  энергетика  факультетінің  оқу-әдістемелік  комиссиясы 

отырысында қаралып бекітілді, 05.06.2014 ж. № 4 хаттама. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

1 Оқытушылар: 

Искаков Жарылқасын, доцент, техника ғылымдарының кандидаты, 317 каб. 

Байланыстар: 8(727)2927923, physics@aipet.kz. 

Қалықпаева Раушан Серікқызы, ассистент, 317 каб. 

Байланыстар: 8(727)2927923, physics@aipet.kz. 

Сарсенбаева Сұлуқас Низаматдинқызы, ассистент, 317 каб. 

Байланыстар: 8(727)2927923, physics@aipet.kz.   

2  Курстың  аудиториялық  сабақтарының  өту  орны  мен  уақыты  оқу 

сабақтарының кестесінде, ООӨЖ кеңес беру  сызбасы физика кафедрасының 

(А  309)    және  электрэнергетика  факультетінің  (С  209)  деканатының 

хабарландыру тақтасында көрсетіледі.   

3 Курстың пререквизиттері мен постреквизиттері 

Курстың перереквизиттері – математика, физика, информатика. 

Пәннің  постреквизиттері  -  электр  машинасы,  өнеркісіптік  электроника  және 

кәсіби пәндердің таңдау компененттері. 4 Оқу пәнінің сипаттамалары 

4.1  Курстың  мақсаты  -  студенттерді  классикалық  және    қазіргі  заманғы 

физика  мен  физика  теорияларын,  физиканың  негізгі  заңдарын,  сондай-ақ 

физиканың әр саласындағы теориялық және тәжірибелік-машықтану есептерін 

шешудің  физикалық  зерттеу  әдістерін  қолдануда  дағдылары  мен  біліктерін 

қалыптастыру,  өзіндік  танымдық  іс-әрекетінің  дағдыларын  қалыптастыру; 

дүниенің қазіргі  заманғы   табиғи-ғылыми көрінісін  қалыптастыру. 4.2  Курстың  тапсырмалары-  классикалық    және  қазіргі  заманғы  физиканың 

негізгі  теорияларын,  заңдарын  және  тұжырымдамаларының  табиғатын  және 

олардың  ішкі  байланыстарын  ашу;  студенттердің  болашақта  кәсіптік  іс-

әрекеттеріндегі    нақты    есептерді  шешуге  көмектесетін  физиканың  әр  түрлі 

салаларындағы 

пәннің 


жалпылама 

типтік 


мәселелерін 

(теориялық, 

эксперименттік және практикалық) шешуде олардың дағдылары мен біліктерін 

қалыптастыру  және    ары  қарай  жеке  өз  беттерімен  білім  алу    әдістерін 

меңгерту;  студенттердің  өзіндік,  танымдық  іс-әрекетін,  компьютер  көмегімен 

физикалық  құбылыстарды  моделдеуді    меңгеруін  және  шығармашылық  ойлау  

қабілеттерін дамытуға дағдыландыру. 

4.3 Курстың сипаттамасы 

4.3 Курстың сипаты 

«Электмагниттік  толқындар»    пәні    5В071800  –Электрэнергетика 

мамандығының  бакалаврларын  даярлауда  электрэнергетика  саласындағы 

бакалаврлардың  ғылыми  көзқарасы  мен  кәсіби  іс-әрекетінің  негізін 

қалыптастыратын курс болып табылады.    

«Электрмагниттік  толқындар»    курсында:  Максвелл  теңдеулері; 

тербелістер  мен  толқындар  физикасы;  кванттық  физика  және  атом  физикасы; 

қатты денелер физикасы,  жартылай  өткізгіштер және   жартылай  өткізгіштік  

аспаптар оқытылады. 


 

 

  Пәнді  оқу  тапсырмалары  нәтижесінде,  «Электрмагниттік  толқындар»  

курсын оқып үйренуде студент: 

 

-негізгі  физикалық  теориялар  мен  принциптерін    қолдануды,  зерттеудің физикалық әдістерін, негізгі заңдар мен олардың қолдану шектерін білу; 

 

-нақты физикалық есептерді және жағдайларды шешуде териялық білімді қолдануды,физикалық  эксперимент  нәтижелерін  талдауды,  компьютер 

көмегімен физикалық құбылыстарды моделдеуді үйрену; 

 

-өлшеу  құрылғыларын  қолдануды,  алынған  мәліметтерді  өңдеуді  және есептеуді, физикалық эксперименттерді жүргізуді  білуі қажет. 

 

  

  

5 Курстың мазмұны  

5.1  Дәрістер (30 сағат):  

 

Дәріс/ 


апта. 

 

Тақырыбы әдебиеттер  Электрмагниттік 

өрістер 

үшін 

 

Максвелл 

теңдеулерііңің  жүйесі 

 Электрмагниттік  индукция  заңы.  Құйынды    электр  

өрісі.  Ығысу  тогы.  Максвелл  теңдеулер  жүйесі  және 

олардың қасиеттері. Шекаралық  шарттар. 

  

Ә.  1,  2,  3, 4, 5,6,17. 

18,  8, 23  Электр тербелістері 

Тербелмелі 

контурдағы 

тербелмелі 

үдерістің 

дифференциалдық  теңдеулері  және  олардың  өшпейтін, 

өшетін  және  еріксіз  тербелістер  жағдайларындағы 

шешімдері. Айнымалы ток.   

Ә.  1,  2,  3, 

4, 5,6,17. 

18,  8, 23 

 Электрмагниттік  толқындар  Электрмагниттік    толқындар  үшін  толқындық  теңдеу. 

Электрмагниттік    толқындар    қасиеттері.  Электр-

магниттік    толқындардың    энергиясы  мен    импульсі. 

Пойнтинг  векторы.   Дипольдің сәуле  шығаруы . Сәуле  

шығару  қуаты.

 

Ә.  1,  2,  3, 4, 5,6,17. 

18,  8, 23 

4/4 

   Жарық 

электрмагниттік    толқын    ретінде. 

Геометриялық оптика заңдары 

Жарық 


толқыны. 

Ферма 


принципі. 

Жазық 


электрмагниттік 

 

толқындардың диэлектриктер  

шекарасында   шағылуы  және  сынуы. Снеллиус  заңы. 

Толық іштен  шағылу. 

Ә.  1,  2,  3, 

4, 5,6,7. 

 8, 23 


5/5 

Толқындық оптика 

Жарықтың    интерференциясы  және  дифракциясы. 

Когеренттік  толқындар.  Жарық  интерференциясын 

бақылау 


тәсілдері 

Жұқа  

қабыршақтардағы 

интерференция

.    Гюйгенс-Френель  принципі.  Френель дифракциясы,  Френельдің    аумақтық  әдісі.  Фраунгофер 

Ә.  1,  2,  3, 

4, 5,6,7. 

 8, 23 


 

 

дифракциясы,  бір  саңылаудан    болатын    дифракция. Дифракциялық  тор . 

 6 


Электрмагниттік  сәуле  шығарудың    корпускулалық 

теориясы 

 Жылулық  сәуле  шығару  және  оның  сипаттамалары. 

Жылулық  сәуле  шығарудың    негізгі  заңдары-  Кирхгоф, 

Стефан-Больцман  және  Винн  заңдары.  Абсолют  қара 

дененің  сәуле  шығару  мәселелері.  Планктың  жорамалы 

мен формуласы. 

Ә.  1,  2,  3, 

4, 5,6,7. 

 8, 23 


 7 

 

Фотондар.  Жарық  кванттарының  энергиясы  және импульсі. 

Фотоэффект 

.Фотоэффект 

заңдары. 

Эйнштейннің    жорамалы    мен    формуласы.  Комптон 

эффектісі. 

Электрмагниттік 

сәуле 


шығарудың 

корпускулалық-толқындық дуализмі. 

Ә.  1,  2,  3, 

4, 5,6,7. 

 8, 23   Заттардың корпускулалық-толқындық дуализмі   Де  Бройль  болжамы  және  оның  тәжірибелік  расталуы. 

Микробөлшектердің 

толқындық 

қасиеттері 

және 

Гейзенбергтің анықталмағандық 

ара 


қатынасы. 

Анықталмағандық  принципі  –  кванттық  механиканың 

іргелі принципі. Кванттық механикадағы микробөлшек-

тердің  күйі.  Толқындық    функция  және  оның  санақна-

малық    мағынасы.  Шредингердің  уақыттық  және 

стационар теңдеуі. 

Ә.  1,  2,  3, 

4, 5,6,7. 

 8, 23   Қарапайым  кванттық  жүйелер  үшін Шредингер 

теңдеуінің  шешуі.  Тік  бұрышты  бір  өлшемді 

потенциалды  шұңқырдағы  бөлшек.  Бордың  сәйкестік 

принципі. Бөлшектердің потенциалды тосқауыл  арқылы 

өтуі. Туннельдік эффекті. 

Ә.  1,  2,  3, 

4, 5,6,7. 

 8,12, 


13, 

23 


10 

 

  Кванттық теория  бойынша сутегі атомы Энергетикалық  деңгейлер.  Кванттық    сандар.  Электрон 

спині.  Паули  принципі.  Атом    электрондарының  әр  

күйге    қарай  бөлінуі.  Элементтер  үшін  Менделеевтің  

периодтық  жүйесі. 

 

Ә.  1,  2,  3, 4, 5,6,7. 

 8,12, 


13, 

23 


11 

Оптикалық кванттық генераторлар         

 Өздігінен  және  еріксіз  сәуле    шығару.  Инверстік 

орналасу. Лазерлер және  олардың қолданылуы. 

 

Ә.  1,  2,  3, 4, 5,6,7. 

 8,12, 


13, 

23 


12 

 Кванттық  статистика  туралы  түсінік 

Ферми–Дирак 

және 


Бозе-Эйнштейн 

кванттық 

статистикалары 

және 


олардың 

қолданылуы. 

Металдардың электр өткізгіштігі. Асқын өткізгіштік. 

   


Ә.  1,  2,  3, 

4, 5,6,7. 

 8,12, 

13, 


23 

13 


 Түйіспелік  құбылыстары 

 Шығу 


жұмысы.  Түйісу  беттерінің  потенциалдар 

Ә.  1,  2,  3, 

4, 5,6,7. 8, 


 

 

айырмасы. Термэлектрлік құбылыстар. 12, 13, 23 

14 


Қатты денелердің аумақты) теориясы Кристалдардағы 

энергетикалық аумақтар. Шала өткізгіштердің  меншікті  

және қоспалы өткізгіштігі.    Шала өткізгіштердегі ішкі  

фотоэффект. Қатты  денелердің  люминессенциясы. 

Ә.  1,  2,  3, 

4, 5,6,17. 

18,  8, 23 

15 


Шала  өткізгіштік  аспаптар 

 р-n  ауысу  және  оның сипаттамалары.  Транзисторлар. 

Вегнтильді фотоэффект,  күн  батареялары. 

Ә.  1,  2,  3, 

4, 5,6,17. 

18,  8, 23  

5.2  Машықтандыру сабақтары (8 сағат): 

Машық. 


саб./ 

апт. 


 

Тақырыбы 

 

Әдебиеттер  

1/1 

Электрмагниттік  өріс  үшін Максвелл теңдеулер  жүйесі. 

Электрмагниттік толқындар және  оның қасиеттері. 

Ә. 9,10, 

11,24,25 

2/2 

Толқындық    оптика:  жарықтың    интерференциясы    мен  

дифракциясы.  Жарық    поляризациясы.  Брюстер  заңы. 

Малюс  заңы. 

Ә. 9, 

11,24,25 3/3 

Кванттық  механика элементтері: де  Бройль формуласы, 

Гейзенбергтің    анықсыздықтар    ара    қатынасы,  

Шредингер  теңдеуі.    

Ә. 9, 

11,24,25 4/4 

Шала  өткізгіштер:  электрөткізгіштік,  рұқсат  етілмеген  

аумақтың ені,  Ферми  деңгейі. 

Ә. 9, 


11,24,25 

 

5.3   Зертханалық жұмыстар тізімі(15 сағат)

Зерт. 

саб./ 

апт 

Тақырыбы  

Әдебиет   

2 Максвелл теңдеулері 

ЭМК-23 Құйынды электр өрісін оқып үйрену  

ЭМК-24 Катушканың индуктивтілігін анықтау 

Ә. 19 


 

 

  6 

Толқындық  оптика 

ОТТ-1  Ньютон  сақиналарының  көмегімен      линзаның 

қисықтық радиусын анықтау.  

ОТТ-2 Лазер сәулесінің толқын ұзындығын анықтау.  

ОТТ-3  Тар  саңылаудағы  жарық  дифракциясын  оқып 

үйрену.  

ОТТ-6 Малюс заңын тексеру.  

Ә. 22 


5/5 

 

Жұмыс  есептерін  қорғау 

 

 


 

 

 

 

10 


11 

Атом физикасы 

ОТТ-9 Стефан-Больцман тұрақтысын анықтау 

ОТТ-10  Стефан-Больцман заңын тексеру 

ОТТ-11  Жұтылу  спектрі  бойынша  Планк  тұрақтысын 

анықтау.   

ОТТ-12 Мыс ионының  дифракциясын бақылау.  

ОТТ-13 Шала өткізгішті диод жұмысын оқып үйрену. 

 

Ә. 21 


 

 

Барлығы 15 сағат, осы тізімнен 6 зертханалық жұмыс орындалады.  

5.4 ОӨЖ тақырыптары 

5.4.1 Фуко  токтары.  Олардың  қолданылуы. 

5.4.2 Электр және магнит өрістерінде зарядталған бөлшектердің  қозғалысы. 

5.4.3 Гармоникалық  осцилляторлар. 

5.4.4 Серпімді  толқындар. 

5.4.5 Электрмагниттік толқындарды тәжірибе жүзінде зерттеу. 

5.4.6  Жарық үйектелуі. 

5.4.7 Жарық дисперсиясы 

5.4.8  Атом    модельдері.  Резерфорд    тәжірибесі.    Сутегі  атомының  спектрлік  

сериялары мен  энергия  деңгейлері. 

5.4.9 Сутегі  тәріздес  атомдар  үшін  Бор  теориясы. Франк  пен  Герц  

тәжірибесі. 

5.4.10 Меншікті  функциялар  мен  меншікті  мәндердің  физикалық  

мағыналары. 

5.4.11 Бірдей  бөлшектерді  ажырата  алмау принципінің  салдарлары. Бозондар  

мен  фермиондар. Кристалдардың  жылу  сыйымдылығы. 

5.4.12 Кванттық  электроника  элементтері. Электрмагниттік  сәуле  шығарудың 

затпен    өзара  әсерлесуінің    кванттық    табиғаты.  Өздігінен  (спонтанды)  және  

еріксіз    сәуле    шығарудың    қасиеттері.  Кванттық    генератордың  жұмыс  

принципі.  Кванттық    электрониканың    қолданылуы.  Төменгі    өлшемді  

жүйелер. 

5.4.13 Атомдардың азғынданған  күйлері  туралы  түсінік, азғынданудан  арылу.  

5.5 Өзіндік жұмыс тапсырмалары 

5.5.1  Пән  бойынша  келесі  тақырыптарда  үш  есептеу-сызба  жұмыстары 

орындалады: № 1 ЕСЖ « Максвелл  теңдеулері» 

                         № 2 ЕСЖ« Электрмагниттік  толқындардың  қасиеттері» 

                         № 3 ЕСЖ« Кванттық  механика. Шала  өткізгіштер» 

ЕСЖ тапсырмалары Ә. 26-те келтірілген 

 

5.5.2 ООӨЖ кестесі кафедра мен деканаттың хабарландыру тақтасында ілінген.   5.5.3  Машықтандыру  сабағында  ағымдық  бақылауды  «қысқа  бақылау)  мына 

тақырыптар  бойынша  өткізу:  «Максвелл    теңдеулері»,  «  Электрмагниттік  

толқындар », «Атом  физикасы» 


 

 

5.5.4  Студенттер  үшін  оқу  үдерісінің  кестесі  кафедра  мен  деканаттың хабарландыру тақтасында ілінген.  

 

 

 

5В0718 мамандығының  2-курс студенттеріне арналған оқу үдерісінің кестесі 

2014– 2015 оқу жылы  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                        ЕСКЕРТУ:    * –  тапсырмалар берілуі                                

 

 

 

 

   


  -  тапсырмаларды қорғау  

Апта 

10 


11 

12 


13 

14 


15 

ЕСЖ 


№1-


№3 

 

  

 №1 

 

  

 №2 

 

  

  

№3 


 

Б.Ж.  


 

 

 №1 

 

  

№2 


 

 

 №3 

 

  

Межелік 


бақылау 

 

  

 

  

№1 


 

 

  

 

 №2 

 


 

 

5.6 Емтихан сұрақтары:  

 

Электрмагниттік толқындар физикасы   

1.

 Құйынды электр өрісі. Ығысу тогы. Скин-эффект. 

2.

 Электрмагниттік  толқындар  үшін  Максвелл  теңдеулерінің  толық  жүйесі. 

Шекаралық шарттар. 

3.

 

Толқындық теңдеу.Толқындық теңдеуді жазық және сфералық толқындар үшін шешу. 

4.

 Электрмагниттік  толқындардың  энергия  сақталуы  заңының  интегралдық 

және дифференциалдық түрлері. 

5.

 

Пойнтинг  теоремасы.  Электрмагниттік  энергия  ағынының  тығыздығы. Пойнтинг векторы. 

6.

 Осциллятолардың  сәуле  шығаруы.  Осциллятордың  жақын  және 

толқындық аймақтары. 

7.

 

Осциллятолардың  сәуле  шығаруының  бағытталынуы.Сәуле  шығару қуаты. 

8.

 Жарық-  электрмагниттік    толқын.  Жазық  электрмагниттік  толқынның 

диэлектриктер  шекарасында  шағылуы  мен  сынуы.  Синнелиус  заңы. 

Түскен, 

шағылған 

және 

сынған 


электрмагниттік 

толқындар 

пәрменділіктері араларындағы  байланыс. 

9.

 Электрмагниттік толқындардың энергиясы мен импульсі. Жарық қысымы. 

10.


 

Жарық    интерференциясы.  Кеңістіктік  және  уақыттық  когеренттілік. 

Интерференцияны  бақылау  тәсілдері  (жұқа    қабыршақ,  Ньютон 

сақиналары). 

11.

 

Жарық дифракциясы. Гюйгенс-Френель принципі. Френель әдісі.           Саңылаудағы жарық дифракциясы.  Дифракциялық және кеңістіктік тор.       

    12.  Жарық  дисперсиясы.  Фазалық  және  топтық  жылдамдықтар.  Қалыпты    

және қалыпты емес дисперсия. Жарықтың жұтылуы. 

    13.  Жарықтың  үйектелуі.  Табиғи  және  үйектелген  жарық.  Малюс  және 

Брюстер заңы. 

     14.  Толқындардың өткізгіш ортада таралуы. Металл бетінен  шағылу.  Атомдық физика 

      15. Заттардың корпускулалық-толқындық дуализмін. Де Бройль болжамы  

және оны эксперименталды расталуы.  

      16. Кванттық механикадағы сызықтық гармоникалық осци ллятор. Нөлдік 

энергия. 

17.Микробөлшектердің толқындық қасиеттері мен  Гейзенбергтің 

анықталмағандық қатынасы.  

18.Кванттық механикадағы бөлшектің күйі.  Толқындық функция және 

оның статистикалық мағынасы 

  19. Шредингердің уақыттық және стационар теңдеуі. 

20. Қарапайым кванттық жүйе үшін Шредингер теңдеуінің шешімі. Тік 

бұрышты бір өлшемді потенциалды шұңқырдағы бөлшек. Меншікті 

функциялар. Меншікті мәндер. Бордың сәйкестік принципі. 


 

 

21.Бөлшектің потенциалдық бөгеттен  өтуі. Туннельдік эффект.       22.Атомдардың сызықтық спектрі. Бор бойынша сутегі атомының теориясы.  

Франк және Герц тәжірибелері.  

23.  Сутегі  атомының  кванттық теори ясы. 

24.  Энергетикалық деңгейлер. Кванттық сандар. 

25.  Штерн-Герлах  тәжірибесі. Электрон  спині.  Паули принципі. 

26.Спинді электронның кванттық механикасы. Атом ішіндегі электронның 

толық импульс моменті. 

27. Термдердің жұқа структурасы формуласы..  Зееман  эффекті. 

28. Гелий  спектрі. Парагелий және  ортогелий. 

29. Орталық өрістегі екі электрон  үшін Шредингер  теңдеуі. 

30. Атом ішіндегі электрондардың күйлеріне  қарай бөлінуі. 

31.Д.И.Менделеевтің периодтық жүйесінің  теориясы.  

 

 

 

       6  Студенттердің жетістігін бағалау жөнінде ақпарат 

 6.1 Бағалау жүйесі 

          Курс  бағдарламасы  бойынша  Сіздің  жетістіктеріңіз  кредиттік  оқыту 

технологиясында  қабылданған  қорытында  бағалар  шкаласы  бойынша 

бағаланады (кесте 1).    

Кесте 1 


Әріп бойынша 

бағалау 


жүйесі  

Баллдары 

%- 

Дәстүрлік жүйе бойынша бағалау  

        А 

95-100 Өте жақсы 

        А- 

3,67 


90-94 

Өте жақсы          В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


        В 

3,0 


80-84 

Жақсы 


        В- 

2,67 


75-79 

Жақсы 


        С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық.          С 

2,0 


65-59 

Қанағаттанарлық.         С- 

1,67 


60-64 

Қанағаттанарлық.         D+ 

1,33 


55-59 

Қанағаттанарлық.         D- 

1,0 


50-54 

Қанағаттанарлық.         F Қанағаттанарлықсыз 

 

Емтиханға жіберілу рейтингі бағасын Сіз семестр бойына жинайсыз. Әр оқу жұмысының түрі 100 баллдық шкаламен бағаланады және 2 кестеге сәйкес 

салмақтық  коэффициентті  ескере  отырып,  емтиханға  жіберілу  рейтингіне 

кіреді.  

         

 Кесте 2. Емтиханға жіберілу рейтингі. Әр жұмыстың маңыздылығы.  


 

 

 Параметр 

Салмақтық коэффициент 

Дәрістік сабақтарға қатысу 

0,5  


ОӨЖ 

0,5  


Машықтандыру 

сабақтарындағы 

жұмыс 

0,2  


ЕСЖ қорғау 

0,2 


Аралық бақылау 

0,3 


Зертханалық жұмыстар 

0,2  


Қорытынды рейтинг 

1,0 


 

Жіберілу рейтингі келесі формуламен есептеледі: 

05

,

0.)

(

30,

0

.).

(

20,

0

)(

20

,0

)

(20

,

0)

(

05,

0

)(

.ООЖБ

А

ЕСЖ

З

М

Д

Ц

АБ

 

Қорытынды баға келесі түрде шығарылады: И = 0,6 (ЖР) +0,4(Е), 

мұндағы Е – емтихан бағасы.  6.2 Балл қою саясаты: 

     Ең  жоғары  бағалау  баллдары  жұмысты  уақытында  және  жоғары  сапада 

орындаған жағдайда қолданылады. Тестілеу және дәрістік сабақтарға қатысуды 

бғалау  баллдары  дұрыс  жауаптардың  санына  және  жіберліген  дәрістердің 

санына сәйкес қойылады.   

6.3 

Университетте 

оқушылардың 

академиялық 

ұтқырлығын 

ұйымдастыруда бағаларды аудару  

ҚР-ғы оқушылардың оқу жетістіктерін балл-рейтингтік әріптік жүйесіне ECTS 

(трансфертті  (аудару)  және  кредиттерді  жинақтаудың  Европалық  жүйесі) 

бойынша      бағаларды  ауыстыру  және  керісінше  орындау  3  және  4  кестелерге 

сәйкес жүргізіледі.   

                                                                                                        

Кесте  3  -  ҚР-ғы  оқушылардың  оқу  жетістіктерін  балл-рейтингтік  әріптік 

жүйесіне ECTS  бойынша   бағаларды аудару  

 ECTS 

бойынша баға 

 

Әріптік жүйе 

бойынша 

баға 

Баллдардың 

сандық 

эквиваленті 

%-қ 

мазмұны 

Дәстүрлі жүйе бойынша 

баға 

А 

А 

4,0 100 

Өте жақсы В 

В+ 


3,33 

85 


жақсы 

С 

В 

3,0 80 

С 

2,0 65 

 қанағаттанарлық 1,0 50 

FX, F қанағаттанарлықсыз 

 

Кесте  4  -  ҚР  балл-рейтингтік  әріптік  жүйесі  бағаларын    ECTS    бойынша   бағаларға аудару  

Әріптік жүйе 

Баллдардың 

%-қ 

Дәстүрлі жүйе 

ECTS 

 

 

бойынша баға сандық 

эквиваленті 

мазмұны  

 

бойынша баға 

бойынша баға 

А 

4,0 95-100 

Өте жақсы А 

А- 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

жақсы 


В 

В 

3,0 80-84 

жақсы 


С 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

қанағаттанарлық 

С 

2,0 


65-69 

қанағаттанарлық С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

қанағаттанарлық 

0-49 

қанағаттанарлықсыз FX, F 

 

7 Курс саясаты: 

- сабақты жібермеу және кешікпеу; 

- машықтандыру және зертханалық сабақтарға дайындалу;  

- кестеге сәйкес есептеу сызба жұмыстарды орындау және тапсыру; 

-  себепті  жіберілген  сабақтар  бойынша  (анықтама  мен  оқытушының  рұқсаты 

болған жағдайда) зертханалық жұмыстарды орындау

- үйде және кітапханаларда өздігінен дайындалу. 

8. Академиялық этика нормалары: 

- ұқыптылық; 

- тәрбиелілік; 

- қайырымдылық; 

- турашылдық; 

- жауаптылық; 

- аудиторияда жұмыс жасалғанда телефон өшірілуі керек. 

 

Қайшылық  туған  жағдайлар  оқу  тобында  оқытушымен  немесе эдвайзермен,  күрделі  жағдайда  деканат  қызметкерлерімен  ашық  талқылану 

қажет.  


Әдебиеттер  тізімі 

 

1. Трофимова Т.И. Физика курсы. -М. : «Академия», 2006. 2.  Иродов  И.Е.,  Механика  негізгі  заңдар:  оқулық  /  И.Е.  Иродов;  ҚР 

БжҒМ.- Алматы, 2012.- 276б.  

3. Иродов И.Е., Электромагнетизм. Негізгі заңдар: оқулық / И.Е. Иродов.- 

Алматы, 2013.- 332б.- (ҚР ЖОО қауымдастығы) 

4.

 

Иродов  И.Е.,  Кванттық  физика.Негізгі  заңдар:  оқулық  /  И.Е.  Иродов; ҚР БжҒМ.- Алматы, 2012.- 216б.  

5.  Волькенштейн  В.С.  Жалпы  физика  курсының  есептер  жинағы.  – 

Алматы.: Нур - Принт, 2012.- 450б. 


 

 

6.Чертов  А.Г.  Задачник  по  физике:  учебное  пособие  -  М.  :  Физматлит, 2009. – 640 с. 

7. Ілгерілемелі және айналмалы қозғалыс механикасы. Оқытудың барлық 

бөлімінің  және барлық мамандық студенттері үшін зертханалық жұмыстарды 

орындауға арналған өдістемелік нұсқау. - Алматы: АЭЖБИ,2006 

8.Статистикалық  физика    және  термодинамика.  Оқытудың  барлық 

бөлімінің  және барлық мамандық студенттері үшін зертханалық жұмыстарды 

орындауға арналған өдістемелік нұсқау. - Алматы: АЭЖБИ, 2007 

9.  Электр  және  магнетизм.  Оқытудың  барлық  бөлімінің    және  барлық 

мамандық  студенттері  үшін  зертханалық  жұмыстарды  орындауға  арналған 

өдістемелік нұсқау. - Алматы: АИЭС, 2008 

10. Кенжебекова А.И., Сыздықова Р.Н., Қызғарина М. Физика 2.Дәрістер 

жинағы.-Алматы,АЭЖБУ, 2012 

11.  Трофимова  Т.И.  Физика  курсы  бойынша  шешулері    қоса  берілген 

есептер жинағы.-М.: «Жоғ. мектеп», 2010 

 

1

2.  Толқындық  оптика.  Оқытудың  барлық  бөлімінің    және  барлық мамандық  студенттері  үшін  зертханалық  жұмыстарды  орындауға  арналған 

әдістемелік нұсқау. - Алматы: АИЭС, 2008 

13.  Байпақбаев  Т.С.,  Майлина  Х.Қ.  Жалпы  физика  курсының  есептер 

жинағы  (Механика.  Молекулалық    физика  және    термодинамика)  –Алматы: 

АЭЖБИ,  2003. 

14.  Байпақбаев  Т.  С.,  Манабаев  Х.Х.  Жалпы  физика  курсының  есептер 

жинағы  (Электростатика.  Тұрақты  ток.  Магнетизм.).-  Алматы:  АЭЖБИ,  2003. 

 

15.  Байпақбаев Т.С., Қарсыбаев М.Ш..  Жалпы  физика  курсының  есептер жинағы  (Тербелістер    мен    толқындар.Кванттық    механика.  Атомдық    және  

ядролық  физика) –Алматы: АЭЖБИ,  2002.  

 
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал