Курсы бағдарламасының ж и н а ғ Ыжүктеу 27.29 Kb.

бет8/23
Дата14.09.2017
өлшемі27.29 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   23

Топтық жҧмыс.  
Мақалшылар 
жарысы. 
1
 
топ. Білімдің 
жҥзі жарқын. 
2
 
топ. Мақалды 
аяқтау. 
3
 
топ. 
Сӛздердің орнын 
ауыстырып, мақал 
шығару. 
 
 
Р-Р-Р-Р-Р 
 
 
 
 
 
 
С-С-С-С-С 
 
 
 
 
Ж-Ж-Ж-Ж 
 
 
 
 
 
Ауқау - 
ауқау 
 
Мӛ-мӛ-мӛ-
мӛ 
 
 
 
 
 
Топпен 
жҧмыс 
жасап, 
талқылайды. 
 
Топтық 
жҧмыс- 
тың 
тапсырма-
лары 
Қорытынды  -
 
Қолдың  қозғалысы 
арқылы 
«мә», 
«ауқау» 
дыбыс-
тарды 
ажырату, 
таңбамен белгілеу. 
-
 
Мақалды 
жатқа 
жазу.  Мағынасын 
ашу. 
Сӛздерді 
буынға бӛле-
ді, дыбыстар-
ды ажырата-
ды, бӛлінуін 
тҥсіндіру. 
3 топ жатқа  
мақал жазып, 
мағынасын 
ашады. 
Екі жҧлдыз, 
бір ҧсыныс. 
 

 
88 
 
 
Пәні 
Кӛркем жазу 
Сынып   4 
 Кҥні    
Тақырыбы:  «Даналардан шыққан сӛз» сӛз ӛнер жарысы 
Мақсаты 
Тілге деген ынталарын жандандыру, сӛйлеу мәдениетін 
жандандыру, достыққа, бірлікке тәрбиелеу. 
Кҥтілетін 
нәтиже 
 * топпен жҧмыс жасайды, тапсырмаларды орындай алады; 
*  шығармашылықпен жҧмыс жасауға ҧмтылады; 
* Мақалдар жаттайды, мағынасын тҥсіндіреді. 
Сабақ 
кезеңдері 
Мҧғалім әрекеті 
Оқушы 
әрекеті 
бағалау 
ресурстар 
Кіріспе  
Ой қозғау. 
«Тіл қаруы-сӛз, сӛз 
қаруы – ой. Ақылды 
ой, алғыр сӛз – 
адамның ең 
жоғарғы қасиеті» 
Ғ.Мҧстафин. 
Нақыл сӛзді 
оқып, 
мағынасын 
ашады. 
 
 
Негізгі 
бӛлім 
1топ. Сӛз 
2топ. Ой 
3топ. Ақыл 
Тапсырмалар: 
I.
 
«Жҥзден жҥйрік» 
Әр топқа он сурет 
беріледі, мақалдар 
қҧрастыру.  
II.
 
«Озық сәт» 
Бірнеше сӛз 
беріледі, жасырын 
сӛзді ашып, 
сӛздердің ішінен 
сыңарын табу. 
III.
 
«Ҧшқыр ой» 
Бірнеше сҧрақтар 
беріледі, сол 
сҧрақтарға 
мақалмен тез 
жауап беру керек. 
-Бақытты қайдан 
іздейсің? (Бақыт 
кілті білімде) 
-Қойды не ҥшін 
ӛсіреміз? (Мал 
ӛсірсең қой ӛсір, 
ӛнімі оның кӛл 
кӛсір) 
-Автобуста бір бала 
ҥлкен  кісіге орын 
Оқушыларды 
топқа бӛлу. 
 
 
Топ 
мҥшелері 
тапсырманы 
орындайды. 
 
 
 
 
Топтық 
бағалау, 
шапалақтау, 
от шашу, 
бас бармақ, 
екі жҧлдыз 
бір ҧсыныс, 
 
 
 
 
Тапсырмалар 
жазылған 
слайд 

 
89 
 
бермеді. Ол қандай 
бала? (әдепті бала 
арлы бала, әдепсіз 
бала сорлы бала) 
-Қауіпсіздік 
ережелері не ҥшін 
керек? (Сақтықта 
қорлық жоқ) 
-Дастарқанға нанды 
не ҥшін бірінші 
қоямыз? (Ас атасы  
нан) 
IV. «Ойлан, тап». 
Тақтада  жиырма 
ҧяшық беріледі. Әр 
топ бес ҧяшықтан 
таңдайды. Әр 
ҧяшықта 
тапсырмалар бар. 
Ашықхаттан әріп 
суырып, берілген 
тапсырмаларға сол 
әріптен басталатын 
сӛздермен жауап 
беру тапсырылады.  
V.Шығармашылық 
сәт. Бірыңғай бірдей  
әріптен сӛйлем 
қҧрау. 
Қққққ 
Қойшыбаев Қанат 
қораға қойлардың 
қошақандарын 
қамады. 
Жжжжж 
Жасҧлан жазда 
Жайық жағасынан 
жидек жинады. 
Қорытынды   Ана сҥті бой ӛсірсе, 
ана тілі ой ӛсіреді. 
Олай болса, ата 
ӛсиетіне қҧлақ 
асып, ананың тілі 
арқылы бабалар 
аманатына  адал 
болайық. Ӛз ана 
тілімізді 
қҧрметтейік. 
 
 
 

 
90 
 
 
Пәні 
Кӛркем жазу 
Сынып   4 
 Кҥні    
Тақырыбы  Кӛру диктанты 
Мақсаты 
  Балалардың есте сақтау қабілетін дамыту,ӛз ойын жеткізе 
білуге сауатты жазуға, мҧхият тыңдап, ҧқыпты жазуға 
дағдыландыру; Оқушылардың туған жер тарихына деген 
патриоттық сезімін ояту, адамгершілікке баулу,  халық 
даналығы, сӛз ӛнеріне деген қызығушылығын арттыру; Ой 
еркіндігіне,ізденімпаздыққа баулу, сӛйлеу мәдениетін жетілдіру
ӛз бетімен әрекеттенуге дағдыландыру. 
 
Кҥтілетін 
нәтиже 
* Диктанттың трлерін ажырата алады,; 
* Ӛз ойларынын ашық, дәлелдеп айтуға тырысады; 
* Қоршаған ортамен байланыс жасайды; 
Сабақ 
кезең 
дері 
Мҧғалім әрекеті 
Оқушы 
әрекеті 
бағалау 
Ресурс 
тар 
Кіріспе  
Психологиялық 
дайындық. 
Қуанамын мен де,  
Қуанасың сен де, 
Қуанайық 
достарым, 
Арайлап атқан 
кҥнге. 
Хормен айтады   
 
Тҧсау 
кесер  
Кӛру диктанты ӛте 
пайдалы, 
диктантқа 
ҥйрететін 
жҧмыстардың 
ішіндегі ең 
бастысы больш 
есептеледі. Бҧл 
диктант тҥрі 
оқушылардың 
кӛру, есту, есте 
сақтау, затты тану 
сияқты 
қабілеттерін 
дамыту 
мақсатында 
жҥргізіледі. Кӛру 
диктанты ҥшін 
әріп, буын, жеке 
сӛздер, сондай-ақ 
жазылуы қиын 
сӛздер мен сӛз 
Оқушылар 
тыңдайды, 
сҧрақ қояды. 
 
Интерак- 
тивті 
тақта 

 
91 
 
тіркестері және 
шағын мәтіндер, 
жҧмбақтар, 
мақалдар, жаттауға 
берілген ӛлеңдерді 
алуға болады. 
Негізгі 
бӛлім 
 Кӛру диктанты. 
             1.Ертіс 
ӛзенінің ҧзындығы 
тӛрт мың ҥш жҥз 
отыз бір 
шақырым.Соның 
ҥштен біріне 
жуығы біздің 
республикамыз 
арқылы ӛтеді. 
             2.Алтау ала 
болса,ауыздағы 
кетеді,тӛртеу тҥгел 
болса,тӛбедегі 
келеді. 
             3.Вокзал 
басында жҥздеген 
адам поезды асыға 
кҥтуде. 
4.
 
Жыл сайын 
баспадан 
жҥз 
мыңдаған 
оқулық пен 
оқу қҧралы 
шығады.  
Кӛру 
диктантын 
жазады, 
мҧғалім 
тексереді. 
СБ 
Тақта, 
сӛздер 
Алтын Ордам –
Астанам 
Мҧндай ордам 
болғанына 
мақтанам! 
Әсемдігін  кӛрген 
сайын шаттанам, 
Сарыарқаның 
тӛсіндегі Астанам 

Маңдайма Алла 
берген бақ маған. 
Ӛзің жайлы келер 
ҧрпақ айтады ән
Қарыштаудың 
жҥрегіне айналған, 
Оқушылар 
ӛлеңді 
талқылайды. 
 
 
 
 
 
 
 
Шығарма 
жазады 
 
Астана 
суреттері 

 
92 
 
Гҥл Астанам- 
ынтымақты бай 
қалам! 
Тапсырма: 
«Астана арман 
қала» тақырыбы-
на шығарма жаз. 
Қоры 
тынды  
Шығармашылық 
жҧмыс. 
Жаңбыр. 
Тӛгіп- тӛгіп жау, 
жаңбыр 
Қҧрғақ шӛлдер кӛп 
болсын. 
Бақша жеміс тез 
ӛсіп, 
Азық тҥлік мол 
болсын! 
Кҥллі әлемнің ақ 
ниет, 
Адамдары кӛп 
болсын. 
 
Кӛру диктанты 
   Кӛк шатыр 
Шатырым бар 
қолымда 
Жаңбыр маған тҥк 
емес. 
Мейлі қҧйып тҧрса 
да 
Одан қорқар мен 
емес. 
Аяғымда етігім, 
Тӛбемде кӛк 
шатырым, 
Ішіменен 
жаңбырдың, 
Жҥріп келем 
ақырын. 
Сағындық Тәнеке. 
Ӛлеңді сӛзбен 
әңгімелейді. 
 
 
 
 
 
 
 
Оқушылар 
ҥйден ӛлеңдегі 
н дыбысының 
астын бір, ң 
дыбысының 
астын екі рет 
сызу. 
Жҧлдызша 
мен бағалау 
 
 
Пәні 
Кӛркем жазу 
Сынып   4 
 Кҥні    
Тақырыбы:  Бас әріппен жазылатын сӛздер 
Мақсаты 
Кісінің аты-жӛні, жер, су аттары бас әріппен  басталып 
жазылатынын  меңгерту.  Сауатты жазу дағдыларын 
қалыптастыру; ойлау дағдыларын, ӛз ой пікірін толық 

 
93 
 
айту  мҥмкіндігін, мәнерлеп оқу дағдыларын  дамыту. 
Кҥтілетін 
нәтиже 
* Бас әріппен жазылатын сӛздерді ажырата алады. 
* Оқушылардың ойы жинақталады. Ӛткен сабақтарда алған 
білімдері еске тҥседі. 
*  Шығармашылықпен жҧмыстанады. 
Сабақ 
кезеңдері 
Мҧғалім әрекеті 
Оқушы 
әрекеті 
бағалау 
ресурстар 
Кіріспе  
Миға шабуыл. 
Сырдария 
Білем сені, сҥйем 
сені 
Сырдың суы – 
қарт анам! 
Сенсің мені 
әлдилеген, 
Туған сенен мен – 
балаң. 
Жазса Тарас 
Днепрді, 
Жазса Пушкин 
Еділді, 
Неге маған 
жырламасқа, 
Сырда туған 
елімді. (Ә. 
Тәжібаев.) 
Қандай сӛздер бас 
әріппен жазылған? 
 
 
 
 
 
 
Оқушыларды
ң жауаптары, 
тапқан 
сӛздерді  
дәптерге 
кӛркемдеп  
жазу. 
 
 
 
 
 
 
Слайд, дәптер 
Негізгі 
бӛлім 
Бас әріппен 
жазылған сӛздерді 
тақтаға алдын ала 
жҥйесіз қыстырып 
қоямын. Осы 
сӛздердің ішінен 
кісінің аты- жӛнін 
бірінші жолға, жер-
су атауын екінші 
жолға, ҥй 
жануарлары мен 
хайуанаттарының 
аттарын ҥшінші 
жолға орналастыру 
тапсырылады. 
Орналған 
тапсырма 
бойынша топқа 
бӛлемін. 
1-топ: Кісінің 
аты-жӛні. 
2-топ: Жер-су 
атауы. 
3-топ: Үй 
жануарлары 
мен 
хайуанаттар
ының аттары 
Топтық 
жҧмыс 
орындайды. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жетонмен 
бағалау 
Сӛздер, 
суреттер, 
жетондар, 

 
94 
 
 Топтық жҧмыс. 
Барлық топқа бір 
тапсырма. 
Алдарыңда тҧрған 
бетке ана, әке, 
бала туралы 
мақал- мәтел жазу. 
Қай топ қанша 
мақал жазса, 
сонша жетон 
алады. 1 мин 
Қоорытын 
ды  
Аралайық әлемді,  
Берем дерек, 
дәлелді.  
Табындаршы 
ӛздерің  
Жҧмбақтадым қай 
елді?  
   
Айтындаршы ал 
енді,  
Тундрасы бар 
елді.      (Ресей)  
   
Мҧнараны ең 
алып,  
Алған қайсы ел 
салып. 
(Франция) 
  
Базары кӛп, тола 
адам,  
Ала тақия,  
Ала шапан. 
(Ӛзбекстан)  
Айтыңдаршы, ал 
енді,  
Шай мен пілді бар 
елді.   (Ҥнді) 
Жҧмбақтағы ел 
атауларын тауып, 
сабақты 
қорытындылау. 
(ел атауларының 
бас әріппен 
жазылатынын 
айту).  
Оқушылар 
жҧмбақ 
шешеді, 
ӛздеріде 
қосады
Жетонмен 
бағалау 
Елдердің 
суреттері 
кӛрсетіледі 
 

 
95 
 
 
Пәні 
Кӛркем жазу 
Сынып   4 
 Кҥні    
Тақырыбы: 
«Қай буынды жоғалттым?» Буындардан сӛз қҧрап жазу 
Мақсаты 
Буын жайлы білімдерін кеңейту. Сыпайы сӛздерді ҥйрету, 
ҥлкендермен сәлемдесу тҥрлерін ҥйрету. Тіл байлығын, сӛздік 
қорын дамыту, таным белсенділігін арттыру, сауатты  кӛркем 
жазуын қалыптастыра тҥсу, әдеп әліппесін бойына дарыту.
 
Кҥтілетін 
нәтиже 
* Буын туралы тҥсініктері кеғейеді. 
* Оқушылардың ойы жинақталады. Ӛткен сабақтарда алған 
білімдері еске тҥседі. 
* Әріптен сӛз, буыннан сӛз қҧрай алады. 
Сабақ 
кезеңдері 
Мҧғалім әрекеті  Оқушы әрекеті 
бағалау 
ресурстар 
Кіріспе  
Кел,  балалар, 
кҥлейік 
Кҥлкіменен 
тҥлейік 
Кҥлкімізді кҥн 
қылып, 
Гҥл ӛссін деп 
тілейік. 
Шаттық 
шеңбері 
 
 
Негізгі бӛлім  1. Қайталау – оқу 
анасы.  
2. Кітап- досың , 
ақылшың.  
3. Білімді мыңды 
жығар.  
4. Кім тапқыр? 
Ойыны.  
5. Біліміңді байқап 
кӛр.  
1. Қайталау - оқу 
анасы.  
(оқушылардың 
бҧрыннан білетін 
білімдерін еске 
тҥсіру арқылы 
буын тақырыбынан 
ӛткенді қайталау.)  
а)Бірін –бірі 
тексеру.(сҧрақ-
жауап) Буын.  
1.Буын дегеніміз 
не?  
2.Балалық-деген 
сӛзде неше буын 
бар.  
Сҧрақтарға 
жауап  береді. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дәптерлеріне 
сӛйлемді 
кӛркем жазып, 
буынға 
бӛлінеді.  
 
 
 
Оқушылар 
буынның тҥрін 
біледі, 
толықтырып 
отырады. 
 
Жҧптық 
бағалау,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жҧптық 
бағалау 
 
 
Слайд, 
бӛлім 
аттары, 
буындар, 
дәптер 

 
96 
 
3.О-қу-шы-лар са-
бақ-қа кел-ді. 
Деген сӛйлемді 
буынға бӛл.  
4.Дыбыс нешеге 
бӛлінеді.  
5.Дауысты 
дыбыстардың жігін 
ата.  
6.Жуан сӛз айт.  
Буын жеке 
дауыстыдан және 
дауысты мен 
дауыссыз 
дыбыстардың 
тіркесінен 
жасалатын 
болғандықтан 
,оның қҧрамы 
ҥнемі бір қалыпты 
болмайды. Қазақ 
тілінде буынның 
ҥш тҥрі бар.  
Буын  
1. Ашық буын. 
2.Тҧйық буын. 
3.Бітеу буын.  
Қа-ла, да-ла, ҧл,ҧн, 
ант. дос-тық, жаз,  
Ата, ша-ға-ла. кҥз-
дік, мал.  
ә) Сӛздерден 
сӛйлем қҧрастыру.  
Сӛздік қорды 
қҧрайтын тҥбір 
сӛздердің кӛбі 
тҧйық және бітеу 
буынды болып 
келеді.  
2. Кітап – досың, 
ақылшың.  
Ашық, тҧйық, 
бітеу буындарға 
бӛліп жазу.  
 
Кҥй қҧдіреті.  
Топтастыру.  
ақын ----Әбунасыр 
Ел, жер, кӛл, 
қҧс, жоқ, ер, 
бала, дана, ата, 
мал. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Ӛздерің 
болашақта 
қандай маман 
болуды 
қалайсыңдар?  
• Пікірлеріңді 
айтыңдар.  
 
 
 
 
Жетонмен 
 
 
 
 
Екі 
жҧлдыз, 
бір тілек 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ӛзін- ӛзі 
бағалау 

 
97 
 
Әл Фараби-------
ойшыл  
математик ҧлы 
ғалым философ 
сазгер  
музыка зерттеушісі  
 
3. Білімді мыңды 
жығар.  
а.б +а.б +а.б. (ша-
ға-ла, са-на-ма, қа-
ла-ға.)  
б.б +б.б +б.б. (дос-
тар-дың, мек-теп-
тер.)  
б.б +б.б. (қыз-дар, 
тас-тар.)  
а.б + а.б. (ба-ла, 
ша-на.)  
т.б +б.б. (ҧл-дар, 
ат-тар.)  
4.Кім тапқыр? 
1.ата. 1.Тҧйық 
буынды 
сӛз.(ӛрт,ҧл,ат.)  
2.ат. 2.Ашық 
буынды сӛз.  
3.бала. (ата,бала, 
қала.)  
4.тал. 3.Бітеу 
буынды сӛз.  
5.қант. (тал, қант.)  
6.ӛрт.  
7.ҧл.  
8.қала.  
5.Біліміңді байқап 
кӛр.  
а) Сӛздердің орнын 
тап.  
Ашық буын. 
Тҧйық буын. Бітеу 
буын.  
Қорытынды   1.Тестік 
тапсырмалар  
1.Ашық буынды 
сӛзді тап.  
а) аз. ә) қаз. б) бӛле  
2.Бітеу буынды 
(оқушылар 
жауап кілті 
арқылы ӛздерін 
бағалайды.)  
 
Ӛзін ӛзі 
бағалау 
Тест 
парақтары 

 
98 
 
сӛзді тап.  
а)оқушы  ә) 
дауысты  б) мектеп 
3. Бірыңғай ашық 
буынды сӛзді тап.  
а) тамаша. ә) 
еркіндік б) 
басылым.  
4.Тҧйық буынды 
сӛзді тап.  
а) анар. ә)ант. б) 
қант.  
5. Буынның неше 
тҥрі бар.  
а) екі ә) тӛрт. б) ҥш  
6. Буын тҥрін 
кӛрсет.  
А) қысаң. ә)бітеу 
б)езулік.  
2. Сабақты қорыту 
кезеңі.  
Не ӛттік? Не 
білдік? 
 
 
Пәні 
Кӛркем жазу 
Сынып   4 
 
Кҥні    
Тақырыбы  Самал жел тапсырмалары 
Мақсаты 
Ӛтілген  материалдардан тапсырмалар жинақтау, оқушылардың 
есте сақтау қабілетін дамыту, шығармашылық қабілетін дамыту, 
шыңдау.
 
Кҥтілетін 
нәтиже 
* Барлық тапсырмаларды орындай алады. 
* Оқушылардың ойы жинақталады. Ӛткен сабақтарда алған 
білімдері еске тҥседі. 
* Шығармашылықпен жҧмыстанады. 
Сабақ 
кезеңдері 
Мҧғалім әрекеті 
Оқушы 
әрекеті 
бағалау  ресурстар 
Кіріспе  
а)Зейін қойсаң-
ҧғарсың,  
Іздесең-табарсың,  
Талаптансаң-жетерсің.  
б)оқушылардың 
психологиялық 
тҧрғыда сабаққа 
дайындау мақсатында 
тренинг ӛткізу.  
оқушылар қол 
ҧстасып тҧрып,  
бір-біріне 
сәттілік, жақсы 
тілектер тілейді 
 
 
 Негізгі 
1.Берілген сӛздерден 
Дәптерге 
СБ 
Дәптер, 

 
99 
 
бӛлім 
сӛйлем қҧрап, тыныс 
белгісін қойып жаз: 
1.Жҥзіп ,жҥр, кӛлде, 
аққулар. 
2. Тамаша, Астанам, 
неткен 
3. Қалай, болады, 
сақтануға, тҧмаудан 
2.Сӛздерге у әрпін 
қосып жаз: 
Тоқы-тоқу,  толқы-  
жылы-  
Тасы- оқы- ҧлы- 
3.Дҧрыс жазылған 
сӛзді тап: 
А) пйаз 
ә) қойан 
б) шаян 
4.Бес сӛзі бар сӛйлемді 
тап: 
А) Бҥгін демалыс. 
ә) Қайрат шахмат 
ойнауды білмейді. 
Б) Мәлік Қайратқа 
шахмат ойнауды 
ҥйретті. 
5.ҚАҢБАҚ; ЕЛІК, 
ҚОҢЫЗ, ӚРМЕКШІ 
сӛздерін буынға бӛліп 
жаз. 
6.Сӛздерді оқы. Оларға 
қойылатын сҧрақты 
тҧсына жаз: 
ДӘПТЕР…....................
.... 
ТОРҒАЙ…....................
.... 
БӚБЕК….......................
.... 
ӘНШІ….........................
... 
САНДЫҚ…..................
........ 
АҚЫН 
…............................ 
7.Берілген цифрларды 
сӛзбен жаз: 
7 …................ 15 
тапсырма 
орындайды. 
тапсыр -
малар 

 
100 
 
…........................... 
10 …............. 24 
…....................................
...... 
8.Берілген сӛздерден 
сӛйлем қҧрап жаз: 
Ҧшақ, сағат , шар, 
ҥйрек. 
9.й, у, ң әріптерінен  
тасымалданбайтын 
сӛздерді  теріп жаз, 
сӛздердің 
тасымалданбау себебін 
тҥсіндір. 
Аңыз, ақын, баспахана, 
дәрігер, таразы, 
ғарышкер, әңгіме, 
айтыскер 
10. Жатқа жаз 
Білім - алтын қазына, 
Білім - шалқар 
даналық 
Білімменен жасалар, 
Ӛмірде бар жақсылық. 
Қорытын 
ды  
Тапсырмаларды 
тексеру. 
Жҧлдызшалар 
санау, әр 
оқушы ӛз 
бағасын қояды. 
Жҧлдыз
шамен 
бағалау, 
ӛзін ӛзі 
бағалау. 
 
 
Пәні 
Кӛркем жазу 
Сынып   4 
 Кҥні    
Тақырыбы:  Орыс тілінен енген әріптерді жазу: Ю,Я, Ь,Ъ 
Мақсаты 
Я, Ю әріптері жазылуын еске тҥсіру. Й+у дыбыстарының 
орнына «Ю» й+а дыбыстарының орнына «Я» әрпі 
жазылатынын оқушылардың есіне тҥсіру, қайталау; 
Оқушыларды сауатты жазуға дағдыландыру; Кездескен жаңа 
сӛздердің мағынасын тҥсініп, дҧрыс қолдана білуді ҥйрету.
 
Кҥтілетін 
нәтиже 

 
Әріп,  таңбаларды  ажыратып,  сӛздің  ішінде  қолдана 
алады: 

 
Орыс тілінен енген сӛздерің мағынасын тҥсінеді; 

 
Сауатты жазуға ҥйренеді;
 
Сабақ 
кезеңдері 
Мҧғалім әрекеті 
Оқушы 
әрекеті 
бағалау 
ресурстар 
Кіріспе  
а)Зейін қойсаң-
ҧғарсың,  
Іздесең-табарсың,  
Талаптансаң-
Оқушылар қол 
ҧстасып 
тҧрып,бір-
біріне сәттілік, 
 
 

 
101 
 
жетерсің.  
б)оқушылардың 
психологиялық 
тҧрғыда сабаққа 
дайындау 
мақсатында 
тренинг ӛткізу.  
жақсы 
тілектер  айту 
Негізгі 
бӛлім  
Кӛркем жазу.  
Дәптерімізді 
ашайық  
Қолға қалам 
алайық  
Тҥп-тҥзу боп 
отырып,  
Кӛркем етіп 
жазайық  
ю әрпі мынадай 
орындарда 
жазылады: 
а) сӛз 
қҧрамындағы 
дауысты дыбыстан 
кейін қосынды 
й+ҧ+у, й+ҥ+у 
дыбыстарының 
орнына 
қолданылады. 
Мысалы: аю, ою, 
үюлі, кею, кӛркею
ә) орыс тілінен 
енген сӛздерде сӛз 
басында және 
дауыссыз 
дыбыстан кейін де 
жазылады. 
Мысалы: бюджет, 
полюс, люкс, 
адьютант 
 
я әрпі мынадай 
сӛздерде 
жазылады: 
а) сӛз басында 
және дауысты 
дыбыстардан кейін 
қосынды й+а 
дыбыстарының 
Дәптермен 
жҧмыс 
жасайды. 
 
 
 
 
 
Ю, я әріптерін 
айтылуын, 
жазылуын 
еске тҥсіреді. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жағдаяттарды 
шешу.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
шапалақтау, 
от шашу, 
бас бармақ, 
екі жҧлдыз 
бір ҧсыныс, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
шапалақтау, 
от шашу, 
бас бармақ, 
екі жҧлдыз 
бір ҧсыныс, 
 
 
 
 
 
 
 

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   23


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал