Курсы бағдарламасының ж и н а ғ Ыжүктеу 27.29 Kb.

бет7/23
Дата14.09.2017
өлшемі27.29 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   23

 
 
 
 
Пәні 
Кӛркем жазу 
Сынып   4  
Кҥні    
Тақырыбы: Реліс жазу.  З,Ж,И,Й әріптерін жазу әріптері 
Мақсаты  и, й, ж, з әріптерінің жазылуы туралы алған білімін еске 
тҥсіру, қайталау;  
и  дауысты дыбыстарының кейде жуан, кейде жіңішке 
айтылуының себептерін анықтау;  Оқушылардың 
сауаттылығын, сӛйлеу мәнерін дамыту;  Оқушыларды 
адамгершілікке, әділдікке, бірін - бірі әділ бағалай білуге 
тәрбиелеу. 
Кҥтілетін 
нәтиже 

 
ережемен жҧмыс жасау дағдылары қалыптасады; 

 
әңгіме қҧрастырып және жҥйелі сӛйлеуге ҥйренеді. 

 
Сӛздік қоры молаяды. 
Сабақ 
кезеңдері 
Мҧғалім әрекеті 
Оқушы 
әрекеті 
Баға 
лау 
Ресурс 
тар 
Кіріспе  
Психологиялық дайындық: 
Әдепті елдің баласы 
алдымен сәлем береді. 
Кҥндей жадырап, 
Айдай арайлап, 
Жҧлдыздай жарқырап, 
Судай мӛлдір таза кӛңілмен 
Бҥгінгі сабағымызды 
бастайық. 
 
Оқушылар топқа бӛлініп 
отырады. 
Кеспе әріптер ҥстелдің 
ҥстіне теріс қаратылып 
жайылып қойылады. 
 
И, Й, Ж, З әріптерін бас 
әрпі мен кіші әріптерді 
кӛркем жазып алады. 
Әр оқушы бір 
әріптен алып 
ӛзіне тиісті 
орынға барып 
отырады. 
Оқушылар 
дыбыстардың 
тҥрлеріне 
қарай бӛлініп 
отырады. 
Тақырып 
тар бойынша 
ӛткен 
материал 
дар қайталана 
ды 
 
Интер
актив
ті  
тақта 
Негізгі 
бӛлім 
1-топ. И және й әріптері 
бар сӛздер. 
Бағандарды салыстырып, 
айырмашылықтарын табу: 
киін - кейін ---------------- 
қима - қайық 
тиме - тҥйме -------------- 
сиыр - сойыл 
Егер 
оқушылар 
толық 
қорытынды 
жасай алмаса, 
мҧғалім 
жетекші 
сҧрақтар 
Топ 
басш
ысы 
баға 
лап 
отыра 
ды, 
Оқу 
лық, 
дәп 
тер, 
пос 
тер, 
мар 
кер, 

 
75 
 
биле - бейне --------------- 
жина - жайна 
Оқушылар мынадай 
қорытынды жасауы тиіс. Й 
әрпі - дауыссыз, ол тек 
дауысты дыбыстан кейін 
жазылады. И, й 
дыбыстарының жуан не 
жіңішке айтылуы сӛз 
ішіндегі дауысты 
дыбыстардың жуан не 
жіңішке айтылуына 
байланысты. И - буын 
қҧрайды, й - буын 
қҧрамайды.  
2-топ. Й әрпі дауысты 
дыбыстан кейін жазылады 
дейді, дегенмен й әрпінен 
басталып жазылатын 
сӛздер бар ма? Йод, йогурт, 
Йемен сӛздерін мысалға 
келтіріп, олардың шет 
тілдерінен енгенін 
тҥсіндіріп кетуге болады. 
И мен й дыбысының 
ерекшелігін тҥсіну ҥшін 
келесі тапсырманы 
орындап, қорытынды 
шығарады. 
Жазылуы ----- Айтылуы 
Биыл ---------- быйыл 
Киім ----------... 
Оқиды --------... 
Жиын ---------... 
3топ. 1. Кҥндіз бәрі 
қашады, 
Тҥнде аспанды басады. 
(Жҧлдыз) 
2. Тӛбеден тӛнеді, 
Тамшысын тӛгеді. 
(Жаңбыр) 
3. Ағайынды бәрі. 
Шықса жасыл, 
Тҥссе сары. (Жапырақ) 
қояды. 
 
 
 
 
 
 
 
Оқушылардың 
қорытындысы
: и дыбысы 
ның алдында 
ы мен і 
дыбысы 
айтылады, 
бірақ 
жазылмайды. 
 
 
 
 
 
 
 
Топ жҧмбақ  
жасырады, 
суреттермен 
жҧмыс 
жасайды. 
 
 
 
 
 
Келесі топ 
ауызша 
мәтінмен 
жҧмыс 
жҥргізеді. 
топ 
тың 
тап 
сыр- 
малары 

 
76 
 
 
 
Пәні 
Кӛркем жазу 
Сынып   4 
 Кҥні    
Тақырыбы 
«Сӛзтізбек» шығармашылық диктант
 
Мақсаты 
Алған білімдерін жҥйелеу, тапсырмалар арқылы ой 
тҧжырымдау.
 
Кҥтілетін 
нәтиже 
*  Тапсырманы ҧқыпты орындай алады. 
*  Ӛмірмен байланыстыра алады. 
*  Ӛз бетінше іздене біледі. 
Сабақ 
кезеңдері 
Мҧғалім әрекеті 
Оқушы әрекеті 
Баға 
лау 
Ресурс 
тар 
Кіріспе 
Шаттық шеңбері.  
Оқушылар ӛз 
есімдерінің алғаш-
қы әріптерінен 
басталатын тілек 
айту. 
 
әріптер 
Негізгі 
бӛлім 
Тапсырма. Барлығы 
Ж әрпінен 
басталатын сӛздер 
қҧрау. 
Жазда Жанат және 
Жанар жылғаның 
жағасында 
жарысып жҥгіріп 
жҥргенде, 
Оқушылар да 
ӛздері кез келген 
әріпті алып, ҥш 
сӛйлем қҧрайды. 
Сӛйлемдері 
ойлаған әріптен 
басталуы керек. 
СБ 
Дәптер 
поезд 
суреті 
4. Кҥндіз тіпті ҧшпайды, 
Тҥнде тышқан ҧстайды, 
Кӛзі шамға ҧқсайды. 
(Жапалақ) 
(суреттер) 
4-топ. Ауызша жҧмыс: 
«Ақылды ҧзақ» атты әңгіме 
қҧраймыз. Ол ҥшін тірек 
сӛздерді пайдаланамыз: 
ҧзақ, шӛлдеді, қҧмыра, 
тҧмсығы, су, тас, қҧйылған, 
кӛтерілді. 
Қорытын 
ды 
Бағалау: Ӛзін-ӛзі және 
достарын бағалау парағы 
Оқушы-ның 
аты-жӛні 
Топта сӛйлеп, 
идея айтқанды-
ғын бағала 
Белсенді-лігін 
бағала 
Мҧғалімнің 
бағалауы 
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
 
Топ 
басшылары 
бағалайды 
Жҧп 
тық, 
топ 
тық 
баға 
лау 
бағалау 
парағы 
 

 
77 
 
Жанаттың жанары 
жылтырап, 
жалынып Жанатты 
жҧбатты. Жанаттың 
жҧбанғанына 
Жанардың жаны 
жайланды. Енді 
тағы да жарысып 
кетті. 
 
―Сӛзтізбек ‖  
аялдамасына жол 
тартамыз.  
1.Денсаулықты  
сақтау ҥшін  немен  
шҧғылдану  керек? 
2. Тазалық  сақтау  
туралы  ғылымды  
не дейді?  
3. Гигиенаны  ерте 
кезден  бастаған  
елді  ата?  
4. Адамға  ең 
керекті тағамдар-
дың  бірі.  
5. Адам не  жетіспе-
генде  ӛмір  сҥре  
алмайды? 
6. Денсаулықты 
әлсіретуші жағдай-
лардың  бірі. 
7. Дені  сау  адам-
ның  денсаулығын  
сақтау  туралы қан-
дай  ғылым  бар?  
8. Адам 
денсаулығына  ең 
керекті  не  нәрсе? 
Оқушылар 
сҧраққа жауап 
береді. 
СБ 
аялдама 
Қорытын 
ды. 
Жыл бойғы ӛтілген 
сабақтардан ой 
тҥйіндеу. 
Эссе: 
1. Оң қолдарының 
суреті (жақсы 
әсерлері) 
2. Сол қолдары 
(жазғы демалыста 
толықтырамын) 
СБ 
стикерлер 

 
78 
 
 
Пәні 
Кӛркем жазу 
Сынып   4 
Кҥні    
Тақырыбы 
«Сӛз таптары» жиыны 
Мақсаты 
 Сӛз таптарын еске  тҥсіре отырып, қажеттіліктерін анықтау, 
танымдық тапсырмалар арқылы оқушылардың зейінін  
қалыптастыру. 
 
Кҥтілетін 
нәтиже 
Сӛз таптары туралы ҧғым бере алады, білімдерін 
тиянақтайды, сӛйлем  ішінен сӛз таптарын ажырата білуге 
дағдыланады. 
 
Сабақ 
кезеңдері 
Мҧғалім әрекеті 
Оқушы 
әрекеті 
Баға 
лау 
Ресурс 
тар 
кіріспе 
Шаттық шеңбері.  
«Ойла, тез жауап бер» ойыны. Бір 
біріне  
сҧрақ қою арқылы, топқа бӛлінеді 
1топ. Зат 
есім 
2топ. 
Етістік 
3топ. 
Сын есім 
4 топ Сан 
есім 
 
Шарға 
жазыл 
ған топ 
аттары 
Негізгі 
бӛлім 
 
Әр топ 
постер 
қорғайды 
Топ 
тық 
баға
лау 
Плакат
маркер 
қима 
сурет 
тер 
 
Перфокарталармен жҧмыс 
жҥргіземіз 
Деңгейлік тапсырмалар 
1. Тҥйе–не?                       
Сатпады-не істеді? 
Тоғыз–қанша ?                   
әдемі-қандай? 
Сары-қандай?                   
Тоқыды-не істеді? 
3.
 
Кім? Не?                       
Не істеді?                 
Қандай?          Қанша? 
Бала                ойнады                   
әдемі               бір 
Топтар 
перфокар 
тамен 
жҧмыста
нады 
 
 
Сӛз таптары 
Заттың 
аты 
лақ 
Не

Зат 
есім 
Заттың 
қимылы 
секір
ді 
Не 
істеді? 
етісті
к 
Заттың 
сыны 
Ақ  
Қандай? 
Сын 
есім 
Заттың 
сан 
Бір  
Неше

Сан  есім  

 
79 
 
3.Нан              пісті                       
ыстық                тӛрт 
4.Ҥй              салды                     
ҥлкен                 он 
Шӛп                 ӛсті                        
жасыл                бес 
Қорытын-
ды 
«Алтын балық»  сӛзжҧмбақ 
жіберіпті. Қане, шешіп кӛрейік. 
1. Жерге қазық қақтым, Басына 
айыр тақтым   Сәбіз   
2. Ӛшірді, сҥртті                              
ӛ ш і р г і ш 
Ӛзгені қҧртты 
Ӛзін де қҧртты. 
3. Қойдың тӛлі                                      
қ о з ы  
4. Ірі мал 
5. Ӛзі арық, сӛзі әріп                              
т ҥ й е  
6. Қабат–қабат қптама                       
қ а л а м 
Ақылың болса аттама.             
7. ырыс алды- ...                           
ы н т ы м ақ  
8.Әкенің әкесі                                    
а т а  
9.Ағаш кесетін қҧрал                    
ара 
10.су кӛлігі                                 
қайық 
 
Сӛзжҧм 
бақ 
шешеді 
Топ 
тық 
баға
лау 
Слайд, 
сӛз 
жҧм 
бақ 
 
 
Пәні 
Кӛркем жазу 
Сынып   4   Кҥні    
Тақырыбы: 
Шығарма:«Менің анам»
 
Мақсаты 
Аналары туралы ой қозғау, мейірімділікке, кішіпейілділікке 
тәрбиелеу, ойларын тҧжырымдап, ортаға салу.  
Кҥтілетін 
нәтиже 
А) оқушылар ойларын еркін жеткізе алады. 
Ә) сабақта қызығушылықтары артады. 
Б)білімдері шыңдала тҥседі. 
Сабақ 
кезеңдері 
Мҧғалім әрекеті 
Оқушы 
әрекеті 
бағалау 
ресурстар 
Кіріспе 
Миға шабуыл. 
-Оқушылар, сендер туған 
кҥндеріңді қалай 
тойлайсыңдар? 
-Қандай сыйлық алғанды 
ҧнатасыңдар? 
Оқушылар 
сҧраққа 
жауап 
береді. 
 
 

 
80 
 
-Ӛздерің аналарыңның 
туған кҥніне қандай 
сыйлық бересіңдер? 
-Аналарыңнан қандай 
жылы сӛздер естисіңдер? 
Негізгі бӛлім 
1.
 
Ана сӛзіне 
ассосация 
қҧрастыру. 
2.
 
Ана 
→Әке→Ҧстаз 
ҥштігін 
қҧрастыру. 
3.
 
Диктофоннан 
«Оқушы ҥнін» 
тыңдау.  
Ана шынында да ӛмір 
гҥлі, кҥннің нҧры екен. 
Әрбір Ана сәбиінің дені 
сау болып, жақсы азамат 
болып ӛскенін қалайды. 
Тҥн ҧйқысын тӛрт бӛліп 
оянатын Ананың сенімін 
ақтау қажет. Ол ҥшін біз 
жақсы оқып, ҥлгілі тәрті-
бімізбен, спорттағы, 
ӛнер-дегі 
жетістіктерімізбен кӛзге 
тҥсуіміз керек. Мен 
Анамды сыйлаймын, 
жақсы кӛремін. Ол 
мектепте мҧғалім болып 
істейді. Оның жҧмысы 
ӛте қиын да, қызықты. 
Мектептегі әр баланың 
мінез-қҧлқын танып-
білуге тырысатын анам 
маған қатал тәртіп қояды. 
Біз анам екеуміз әр тҥрлі 
тақырыпта әңгімелесеміз. 
Мен қандай сҧрақтар 
қойсам да анам жауап 
береді. Әсіресе мен 
кішкентай кезімдегі 
қылық-тарымды еске 
тҥсіргенді ҧнатамын. 
Анам мені еркелетіп, 
қҧшағына алып, маң-
дайымнан иіскеп тҧрады. 
Ҧйықтар алдында мен 
одан Абай, Сәкен, 
Ыбырай атала-рымыздың 
Тақырып 
бойынша 
ассосация 
қҧрайды. 
Ҥштік 
қҧрап, 
талқылау. 
 
«Оқушы 
ҥнін» 
тыңдайды. 
Шапалақтап, 
жҧлдызшамен 
Суреттер, 
стикерлер, 
диктофон, 
плакат 

 
81 
 
балалық шақтары жайлы 
сҧрай беремін, ол жауап 
беруден жалықпайды. 
Мен Анамның әрқашанда 
кӛңілді жҥруін тілеймін! 
Қорытынды.  «Менің анам» 
тақырыбына эссе жазу. 
Ӛз 
аналары 
туралы 
эссе 
жазады 
СБ 
 
 
Пәні 
Кӛркем жазу 
Сынып   4 
 Кҥні    
Тақырыбы: 
Сӛздік диктант
 
Мақсаты  Диктанттың тҥрі сӛздік диктантты жаздыру арқылы 
оқушылардың есте сақтау қабілеттерін дамыту, ізденіске, 
тапқырлыққа тәрбиелеу .  
Кҥтілетін 
нәтиже 
* Сӛздік диктанттың жазылуын біледі. 
* Әріптерден сӛз, сӛзден сӛйлем қҧрайды. 
* Шығармашылық тапсырмалар орындай алады. 
Сабақ 
кезеңдері 
Мҧғалім әрекеті 
Оқушы 
әрекеті 
бағалау  ресурс
тар 
Кіріспе  
Оқушылардың зейі-
нін сабаққа аудару. 
Кҥнге қолдарыңды 
созыңдар. Кҥннің 
жо-март сәулелері 
ана-ның нәзік 
алақанын-дай 
аялайды, сипа-
лайды, жылытады. 
Сиқырлы кҥн 
барлық ӛкпе мен 
мҧңды ері-тіп 
жібереді. Жҥрегі-
мізді жылу мен 
маха-ббатқа 
толтырады. 
Кҥн жарығын 
алақанға 
саламын, 
Жҥрегіме 
басып ҧстай 
қаламын. 
Ізгі әрі нәзік, 
жарық, 
мейірімді, 
Болып кетер 
сонда дереу 
жан- жағым. 
 
 
Негізгі 
бӛлім 
Сӛздік диктант. 
Қыркҥйек, немере, 
кҥз, қария, ақылшы, 
мҧғалім, кӛмектес, 
аспан, қуаныш, 
шаңырақ, батыр, 
гимназия, қоңырау, 
таяқ, ӛлке, ауыз, зат, 
Жазба 
жҧмысын 
жазады, 
тапсырмаларды 
орындайды. 
Сӛзбен 
мадақтау 
Диктант
тар 
жинағы 

 
82 
 
табиғат, йод, жарық. 
Тапсырма:  
1.
 
Дауыссыз 
дыбыстардың 
астын сыз. 
2.
 
Тасымалданба
йтын 
сӛздердің 
астын сыз. 
3.
 
 Ӛздерің 
қалаған 
сӛздерді  
қолданып, ҥш 
сӛйлем қҧра. 
Қорытын
ды 
Тҥсінбеген 
сӛздерге сӛздік 
жҧмыс 
ҧйымдастыру. 
 
Сӛздерді буынға 
бӛліп кӛшіріп 
жазыңдар. 
Ауа, дауыс, қаулы, 
уәкіл, сусын, 
ушықтырма, 
жариялау. Балқия, 
сыйлаушы, сиыр, 
қҧйын, майысқақ, 
сҥйір. 
Сӛздікпен 
жҧмыс 
жасайды. 
СБ 
 
 
Пәні 
Кӛркем жазу 
Сынып   4 
 Кҥні    
Тақырыбы: 
Мәтінді есте сақтап, жазу. 
Мақсаты 
Мәтінді есте сақтап диктантты жаздыру арқылы 
оқушылардың есте сақтау қабілеттерін дамыту, 
еңбекқорлыққа, шыдамдылыққа тәрбиелеп, жазуға қолдарын 
жаттықтыру. 
Кҥтілетін 
нәтиже 
* Есте сақтау  диктанттың жазылуын біледі. 
* Әріптерден сӛз, сӛзден сӛйлем қҧрайды. 
* Шығармашылық тапсырмалар орындай алады. 
Сабақ 
кезеңдері 
Мҧғалім әрекеті 
Оқушы 
әрекеті 
бағалау 
ресурстар 
Кіріспе  
Психологиялық 
дайындық.  
Бәріміз бір 
болсақ, 
Бәрін де 
жеңеміз 
 
 

 
83 
 
(қҧшақтарын 
ашады) 
Кҥндей боп 
кҥлімдеп, 
Таудай боп 
ӛсеміз. 
(қолдарын 
жоғары 
кӛтереді, 
қолды 
біріктіреді) 
Тҧсау кесер  «Шатаспай есте 
сақта» 
жаттығуы. 
Әр баланың 
алдына әртҥрлі 
заттар 
бейнеленген 10-
15 карточка 
қойылады (м/ы: 
алма, троллейбус, 
шәйнек, ҧшақ, 
қалам, машина, 
ат, әтеш т.б.) 
Мҧғалім  «Қазір 
мен сендерге 
бірнеше сӛздерді 
атаймын. 
Алдыңдағы 
суреттерге қарап, 
мен айтқан сӛзді 
есте сақтауға 
кӛмектесетін бір 
затты таңдап ал 
да, оны бӛлек 
жерге қой», - 
деген нҧсқау 
береді. Бірінші 
сӛз оқылады. 
Бала алдындағы 
суреттен таңдаған 
соң, екінші сӛз 
және ары қарай 
осылайша 
оқылады. Бала 
психолог айтқан 
сӛзді қайталап, ӛз 
Оқушылар 
тапсырманы 
орындауға 
қатысады. 
«Бас бармақ», 
«екі жҧлдыз, 
бір ҧсыныс», 
«ынталандыру 
сӛздер» 
«Жарайсың!», 
«Ӛте жақсы» 
Интерак- 
тивті 
тақта, 
суреттер,   

 
84 
 
заттарының 
ішінен 
байланыстыратын 
суретті алып, 
есінде сақтауы 
қажет. Мысалы: 
ӛрт, зауыт, сиыр, 
орындық, әке, 
отыру, т.б. 
Негізгі 
бӛлім 
Есте сақтау 
диктанты. 
Пішін, инелік, 
жиек, иін, биік, 
шық, тҥйін, тиын, 
диірмен, мейіз, 
жиын, сыйлық, 
тойым. 
Тапсырма. 
1.Жазылуын есте 
сақта. 
2.Ы, і  әріптерін 
тастамай жазуға 
ҥйрен. 
3.Тиын, тиін 
сӛздерін 
пайдаланып, 
сӛйлем қҧрастыр. 
Оқушылар 
сӛздерді 
оқиды, 
тапсырманы 
орындайды. 
Жҧптық 
бағалау 
Слайдтан 
сӛздер, 
тиін 
суреті 
Қорытын 
ды 
Бақылау 
диктанты. 
Тиін. 
Тиін орманда, 
тоғайда болады. 
Ол бҧтақтан  
бҧтаққа, ағаштан 
ағашқа секіріп 
жҥреді. 
Жыртқыш аңдар-
дан бҧтаққа секі-
ріп жҥріп қорға-
нады. Тиін бҥр, 
саңырауқҧлақ 
және жаңғақпен 
қоректенеді. 
«Сӛздер тізбегі» 
ойыны. 
Оқушылар 
Диктант 
жазады. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оқушылар 
ойынға 
қатысып, 
жеңімпаз 
атанады. 
СБ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Бас бармақ», 
«екі жҧлдыз, 
бір ҧсыныс», 
«ынталандыру 
сӛздер» 
«Жарайсың!», 
«Ӛте жақсы» 
Диктанттар 
жинағы 

 
85 
 
шеңберге 
отырғызылады. 
Бірінші оқушы 
кез-келген бір 
заттың атын атай-
ды. Мысалы: 
«ірімшік». 
Екіншісі алдыңғы 
айтылған сӛзді 
атайды да, ӛзі бір 
сӛз қосып айтады. 
Осылайша жалға-
са береді. Әрбір 
келесі ойыншы 
алдында айтыл-
ған барлық сӛзді 
ретімен атап шы-
ғады да, ӛзінің 
сӛзін қосып оты-
рады. Кім мҥлдем 
шатасады, сол 
ойыншы ойыннан 
шығады. Ал ең 
соңында қалған 
оқушы жеңімпаз 
атанады. 
«Есте сақта және 
тап» жаттығуы. 
3-4 картинада 
берілген сурет-
терді есте сақтап, 
оларды атау 
қажет. Содан соң 
балалар сол бей-
нелерді 10-12 
дана ҧқсас сурет-
тердің арасынан 
табу керек.  Бҧл 
жаттығуды сан-
дар мен әріптер-
ден де жасауға 
болады. Ол ҥшін 
арнайы әріптер 
мен сандар касса-
сын пайдалануға 
болады. 

 
86 
 
 
Пәні 
Кӛркем жазу 
Сынып   4 
 Кҥні    
Тақырыбы: 
Әріптік диктант, мақалды жатқа жазу
 
Мақсаты 
Оқушылардың тілдерін дамыту, ой ӛрісін кеңейту, ойын 
тиянақтап, тҧжырымдап сӛйлеуге жаттықтыру, белсенділігін 
арттыруға дағдыландыру. 
Кҥтілетін 
нәтиже 
*  Әріптерді дыбыстай алады 
* Әріптерден сӛз, сӛзден сӛйлем қҧрайды. 
*  Мақалдар жаттайды, мағынасын тҥсіндіреді. 
Сабақ 
кезеңдері 
Мҧғалім әрекеті 
Оқушы 
әрекеті 
бағалау 
Ресурстар 
Кіріспе  
«Жҥректен- 
жҥрекке» тренинг 
Шаттық 
шеңберінде 
тҧрады, бір -
біріне тілек 
айтады. 
 
 
Негізгі 
бӛлім 
Әріптік диктант. 
Ескендір кҥнде ала 
бҧзауына сҥт 
беріп, кӛк орай 
шӛпке жайып, 
қамқорлық жасап 
жҥрді. Бір кҥні ала 
бҧзау тоғайда 
жҥрген малға 
қосылып кетті.  
Ескендір бҧзауын 
іздеп тоғайға келді. 
Қатты жел соқты.  
-Жел соққанда 
қандай дыбыс 
шығарады? 
-Жел уілдейді. 
-Желдің әсерінен 
ағаштың жапыра-
ғы шулайды. 
Қалай? 
Тоғай ішінен жҥру 
ӛте қиын. Маса 
ызыңдап мазасын 
алады.  
-Маса қандай 
дыбыс шығарады? 
Ескендір қасына 
еріп келе жатқан 
Ақтӛстің 
ырылдаған даусын 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У-У-У-У-У 
 
 
 
 
 
Ш-Ш-Ш-
Ш-Ш 
 
 
 
 
 
З-З-З-З-З- 
 
 
 
Ең әдемі 
жазылған 
әріптерді 
бағалап, 
кӛрме 
ҧйымдастыру 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Топтық 
бағалау 
жҧлдызшамен 
Әріптер 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
87 
 
естіді.  
-Ит қандай дауыс 
шығарады? 
Ескендір 
айналасына 
қарады. Жыланды 
кӛрді. Жылан 
Ақтӛске қарап  
ысылдап тҧр екен. 
Жыланды кӛріп 
қорыққан Ескендір 
ағаш тҥбіне қарай 
шегінеді. Бҧтақтан 
арасын ҧясын 
кӛреді. Ыжылдаған 
дыбыс шығарған 
ара екен. 
Ескендір ала 
бҧзауын шақырды. 
Бҧзауын шақыруға 
кӛмектесейікші. 
Жақын жерден 
мӛңіреген бҧзау-
дың даусы естіле-
ді. Сӛйтіп Ескендір 
бҧзауын ҥйіне 
айдап барады. 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   23


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал