Кср 20 жылдығына арналған республикалық ғы лыми конференцияға қатысты. Олар жоо бітіргеннен кейін факультетке оқытушы болыпжүктеу 354.14 Kb.

бет1/2
Дата27.05.2017
өлшемі354.14 Kb.
  1   2

Тарих  және  құқық  факультеті  -  М.Қозыбаев 

атындағы  СҚМУ-дың  алғашқы  құрылған  фа-

культеттерінің  бірі.  Ол  Петропавл  қаласында 

мұғалімдер  институтында  тарих  және  жараты-

лыстану-жағрапия  факультетін  ашу  туралы  Қа-

зақ КСР ХКК 1937 жылғы 19 наурыздағы қаулы-

сына сәйкес құрылған болатын. Тарих факульте-

тінде марксизм-ленинизм және тарих кафедрасы 

болды. Мұғалімдер институты ашылған жылда-

ры факультеттерде Ленинград, Омбы, Мәскеудің 

ЖОО бітірген түлектер жұмыс істеді.  

1938-1939  оқу  жылының  соңына  қарай  «Та-

рих» мамандығы бойынша сырттай бөлім ашыл-

ды. 1939-1940 оқу жылдары оқытушылар құра-

мы толығып, ғылыми зерттеу жұмысы жандана 

бастады. 1940 жылы тарих кафедрасы Солтүстік 

Қазақстанның  тарихы  туралы  бірнеше  мақала-

лар жариялады, олар қала мектептерінің оқу үд-

ерісінде туған өңіріміздің тарихын оқыту бары-

сында кеңінен қолданылды. 1940 жылы наурыз 

айында бірінші курстың Р. Ақбердин, Ф.Кручер, 

В.  Ерзакович  сияқты  үздік  студенттері  Қазақ 

КСР 20 жылдығына арналған республикалық ғы-

лыми  конференцияға  қатысты.  Олар  ЖОО 

бітіргеннен  кейін  факультетке  оқытушы  болып 

қабылданды. 

1939-1940  оқу  жылының  қорытындысы  бо-

йынша  факультеттегі  сырттай  оқитын  77  сту-

денттің  17-сі  ғана  келесі  курсқа  көшірілді. 

Өйткені  мамандарды  даярлауда  белгіленген  уа-

қытта өндірістен, жұмыстан босату бойынша қи-

ындықтар  болды.    1940  жылы  сырттай  бөлім 

түлектерінің алғашқылары курсты толықтай аяқ-

тап, 27 студент орталау мектептерге тарих пәнін 

оқыту біліктілігі бойынша мұғалім мамандығы-

ның дипломын алды.

Ұлы  Отан  соғысы  жылдары  марксизм-

Образование факультета истории и права, од-

ного из старейших факультетов СКГУ им. М. Ко-

зыбаева, связано с выходом Постановления СНК 

Казахской ССР от 19 марта 1937 года об органи-

зации в г. Петропавловске учительского институ-

та  и  открытием  двух  факультетов  -  ис-

торического и естественно-географического. 

Исторический факультет был представлен дву-

мя кафедрами: марксизма-ленинизма и истории. 

В  первые  годы  существования  учительского 

института на факультете трудились выпускники 

вузов Москвы, Омска, Ленинграда.

К концу 1938-1939 учебного года было откры-

то заочное отделение по специальности «Исто-

рия». 


В  1939-1940  учебном  году  состав  пре-

подавателей  был  значительно  укреплен,  ак-

тивизировались  научные  исследования.  В  1940 

году кафедра истории опубликовала серию ста-

тей об историческом прошлом Северного Казах-

стана,  которые  широко  использовались  в  учеб-

ном процессе школ города при изучении истории 

родного  края.  В  марте  1940  года  студенты-

отличники первого курса приняли участие в рес-

публиканской научной конференции, посвящен-

ной 20-летию Казахской ССР. Это были будущие 

преподаватели, такие как Р. Акбердин, Ф.Кручер, 

В. Ерзакович.

По итогам 1939-1940 учебного года из 77 сту-

дентов-заочников факультета только 17 человек 

были переведены на следующий курс, так как об-

учение специалистов без отрыва от производства 

было связано со значительными трудностями, об-

условленными временем. В 1940 году состоялся 

первый выпуск заочного отделения, квалифика-

цию учителей истории с правом преподавания в 

неполной средней школе получили 27 студентов.

ТАРИХ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ ФАКУЛЬТЕТІ

Факультет истории и права

ТАРИХ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ ФАКУЛЬТЕТІ

Факультет истории и права

1988 жылғы тарих кафедрасы · Кафедра истории 1988 год

180


ленинизм  кафедрасы  тарих  кафедрасымен 

бірікті.  Онда  жоғары  білікті  мамандар  доцент 

И.В.  Игрицкий,  тарих  ғылымдарының  докторы 

М.П. Ким сабақ берді. Әскери уақыттың қиын-

дығына  қарамастан  ұжым  жас  мамандарды  қа-

жетті  деңгейде  даярлап,  оқу-тәрбие  жұмысын 

тиісті дәрежеде ұйымдастыра білді. 

1944 жылы тарих факультеті тарих-әдебиет фа-

культеті деп аталды, 1946 жылы тарих және фило-

логия болып екіге бөлінді. 

1956  жылы  оқу  орнындағы  өзгерістерге 

сәйкес, тарих-филология факультеті деп аталын-

ды.  1955-1977  жылдары  оқу-кеңес  тармағымен 

жұмыс  істеді.  Оның  оқытушылары  факультет-

тегі кафедраның қызметкерлері болды. ОКТ Рес-

публикадағы оқу-тәрбие жұмысын ұйымдасты-

ру бойынша үздіктер қатарына кірді.   Көп жыл-

дар  бойы  факультет  оқытушылары  кешкі  уни-

верситетте марксизм-ленинизм бойынша сабақ-

тар өткізді. Лекторлық шеберлік, білімдарлық, те-

рең  кәсіби  біліммен  ерекшеленген  факультетте 

ғалымдар да болды. Олар:  Қ.Ш. Шәкенов, Ф.А. 

Сим,  Қ.Қ.  Қалиев,  Л.П.  Анисимов,  Р.К. 

Ақбердин,  Ж.К.  Нұрпейісов,  В.С.  Черников, 

Ф.А.. Хомутовский, А.Ф. Шкурко және де т.б. 

Университет  мыңдаған  тыңдаушы,  жоғары 

партиялық-саяси білім беру, партия ұйымдары-

ның  жетекшілерін,  партия  ағарту  жүйесіндегі 

үгіт-насихатшы  ретіндегі  еңбек  ұжымын  даяр-

лап  шығарды.  Факультеттің  оқытушылары  мен 

студенттері «Білім» қоғамын, комсомол, партия 

жұмысын  насихаттайтын  дәрістік  істерге  бел-

сенді түрде қатысты. Облыстық «Знание» қоға-

мының  басқару  төрағасы  тарих  кафедрасының 

меңгерушісі  В.С.  Черников,  КОКП  тарихы  ка-

федрасының меңгерушісі Қ.Қ.Қалиев болды. 

1978 жылы облыстық партия ұйымын доцент 

К.Ш. Шәкенов басқарды, еңбеккерлер арасында 

насихат жұмыстарын белсенді түрде жүргізгені 

үшін «Ерен еңбегі үшін» медальмен марапаттал-

ды. Сол кездерде көптегеген дәріс оқушы ұстаз-

дар Қазақ КСР Жоғары Кеңес Президиумы, «Зна-

ние»  Бүкілкеңестік  қоғам,    Қазақстан  ОККП-

ның  құрмет  грамоталарымен  марапатталды. 

Осындай насихаттау жұмыстарына жоғары курс 

студенттері де тартылды, халықаралық насихат 

жұмысына қатысты «Планета» деген үйірмені ал-

ғаш рет тарих ғылымының кандидаты В.С. Чер-

ников ұйымдастырды.  

1960-1970  жылдары  факультетке  жоғары 

білікті мамандар қажет бола бастады. Бұл мәселе 

тәжірибелі  мектеп  мұғалімдері  Қ.Қ.  Қалиев, 

М.И. Бенюха, И.С. Белетченко, Ж.К. Нұрпейісо-

ва, т.б. жұмысқа шақыру арқылы шешілді. Кейін 

шақырылған  мұғалімдер  Мәскеу,  Ленинград, 

Алматы қалаларында кандидаттық диссертация 

қорғады.  Кейіннен  кадр  мәселесі  факультет 

түлектерін университетке жұмысқа қалдыру ар-

В  годы  Великой  Отечественной  войны  ка-

федра марксизма-ленинизма была объединена с 

кафедрой истории, где стали преподавать высо-

коквалифицированные  специалисты,  находив-

шиеся  в  эвакуации  в  г.  Петропавловске.  Среди 

них:  доцент  И.В.  Игрицкий,  доктор  историчес-

ких наук М.П. Ким (специалист по истории со-

ветской культуры), в дальнейшем работавший в 

Академии наук СССР, в Институте востоковеде-

ния, где ему было присвоено звание академика. 

Несмотря на трудности, вызванные военным вре-

менем,  коллектив  сумел  организовать  на  дол-

жном  уровне  учебно-воспитательную  работу  и 

обеспечить выпуск молодых специалистов. 

В 1944 году исторический факультет был пре-

образован в историко-литературный, а в 1946 го-

ду  он  был  разделен  на  два  факультета:  истори-

ческий и филологический. 

В 1956 году в результате реорганизации 2-х фа-

к у л ь т е т о в   б ы л   о б р а з о в а н   и с т о р и ко -

филологический факультет. 

В   п е р и о д   с у щ е с т в о в а н и я   у ч е б н о -

консультационного пункта (УКП) заочного отде-

ления ВПШ при ЦК КПСС (1955-1977 гг.) препо-

давателями его являлись сотрудники кафедр фа-

культета. УКП по праву входил в число лучших 

по организации учебно-воспитательной работы 

в  республике.  Многие  годы  преподаватели  фа-

культета вели занятия в вечернем университете 

марксизма-ленинизма.  Лекторское  мастерство, 

эрудиция,  глубокие  профессиональные  знания 

отличали выступления ученых факультета: К.Ш. 

Шакенова,  Ф.А.  Сима,  К.К.  Калиева,  Л.П. 

Анисимова,  Р.К.  Акбердина,  Ж.К.  Нурпеисова, 

В.С. Черникова, Ф.А.. Хомутовского, А.Ф. Шкур-

ко и других. За годы существования университет 

выпустил тысячи слушателей, получивших вы-

сшее партийно-политическое образование, став-

ших  руководителями  партийных  организаций, 

трудовых коллективов, подготовленными пропа-

гандистами в системе партийного просвещения. 

Преподаватели и студенты факультета принима-

ли  активное  участие  в  лекционной  пропаганде 

как внештатные лекторы обкома партии, комсо-

мола, общества «Знание». Председателями прав-

ления  областной  организации  общества  «Зна-

ние» в разные годы были В.С. Черников - зав. ка-

федрой истории, К.К.Калиев - зав. кафедрой исто-

рии КПСС. 

С 1978 года областную партийную организа-

цию стал возглавлять доцент К.Ш. Шакенов, на-

гражденный за активное участие в лекционной 

пропаганде среди трудящихся медалью «За тру-

довую доблесть». Многие лекторы были награж-

дены почетными грамотами ЦК КП Казахстана, 

Президиума Верховного Совета Казахской ССР 

и грамотами Всесоюзного общества «Знание» за 

активное  участие  в  лекционной  пропаганде.  К 

181


қылы  шешіліп  отырды.  Ф.А.  Сим,  В.А.  Ким, 

А.Ф. Шкурко, М.Ф. Косых, А.П. Бородин, Т.М. 

Канаева, Е.В. Самойленко, В.Ф. Зайберт секілді 

түлектеріміз  аспирантураны  бітіріп,  диссерта-

ция  қорғады,  біраз  жыл  факультет,  универси-

теттің құрылымдық бөлімшелерін басқарды.      

Тарих  факультетінің  студенттері  студенттік 

құрылыс қозғалысының белсенді мүшелері бол-

ды. Солтүстік Қазақстан облысындағы алғашқы 

студенттік  құрылыс  отрядының  командирі  сол 

кездегі  жоғары  курс  студенті,  кейіннен  ЖОО 

тәжірибелі,  құрметті  оқытушысы  болған  М.Ф. 

Косых еді. Ол кандидаттық диссертация қорға-

ды, дене шынықтыру факультетін басқарды. Сол 

жылдары  факультеттің  көптеген  оқытушылары 

мен студенттері «Ерен еңбегі үшін», «Еңбектегі 

ерекшелігі  үшін»,  «Тың  және  тыңайған  жерді 

игергені үшін» деген медальдармен марапаттал-

ды.  Студенттік  құрылыс  отрядында  жұмыс 

істейтін тарих мамандығындағы студенттер ха-

лыққа арнап мәдени кештер ұйымдастырып, қо-

ғамдық-саяси  оқиғалар  жайында  дәрістер  оқи-

тын. 

1975  жылы  факультет  қайтадан  тарихи-педагогикалық және филологиялық болып екіге 

бөлінді.  Факультет  студенттері  оқу  үдерісі  ке-

зінде пионер лагері, балалар, аула клубы, мектеп-

терге барып, үнемі түрлі бағыттарда жұмыстар 

жүргізетін. 1985 жылдың қаңтар айынан бастап 

үзіліссіз педагогикалық тәжірибе енгізілді. 

1970-80 жылдары студенттер жыл сайын архе-

ологиялық  экспедицияларға  қатысты.  Белсенді 

түрде қатысқандар: В. Зайберт, В. Грищенко, С. 

э т о й   р а б о т е   п р и в л е к а л и с ь   с т уд е н т ы -

старшекурсники, которые активно занимались в 

кружке лектора-международника «Планета» - од-

ном из первых в стране, организованном канди-

датом исторических наук В.С. Черниковым.

В 1960-1970 годы возрастает потребность фа-

культета  в  высококвалифицированных  спе-

циалистах. Эта проблема успешно решается пу-

тем приглашения опытных школьных учителей: 

К.К.  Калиева,  М.И.  Бенюха,  И.С.  Белетченко, 

Ж.К. Нурпеисова и других. Большинство из них 

со  временем  защитили  кандидатские  диссерта-

ции в вузах городов: Москвы, Ленинграда, Алма-

Аты.  В  решении  кадровой  проблемы  большую 

роль сыграла подготовка преподавателей из чис-

ла выпускников факультета. Ф.А. Сим, В.А. Ким, 

А.Ф. Шкурко, М.Ф. Косых, А.П. Бородин, Т.М. 

Канаева, Е.В. Самойленко, В.Ф. Зайберт после за-

вершения аспирантуры успешно защитили дис-

сертации и возглавили структурные подразделе-

ния факультета и университета.

Студенты исторического факультета были ак-

тивными  участниками  строительного  сту-

денческого  движения.  Командиром  одного  из 

первых  студенческих  строительных  отрядов  в 

Северо-Казахстанской  области  был  студент-

старшекурсник  М.Ф.  Косых,  ставший  впосле-

дствии одним из опытных и уважаемых препода-

вателей  вуза.  Он  успешно  защитил  кандидат-

скую диссертацию и возглавил факультет физи-

ческой культуры. Десятки студентов и препода-

вателей факультета были награждены в те годы 

медалями: «За трудовую доблесть», «За трудовое 

182


Набоков, А. Плешаков, М. Хабдулина, О. Марты-

нюк, Т. Даниленко т.б. 

Факультет студенттері гуманитарлық ғылым-

дар  бойынша  бүкілодақтық,  республикалық 

үздік  ғылыми  жұмыс  байқауларына  қатысты. 

Байқау қорытындысында Н. Коровина (1964 ж.), 

З.  Сақтағанова  (1985  ж.)  бүкілодақтық  байқау-

дың лауреаттары аттанды. 1985 жылы өткізілген 

республикалық  байқауда  «Солтүстік  Қазақстан 

комсомолдары  мен  жастарының  тың  және  ты-

ңайған  жерді  игеруге  қатысуы»  тақырыбында 

жазған студент М. Әбуованың ғылыми жұмысы 

жоғары бағаланып, дипломмен марапатталды.  

Қазақстан Республикасы өз егемендігін жари-

ялағаннан кейін Отанымыздың өткен тарихын те-

реңдеп оқытуға қажеттілік туды. Сондықтан уа-

қыт талабына сай 1993 жылы факультетте «Қа-

зақстан тарихы және археологиясы» кафедрасы 

ашылды. Осы жылы факультеттегі тарихшы ға-

лымдар «Туған өлке шежіресінің парақтары» ат-

ты  біздің  облыстың  тарихы  жайында  көлемді 

ұжымдық зерттеуді басып шығарды. 

 1999 жылы факультетте «Қазақстан тарихы», 

«Археология және этнология» секілді жаңа ма-

мандықтар  ашылды.  Осы  мамандықта  оқитын 

студенттерге «Тарих. Археолог. Этнолог» деген 

біліктілік берілді. 

2003 жылдың мамыр айында СҚМУ-ға ірі та-

рихшы-ғалым,  академик  М.Қозыбаевтың  есімі 

берілді, бұл жаңалық тарих факультетіне үлкен 

күш берді.  

2004 жылы факультет негізінде тіл және әде-

биет институты мен тарих факультеті құрылды. 

Тарих факультетінің деканы болып т.ғ.к., доцент 

С.И. Ибраев тағайындалды. Факультет құрамы-

на Қазақстан тарихы және археология, әлем тари-

хы  және  саясаттану,  философия  кафедралары 

кірді.


2006  жылы  тарих  және  заң  факультеттері 

біріктіріліп,  тарих  және  құқық  факультеті 

құрылды. Қазір оның құрамында Қазақстан тари-

хы және археология, әлем тарихы және саясатта-

ну, заң, құқық негіздері және кеден ісі, филосо-

фия кафедралары бар. 

Факультет өзінің 75 жылдық тарихында бірне-

ше  құрылымдық  өзгерістерді  басынан  өткізді. 

Әр жылдарда факультетті басқарып, декан қыз-

метін  атқарғандар:  В.С.  Черников,  Г.К.  Егоров, 

Қ.Қ. Қалиев, Ф.А.. Сим, Ж.К. Нұрпейісов, А.П. 

Мякшев,  В.Ф.  Зайберт,  В.И.  Заитов,  К.М. 

Атығаева, М.М. Тайжанова, С.И. Ибраев.  

Факультет ғалымдары С.И. Ибраев, Т.М. Кана-

ева, М.Т. Михайлов, А.А. Плешаков, Н.К. Бара-

нова, Л.А. Козорезова, т.б. Олар «Солтүстік Қа-

зақстан  облысы»  энциклопедиясын,  Қазақстан 

тарихы  бойынша  дәрістер  курсы»,  ғалым  А.А. 

Плешаковтың  редакциялауымен  саяси  қуғын-

сүргін  құрбандарына  арналған  «Трагедия  және 

отличие», «За освоение целинных и залежных зе-

мель». В период работы строительных отрядов 

студентами-историками для населения читались 

лекции, проводились вечера, связанные с памят-

ными  датами  и  современными  общественно-

политическими событиями.

В 1975 году факультет вновь был разделен на 

два:  историко-педагогический  и  филологичес-

кий. Студенты факультета во время обучения в 

институте постоянно вели работу в школах, в дет-

ских дворовых клубах, пионерских лагерях. С ян-

варя 1985 года была введена непрерывная педа-

гогическая практика.

В 1970-80 годы студенты ежегодно принимали 

участие в археологических экспедициях. Наибо-

лее  активно  принимали  участие:  В.  Зайберт,  В. 

Грищенко, С. Набоков, А. Плешаков, М. Хабду-

лина, О. Мартынюк, Т. Даниленко и др. 

Студенты  факультета  постоянно  принимали 

участие во всесоюзных и республиканских кон-

курсах  на  лучшую  научную  работу  по  гумани-

тарным  наукам.  Лауреатами  Всесоюзного  кон-

курса  студенческих  работ  были:    Н.  Коровина 

(1964 г.), З. Сактаганова (1985 г.). Дипломом на 

республиканском смотре-конкурсе 1985 года бы-

ла отмечена научная работа «участие комсомола 

и молодежи Северного Казахстана в освоении це-

линных и залежных земель» студента М. Абуова.

В  1987  году  происходит  слияние  двух  фа-

культетов в один - историко-филологический. 

После  объявления  суверенитета  Республики 

Казахстан возникла необходимость создания но-

вой школы изучения прошлого своей Родины. В 

1993 году на факультете была открыта кафедра 

истории Казахстана и археологии. В это же время 

учеными-историками  факультета  был  под-

готовлен и вышел в свет большой труд об исто-

рии нашей области: «Страницы летописи родно-

го края».

В 1999 году на факультете была введена новая 

специальность - «История Казахстана» со специ-

ализацией «Археология и этнология», затем от-

крылась специальность с одноименным названи-

ем. После 5 лет обучения выпускнику этой спе-

циальности  при сваивалась  квалификация 

«Историк. Археолог. Этнолог». 

В  мае  2003  года  СКГУ  было  присвоено  имя 

крупного ученого отечественной истории акаде-

мика М.К. Козыбаева, что придало импульс в ра-

боте исторического факультета. 

В 2004 году прошла реорганизация факульте-

та, на его базе были созданы институт языка и ли-

тературы и исторический факультет. Деканом ис-

торического факультета был назначен к.и.н. С.И. 

Ибраев. В состав факультета вошли три кафед-

ры: История Казахстана и археологии, Всемир-

ная история и политология, Философия.

В 2006 году прошло объединение двух факуль-

183


көрегендік»кітап жарық көрді. 

Қазір тарих және құқық факультетінің деканы, 

т.ғ.к., доцент С.И. Ибраев,   оқу және тәрбие ісі 

жөніндегі деканының орынбасары, аға оқытушы 

Г.Б.Атығаева, ғылыми жұмыс және сапа менед-

жметі  жөніндегі  деканының  орынбасары,    Де-

мин C.А., экономиканың магистрi.

Факультетте үш кафедра бар. «Тарих және әле-

уметтік-гуманитарлық  пәндер»  кафедрасының 

меңгерушісі  т.ғ.к.,  доцент  Л.А.Козорезова  бол-

ған, «Құқық негіздері және экономика» кафедра-

сының  меңгерушісі  з.ғ.к.,  доцент  З.Б.Жукова, 

«Құқықтану» кафедрасының меңгерушісі т.ғ.к., 

доцент Н.К.Баранова.

Факультетте 1938 жылы «Әлем тарихы және 

саясаттану»  кафедрасы,  1975  жылы  «Филосо-

фия» кафедрасы, 1993 жылы «Қазақстан тарихы 

және археология» кафедрасы,   2010 жылы «Қа-

зақстан  тарихы  және  философия»  кафедрасы, 

2 0 11   ж ы л ы   « Та р и х   ж ә н е   ә л еу м е т т і к -

гуманитарлық пәндер» кафедрасы құрылды. Ка-

федра құрамында жұмыс істеген танымал педа-

гог-ғалымдар,  Петропавл  қаласының  құрметті 

азаматтары: М.И. Бенюх, т.ғ.к. И.С. Белетченко, 

т.ғ.к. Қ.Қ. Қалиев, т.ғ.к. В. А. Ким, т.ғ.к. М.Ф. Ко-

тетов – исторического и юридического, в резуль-

тате чего был образован факультет истории и пра-

ва, в состав которого входили 5 кафедр: Юрис-

пруденции,  Основ  права  и  таможенного  дела, 

Истории  Казахстана  и  археологии,  Всемирной 

истории и политологии, Философии. 

За  75-летнюю  историю  факультета  про-

исходили неоднократно различные структурные 

преобразования. Деканами факультета в разное 

время были: В.С. Черников, Г.К. Егоров, К.К. Ка-

лиев, Ф.А.. Сим, Ж.К. Нурпеисов, А.П. Мякшев, 

В.Ф. Зайберт, В.И. Заитов, К.М. Атыгаева, М.М. 

Тайжанова, С.И. Ибраев.  

Ученые факультета С.И. Ибраев, Т.М. Канае-

ва, М.Т. Михайлов, А.А. Плешаков, Н.К. Барано-

ва,  Л.А.  Козорезова,    и  другие  провели 

большую работу по подготовке энциклопе-

дии «Северо-Казахстанская область», вы-

пустили «Курс лекций по истории Казах-

стана», книгу, посвященную жертвам поли-

тических  репрессий,  под  редакцией  А.А. 

Плешакова: «Трагедия и прозрение».

В настоящее время деканом факультета 

истории  и  права  является  Ибраев  Сабыр 

Исмагулович, к.и.н., доцент, замдекана по 

учебной  и  воспитательной  работе  - 

Атыгаева Галина Бабасановна – ст. препо-

даватель кафедры ИиСГД, замдекана по на-

учной работе и менеджменту качества – Дё-

мин Сергей Анатольевич, магистр эконо-

мики. 


На  факультете  три  кафедры:  кафедра 

«Истории и социально-гуманитарных дис-

циплин»,  зав.кафедрой  Козорезова  Люд-

мила  Александровна,  к.и.н.,  доцент;  ка-

федра  «Основы  права  и  экономики»,  за-

в.кафедрой Жукова Зара Борисовна, к.ю.н., 

доцент,  кафедра  «Юриспруденции»,  за-

в.кафедрой  Баранова  Наталья  Констани-

новна, к.и.н., доцент.

Кафедра  «История  и  социально-

гуманитарные дисциплины» образована в 

2011  г.  путем  объединения  кафедр,  «Все-

мирная история и политология» и «Исто-

рия Казахстана и философия» каждая из ко-

торых имеет свой богатый путь развития. 

Кафедра «Всемирная история и полито-

логия» была создана в 1938 году, вскоре по-

сле  создания  Петропавловского  учите-

льского  института  и  исторического  фа-

культета.

Сформированная в 2010 г. кафедра «История 

Казахстана и философия» объединила в своем со-

ставе коллектив кафедры «Философия», создан-

ной в 1975 году и кафедры «Истории Казахстана 

и археологии», деятельность которой началась в 

1993 году. 

В  составе  кафедр  работали  такие  известные 

ученые  и  педагоги,  как  почетный  гражданин  г. 

Тарихшы студенттердің мұражайдағы тәжірибелік сабағы

Занятие по музейной практике студентов-историков

Археологиялық тәжірибе · Археологическая практика

184  1   2


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал