Кредиттік оқу жүйесіндегі мектеп пен жоғарғы Оқуорны жұмысының сабақгастығыжүктеу 22.01 Kb.

Дата15.04.2017
өлшемі22.01 Kb.

Кредиттік  оқу  жүйесіндегі  мектеп  пен  жоғарғы 

Оқуорны  жұмысының  сабақгастығы

п.г.к., доцент  Молдагалиев Б.А., 

аспирант  Майемер А.М.

М.Өтемісов атындагы Батыс Қазацстан 

мемлекеттік университеті

Әлемнің  алдыңғы қатарлы елдерінде жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім 

беру  жүйесінің  дамуын  талдау  онда  кредиттік  білім  беру  жүйесіне  (КОЖ)  негізделгенін 

көрсетеді. Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудьщ 2005-2010 жьиідарға арналған 

Мемлекеттік  бағдарламасының  міндетгерінің  бірі  -   оқьпудың  жинақтаушы  кредитгік 

жүйесіне  негізделген  кадрларды  даярлаудың  біртұтас  үш  сатылы  моделін  жасау  больш 

табылады (1).

Педагогикалық әдебиетге (Б.С.Абдрасилов, Г.Н.Гамарник, Ә.М.Мүханбетжанова т.б.) 

КОЖ мынадай тиімді жақгары көрсетілген:

студенттердің оқу эрекетінің өзіндік сипаты мен оқьггушының қызметінің дамытушы

стилі;

студентгтік жеке ізденістік оқу әрекеті;білімдік бағдарламалардың инновациялық мазмұны;

оқытудың  белсенді,  проблемалық-ынталандырушы  интерактивтік  әдістері  мен 

инновациялық технологияларының ара салмағыньщ өсуі т.б.

КОЖ енгізуде  байқалғаны:  орта мектепте де  сәйкесті реформа жүргізілуі  керек,  яғни 

мектептік  жэне  жогары  оқу  орнындағы  білім  беру  «бір  жазықтықта»  дамып,  өзара 

байланысты  және  сабақтастық  негізінде  болғаны  абзал.  Сонда  КОЖ  мектептің  оқытуы 

арасында антогонизмге жол берілмейді, Әзірше кейбір студенттердің тарапынан КОЖ рухын 

түсінбеушілік бар. Оның бір себебі мектептің қатаң регламенттелген жүйесіне үйреніп қалған 

студентте  оқытудың  жекелік  траекториясына,  дербестікке,  бастамашылыққа  т.б.  негізделген 

КОЖ  психологиялық  бейімделуде  қиыншылық  көруде.  Мысалы,  АКЦІ-та  мұндай  жағдай 

мүлдем  болмайды,  себебі  мектеп  қабырғасында-ақ  оқушылар  жекелік  сабақ 

кестесіне, 

пәндерді  таңдауға,  интерактивті  оқыту  эдістеріне,  білімді  тексеру  түрлеріне  т.б.  қанық 

болады.

Еліміздегі  пәндік  көзқарасқа  негізделген  мемлекеттік  жалпыға  міндетті  білім  беру стандартгары  окушылардың өмір  жолын тақдауына,  мүдделері мен  перспективаларын  нақты 

белгілеуіне  негіз  бола  алмай  түр.  Жоғары  сынып  оқушыларының  30  %-ы  ғана  өздерінің 

қабілеттеріне сэйкес келетін кәсіптік қызмеггі сапалы түрде таңдайды.

Кредиттік білім беру жүйесі студенттен өздігінен білім алуды жэне өзін-өзі дамытуды 

талап етеді. Білім алушы өзіне қажеггі ақпаратты дербес табуға, оны сыни тұрғыдан бағалауға 

үйренеді,  мұның  өзі  қазіргі  ақпараттық  қоғамдағы  сәтті  іс-әрекеттің  маңызды  шарты  болып 

табылады.  Әзірше,  елімізде  оқитындардың  бойына  ақпаратты  өз  бетінше  табу,  талдау, 

құрылымдау  және  тиімді  пайдалану  дағдысы  сіңірілмеген.  Қазақстандық  білім  беру  жүйесі 

оның  әлемдік  білім  беру  кеңістігінде  лайықты  орын  алуына  мүмкіндік  бермейтін 

ескірген 

әдіснамалық базасы, құрылымы мен мазмұны жағдайында дамуын жалғастыруда (1).

Өкінішке  орай,  кредиттік  оку  жүйесі  толыққанды  өз  функциясын  атқаругз, 

материалдық-техникалық  базаның  нашарлығы  қол  байлау  болып  отыр.  Ңажетті  ақпаратты 

табу үшін оқитындарға Интернет-кластар, жаңа электрондық оқулықтары, 

анықгамалықтары, 

энциклопедиялары т.б. бар кітапханалар, 

оқытудың техникалық қүралдары қажет.

Қазақстанда  бір  компьютерге  жалпы  білім  беретін  мектептердегі  54  оқушыдан,  ал


АҚШ-та компьютерге 

4  

оқушыдан 

келетті

компьютерлердін  саны  20  оқушыға  1  компыптоп 

1дьщ.соньша  карай  мектептердегі 

болады. 

1  компыотеРДен  келетін  арақаганасқа  жеткізілетін

Қазіргі  тавда  Батыс  Қазақстан  облысының  білім  жұйесі  «2005-2007  жылдаоға 

арналған  б ш м   мекемелершщ  материаадык-техникал^  базасьш  ны J w   * L e   Z

S

 

жөндеу»  аимактьщ  бағдарламасына  сәйкес  дамуда.  Сощъ.  ж ы л дарьГ б Ь м  жХсТн 

қаржылавдыруда  оң  бетбвдыстар  айқындалуда.  Облыстьщ  білім  б ю Г еті  2006  жьИ^

 458 

млрд.теңге  больш  б е к т л д ,.  Орал  каласында  1  компьютерге  40  оқушыдан,  ал  ™  27 

окушьщаа  келед..  Б упнп  тавдагъ,  ақпаратгандырудьщ  еҚ  бастьТТ.ГелелеЫ нТбірі 

мектептерді  интернет  желісше  қосу.  Облыстьщ  364  меиебі  б щ   желіге  косьшды  б™ 

көрсеткіш барлық мектептердщ 78,1%-ын құрайды (2)

•  .   Й Т ” ™  ° Т ,7  ЖҮЙеСІНІҢ ПӘрМеВДІ’ ™імді болУЬ' сТУДенттердің оқу мотивациясына 

датікелеи баиласты. Шынын а т у  керек, сіуденггердщ біраз бөлігі ЖОО-набілім алудан көрі

диплом  апуға  келеді.  Елімвге  нарықгық  экономика  канат  жайып  келеді,  сондықтан

студентгерге білім алуға деген басым мотавациясының пайда болатынына үміт бар

К редит™   оқьлу  жүйесін  енгіэуде  инновациялық  педагогакалык  технологияларды,

вденушшік,  зертгеушілік  жэне  шығармашылық  қызмет  дағдьиарын,  оқытудың  ақпаратгык

жэне  қашықган  оқьпу  технологияларьш  меңгерген  көп  тілді  мұғалімнін  де  қажет  екендігін 

есімізден шығаруға болмайды.

Әдебиеттер:

1.  Қазақстан  Республикасында  білім  беруді  дамытудьщ  2005-2010  жыддарга  арналған 

Мемлекеттік бағдарламасы. // Егемен Қазақстан.  16 қазан 2004.

2. Орал өңірі, 21  ақпан 2006.•k ic k
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал