Книга «Айналайын, Атырау»жүктеу 5.01 Kb.

бет1/15
Дата11.06.2017
өлшемі5.01 Kb.
түріКнига
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Книга «Айналайын, Атырау», представляющая собой 
сборник произведений малой прозы (рассказов, эссе, 
новелл), написанных, как известными, так и молодыми 
литераторами Атырауской области, является уникаль-
ной в своем роде, поскольку электронных книг мест-
ных авторов, несущих одновременно художественную 
и языковую образовательную задачу посредством со-
временных интерактивных технологий и размещений 
её в социальных сетях, еще не производилось.  
Язык оригиналов текстов был изначально как казах-
ским,  так  и  русским.  Все  произведения  претерпели 
процесс перевода и публикуются в книге на двух язы-
ках.  Таким  образом,  весь  текст  книги  представляет 
собой  единый  художественный  словарь-переводчик, 
способный  выполнять  лексический  образовательный 
аспект. То есть содержание буквально дублируется на 
двух языках, и представляет собой как текст оригина-
ла, так и встроенный интерактивный словарь, который 
позволяет в он-лайн режиме в период чтения получить 
перевод с русского на казахский, и наоборот.
Художественная  форма  книги  позволяет  изучать  ка-
захский язык в более   интересном, увлекательном и 
доступном  виде.  Привлечение  же  местных  авторов 
обеспечивает дополнительную стимуляцию в распро-
странении продукта.    
Формат  книги  совмещается  с  наиболее  распростра-
ненными  среди  пользователей  электронных  книг  во 
всём мире платформами iPad и Android,  что делает ее 
доступной пользователям практически всех типов ри-
деров электронной литературы. Сборник распростра-
няется посредством выкладки на общедоступных ли-
тературных серверах, в популярных информационных 
и социальных сетях. Скачивание книги бесплатное.
Книга издана на спонсорские средства ТОО ТШО по 
проекту фонда имени  академика Зейноллы Кабдоло-
ва «Қ@З@ҚШ@ С@ЙР@-2013». Она предназначена 
для широкого круга читателей, изучающих казахский 
язык. 
Редакционная коллегия: 
Главный редактор -  Бекет Карашин, 
Редакторы -  Рахымжан Отарбаев, Сауле Дутбаева, 
Составитель – Бекет Карашин
Верстальщик и дизайнер – М. Акутин
Атырау облысының танымал тұлғаларымен қоса жас 
әдебиетшілері жазған шағын проза (әңгіме, эссе, но-
велла)  шығармалар  жинағы  бүгінгі  таңда  мәні  зор 
бірегей  жинақ  болып  табылады,  өйткені    жергілікті 
авторлардың  заманауи  интерактивті  технология-
лар  мен  оларды  әлеуметтік  желілерде  орналастыру-
ды  жүзеге  асыратын  көркем  және  тілдік  білім  беру 
мақсатындағы  электрондық  оқулығы  бұрын-соңды 
шығарылмаған болатын.
Бастапқыда  мәтіндердің  түпнұсқалары  қазақ 
және  орыс  тілінде  бөлек  жазылғанымен,  кейіннен 
шығармалардың  барлығы  дерлік  аударма  процесінен 
өткен  және  кітапта  екі  тілде  жарияланған.  Соны-
мен,  оқулықтың  барлық  мәтінін  лексикалық  білім 
аспектісін  орындауға  қабілетті  біртұтас  көркем 
сөздік-аудармашы  қызметінде  деуге  болады.  Яғни, 
мазмұн  екі  тілге  аударылып,  мәтіннің  түпнұсқасы 
іспетті  кіріктірілген  интерактивті  сөздіктің  қызметін 
атқарады,    сондай-ақ,  жинақты  оқу  кезінде  онлайн 
режимінде  орыс тілінен қазақ тіліне және керісінше 
аударма жасауға мүмкіндік  береді.
Жинақтың  көркемдігі  қазақ  тілін  қызықтырақ,  ын-
тамен  және  қолжетімді  түрде  үйренуге  мүмкіндік 
береді. Жергілікті авторларды насихаттау өнімнің та-
ралымында ынта тудырады. 
Кітап  үлгісі  электрондық  оқулықтарды  пайдалану-
шылар арасында бүкіл әлемде кеңінен таралған iPad 
және  Android  тұғырнамаларымен  біріктірілген,  яғни 
олар  электрондық  әдебиеттің  барлық  дерлік  ридер-
лер типін тұтынушыларға қолжетімді етуге мүмкіндік 
жасайды.    Аталған  жинақ  тізбектеу  арқылы  жалпы 
қолжетімді  әдеби  серверлерде,  танымал  ақпараттық  
және  әлеуметтік  желілерде  таратылады.  Оқулықты 
жүктеп алу тегін.
Аталған кітап Академик З.Қабдолов атындағы қордың 
«Қ@З@ҚШ@  С@ЙР@-2013»  жобасы  бойынша 
«Теңізшевройл»  ЖШС-нің  қаржылай  демеушілігі 
негізінде шығарылған.
Редакциялық  алқа:  
Бас  редактор -  Бекет Қарашин
Редакторлар -  Рақымжан Отарбаев, Сәуле Дүтбаева,  
Құрастырушы – Бекет Қарашин
Кітапті беттеуші және дизайнер – М. Акутин         
1
2

МАЗМҰНЫ / СОДЕРЖАНИЕ
Бекет Қарашин 
Рахымжан Отарбаев 
Қадыр Жүсіп
Аждар Улдуз 
Юрий Хрущёв
Нәркес Балтоғаева 
Нұргүл Ысмағұлова
Менің Ханымым, менің жебеушім
Ағайымның алданышы
Адал мен Лада 
Тель мен Ник
Сизиф туралы скифтің аңызы
Өмір. Өлім. Ұласу
Американың ұлттық байлығы
Жасырынбақ
Тоқтышақ
Аспандағы ақ көбелектер
SOR
Бәйтерек
Аққулар 
Театр және Дала, немесе Томирис 
туралы жаңа аңыз 
Алтын Мүйіз көпірі
Жарқабақтағы үй
Нәзігім
Жасыл дос
Таня
Өмір математикасы 
Бес минут бұрын
Менің байғұс ғашығым
Моя госпожа, моя богиня 
Дядины забавы
Адал и Лада
Тель и Ник
Миф cкифа о Сизифе
Жизнь, смерть, круговерть
Национальное достояние Америки
Прятки 
Токтышак 
Белые небесные бабочки 
Омут
Байтерек
Белые лебеди 
Театр и Степь,  или новая легенда 
о Томирис 
Четверть тона IN ORIENT или 
мост через Золотой Рог
Дом у обрыва 
Неженка 
Зелёный друг
Таня 
Математика жизни
Пять минут назад
Моя несчастная любовь 
13
33
58
65
82
89
99
129
144
161
180
203
217
233
252
270
277
286
295
307
314
328
3

БЕКЕТ 
КАРАШИН
4

Туған жері, күні  
Атырау облысы, Дендер 12.12.1953
Білімі - философ:
●  Казақ  мемлекеттік  Университеті,  философия  және 
экономика факультеті, 1974-1979;  
●Қазақ  ССР-ы  Ғылымдар  Академиясының  филосо-
фия және құқық  институты  (аспирантура, 1983-1986);  
●  «Аль-Азхар»  институтiнiң  (Каир,  Египет)  кино 
сценаристтерінің курсы, 2005
Өмірәректінің елеулі кезеңдері
●1953-1970 – Орал қаласында, Батыс Қазақстан облы-
сында тұрды, бірнеше мектептерінде оқыды.
●1970-1972  –  Қазақ  политехникалық  институтіның 
студенті, АДК-ның жұмысшысы.
●1972 - 1974 - Кеңес армиясының әскері.
●1974 - 79 - КазМҰУ–нің философия - экономика фа-
культетінін студенті.
●1983 - 1986 - Қазақ ССР-ы  Ғылымдары академиясының 
философия және құқық  институтының аспирантура-
сында оқыған.
●1979-1997  жылдары  КСРО  ІІМ-нің  (кейіннен  ҚР) 
Қарағанды  жоғарғы  милиция  мектебінің  философия 
кафедрасында дәріс берген.
●1997-2003  –  ғылыми-өндірістік    «Мониторинг» 
ЖШС-нің директорың орынбасары.
●1999-2007 – Ресей-Қазақстан гуманитарлық универ-
ситетінің мұғалімі. 
●2002 г. – әдеби-тарихи мәдени «Алшы» қорының ди-
ректоры.
●2009 г. - Академик Зейнолла Кабдолов атындағы қо-
рының  директоры.
Шығармашылық мамандықтары:
жазушы,  ақын,  тарихшы-  түркітанушы,  киносцена-
рист,  әдеби  аудармашы,  мәдениеттанушы,  лингвист,  
этнограф, саяси - әлеуметтік процестердің талдаушы-
сы.
Шығармашылық туралы жалпы мәліметтері
● 25-тен астам  Халықаралық,  Республикалық  әдеби 
және кәсіби  байқаулар мен сыйлықақылардың иегері, 
жеңімпазы, лауреаты.
●Философия, тарих, әдебиеттану, түркітану, поэтика-
лық,  поэзиялық,  прозалық,  лингвистикалық  және 
аудармалардың ондаған кітаптың авторы, серіктес ав-
торы; 
●Республикалық,  халықаралық  БАҚ-да  жарияланған 
600-ге жуық мақаланың авторы; 
●Деректі  фильмдердің  кеңесшісі,  режиссері,  сцена-
ристі. 
Дата и место рождения:  
12.12.1953 Атырауская область, п. Индер
Образование - философ:
●  Казахский госуниверситет (философско -
экономический факультет, 1974 -1979);
●  Институт философии и права АН Каз ССР
 (очная аспирантура, 1983-1986); 
●  Институт «Аль-Азхар» (курсы сценаристов 
документального кино, Каир, 2005)            
                 
Основные вехи жизнедеятельности:
●  1953-1970 - жил в г. Уральске и учился в разных 
школах Западно-Казахстанской области.
●  1970-1972 – рабочий АДК, студент Казахского 
политехнического  института. 
                                                                     
●  1972-1974 – служба в рядах Советской Армии.  
● 1974-1979 – студент философско - экономического 
факультета КазГУ. 
                                                             
●  1983-1986 – аспирант института философии и пра-
ва АН КазССР.   
 
                                          
●  1979-1997  – старший преподаватель кафедры фи-
лософии Карагандинской высшей школы МВД СССР, 
затем РК. 
 
 
●  1997-2003 – зам директора научно- производствен-
ного ТОО «Мониторинг». 
                               
● 1999-2007 – ст, преподаватель Российско-Казахстан-
ского гуманитарного  университета.               
●  С 2002 г. – директор ОО «Литературно-историче-
ский культурный фонд «Алшы».                                                     
●    С  2009  г.  –  по  сей  день  -  директор  фонда  имени 
«Академика Зейноллы Кабдолова». 
Творческие профессии: 
писатель,  поэт,  историк-тюрколог,  литературный  пе-
реводчик, культуролог, лингвист, этнограф, аналитик 
социально-политических процессов,  киносценарист
Общие сведения о творчестве: 
● Обладатель, победитель  и лауреат более 25-ти меж-
дународных и республиканских премий и конкурсов, 
званий и наград;
●  автор  и  соавтор  нескольких  десятков  книг  по  ли-
тературоведению,  философии,  тюркологии,  поэтиче-
ским переводам и поэзии, прозе, лингвистике, исто-
рии;                                                                                  
● автор свыше 600-та публикаций в республиканских 
и международных СМИ
● Режиссёр, сценарист и консультант докум. фильмов; 
● Произведения публиковались и издавались в США, 
АВТОР ТУРАЛЫ
МӘЛІМЕТТЕР
СВЕДЕНИЯ 
ОБ АВТОРЕ
5
6

●  Оның  шығармалары  Қытай,  Ресей,  АҚШ,  Герма-
ния, Италия, Болгария, Иран, Түркия, Египет елдері 
басылымдарында орыс тілімен қатар әлемнің өзге де 
тілдерінде жарық көрген.
Өзге де шығармашылық жұмыстары:
●  «В  поисках  открытий.  Султан  Бейбарыс»  деректі 
кинофильмнің консультанты;
●  «Ежелгі  металл  өндеу  технологиясын  қайта 
жаңарту»  деректі  кинофильміның  режиссёры  және 
сценарийінің авторы;
●  Облыстық,  республикалық,  халықаралық  гранттар 
бойынша 30 жобаның авторы әрі орындаушысы;
●  «Алшы»  атты  шағын  түрдегі  скульптуралық 
жұмыстарының авторы;
● Түрлі шығармашылық бақаулардың сценариінің ав-
торы, орындаушысы;
Жазушылар одақтарының және әдеби 
клубтарының мүшелігі туралы мәлметтер
● ҚР Жазушылар Одағының мүшесі
●Халықаралық Жазушылар Гильдиясының 
мүшесі                                                                                                                                                  
● «Жаңа замандас» Халықаралық жазушылар
Одағының мүшесі
●Халықаралық «Поэтическое братство»  
клубының  Құрметті мүшесі
● Халықаралық «Барков клубының» мүшесі
Қоғамдық қызметі:
● ҚР Жазушылар Одағының Атыраудағы филиалының 
орыстілді  бөлімнің,  аударма  секцияларының 
жетекшісі
● Тілдерді дамытуды бақылаудың Облыстық Кеңестің 
мүшесі
●  Атырау  облысы,  қаласының  әкімият  жанындағы 
ономастикалық комиссияның мүшесі,
● Азаматтық Альянс мүшесі,  
Халықаралық форумдар, симпозиумдар 
мен конференцияларға қатысуы:
● ҚР 1, 3, 5-ші Азаматтық Форумының қатысушысы, 
Тегеран,  Мазандаран,  Гурган  (Иран)  Каир,  Алексан-
дрия, Луксор (Египет), Стамбул, Астрахань, Баку, Ма-
хачкалада  өткен конференциялар мен форумдардың 
қатысушысы.
Үкіметтік тапсырмаларды орындауы:
● 80 жылдары  Мәскеу қаласында өткен Олимпиада 
қоғамдық тәртіпті қадағалаушы
● Әзербайжан ССР (1989)  Нагорлы-Карабах облысы-
ндағы үкіметтік тапсырмаларын орындау                           
Германии, Италии,  Болгарии,  России, Иране, Китае, 
Турции, Египте на русском языке, а также в переводах 
на другие языки мира.
Отдельные творческие работы:  
●  сценарист и режиссёр документального кинофиль-
ма «Возрождение древней технологии  металлообра-
ботки (Оружейное искусство)»;
●  консультант документального кинофильма «В по-
исках открытий. Султан Бейбарс»; 
●   автор сценария праздника «Жана Наурыз»                         
●   автор скульптурных работ малых форм «Алшы»;                                                                                     
●  автор  и  исполнитель  более  30-ти  проектов  по 
международным,  республиканским  грантам,  кон-
курсам,  социальным  государственным  заказам;                                                                                    
●  автор сценариев и исполнитель различных творче-
ских конкурсов; 
 
 
                        
Сведения о членстве в союзах писателей и 
литературных клубах:
●  Член Союза писателей Казахстана                       
●  Член Международной Гильдии Писателей
●  Член  Международного  Союза  Писателей  «Новый 
современник»
●  Почётный член Международного клуба  «Поэтиче-
ское братство»
●  Член Международного «Барковского клуба» 
Общественная работа:   
 
           
●  Руководитель  русскоязычного  отделения  Атырау-
ского филиала СП РК;   
 
●  Руководитель  секции  переводов  этого  филиала             
●   член областного Совета по контролю над развити-
ем языков;  
 
 
●  член ономастических комиссий при акимате Атыра-
уской области и города Атырау;  
●  член  Гражданского Альянса РК; 
 
 
Участие в симпозиумах, конференциях, 
форумах,  экспедициях:
●  Делегат 1, 3 и 5-го Гражданского Форума РК                    
●  Участник экспедиции «Каспий: нефть и культура»     
(Мангыстау, Атырау, Астрахань, 2004);                                                                             
●  Участник культурно-информационного фестиваля 
прикаспийских стран в Тегеране, Мазандаране, Гур-
гане (Иран), 2004; 
 
●  Участник конференций, форумов в  Каире, Алек-
сандрии, Луксоре (Египет), 2005-2006; 
●   Участник историко-культурологических форумов 
в Стамбуле,  Москве, Астрахани,  Махачкале,  Баку. 
Выполнение правительственных заданий:                
●   охрана общественного порядка на Олимпиаде-80 
в г. Москве; 
 
 
 
 
           
●  выполнение правительственного задания в Нагор-
но-Карабахской обл. Азербайджанской ССР (1989)
                                     
7
8

КҮРДЕЛІ АТАҚТАРЫ МЕН МАДАҚТАУЛАРЫ
СВЕДЕНИЯ  О  НАГРАДАХ, ЗВАНИЯХ, ПРЕМИЯХ, КОНКУРСАХ    
Член Союза писателей Казахстана
Член Международной Гильдии Писателей    
Член международного Союза писателей «Новый современник»
Почётный член Международного Клуба «Поэтическое братство» 
Почётный член международного «Барковского клуба»
Обладатель Премии имени Махамбета  
Победитель Первого конкурса поэтов-переводчиков РК
Лауреат международного Конкурса «Поэтическое братство»
Лауреат Междунар. конкурса имени И. Бунина «Лёгкое дыхание»  
Лауреат Международного конкурса экологической поэзии
Лауреат международного конкурса «ФлоридаКон»
Лауреат международного конкурса «Златен Кан»
Лауреат международной премии «Белая скрижаль» 
Национальное звание «Народный герой» 
Номинант международного конкурса «Литературная Вена»
Номинант международного конкурса «Акторна» 
Лауреат международного конкурса  «Белая скрижаль» 
Лауреат международного конкурса  «Слово миру»
Лауреат международной премии им. В. Каверина
Обладатель медали имени В.Каверина
Обладатель Республиканской Премии «Мы – одна команда»
Обладатель Звания «Ветеран  гражданского общества»
Победитель республиканского конкурса общественных деятелей
Лауреат международного конкурса «Русский стиль» 
Алматы, 2008
Sindelfingen, Германия 
Рязань, Россия, 2013
Тула, Россия, 2010
С-Петербург, 2011
Астана-Атырау, 2003 
Астана, 2009 
Тула, 2010
Cutersloh, Германия, 10
Москва, 2010
Флорида, США, 2011
София, Болгария, 2011
Москва, 2011 
Алматы, 2011
Вена, Австрия, 2011
Уфа, Россия, 2011
Москва, 2012
Рим, Италия, 2012
Псков, Россия, 2012
Псков, Росссия, 2012
Алматы, 2011
Астана, 2012
Астана, 2012
Германия, 2013
9

БИБЛИОГРАФИЯ 
Шет елдерде шыққан шығармалары / Произведения, вышедшие за рубежом
● King Arthur’s Round Table (США, 2012, на английском языке)  
 
 
 
             
● Бейбарс: эпоха и личность (электронная книга Mr.Book, Шанхай,2010,на кит.языке)  
         
● «Осень» (книга в «Антологии русской народной поэзии ХХІ века», Тула, 2011, т.2)   
                                 
● Тель и Ник (София, Болгария, «Златен Кан», 2011, на болгарском языке)   
 
                                         
● Мамлюкские султаны (Каир, издат-во Каирского университета, 2006, на арабском)
● Колесо седой старины (Стамбул, «Basum», 2010, на турецком языке)      
                                                                
● Каспий: эгология и экология (Мазандаран, МГУ, 2004, на языке фарси) 
 
 
            
● Моя госпожа, моя богиня (Германия, Gutersloh, 2010, на русском и немецком)   
                                                          
● Дядины забавы (США, «Флорида Кон», 2011)   
 
 
 
 
 
                        
● Злато зарытого клада (книга переводов, «Художественная литература, Москва, 2011) 
            
● Слово миру (сборник рассказов на итальянском языке, Италия, Рим V.V.S.-Unione   
    Universale di Solidarietе
● Сборник «Стихи и поэмы» («Золотое перо Руси», Москва, 2011)    
 
 
             
● Сборник стихов «Восточный календарь» («Новый Карфаген», Москва, 2010) 
 
               
● Стихи и поэмы («Порт Вдохновение», Москва, 2011)   
 
 
                         
● Сборник стихов «Молодость наша» («Портал Духовных концепций», Тула, 2011)                
● Философские сентенции («Золотая строфа», Москва, 2011)    
 
 
               
● Сборник переводов стихов Махамбета («Золотое перо Руси», Москва, 2011)  
   
● Последний мой сон ( «Лампа и дымоход», С-Петербург, 2011) 
                           
● Сборник эротических стихов (Сайт «Барковский клуб»,  С-Петербург, 2011)    
 
             
● Сборник переводов Махамбета (Сайт «Музыка перевода», Москва, 2011)    
 
                            
● Амстердамские зарницы (forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=6622, 2011)
● Сборник стихов «Розалия из розария» (http://knigo.info/index/), 2012  
 
                
● Свыше ста произведений опубликовано на сайте «Что хочет автор», 2011-2013)       
                   
●  К тайнам короля Артура  (на многочисленных сайтах мира)
10

Қазақстанда шыққан шағармалары / Произведения, изданные в Казахстане
Жеке авторлығы / Индивидульное авторство
Авторлық бірігуі арқылы шыққан кітаптар / Соавторство 
Көптомды еңбектер, жинақтарда / Авторство в многотомниках и сборниках
●«Бейбарс: эпоха и личность» (историческая проза, Алматы, «Өлке», 2001);   
●«Бейбарс: эпоха и личность» 2-ое издание – Ақтөбе, А-Полиграфия, 2003);  
●«Махамбет. Жыр-жебе. Стихострелы» (Алматы, «Дайк-Пресс», 2002);  
                                                
●«Запоздалые стихи» (Актобе, «А-Полиграфия, 2004);  
●«Рыцарская поэзия казахских жырау»  (Алматы, «Өлке», 2005);  
                                                                                 
● «Почтение Земли – поклон Человеку» (Алматы, «Интерлигал», 2006);  
 
 
                                    
● «Махамбет» (Алматы, «Жібек жолы», 2006);    
 
 
 
 
 
                           
● «Звуки лука и лиры мира» (сборник стихов, Алматы, «Интерлигал», 2010);   
                                         
● «Было. Есть. Будет» (сборник стихов, 2013)                                                                                                            
● «Менің Махамбетім. Мой Махамбет» (Атырау, АГУ, 2013)
● «Менiң Қазақстаным» (Карашин, Хакимов М., Исабеков М. Алматы, « Lightening»); 
● «Заложники большой нефти» (Алматы, «Компания Lightening», 2005);  
 
● «Әулет әуезі» (М. Карашин, Б.М. Карашин, А.Б. Карашин - жанұялық поэзиялық жинақ, 
поэтический сборник отца, сына и внука, Атырау, «Ағатай», 2008);                                                                                                        
● «Вокруг нефти Каспия» (Алматы, «Орхон», 2009).    
 
 
 
 
● «Айналайын Атырау» (электронный сборник малой прозы Атырауских писателей)                                                    
● «Сөз сұлтаны. Султан слова» Астана, Фолиант, 2013
● «Махамбет кітапханасы» («Өлке», 2004,  20 томное издание, том 1);   
 
 
                                    
● «Султан Бейбарыс», Алматы, «Арыс», 2004;    
 
 
 
                                        
● «Язык казахской поэзии – сердцевина духовной сплоченности народа» (Алматы, 2011);  
● «Экология и литература», сборник НТК «Экологические проблемы оздоровления   природ-
ной среды Атырауской области (1997);    
 
 
 
 
 
● «Поелику Пушкин ездил по Яику» (в сборнике «Пушкин и Абай в контексте этнокультур-
ных связей России и Казахстана» (Атырау, 2008);  
 
 
 
                                                                       
● «Карой анталогиясы» (Атырау, 2003);     
 
 
 
 
 
 
● «Махамбетке тагзым» (Атырау, 2003);   
 
 
 
 
 
                            
● «Махамбет. Немеркнущий дух мужества и свободы» (Алматы, 2003, т.2-ой)
11

Аударма бойынша жұмыстары / Авторство книг и работ по переводам


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал