Кездесуде А. Мырзахметов Мем ле кет басшысына еліміздіңжүктеу 0.73 Mb.

бет1/7
Дата14.09.2017
өлшемі0.73 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

Кездесуде  А.Мырзахметов 

Мем   ле кет  басшысына  еліміздің 

агро өнер  кəсіп  кешенінің  негізгі 

даму көр сет кіштері, көктемгі егіс 

нау қаны ның  қорытындылары, 

сон дай-ақ,  күзгі  жиын-терім 

жұмыс  тары на дайындық барысы 

туралы баяндады.

Нұрсұлтан  Назарбаев  жиын-

терім науқанына сапалы дайын-

далу  жəне  өткізу  үшін  қолайлы 

жағдай жасау қажеттігін атап өтті.

Сонымен  бірге,  Президент 

ауыл ша руа  шылығындағы ең бек 

өнім   ді  лігін,  саланың  экспорт-

тық  əлеуе   тін  ұл ғайтудың  жəне 

ауыл  тұр ғын   дары ның  жұмыс-

пен  қам ты луын  арт  тырудың 

маңыз дылығына  тоқталды.

А.Мырзахметов  биыл  ауыл 

шаруа шылығында  егіс  алқап-

тары былтырғы деңгеймен салыс-

тыр ғанда  448  мың  гектарға  ар-

тып, 21,6 млн. гектарға жеткенін 

мəлім деді.  Жиын-терім  жұмыс-

тары на дайындық аясында Үкімет 

тиіс ті шаралар қабылдады, соның 

ішін де  аграрлық  кəсіпорындар 

жалпы құны 60 миллиард тең геге 

несие лен дірілді, ауыл шаруа шы-

лығы  өнімін  өндірушілер  үшін 

жанар-жағар май құнын арзандату 

мəселесі қамта масыз етілді.

Елбасы кездесу қорытындысы 

бойынша бірқатар нақты тапсыр-

ма берді.

Кездесу барысында ми нистрлік 

қызметінің  негізгі  бағыттары, 

соның  ішінде  дін  саласындағы 

заңнамаларды одан əрі жетілдіру 

шаралары талқыланды.

Елбасы министрліктің дін са-

ла  сындағы тұрақтылықты қа мта  -

масыз  етудегі  жұмыс  тиім ділі-

гін арттыру қажеттігін атап өтті. 

Нұрсұлтан Назарбаев, сон дай-ақ, 

мəдениет  саласын  жан-жақ ты 

дамытудың,  ел  азамат тары ның 

патриоттық  рухын  ны ғайту дың 

маңыздылығына назар аударды.

А.Мұхамедиұлы  қазіргі 

уақыт та  діни  қызмет  пен  діни 

бір лестіктер  туралы  заңнама ға 

жүйелі өзгерістер енгізу жөнін де 

жұмыстар  жүргізіліп  жатқа нын 

мəлім етті.  Сонымен қатар, Мəде-

н иет жəне спорт министрі Қазақ-

стан  Президентіне  ел  Тəуел-

сіздігінің  25  жылдығын  өткізу 

жөніндегі іс-шаралар жос парын 

жүзеге  асырудың  алдын  ала 

қоры  тын дылары  мен  Қазақстан 

спорт шылары ның  алдағы  Рио-

де-Жанейрода өтетін Олимпиада 

ойындарына  дайындығының 

барысы туралы баяндады.

Елбасы кездесу қорытындысы 

бойынша бірқатар нақты тапсыр-

ма берді.

––––––––––––––––––––––

Суреттерді түсіргендер

С.БОНДАРЕНКО, Б.ОТАРБАЕВ

Раушан НҰҒМАНБЕКОВА

Семейдегі  азық-түлік  дүкен-

дерінде  соңғы  10  күн  шамасын-

да қант бағасы 280 теңгеден 350 

теңгеге дейін көтерілген. Қалалық 

кəсіпкерлік бөліміндегілердің ай-

туынша, бағаны көтеріп отырған 

қант  зауыттары.  Жəне  тағы  бір 

мəселе,  қанттың  бағасы  өсуі 

былай  тұрсын,  ол  көп  жерлер-

де  дүкен  сөрелерінен  жоғалып 

кетіпті. Ал қазір, жеміс-жидектің 

піскен  уақыты,  елдің  бəрі  қысқа 

түрлі  тосап,  қайнатпа  дайындап, 

азықтарын  қамдауға  тырысып 

жатыр.


–  Бұл  жағдай  əрі  кетсе  бір 

аптаға  ғана  созылады,  одан  соң 

жағдай  қалпына  келеді,  –  деп 

түсіндірді  қалалық  кəсіпкерлік 

бөлімі  бастығының  міндетін 

атқарушы  Бауыржан  Юсупов. 

–  Қант  бағасының  көтерілуі 

қазір  жіті  бақылауда.  Бұл 

сөзбұйдаға салатын мəселе емес. 

Алыпсатарлыққа  жол  берген-

дерге  шара  қолданылады.  Қант 

бағасының  көтерілуіне  байла-

нысты кəсіпкерлермен түсіндіру 

жұмыстарын жалғастыра береміз. 

Қазір  Семейдегі  қанттың  ор-

таша  бағасы  290  теңге  шама-

сында.  Қалаға  тəулігіне  14  тон-

на  құмшекер  қажет.  Бүгінде 

қалада 200 тоннадан астам қант 

қоры  бар.  Алдағы  3  күнде  тағы 

жеткізілмек.

(Соңы 2-бетте) Басты байлық 

МЕДИЦИНАЛЫЌ 

САЌТАНДЫРУҰлт  Жоспарында  қойылған  басты 

мін дет тердің  бірі  –  міндетті  əлеуметтік 

меди циналық  сақтандыру  жүйесін 

(МƏМС)  енгізу  болатын,  100  нақты 

қадамның  80-ші  қадамында  оның  мем-

лекет,  жұмыс  беруші  жəне  азаматтың 

ынтымақтастығы негізінде жүзеге асаты-

ны айқын көрсетілген. Яғни, осы үш тұғыр 

жауапкершілікті тең көтермек. Тоқетерін 

айтқанда, МƏМС дəл осы қағидат негізінде 

орнықпақ. Сондай-ақ, жаңа жүйе бастапқы 

медициналық-санитарлық көмек ті бірінші 

кезекте  қаржыландыруға  басым дық 

бермек.  Ендеше,  өңірде  бұл  істің  жай-

күйі  қандай  деңгейде?  Батыс  Қазақстан 

облыстық  денсаулық  сақтау  басқар-

масының  басшысы  Қ.ИРМЕНОВПЕН 

əңгіме осындай бағытта өрбіді.

(Соңы 2-бетте)

Тиісті заѕнамалар 

жетілдіріледі

Мемлекет  басшысы  Мəдениет  жəне  спорт  министрі 

Арыстанбек  Мұхамедиұлын  қабылдады,  деп  хабарлады 

Президенттің баспасөз қызметі.

Елбасы  Премьер-Министрдің  орынбасары  –  Ауыл 

шаруашылығы министрі Асқар Мырзахметовті қабылдады, 

деп хабарлады Президенттің баспасөз қызметі.

Ќолайлы жаєдай 

жасау ќажет Жазылған жайдың жалғасыТалғат СҮЙІНБАЙ,

«Егемен Қазақстан»

Қаладағы Балуан Шолақ атын-

дағы республикалық спорт кешені 

қаралы жиынға жиналған халыққа 

лық толды. Боздақ тар дың рухына 

арналған  1  ми нуттық  үнсіздік 

жарияланды.  Атшаптырып  кең  

зал  ішін е  жиналған  мыңдаған 

аза маттың  ойы  мен  санасына 

осынау дүниенің қас-қағым тыл-

сым сəтінде не келіп, не кетпеді 

десеңізші...

Қаралы  митингіде  сөз  сөй-

леген қала əкімі Бауыржан Байбек 

Алматы  тарихындағы  қасіретті 

бұл оқиғаны «25 минуттық зұл-

матқа» теңеді. Бейбіт халықтың 

өмірі  үшін  өздері  ажал  құшқан 

есіл  ерлердің  есімдерін  шын 

жүрегімен тебірене тұрып атады. 

– Бүгін ақтық сапарға аттанып 

бара жатқан азаматтар қоғам дық 

тəртіпті  қамтамасыз  етіп,  тұр-

ғындардың тыныштығын қор ғау 

жолында мерт болды. Олар осын да 

тұрған əр біріміздің бей біт ғұмы-

рымыз үшін өздерінің өмір лерін 

қиып,  жандарын  пида  етті.  Бұл 

оқиға, ішкі істер органы қыз мет-

керлерінің əр күні, əр сағаты бол-

жаусыз екенін, сон дық тан да ерлік-

ке пара-пар бола ты нын тағы бір 

дəлелдеді. Қамшының сабындай 

қысқа ғұмырда халқына адал еңбек 

етіп, ерен ерлік көрсеткен бауыр -

лары мыздың жарқын бей несі біз-

дің жадымызда мəңгі сақталмақ.

(Соңы 2-бетте)  Бейбіт күннің батырлары

Алматы боздаќтармен ќоштасты

Кеше қала халқы 25 минуттық зұлматта қаза тапқан 

полиция  қызметкерлерін  ақтық  сапарға  шығарып 

салды.

№138 (28866)

21 ШІЛДЕ

БЕЙСЕНБІ

2016 ЖЫЛ

САРЫКӨЛДІҢ САРЫ ҚЫЗЫ

Қазақстан Республикасының Заңы

2014 жылєы 23 желтоќсандаєы 

Еуразиялыќ экономикалыќ одаќ 

шеѕберінде медициналыќ бўйымдар 

(медициналыќ маќсаттаєы бўйымдар мен 

медициналыќ техника) айналысыныѕ 

бірыѕєай ќаєидаттары мен ќаєидалары 

туралы келісімге Армения 

Республикасыныѕ ќосылуы туралы 

хаттаманы ратификациялау туралы

2014  жылғы  23  желтоқсандағы  Еуразиялық  экономикалық 

одақ  шеңберінде  медициналық  бұйымдар  (медициналық 

мақсаттағы  бұйымдар  мен  медициналық  техника)  айналысының 

бірыңғай  қағидаттары  мен  қағидалары  туралы  келісімге  Армения 

Республикасының  қосылуы  туралы  2015  жылғы  2  желтоқсанда 

Мəскеуде жасалған хаттама ратификациялансын.Қазақстан Республикасының Президенті 

Н.НАЗАРБАЕВ

Астана, Ақорда, 2016 жылғы 20 шілде

№10-VI ҚРЗ

Арнұр АСҚАРОВ,

«Егемен Қазақстан»

Қазақстан Президенті жанын-

дағы «Жасыл» экономикаға көшу 

жөніндегі  кеңестің  4-ші  оты-

рысында Үкімет басшысы Кəрім 

Мəсімов алдағы уақытта «жасыл 

емес» жобаларды қаржы лан дыру 

қиындайтынын,  «қоңыр»  эко-

но микалы  елдердің  жаһан дық 

эко номикадан  біртіндеп  шет тей 

беретіні туралы айтқан бола тын. 

БҰҰ  Даму  бағдарламасы  қыз-

мет керлерінің айтуынша, бүгін-

де  елімізде  табиғи  р есурс тар ды 

пай даланудың  тиімділігін  арт-

тыру, ескі инфрақ ұр ылым дар ды 

жаңарту, қоршаған ортаны қор ғау 

сынды бағыттарда нақты жұ мыс тар 

жүзеге асырылып жатыр. 

– «Жасыл» экономика  талап-

тарын  сақтау  арқылы  халық-

тың игілігін арттыру керек. Осы 

жолда БҰҰ Даму бағдарламасы 

əлем нің 170-тен астам елдерінен 

жинақталған  даму  тəжірибесін 

Қазақстанмен  бөліседі,  –  дейді 

БҰҰ ДБ тұрақты өкілінің кеңес-

шісі Ирина Горюнова. (Соңы 2-бетте)

«Жасыл» экономиканыѕ 

жаќсылыєы кґп

«Жасыл»  экономика  –  бəсекеге  қабілетті  елдер  үшін 

экономикалық  дамудың  бірден-бір  үлгісі  болуы  тиіс. 

Қазақстанның  «жасыл»  экономиканы  дамытуға  назар 

аударуының басты себебі осыған байланысты.  ҚазМедиа 

орталығында брифинг өткізген БҰҰ Даму бағдарламасы 

қызметкерлері осылай деді. 

Ќант Семейде де ќымбаттады

Елена Данилова бастаєан

іс нəтижесіз болєан емесАЙБЫН

ТОЛҒАНДЫРАР ТАҚЫРЫП

БІЗ – ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАРМЫЗ!

8

4

3

АЖЫРАСУДЫҢ 

АЗАЙМАУЫ НЕЛІКТЕН?

МҰХАММЕД ПЕН МҰСА

Маќсат – адам денсаулыєына

мўќият ќарау мїмкіндігін арттыру

2 700 000

Суретті түсірген Ерлан ОМАРОВ,

«Егемен Қазақстан»


21 шілде 2016 жыл

www.egemen.kz

2

Нұрбай ЕЛМҰРАТОВ,

«Егемен Қазақстан»

Адами  капиталдың  маңызы  мен  оны 

жақсы  қалыптастыруда  білім  берудің 

рөлі аса жоғары екеніне назар аудартты. 

Дүниежүзілік банктің деректеріне қарағанда 

орнықты экономикалық өсудің 2/3 бөлігі 

адамдарға, олардың білімі мен қабілетіне 

тəуелді екен. Сондықтан білімге неғұрлым 

ерте салынған инвестицияның қайтарымы 

соғұрлым жақсы болатын көрінеді. 

Ал «Ақпараттық-талдау орталығы» АҚ 

департамент  директоры  Елдос  Нұрланов 

Экономикалық ынтымақтастық жəне даму 

ұйымына  мүше  елдердің  білім  стан дарт-

тары жөнінде əңгімеледі. Сөйтіп, көп тіл-

ділік тəжірибесіне кеңінен тоқталды. Оның 

пікіріне жүгінсек, ағылшын тілін қан ша-

лық ты  жылдам  игерсек,  ел  эконо микасы 

да  жедел  жақсара  түспек.  Осы  жөнінде 

бірқатар мысалдар келтірген департамент 

директоры,  елімізде  үштілділік  жүйесін 

енгізуге  байланысты  мектептерде  қазақ 

тіліне бөлінетін сағат саны да көбейетінін 

алға тартты. 

«Еуропа елдері көп тілді білім беруге 

осыдан  20  жыл  бұрын  көшті.  Əрбір 

еуропалық  оқушы  кем  дегенде  екі  шет 

тілін  оқуға  мүмкіндігі  бар.  Нəтижесінде 

бүгінгі таңда еуропалықтардың 54 пайызы 

кемінде бір шет тілін біледі. 25 пайызы екі 

тілді, 10 пайызы үш тілді жетік меңгерген. 

Тіл  мəселесі  қозғалғанда  көпшілігіміз 

Жапонияны еске аламыз. Жапония да көп 

тілді  білім  беру  үрдісінен  қалыс  қалмақ 

емес. Онда да 2018 жылдан бастап бала-

ларға үшінші сыныпта ағылшын тілін оқы-

та бастайды», деді Е.Нұрланов.

Оның сөзіне илансақ, бүгінде Жапония 

көрші  елдерден  ағылшын  тілі  индексі 

бойынша айтарлықтай артта қалған. Осы 

кемшіліктің орнын толтыру үшін Күншығыс 

елі 2020 жылдан бастап Азия құрлығында 

ағылшын  тілінен  көш  бастауды  мақсат 

тұтыпты. «Жапонияда ағылшын тілін 14-16 

жастан оқиды деген ақпарат жүр. Бұл ескір-

ген мəлімет. Осы жылдың мамыр айында 

мен Париж қаласында Жапонияның үлкен 

деле гациясымен кездесіп, ағылшын тіліне 

қатысты олардың қандай жоспары барын 

білдім.  Жапонияның  білім  министрінің 

сайтына кіріп, балаларға 3-сыныптан бастап 

ағылшын тілін оқытуға қатысты жоспарының 

барына көз жеткіздім», деді Е.Нұрланов. 

Маманның пікіріне құлақ ассақ, ағыл-

шын тілін меңгеру деңгейі жоғары мемле-

кет тердің бірқатар даму көрсеткіші де көш 

ілгері екен. «Ағылшын тілі ана тілі санал-

майтын елдерде оның деңгейін саралайтын 

зерттеу  бар.  Ағылшын  тілі  білімінің 

индексіне  сəйкес,  осы  зерттеуге  ілінген 

мем лекеттердің дені, олардың басым көп-

шілігі  скандинав  елдері,  ағылшын  тілін 

неғұрлым  жақсы  білсе,  экономикалық 

дамуы  да  соғұрлым  жоғары.  Жастардың 

арасындағы  жұмыссыздық  деңгейі  сон-

ша лықты  төмен,  ғылыми  қызметтерден 

өнді рілетін тауарлардың экспорты да сол-

ғұрлым жоғары. Бұл дəлелденген факті», 

деді департамент директоры.

Алайда, елімізде халық саны аз болған-

дықтан,  қоғамда  үштілділік  саясаты 

мемлекеттік тілдің дəрежесін төмендетеді 

деген қауіп те бар. «Еуропаның көптеген 

елдері білім беру саясатын өзінің мемле-

кеттік мүддесіне сай жүргізеді. Сондықтан 

үштілділікті  қаншалықты  сапалы  жүргі-

зетініміз біздің өзімізге байланысты. Жаңар-

тылған оқу бағдарламаларына сəйкес, ағыл-

шын тіліне бөлінетін сағат саны артады. 

Сонымен қатар, қазақ тіліне бөлінетін сағат 

саны  да  300-ден  астам  сағатқа  көбейеді. 

Сондай-ақ, ағылшын тілін пəн ретінде ғана 

оқытып қоймай, шетелдік тəжірибеге сəйкес, 

кейбір  пəндерді  ағылшын  тіліне  көшіру 

жоспары  бар.  Бірақ,  мұнда  екі  нəрсені 

ескеру керек. Біріншіден, біз бұл жоспарды 

біртіндеп, дəйекті жүзеге асырмақшымыз. 

Екіншіден,  жоғары  сыныптарда  ғана 

2019  жылы  белгілі  бір  пəндерді,  соның 

ішінде физика, химия, биологияны таңдап 

отырмыз. Мектептердің мүмкіндігі болатын 

болса, солардың келісімді шешімімен ғана 

енгізіледі. Демек, біз бұл іс-шараны дəйекті 

жүргізіп,  мемлекеттік  тілге  еш  зиянын 

тигізбеуді көздеп отырмыз. Сайып келгенде, 

бұл  тікелей  орындаушылық  мəдениетіне 

жəне тілге деген жанашырлығымызға бай-

ланысты болады», деп түйіндеді ол. Нұрбай ЕЛМҰРАТОВ,

«Егемен Қазақстан»

Брифинг  отандық  тауар  өндірушілерді 

қолдау шараларына қатысты өтті. «NADLoC 

қазір отандық тауар өндірушілерге бірқатар 

қолдау көрсетіп келеді. Біріншіден, ақпараттық 

қолдау жасайды. Сондай-ақ, қазақстандық үлес 

туралы интернет портал ашылды. Бұлармен 

бірге  индустрияландыру  картасына  енген 

жобаларға сараптама жүргізіп отырамыз», 

деген орталық директоры қазіргі кезде отан-

дық тауарларды сатып алу арқылы өз кəсіпкер-

лерімізді қолдау аса қажет екенін жеткізді.

Өз  елімізде  өндірілетін  тауарларды  ел 

аумағында сату бойынша да бірқатар жұмыс-

тар  атқарылып  жатқанын  тілге  тиек  етіп, 

əрбір  қазақстандық  ел  экономикасының 

өркендеуіне  өз  үлесін  қосуы  керектігін 

айтты. «Əрбіріміздің санамызда қазақстандық 

өнімді  сатып  алсақ,  еліміздің  дамуына, 

экономикамызға үлес қосып жатырмын деген 

ой қалыптасуы керек. Еліміздің өсіп-өркендеуі 

осыған да байланысты. Сондықтан, бар болса 

міндетті түрде Қазақстанда жасалған өнімді 

сатып  алыңыздар»,  деген  Ə.Балықбаева 

өзі дəл қазір қандай қазақстандық тауарды 

тұтынып жүргені жөніндегі сұраққа қинала 

жауап берді. Дəлірек айтсақ, нақты ештеңе 

айта алған жоқ.

Баспасөз мəслихатының екінші бөлімінде 

спикерлер  журналистерді  қызықтырған 

сұрақтарға жауап берді. Тілшілерді негізінен 

қазақстандық  қандай  тауарлар  экспортта-

лып жатқаны толғандырады екен. Өкінішке 

қарай,  журналистерге  нақты  ақпараттар 

беруге  дайындалып  келмеген  спикерлер 

дағдарып қалды. Əйткенмен, Ə.Балықбаева 

«Қазақстан»  шоколады»  деп  жауап  берді. 

Ал, тауар өндірушілердің қауымдастығында 

атқарушы  директор  лауазымын  атқарып 

отырған  Т.Асылбаевтың  бұл  сұрақтардың 

ешқайсына алып-қосары болмады.  

(Соңы. Басы 1-бетте)

–  Қамидолла  Мүтиғоллаұлы, 

биылғы жылдың тоғызыншы мау-

сымынан  елімізде  МƏМС  жүйесін 

жүзеге асыру жөніндегі іс-шаралар 

кешені басталып кеткені белгілі. Осы 

бағытта  облыстағы  медициналық 

ұйымдардың алғашқы беталыстары 

жөнінде не айтар едіңіз?

– Əуелі міндетті əлеуметтік меди-

циналық сақтандыру жүйесі дегеніміз 

не  өзі?  Оның  тұрғындарға  жəне 

тұтастай денсаулық сақтау жүйесіне 

тигізетін  пайдасы  қандай?  Негізгі 

қағидалары  нендей  критерийлер-

ге  арқа  сүйейді?  Облыста  осы  басы 

ашық сауалдардың ара-жігін ажырату 

мен  түсіндіру  бо йын ша  кең  көлемді 

акция басталып кетті. Соның ішінде 

Санжар Асфен дияров атындағы Қазақ 

ұлттық  меди  циналық  университеті-

нің  кафедра  мең герушісі  Құралбай 

Құрақбаевтың  қатысуымен  өңірдегі 

медициналық  ұйымдарда  өткізілген 

кездесулер  бір шама  нəтижелі  болды 

дей аламыз.

Бүгінде бұл бағытта өңірде білікті 

мамандар  арасынан  арнайы  жұмыс 

тобы құрылып, ақпараттық-түсіндірме 

жұмыстарын  жүргізе  бастады.  Топ 

мүшелері  алдын  ала  бекітілген  жос-

пар-кестеге  сəйкес  жұмыс  істеуде. 

Олар  өткен  маусым  айында  Орал 

қала сындағы  №2  жəне  №5  емхана-

лар  ұжым дары  жəне  Теректі  мен 

Зеленов  аудандары  медициналық 

меке  мелері  арасында  кең  көлемдегі 

ақпа раттық-түсіндірме  жұмыстарын 

атқарған болса, ендігі кезекте бұл істің 

ауқымы облыстағы өзге медициналық 

ұйымдарға  қарай  бағыт  алып  отыр. 

Мұндағы  іс-шаралар  алдағы  тамыз 

айының аяғына дейін созылмақ.

Ал қыркүйек пен қараша аралы-

ғында  азаматтар  мен  жұмыс  беру-

шілер  арасында  нағыз  жанды,  ой-

пікір  алмасу  алаңдары  пайда  бола-

ды  деп  күтілуде.  Оның  бастауын да 

«Атамекен»  ұлттық  кəсіп керлер 

палатасының  өкілдері  тұр.  Дəл  осы 

кезден  бастап  мемлекет  пен  жұмыс 

беруші  жəне  əрбір  адамның  ынты-

мақты жауапкершілігі бөлінбейтіндей 

біртұтас ағзаға айналады деуге де бо-

лады.  Осы  негізде  шын  мəніндегі 

медициналық  сауықтыру  жүйесін 

енгізу басталмақ. Бұл іс бұған дейінгі 

үздік халықаралық тəжірибені есепке 

ала отырып атқарылмақ.

–  Республика  тұрғындарының 

бəрі  бірдей  экономикалық  белсен-

ділігі жоғары халық қатарына кір-

мейді ғой. МƏМС жүйесі олар үшін 

тиімсіз, қажетті бола тұра қажетсіз 

болып жүрмес пе екен?

–  Бір  есептен  бұл  мəселеге  алаң-

дауымыз өте орынды. Əйтсе де бұлайша 

қауіптенуге негіз жоқ. Өйткені, мем-

лекет  экономикалық  белсенділігі 

төмен топтар үшін жарна төлеу тəр-

тібін  орнықтырмақ.  Өз  кезегінде 

жұмыс  берушілер  мұндай  жарна-

ны  жал дамалы  жұмысшылар  үшін 

төлейді. Сонымен бірге, ортан қолдай 

қызметкерлер  жəне  салық  органда-

рына  тіркелу  арқылы  өзін-өзі  қамти 

алатын азаматтар аталмыш жарнаны 

өздері  төлейтін  болады.  Денсаулық 

сақтау жүйесінде тегін медициналық 

көмектің  кепілдік  берілген  көлемі 

(ТМККК) бар екенін білетін шығарсыз. 

Мемлекет осы көлемге сəйкес əрі қарай 

да азаматтарға қаржылай қолдау көр-

сетуді жалғастыра бермек. Сондай-ақ, 

мұның  қатарына  əлеуметтік  астары 

мен мəні бар ауруларды қамту, шұғыл 

жағдайлар, жедел медициналық көмек, 

санитарлық  авиация  жəне  екпе  егу 

кіреді. 

–  Қалай  дегенде  де,  ел-жұрт-

тың  бəрі  бірдей  медициналық 

сақтандыру  жүйесіне  енуі  мүмкін 

емес  қой.  Айталық,  көпшіліктің 

ішін де сақтандырылмаған азамат-

тар  болатынын  жоққа  шығаруға 

бол майды. Өмір болған соң олардың 

да бастары ауырып, балтыры сыз-

дайтыны анық. Сонда не істемек?

–  Мемлекетімізде  азаматтардың 

денсаулығын  қорғаудың  жалпыға 

бірдей  құқығы  орныққан.  Құқықтың 

аты құқық. Заңның аты заң. Оны орын-

дамау,  қамтамасыз  етпеу  еш  мүмкін 

емес.  Осы  тұрғыда,  өзіңіз  айтқан-

дай,  сақтандырылмаған  азаматтарға 

2020  жылға  дейін  ТМККК  аясын-

да  амбулаторлық-емханалық  көмек 

көрсетілетін  болады.  Осы  шеңберде 

олар  қажетті  дəрі-дəрмектермен  де 

қамтылмақ. 

–  Ал  МƏМС  аясында  сақтан-

дырыл ған азаматтар қандай артық-

шылықтарға ие бола алады?

– Оларға жоғары технологиялық-

медициналық қызметтер көрсетіледі. 

Стационарды  алмастыра  алатын 

тетіктер  қолданылады.  Ұзақ  мерзім-

ді  мейіргерлік  күтімдер  жасалады. 

Мұның сыртында олар үшін дəрілермен 

қам тылған амбулаторлық-емхана лық 

көмек қашанда əзір. Бұған қоса, егер 

азаматтар  ерікті  сақтандыруға  қаты-

са тын болса, МƏМС жүйесінде қарас-

ты рыл маған медициналық көмек терге 

де қол жеткізе алады. Бұл мəселе жеке 

сақтандыру компанияларымен келісім-

шарт негізінде жүзеге асырылады. 

– Сіз жоғарыда сақтандыру үшін 

жарна  төлеу  қажеттілігі  жөнінде 

айтып  өттіңіз.  Бұл  қай  уақыттан 

бастап  төленбек?  Оның  мөлшері 

қандай?

–  Алдымыздағы  2017  жылдың 

1  қаң  тарынан  мемлекет,  жұмыс 

беру  шілер  жəне  өзін-өзі  жұмыспен 

қамтыған азаматтар əлеуметтік-меди-

ци налық сақтандыру қорына (ƏМСҚ) 

жарна төлеуді бастай алады. Ерекше 

санаттағы  азаматтар  үшін  мемлекет 

төлейтін  жарнаның  мөлшерлемесі 

орташа айлық еңбекақының жеті пай-

ызын  құрайды.  Оның  көлемі  кейінгі 

жылдарда біртіндеп өсетін болады. Ал 

жұмыс  берушілер  жарнасының  жал-

пы көлемі кірістің бес пайызына тең. 

Табыс  табатын  тұрғындар  мен  өзін-

өзі қаржымен қамти алатын азаматтар 

үшін  олардың  кірісінің  жеті  пайызы 

жарна мөлшерлемесі болмақ. 
  1   2   3   4   5   6   7


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал