«КƏсіпқОР» холдингі» коммерциялық емес акционерлік қОҒамы астана 2016жүктеу 214.92 Kb.

Дата11.03.2017
өлшемі214.92 Kb.

3

«КƏСІПҚОР» ХОЛДИНГІ» 

КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК

 ҚОҒАМЫ

АСТАНА

2016

ТКББ оқу орындарының 

перспективті - тақырыптық 

жəне сабақ жоспарларын  

жобалау бойынша

ƏДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫМДАР


4

5

Әзірлеушілер: К.К. Борибековтің тікелей бас-шылығымен  Р.Б.Сабирова, А.Ш.Шермагамбе-

това 

Ұсынымдардың  мақсаты:  техникалық және 

кәсіптік, ортадан кейінгі білім берудің мемлекеттік 

жалпыға міндетті стандарттар талаптары аясында 

білім беру бағдарламаларын әдістемелік тұрғыда 

дұрыс жоспарлауды қамтамасыз ету  мақсатында  

модульдер/пәндер бойынша оқу үдерісін ұйымда-

стыруда  педагогикалық,  ғылыми  –  әдістемелік 

және тәжірибелік қызметкерлерге көмек көрсету.Ұсынымдар    әзірлеушілердің  құрылымдық 

рәсімдеу  және  модульдер/пәндер  бойынша  пер-

спекивті-тақырыптық  және  сабақ  жоспарларын 

құрастыру  технологиялар  мүмкіндіктерін  кеңей-

тетін қосымшалармен бірге жүреді.

Әдістемелік ұсынымдар перспективті – тақы-

рыптық  және  сабақ  жоспарын  құру  барысын-

да  қолдану үшін әдіскерлерге, техникалық және 

кәсіптік,  ортадан кейінгі білім беру ұйымдарының 

педагогикалық және тәжірибелік қызметкерлеріне 

арналған.Әдістемелік ұсынымдар «Кәсіпқор Холдингі» 

коммерциялық  емес  акционерлік  қоғамы  Ғылы-

ми-әдістемелік кеңесінің  2016 жылғы 5 шілдеде-

гі № 2 шешімімен оқу орындарының техникалық 

және  кәсіптік  білім  беру,  орта  білімнен  кейінгі 

білім беру мамандықтары бойынша модульдік-құ-

зыреттіліктәсілі негізінде перспективті - тақырып-

тық  және  сабақ  жоспарларын  әзірлеу  барысында 

қолдануы үшін мақұлданған. 


6

Кіріспе

Осы  ұсынымдар    2013  жылғы  17  мамырдағы 

№49  бұйрығымен  бекітілген  Техникалық  және 

кәсіптік  білім  беру  ұйымдары  қызметінің 

үлгілік  ережелері,  2004  жылдың  18  қараша 

айындағы  №  946  бұйрығымен  бекітілген  Бiлiм 

беру  ұйымдарында  оқу-әдiстемелiк  жұмысты 

ұйымдастыру Ережелеріне сәйкес әзірленген. 

Осы ұсынымдар  ТКББ оқу орындарында білім 

беру  үдерісінде  тікелей  қолдану  үшін  арналған 

кәсіби оқу модульдері / пәндері бойынша перспек-

тивті – тақырыптық жоспарды (ПТЖ) рәсімдеуге 

және  мазмұнына  қойылатын  жалпы  талаптарды 

анықтайды. 

Перспективті  –  тақырыптық  жоспарлау  –  бұл 

бір мамандық бойынша бір оқу жылына кәсіби оқу 

модулі  немесе  пәні  бойынша  бағдарлама  мазмұ-

нының  бөлігін  оқытушымен  реттік  тақырыптық 

жоспарлау.  Перспективті  –  тақырыптық  жоспар 

жарты жылға немесе оқу модулінің / пәнінің бар-

лық оқу мерзіміне де құрылады. 

Перспективті – тақырыптық жоспар – оқытушы-

ның бір мамандық бойынша  бір оқу жылына ар-

налған  


оқу  сабақтарын  ұйымдастыру  үшін  кәсіби  мо-

дульдердің / пәндердің жұмыс оқу бағдарламасы-

ның  мазмұнын  орындау  бойынша  оқытушының 

қызметін реттейтін міндетті оқу – жоспарлық құ-

жаттардың бірі болып табылады. 

Перспективті  –  тақырыптық  жоспар  нақты  бір 

оқу жылына оқу жоспары мен кәсіби модульдің / 

пәннің жұмыс оқу бағдарламасымен сәйкес рәсім-7

деледі, құрастырылады және бекітіледі. 

Перспективті – тақырыптық жоспарымен нақты 

кәсіби модульді / пәнді меңгерудің оқу мерзімінің 

көлемі  сағатпен,  оқу  сабақтарының  әртүрлі  фор-

маларымен  (лекциялар,  аралас  сабақтар,  білімді 

тексеру  сабақтары,  тәжірибелік,  зертханалық  са-

бақтар және т.с.с.) анықталады. 

Тақырыптық  жоспардың  мазмұны  өзара  бай-

ланысты  тараулардың  мазмұнының  атауын  және 

қысқаша  мазмұнын  қарастырады,  және  онымен 

оқу  уақытын  (сағатты)  лекциялық  сабақтарға, 

аралас және тәжірибелік сабақтарға, зертханалық 

сабақтарға, семинарларға бөлуді қарастырады, со-

нымен қатар білім алушылардың өзіндік жұмысы-

ның мазмұны туралы мәлімет береді. 

Перспективті – тақырыптық жоспар:

- модуль / пән бойынша білім беру бағдарлама-

сын орындауды бақылау, аудиториядан тыс өзіндік 

жұмыстарды  ұйымдастыру,  білім  алушылармен 

қосымша  сабақтарда,  оның  ішінде  оқу  –  зерттеу 

жұмыстары бойынша жұмыс істеу үшін; 

-  сабақтарға  ақпараттық  оқу  ресурстарының, 

оқу құралдары алдын-ала дайындау үшін;

-  ашық  сабақтарды,  зертханалық  және  тәжіри-

белік жұмыстарды, экскурсияларды және т.с. с. өт-

кізуді жоспарлауда;

- жұмыс барысын және білім беру бағдарлама-

ларының  сапалы орындалуын жүйелі түрде бақы-

лау,оқу жүктемесіне қ көлемінің талаптарын  және  

білім алушылардың аудиториядан тыс өзіндік жұ-

мыстарын жүзеге асыру үшін қажет.

Перспективті – тақырыптық жоспарлаудың бір 

данасы директордың оқу жұмысы жөніндегі орын-8

басарында  сақталады,  өзге  данасы  оқытушының 

қолында    болады.  Перспективті  –  тақырыптық 

жоспарлау  директордың  оқу  жұмысы  жөніндегі 

орынбасарында бір жыл бойы сақталады. 

Осы әдістемелікте  келесідей анықтамалар қол-

данылады:

модуль  –қандай  да  бір  жүйенің,  ұйымның 

анықталатын біршама дербес бөлігі;жұмыс оқу бағдарламасы – білім беру ұйымы-

ның басшысын бекітетін үлгілік оқу бағдарламасы 

негізінде нақты пән, тәжірибе, жұмыс оқу жоспа-

рының оқу қызметінің басқа түрлері үшін техни-

калық  және  кәсіптік  білім  беру  ұйымымен  құра-

стырылатын құжат;кәсіби тәжірибе – болашақ кәсіптік қызметпен 

байланысты белгілі бір жұмыс түрлерін орындау 

барысында теориялық білімдерді, икемділіктерді, 

тәжірибелік дағдылар мен құзыретті меңгеру мен 

дамытуды  бекітуге  бағытталған  оқу  қызметінің 

түрі; 


біліктілік 

— 

адамның белгілі бір білім жүйесін тәжірибеде  пайдалана  алу  қабілеті.  Адамның  өзі 

таңдаған қызметінде өз білімін көтеріп, нені, қа-

лай  және  не  үшін  үйренетінін  алдын-ала  айқын-

дап, білікті маман болуға бағытталуы. модульдік оқу бағдарламасы – бір мамандық 

аясында белгілі бір кәсіптік қызметтерді орындау 

үшін қажетті білімдерді, икемдерді және құзырет-

терді меңгеруге бағытталған білім беру бағдарла-

масының бөлігі.


9

1. Жалпы ережелер

Кәсіптік  оқу модулінің / пәнінің перспективті 

– тақырыптық жоспары жұмыс бағдарламасымен 

қарастырылған  кәсіби  және  жалпы  құзыреттерді 

меңгеру, дамыту және бекіту бойынша оқу бары-

сын  ұйымдастыруға  мүмкіндік  беретін  міндетті 

құжат болып табылады. 

Перспективті  –  тақырыптық  жоспар  жұмыс 

бағдарламасын  орындауды  әдістемелік  сауатты 

жоспарлауды және оқу және өндірістік тәжірибеге 

дайындықты қамтамасыз ететін пәндер бойынша 

оқу  барысын  ұйымдастыруға  мүмкіншілік  ететін 

міндетті құжат болып табылады. 

Перспективті  –  тақырыптық  жоспарда  жұмыс 

бағдарламасының  тарауларын  және  тақырыпта-

рын меңгеру реті, оқу модулінің / пәнінің тараула-

ры, тақырыптары және сабақтары бойынша уақыт 

көлемін бөлу көрсетіледі. 

Перспективті – тақырыптық жоспар өзгерістер 

мен  толықтырулар  енгізілуі  мүмкін  көп  рет 

қолданылатын құжат болып табылады. 

Перспективі  –  тақырыптық  жоспар  жеке 

мамандықтар 

бойынша 


оқу 

жоспарымен 

анықталған оқу сағатын есептеумен кәсіби модуль 

/  пән  бойынша  жұмыс  бағдарламасы  негізінде 

оқытушымен құрастырылады. 

Перспективті  –  тақырыптық  жоспарға  жыл 

сайын  кәсіби  модульдердің  /  пәндердің  жұмыс 

оқу бағдарламасы (ЖОБ) мазмұнының жаңаруын 

есептеумен  сәйкесінше  өзгерістер  енгізіліп 

отырылады. 

Перспективті 

– 

тақырыптық жоспарға 

10

енгізілетін  сәйкесінше  өзгерістер  әдістемелік 

комиссия  отырысында  қарастырылады,  оқу 

жұмысы  бойынша  директордың  көмекшісімен 

кезекті бекітілген хаттамасымен рәсімделеді. 

Оқу 


сағаттарының, 

теориялық 

және 

зертханалық – тәжірибелік сабақтар саны, әртүрлі мамандықтарда  меңгерілетін  пән  бойынша 

өзіндік  жұмыс  сағат  саны  бірдей  болған  кезде, 

оқытушымен  бір  перспективті  –  тақырыптық 

жоспар құрастырылуы мүмкін. 

Перспективті – тақырыптық жоспар баспа түрін-

де  қағаз  нұсқасында  екі  данада  ұсынылады:  жұ-

мыс данасы – оқытушының өзіне, бақылау данасы 

оқу бөліміне немесе бөлімшесіне тапсырылады.2.  Негізгі  міндеттері,  функциялары  және 

мүмкіншіліктері

Перспективті – тақырыптық жоспардың негізгі 

міндеттері:

Кәсіби  оқу  модульдерінің  /  пәндерінің сағат  көлемін  сабақ  түрлері  бойынша  бөлу:  тео-

рия, зертханалық – тәжірибелік және тәжірибелік 

сабақтар, өндірістік білім беру және кәсіби тәжіри-

бе;


Сабақ нәтижесі бойынша тексеріс сынаула-

рының құрылымын және мазмұнын ашу;

Модуль  бойынша  барлық  сабақ  түрлерін тиімді өткізу үшін оқу-әдістемелік материалдарды 

және қажетті оқу құралдарын анықтау.

Перспективті  –  тақырыптық  жоспар  келесі 

функцияларды атқарады:

мазмұнды  (білім  алушылар  меңгеретін 11

оқу элементтерінің құрамын, сонымен қатар олар-

дың қиындық дәрежесін белгілейді);

процессуалдық (мазмұнның элементтерін меңгерудің  логикалық  ретін,  оқудың  ұйымда-

стырушылық  формасы  мен  әдістерін,  құралдары         

мен жағдайларын анықтайды).

Жақсы  ойластырылған  және  уақытында  құра-

стырылған  перспективті  –  тақырыптық  жоспар 

мынандай мүмкіндіктер береді:оқытушылар  және  өндірістік  оқу  ше-

берлеріне – сабақтарға алдында ала дайындалуға, 

өз  әрекеттерін  жоспарлауға,  сабаққа  қажетті  оқу 

құралдары  мен  оқу  жабдықтарын  дайындауға 

мүмкіндік береді;білім алушыларға – модуль / пән бойын-

ша өзіндік жұмыс үшін тапсырманың барлық түр-

лерімен оқу курсын толығымен танысуға мүмкін-

дік береді;оқу  орнының  басшысына  –  жұмыс  оқу 

жоспарын және білім беру бағдарламасын орын-

дау  барысын  жүйелік  қадағалауды  және  білім 

алушылардың оқу уақыттарын тең шамада бөлуді 

іске асыруға мүмкіндік береді.

Оқу  бағдарламасының  түсіндірмелі  жазбасы 

келесі ақпараттардан тұруы керек:

нұсқаны бақылау: нұсқа нөмірі, құру күні;оқу семестрі, курс және топтың қысқаша 

сипаттамасы;

жұмыс  оқу  жоспары  мен  білім  беру бағдарламасы бойынша оқу уақытының көлемі;

оқыту  кезеңі:  оқыту  орны,  басталу  және аяқталу күндері;

қажетті оқу құралдары, жабдықтары және 12

ұйымдастырушылық үдерістері;

оқытушының байланыс ақпараттары.3.  Перспективті  –  тақырыптық  жоспарды 

құру талаптары

Перспективті – тақырыптық жоспардың форма-

сы  барлық  кәсіби  оқу  модульдері  /  пәндері  үшін 

бірдей болуы керек. 

Перспективті – тақырыптық жоспар кәсіби мо-

дуль  /  пән  бойынша  білім  беру  үдерісін  жүзеге 

асыру  үшін  қолданылатын  оқу  –  әдістемелік  ке-

шеннің (ОӘК) құрамына кіреді. 

Перспективті – тақырыптық жоспар оқытушы-

ның де, білім алушылардың да нақты кәсіби мо-

дуль  /  пән  бойынша  білім  беру  үдерісі  кезіндегі 

қызметін реттейді. 

Перспективті – тақырыптық жоспар кәсіби мо-

дулі / пәні бойынша жұмыс бағдарламасына сәй-

кес болуы керек. 

Перспективті  –  тақырыптық  жоспарына  қойы-

латын талаптар:

- кәсіби модуль / пән бойынша жұмыс бағдарла-

масының тақырыптарына сәйкестігі;

-  кәсіби қызметтің, оны іске асыру саласының 

және  түлектің  біліктілік  деңгейінің  (мамандығы, 

кәсібі) ерекшеліктеріне сәйкестігі; 

  кәсіби  модульдің  /  пәннің  пәнаралық байланысының  құрамына,  мазмұнына  және  си-

патына  және  алдындағы,  келесі  және  қосарлама 

меңгерілетін кәсіби модульдердің / пәндердің сәй-

кестігі;


сабақтың  мазмұнын,  үй  жұмысын  және 13

білім алушылардың өзіндік жұмысын тудыратын 

ақпараттардың логикалық тәртіптілігі;

әртүрлі  оқыту  формасының  мазмұны, әдістері және жүзеге асыру құралдары мен беріл-

ген  оқу  пәнін  меңгеру  арасындағы  тиімді  байла-

ныс  (лекциялар,  тәжірибелік  сабақтар,  студент-

тердің өзіндік жұмыстары және т.б.);

мамандық бойынша білім беру үдерісін реттейтін нормативтік құжаттарға сәйкестігі.

4. Перспективті – тақырыптық жоспарының 

құрылымы

Кәсіби  оқу  модулінің  /  пәнінің  перспективті  – 

тақырыптық  жоспарында  формаға  сәйкес  төмен-

дегілер келтірілген:

•  негізгі бет 1 қосымшада келтірілген форма 

түрінде орындалады;

•  перспективті – тақырыптық жоспардың фор-

масы (Қосымша 2);

•  түсіндірмелі жазба (Қосымша 3)

«Тараулардың,  тақырыптардың  атауы,  негізгі 

сұрақтардың тізімі» жолында тараулар, тақырып-

тар және сабақтар бойынша бөлінген бағдарлама-

ның барлық материалы ретімен көрсетіледі.

Өзіндік немесе тексеру жұмысы сонымен қатар 

сабақтың тақырыбын жазғаннан кейін белгіленеді. 

«Сағаттар  саны»  жолында  жұмыс  бағдарлама-

сына сәйкес сабақтардағы сәйкесінше дидактика-

лық  бірліктерді  меңгеруге  кететін  сағаттар  саны 

көрсетіледі,  бірақ  көлемі  екі  сағаттан  аспауы  ке-

рек.


«Сабақ  түрі»  жолында  сабақтың  түрі  (лекция, 

14

семинар,  аралас  сабақ,  тәжірибелік  сабақ,  зерт-

ханалық сабақ, бақылау жұмысы және т.с.с.) көр-

сетіледі.

«Пәнаралық  байланыс»  бағанында  берілген 

кәсіби  модульмен  /  пәнмен,  тақырыппен  өзара 

байланысы көрсетілетін қосарлама зерттелетін не-

месе  зерттелген  кәсіби  оқу  модульдері  /  пәндері 

көрсетіледі.

«Оқу құралдары» жолында қолданылатын көр-

некілік  құралдары,  оқудың  техникалық  құралда-

ры,  мамандандырылған  жабдықтар,  Ғаламтор  – 

ресурстардың сілтемесін көрсетумен ақпарат көз-

дері көрсетіледі.

«Үй тапсырмасы» бағанында әрбір тақырып бой-

ынша білім алушылардың үйде келесі оқу сабағы-

на  дайындалу  үшін  өзіндік  жұмысына  арналған 

материалдардың  мазмұны  мен  көлемі,  аудитори-

ядан тыс өзіндік жұмыстарды орындау анықтала-

ды.  Тапсырманың  мазмұнынан  басқа  беттер,  үй 

жұмысының  ерекшелігін  көрсетумен  (қайталау, 

сұрақтар  жоспарын,  кестесін,  сұрақтарға  жауап 

құрастыру және т.б.) тапсырмалар мен жаттығулар 

нөмірі жазылады. 

Бірқатар пәндерді меңгеруде тапсырмалар білім 

алушылар  үшін  шығармашылық  сипатта  болады 

(сурет  салу,  шығарма  жазу,  баяндама  дайындау, 

презентациялар  құру  және  т.б.).  Онда  берілген 

жолда былай жазылады: шығармашылық тапсыр-

ма және тапсырма сипаты көрсетіледі.15

5.  Перспективті  –  тақырыптық  жоспарын 

құру, келісу, бекіту мерзімі

Оқытушылармен  құрастырылған  перспективті 

–  тақырыптық  жоспарлар  ағымдағы  оқу  жылы-

ның  басында  әдістемелік  комиссия  отырысында 

қарастырылады,  Колледж  кеңесінің  отырысын-

да  келісіледі  және  колледждің  педагогикалық 

кеңесінің шешімімен бекітіледі. 

Перспективті  –  тақырыптық  жоспарды  келісу 

және бекіту негізгі бетте сәйкесінше жазбалармен 

рәсімделеді. 

Оқу  тәжірибесі  бойынша  перспективті  – 

тақырыптық  жоспар  қосымша  тәжірибе  меңге-

рушісімен келісіледі. 

Коллегиялық  органдардың  отырысындағы  ла-

уазымды  тұлғалардың  қолдары  олардың  әрбіреуі 

перспективті – тақырыптық жоспарының бекітіл-

ген  талаптарға  сәйкестігінің  кепілдігі  бойынша 

жеке жауапкершілікті қабылдауы туралы куәлан-

дырады. 

6.  Перспективті  –  тақырыптық  жоспарды 

сақтау және пайдалану тәртібі

Оқытушының  перспективті  –  тақырыптық 

жоспары екі данада жасалады: қарастыру, мақұл-

дау  және  бекітуден  кейін  бір  данасы  бөлімшеде 

сақталады (оқу сабақтарының журналдарын жүр-

гізуді бақылау үшін), екінші данасы – кәсіби мо-

дульдің / пәннің ОӘК құрамында оқытушыларда 

сақталады. 

Перспективті – тақырыптық жоспардың әрекет 

ету мерзімі оқу жылына бекітіледі.16

ҚОСЫМША 1

 

ПТЖ рәсімдеу үлгісі

201_-201_ оқу жылына арналған

 _________________________________________________ 

модулі / пәні бойынша

(оқу жоспары бойынша атауы)ПЕРСПЕКТИВТІ – ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАР

_________________________________мамандығы 

бойынша «__ »  

201_  жылғы  №  хаттамаға  сәйкес 

педагогикалық  кеңесінің  отырысында  бекітілген  оқу 

модулінің  /  пәнінің  жұмыс  бағдарламасына  сәйкес 

құрастырылды.

Кәсібі


Курсы ______ Тобы _______________

Сағат саны:  ____ 

Олардың ішінде:  1 курста___ сағат

                               2 курста ___ сағат

                               3 курста ___ сағат

              

Оқытушы : (тегі, аты-жөні)

201_ ж.


Әдістемелік комиссия 

кеңесінің отырысында

ҚАРАСТЫРЫЛДЫ

201_ жылғы «    » тамыз

№ хаттама

Педагогикалық еңестің 

отырысында

БЕКІТІЛДІ

201_ жылғы «    » тамыз

№ хаттама17

ҚОСЫМША 2

Тақы

-

рып  №

Тақы

-

рып  ат

ау

ы

Сабақ  с

аға

-

тының  с

аны

Сабақ Тара

улар

дың, т

ақы

-

рыпт

ар

дың а

та

уы, 

негізгі сұрақт

ар

дың 

тізімі

Сабақ  түрі

Пәнара

-

лық бай

-

ланыс

Оқыт

у 

құра

л-

дары

Үй

 т

апсыр

-

м

асы

Өзіндік  жұмыс

1

2

18

ҚОСЫМША  3

ТҮСІНДІРМЕЛІ ЖАЗБА

Оқытуға қажетті құралдар мен жабдықтар, ұйымдасты-

рушылық үдерістер

Оқыту кезеңі

Басталу мерзімі

Аяқталу 

мерзімі

Өткізілетін 

орны

Қажетті оқу құралдары, жабдықтары және 

ұйымдастырушылық үдерістері

Қажетті оқу құралдары, жабдықтары және 

ұйымдастырушылық үдерістері

Жұмыс оқу жоспары және білім беру бағдарламасы бой-

ынша оқу уақытының көлемі (сағат):

Барлығы:

Теори-

ялық са-

бақтар:

Тәжіри-

белік са-

бақтар:

Бақылау түрі:

Оқу семестрі / сағат:

Семестр 

_: 

Семестр _:

Семестр _:

Курс:

Топ:

19

Оқыту кезеңі:

Басталу күні:

Аяқталу күні:

Өткізу орны:

Оқытушының  

байланыс ақпараттары :

Тегі, аты- жөні:

Тел.:

E-mail:


20

САБАҚ ЖОСПАРЫН ӘЗІРЛЕУ

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

Берілген  ұстаным  техникалық  және  кәсіптік 

білім  беру  (ТКББ)  ұйымдарының  оқытушылары 

үшін олардың педагогикалық қызметінің кәсіпқой-

лығына  тәжірибелік  көмек  көрсету  мақсатында 

арналған. 

Ұстаным материалдары жеке әдістемелік оқыту 

стилінің  теориялық  дәйектемелеріне,  әртүрлі  үл-

кен педагогикалық тапсырмаларды шешу кезінде 

нақтылы оқу пәнін / модулін оқытудың күнделікті 

тәжірибесі  мәнмәтінінде  теорияларды  қолдануға 

көмектеседі. 

Кәсіби оқытудағы білім беру үдерісінің қазіргі 

концепциясы  оқытушының  негізгі  міндеті  білім 

алушыларға  өздерінің  тиімді  оқу  қызметін  ұй-

ымдастыруға  көмектесу  болып  табылатынынан 

тұрады. 

Сабақ  жоспары  –  перспективті  –  тақырыптық 

жоспарға  сәйкес  оқу  сабағын  әдістемелік  дұрыс 

жоспарлауды қамтамасыз ететін құжат. 

Жоспар оқытушының жұмыс үшін қажетті және 

міндетте жеке құжаты болып табылады, себебі, ол 

оны ұйымдастыруға көмектеседі, оқу сабағын өт-

кізу барысын жеңілдетеді, бастыға назар аударта-

ды. 

Сабақ  жоспары  қолдануға  және  оның  барлық бөліктерін  ретімен  және  жалпы  сабақ  барысын 

ашуға ыңғайлы болуы керек. 

Жоспарларды  міндетті  түрде  нөмірлеу  керек: 


21

нақты  сабақтың  нөмірі  перспективті  –  тақырып-

тық жоспардың нөмірімен сәйкес келуі керек.

2. ОҚУ ФОРМАСЫН ТАҢДАУ

Техникалық және кәсіптік білім беру оқу орын-

дарының  оқытушылары  үшін  білім  алушыларды 

оқытудың басты формасы САБАҚ болып табыла-

ды. 

Сабақ  –  бұл  жастары  бірдей,  құрамы  тұрақты білім  алушылар  тобымен  оқытуды  ұйымдастыру, 

қатал кесте бойынша және бәріне бірыңғай оқыту 

бағдарламасы бар оқу формасы. 

Бұл  формада  оқу-тәрбиелеу  үдерістерінің  бар-

лық  құрамдастары  көрсетілген:  мақсаты,  мазмұ-

ны, құралдары, әдістері, ұйымдастыру және басқа-

ру бойынша қызметі және оның барлық дидакти-

калық элементтері.

Оқыту әдістері оқытушылар мен білім алушы-

лардың өздігінен және ретсіз әрекет етуіне емес, 

оқу  қызметінің  мақсаты  мен  шарттарына  жүй-

е-жүйемен үйренуіне мүмкіндік беруі керек. Сон-

дықтан оқытуды тек сыртқы әсер арқылы ғана қа-

растыруға болмайды. Ол тек оқу үшін қажет шарт: 

оқытудың жақсы немесе жаман болуы, оның оқы-

туы  оқудың  ынталандыру,  қолдау  және  мақсат-

тылық функцияларын қалай орындайтынына бай-

ланысты болады.

Егер  оқыту  әдісі  оқудың  ынталандыру,  қолдау 

және мақсаттылық функцияларын орындаса, егер 

педагогикалық  әрекеттер  оқуына,  жүрістеріне 

және әртүрлі оқыту түрлерімен байланысты оқы-

тудың ықтимал кезеңдеріне әсер ететін талаптарға 


22

бейімделсе оқыту әдісі дұрыс таңдалған болады.

Оқу барысының бірінші кезеңінде кіріспе функ-

циялары енгізіледі, олар мынандай мүмкіндік бе-

реді:

1)


алдындағы білімді анықтауға және өзек-

тендіруге;

2)

өзара байланысқа бейімделуге;3)

оқуға  қызығушылық  пен  ықыласты  ту-

дыру және ынталандыру;

4)


оқу мақсатын анықтау және қабылдау;

5)


назарға қол жеткізу.

Оқу бағдарламасының мазмұнын талдаған және 

белгілі бір тараулар немесе тақырыптар үшін ке-

лесі  ұйымдастыру  формаларының  қайсысы  аса 

тиімді болатынын анықтаған жөн:

● 

үлкен топтарда оқу;● 

кіші топтардағы оқу жұмысы;● 

шағын топтардағы білім алушылардың өзіндік 

жұмысы;

● 

оқуды ұйымдастырудағы жеке өз бетімен оқу;● 

жеке қашықтан өз бетімен оқу;● 

кіші топтарда өз бетімен оқу.

Ұйымдастыру  формасын  таңдай  отырып,  оқы-

тушы болмағанда білім алушылардың оқу дағды-

ларын  барынша  жетілдіруге  тырысу  керек.  Мұн-

дай  әрекеттерді  асықпай,  білім  алушылардың 

дербестікке  әрбір  қадамдарын  жете  қадағалап 

өткізген  дұрысырақ.  Ұзақ  мерзімді  мақсат  білім 

алушылардың  өз  тиімділігін  дәлелдеген  дәстүрлі 

оқу  ресурстарымен  құрылған  қашықтықтан  оқы-

ту  формалары  мен  әдістерінің  мүмкіншіліктерін 

қолдану  қабілеттерін  құру  мен  қалыптастырудан 

жасалуы тиіс.


23

Білім  беру  барысының  ұйымдастырушылық 

формасын таңдауға барынша икемді жүгіну керек. 

Сабақтарды  дидактикалық  мақсаттарына,  са-

бақтарды  ұйымдастыру  мақсаттарына,  сабақтар-

ды  өткізу  мазмұны  мен  әдістеріне,  оқу  барысы-

ның негізгі кезеңдеріне, сабақ кезінде шешілетін 

дидактикалық  тапсырмаларға,  оқу  әдістеріне, 

білім  алушылардың  оқу  қызметін  ұйымдастыру 

әдістеріне қарап жіктейді. 

Дидактикалық  құрылымы  таңдалған  оқу  са-

бағының түріне және педагогикалық ниетіне бай-

ланысты  жобаланады  және  оқу  сабағын  жобала-

удың  Тірек  кестесінен  таңдалған  сабақ  кезеңінің 

дидактикалық ретін білдіреді. 

Сабақ жоспары келесідей тараудан тұруы керек:

- негізгі бет;

- түсіндірмелі жазба.Негізгі бетте оқу орны және құраушылары ту-

ралы мәлімет, сонымен қатар бекіту таңбасы мен 

келісім туралы мәліметтер көрсетіледі. Қосылған 

формаға сәйкес рәсімделеді (Қосымша 1).

Оқу бағдарламасының түсіндірмелі жазбасы ке-

лесідей ақпараттардан тұруы керек:1. Атаулы белгісі

1.1 Кәсібі мен мамандығының атауы

1.2 Курсы, оқу жылы, тобы

1.3 Оқу модулінің / пәнінің меңгерілетін тарау-

дың атауы

1.4 Сабақтың тақырыбы

1.5 Сабақтың ұйымдастырушылық формасы

1.6 Білім алушылардың  сабақ тақырыбы бой-

ынша  қызметті  орындау  үшін  қажетті  білімі  мен 

икемділігі24

1.7  Кәсіби  икемділікті  және  еңбекке  орнала-

су  үшін  икемділікті  біріктірудегі  оқу  сабағының 

мүмкіншілігі 

Сабақтың мақсаты

2.1 Берілген сабақта меңгеретін еңбекке орнала-

су және жұмыс іздеудегі білім алушылардың келе-

сі икемділіктерін дамытуға мүмкіншілік ету.

2.2 Білім алушыларды  оқу сабағы барысында 

иемденетін кәсіби икемділіктеріне үйрету.3 Сабақ нәтижесінің сипаттамасы

3.1 Сабақтың соңында білім алушылар білу ке-

рек

3.2 Сапа белгілеріЖоспарлау фазасы

4.1 Оқу – әдістемелік жабдықтау, анықтамалық 

әдебиет

4.2 Техникалық жабдықтау, материалдар4.3 Білім алушылар әрекеттерінің ретін сипаттау

4.4  Оқытушының  рөлі5 Жоспарды орындау

5.1  Сабақ  жоспарын,  оқытушылар  мен  білім 

алушылар әрекетінің мазмұнын - «Оқытушы мен 

білім  алушылар  әрекетінің  өзара  әрекеттесуінің 

мазмұны мен оны ұйымдастыру» кестесін сипат-

тау


6. Бағалау

6.1 Орындалған тапсырманың сапасын бағалау

Қолдану ыңғайлылығы үшін кесте түрінде тол-

тырылады 

(Қосымша 2).


25

Қосымша 1

______________________________________________

(оқу орнының атауы)

САБАҚ ЖОСПАРЫ

______________________________________________(сабақтың тақырыбы)

Модульдің / пәннің атауы:  _______________________Дайындаған: 

Оқытушы / Өндірістік оқыту шебері_______________

______________________________________________

Келісілді

______________________________________________

«____» ________________ 20____ ж.


26

Қосымша 2

ТҮСІНДІРМЕЛІ ЖАЗБА

1.


Атаулы категориясы

1.1.Мамандығы мен біліктілігінің  

атауы

1.2.Курсы, оқу жылы, тобы1.3.Оқу модулінің / пәнінің, мең-

герілетін тараудың атауы 

1.4.Сабақтың тақырыбы

1.5.Сабақтың ұйымдастырушылық 

формасы

1.6.Білім алушылардың тақырып бойынша қызметті орындау үшін 

қажетті білімі мен икемділігі

1.7.Кәсіби және еңбекпен 

қамтылуы үшін білігін  біріктіру-

дегі оқу сабағының мүмкіншілігі

2 . Сабақтың мақсаты

2.1. Білім алушылардың дәл осы 

сабақта үйренетін жұмысқа орна-

ластырудың және жұмысты іздеу-

дің келесі ептіліктерін жетілдіруге 

мүмкіндік береді.

2.2 Білім алушыларды жаттықпа 

сабақтар барысында меңгеретін 

кәсіптік ептілікке үйрету


27

3.Сабақ қорытындысын сипаттау

3.1.Сабақтың соңында білім 

алушылар  білу және істеуі қажет

3.2.Сапа  белгілері4. Жоспарлау фазасы

4.1.Оқу – әдістемелік жабдықтау, 

анықтамалық әдебиеттер тізімі

4.2.Техникалық жабдықтау, мате-

риалдар

4.3.Білім алушылар іс - әрекетінің ретін сипаттау

4.4.Оқытушының  рөлі5. Жоспарды жүзеге асыру

5.1.Сабақ жоспарының сипатта-

масы, оқытушы  мен студенттер 

іс- әрекетінің мазмұны - «Оқы-

тушылар  мен білім алушылар  іс- 

әрекетінің өзара әрекеттесуінің 

мазмұны мен оны ұйымдасты-

рылуы»  кестесі6. Бағалау

6.1.Орындалған тапсырмалардың 

сапасын бағалау


28

Қосымша 3

Сабақтың  тақырыбы «Электрлі  желісіндегі  

кернеуді реттеу және деактивті қуатты 

компенсациялау»

1.Атаулы белгісі

1.1 Мамандығы мен білік-

тілігінің  атауы

Электрмен жабдықтау1.2 Курсы, оқу жылы, тобы

Екінші, ЭЛ-211.3 Оқу модулінің / пәнінің 

меңгерілетін тараудың атауы 

Өнеркәсіптік кәсіпорындарды электрмен 

жабдықтау

1.4 Сабақтың тақырыбы

Электр  жүйесіндегі  реактивті  қуатты 

компенсациялау және кернеуді реттеу

1.5 Сабақтың ұйымдасты-

рушылық формасы

Топтық


 «Электрлі  желісіндегі  кер-

неуді реттеу және деактивті 

қуатты компенсациялау» 

тақырыбы бойынша жұ-

мысты орындау үшін білім 

алушылардың білімі мен 

білігі

•  Белсенді  қуаттың  анықтамасын білу;

•  Реактивті қуаттың анықтамасын білу;

•  Фазалардың қозғалысы туралы 

анықтамасын білу;

•  Кернеуді жоғалту туралы анықтама-

сын білу

1.7 Кәсіби икемділікті және 

еңбекке орналасу үшін 

икемділікті біріктірудегі оқу 

сабағының мүмкіншілігі

•  Сөйлесу қабілеттері;

•  Топта жұмыс істей білу;

•  Өзіндік презентациялау қабілеті.29

2 . Сабақтың мақсаты

2.1. Білім алушылардың 

дәл осы сабақта үйренетін 

жұмысқа орналастырудың 

және жұмысты іздеудің ке-

лесі ептіліктерін жетілдіруге 

мүмкіндік береді.

•  Тыңдай білу;

•  Серіктестермен сөйлесе білу;

•  Топта жұмыс істей білу;

•  Басқалардың пікіріне құлақ салу

2.2 Білім алушыларды жат-

тықпа сабақтар барысында 

меңгеретін кәсіптік ептілікке 

үйрету

•  Өз орнын дұрыс ұйымдастыра алу;

•  Әдебиетпен жұмыс істей алу;

•  Топта жұмыс істей алу;

•  Логикалық ойлау.

3.Сабақ қорытындысын сипаттау

3.1 Сабақтың соңында білім 

алушылар  білу керек

•  Реактивті қуатты беруді азайту бой-

ынша бірінші және екінші топтың 

шараларын;

•  Кернеуді реттеудің негізгі әдістерін.

3.2 Сапа белгілері

•  Активті, реактивті және толық қуат-

тылық анықтамасын білу;

•  Сызбаларды оқи алу ;

•  Электр энергиясының сапасын төмен-

детуге алып келетін себептерді білу;

•  Реактивті қуаттың коэффициенттерін 

анықтаудың формулаларын білу;

•  Кернеуді реттеу әдістерін білу.


30

4. Жоспарлау фазасы

4.1 Оқу – әдістемелік жаб-

дықтау, анықтамалық әде-

биет

•  Ю.Д. Сибикин , М.Ю. Сибикин 

«Электроснабжение»;

•  Липкин Б.Ю. Электроснабжение 

промышленных предприятий и уста-

новок.  


•  Өндірістік кәсіпорындарды электрмен 

жабдықта бойынша анықтама

•  Электр қондырғыларын орнату ере-

желері


•   Өндірістік кәсіпорындарда электр 

қондырғыларына қызмет көрсетудің 

қауіпсіздігі және техникалық пайдала-

ну ережесі4.2 Техникалық жабдықтау, 

материалдар

•  Интерактивті тақта ;

•  Компьютер;

•  Әдебиет 4.3 Білім алушылар әрекет-

терінің ретін сипаттау

•  Өткен тақырып бойынша карточка-

ларға жауап беру ;

•  Тоқтың кернеуге тәуелділігін анықтау 

;

•  Жиынтық қуат пен қуат коэффициент-терін анықтау;

•  Реактивті қуатты жоғалтуын үй-

лестірудің сызбасын салу;

•  Жүйедегі реактив қуатының берілісі 

пайдасыз болатын себептерін 

анықтау;

•  Электр энергиясын қабылдау сызығы-

ның орнын ауыстыру сызбасын салу;

•  Кернеуді реттеу әдістерін анықтау;

•  Анаграмма шешу;

•  Сөз теңдіктерін шешу;

•  Сөйлемді аяқтау;

•  Рефлексия 


31

4.4 Топ мүшелері арасында 

рөлдерді тарату

•  Орындау ретіне байланысты4.5 топ «ТБК» (топ – бәсеке – 

конкурс) қағидасы бойынша 

топ ретінде жұмыс істейді

4.6 Оқытушылардың  рөлі

- оқытушы кеңесші рөлінде болады ;

- оқытушы білім алушылардың тапсыр-

маны орындауын  бақылайды5. Жоспарды орындау

5.1 Сабақ жоспарын, оқы-

тушылар мен білім алушы-

лар әрекетінің мазмұнын 

- «Оқытушылар мен білім 

алушылар әрекетінің өзара 

әрекеттесуінің мазмұны мен 

оны ұйымдастыру» кестесін 

сипаттау

6 . Бағалау

6.1 Орындалған тесттер мен 

кроссвордтардың сапасын 

бағалау

Оқытушылармен бірігіп білім алушылар 

тобымен сапа белгісі бойынша орында-

лады.


32

Оқытушы мен білім алушылар өзара 

әрекетінің мазмұны және оны ұйымдастыру

Са-бақтың 

негізгі 


кезең-

дері


Әрекеттердің 

түрі мен реті

Білім 

алушылар-дын қыз-

меті


Оқы-

тушы 


мен білім 

алушы-


лар-дың 

біріккен 

қызметі 

Оқытушы-


ның қыз-

меті


Ж

ек

ешеТоптық

Топара


лық 

Кеңе


с б

ер

у Нұсқа

у

Бақылау

1.

Бағдар-

лау және 

жоспар-

лау ке-

зеңдері

Сабақтың тақы-

ры мен мақсаты 

Х

Х

Х

2.

Жұ-

мысты 

орындау 

кезең-

дері

Жұмыс орнын 

дайындау

Х

Х

Материалдарды 

дайындау

Х

Х

Технологиялық 

барыс

конспектілеу,конспектімен 

жұмыс, 


интерактивті 

тақтада жұмыс 

істеу (анаграм-

малар-ды, сөз 

теңдіктерін 

шешу),


карточкалармен 

жұмыс 


Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3.

Аралық 

және 

соңғы 

нәти-

жені 

бағалау 

және 

талдау 

кезеңі

Сапа белгілері 

бойынша баға-

лау:


Айырма сөй-

лемдер әдісі

Анаграмма 

Сөз теңдіктері

Артық термин 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х


33

Қосымша  4

Жаттықпа сабақтарды жобалау үшін 

арналған тірек кестесі

Оқу са-

бағының 

кезеңінің 

атауы

Кезеңнің міндеттері

Кезеңнің мазмұны

1. Ұй-

ымдасты-

ру кезеңі

1

.Білім 

алушылармен 

сәлемдесу, жоқтарды бел-

гілеу.


2.  Оқу  сабағына  білім 

алушылардың 

дайын-

дығын тексеру.Білім  алушылардың  сәлемде-

суі  және  жоқтарды  анықтау; 

көп  уақыт  болмаған  топта  пай-

да  болған  білім  алушылармен 

сәлемдесу;  білім  алушылардың

 

назарын  паузаларды  және  т.б. қолданумен  сұрақтарды  қою 

арқылы ұйымдастыру.2. Үй жұ-

мысын 

орында-

уды тек-

серу

1.  Үй  жұмысын  орын-

даудың 

дұрыстығын, толықтығын  және  ұғы-

нушылықты бекіту 

2. Білімдегі және қызмет 

әдістеріндегі кемшілік-

терді анықтау және олар-

дың үй жұмысын орын-

дау кезінде пайда болу 

себептерін айқындау.

3. 

Тексеріс кезінде 

анықталған 

кемшілік-

терді жою.

Берілген оқу материалын меңге-

ру дәрежесін анықтау;

Жеке білім алушылармен үй жұ-

мысын  орындамау  себептерін 

анықтау;

Білім алушылардың білімдерін-

дегі  қарапайым  кемшіліктерді 

және  олардың  туындау  себеп-

терін анықтау;

Анықталған кемшіліктерді жою.34

3. Негізгі 

кезеңде 

білім 

алушы-

лардың 

жұмысқа 

дайын-

дығы

1.  Білім  алушылардың 

жеке  тәжірибесін  (жеке 

ойларды,  тірек  білімдері, 

қызмет  әдістерін,  кәсіпке 

деген  бағалы  қатынаста-

рын) негіздеу.

2.  Білім  алушылардың 

дәлелдеулерін,  олардың 

алдында  тұрған  мақсат-

тарды қабылдауды қамта-

масыз ету.

3.  Қызметтің  бағдар-

лық  негізін  құру  (білім 

алушылардың  оқу  са-

бағының  және  қызмет 

бағдарламасының  білім 

беру мақсатын ашу)

Білім 

алушылардың жеке 

тәжірибесін  негіздеу,  оқу  мате-

риалының  қоғамдық  және  кәсі-

би маңыздылығын көрсету;

Оқу  сабағының  тақырыбын  ха-

барлау;


Білім  алушылардың  алдына 

білім беру мәселесін қою, білім 

алушылармен бірге оқу сабағы-

ның  білім  беру  мақсатын  құру 

және  оқу  материалын  меңгеру 

жоспарын хабарлау.4. Жаңа 

білім-

дердің 

және 

қызмет 

әдістерінің 

құрылуы

1.  Қабылдауды,  ойлауды 

және  меңгерген  матери-

алды бастапқы есте сақта-

уын қамтамасыз ету.

2. Жаңа қызмет әдістерін 

меңгеруде  білім  алушы-

ларға көмектесу.

3.  Білім  алушылармен 

меңгерген 

материалды 

іске  асыру  әдістемесін 

меңгеру  үшін  арналған 

ұ й ы м д а с т ы ру ш ы л ы қ 

және  мазмұндық  жағдай-

лар құру.

Білім  алушылардың  назарын 

ұйымдастыру;

Меңгерілетін  материалдың  не-

гізгі бастамасын хабарлау (қағи-

даларын,  ережелерін,  заңдарын 

және т.б.);

қабылдауды, ойлауды және мең-

герген  материалды  бастапқы 

есте сақтауын қамтамасыз ету;

меңгерген  материалды  іске 

асыру  әдістемесін  меңгеруді 

қамтамасыз ету (неден және қа-

лай бастау керек, қайдан бастау 

керек,  қайда  көшу  керек  және 

нәтижелерді қалай дәйектеу ке-

рек).


35

5. Меңгер-

ген мате-

риалды 

түсінудің 

бастапқы 

тексерісі

1. Меңгерген материалды 

дұрыс түсінуін бекіту.

2.  Білім  алушылардың 

меңгерген 

материалды 

бастапқы 

ойлауының 

кемшіліктерін, 

дұрыс 


емес 

болжамдарын 

анықтау.

3.  Білім  алушылардың 

меңгерген 

материалды 

ойлауындағы  анықталған 

кемшіліктерді 

түзетуді 

орындау.


Білім  алушылардың  негізгі 

мазмұнның  мәнін  түсінуді  тек-

серу;

Жаңа  білімді  және  қызмет  әді-стерін  меңгерудің  толықтығын 

және ұғынушылығын тексеру;

білім  алушылардың  меңгерген 

материалды бастапқы ойлауын-

дағы кемшіліктерді анықтау;

білім  алушылардың  меңгер-

ген  материалды  ойлауындағы 

түсініспеушіліктерін жою.6. Жаңа 

мағлұ-

маттарды 

және 

әрекет 

әдістерін 

бекіту

1.  Білім  алушылардың 

естерінде  білім  мен  қы-

змет  әдістерін  бекітуді 

қамтамасыз ету.

2. Бекіту барысында мең-

герген  материалды  ойлау 

дәрежесін  жоғарлатуды, 

тереңдетілген  білім  үшін 

жағдайды 

қамтамасыз 

ету.


Меңгерген  материалдың  маңы-

зды  белгілерін  орындау,  үлгіге 

және  өзгертілген  жағдайларға 

сәйкес жаңа білімдері мен қыз-

мет әдістерін қолдану бойынша 

білім  алушылардың  қызметін 

ұйымдастыру;

Жаңа  материалды  меңгеру  әді-

стемесін бекіту;

Білімді  кезекті  тексеру  кезінде 

жауап  беруді  құрастыру  әдісте-

месін бекіту.7. Мағлұ-

маттарды 

және 

әрекет 

әдістерін 

қолдану

Білім 


алушылардың 

білімі  мен  қызмет  әді-

стерін  стандартты  және 

стандартты  емес  жағдай-

ларды  қолдану  деңгейін-

де  меңгеруді  қамтамасыз 

ету.

Білімдерін  стандартты  және стандартты  емес  жағдайларды 

қолдану бойынша білім алушы-

лардың қызметін ұйымдастыру


36

8. Білімді 

жалпылау 

және жүй-

елеу

1. Білім алушының толық 

білім жүйесін құру.

2.Пән  ішіндегі  және  пән-

дер арасындағы байланы-

старды  орнатуға,  жалпы-

ланған  түсініктерді,  дү-

ниетанымдық идеяларды, 

көзқарастарды  ұғынуға 

және 


қалыптастыруға 

ептіліктерін дамыту.

Жеке білімдері мен қызмет әді-

стерін  жалпылау  және  олардың 

толық  жүйеге  көшіру  бойынша 

білім алушылардың әрекетін ұй-

ымдастыру

9. Білім 

мен әре-

кеттер 

әдістерін 

меңгеруді 

бақылау 

және өзін-

өзі бақы-

лау

1.  Білім  алушылардың 

білімі  мен  қызмет  әді-

стерін  меңгеру  сапасы 

мен деңгейін анықтау.

2.  Білім  мен  қызмет 

әдісіндегі  кемшіліктерді 

анықтау  және  олардың 

себептерін бекіту

3.  Білім  алушылардың

 

бағалау  қызметіне  қа-білеттерін 

дамытуды 

қамтамасыз ету

Білімді  және  қызмет  әдістерін 

терең және жан жақты тексеру;

Жалпы  оқулық  және  пәндік 

білімін құруды тексеру;

Білім  алушылардың  жауапта-

рын талқылау.

10. Білім 

мен 

қызмет 

әдістерін 

түзету

Білім 


алушылардың

 

білімі  мен  қызмет  әді-стерінде 

анықталған 

кемшіліктерді түзету

Білім  мен  қызмет  әдістерінде 

анықталған кемшіліктерді түзе-

ту бойынша білім алушылардың 

қызметін ұйымдастыру

11. Үй 

тапсырма-

сы туралы 

ақпарат-

тандыру

1Білім алушылардың үй 

жұмысын  орындау  мақ-

сатын,  мазмұнын  және 

әдістерін  түсінуін  қамта-

масыз ету.

2Білім  алушылардың 

жеке 


ерекшеліктерін 

есептеумен  үй  жұмысын 

таңдау 

мүмкіншілігін қамтамасыз ету.

Үй  тапсырмасының  орындалу 

әдістерін  шығару  және  түсін-

діру,  оны  орындаудың  уәжде-

месі.

Білім  алушылармен  үй  тапсы-рмасының  орындалу  мазмұны 

мен әдістерін түсінуін тексеру.37

12. Са-

бақтың 

нәтижесін 

шығару 

және реф-

лексия

1.  Меңгерілген  оқу  мате-

риалын  жалпылау  және 

кәсіби 


маңыздылығын 

көрсету.


2.  Барлық  топтың  және 

жеке  білім  алушылардың 

жұмысына  сапалы  баға 

беру.


3.  Өздерінің  уәждемесі 

және  қызметі,  психи-

калық 

– 

эмоциялық жағдайы  мен  оқытушы 

мен  басқа  білім  алушы-

лардың  өзара  әрекеттесуі 

бойынша  білім  алушы-

лардың рефлексиясын ұй-

ымдастыру

Меңгерілген  білім  мен  қызмет 

әдістерін жалпылау;

меңгерілген  білім  мен  қызмет 

әдістерінің  болашақ  кәсіппен 

байланысын ашу;

оқу  сабағының  нәтижелерін 

шығару;

өзіндік  оқу  қызметі  мен  оның нәтижелерінің  рефлексиясына 

білім  алушыларды  ұйымдасты-

ру

Техникалық  және  кәсіптік  білім  беру  маман-дықтары  бойынша  модульдік-құзыреттіліктәсіл 

негізінде  оқу  жұмыс  бағдарламалары  мен  оқу 

жоспарларын  әзірлеу  және  рәсімдеу  жөніндегі 

Әдістемелік  ұсынымдардың  сапасын  жақсарту 

жөніндегі    барлық  ескертулеріңіз  бен  ұсыныста-

рыңызды мына электрондық мекен-жайға жіберу-

леріңізді  сұраймыз: 

kboribekov@tvet.kz, 

rsabirova@tvet.kz, 

rsabirova@bk.ru,aigulsher@mail.ru, ashermagambetova@ tvet.kz

38
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал