Кәсіби-бағытталған ағылшын тілі пәні бойыншажүктеу 84.98 Kb.

Дата15.09.2017
өлшемі84.98 Kb.

Пәні бойынша оқыту

бағдарламасының (Syllabus)

титулдық парағы

Нысан


ПМУ ҰС Н 7.18.3/37

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Химиялық технологиялар және жаратылыстану факультеті 

Биология және экология кафедрасы

5В060700 – Биология, 5В060800 – Экология мамандықтарының студенттеріне

арналған

Кәсіби-бағытталған ағылшын тілі пәні бойынша

ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

(SYLLABUS)

                                                 

                                                              

Павлодар


Пәні бойынша оқыту бағдарламасын

(Syllabus) бекіту парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38                                

                                                         БЕКІТЕМІН

                                                             ХТжЖФ деканы

                                                                                   ___________ Ахметов Қ.Қ.

                                                                                 2012ж. «___»___________

Құрастырушы: оқытушы Н.Ж.Акимбекова _______________

Биология және экология кафедрасы

5В060700 – Биология, 5В060800 – Экология мамандықтарының күндізгі оқу

нысанындағы студенттеріне арналған   Кәсіби-бағытталған ағылшын тілі пәні бойынша

ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ 

БАҒДАРЛАМАСЫ (SYLLABUS)

Бағдарлама «___» _________2012ж. бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының

негізінде әзірленген 

2012ж. «___»____________кафедра отырысында ұсынылған №_____ хаттама.

Кафедра меңгерушісі  __________     Ш.М. Жумадина 2012ж. «___» ________

Химиялық технология және жаратылыстану факультет оқу-әдістемелік 

кеңесімен құпталған 2012ж. «__»______ №_  хаттама

ОӘК төрайымы       ________________________  Р.Ж.НургожинОқытушы туралы мәліметтер:

Химииялық технология және жаратылыстану факультеті  

Биология және экология  кафедрасы 

Оқытушы Акимбекова Назымгуль Женисовна

Тел. (8-7182) 67-36-85 (ішкі.1123)

Қабылдау сағаттары  сәрсенбі  – сағат 15

00

 -16


00    

 № ауд.356Пән туралы мәлiметтер:  Пән 4 семестрде оқытылады, оқытылу мерзімі 15 апта.

Пәннің жалпы еңбек ауқымдылығы 90 сағат, оның ішінде 30 сағат аудиторияда жүргізіледі

және   60   сағат   студенттердің   өздік   жұмыстарына   берілген.   Сабақ   түрі   бойынша

аудиторияда өткізілетін  уақыт күнтізбелік жоспарда берілген.Пререквизиттері: мамандыққа  кіріспе,  ботаника,  зоология,  цитология,  генетика,

микробиология, экология және тұрақты даму, экологиялық аудит, экотоксикология.Постреквизиттері: 

өсімдіктер   физиологиясы,   жануарлар   физиологиясы,

өсімдіктер, жануарлар, микроорганизмдердің биоалуантүрлілігі, өсімдіктер экологиясы. 

Пәннің мақсаты мен міндеттері:

Пәннің  мақсаты – биология және экология мамандығына қатысты сөйлеу құралы

ретінде   емін-еркін   меңгеріп,   ауызша,   жазбаша   әдет-дағдыларын   қалыптастыру,

мамандығына сәйкес білімді игеріп, дүниетанымдық ой-өрісін дамытуды қазақша тілдік

деңгейде   меңгеру,   тіл   үйренушінің   кәсіби   лексика   мен   биология   және   экология

мамандығына     байланысты   терминдерді   меңгеріп,   іс   жүзінде   пайдалану   дағдысын

қалыптастыру. 

Пәннің міндеттері:

ауызша және жазбаша кәсіби салада сөйлеу тәртібі мен мәдниетінің деңгейінкөтеру;

қажетті стильдік әлеуметтік кәсіби білім қалыптастыру;коммуникацияның   әртүрлі   формалары   мен   түрлері   бойынша   сөйлеу

тәртібінің сөйлеу тәртібінің стратегиясы мен тактикасы саласында шеберлік

икемін игеру;

Студент біліуі керек: 

кәсіби қазақ тілі пәнінің тілдік теориясын;биология,   экология   мамандығы   бойынша   қолданылатын   терминдердің

қолданыс жиілігін;

биология,   экология   мамандығы   бойынша   қолданылатын   кәсіби   сөздердіңситуациялық жағдайлардағы қолданысын;

кәсіби қызмет саласындағы тілдік, стильдік сауаттылықтың болуы.

Студент істей біліуі керек:

биология және экология мамандығы бойынша кәсіби қазақ тілі пәнін оқытукезінде оқыту әдістері мен технологиясын пайдалану;

кәсіби   қазақ   тілін   оқыту   кезінде   лексикалық   минимумымен   жұмыс   істейбілу;

кәсіби, іскери қызметте биология, экология мамандығы бойынша мамандықтілін сауатты, мәдениетті жүргізе білу.

Пәннің тақырыптық жоспары

ПМУ ҰС Н 7.18.2/07Пәннің мазмұны

Пәннің тақырыптық жоспары 

Күндізгі оқу бөліміндегі студенттер үшінр/с

Тақырыптардың атауы

Сабақ түрлері

бойынша байланыс

сағаттарының

саны

Тәж.

СӨЖ

1

Кіріспе.   Өмірді   сипаттайтын   заңдылықтар,   Жер   тіршілігінің

алуантүрлігі. Эволюция. Тіршіліктің негізгі формалары.Кәсіби

мәтіндерді ағылшын тілінде қарастыру.

5

10

2Маман   саласындағы   терминдер   мен   ұғымдар.   Маман

саласындағы терминдер мен ұғымдар.

5

10

3Кәсіби   қазақ   тілінде   экологияда   жиі   қолданылатын   сөздерге

сипаттама   беру.  Морфология,   анатомия,   физиология,   жасуша,

ұлпа,   мүше,   адам,   өсімдік,   жануар,   микроағзалар,   экожүйе,

популяция,  биоценоз,  биогеоценоз,  абиотикалық, биотикалық,

антропогендік   факторлар,   урбанизация   сияқты   жиі

қолданылатын сөздермен жұмыс жасау.

5

10

4Қоршаған   ортаның   күйін   бағалаудың   әдістері   мен

критериилері.  Жасушааралық   байланыс.   Органикалық   және

бейорганикалық заттардың маңызы және атқаратын қызметі. 

5

105

Кәсіби экологиялық сөздердің қазақ ағылшын тілінде айтылуы

мен жазылуын үйрену.

5

106

Қазіргі   уақыттағы   биолгиялық   және   экологиялық   мәселелер.

Глоссарий құрастыру.

5

10БАРЛЫҒЫ :                      90

30

     60

Тәжірибелік сабақтардың мазмұны 

1   тақырып.   Кіріспе.  Өмірді   сипаттайтын   заңдылықтар,   Жер   тіршілігінің

алуантүрлігі.   Эволюция.   Тіршіліктің   негізгі   формалары,   прокариоттар,   эукариоттар,

саңырауқұлақтар, вирустар, бактериялар құрлысы мен маңызы.Жануарлар әлемі, түрлері,

құрлысы   мен   тіршілік   циклдері.Өсімдіктер   әлемі   адам   өміріндегі   маңызы.   Кәсіби

мәтіндерді ағылшын тілінде қарастыру.

2 тақырып. Маман саласындағы терминдер мен ұғымдар. Маман саласындағы

терминдер мен ұғымдар. Биология мен экологияның негізгі ұғымдары; ағза, ұлпа, жасуша,

генетика, микробиология, ботаника, зоология, өсімдіктер физиологиясы экология, тұрақты

даму,   аутэкология,   демэкология,   синэкология,   экологиялық,   антропогендік   факторлар,

биомасса,   мутуализм,   жыртқыштық,   паразитизм,   түр,   бәсекелестік,   қауымдастық,

биосфера терминдер мен ұғымдарды ағылшын тілінде түсіндіру.3   тақырып.  Кәсіби   қазақ   тілінде   экологияда   жиі   қолданылатын   сөздерге

сипаттама беру. Морфология, анатомия, физиология, жасуша, ұлпа, мүше, адам, өсімдік,

жануар,   микроағзалар,   экожүйе,   популяция,   биоценоз,   биогеоценоз,   абиотикалық,биотикалық, антропогендік факторлар, урбанизация сияқты жиі қолданылатын сөздермен

жұмыс жасау.4

тақырып.   Қоршаған   ортаның   күйін   бағалаудың   әдістері   мен

критериилері.  Жасушааралық байланыс. Органикалық және бейорганикалық заттардың

маңызы   және   атқаратын   қызметі.   Фотосинтез.   Автотрофтылар,   гетеротрофтылар,

сапротрофтылардың атқаратын қызметі. 

5 тақырып. Қазіргі уақыттағы биолгиялық және экологиялық мәселелер. Жер

сілкінісі, озон тесіктері, Семей ядролық полигонның радиациациялық зардаптары. Арал

мәселесі, себебі мен нәтижелері. Биоалуантүрлікті сақтау. Жануарлар мен өсімдіктердің

сирек және жоғалып кетіп бара жатқан түрлерінің генофондын қорғау.Әдебиет: [1-7]

Студенттердің өзіндік жұмысының мазмұны   СӨЖ түрі

Есеп беру

тү

рі

Бақылау формасы

мен түрі

Сағат

1

Тәжірибиелік сабақтарға 

дайындық

Конспект


Сабақта жауап беру

20

2

Аудитория сабағының 

мазмұнына 

кірмеген 

материалды 

меңгеру 

Конспект 

(жә

не 


бас

қал


ар)

Коллоквиум (және 

басқалар) 

20

3

Бақылау шараларына 

дайындық 

МБ 1, МБ 2, 

коллоквиум 

(тестілеу 

және 


басқалар)

20

Барлығы:60

Студенттермен өздік оқуға арналған тақырыптар

1. Эволюция дегеніміз не?Мәтін мен сөздікті жаттау.

2. Қозғалыс. Мәтін мен сөздікті жаттау.

3. Балықтар. Мәтін мен сөздікті жаттау.

4. Өсімдіктер. Мәтін мен сөздікті жаттау.

5. Қарапайымдылар. Мәтін мен сөздікті жаттау.

6. Жабықтұқымдылар. Мәтін мен сөздікті жаттау.

7. Рептилиялар. Мәтін мен сөздікті жаттау.

8. Адамның әсері. Мәтін мен сөздікті жаттау.

 Әдебиеттер тізімі

Негізгі:


1 Biologycal science 1&2, D.J. Teilor,   N.P.O. Green, G.W. Stout, Camridge university press

2001.


2 Д. Тейлор, Н. Грин, У. Стаут.  Биология в трех томах – М: «Мир», 2004.

3 Виссон, Л. Синхронный перевод с русского на английский:Приемы. Навыки. Пособия

2001

4   Франк   В.   Русско-казахско-английский   предметно-тематический   словарь.   Болашакбалапандары 2000

Қосымша:

5  Асылханова  Л.Е.,  Жумабекова  Б.К.  и  др.  Учебно-методическое пособие для студентов

неязыковых специальностей. Павлодар: 2008.

6 Рябцева, Н. К. Научная речь на английском языке. Руководство по научному изложению.

Словарь   оборотов   и   сочетаемости   общенаучной   лексики:новый   словарь-справочник

активного типа. Флинта:Наука1999.

7   Коваленко   Е.Г.Англо-русский   экологический   словарь.   Около   32000   терминов.-М:

«ЭТС»,1996,1999,-784с.,2-е исправленное и дополненное издание.Курстың саясаты

Студент  сабақтарға  міндетті  түрде  қатысуы  тиіс.  Сабаққа  қатысу әр бір сабақта

белгіленеді (сабақтың басында немесе аяғында). Егер белгілеу кезінде студент болмаса, ол

белгілеуден   кейін   келсе   де   сабақта   жоқ   деп   есептеледі.   Сабақтардағы   кез   келген

бұзушылық   жазаланады,   тіпті   аудиториядан   шығарып   жіберуге   де   жету   мүмкін.   Ал

белсенді   жұмыс   бағаланады.   Сабақтан   қалмау   керек   және   кешігіп   келуге   болмайды.

Сабақты босату және кешігіп келу үшін төмендегі айыпты санкциялар қолданылады:

-

Орынды себепсіз дәріс сабағына қатыспағаны үшін – минус екі балл;-

Аудиторияда тәртіпті бұзғаны үшін – сабаққа келмегені үшін алған баллдан

айырылады.

Талаптар мен айыпты санкциялар:

1. Оқу процесіне белсенді қатысу.

2. Сабаққа кешікпеу.

3. Аудиторияға сыртқы киімді шешіп кіру.

4. Сабақ   барысында   бір-бірімен   сөйлеспеу,   газет   оқымау,   ұялы   телефондарды   өшіру,

сағыз шайнамау. 

5. Оқу бөлмелерінде шылым шекпеу және тәртіпсіз сөздерді қолданбау 

6.   Уақытында   орындалмаған   тапсырмалар   (бақылаудың   барлық   түрлері)   негізгі   балл

мөлшерінің  50%-мен бағаланады. Тапсырмаларды орындамағаны үшін қорытынды баға

төмендетіледі.  

Аталған   талаптарды   орындау   емтиханға   қатысуды   қамтамасыз   етеді.   Межелік

бақылауды тапсыру үшін студент, ағымдағы бақылаудан өтуі тиіс.  Ағымдағы бақылау мен

межелік   бақылаудың   бағалары   бойынша   рейтинг   (Р1,   Р2)   анықталады:   мысалы,   Р1-

АБ1*0,7+МБ1*0,3.   Межелік   бақылаудан   өтпеген   немесе   50   төмен   балл   алған   студент

рейтингке жіберілмейді.

Соңғы қорытынды баға төмендегілерден шығарылады:

1. Сабақтарға белсенді қатысу, барлық сарамдық жұмыстарды,СӨЖ орындау.

2. Білімдердің шекті бақылауы. 

3. Емтихан бағасы.

Білімді бағалау балдық-рейтинг жүйесін қолданумен  жүзеге  асырылады, студент

күнтізбелік кестеге сүйеніп өз білім деңгейін өзі бағалай алады. Қажетті балдар санын

жинау үшін студент барлық тәжірибелік сабақтарға белсенді қатысуы  қажет. Егер аталған

шарт   орындалмаса,   студент   барлық   тақырыптарды   игеріп   тапсырудан   кейін   ғана

емтиханға жіберіледі.

Семестр бойы білім деңгейі үнемі тексеріледі. Орындалған   жұмыстарды   тапсыру   бақылау   шараларының   күнтізбелік   кестесі

бойынша жүзеге асырылуы шарт. Босатылған сабақтардың тақырыптарын игеріп тапсыру:

Орынды себеппен сарамандық жұмысты орындамаған студент оны келесі жұмада

тапсыра   алады,   бірақ   сол   жағдайда   жұмыстың   орындалуы   50   пайызға   төмендетіліп

бағаланады. 

Шекті бақылау кезінде басқа студенттен жазбаша жұмысты көшіріп алуға тыйым

салынады (көшірілген жұмыс есептелмейді). Емтихан тест түрде өтеді. СӨЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру жөніндегі «Кәсіби-бағытталған ағылшын

тілі   пәні   бойынша»  пәні   бойынша    5В060700   –   Биология,   5В060800  –

Экология  мамандықтар   бойынша   күндізгі   оқу   нысанындағы   студенттерге

арналған

бақылау шараларының күнтізбелік кестесі 

1 рейтинг 

Апталар 


1 сабақ

үшін макс.

балл 

1

23

4

56

7

8Барлығы 

Максималды балл

100

Дәрістерге   қатысужәне дайындалу 

СӨЖ түрі/есеп

беру нысаны 

1ДҮТ


ҮТҮТ

ҮТҮТҮТ

ҮТҮТ

Бақылау нысаныҚ

Қ

ҚҚ

Қ

ҚҚ

Қ

Макс.баллЗертханалық

сабақтарға   қатысу

және дайындалу

СӨЖ түрі/есеп

беру нысаны 

ЗҮТ


1

ЗҮТ


2

ЗҮТ


3

ЗҮ

Т 4ЗҮТ

5

ЗҮТ6

ЗҮТ


7

ЗҮТ


8

Бақылау нысаны

Қ

Қ

ҚҚ

Қ

ҚҚ

Қ

Макс.баллТәжірибелік

сабақтарға қатысу

СӨЖ түрі/есеп

беру нысаны 

66

Бақылау нысаныҚ

Қ

ҚҚ

Қ

ҚҚ

Қ

Макс.балл8

8

88

8

88

8

10Материалды

өздігінен меңгеру

СӨЖ түрі/есеп

беру нысаны 

ӨЖ1

ӨЖ2


ӨЖ3

34

Бақылау нысаныҚ

Қ

ҚҚ

Қ

ҚҚ

Макс.балл

4

4

44

4

44

4

62 рейтинг

Апталар 


1 сабақ

үшін макс.

балл 

9

1011

12

1314

15

Барлығы Максималды балл

100


Дәрістерге   қатысу

және дайындалу 

СӨЖ түрі/есеп

беру нысаны 

ҮТ

10ДҮТ

11Д


ҮТ

12Д


ҮТ

13Д


ҮТ

14Д


ҮТ

15Д ҮТ


Бақылау нысаны

Қ

ҚҚ

Қ

ҚҚ

Қ

Макс.баллЗертханалық

сабақтарға   қатысу

және дайындалу

СӨЖ түрі/есеп

беру нысаны 

ЗҮТ


9

ЗҮТ 


10

ЗҮТ 


11

ЗҮТ 


12

ЗҮТ 


13

ЗҮТ 


14

ЗҮТ 15


Бақылау нысаны

Қ

ҚҚ

Қ

ҚҚ

Қ

Макс.баллТәжірибелік

сабақтарға қатысу

СӨЖ түрі/есеп

беру нысаны 

70

Бақылау нысаныҚ

Қ

ҚҚ

Қ

ҚҚ

Макс.балл

10

10

1010

10

1010

10

Материалдыөздігінен меңгеру

СӨЖ түрі/есеп

беру нысаны 

ӨЖ4


ӨЖ5

ӨЖ6


ӨЖ7

ӨЖ8


30

Бақылау нысаны

Қ

Қ

ҚҚ

Қ

ҚҚ

Макс.балл

4

4

44

4

44

6

Шартты белгілеулер: 1 ДҮТ  – №1 дәрісті дайындау үшін берілетін үй тапсырмасы;Қ   –   оқу   үрдісіне   қатысу;   ЗҮТ   1   –   №1   зертханалық   сабақтарға   дайындалу   үшін   үй

тапсырмасы;   Г   –   глосарий;   Т   –   тексеру;     ӨЖ1   –   материалды   өздігінен   оқуға   №1   үй

тапсырмасы.

Кафедра отырысында ұсынылған 2012ж.  «___»________№_____ хаттама.Кафедра меңгерушісі __________  Жумадина Ш.М.  2012ж. «___» ____________

Document Outline

 • Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
 • Оқытушы туралы мәліметтер:
  • СӨЖ түрі
  • Есеп беру түрі
  • Бақылау формасы мен түрі
  • Сағат көлемі
  • 1
  • Тәжірибиелік сабақтарға дайындық
  • Конспект
  • Сабақта жауап беру
  • 20
  • 2
  • Аудитория сабағының мазмұнына кірмеген материалды меңгеру
  • Конспект (және басқалар)
  • Коллоквиум (және басқалар)
  • 20
  • 3
  • Бақылау шараларына дайындық
  • МБ 1, МБ 2, коллоквиум (тестілеу және басқалар)
  • 20
  • Барлығы:
  • 60
  • СӨЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру жөніндегі «Кәсіби-бағытталған ағылшын тілі пәні бойынша» пәні бойынша 5В060700 – Биология, 5В060800 – Экология мамандықтар бойынша күндізгі оқу нысанындағы студенттерге арналған
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал