Кери полигонынан жіберілген. Төтенше оқиға туралы ең бірінші жергілікті тұрғындар хабарлағанжүктеу 3.71 Mb.

бет9/28
Дата15.05.2017
өлшемі3.71 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   28

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

 

Ѓ

Д

Ћ

 

Л

А

А

А

А

А

Л А Ш Т Ы

 

А Л А

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Д

Д

Д

Д

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

А

А

А

А

А

А

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

  С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

А

А

А

А

А

А

А

У

У

У

У

У

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

А

А

А

А

А

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

Т

Т

Т

Т

Т

Ы

Ы

Ы

Ы

Ы

 

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

А

А

А

А

А

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

  С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

А

А

А

А

А

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

Т

Т

Т

Т

Т

Ы

Ы

Ы

Ы

Ы

 

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

А

А

А

А

А

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

  С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Дайындаған Сәкен КӨКЕНОВ

Ләззат БИЛАН

ҰЛТТЫҚ ТАҒАМ

АЙМАҚ

Ажар Аштан үйй

де

дегігі

і

іні

н -с


ің

іңл

ліл


ле

рі

рініні

ң 

ңқұрт қа тәбеті бола бермейтінін 

б

байқайй

ды. 


С дәруменіне бай бұл өнімнің өске лең ұр-

пақ тың  физикалық тұрғыдан дұрыс же ті-

луіне септігі мол екені белгілі. Сол үшін 

«Олар ға құрт ты қалай жегізсем болады?» 

де

деп


п

ой

ойла

ла

нғғ

ан

анқ

қ

арар

ша

шада

д

йй

қызға құрттың құ-

ра

ра

 мм

ын

ына

а дә


дәмд

мд

еуеуіш

іш

тете

р 

рқо

қо

су туралы идея ке-леді. Және оларды пайдалы өнімдерден 

алуды ойластырады. 

Нәтижесінде өнім жасыл, са ры және 

қы зыл  түсті иеленеді. Ара сында  алқызылы 

да бар. Ұлттық өнімге тү

тү

рлр

і ре


р

ңк  бе  ру  үш

ш

ін

ін 

тек табиғи өнімдер

қ

қ

олол

да

даны

ны

 ллад

ады,


ы,

о

оны

ның 


ң

ішінде қызылшаның  жә не  сәбіздің шы-

рыны, жаңғақтың дән дері бар. Бұл тұста 

колледж инновациялық көр меге  әзір леніп 

жатты және оларға  ұш қыр жоба қа 

жет 


болды. Нәтижесінде қа зылар алқа сының 

на

наза

за

рыры

на

нт

т

ыңың

ә

әзі

зі

рр

ле

лен

н

імдер  ұсы ныл ды. Шә

Шә

кікірт

ртін


ін

ің

ң жжаң

аңал


ал

ығ

ығын

ын

  ұс таздары же-тілдіріп, қарапайым құртқа түр лі  дәм де-

уіштер қосу арқылы оның ем дік қасиетін 

арт тыруды қолға алды. Идея ның авторы 

құрт ты  әртүрлі  пішінде  шы ға руды да қолға 

ал мақшы. Осылайша, аспаз қа зақтың құр-

тын құлпыртып, денса

ул

ул

ықық

қа

қ пай далы та

та

-ғам ғана емес, соным

м

енен қ

қ

ососа

а

құқұ

рт

рт т

 т

ыы 

та

ан

н

ы-ы-

мал тауарға айналдырмақ. Бұл бас таманы 

заң жүзінде тіркеп, оған патент алу ды  да 

ой ластырып отыр. Себебі ұлттық су сы-

нымыз қымызды Германия әлдеқашан 

ием  деніп алған. «Патент құрттан да айы-

ры

ры

 л л

ып

ыпқ

қ

алл

ма

маудудың

ың

жж

ол

оы»

ы

, – дейді автор. Өн

Өнер


ер

  

тата

п

пқышыш

т

түрүр

лі

літ

түс


үс

ті

тіқ

құрттардың ұлттық 

бренд 

ке айналып, ЕХРО-2017 ха лық-

аралық көрмесінде еліміздің мақтанышы 

бо латынына  да сенімді. 

      Мақпал РЫСБАЕВА, Шы

Шы

мк

мк

ен

ен

т 

т 

қа

қ

ла

ла

сы

сы

Жиын барысында облыстық Ауыл шар-

уашылығы басқармасының басшысы Қа-

нат бек Оспанбеков аймақ бойынша мал 

ба сы, құстың және жайылымдық жер лер 

мен мал 


аз

аз

ығғ

ына  қа


қ

тысты


ы

де

дре

р

ктерр

 кел-


тіріп, к

үн

үн тт

әр

әртіті

бі

бінднд

ег

егі 

і

ммә

се

селеле

ле

лерд

рді


і

ше

шешш

удің 


тиімді тетіктеріне тоқталды. 

Облыс басшысы Асқар Мырзахметов 

мал шаруашылығын дамыту мақсатында 

жа салуы тиіс негізгі мәселелерді тү сін-

ді

д

ріп,  бүгінгі малдың сапасы сын көтт

ер

е-

ме

мей

йті


ті

ні

нінн

ай

атты. «Бірінші кезекте жа

жа

--

йылым мен мал азығын дайындау, оның 

са пасына  мән  беру. Бұл тұрғыда егістік 

ал қап тарда мал азығын қалай егіп, қан-

дай мал азығы өнімін алып отырмыз? – 

деген мәселеге ден қойылуы керек», – 

де ді  әк

к

імім.

.

«Е«Ек

кі

ншнш

і

і –қо

олдлд

ан

анысыс

та

тағы

ғы

 мал өні мі.  Сү

С

т өнім дері і

мен еттің сапасы әлі 

де төмен. Мұ ның са пасын арттыру үшін 

жә не  көр ші лес  елдер дің  сүт өнімдерін 

пай даланбай, өзі мізді-өзіміз қамтамасыз 

ету үшін кә сіп орындар құруды қолға алу 

қа

қа

жеже

т.

т.Қ

Қ

ойй

дың жү нін де кәдеге жар

р

ат

атудуд

ы

ыға

ға

лылы

мд

мдарармен  ақыл дасып  отырып 

ше

шешушу

 

керек. Мысалы, қойдың жү ні нен  құрылыс материалы ре тін де суық өт кіз  бейтін зат 

шы ғаруға бо ла ды екен. Осыны неге қол-

ға алмасқа? Онда құны жа ғынан да, эко-

ло гиялық  жағынан  да  тиімді  болар еді. 

Ау дандардан жүнді та за лаудан өткізетін 

ша ғын  цехтар  ашу 

у 

қа

қ ж

ж

ет тілігі  туу

ын

нда

да

п отыр», – деді об

лы

лыс с 

ба

бас

с

шышы

сы

сы.

Сонымен қатар облыс әкімі мал басын 

асыл дандыру күн тәртібінде тұрған үлкен 

шаруа екеніне тоқталды. Мал басын асыл-

дандыруда тек бюджеттен  бөлінген қар-

жыға  шақ

қ

та

тлғанды ғана  орындап  отыра

бе

бер

р

меме

й,

,б

б

арар

ын

ынша

ша

мм

үм

үмкіндіктерді қарас ты-

рып, асылтұқымды мал басын көбейтуге 

күш жұмылдыру қажеттігін атап өтті. Облыс 

әкі мі  жиынды  қорытындылай келе, мал 

шар уашылығы саласындағы өнімділік кө-

лемін де, сапасын да арттыру үшін барл

р

ық 


жағ дайды жасайт

т

ынын

  іс-


с-

ша

шара

ра

жжос

ос

папа

ры

рын 

н 

бекітіп,  барлық аудан баб

сшыларына

тапсырма берілуі керектігін қадап айтты. 

Сондай-ақ алдағы бір айдың ішінде атал-

мыш іс-шара жоспарын дайындауды об-

лыс тық Ауыл шаруашылығы бас қар ма сы-

ны

ны

ңң

ба

басш

сш

ысыс

ын

ына

а

жүжү

кт

теді.

Нұршат ТӨКЕН,

Оңтүстік Қазақстан облысы

Шы

Шы

мк

мк

ен

ен

тт

тт

ік

ік

с

с

ту

т

денттер 

ұл

ұл

тт

т

ық

ық

т

тағ

ағ

ам

амды

ды

т

танымал етудің 

тәсілін тауыпты. Қаладағы 

аспаздар дайындайтын 

колледждің 1-курс студенті 

кәдімгі құртты түрлі түсті етіп 

жасауды ұсынып отыр. 

Оң

Оңтү

түст

ст

ік

к Қ

Қаз

аз

ақ

ақ

ст

ст

ан

ан

о

обл

блыс

ыс

ының әкімдігінде айм

м

ақ

ақ

б

бас

ас

шы

шы

сы

сы

А

А

сқ

сқ

ар

ар

 

Мырзахметовтің төрағалығымен өңірдегі мал шаруашылығын 

дамытудың іс-шара жоспарына сәйкес жиын өтті. Оған Ауыл

шаруашылығы басқармасының мамандары мен ауыл шаруашылығы 

саласын зерттеумен айналысатын ғалымдар қатысты.

ОЙ

Й-КӨКПАР

Басы 1-

б

етт

е

Азат ҚОНЫСБЕК

кә

кә

сі

сі

пк

п

Сондықтан Ресейдің де, өзгенің де үлгі-

сін әкеліп, оны өзімізде жүзеге асыруға 

асық пағанымыз дұрыс. Оның үстіне бізде 

жы лына  қанша  ав

ав

токөк

лік шығатынын да 

есеп ке  алған  жө

жө

нн

шы

шыға

ға

рр.

С

Стата

ти

тист

стик


ик

ағ

аға

а жү


жү

-

ден, еліміздегі көне ав томобильдерді ути-ли зациялау  бағ дар ла масын  әзірлеу  керек. 

Үшіншіден, отан дық автоөнеркәсіп шеңбе-

рінде ес

ес

кі аа

в то кө ліктерді

ді

 жаңасына айыр-баст

т

ауау т

т

етет

ік

ік т т

ер

ерін

ін

ққар

арас


асты

ты

руру

.

.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   28


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал