Кери полигонынан жіберілген. Төтенше оқиға туралы ең бірінші жергілікті тұрғындар хабарлағанжүктеу 3.71 Mb.

бет8/28
Дата15.05.2017
өлшемі3.71 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   28

Ресейдегідей ескі автокөліктерді 

утилизациялау жобасы тиімді ме?

ден, еліміздегі көне ав томобильдерді ути-

ли зациялау  бағ дар ла масын  әзірлеу  керек. 

Үшіншіден, отан дық автоөнеркәсіп шеңбе-

рінде ескі ав то кө ліктерді жаңасына айыр-

бастау тетік терін қарастыру. ИƏ

ЖОҚ

Тұрсынбек ӨМІРЗАҚОВ, 

ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты

Өкі нішке  қа рай,  олар  біздің  тұр ғын  дар-

ға көне кө лігін жаңасына айыр бастау мүм-

кін дігін әзірге ұсы нып отырған жоқ. Бұл 

мә селені оңтайлы шешудің мынадай бір 

жо лы бар:  ескірген автокөліктерден арылу 

үшін автоөнеркәсіп қуатын арттыру ша ра-

ла рын қабылдаған дұрыс болар еді.  Ай-

та лық, ескі автокөлікті жаңасына айыр бас-

тау ды отандық автоөнеркәсіп шеңберінде 

жү зеге асыру жолдарын қарастыру.  Бұл 

орай да жеңілдетілген автонесиені пай да-

лану мүмкіндігін ұсынуға болады. Бұл біз-

дің азаматтардың жаңа автокөлік сатып 

алуын ынталандыру құралы болмақ. Ре-

сей де осындай жоба  жүзеге асып жатыр. 

Еуропада ескі автокөліктерді ути ли за-

ция лау жылына  6 пайызды құрайды. Ал 

біздің еліміздегі тозығы жеткен авто кө лік-

тердің көптігін ескерсек, бұл көрсеткіш 

одан да жоғары, жылына 220 мың мә ши-

неге дейін жетуі мүмкін. Сондықтан авто-

кө ліктерді  ути ли за циялау  үшін  біріншіден, 

автоөндіріс қуатын арт тыру шаралары Ин-

ду стрияландыру  кар  тасына  енгізу  арқы лы 

шұ ғыл түрде қол ға алынуы қажет. Екін ші-

НАРЫҚ

ТҮЙІН

Ержан МАНДИЕВ, «Азия Авто» АҚ президенті:

– Ресейде өз автоөнеркәсібіне қолдау көрсету үшін 2008-

2009 жылдары қандай шаралар қолданылғанын еске түсірсек, 

ең алдымен, отандық автокөліктерді сатып алушыларға 

жеңілдетілген автонесиелер ұсынылды. Осы жоба 

енгізілгеннен  кейін үшінші жылдың соңында ел ішінде 

берілген автонесиелердің үштен бір бөлігі мемлекет 

субсидиялаған заемдардың үлесіне тиесілі болды. 

Бағдарлама тетігі қарапайым. Автокөлік сатып алғысы 

келген адам Қазақстанда шығарылатын 30 шақты 

модельдің бірін таңдайды. Мұндай жағдайда коммерциялық 

банк импорт автокөлікке қарағанда, несиені жеңілдетілген 

мөлшерлемемен береді. Бұл шығынның бір бөлігін мемлекет өз 

мойнына алған жағдайда мүмкін болмақ.  

Олег АЛФЕРОВ, 

Qncepto консалтинг компаниясының директоры:  

– Утилизация шарттарын Біртұтас экономикалық кеңістік 

елдерінде үйлестіріп алған дұрыс. Әйтпеген күнде ресейліктер 

қазақстандық автоөнеркәсіп өнімін өз аумағына жібермей 

қойғысы келетіндей жағдай туындауы мүмкін. 

 Ал автонесиеге келсек, Қазақстан Республикасының 

2010-2014 жылдарға арналған мемлекеттік Үдемелі 

индустриялық бағдарламасында отандық машина құрау өнімін 

сатып алғандарға несие бойынша сыйақының бір бөлігін 

қайтару жайында айтылған. Алайда отандық автокөліктерді 

сатып алушыларға субсидия беру әлі күнге дейін жоқ.

Әзірлеген Гүлнар АХМЕТОВА

гін сек, ел ішінде 4 миллионға жуық кө не 

көлік бар көрінеді. Ал олардың бәрін ути-

лизациялап, отандық автокөлікпен ал мас-

тыруға  елдегі  бірді-екілі  авто құ рас ты рушы 

зауыттың шамасы келе ме? Мәселен, өт кен 

жылы ішкі нарықта 100 мыңға жуық ав-

токөлік сатылса, оның 20 мыңы елімізде 

құ  растырылған  екен.  Әл бет те,  көне  көлікті 

ути лизациялау өзге ел дерде жүзеге асы-

рылып жатыр деген уәжді көлденең тар-

туға болар. Алайда Еуропа немесе Азия-

дағы ірі елдерді былай қойғанда, Ресейдің 

автоөндірісі біздікімен салыстырғанда, 

анағұрлым ірі екені белгілі. Тағы бір ес ке-

ре тін жайт, отандық өндірістен шыққан 

ав  то кө ліктердің  бағасы  удай  қымбат.  Кез 

кел  ген нің қалтасы көтере бермейді. Сон-

дық тан бүгінгі күні ескі автокөліктің қо-

жайыны оны утилизациялауға ұмтыла 

қой майтыны анық. Оны жүзеге асыратын 

кәсіпорындар да жоқ, заңнамалық база да 

дайын емес. 

Сондықтан утилизациялауды жүзеге 

асыр  мас бұрын, алдымен елде автоөн ді-

ріс орын дарын ашуды қолға алған аб зал. 

Аш қан да да жұмыссыз жүрген жас тар 

ана ғұр лым көп шоғырланған өңір лерде 

ашу қа 

жет.Осындай өндіріске шы-ғындасақ,  оның  ке лешектегі  қай та ры мы 

да орасан болмақ. Сон да ғана біз жас-

тарды техникалық ма ман дықтарға көп теп 

тартар едік. Әйтпесе тех ника ма ман дары 

жоқ дейміз, ал оларға жұ  мыс жағ дайын 

жасап,  соған  оқытып,  кон  ве йер дің  жа-

нын да  тұрғызып  үй рет пе сек,  да йын  ма-

ман қайдан шығады? Міне, осын 

дай 

өндірісті тұрғызып, жылына 50-60 мың көлік шығатындай етіп жолға қой   сақ, сол 

кезде ғана көне көлікті кә де ге жа ра ту 

мәселесін күн тәртібіне қоюға болады. 

МӘСЕЛЕ


Элеватордағы астықтың есебін ешкім білмейді

Құзырлы саланың  жіті бақылауынсыз  

қалған  астық қоймаларында орын алған 

қыл мыстық оқиғалар соңғы жылдары өр-

шіп тұрса керек. Өзге маңызды істермен 

жұ мысбасты жүрген Үкімет қойыртпағы 

көп қоймаға бас сұқпаса болмайтынын ен-

ді біліп жатыр. 

ҚР Ауылшарушылық министрлігі бас-

та масымен құқық қорғау органдары астық 

қа былдайтын  кәсіпорындар  бас шы лық-

тарына қатысты қылмыстық іс қозғады. 

Об лыстық инспекцияның астық инс пек-

торларының қаржы полициясымен бірге 

өткізген жоспардан тыс тексерулері кезінде 

әшкере болған заңсыз деректер құқық 

қорғау органдарына жіберілді. 

Жазаға тартылатындар саны оннан 

асып жығылады. Құзырлы министрлік та-

рат  қан мәліметке сенсек, өздерін құдды 

бір ұмыт қалғандай сезініп жүрген кә сіп-

орын дар сеніп тапсырылған астықты жым-

қырудың тиімді жолдарын жасап алғанға 

ұқ сайды. Алайда ұрлығымыз ашылып қа-

лады деп ойламаған, сірә. Ал сезік қайдан 

ту ды? Орақ науқаны кезінде диқаншылар 

би дайды қайда сыйғызарын білмей жан-

таласып жатады. Жылда солай. Ал егін 

шық пайтын кезде қоймада тұрған ас тық-

тың орны опырылып түсіп, нәтижесінде 

би дай бағасы қымбаттап кетеді. Осыдан 

ке йін сезіктенбей көр. Қоймадағылар бол-

са, «астықтың тұрғаны сатылып, орнына 

бас қасы келіп жатқанда біздің не істеп, не 

қо йып жатқанымызды ешкім білмей қа-

лады» деп ойлайды.  

Ма мандардың ойынша, заңға қайшы 

әрекеттің осы түрінің  сары желіспен белең 

алуы Қазақстан Республикасының «Мем-

ле кеттік бақылау және қадағалау туралы» 

За ңының солқылдақтығынан. Жауапты са-

ла «заңға сәйкес, біз бидай қабылдайтын 

кә сіп орындарды алты айда бір рет қана 

тек сере аламыз», – дейді. «Мұндай жос-

пар лы тексеруді көбірек жүргізсек, жағдай 

осын ша ушықпас еді» деп санайды олар. 

Сол себепті де ҚР Ауылшарушылық ми-

нистр  лігі қолданыстағы «Мемлекеттік ба-

қы лау және қадағалау туралы» Заңына 

өз  ге ріс  ен гі зуді  сұрайды.  Сөйтіп,    бидай 

қа  былдайтын  кә сіпорындарды  бұ рын ғы-

дай жылына екі рет емес, айына бір рет 

тек сер мек.  Шы ны мен  де,  астық  нары ғын-

дағы осындай қатаң ба қылаудан кейін, 

бәл кім, жағдай түзелетін шығар. Қазіргі 

кез де бұл заң жобасы ел қалаулыларының 

талқылауында жатыр. 

Жалпы, құзырлы министрлік қазіргі 

кез   де жаңа заң жобасын жасау үстінде. 

Тол   ғағы жетпеген бұл заңның қағидасы 

«мұн   дай проблеманы кешенді шешу үшін 

ас  тық  қабылдайтын  кәсіпорындардың 

қол   дарында астық қолхаты барлар ал дын-

да ғы  азаматтық-құқықтық  жа уап кер ші-

лігін міндетті сақтандыру керек» дегенге 

сая ды. 


Осы тұста астық қолхатына қысқаша 

тоқ  тала кетсек дейміз. Өйткені астық та-

лан-таражын болдырмауда астық қол ха-

ты ның рөлі айрықша. Негізі, астық қолхаты 

Қа  зақстанда тәжірибеге 2003 жылы ен-

гізілген болатын. ҚР «Астық туралы» За-

ңында астық қолхатының қалай жұмыс 

іс тейтіндігі, қандай заңдық күші бар екен-

дігі көрсетілген. Заңда «Қазақстан Рес пуб-

ли   ка сы ның  астық  туралы  заңнамасын  бұ зу 

Қа зақ стан  Республикасының  заң да рында 

бел гіленген жауаптылыққа әкеп соғады» 

деп де жазылған. Алайда ма ман дардың 

айтуынша, еліміздегі астық қолхаты 

институтын әлі де жетілдіру керек. Ал қа-

зір гі жүйесі пісіп-жетілмеген.  

Астық қолхаты институтын дамытудың 

ең тиімді жолы – электронды жүйесін ен-

гі  зу. Бұл мәселе де қазір басты назарда 

тұр.  Бұл жөнінде Ауыл шаруашылығы ми-

нистр  лігінде  өткен  брифинг  барысында 

Аг роөнеркәсіп  кешеніндегі  мемлекеттік 

инс пекция комитеті төрағасының орын ба-

сары Алмабек Марс мәлімдеген еді.

«Астықты қабылдау қоймаларындағы 

жиі орын алып отырған заңға қайшы әре-

кет тердің алдын алу,  болдырмау мақ са-

тында қолданыстағы заңға бірқатар өз ге-

ріс 

тер енгізу қажет. Атап айтқанда, элек   тронды астық қолхаты институтын заң 

жү  зінде бекітіп, оны айналымға енгізу ке-

рек. Бұл – Қазақстандағы астық на ры ғын-

дағы оң қадам болмақ. Біз тек солай ғана 

қам бада қанша астық сақталып жатқанын 

нақты қадағалай аламыз. Бұдан бөлек, 

міндетті сақтандыру туралы заңға астық 

қолхатын ұстаушылардың алдында аза-

мат 

тық-құқықтық жауапкершілікті арт-тыруға бағытталған нормалар қаралатын 

бо лады. Бұл заң жобалары қазір тал қы-

ланып жатыр», – дейді төрағаның орын-

басары А. Марс.

Бұдан басқа, комитет өкілі жергілікті 

жер  лерде  астық  қабылдау  кәсіп орын да-

рынан көлік және теміржол жолдарымен 

ас  тықтың тиелуін бақылайтын тиісті штаб-

тар құру туралы Үкіметке ұсыныс жол да-

ған дарымен де бөлісті. Ондай штабтың 

құ  рамына кіретін құқық қорғау органы 

қыз  меткерлері мен облыс әкімдіктерінің 

өкіл  дері  кәсіпорындардан  шығарылатын 

ас тықтың заңдылығын да бақылайтын бо-

лады.

Мамандардың барлығы дерлік «астық қолхаты институтын дамыту керек» деген 

пікір жағында. «Егер астық қолхаты кеңінен 

қолданылса, диқандардың астығы банктегі 

депозиттей сенімді сақталады, тіпті бірден 

биржаға шығаруға мүмкіндік алар еді, әрі 

астық айналымында заманауи жүйе 

қалыптаспақ» дейді олар.  

Астық нарығын реттеу, оның қауіпсіздігі 

мен сапасын жақсарту қажеттігі қазір өзекті 

бо 


лып тұр. Экономика ғылымдарының 

док  торы Тоқтар Есіркепов болса,  былай дейді:

– Әрине астық қолхаты жүйесін қол-

дай  мын. Оның қолданысын, мейлінше, 

ке   ңей ту керек. Алайда мұнымен бар мә се-

ле ше шіле қоймайды. Қамбалар, негізі, 

эле ва  тор және астық қабылдап алу кәсіп-

орын  дары деп екіге бөлінеді. Сонау 90 

жыл   дар дың  бас  кезінде  соның  барлығын 

үкі мет же кешеге өткізіп жіберді. Оған ма-

ман 

 

дар 

дың басым бөлігі қарсы тұрды. 

«Олай жа сау ға болмайды, жартысын мем-

ле кеттің құ зырында қалсын» деген ұсыныс 

ай тып едік, ешкім тыңдамады. Енді сол қа-

теліктің зар дабын шегіп жатырмыз. Ас тық 

қа был дау орындарының біразы шал ғай 

ауыл дар да орналасса, жартысы қала ма-

ңында. Сол сырт жатқандарды жекеге өт-

кізіп,  те міржолдар бойында ор на лас қан-

дарды стра 

тегиялық нысан ретінде 

үкі мет тің  мен ші гінде  қалдыру  керек  еді. 

Алай да министрліктің халықаралық тә жі-

ри беге жүгінуіне тура келді. Нақтырақ айт-

сам, Халықаралық валюта қоры мен Бүкіл-

әлем  дік банк бізге «олардың барлығын 

же ке  ше лендіруге  тиіссіңдер»  деп  шарт 

Жалпы, Қазақстан бо йын-

ша айтар болсақ, өткен жылы 

қой  малардан 2 млрд 3 млн 

тең  генің 57 272 тонна астығы 

қол  ды  болыпты.  Ал  үс ті міздегі 

жыл дың басынан бергі үш 

ай дың ішінде 84 923 тонна (!) 

ас тық тың  орнын  сипап 

қа  лыппыз. Бұл - 3,4 млрд 

тең  генің өнімі. Астық өнім дері 

та  лан-тара жы на  қатысты 

мә   ліметте  Шы ғыс  Қазақстан 

об   лы сы ның  «Пред горненский 

эле  ватор»,  «Бе льа гачинский»,   

Сол түстік  Қа  зақ  станның 

«Ас  тық  қой ма лары»  кәсіп-

орын дары мен  Ба тыс Қа зақ-

стан    ның  «Пе реметненский 

эле  ватор»  се ріктестігі  және 

Қос   та най да ғы  «Элеватор 

Аг  рофуд»  ЖШС қара тізімге 

ен  ген. Айта берсе, тізім ұзақ. 

Бі   рақ  ма ңыз дысы  –  олардың 

бар  лы ғы ның  ат тарын  атап 

шы ғу  емес,  олар  мен  күресті 

қалай  кү шей ту.

қой ды. Әйт песе «жүйелі несие бермейміз» 

деп сал ды. Ал жүйелі несие реформа жүр-

гізу үшін, яғни Қазақстанға жекешелендіру 

ре  фор масын  енгізу  үшін  керек  болды. 

«Азық-түлік  келісімшарты  кор по ра ция-

сының» функциясын да өзгерту керек. Ол 

өз алдына бөлек әңгіме. Қысқасы, аталған 

кор порацияның бір-біріне қарама-қайшы 

келетін міндеттері де астыққа қатысты түрлі 

заңбұзушылықтардың  орын алуына әсер 

ет пей қоймайды. «Азық-түлік келісімшарты 

кор  порациясы» –  коммерциялық құ ры-

лым. Сол себепті де олар үкіметтің мүд де-

сін емес, негізінен, қай жерден қалай та-

быс та 

буды көбірек ойлайды. Менің 

ойым  ша, оларды таратып, арнайы агенттік 

құ  ру керек немесе мәртебесін өзгертіп, оны 

қормен алмастыру қажет сияқты.  

Сонымен қатар қолданыстағы заң дар-

дың орындалуын қадағалау керек. Әй т пе-

се бізде талай заң бар, бірақ оған ба ғын-

ғымыз келмейді. Бізде 23 миллион тонна 

ас тық сақтайтын мемлекеттік элеваторлар 

мен  астық қабылдау пункттері болатын. 

Бұл – шалғай ауылдардағы кішігірім 

қамба лар  ды қоспағандағы есеп. Қазір 12 

мил лион тонна астық сақтайтын орын ғана 

қа лыпты. Сонда қалғаны қайда? Жекеге 

өтіп, басқа мақсатқа пайдаланылуда. Сұ-

рау деген бар емес пе? Үкіметтің ба лан-

сын 

 

да бар-жоғы алты элеватор қалды. 

Бар   лығын болмаса да, стратегиялық нысан 

са  налатындарын  үкіметтік  құзырына  өткізу 

ке рек. 

Ерте көктемнен қолына кетпен алып, 

ала жаздай тер төккен диқандар астық жи-

нау науқаны аяқталар шаққа сүрініп-

қабынып әрең жетеді. Алайда жиған-тер-

ге нін қамбаға өткізгеннен кейін олар ды 

салы суға кетіретін сергелдең кү тіп тұрады. 

Мұндай табанынан сары лу дың қиындығы 

– олар үшін көктем, жаз, күз ай 

лары 


кезінде алқапта түнеп, тер тө кен нен де 

ауыр. Тер төгілсе – ол адал еңбектің кер мек 

дәмі ғой. Ал «біреудің несібесін қа лай бө-

ліссем екен» деп жан-жақтан ан та  ла ған-

дармен арпалысқандары, шы ны мен де, 

аянышты. Тіпті соттасып та, әділ дікке қол 

жеткізе  ал май ды.  Ди қандардың  арасында 

астығын өзі сақ тай мын деп, оның сапасын 

тө мен детіп  ала тындары  да  бар.  Иә, 

диқандар ба сына түскен мұндай көлденең 

қиындықтарды енді мемлекет деңгейінде 

шешпесе болмайды. www.alashainasy.kz

e-mail: info@alashainasy.kz

y

y

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№66 (977) 

               

              

23.04.2013 жыл, 

сейсенбі


Нұржан 

СӘД

С

ІРБЕКҰЛЫ, 

та

тарихшы:

Оңғар қажы 

ӨМІРБЕК,

ҚМДБ жанындағы 

«Иман» журналының 

бас редакторы:

Рамазан 

САЛ

А

ЫҚЖАНОВ,

әле

әле

уметтану ғылымының 

кандидаты, 

Л.Гумилев атындағы 

ЕҰУ доценті:

Мұртаза 

БҰЛ

БҰЛ

ҰТА

ҰТА

Й, 

Й, 

фил

филосо

осо

фия

ия

ғы

ғылым

лымыны

ыны

ң 

ң 

кандидаты, 

дінтанушы:

– Студенттердің, мектеп 

оқ

ушыларыныңб

б

іір

і

іншіі

 

міндеті, ол – сабағы. Бұл тақырыпты қоғамдық тал-қы  ға салып жатудың да қажеті жоқ. Бала, ең алды-

мен, бі лім алу керек. Бұл қызмет бабындағы адам-

дарға да қатысты. Мысал ретінде дәрігерді алайық. 

На

Н  ма

ма

 зы ның  уа қытыт

ымен операцияның уақыты қатар 

ке

ке

л л 

ге

генд

нде


е

жұ

жұм

ы

ысы

сы

нн та

та

стстап

ап

 кеткені дұрыс па? Сол си

и

яқ ты,

с

суд

ья

, өрө

т 

сөндд

ір

іруш

і

і, көпшілікке қызмет көр-се тіп  құ жат жа сайтын, қаланың тұрмыс-тіршілігіне 

жа уап бе ретін адам дардың бәрін тастап жеке басы-

ның шар уасымен кетуі дұрыс емес. Өткен жылдары 

Қа рағандыда екі өрт сөндіруші өрт дабылы соғылған 

кез де  жұмыстан жал тарып, нам

а

азаз

 оқимыз деп сыл-

та

т

у еткен екен. Қай та басшыы

лы

лыққ 

ол

олар

арды


дың

ң ж


жа

ғд

ғдай

айын


ын

а

а қа

қ

 рап, басқа бір қыз мет бебері

ріпт


пт

і.

ББ

із

зт

т

үгүг

іл

ілаз

азаа

ма

мат-т

тары ның 90 пайызын  мұсылмандар құ райтын Түр-

кия ның өзінде балалар, студенттер жұ ма намазы 

ке зін де сабағын тастап кетпейді. 

–  Ме

М

кеменің, оқу орнының іі

шкі 


тәр тібін  бұз ғандарға қандай жаза қол-

да ны латыны  әр ме кемеде жазылған. 

Олай емес. Кейбір жеке кәсіпорындар 

ғиба дат  уа  қы тында,  жұма  намазы  ке-

зін де  жұ  мыстан  бо  са  туы  мүмкін.  Ол  – 

өз

өзе

е

рірі

к 

к те

те

рі.  Жал пы,  қа зір  жұ ма кк

үн

үндіді

 

 де

е

  малыс деп жариялап, жек сен бі

біде


е

 

жұ  мыс іс тейік деген бастаманы тү сі-нуге болады. Өйт  кені християн дардың 

мі  нажат  жа сайтыны  жек  сенбі,  бұл күн 

– бізде де малыс, иу дей лерде – сенбі, 

бұл күн де

де

 – б


б

із де  де малыс. Негізгі ба-

сым ды

ы

қтқт

ы

ықұ

құ р


 р

ай

айтыты

н

нм

мұ с


сыл

ыл

маманд

нд

арар

ды

дың

ң

на ра зыы

 л

лығ

ығ

ы ы

ос

осыд

ыд

анан

т

туыуы

н

нда

да

пп

жа

жатқ

тқ

анан 

болар. Бі рақ мұ ны  заң дық  жолмен  ше-

шіп  ал май,  меке ме лер дің іш кі тәр ті-

біне қарсы шы ғу дұрыс емес. 

– Бұ

л 

мәселе соңғы кездері жиі көрініс беріп жа тыр, кез келген мұғалімді алаңдататын сауалға 

ай нал ды.  Жұма намазы – мұсылман адамға парыз. 

Алай да оған қатысатын адамның басы азат болу 

керек. Білім іздеп жүрген адаммен қыз метте жүр-

ген адам түрмеде жатқан жоқ,

қ,

бб

і ра


ра

қ оның басы 

ы 

бі

бр

мі

мндетке байлаулы. Сон дық

ық

 т тан

ан

сс

аб

абақ

ақ п


п

ен

енм

мем


ем

 л

 ле-

е-

кеттік жұмысты тастап шы ғу ғаға

б

бо

олмайд


йд

ы.

ЕЕ

ге

р р

қы

з-мет те жүрген адамның уа қытының ыңғайы келсе, 

бе  сін үзіліс кезінде бе сін намазына қатысуына бо-

ла ды.  Ал  егер қыз меті оған да мүмкіндік бермесе

қа за  өтейді.  Мә се лен,  әскери қызметкерді айта-

йық,

қ

оо

л жұма кү ні  шекараны тастап кетсе қалай 

бо

бо л


 л

ад

ады?

ы? Ә


Әри

ри

нне,

е

ссау

ауап


ап

ты

тыс

сал


алма

ма

қтайтын – біз емес, де

де

 гг

ен

енме

ме

нн ел

ел

д д

і

і қо

қо

рғрғап

ап

тт

ұр

ұрға

ға

нн

а

адамның сауабы кем деп қалай айта аламыз? 

– Бұ


Б

л 

мәселе к

ез келген ме-

ке  ме нің  ішкі  тәртібінде анық 

көр  се тілген.  Сол  бойынша  тиісті 

ша ра қол данып, бұл үрдісті тыю 

ке рек. Оқу орынның бекітілген 

са бақ кес тесін бұзған сту дент-

те

терр 

ге

гее

е

с с

ке

кр ту жасап, оған көн бе-

се

е  оқу

 д

ан да босату керек. Бұл 

мем лекеттік  ме ке ме лердегі қыз-

мет керлерге  де  қатысты.  Ал оқу 

орын дарда бұл талап екі есе 

күшті болуы ке рек. Мұғалімдер 

де сабақ


қ

у

уа қы

қы

 ты  сында  жұмұ

аға 


ба рам

ын

ын дд

еп

епс

с

ұ ұра

ранғ


нғ

ан

ан оо

қу

қушы

шы

,сту дент


т

ті

тіж

жі

і беб

р

ругуге

е құ


құ

қ

қы жж

оқ

оқ. Ді

Ді

нн 

– әр адамның же ке мәселесі. Ер-

тең өзге дін өкіл дері де кетіп 

қал са,  тәртіп қайда қа лады? 
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   28


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал