Кери полигонынан жіберілген. Төтенше оқиға туралы ең бірінші жергілікті тұрғындар хабарлағанжүктеу 3.71 Mb.

бет7/28
Дата15.05.2017
өлшемі3.71 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   28

ЫҒ

ЫН

ЫН

ДА

ДА

ҒЫ

ҒЫ

 

ТӘ

ӘЖІ

ЖІ

РИ

РИБЕ

БЕ

МІ

МІ

ЗД

ЗД

І ШВ

ШВ

ЕЙ

ЕЙЦА

ЦА

РИ

РИ

ЯМ

ЯМЕН 

БӨЛІСУГЕ ДАЯРМЫЗ

«Біз Швейцария конфедерациясымен 

серіктестік аясын кеңейтуге мүдделіміз. 

Өткен жыл қорытындысы  бойынша, 

Швейц

ц

ария Қазақстанның сегізіншш

і

іса

а

удуд

а 

сесері

рі

к к 

те

те сіне  айналды», – деген 

Ме

Мемл

млек


екет

ет

 бас шы сы  Швейцарияның  2014  жылы 

ЕҚЫҰ-ның төрағалығына сайлануымен 

құт 

тық 


тады және осы орайда мұндай 

маңыз ды  әрі жауапты қызметті атқаруда 

біз тәжіри бемізбен бөлісуге, қолдау көр-

сетуге


ге

д

даая

р

рек

ек

енен

ім

іміз

з

діі

м

мәләлім

м

деде

ді

ді.БІРІККЕН АРАБ ӘМІРЛІКТЕРІМЕН ТАУАР 

АЙНАЛЫМЫ АРТЫП КЕЛЕДІ

Мемлекет  басшысы Біріккен Араб

Әмір ліктерімен екіжақты тауар айналымы

жы

жыл л 

са

сйын артып келе жатқа

ны

нынн

ай

айтт

тт

ы.ы.

 

БиБи

зн

знес

ес  байланыстар орнығып, бі

бі

рл

рлес

е

кеке

н

нкәсіпорындар саны өсуде, ірі инвести ция-

лық жобалар іске асуда. Аталған елдің жо-

ғарғы басшылығы сондай-ақ Қазақстанды

халықаралық мәселелерде де үнемі қол-

дап, бас

ас

тамам

лары


р

 мен ө


ө

ткізіп жүр

үр

ген ша-


ра л

ар

арымым

ыз

ызғаға

т

тұрұр

ақ

ақтыты

қ

қат

ат

ысысып

ып ж


жүр

үр

. Со ғанорай

 Е

лбб

асы алғысын да айтып: «Б

із

 Әмір-


ліктерге, жаңа шейх Халифа бен Зайд әл-

Нахайянға Қазақстанның сыртқы саяси

бастамаларына үнемі қолдау көрсетіп,

еліміз өткізетін жоғары деңгейдегі барлық

ха

ха

лылы

қа

қралық шараларға тұрақт

қт

ыы

тү

үрд

рд

ее

қа

қаты

тына


насатындығына зор ризашы

ы

лылығы

ғы

мдмд

ы

ыбілдіремін», – деді. 

ШВЕЦИЯДА ҚАЗАҚСТАННЫҢ 

ЕЛШІЛІГІ АШЫЛАДЫ

«Мен өткен жылы желтоқсанда Шве-

цияд

д

аа

Қ

Қаза

за

қсқс

та

тан

н

елел

ші

шілілігі

гі

нн

аш

ашу 

у

туралыжар 

лы

лыққққа

а

қоқо

л 

лқо

қойд


йд

ым

ым. Бұ

Бұ

лл

өз

өзарар

а

аіс

ісимы-

лымызды нығайтуға көмегін тигізеді деп

санаймын», – деді Н.Назарбаев. Мемлекет

басшысының атап өтуінше, Қазақстан мен

Швеция Корольдіғі арасындағы ынты мақ-

тастықтың үлкен әлеуеті қалыпт

пт

ас

сып,

са

саяс

яс

ии

диалог орныққан. Дей т

т

ұр

ұрғаға

нм

нмен

ен

,,

ек

іі ел арасында үкіметаралық деңгейд

й

егііскерлік қарым-қатынастарды жандан-

дыру жөніндегі жұмыстарды күшейту

маңызды. 

Айбын БАҚЫТҰЛЫ,

Астана

Елбасы Нұрсұ

сұ

лт

лт

ан

а

 Назар

р

ба

а

ев

е

 кеше Ақордада Таиланд, 

Ұлыбритани

я,

я, Ш

Ш

ве

веци

ци

я,

я,

Ш

Ш

ве

ейц

йц

ар

ар

ия

ия

ж

ж

ән

ә

е Біріккен Араб 

Әмірліктерінің біздің елге тағайындалған Төтенше және өкілетті 

елшілерінен Сенім грамоталарын қабылдады. 

Заң жүзінде олай болмаға-

ны мен

ен

, іс жүзінде Маврита-ни

н

ядяд

а

ақұ

құ

лдлдық

ық

сса

ақталып қал-

ған.  Мав ри танияда  құлие-

лену шілік  рес ми  түрде  1905, 

1881 және 2007 жылдары 

алы нып  тастал ғаны мен,  іс  жү-

зінде құлдық жо йыл ған  жоқ. 

Бұл елдің хал қы

ы

н

ның

ың

22

0

0па

па

-йызы, яғни 3

м

млн

лн

жжұр

ұр

 т т

ы

ыны

ны

ң ң 

600 мыңдайы құл дық  қа мы-

тынан босай алмай отыр. Құл-

дардың ешқандай сая си жә не 

экономикалық құқы, тіпті фа-

ми лиясы  да 

а 

жо

жоқ.

қ

 Ал олардыы

ң 

ңба ла лары

ы

аа

вт

втомомат

ат

 т т

ы

ы түтү

рд

рде 

е

құл и еленушілердің меншігін

е 

айналады. Жас бала 500 дол-ларға, кәсіпті мең гер ген боз-

бала 2500 долларға құл-

дыққа саты 

латын көрінеді. 

Құ

Құ

лдлд

ар

арн

н

егг

рлер  (елдің 40 

па

па

йыйы

зы

зына

на ж


жуық) бол са, ол-

ар дың  қо жайындары – сол 

елдің 30 па йызын құрайтын 

бер берлер.МИНИСТР МҰНА

А

ЙД

ЙДАН

АН

Ә

Ә

ЗІ

ЗІ

РШ

РШ

Е 

Е

КҮ

КҮДЕ

ДЕ

Р 

Р ҮЗ

ҮЗБЕ

БЕ

ЙД

Й

І

Сауат МЫҢБАЕВ, ҚР мұнай және газ министрі: 

– Әлбетте, әлемдегі энергетика  мә се лесінде  өзгерістер болып жатыр. Бірақ 

мұнайдан бір қадам артқа кету туралы әңгіменің ауылы әлі алыс. Шындығында, әлемде 

тас жынысты кен орындарында газ өндіру (сланцты газ) жұмысы ілгеріледі және бұл 

– айтарлықтай әсерлі  фактор. Газдың осы түрі АҚШ-ты импорттаушы елден 

экспортт

тт

ау

а

шы

ш

 елге бір-ақ

қ

 шығар ды. Сосын Еуропаға мұхиттың арғ

рғ

ы жа

ж

ғы нан  осынд

нд

ай 

газ  им

им

по

по

рт

ртта

тала

ла б

б

ас

ас

т

тап

ап е

е

ді

ді, 

,

кә

кә

рі

рі

қ

қ

ұр

ұ

лық Ресейден келетін г

г

аз

аз к

к

өл

өл

ем

ем

ін

ін ш

ш

ек

ек

те

еме

ме

кш

кш

і,

і,

 

есесіне, Р

Р

есей

й

О

О

р талық  Аз

А

ия мен

Қ

Қазақстаннан газ алу ды қысқартады.

Б

Бұл солай

йДегенмен тас жы нысты кен орындарында газ өндіру жұ мысы АҚШ-тан басқа бірде-бір 

елде дамитын түрі жоқ. Қытайда да жоқ. Мұн дай газ әлеуеті зор саналатын Польша ның 

өзінде де оның кері ерек шеліктері, экологиялық теріс сипаттары баршылық. Сондықтан 

да алдағы онжыл дықта газды бұлай өндіру түрі бірден қарқын алады деген болжаммен 

ке

ке

лі

лі

сп

сп

ей

ей

мін. Екінші ден, қазір көпте

ге

ге

н 

н

ел

ел

де

де

р,

р,

о

о

ның 

ң 

іш

іш

ін

ін

де

де

Қ

Қ

аз

аз

ақ

ақ

стан да энергияның 

жа

жа

ңа

ңарт

рт

ыл

ы

атын жолына басымд

ық

ық б

б

ер

ер

іп

іп

о

о

ты

ты

р.

р.

Д

Д

ег

еген

ен

ме

ме

н 

н  ке

кез 

з 

ке

лген мықты деген 

сарапшының 2030 жылға дейінгі кез келген болжа мын алып қарасаңыз, мұнайды 

тұтыну ешқандай да кемімейді, керісінше арта түседі. Әлемдік энергетикалық теңгерім-

діліктегі тұтыну бойынша мұнайдың кеми тін үлесі ары кетсе 2 пайыз ғана болуы мүмкін. 

Сондықтан да стратегия лық  жоспарға сәйкес, министрлік мұнай өндіру  ауқымын 

алдағы уақытта қысқар туға ниетті емес.

Ас

Аста

та

на

на

М

ансұр

 Х

ұрАМИТ 

ото)

ф

Мансұр Хұр

АМИТ 


(фото)ф

Басы 1-бетте

                

www.alashainasy.kz

3

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№66 (977) 23.04.2013 жыл, 

сейсенбі


Діни рәсімдерді орындау  үшін оқу мен еңбек тәртібін бұзу үрдісін тыю қажет пе?

Нұржан 

СӘДІРБЕКҰЛЫ, 

тарихшы:

Оңғар қажы 

ӨМІРБЕК, 

ҚМДБ жанындағы 

«Иман» журналының 

бас редакторы:

Рамазан 

САЛЫҚЖАНОВ, 

әлеуметтану ғылымының 

кандидаты, 

Л.Гумилев атындағы 

ЕҰУ доценті:

Мұртаза 

БҰЛҰТАЙ, 

философия ғылымының 

кандидаты, 

дінтанушы:

? А Л А Ш Т Ы   А Л А Ѓ Д А Т Ћ А Н   С А У А Л

А Л А Ш Т Ы   А Л А Ѓ Д А Т Ћ А Н   С А У А Л

– Студенттердің, мектеп оқушыларының бірінші 

міндеті, ол – сабағы. Бұл тақырыпты қоғамдық тал-

қы  ға салып жатудың да қажеті жоқ. Бала, ең алды-

мен, бі лім алу керек. Бұл қызмет бабындағы адам-

дарға да қатысты. Мысал ретінде дәрігерді алайық. 

На  ма зы ның  уа қытымен  операцияның  уақыты  қатар 

кел генде жұ мы сын тастап кеткені дұрыс па? Сол 

сияқ ты, судья, өрт сөндіруші, көпшілікке қызмет көр-

се тіп құ жат жа сайтын, қаланың тұрмыс-тіршілігіне 

жа уап бе ретін адам дардың бәрін тастап жеке басы-

ның шар уасымен кетуі дұрыс емес. Өткен жылдары 

Қа рағандыда екі өрт сөндіруші өрт дабылы соғылған 

кез де жұмыстан жал тарып, намаз оқимыз деп сыл-

тау еткен екен. Қай та басшылық олардың жағдайына 

қа рап, басқа бір қыз мет беріпті. Біз түгіл, аза мат-

тары ның 90 пайызын  мұсылмандар құ райтын Түр-

кия ның өзінде балалар, студенттер жұ ма намазы 

ке зін де сабағын тастап кетпейді. 

– Мекеменің, оқу орнының ішкі 

тәр тібін бұз ғандарға қандай жаза қол-

да ны латыны  әр  ме кемеде  жазылған. 

Олай емес. Кейбір жеке кәсіпорындар 

ғиба дат  уа  қы тында,  жұма  намазы  ке-

зін де  жұ  мыстан  бо  са  туы  мүмкін.  Ол  – 

өз ерік тері. Жал пы, қа зір жұ ма күнді 

де  малыс  деп  жариялап,  жек сен біде 

жұ  мыс іс тейік деген бастаманы тү сі-

нуге болады. Өйт  кені християн дардың 

мі  нажат  жа сайтыны  жек  сенбі,  бұл  күн 

– бізде де малыс, иу дей лерде – сенбі, 

бұл күн де – біз де де малыс. Негізгі ба-

сым дықты  құ райтын  мұ сылмандардың 

на ра зы лығы  осыдан  туын дап  жатқан 

болар. Бі рақ мұ ны заң дық жолмен ше-

шіп  ал май,  меке ме лер дің  іш кі  тәр ті-

біне қарсы шы ғу дұрыс емес. 

– Бұл мәселе соңғы кездері жиі көрініс беріп 

жа тыр, кез келген мұғалімді алаңдататын сауалға 

ай нал ды. Жұма намазы – мұсылман адамға парыз. 

Алай да оған қатысатын адамның басы азат болу 

керек. Білім іздеп жүрген адаммен қыз метте жүр-

ген адам түрмеде жатқан жоқ, бі рақ оның басы бір 

міндетке байлаулы. Сон дық тан сабақ пен мем ле-

кеттік жұмысты тастап шы ғу ға болмайды. Егер қыз-

мет те жүрген адамның уа қытының ыңғайы келсе, 

бе  сін үзіліс кезінде бе сін намазына қатысуына бо-

ла ды. Ал егер қыз меті оған да мүмкіндік бермесе 

қа за өтейді. Мә се лен, әскери қызметкерді айта-

йық, ол жұма кү ні шекараны тастап кетсе қалай 

бо лады? Әри не, сауапты салмақтайтын – біз емес, 

де генмен ел ді қорғап тұрған адамның сауабы кем 

деп қалай айта аламыз? 

– Бұл мәселе кез келген ме-

ке  ме нің  ішкі  тәртібінде  анық 

көр  се тілген.  Сол  бойынша  тиісті 

ша ра қол данып, бұл үрдісті тыю 

ке рек. Оқу орынның бекітілген 

са бақ кес тесін бұзған сту дент-

тер ге ес кер ту жасап, оған көн бе-

се оқу дан да босату керек. Бұл 

мем лекеттік  ме ке ме лердегі  қыз-

мет керлерге де қатысты. Ал оқу 

орын 


дарда бұл талап екі есе 

күшті болуы ке рек. Мұғалімдер 

де  сабақ  уа қы ты  сында  жұмаға 

ба рамын деп сұ ранған оқушы, 

сту дентті жі бе руге құқы жоқ. Дін 

– әр адамның же ке мәселесі. Ер-

тең өзге дін өкіл дері де кетіп 

қал са, тәртіп қайда қа лады? Дайындаған Сәкен КӨКЕНОВ

Ләззат БИЛАН

ҰЛТТЫҚ ТАҒАМ

АЙМАҚ

Түрлі түсті 

құрт жейміз

Мал шаруашылығын дамыту – 

кезек күттірмес міндет

 Ажар Аштан үйдегі іні-сіңлілерінің 

құрт қа тәбеті бола бермейтінін байқайды. 

С дәруменіне бай бұл өнімнің өске лең ұр-

пақ тың физикалық тұрғыдан дұрыс же ті-

луіне септігі мол екені белгілі. Сол үшін 

«Олар ға құрт ты қалай жегізсем болады?» 

деп ойланған қаршадай қызға құрттың құ-

ра мына дәмдеуіштер қосу туралы идея ке-

леді. Және оларды пайдалы өнімдерден 

алуды ойластырады. 

Нәтижесінде өнім жасыл, са ры және 

қы зыл түсті иеленеді. Ара сында алқызылы 

да бар. Ұлттық өнімге түрлі реңк бе  ру үшін 

тек табиғи өнімдер қолданы лады, оның 

ішінде қызылшаның жә не сәбіздің шы-

рыны, жаңғақтың дән дері бар. Бұл тұста 

колледж инновациялық көр меге әзір леніп 

жатты және оларға ұш қыр жоба қа жет 

болды. Нәтижесінде қа зылар алқа сының 

назарына  тың  әзір ле німдер  ұсы ныл ды. 

Шәкіртінің жаңалығын ұс 

таздары же-

тілдіріп, қарапайым құртқа түр лі дәм де-

уіштер қосу арқылы оның ем дік қасиетін 

арт тыруды қолға алды. Идея ның авторы 

құрт ты әртүрлі пішінде шы ға руды да қолға 

ал мақшы. Осылайша, аспаз қа зақтың құр-

тын құлпыртып, денсаулыққа пай далы та-

ғам ғана емес, сонымен қоса құрт ты та ны-

мал тауарға айналдырмақ. Бұл бас таманы 

заң жүзінде тіркеп, оған патент алу ды да 

ой ластырып отыр. Себебі ұлттық су сы-

нымыз қымызды Германия әлдеқашан 

ием  деніп алған. «Патент құрттан да айы-

ры лып қалмаудың жолы», – дейді автор. 

Өнер  тапқыш түрлі түсті құрттардың ұлттық 

бренд 


ке айналып, ЕХРО-2017 ха 

лық-


аралық көрмесінде еліміздің мақтанышы 

бо латынына да сенімді. 

      Мақпал РЫСБАЕВА, 

Шымкент қаласы

Жиын барысында облыстық Ауыл шар-

уашылығы басқармасының басшысы Қа-

нат бек Оспанбеков аймақ бойынша мал 

ба сы, құстың және жайылымдық жер лер 

мен мал азығына қатысты деректер кел-

тіріп, күн тәртібіндегі мәселелерді ше шудің 

тиімді тетіктеріне тоқталды. 

Облыс басшысы Асқар Мырзахметов 

мал шаруашылығын дамыту мақсатында 

жа салуы тиіс негізгі мәселелерді тү сін-

діріп, бүгінгі малдың сапасы сын көтер-

мей тінін айтты. «Бірінші кезекте – жа-

йылым мен мал азығын дайындау, оның 

са пасына мән беру. Бұл тұрғыда егістік 

ал қап тарда мал азығын қалай егіп, қан-

дай мал азығы өнімін алып отырмыз? – 

деген мәселеге ден қойылуы керек», – 

де ді әкім. «Екінші – қолданыстағы мал 

өні мі. Сүт өнім дері мен еттің сапасы әлі 

де төмен. Мұ ның са пасын арттыру үшін 

жә не  көр ші лес  елдер дің  сүт  өнімдерін 

пай даланбай,  өзі мізді-өзіміз  қамтамасыз 

ету үшін кә сіп орындар құруды қолға алу 

қажет. Қойдың жү нін де кәдеге жаратуды 

ғалымдармен ақыл дасып отырып шешу 

керек. Мысалы, қойдың жү ні нен құрылыс 

материалы  ре тін де  суық  өт кіз  бейтін  зат 

шы ғаруға бо ла ды екен. Осыны неге қол-

ға алмасқа? Онда құ ны жа ғынан да, эко-

ло гиялық жағынан да тиімді болар еді. 

Ау дандардан  жүнді  та за лаудан  өткізетін 

ша ғын цехтар ашу қа жет тілігі туындап 

отыр», – деді облыс бас шысы.

Сонымен қатар облыс әкімі мал басын 

асыл дандыру күн тәртібінде тұрған үлкен 

шаруа екеніне тоқталды. Мал басын асыл-

дандыруда тек бюджеттен бөлінген қар-

жыға шақталғанды ғана орындап отыра 

бер мей, барынша мүмкіндіктерді қарас ты-

рып, асылтұқымды мал басын көбейтуге 

күш жұмылдыру қажеттігін атап өтті. Облыс 

әкі мі жиынды қорытындылай келе, мал 

шар уашылығы саласындағы өнімділік кө-

лемін де, сапасын да арттыру үшін барлық 

жағ дайды жасайтын іс-шара жоспарын 

бекітіп, барлық аудан басшыларына 

тапсырма берілуі керектігін қадап айтты. 

Сондай-ақ алдағы бір айдың ішінде атал-

мыш іс-шара жоспарын дайындауды об-

лыс тық  Ауыл  шаруашылығы  бас қар ма сы-

ның басшысына жүктеді.Нұршат ТӨКЕН,

Оңтүстік Қазақстан облысы

Шымкенттік студенттер 

ұлттық тағамды танымал етудің 

тәсілін тауыпты. Қаладағы 

аспаздар дайындайтын 

колледждің 1-курс студенті 

кәдімгі құртты түрлі түсті етіп 

жасауды ұсынып отыр. 

Оңтүстік Қазақстан облысының әкімдігінде аймақ басшысы Асқар 

Мырзахметовтің төрағалығымен өңірдегі мал шаруашылығын 

дамытудың іс-шара жоспарына сәйкес жиын өтті. Оған Ауыл 

шаруашылығы басқармасының мамандары мен ауыл шаруашылығы 

саласын зерттеумен айналысатын ғалымдар қатысты.

ОЙ-КӨКПАРБасы 1-бетте

Азат ҚОНЫСБЕК, 

кәсіпкер

Сондықтан Ресейдің де, өзгенің де үлгі-

сін әкеліп, оны өзімізде жүзеге асыруға 

асық пағанымыз дұрыс. Оның үстіне бізде 

жы лына қанша автокөлік шығатынын да 

есеп ке алған жөн шығар. Статистикаға жү-
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   28


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал