Кери полигонынан жіберілген. Төтенше оқиға туралы ең бірінші жергілікті тұрғындар хабарлағанжүктеу 3.71 Mb.

бет6/28
Дата15.05.2017
өлшемі3.71 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

ТӨРТІНШІ ЗАУЫТ Қ

ҚҰР

ҰР

ЫЛ

ЫЛ

ЫС

ЫС

Ы

Ы

2016 ЖЫЛЫ ҚОЛҒА АЛЫНУЫ МҮМКІН

Мұнай өңдеу зауыттарын жаңғыртуға 

қатысты жұмыстар да қарқын ала баста-

ған. Мәселен, Атырау мұнай өңдеу зауы-

тын

н

реконструкциц

ялау және жаңғырту бо-

йы

йы

ншнш

а

ақа

қа

ржрж

ыл

ыланан

ды

дыруру,

,

меме

рдігерлермен 

ке лісім

і

шартқа қол қою, жұмыс күші секілді шаралар атқарылып, барлық мәселе ше-

ші мін тапқан. Сондықтан министр жұмыс-

тардың нақты көлемін уақытында бітірудің 

маңыздылығына назар аударады. «Деген-

мен шешімін күтіп отырға

н

нмә

мә

сес

ле  бар


р

бұл – санитарлық қорғануу

а

аймймағ

ағ

ынын

ың

ыңк

к

е-е

ңеюіне байланысты тұрғындарды көшіру 

мәселесі. Осыған орай, Атырау облысы-

ның әкімдігіне тиісті қаражат бөлінуі ке-

рек», – дейді министр Мыңбаев. Ал Шым-

кент және Павлодар  зауыттарын  рекон-

с

стру


ру

к 

к ци

ци

ялял

ау

ауж

ж

әнән

е 

ежа

жа

ңғңғ

ыр

ырту

ту

 жұмыстарына жо

жо

бабалы

лы

қ-қ-

см

смет

етал


ал

ық

ық ққ

ұж

ұжатат

та

тр әзірленген. 

Жобаларды іске асыруды жеделдету ша-

ра лары да қамтылыпты. Министр жұмыс-

тар бүгінгі қарқынынан жаңылмаса, атал-

ған екі зауытты жаңғырту 2016 жылдың 

басында аяқталатынын жеткізд

д

і. Тоқтала кететін жайт, депутаттар

ар

дыды

ң 

ң  саса

уа

уалы

лы

нан

 

жауап бере келе, мұнай ммин

инис


ис

тр

трі

і 

төтө

рт

ртін

ін

шіш

 

зауыттың құрылысын дәп сол 2016 жылы бастаудың орынды болатынын алға тарта-

ды. «Мұнай өнімдеріне ішкі нарық тың 

сұра нысы бойынша тәуелсіз бағалаулар 

да, өзіміздің есептеулеріміз де бар. Соған 

қа

қ

рара

ғанда, жаң

ң

ғы

ғртылғаннан кейінгі үш 

за

зауы

уы

тттт

ың

ың ққ

уа

уаты

ты

22

02

024 жы

жыл

лға қарай ішкі 

сұранысты толық жаба

б

 алмауы мүмкін. Сон дықтан да елімізде төртінші мұнай өң-

деу зауытының құрылысына 2016 жылға 

қарай кіріскен абзалырақ. Ал оны қайда 

саламыз, бұл, әзірше, ашық мәселе болып 

отыр», – дейді министр. Ай

та

та кет

ет

ете

ін

інтағ

а

ыбір мәселе – 2016 жылд

ың

ың сс

оң

оңынын

а

а қа

қа

рара

й 

«еуро-4», «еуро-5» стандарттары бойын-ша ішкі нарықты 100 пайыз отандық жа-

нар- жағармаймен қамтамасыз ету көзде-

леді. Бақсақ, бұл да сол елдегі зауыттардың 

жаңғыртылуына тікелей байланысты 

се

с

кікі

лд

лді.

і.

 БЕНЗИН БАҒАСЫН 

КІ

К

М 

М 

КӨ

КӨ

ТЕ

ТЕ

РІ

РІ

П

П

ОТ

ОТЫР

ЫР

?

?

Талқ


қ

ыл

ылау

ау б


б

ар

арыс

ыс

ынын

да

дад

д

епепут

ут

атат

Т

Тұр

ұр

ссын-

бек Өмірзақов Табиғи монополияларды 

реттеу агенттігінің «жанар-жағармай ба-

ға сын көтерме саудада реттеу керек» де-

ген пікірін көлденең тартқан-ды. Тоқ тала 

ке

кте тін жайт, 2010 жылға дейін бөл ше

ше

к са

са

у у 

да

да дд

а

ағы

ғы

 жанармай бағасы ретт

те

теусус

із

із 

келген


б

болатын. Әрбір жер қойнауын пай

й

-

далану шы үшін, егер ол доминант болса, Табиғи мо нополияларды реттеу агенттігі 

көтерме бағаны белгілеп, одан әрі қарай 

әркім өз қалауынша баға белгілеп жүре 

беретін.


К

К

ейе

ін

нне

не

нн

әл

әлеу

еу

меме

т 

т үш

үш

інн

а

аса

са

нн

әзік 


санала

ты

тынн

жа

жанана

рм

рмай

айға


ға

ш

шекек

ті

тіб

бағ


ағ

а

абе

бе

лглг

ілеу 


тетігі іске қосылған-ды. Енді, міне, бағаны 

бұғаулау үшін көтерме саудаға да реттеу 

тетігі ту ра лы әңгіме шыға бастап еді. «Мен 

айтайын, көтерме саудадағы бензин баға-

сын қара па йым халық, яғни соңғы тұтыну-

ел орда халқын миллионға дейін жеткізуді 

қаламаймын. Бұдан былай салынатын құ-

ры лыс нысандары қала халқының са нын 

арттыру мақсатында емес, елорданың 

бет- әлпетін қалпына кел

л

ті

тіруру

ү

үшіші

н,

н,қ

қ

алал

а 

тұр ғындарына  қажетті  жаағд

ғд

айай

ж

жас

ас

ауау ү

ү

шіші

н 

салынады. Хрущевтің тұсындағы сияқты баршаға бірдей жатақхана салудың қажеті 

жоқ. Әрбір үй ерекше сәулетімен көзге 

түсуі тиіс», – деп атап көрсетті Президент. 

Мемлекет басшысы сырты сұр тұрғын-үй-

лерд

рд

і салуға тыйым салды. Сол үшін «Ба-зи

з

с-с-

А»

А» кк

ом

омпа

ани


нияс

ясын


ын

ың

ыңб

б

асшысы Алек-са

с

ндр 

Бе

Белович те «таяқ

 ж

еп қалды». Се бе-бі оның салған үйлері алып болса да, көз 

тартпайды. Ал бас кезінде А.Белович

мырза Президентке түрлі-түсті нысандар-

дың фотоларын көрсеткен еді. Бұдан бас-

қа, Елбасы қала тұрғындары

т

тын

ы

ығы

ып-дем-


алатын жерлерді барынш

а 

ааб

абат


ат

та

танд

нд

ыыры

ры

п,п

 

түрлі-түсті жарнамаларды көптеп ор на-лас ты ру қажеттігін жеткізді. Сондай-ақ 

Н.На зарбаев қала аймағындағы жердің 

заңсыз саудасына тыйым салуды тапсы-

рып, аула ларда тау болып үйіліп жатқан 

күл-қоқыс тың фотосуреттерін осы жұмыс-

қа жауапты мекеменің басшысына «есте-

лік» ретінде берді.

ЕХРО – 2017-ГЕ 

Ү

ҮШ АДАМ ЖАУАПТЫ

Астананың бүгінгі мәселелерін шешпей 

тұрып, базбіреулер EXPO – 2017-ден қо-

мақ ты пайда көргісі келіп отырған сыңай-

лы.  Олар «Астана ЕХРО – 2017» ұлт тық 

ком па ниясы жанынан сан алуан құры лым-

дарды ашып,

,

ұйымдастырр

у 

ужұ мыстары-

мен ай


на

налы


лы

сп

спақақ

.

СоСо

ны

ныб

б

іліл

ге

ген

н

ПрПрез

езид


ид

ент 


компан

ия

нын

ң қажеті жоқ

б

б

ө лі

і

м дерін қысқартуды тапсырды. «Қазірдің өзінде 

бізде «ЕХРО»-ны басқарудың көпсатылы 

әрі қиын жүйесі қалыптасты. Бәрі соған 

қарай жүгірді. Мен аталған халықаралық 

кө

к

рмр

ені  ұй


ұ

ымдастыруға жауапты бі

р-

р-

ақа

 

меме

ке

кеме

мені


ні

а

анықтадым. Ол – «Астана

а Е


Е

ХР

ХРО

О

–  2017» ұлттық компания сы. Ермегияев қайда?», – деген кезде, «Ас тана ЕХРО – 

2017»  ұлттық компаниясы ның басшысы 

Талғат Ермегияев атып түрегелді. «Мен 

саған тапсырдым. Ешкімді жолатушы бол-

шылар көтеріп отырған жоқ. Мұны бөлшек 

сауда мен  айналы

са

саты


ты

н 

тата

ра

рапт

пт

ыңың

к

көт

өтер


ер

іп

іп 

отыр ғаны  анық. 

Мі

Мі

нене, 

ос

осылыл

ар

ара

айт


йт

ад

ады:ы:

 

көтер ме  сауда  бағасын уыста ұстамасаң-дар, жағ дайымыз қиын деп. Ал бұған Мұ-

най және газ министрлігі бастапқыда қар-

сы емес еді, қазір де қарсы емес. Де ген мен 

біздің жал

л

ғы

ғз қарсы болып отыр ған  тұсы-

мы

мыз

з

баб

р,

р,е

еге


ге

р 

р кө

кө

тете

рм

рме  бағаны әр өңір ге

қара


й

й  жеке-жеке қоятын болсақ, яғни 

Таби ғи  монопо лияларды  реттеу  агент тігі

ұсынған тәсіл жүзеге асса, онда көтерме

сауда бағасы ның өзі шашырап, бағынық-

сыз болып кетеді. Біреуінде көтер ме баға

50 теңге болса, екін

н

шіші

сінд


нд

е

е 80

80

тт

ең

еңге

ге

бб

ол

ол-

мақ. Ендеше, біз

т

тағ


ағ

ы

ыда

да т


ты

ы

ғығы

р

ры

ық

қақа т

т

ірір

е-

е-ле міз. Сондықтан да, бір сөз бен айтқанда, 

біз көтерме саудадағы ба ға ны реттеуге

қар сы  емеспіз,  бірақ бұ ған  айырмаларды 

ай қындайтын тәсілмен ғана бару керек», 

– деп түсіндірді Сауат Мыңбаев. 

Өт

ке

кен 

н 

жо

жо

лы

лы М

М

әж

әж

іл

іл

іс

іске

ке

к

к

ел

елге

ге

н Табиғи монополия

яла

ла

рд

рды

ы

ре

ре

тт

тт

еу

еу 

агенттігінің төрағасы бензиннің көтерме саудадағы бағасын 

реттеуге рұқсат беріңіздер деп кеткен еді. Ал кеше Мәжіліс 

алдында есеп берген мұнай және газ министрі Сауат Мыңбаев 

бензин бағасына бұлайша бұғау салуға қарсылық танытты. 

На

На

қт

қт

ыл

ыл

асақ, министр Мыңб

ае

аев

в

кө

кө

те

те

рм

рм

е

е

са

а

уд

уд

ад

ад

ағ

ағ

ы

ы

ба

б

ғаны 

ме

ме

мл

млек

екеттік реттеуге қарсы е

еме

мес,

с

т

т

ек

ек

а

а

ге

гент

нтті

ті

кт

кт

ің

ің т

тәс

әс

іл

іліне көңілі 

толмайтынын мәлімдеді.

Қа

Қа

на

на

т

т

Қ

Қ

АЗ

АЗ

Ы

Ы

МЕРЕ


Й

Й

Ол 1997 жылыс

сәу


әуір

ір

аа

йы

йынд

нд

аа

Қ

Қару

ру

лылы

 

Күштерде құқық қорғауды қамтамасыз ету мақсатында, сондай-ақ әскери қылмыс-

тарды тексеру үшін «Қазақстан Республи-

ка сы құқық қорғау органдарының жүйесін 

одан әрі реформалау жөніндегі шаралар 

ту

ту

рара

лы

лы» Ел

л

баба

сы

сыны

ны

ң ң 

Жа

арлығымен құрыл-

ға

ғанн

бо

бола

ла

тыын.

н.

«Қазіргі кезде әскери полиция орган-да рында төрт әскери полиция отряды, 16 

бөлім, 4 бөлімше және әскери полиция 

мамандарын даярлайтын орталық жұмыс 

істеп тұр. Олардың барлығы заманауи құ-

рал дармен және әске

е

рири

т

тех

ех

нини

ка

каме

ме

нн

жа

жаб-

б-

дыды

қт

қтал

а

ған», – дейді әскери пололиц

иц

ияия б

б

асас

 

баб

с қармасының бастығы полковник Ти-

мур Дәндібаев. Бүгінде әс кер лердің күн-

де лікті  тыныс-тіршілігін әс 

кери поли-

цияның қатысуынсыз елестету мүм 

кін 

емес. Әскери полиция құқық бұзу шы-лықт

ың

ың  алд

лд

ынын

а

алу

л

, әсәс

ке

кери

ри

тт

ех

ени

н

каны алып

п ж


ж

үр

үру,

у,

гг

ар

арнини

 з

онон

да

дардрд

а

апа

патр


тр

ульдік 


қыз мет,  жаттығу кезінде құқықтық тәртіпті 

қамтамасыз ету, қылмысты ашу және 

оның жолын кесу, әскери қызметшілерді 

іздесті ру сияқты маңызды міндеттермен 

қоса басқа көпте ген функцияларды ат-

қа

қара

ра

дыд

.

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің Әскери полициясы құрылғанына 16 жыл толуын атап өтуде.

АҚОРДА


Со

Со

нднд

ай

ай-ақ

қ Ел

Ел

бабасы

сы о


о

сы аталған елдер-

мен арадағы өзара саяси-экономикалық, 

мәдени-әлеуметтік байланыстардың даму 

үдерістеріне шолу жасай отырып, елшілер 

екіжақты ынтымақтастық әлеуетін бұдан 

әрі де кеңейте түсетіндігіне сенім білдірді.

Айта кетейік, бұл кү

ү

ні

ні Елб

л

асыға ҚаҚ

за

ақ-

қ-

стандағы Таиландтыы

ң 

ң  елел

ші

шісісі

Ч

Чар

ар

нана

Ж

Жулул

-

-ламон, Ұлыбритания елшісі Кэролин 

Браун, Швеция елшісі Манне Вэнгборг, 

сон дай-ақ Швейцария елшісі Мауро Рей-

на, Біріккен Араб Әмірліктерінің Қазақ-

стан дағы елшісі Сухейл Матар әл-Кетби 

се

сенін

м

мгр

гр

амам

от

отасасын

ын

тт

ап

апсы

ы

рды.ОҢТҮСТІК-ШЫҒЫС АЗИЯДАҒЫ 

КЕЛЕШЕГІ БАР СЕРІКТЕС

Таиланд Корольдігі Оңтүстік-Шығыс 

Азия елдері қауымдастығының, АСЕАН-

ның танымал көшбасшыларының  бірі

р

 

екені белгілі. Сондықт

қтан


ан

А

Азизияд

ядағ


ағы

ы

өзөз

ар

ара 

а 

іс-қимыл және сенім шашара

рала


ары

ры

жж

өн

өніннде

дегі


гі

 

кеңестің, Дәстүрлі және әлемдік діндер көшбасшылары съезінің қызметіне қаты-

суының зор мәні бар деп санайтынын тілге 

тиек еткен Елбасы бұл елді Оңтүстік-Шы-

ғы

ғс Азиядағы

ы

 келешегі бар сыртқы саяси жә

жә

нене

с

сау

ау

дадако

ко

нономи

мика


ка

лы

лқ серіктес ре тін-

де қарастыратынымызды айтты. 

«Премьер-министр  Йинглак Чинава-

таның Қазақстанға сапары биылғы тамыз 

айына жоспарланып отыр. Біз күтудеміз. 

Бұл сапар мемлекеттеріміз арасындағы 

саяси және сауда-эконо

о

мими

ка

калы

лы

қ қ 

ын

ынты

ты

мм

ақ

ақ-

тастықты одан әрі жа

а

нд

ндан

ан

дыдыру

ру

ғаға

м

мүм

үм

ккін

ін

--

дік туғызады деп сенемін», – деді Н.На зар-

баев.

ҰЛЫБРИТАНИЯ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРІ 

Д. КЭМЕРОННЫҢ ҚАЗАҚСТАНҒА 

СА

СА

ПА

ПА

РЫ

РЫ

К

К

ҮТ

ҮТ

ІЛУДЕ

Бұ

Бұл

л

хахаба

ба

рдрды

ы Ел


Елба

бас


сы Қазақстан мен 

Ұлы британия арасындағы ынтымақтастық 

мәселелеріне тоқталған кезінде айтты. «Біз 

Ұлыбританиямен ынтымақтастыққа ай-

рық ша көңіл бөліп отырмыз. Сіздердің ел-

деріңіз Қазақстан – экон

н

ом

оик

и

асына са лынн

-

ған тікелей инвестицц

ия

иясысы 2

2

00 мл

млрд


рд

д

долол

-

-ларға жеткен үшінш

і

і мемлекет», – де ген Нұрсұлтан Әбішұлы келісім бойынша Ұлы-

британия Премьер-министрі Дэвид Кэ ме-

ронның Қазақстанға алғашқы сапары күті ліп 

отырғанын айтып, оның нақты мер зімі таяу-

да

да

бб

ел

елгі

гі

ліл

б

бол

ол

адад

ы

ыде

де

ген үмітін де жеткізді. ЕҚ

ЕҚ

ЫҰ

ЫҰ

Т

ТӨР

ӨР

АҒ

АҒ

АЛ

АЛ

ЫҒ1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал