Кери полигонынан жіберілген. Төтенше оқиға туралы ең бірінші жергілікті тұрғындар хабарлағанжүктеу 3.71 Mb.

бет5/28
Дата15.05.2017
өлшемі3.71 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің Әскери полициясы 

құрылғанына 16 жыл толуын атап өтуде.

Әскери полицияға 16 жыл толды

АҚОРДА


Сондай-ақ Елбасы осы аталған елдер-

мен арадағы өзара саяси-экономикалық, 

мәдени-әлеуметтік байланыстардың даму 

үдерістеріне шолу жасай отырып, елшілер 

екіжақты ынтымақтастық әлеуетін бұдан 

әрі де кеңейте түсетіндігіне сенім білдірді.

Айта кетейік, бұл күні Елбасыға Қазақ-

стандағы Таиландтың елшісі Чарна Жул-

ламон, Ұлыбритания елшісі Кэролин 

Браун, Швеция елшісі Манне Вэнгборг, 

сон дай-ақ Швейцария елшісі Мауро Рей-

на, Біріккен Араб Әмірліктерінің Қазақ-

стан дағы елшісі Сухейл Матар әл-Кетби 

сенім грамотасын тапсырды. ОҢТҮСТІК-ШЫҒЫС АЗИЯДАҒЫ 

КЕЛЕШЕГІ БАР СЕРІКТЕС

Таиланд Корольдігі Оңтүстік-Шығыс 

Азия елдері қауымдастығының, АСЕАН-

ның танымал көшбасшыларының бірі 

екені белгілі. Сондықтан Азиядағы өзара 

іс-қимыл және сенім шаралары жөніндегі 

кеңестің, Дәстүрлі және әлемдік діндер 

көшбасшылары съезінің қызметіне қаты-

суының зор мәні бар деп санайтынын тілге 

тиек еткен Елбасы бұл елді Оңтүстік-Шы-

ғыс Азиядағы келешегі бар сыртқы саяси 

және сауда-экономикалық серіктес ре тін-

де қарастыратынымызды айтты. 

«Премьер-министр Йинглак Чинава-

таның Қазақстанға сапары биылғы тамыз 

айына жоспарланып отыр. Біз күтудеміз. 

Бұл сапар мемлекеттеріміз арасындағы 

саяси және сауда-экономикалық ынты мақ-

тастықты одан әрі жандандыруға мүм кін-

дік туғызады деп сенемін», – деді Н.На зар-

баев.

ҰЛЫБРИТАНИЯ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРІ 

Д. КЭМЕРОННЫҢ ҚАЗАҚСТАНҒА 

САПАРЫ КҮТІЛУДЕ

Бұл хабарды Елбасы Қазақстан мен 

Ұлы британия арасындағы ынтымақтастық 

мәселелеріне тоқталған кезінде айтты. «Біз 

Ұлыбританиямен ынтымақтастыққа ай-

рық ша көңіл бөліп отырмыз. Сіздердің ел-

деріңіз Қазақстан – экономикасына са лын-

ған тікелей инвестициясы 20 млрд дол-

ларға жеткен үшінші мемлекет», – де ген 

Нұрсұлтан Әбішұлы келісім бойынша Ұлы-

британия Премьер-министрі Дэвид Кэ ме-

ронның Қазақстанға алғашқы сапары күті ліп 

отырғанын айтып, оның нақты мер зімі таяу-

да белгілі болады деген үмітін де жеткізді. ЕҚЫҰ ТӨРАҒАЛЫҒЫНДАҒЫ 

ТӘЖІРИБЕМІЗДІ ШВЕЙЦАРИЯМЕН 

БӨЛІСУГЕ ДАЯРМЫЗ

«Біз Швейцария конфедерациясымен 

серіктестік аясын кеңейтуге мүдделіміз. 

Өткен жыл қорытындысы бойынша, 

Швей цария Қазақстанның сегізінші сауда 

серік те сіне айналды», – деген Мемлекет 

бас 

шы 


сы Швейцарияның 2014 жылы 

ЕҚЫҰ-ның төрағалығына сайлануымен 

құт 

тық 


тады және осы орайда мұндай 

маңыз ды әрі жауапты қызметті атқаруда 

біз тәжіри бемізбен бөлісуге, қолдау көр-

сетуге даяр екенімізді мәлімдеді. БІРІККЕН 

АРАБ ӘМІРЛІКТЕРІМЕН ТАУАР 

АЙНАЛЫМЫ АРТЫП КЕЛЕДІ

Мемлекет басшысы Біріккен Араб 

Әмір ліктерімен екіжақты тауар айналымы 

жыл сайын артып келе жатқанын айтты. 

Бизнес байланыстар орнығып, бірлескен 

кәсіпорындар саны өсуде, ірі инвести ция-

лық жобалар іске асуда. Аталған елдің жо-

ғарғы басшылығы сондай-ақ Қазақстанды 

халықаралық мәселелерде де үнемі қол-

дап, бастамалары мен өткізіп жүрген ша-

ра ларымызға тұрақты қатысып жүр. Со ған 

орай Елбасы алғысын да айтып: «Біз Әмір-

ліктерге, жаңа шейх Халифа бен Зайд әл-

Нахайянға Қазақстанның сыртқы саяси 

бастамаларына үнемі қолдау көрсетіп, 

еліміз өткізетін жоғары деңгейдегі барлық 

халықаралық шараларға тұрақты түрде 

қатынасатындығына зор ризашылығымды 

білдіремін», – деді. 

ШВЕЦИЯДА ҚАЗАҚСТАННЫҢ 

ЕЛШІЛІГІ АШЫЛАДЫ

«Мен өткен жылы желтоқсанда Шве-

цияда Қазақстан елшілігін ашу туралы 

жар лыққа қол қойдым. Бұл өзара іс-қимы-

лымызды нығайтуға көмегін тигізеді деп 

санаймын», – деді Н.Назарбаев. Мемлекет 

басшысының атап өтуінше, Қазақстан мен 

Швеция Корольдіғі арасындағы ынты мақ-

тастықтың үлкен әлеуеті қалыптасып, 

саяси диалог орныққан. Дей тұрғанмен, 

екі ел арасында үкіметаралық деңгейдегі 

іскерлік қарым-қатынастарды жандан-

дыру жөніндегі жұмыстарды күшейту 

маңызды. Айбын БАҚЫТҰЛЫ,

Астана

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев кеше Ақордада Таиланд, 

Ұлыбритания, Швеция, Швейцария және Біріккен Араб 

Әмірліктерінің біздің елге тағайындалған Төтенше және өкілетті 

елшілерінен Сенім грамоталарын қабылдады. 

Елбасы елшілерден Сенім 

грамоталарын қабылдады

Заң жүзінде олай болмаға-

ны мен, іс жүзінде Маврита-

нияда құлдық сақталып қал-

ған.  Мав ри танияда  құлие-

лену шілік рес ми түрде 1905, 

1881 және 2007 жылдары 

алы нып  тастал ғаны мен,  іс  жү-

зінде  құлдық  жо йыл ған  жоқ. 

Бұл елдің хал қы ның 20 па-

йызы, яғни 3 млн жұр ты ның 

600 мыңдайы құл дық қа мы-

тынан босай алмай отыр. Құл-

дардың ешқандай сая си жә не 

экономикалық құқы, тіпті фа-

ми лиясы да жоқ. Ал олардың 

ба ла лары  автомат ты  түрде 

құл и еленушілердің  меншігіне 

айналады. Жас бала 500 дол-

ларға, кәсіпті мең гер ген боз-

бала 2500 долларға құл-

дыққа саты 

латын көрінеді. 

Құлдар негрлер (елдің 40 

пайызына жуық) бол са, ол-

ар дың қо жайындары – сол 

елдің 30 па йызын құрайтын 

бер берлер.МИНИСТР МҰНАЙДАН ӘЗІРШЕ КҮДЕР ҮЗБЕЙДІ

Сауат МЫҢБАЕВ, ҚР мұнай және газ министрі: 

– Әлбетте, әлемдегі энергетика мә се лесінде өзгерістер болып жатыр. Бірақ 

мұнайдан бір қадам артқа кету туралы әңгіменің ауылы әлі алыс. Шындығында, әлемде 

тас жынысты кен орындарында газ өндіру (сланцты газ) жұмысы ілгеріледі және бұл 

– айтарлықтай әсерлі фактор. Газдың осы түрі АҚШ-ты импорттаушы елден 

экспорттаушы елге бір-ақ шығар ды. Сосын Еуропаға мұхиттың арғы жағы нан осындай 

газ импорттала бас тап еді, кәрі құрлық Ресейден келетін газ көлемін шектемекші, 

есесіне, Ресей Ор талық Азия мен Қазақстаннан газ алу ды қысқартады. Бұл солай. 

Дегенмен тас жы нысты кен орындарында газ өндіру жұ мысы АҚШ-тан басқа бірде-бір 

елде дамитын түрі жоқ. Қытайда да жоқ. Мұн дай газ әлеуеті зор саналатын Польша ның 

өзінде де оның кері ерек шеліктері, экологиялық теріс сипаттары баршылық. Сондықтан 

да алдағы онжыл дықта газды бұлай өндіру түрі бірден қарқын алады деген болжаммен 

келіспеймін. Екінші ден, қазір көптеген елдер, оның ішінде Қазақстан да энергияның 

жаңартылатын жолына басымдық беріп отыр. Дегенмен кез келген мықты деген 

сарапшының 2030 жылға дейінгі кез келген болжа мын алып қарасаңыз, мұнайды 

тұтыну ешқандай да кемімейді, керісінше арта түседі. Әлемдік энергетикалық теңгерім-

діліктегі тұтыну бойынша мұнайдың кеми тін үлесі ары кетсе 2 пайыз ғана болуы мүмкін. 

Сондықтан да стратегия лық жоспарға сәйкес, министрлік мұнай өндіру ауқымын 

алдағы уақытта қысқар туға ниетті емес.

Астана

Мансұр ХАМИТ (фото)

Мансұр ХАМИТ (фото)

Басы 1-бетте

№66 (977) 23

23

.0

.0

4.

4.

20

20

13

13

ж

ж

ыл

ыл,

се

сейс

йс

ененбі

бі

www.alashainasy.kze-mail: info@alashainasy.kz

y

y

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТАфриканың кейбір елдеріндегі құлдық әлі де 

сақталып қалған деген рас па? 

Ринат, Алматы облысы

1908 жылы Лев Толстойға үнді-

нің революцияшыл қ

қ

айай

ра

атк

тк

ерер

і

іТа

Та

-рак нат Дастың аты

на

нанн

Үн

Үнді

діст


ст

ан

анн

н

ыңың

 

тәуелсіздік алуы үшін «не істеу ке-рек» деген мазмұнда қолдау іздеген 

хат келеді. Соған орай Толстойдың 

«Үндіге хат» деген жауап хаты Free 

Hindustan  жу

жу

рн

ралында басылып 

шы

шығаға

ды

ды.

.

ТоТолс

лс

тото

й

йүш

үш

ббу хатында: 

«Ан глия ның  отарлық құрсауынан 

тек Отанға деген сүйіспеншілік ар-

қы лы бейбіт, қарусыз түрде тәуел-

сіздік алуға болады» деген ой-пікір 

бі

біл

л

діді

 р

 ред

ед

і.і.

Т

Тол

о

стойдың «Құдай пат-ша

ша

л л

ығ

ығы

ыө

өз жүрегіңде» деген ма-қа ласы  Оңтүстік Африкада азат тық 

жолындағы күресті бас таған Ма-

хатма Гандидің саяси көзқарас та-

рына зор ықпал етеді. Толстойдан 

бас тау алған

н

азата

тық үш


ү

ін бей


е

біт, 


қарусыз тү

үрд


рд

е 

е кү

кү

рересу

су

ииде

де

яся

ы

ыМ.

М.

ГаГа

н-

н-дидің өмірлік ұстаны мына  айналып, 

1947 жылы Үндістанның тә уел сіз-

дік алуына қол жеткізеді.

Үндістанның соғыссыз, бейбіт түрде тәуелсіздік алуына 

Л.Толстойдың қатысы бар деген әңгіме қаншалықты қисынды?

Қайрат, Жамбыл облысы

КЕҢЕС


ӘР

ӘР

БІ

Б

Р ҮЙ КӨЗГЕ 

ЕР

ЕР

ЕК

ЕК

Ш

ШЕ ТҮСУІ ТИІС

Астана әкімін тыңдап шыққан Н.Назар-

баев барымен базар болмай, елорданы 

дамыту жұмысының кемшін тұстарына да 

баса назар аударуға кеңес берді. Мәселен, 

соңғы үш жылды

ы

ң 

ң іш

ш

інде көпқабаа

тт

ты үй-

лер дің  тең  жа

рт

рт

ысыс

ы 

ы  АлАл

ма

маты

ты

аа

уд

удан

ан

ынында

да

 (қа ланың ескі орталығы)

)

 салынды. Қала халқының басым бөлігі сол жерде тұрады. 

Соған қарамастан, жергілікті билік орган-

да рының рұқсатымен 20 қабаттан асатын 

көпқабатты үйлер салынып, қала тұрғын-

да

д

рыры

ны

ның

ң

жүжү

рі

рп-тұруына көптеген қиын-

шы

шылылы

қт

қтарар т

т

уыуынд

ндайды. Себебі көлік қоя-

тын жер жоқ. «Жаңа үйлерді салған кезде

мен паркингтердің міндетті түрде еске-

рілуін тапсырған болатынмын. Алайда 

соң ғы үш жылда пайдалануға берілген 41 

мың пәтерге тек 3,5 мың автокөлік орны 

келеді. Бұл – 8-

ақ

ақ п


п

ай

йызыз

.

БұБұ

ға

ған

н

кікі

м

м жажа

 у

 уап

ап

-ты?!» – деп Н.

Н

НаНаза

за

рбрб

ае

аев

в

қақа

ла

аә

ә

кікі

мі

міні

нің


ң 

орынбасары Сергей Хорошунды тұрғызды. 

«Алматы ауданы бойынша салынған бас-

пананың 90 пайызы, ол...», – деп бастаған 

оны Президент кілт тоқтатып: «Себебі 

әкім дік паркингі жоқ тұрғын-үйлерді салу-

ға рұқ

қ

сат береді. Міне, басты себеп – осы. Ма

Маға


ға

н

неш

еште


те

ңе

ңеа

айтпай-ақ қой, отыр», –

 

деп қа дап ай

йтты. Осыған орай, Мемлекет 

бас шы сы  бас прокуратураға тиісті тексеріс 

жүргізіп, паркингі жоқ үйлердің құрылы-

сы на  рұқсат  беріп жатқан азаматтарды 

анық тауды тапсырды. Сондай-ақ Н.Назар-

баев Астананың

ң

бб

үг

гін

ін

гі келбетінее

,

оныңң

 

ішінде әрбір құр

ұр

ылылыс

ыс

нныс

ысан


ан

ын

ыың

ың с


с

ыр

ыртқ

тқы 


ы 

бет-бейнесіне баса назар аудару қажеттігін 

жеткізіп, бұдан былай баспананың санына 

емес, сапасына ерекше көңіл бөлінетіндігін 

атап өтті. «Бүгінде Астанада 800 мың адам 

тұрады. Бұл Вашингтонмен бірдей. Мен 

ма

ма!»


!»,

,  – 


де

де

діді

Н

Н.Наз


аз

ар

арбаев. Оған Т.Ер ме-

гияе


в: «

Т

Тү с

і

індіі

м,

  құп бола 

ды!», – деп 

қысқа ғана қайырды. Сөйтсек, бүгінде 

Т.Ермегияев бас 

қарып отырған ком-

панияда «басшы 

лар» көбейіп кеткен. 

«Мем лекеттік комис сия – дирек торлар 

кеңесі – ұйымдасты

ру

ру ш

 ш

ыы

комитет – ұй

ұй

ым

ы-

дастырушы комите

етт

тт

іңің

х

хатат

шы

шылы

лы

ғығы

»

»бо

болы


лы

п 

п кете береді. Олар бір-бірінің жұмысын 

қайталап, қағазбасты жұ мыстан шыға ал-

май жүр. Осыған орай, Н.На зарбаев ЕХРО 

– 2017 көрмесіне жа уапты нақты азамат-

тарды белгілеп қой ды. «Меніңше, былай 

бо

болу

лу

ы ы

ке

кере

ре

к.к.

Ү

Үкі

кі

мем

т 

тұлттық компа нияға 

мі

міндндет

е

ққ

оя

оядыды д

д

а,а

д

ди рек торлар  кеңе сі арқылы барлық жұмысты қадағалауы тиіс. 

Әкімдік  болса, көліктік инфрақұры лым 

бойынша барлық ақпа рат ты беріп отыруға 

міндетті.  Сондықтан  ұй ымдас тырушы  ко-

ми тетті тарату қажет. Дұр

р

ыс па? Ермегияев, сен онымен ке ліс

с

есес

ің

іңб

б

е?е?

»

»деде

п

псұ

сұ

рара

ды

ды Президент. «Иә, ке

е

лілі

се

семі

м

н»н»

, –


де

деді


д

Т

ТЕ

рмрме-

е

гияев. «Сен өзің ұй ымдастыру шы  комитет-сіз жұмыс істей аласың ба», – деген сұрақ-

қа  да  Т.Ерме гия ев:  «Иә,  жұмыс  істей  ала-

мын» – деп, қазір гі басқару жүйе сінің ши-

кілігін мойы

йы

ндады. Президенттің шешіміне сә

сәйк


йк

ес

ес,

,

ұйұй

ым

ым д

 д

асас

 т

 тырыр

ушы коми тет тара-

тылып, Премьер-ми нистр Серік Ахметов 

басқаратын  мемле кет тік  комис сия  негізгі 

үйлестіру органы ретінде бекі тіл ді.  Ди-

ректорлар кеңесі құ ра мында  мемлекеттік 

шенеуніктердің саны үш адамға дейін 

қысқартылып, олар дың орнынан тәуелсіз 

директорлар алы ну

у

ыы

қа

қаже

же

т.т.

А

Ал

л

ЕХЕХ

РО

РО  –

 

2017  халық ара лық

ық

ккөр

өр

меме

сі

сіне

не

дд

ай

айынын

ды

дық 

қ 

жұмыстарына үш адам – қоршаған ортанықорғау ми нис трі Нұрлан Қаппаров, «Аста-

на ЕХРО – 2017» ұлттық компания сының 

бас шысы  Талғат  Ермегияев және ЕХРО – 

2017 көрмесінің комиссары Рәпіл Жошы-

ба

ба

евев

ж

жа

а

уауапт

пты


ы

бо

болм

лм

ақа

. Индустрия және 

жа

жа

ңаңа т

тех


ех

н

 нол

олог


ог

ия

иялалар 

р

мминистрі Әсет Исе ке-

шев  болса, 2017 жылға дейін сан алуан 

көр ме лерді  өткізіп,  ЕХРО-ға  сай инно-

вация ларды таңдап алуы тиіс. Астана

М

ӘЖІ

Л

ІСБылтыр елімізде өндірілетін мұнай 

көлемі 82 млн тоннаға болжанған бола-

тын. Алайда жыл қорытындысы бойынша, 

өндірілген нақты мұнай 79,2 млн тоннаны 

ғана қ

қ

ұрұ

айды. 3 млн тонна айырманың өзі 

бі

б

ршрш

ам

амаа

ек

екенен

і

іда

да

усыз. Сондықтан да мәжі-ліс мендер алдындағы  баяндамасында 

мұнай және газ министрі Сауат Мыңбаев 

былтырғы жылы толмай қалған мұнайды 

түсіндірумен бастады. Сауат Мұхамет бай-

ұлы мұнайдың көрсеткішінің кемдігін ең 

алдымен табиғи

п

п

роро

це

цестер

р

ге,,

сосы


сы

н кей-


бір мұнай-газ 

ор

орын

ында


да

ры

рынд

ндағ


ағ

ы

ы те

е

хнхник

ик

алал

ық

ық 

және геологиялық себептерге, үшіншіден, 

бірқатар кәсіпорындардағы жоспарланған 

жөндеу жұмыстарымен байланыстырады.

«Мұнай өндірудің жоспарланған көлемнен 

айтарлықтай артта қалуы, атап айтқанда, 

«Т

«Т

еңең

із

ізше

ше

врвр

ой

ойлд

лд

а» жекелеген жағдай лар-д

да

жжаб

абды


дықт

қт

арар

ды

дың жиі тоқтауына байла-

нысты болды. Сонымен бірге Ресей аума-

ғын дағы теміржол желілерінің жөнделу 

се бебінен  шикі  мұнай тасымалы төмен де-

ді. «Өзенмұнайгаз» да жоспарлы көрсет-

кіш ті  игере алмады. Себебі 2011 жылғы 

мұ найшылард

ың

ыңр

р

ұқұқса

са

т т 

ет

етіл

л

мем

ге

ген

н

ерер

еу

еуіл

іл

--

де рінен кейін б

б

ір

ірқа

қа

тат

р

рке

ке

нн

ор

орынын

да

дарырынд

нд

аа 

ұңғыма тоқтап, бұрынғы режимге әлі шы-

ға алмай отыр», – дейді министр Мың-

баев. Айтпақшы, өндіру деңгейінің төмен-

де уіне Қашағандағы коммерциялық өнді-

рісті бастау мерзімінің кейінге ысырылуы 

да әсе

е

р р

еткен. 


Ес

Ес

есес

ін

іне,е,

б

был

ыл

тыр елімізде газ өндіру у 

көрсеткіші

і

2

2 3,3 пайызға артқан. Министрлік 

2013 жылы елімізде құрғақ газ өндірудің 

болжамын 40,5 млрд текше метрге, ал та-

уарлы газды 22,1 млрд текше метрге дейін 

ұлғайтуды жоспарлайды. Бұл  ретте газ 

экспортының  кө

ө

ле

лемі

мі

11,1,

2 мл


мл

рд

рдтек

ек

шеше

 

метр ді  құрады.

. Ал


Ал б

б

ылыл

ты

тырғ

рғы 


ы

жы

жылылы

т

тау

ауар


ар

-

-лы газдың ішкі тұтынуы 2,9 пайызға өсіп,  

10,5 млрд текше метрді құраған. «Былтыр 

газ бөлу жүйесін дамытуға республика лық 

бюджеттен 13,5 млрд теңге бөлінді. Жал-

пы  ұзындығы 600 шақырым шамасында 

га

газ

з

құқұ

бы

бырл

рл

арар

ы тартылды. Нәтижесінде 

еліміздің сегіз облысында 60 елді мекенді 

газдандыруға мүмкіндік болды», –  дейді 

Сауат Мыңбаев.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал