Кери полигонынан жіберілген. Төтенше оқиға туралы ең бірінші жергілікті тұрғындар хабарлағанжүктеу 3.71 Mb.

бет4/28
Дата15.05.2017
өлшемі3.71 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

қ

ұл

ұл

ұл

ұл

ұ

ұ

ад

ад

ад

д

д

ы.

ы.

ы

ы.

.

Б

Б

Б

Б

Б

ұл

ұ

ұл

ұл

ұл

ұл

т

т

т

т

т

т

ур

ур

ур

ур

ур

р

ал

ал

ал

а

а

а

ы 

ы

ы

ы

ҚР Төтенше 

жағдай

ай

ай

ай

ай

ай

ла

ла

ла

ла

ла

ла

р

р

р 

р

р

р

ми

ми

ми

ми

ми

ни

ни

ни

ни

ни

и

ст

ст

ст

с

ст

рл

р

рл

рл

рл

іг

іг

іг

г

іг

іг

ін

ін

ін

ін

ін

ің

ің

ің

б

б

б

б

б

б

ас

ас

ас

ас

ас

а

па

па

па

па

а

п

сө

сө

сө

сө

з қызметі мәлім

етті.

№66 (977) 

23 сәуір, сейсенбі

20

2020

0

2020

13

133

13

33

ж

жылГүлжан КӨШЕРОВА

Арман АСҚАР

Би

БиБи

Би

Биол

ол

олол

ол

лог

о

оиялық тұрғыдан алып қар

р

рр

р

ра-

а-

а-а-

а-

а-ғанда, ол өсімдіктің қайта өсіп шығуы 

үшін жүздеген жыл қажет болуы да 

мүм кін. Қолмен қазбай-ақ, алып трак-

торлармен жердің астын үстіне келтіріп 

қо парып жатыр. Яғни тамырынан түк 

қал маған  соң 

ң

ң

ңол қайта өсіп шық пай ты-

ны айқ


қ

қ

ққ

қ

ынын

ын

ынын

ын..


.

Ше

ШеШе

Ше

ШеШе

ка

кака

к

рара

ра

рара

ра

дад

да

дан

н

н шеш

ше

шеше

ше

леле

ле

лл

л

кткт

кт

кткт

кт

епеп

еп

епеп

еп

ее

е

ее

ме

меме

ме

мес

сс, 


тонналап өткіз

і

іпі

 жатқан дәрілі

і

і

ік шөпке 

де ген қызығушылық оны тамырымен 

құртуға құмбылдардың көбеюіне әкеп 

соқтырып отыр. Тіпті осы шөп өсетін 

ай мақта қос тігіп, қожайын болып, із-

де

деде

е

еуі

уі

уу

уі

уж

ж

жж

ж

жоқ

оқ

оқоқ

о

оқ,,

,

сұрауы жоқ болған соң бее

е

ее

е

й-й-

й-

й-й-

й-

марал жинап жатыр.  Әрине, сұраныс жо ғары. Сатып алушы болмаса, дала 

кезіп, үйден безіп кеткендер болмасы 

ан

ан

анан

ан

нық

ық

ықық

ық

....

Де

ДеД

Де

Дме

м

мм

к,

к,к,

к,

к,к,

м

мм

м

мұн

ұн

ұнұн

ұн

дада

да

дада

да

сс

с

сс

с

атат

а

ата

а

ушуш

ш

уу

ы, сатып алу-

шы

шы

шышы

ы

лл

 л

лық

ық

ықық

ы

жж

ж

үйүй

үй

үйе

е

ее

е

ежа

жа

жажа

қс

қсқс

қс

қсыы

ы 

ыы жо

жо

жожо

о

лл

лға қойылған 

де ген сөз. Дала шөбінің тамырына аң-

сардың аууы тектен-текке емес. Қы зыл-

мия ең алдымен иммунитетті көтеруге 

ар налған  дәрілерге таптырмайтын 

қоспа болады екен. Оның тамыры ағ-

за ға өте қажетті дәру

у

у

уме

ме

меме

ме

енд

н

ндн

ер

ерер

ер

ее

ге

геге

ге

ттт

т

олол

ол

оло

ы.

ыы

ы

 Ба ғасы да аспанға аты

ы

ыы

ы

лылы

лы

лылы

лы

пп 

п

пп

тұ

тұтұ

тұ

тр

р.

рр

р

ТТ

Т

ТТ

Т

онон

он

нн

о

нн

н

нн

а-

аа

а

сын қос басынан 450-500 мың теңгеге са тып алып кететін көрінеді. Далада 

жайқалып өсіп тұрған шөптің тамырын 

жинау қиынға соқпасы анық. 

Мансұр 


ұр

ХАМИТ


 (фото)

ф


№66 (977) 

23.04.2013 жыл, 

сейсенбі


www.alashainasy.kz

2

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

Мавритания халқының 20 пайызы – құлдықта

САЯСИ БЮРО

Африканың кейбір елдеріндегі құлдық әлі де 

сақталып қалған деген рас па? 

Ринат, Алматы облысы

Үндістанның бейбіт жолмен тәуелсіздік алуына Толстойдың қатысы бар ма?

1908 жылы Лев Толстойға үнді-

нің революцияшыл қайраткері Та-

рак нат Дастың атынан Үндістан ның 

тәуелсіздік алуы үшін «не істеу ке-

рек» деген мазмұнда қолдау іздеген 

хат келеді. Соған орай Толстойдың 

«Үндіге хат» деген жауап хаты Free 

Hindustan журналында басылып 

шығады. Толстой үшбу хатында: 

«Ан глия ның  отарлық  құрсауынан 

тек Отанға деген сүйіспеншілік ар-

қы лы бейбіт, қарусыз түрде тәуел-

сіздік алуға болады» деген ой-пікір 

біл ді реді. Толстойдың «Құдай пат-

ша лығы – өз жүрегіңде» деген ма-

қа ласы  Оңтүстік  Африкада  азат тық 

жолындағы күресті бас таған Ма-

хатма Гандидің саяси көзқарас та-

рына зор ықпал етеді. Толстойдан 

бас тау алған азаттық үшін бейбіт, 

қарусыз түрде күресу идеясы М.Ган-

дидің өмірлік ұстаны мына айналып, 

1947 жылы Үндістанның тә уел сіз-

дік алуына қол жеткізеді.Үндістанның соғыссыз, бейбіт түрде тәуелсіздік алуына 

Л.Толстойдың қатысы бар деген әңгіме қаншалықты қисынды?

Қайрат, Жамбыл облысы

КЕҢЕС


ӘРБІР ҮЙ КӨЗГЕ 

ЕРЕКШЕ ТҮСУІ ТИІС

Астана әкімін тыңдап шыққан Н.Назар-

баев барымен базар болмай, елорданы 

дамыту жұмысының кемшін тұстарына да 

баса назар аударуға кеңес берді. Мәселен, 

соңғы үш жылдың ішінде көпқабатты үй-

лер дің тең жартысы Алматы ауданында 

(қа ланың ескі орталығы) салынды. Қала 

халқының басым бөлігі сол жерде тұрады. 

Соған қарамастан, жергілікті билік орган-

да рының рұқсатымен 20 қабаттан асатын 

көпқабатты үйлер салынып, қала тұрғын-

дарының жүріп-тұруына көптеген қиын-

шылықтар туындайды. Себебі көлік қоя-

тын жер жоқ. «Жаңа үйлерді салған кезде 

мен паркингтердің міндетті түрде еске-

рілуін тапсырған болатынмын. Алайда 

соң ғы үш жылда пайдалануға берілген 41 

мың пәтерге тек 3,5 мың автокөлік орны 

келеді. Бұл – 8-ақ пайыз. Бұған кім жа уап-

ты?!» – деп Н.Назарбаев қала әкімінің 

орынбасары Сергей Хорошунды тұрғызды. 

«Алматы ауданы бойынша салынған бас-

пананың 90 пайызы, ол...», – деп бастаған 

оны Президент кілт тоқтатып: «Себебі 

әкім дік паркингі жоқ тұрғын-үйлерді салу-

ға рұқсат береді. Міне, басты себеп – осы. 

Маған ештеңе айтпай-ақ қой, отыр», – 

деп қа дап айтты. Осыған орай, Мемлекет 

бас шы сы бас прокуратураға тиісті тексеріс 

жүргізіп, паркингі жоқ үйлердің құрылы-

сы на рұқсат беріп жатқан азаматтарды 

анық тауды тапсырды. Сондай-ақ Н.Назар-

баев Астананың бүгінгі келбетіне, оның 

ішінде әрбір құрылыс нысанының сыртқы 

бет-бейнесіне баса назар аудару қажеттігін 

жеткізіп, бұдан былай баспананың санына 

емес, сапасына ерекше көңіл бөлінетіндігін 

атап өтті. «Бүгінде Астанада 800 мың адам 

тұрады. Бұл Вашингтонмен бірдей. Мен 

ма!», – деді Н.Назарбаев. Оған Т.Ер ме-

гияев: «Тү 

сіндім, құп бола 

ды!», – деп 

қысқа ғана қайырды. Сөйтсек, бүгінде 

Т.Ермегияев бас 

қарып отырған ком-

панияда «басшы 

лар» көбейіп кеткен. 

«Мем лекеттік комис сия – дирек торлар 

кеңесі – ұйымдастыру шы комитет – ұйым-

дастырушы комитеттің хатшылығы» болып 

кете береді. Олар бір-бірінің жұмысын 

қайталап, қағазбасты жұ мыстан шыға ал-

май жүр. Осыған орай, Н.На зарбаев ЕХРО 

– 2017 көрмесіне жа уапты нақты азамат-

тарды белгілеп қой ды. «Меніңше, былай 

болуы керек. Үкімет ұлттық компа нияға 

міндет қояды да, ди 

рек 


торлар кеңе 

сі 


арқылы барлық жұмысты қадағалауы тиіс. 

Әкімдік болса, көліктік инфрақұры лым 

бойынша барлық ақпа рат ты беріп отыруға 

міндетті. Сондықтан ұй ымдас тырушы ко-

ми тетті тарату қажет. Дұрыс па? Ермегияев, 

сен онымен ке лі сесің бе?» – деп сұрады 

Президент. «Иә, келісемін», – деді Т.Ерме-

гияев. «Сен өзің ұй ымдастыру шы комитет-

сіз жұмыс істей аласың ба», – деген сұрақ-

қа да Т.Ерме гия ев: «Иә, жұмыс істей ала-

мын» – деп, қазір гі басқару жүйе сінің ши-

кілігін мойындады. Президенттің шешіміне 

сәйкес,  ұйым дас тырушы  коми тет  тара-

тылып, Премьер-ми нистр Серік Ахметов 

басқаратын  мемле кет тік  комис сия  негізгі 

үйлестіру органы ретінде бекі тіл ді. Ди-

ректорлар кеңесі құ ра мында мемлекеттік 

шенеуніктердің саны үш адамға дейін 

қысқартылып, олар дың орнынан тәуелсіз 

директорлар алы нуы қажет. Ал ЕХРО – 

2017 халық ара лық көрмесіне дайындық 

жұмыстарына үш адам – қоршаған ортаны 

қорғау ми нис трі Нұрлан Қаппаров, «Аста-

на ЕХРО – 2017» ұлттық компания сының 

бас шысы Талғат Ермегияев және ЕХРО – 

2017 көрмесінің комиссары Рәпіл Жошы-

баев жа уапты болмақ. Индустрия және 

жаңа тех нологиялар министрі Әсет Исе ке-

шев болса, 2017 жылға дейін сан алуан 

көр ме лерді өткізіп, ЕХРО-ға сай инно-

вация ларды таңдап алуы тиіс. 

Астана

МӘЖІЛІС


Билік бензин бағасына таласып жатыр

Былтыр елімізде өндірілетін мұнай 

көле мі 82 млн тоннаға болжанған бола-

тын. Алайда жыл қорытындысы бойынша, 

өндірілген нақты мұнай 79,2 млн тоннаны 

ғана құрайды. 3 млн тонна айырманың өзі 

біршама екені даусыз. Сондықтан да мәжі-

ліс 


мендер алдындағы баяндамасында 

мұнай және газ министрі Сауат Мыңбаев 

былтырғы жылы толмай қалған мұнайды 

түсіндірумен бастады. Сауат Мұхамет бай-

ұлы мұнайдың көрсеткішінің кемдігін ең 

алдымен табиғи процестерге, сосын кей-

бір мұнай-газ орындарындағы техникалық 

және геологиялық себептерге, үшіншіден, 

бірқатар кәсіпорындардағы жоспарланған 

жөндеу жұмыстарымен байланыстырады. 

«Мұнай өндірудің жоспарланған көлемнен 

айтарлықтай артта қалуы, атап айтқанда, 

«Теңізшевройлда» жекелеген жағдай лар-

да жабдықтардың жиі тоқтауына байла-

нысты болды. Сонымен бірге Ресей аума-

ғын дағы теміржол желілерінің жөнделу 

се бебінен шикі мұнай тасымалы төмен де-

ді. «Өзенмұнайгаз» да жоспарлы көрсет-

кіш ті игере алмады. Себебі 2011 жылғы 

мұ найшылардың рұқсат етілмеген ереуіл-

де рінен кейін бірқатар кен орындарында 

ұңғыма тоқтап, бұрынғы режимге әлі шы-

ға алмай отыр», – дейді министр Мың-

баев. Айтпақшы, өндіру деңгейінің төмен-

де уіне Қашағандағы коммерциялық өнді-

рісті бастау мерзімінің кейінге ысырылуы 

да әсер еткен. 

Есесіне, былтыр елімізде газ өндіру 

көрсеткіші 2,3 пайызға артқан. Министрлік 

2013 жылы елімізде құрғақ газ өндірудің 

болжамын 40,5 млрд текше метрге, ал та-

уарлы газды 22,1 млрд текше метрге дейін 

ұлғайтуды жоспарлайды. Бұл ретте газ 

экспортының көлемі 11,2 млрд текше 

метр ді құрады. Ал былтырғы жылы тауар-

лы газдың ішкі тұтынуы 2,9 пайызға өсіп,  

10,5 млрд текше метрді құраған. «Былтыр 

газ бөлу жүйесін дамытуға республика лық 

бюджеттен 13,5 млрд теңге бөлінді. Жал-

пы ұзындығы 600 шақырым шамасында 

газ құбырлары тартылды. Нәтижесінде 

еліміздің сегіз облысында 60 елді мекенді 

газдандыруға мүмкіндік болды», –  дейді 

Сауат Мыңбаев.ТӨРТІНШІ ЗАУЫТ ҚҰРЫЛЫСЫ 

2016 ЖЫЛЫ ҚОЛҒА АЛЫНУЫ МҮМКІН

Мұнай өңдеу зауыттарын жаңғыртуға 

қатысты жұмыстар да қарқын ала баста-

ған. Мәселен, Атырау мұнай өңдеу зауы-

тын реконструкциялау және жаңғырту бо-

йынша қаржыландыру, мердігерлермен 

ке лісімшартқа қол қою, жұмыс күші секілді 

шаралар атқарылып, барлық мәселе ше-

ші мін тапқан. Сондықтан министр жұмыс-

тардың нақты көлемін уақытында бітірудің 

маңыздылығына назар аударады. «Деген-

мен шешімін күтіп отырған мәселе бар, 

бұл – санитарлық қорғану аймағының ке-

ңеюіне байланысты тұрғындарды көшіру 

мәселесі. Осыған орай, Атырау облысы-

ның әкімдігіне тиісті қаражат бөлінуі ке-

рек», – дейді министр Мыңбаев. Ал Шым-

кент және Павлодар зауыттарын рекон-

струк циялау және жаңғырту жұмыстарына 

жобалық-сметалық құжаттар әзірленген. 

Жобаларды іске асыруды жеделдету ша-

ра лары да қамтылыпты. Министр жұмыс-

тар бүгінгі қарқынынан жаңылмаса, атал-

ған екі зауытты жаңғырту 2016 жылдың 

басында аяқталатынын жеткізді. Тоқтала 

кететін жайт, депутаттардың сауалына 

жауап бере келе, мұнай министрі төртінші 

зауыттың құрылысын дәп сол 2016 жылы 

бастаудың орынды болатынын алға тарта-

ды. «Мұнай өнімдеріне ішкі нарық 

тың 

сұра нысы бойынша тәуелсіз бағалаулар да, өзіміздің есептеулеріміз де бар. Соған 

қарағанда, жаңғыртылғаннан кейінгі үш 

зауыттың қуаты 2024 жылға қарай ішкі 

сұранысты толық жаба алмауы мүмкін. 

Сон дықтан да елімізде төртінші мұнай өң-

деу зауытының құрылысына 2016 жылға 

қарай кіріскен абзалырақ. Ал оны қайда 

саламыз, бұл, әзірше, ашық мәселе болып 

отыр», – дейді министр. Айта кететін тағы 

бір мәселе – 2016 жылдың соңына қарай 

«еуро-4», «еуро-5» стандарттары бойын-

ша ішкі нарықты 100 пайыз отандық жа-

нар- жағармаймен  қамтамасыз  ету  көзде-

леді. Бақсақ, бұл да сол елдегі зауыттардың 

жаңғыртылуына тікелей байланысты 

секілді. БЕНЗИН БАҒАСЫН 

КІМ КӨТЕРІП ОТЫР?

Талқылау барысында депутат Тұрсын-

бек Өмірзақов Табиғи монополияларды 

реттеу агенттігінің «жанар-жағармай ба-

ға сын көтерме саудада реттеу керек» де-

ген пікірін көлденең тартқан-ды. Тоқ тала 

кете тін жайт, 2010 жылға дейін бөл шек 

сау да да ғы  жанармай  бағасы  реттеусіз 

келген болатын. Әрбір жер қойнауын пай-

далану шы үшін, егер ол доминант болса, 

Табиғи мо нополияларды реттеу агенттігі 

көтерме бағаны белгілеп, одан әрі қарай 

әркім өз қалауынша баға белгілеп жүре 

беретін. Кейіннен әлеумет үшін аса нәзік 

саналатын жанармайға шекті баға белгілеу 

тетігі іске қосылған-ды. Енді, міне, бағаны 

бұғаулау үшін көтерме саудаға да реттеу 

тетігі ту ра лы әңгіме шыға бастап еді. «Мен 

айтайын, көтерме саудадағы бензин баға-

сын қара па йым халық, яғни соңғы тұтыну-

ел орда халқын миллионға дейін жеткізуді 

қаламаймын. Бұдан былай салынатын құ-

ры лыс нысандары қала халқының са нын 

арттыру мақсатында емес, елорданың 

бет- әлпетін қалпына келтіру үшін, қала 

тұр ғындарына қажетті жағдай жасау үшін 

салынады. Хрущевтің тұсындағы сияқты 

баршаға бірдей жатақхана салудың қажеті 

жоқ. Әрбір үй ерекше сәулетімен көзге 

түсуі тиіс», – деп атап көрсетті Президент. 

Мемлекет басшысы сырты сұр тұрғын-үй-

лерді салуға тыйым салды. Сол үшін «Ба-

зис-А» компаниясының басшысы Алек-

сандр Белович те «таяқ жеп қалды». Се бе-

бі оның салған үйлері алып болса да, көз 

тартпайды. Ал бас кезінде А.Белович 

мырза Президентке түрлі-түсті нысандар-

дың фотоларын көрсеткен еді. Бұдан бас-

қа, Елбасы қала тұрғындары тынығып-дем-

алатын жерлерді барынша абаттанды рып, 

түрлі-түсті жарнамаларды көптеп ор на-

лас ты ру қажеттігін жеткізді. Сондай-ақ 

Н.На зарбаев қала аймағындағы жердің 

заңсыз саудасына тыйым салуды тапсы-

рып, аула ларда тау болып үйіліп жатқан 

күл-қоқыс тың фотосуреттерін осы жұмыс-

қа жауапты мекеменің басшысына «есте-

лік» ретінде берді.ЕХРО – 2017-ГЕ 

ҮШ АДАМ ЖАУАПТЫ

Астананың бүгінгі мәселелерін шешпей 

тұрып, базбіреулер EXPO – 2017-ден қо-

мақ ты пайда көргісі келіп отырған сыңай-

лы. Олар «Астана ЕХРО – 2017» ұлт тық 

ком па ниясы жанынан сан алуан құры лым-

дарды ашып, ұйымдастыру жұ мыстары-

мен айналыспақ. Соны білген Президент 

компанияның қажеті жоқ бө 

лім 


дерін 

қысқартуды тапсырды. «Қазірдің өзінде 

бізде «ЕХРО»-ны басқарудың көпсатылы 

әрі қиын жүйесі қалыптасты. Бәрі соған 

қарай жүгірді. Мен аталған халықаралық 

көрмені ұйымдастыруға жауапты бір-ақ 

мекемені анықтадым. Ол – «Астана ЕХРО 

– 2017» ұлттық компания сы. Ермегияев 

қайда?», – деген кезде, «Ас тана ЕХРО – 

2017» ұлттық компаниясы ның басшысы 

Талғат Ермегияев атып түрегелді. «Мен 

саған тапсырдым. Ешкімді жолатушы бол-

шылар көтеріп отырған жоқ. Мұны бөлшек 

сауда мен айналысатын тараптың көтеріп 

отыр ғаны анық. Міне, осылар айтады: 

көтер ме сауда бағасын уыста ұстамасаң-

дар, жағ дайымыз қиын деп. Ал бұған Мұ-

най және газ министрлігі бастапқыда қар-

сы емес еді, қазір де қарсы емес. Де ген мен 

біздің жалғыз қарсы болып отыр ған тұсы-

мыз бар, егер көтерме бағаны әр өңір ге 

қарай жеке-жеке қоятын болсақ, яғни 

Таби ғи монопо лияларды реттеу агент тігі 

ұсынған тәсіл жүзеге асса, онда көтерме 

сауда бағасы ның өзі шашырап, бағынық-

сыз болып кетеді. Біреуінде көтер ме баға 

50 теңге болса, екіншісінде 80 теңге бол-

мақ. Ендеше, біз тағы да ты ғы рыққа тіре-

ле міз.  Сондықтан  да,  бір  сөз бен  айтқанда, 

біз көтерме саудадағы ба ға ны реттеуге 

қар сы  емеспіз,  бірақ  бұ ған  айырмаларды 

ай қындайтын тәсілмен ғана бару керек», 

– деп түсіндірді Сауат Мыңбаев. 

Өткен жолы Мәжіліске келген Табиғи монополияларды реттеу 

агенттігінің төрағасы бензиннің көтерме саудадағы бағасын 

реттеуге рұқсат беріңіздер деп кеткен еді. Ал кеше Мәжіліс 

алдында есеп берген мұнай және газ министрі Сауат Мыңбаев 

бензин бағасына бұлайша бұғау салуға қарсылық танытты. 

Нақтыласақ, министр Мыңбаев көтерме саудадағы бағаны 

мемлекеттік реттеуге қарсы емес, тек агенттіктің тәсіліне көңілі 

толмайтынын мәлімдеді.

EXPO Астанаға соны серпін бермек

Қанат ҚАЗЫ

МЕРЕЙ


Ол 1997 жылы сәуір айында Қарулы 

Күштерде құқық қорғауды қамтамасыз ету 

мақсатында, сондай-ақ әскери қылмыс-

тарды тексеру үшін «Қазақстан Республи-

ка сы құқық қорғау органдарының жүйесін 

одан әрі реформалау жөніндегі шаралар 

туралы» Елбасының Жарлығымен құрыл-

ған болатын.

«Қазіргі кезде әскери полиция орган-

да рында төрт әскери полиция отряды, 16 

бөлім, 4 бөлімше және әскери полиция 

мамандарын даярлайтын орталық жұмыс 

істеп тұр. Олардың барлығы заманауи құ-

рал дармен және әскери техникамен жаб-

дықталған», – дейді әскери полиция бас 

бас қармасының бастығы полковник Ти-

мур Дәндібаев. Бүгінде әс кер лердің күн-

де 


лікті тыныс-тіршілігін әс 

кери поли-

цияның қатысуынсыз елестету мүм 

кін 


емес. Әскери полиция құқық бұзу шы-

лықтың алдын алу, әскери техниканы 

алып жүру, гарни 

зондарда патрульдік 

қыз мет, жаттығу кезінде құқықтық тәртіпті 

қамтамасыз ету, қылмысты ашу және 

оның жолын кесу, әскери қызметшілерді 

іздесті ру сияқты маңызды міндеттермен 

қоса басқа көпте ген функцияларды ат-

қарады.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал