Кери полигонынан жіберілген. Төтенше оқиға туралы ең бірінші жергілікті тұрғындар хабарлағанжүктеу 3.71 Mb.

бет3/28
Дата15.05.2017
өлшемі3.71 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

АҢ

АҢ

АҢ

Ң

Ң

ДА

ДА

Д

Д

ТП

П

ТП

П

П

А

ЭК

ЭК

К

ЭК

ЭК

ОН

ОН

ОН

ОН

О

ОМ

ОМ

ОМ

ОМ

ОМ

ИК

ИК

ИК

ИК

ИК

А 

А 

А 

А 

А

АЙ

АЙ

Й

АЙ

АЙ

НАСЫ

..

..

..

..ед

ед

ед

ед

ім

м

м

мй,

й,

й,

й,

а

а

а

а

а

у!

у!

у!

у!

-бетте

ИƏ

ЖОҚ

– Жоқ, мен оны тиімді дей ал-

май мын.  Біріншіден, ш

ш

шшет

ет

етет

ет

елел

ел

лел

ел

деде

де

деен

н 

нн

н

әкәк

к

әкк

е-

е-е-

е

елінген автокөлікті қанша

ша

шаша

ша

ама

ма

мама

ма

ае

е

еск

ск

кк

к

ірір

ір

ірге

ге

геге

ге

ген

н

нн

н

де сек те, көпшіліктің дәл соларды ар тық көретіні жасырын емес. Тіпті 

осы дан екі жыл бұрын кедендік ба-

жын көбейту арқылы қанша шектеу 

қо

қоқ

қо

қоқ

й

й й 

й

ғаға

ға

ғаға

а

ныны

ны

нны

ме

меме

е

ен,

н,

н,н

н,

нж

ж

жж

ұр

ұрұр

р

рт 

т 

тт 

т 

т те

те

тете

те

тегі

гі

гіг

с от


о

о

андық не-ме

ме

меме

ме

сс

се

ее 

е

ере

ре

рере

ре

ресе

с

ссс

йл

йлйл

йл

йлйл

ік

ікік

к

іө

ө

өнд

нд

нднд

д

ндір

р

ірір

ір

іріс

іс

іссс

іс

тете

те

тт

т

н шыққан кө лікке  ауысып мінді деп айта ал-

маймыз. Ал ескі көлікті жаңасына 

ал мастыру  үшін  автонесие  беру жө-

ніндегі  ұсыныстың өз түйткілі  бар. 

Бұл – қарапайым халықт

қт

қтт

қт

қты

ы

ыы

ы

ыта

та

таа

а

тағы д

д

дд

д

да

қа рызға  батыру.  Қара

ра

ра

рара

ра

пп

п

пп

п

отот

о

отот

о

ырыр

ыр

ырыр

р

саса

са

аса

қ,

қ,қ,

қ

қ 

ресейліктер де өздерінде шығып 

жатқан «Ладасына» үздігіп тұрған 

жоқ. 


– Бүгінгі күні елімізде үш

ү

 мил-лион нан астам жеңіл авт

вт

втвт

вт

ток

ок

окок

ок

көл

өл

өлөл

өл

өік

ік

ікік

к

ікт

т

тір

ір

рр

ір

р-

--

--

келген. Оның 12 пайызы

ы ғған

н

нн

а

а – же

же

тііті

ті

і 

жыл  бұрын шық қандар.  Қал ға ны 

тым көне. Еуропамен са лыс тырсақ, 

он  да  автомобильдің  орташа жасы 

се гіз  жылдан аспайды. 10 жылдан 

ас

асс

с

сас

  

қақа

қа

қақа

н

нн

н

нн

мә

ммә

мә

мши

ши

шии

и

ине

не

нене

н

нле

ле

леле

л

лр 

р

рр

35

3535

35

3535

п

пп

ай

йй

ыздан аз. 

Бі

Б

БіБі

Б

Бз

з

ззде

де

дед

д

22

2

220

0

00

0

0жы

жы

жыж

ж

лдлд

лд

лдл

ық

ықық

ық

ыа

а

аавт

вт

втвт

вт

вок

о

окок

ок

окөл

өл

өлөл

өл

іктің жүруі 

үйреншікті құбылысқа ай налған. Ес-

кі және моральдық  жа ғы нан  тоз  ған 

автокөліктердің  кө бе юі  эко ло  гия лық 

ахуалға және жол қа уіп сіз ді гі не  зор 

қауіп  төн ді ре тіні  сөз сіз.  Ал

л

л

лл

л

ее

е

ее

е

ліі

і

іі

м

мм

м

мм

із

зз

де

деде

де

деде

 

жұмыс іс теп тұрған автото

то

тото

то

құқұ

құ

құқұ

ұ

рр

р

рр

р

асас

ас

аса

т

 т т

т

тт

ыр

ырыр

ыр

ыры

у 

уу 

у 

уу

кә сіп орын дарының  авто мо биль-

дерді кә 

деге жаратуға арналған жеке бағ дарламасы жоқ.  

Біздің жолдарда  жүйткіп жүрген жеңіл көліктің көбі көне екені 

– бұ рыннан айтылып келе жатқан әңгіме. Индустрия және жаңа

техн

хн

ологиялар вице-министрі Альбер

рт 

т 

Рауд

у

у

у

у

у

ың мәлім д

 д

д

д

д

е уін ше, 

ел

ел

ел

ел

е

е

ім

ім

м

ім

ім

м

із

із

із

із

з

де

д

д

де

де

де

гі

гі

гі

г

г

 автокөліктердің орташа

а

а

а

а

«ж

«ж

«ж

«ж

«ж

«

ас

ас

ас

ас

ас

ас

ы»

ы»

ы»

ы

ы

ы

1

1

1

1

1

8

8

8 жы

жы

жы

жы

ы

ы

л.

л.

л

л

л

л

  

Со

Со

Со

Со

С

н-

н-

н-

н-

-

н-

ды

ды

ды

ы

ы

қт

қт

қт

қт

ан

а

а

ан

ан е

е

е

скі көліктерден арылат

т

ын

ы

ын

ын

ы

к

к

к

к

к

к

ез

ез

е д

ді

ді

д

д

ң 

ң

ң

ң

же

ж

же

же

т

т

тк

т ен

ен

ен

ен

е

і

і

і

і 

да

да

да

д

у

у 

у

у

 

тудырмайды.  Бірақ ол қалайша жүзеге асырылмақ? 

Ай талық, келесі жылдан бастап мемлекеттік техни ка лық 

талаптарға жауап бермейтін автокөліктер қол да ныс-

тан шығарылуы мүмкін. Бұл орайда автоөндіріс 

саласынд

д

ағы мамандар

р

р

р

 терістік көршіміздің үлгісін

ұссы

ы

ы

ы

ы

ы

ны

ны

ны

ны

ны

ны

п

п

п

п

п

от

от

от

о

от

о

ыр

ыр

ыр

ыр

ыр

р.

.

.Мә

Мә

М

М

се

се

се

се

се

с

ле

ле

ле

ле

л

н,

н,

н,

н,

н,

Р

Р

Р

Р

Р

Р

ес

ес

ес

е

ес

ес

ей

ей

ей

й

й

де

д

д

 ескі мәшинені 

жа

жа

жа

жа

жа

ж

ң

ң

ң

ң

ң

ң

а

ағ

ағ

а

ағ

ағ

а 

а

а

а

ай

ай

ай

й

айыр

ыр

ыр

ы

ы

б

ба

ба

б

б

ст

ст

ст

стау

ау

ау

а

а

о

о

о

ота

та

та

та

нд

нд

нд

нд

н ық

ық

ық

ы

 автоөнеркәсіп 

шең берінде жүзеге асуда. Отандық өндірістен

шық қан автокөлікті сатып алушыға мемлекет-

тік субсидия немесе жеңілдетілген несие беру 

–  Ресей, Еуропа және Азия елдері ав то өнер-

кә сібін дамытуда қолданған клас си калық 

ше шімнің  бірі. Ал біз ү

ү

ү

ү

ші

ші

ші

і

ші

ш

н

н

н

н

н

н

ос

ос

ос

ос

ос

с

ын

ын

ын

ын

ын

ы

  

да

да

да

да

да

да

й 

й 

й

ути лизациялау  жобасы

ы

ы

ы

ы

ти

ти

ти

т

ти

ти

ім

ім

ім

ім

ім

м

ді

ді

ді

ді

ді

м

м

м

м

м

е?

е?

е?

е

е

Б

ББ

Б

иліі

і

іі

к 

бб

бензин 


бағасына таласып 

жатыр


Элеватордағы 

аа

аа

а

сс

с

стт

т

ты

ы

ыы

ы

ққ

қ

ққ

қ

ттт

т

ты

ы

ыы

ы

ыңң

ң

ңң

 ее


е

е

ес

с

сс

ебін 


ешкім білмейді

Қазақтың 

қас батыры

-бетте

-бетте

-бетте

2

35

ДА

ДА

ДА

ДА

Д

Т!

Т

Т!

Т

Т

Мария ОМАРОВА:

151,09

197,73

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

,

,

,

4

4

4

6

6

6

14547,51

952,11

1395,30

4,80

1,30

1336,78

100,40

ДО

ДОДО

О

ОО

ЛЛ

ЛЛЛЛ

Л

ЛЛЛ

АР

АРА

АР

АРАР

ЕВРО


РУБЛЬ

ЮАНЬ


EUR/USD

DJIA


KASE

RTSI


BRENT

GO

GOGO

GO

GOO

LD

LDLD

L

L(ICE)

T

T(NY

(NY

(NY

Y

MEX

MEX

MEX

MEX

MEX

X

))

)

)

))

с

сс

с

Павел ЛОБКОВ,ресейлік тележурналист:ПуП

П

тити

ти

тии

и

нн

н

нн

өз

өзөз

өз

өзін

н

інн

н

дд

д

дд

д

ұрұр

ұр

ұрұр

ұ

ысыс

ыс

ы мақсатта пай-

да

дада

а

д лл

л

л л

ан

ана

ан

баба

байт


йт

йт

тй

йтын


ын

ын

ыы

ә

әә

ә

әә

йе

йейе

йе

йелд

лд

лдл

ер

ерерді жек көреді.

(slon.ru сайтынан)

Астана уақытымен сағат 18:00 бойынша

Тұрсс

ссын

ын

ын

ын

ын

ын

бе

бе

бе

бе

бе

ек

к

к

к

ӨМ

ӨМ

ӨМ

ӨМ

М

М

ІР

ІР

ІР

Р

Р

ЗА

ЗА

ЗА

ЗА

ЗА

А

ҚО

ҚО

ҚО

ҚО

ҚО

ҚО

В,

В

В

 

ҚР Парламенті 

Мәжілісінің депутаты:

Азат ҚОНЫСБЕК, 

кәсіпкер:

бетте

Атырау облысы Құрманғазы ауданының 

аумағына Ресейдің ұшқышсыз басқарылатын 

әскери

и

и

и

и

и

ұ

ұ

ұ

ұ

ұша

ш

ш

ша

ш

ш

ғы

ғы

ғы

ғы

ғы

ғы

қ

қ

қ


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал