Кери полигонынан жіберілген. Төтенше оқиға туралы ең бірінші жергілікті тұрғындар хабарлағанжүктеу 3.71 Mb.

бет2/28
Дата15.05.2017
өлшемі3.71 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

Серік ЖҰМАБАЕВ

ОЙ-КӨКПАРТал-дарақты кестік, қыр мен тауды тестік. Егісті шаптық, сек-

се уіл  біткенді саттық. Құстарды аттық, сөйтіп, пайдаға баттық. 

Құн  ды  отынды  құрттық, аңдарды шекарадан асырып тықтық. 

Ен

Ен

Ен

Ен

Ен

Ен

 д

д

д

д

д

д

і,

і

і,

і,

і,

і,

м

м

м

м

м

м

ііі

іі

і

не

не

не

не

н

не

,

,

,дә

дә

дә

дә

ә

рі

рі

рі

рі

р

р

лі

лі

лі

і

лі

к 

к 

к

к

к 

шө

шө

шө

шө

шө

шө

пт

пт

пт

пт

пт

п

ің

ің

ің

ң

ң

тамырына шықтық. Сатп

тп

тп

тп

тп

тп

ағ

ағ

ағ

ағ

ағ

ағ

ан

ан

ан

н

ан

н

ым

ым

ы

ым

ым

ым

ыз

ыз

ыз

ыз

ы

ы

 

қа

қа

қа

қ

л 

л

л

л

л

ма

ма

ма

а

ды

ды

д

ды

д

ыАқ

Ақ

Ақбө

бө

бө

бө

бө

бө

ке

ке

ке

нн

нн

нн

нн

н

ің

ің

ің

ің

ң

м

м

м

үй

үй

үй

ізін алады екен дедік. Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қыр

ыр

ыр

ыр

руа

уа

уар

р

р ақ

а

ақ

ақ

ақ

ша

ш

ша

ша

ш

ғ

ғ

ғ

ға. 

Та биғатқа зиян келеді дегенді ойламағандар қынадай қырып

бер ді деңіз. Тек мүйізін ғана алатын болғандықтан атқанын атып

сатқанын сатып, мүйізін ғана кесіп әкеткендер де болды. Нә ти-

же сінде теңкиіп-теңкиіп тау болып үйілген өлекселері қал ды. 

Бү гінде  ақбөкеннің санаул

у

ы ғана үрім-бұтағы қалды әу пі рім-

деп. Одан қара темір қ

қ

қ

қ

аб

аб

аб

аб

аб

аб

ыл

ы

ыл

ыл

ыл

ыл

да

да

да

да

да

да

йд

йд

йд

йд

йд

д

ы

ы

ы

ы 

ы

ек

ек

ек

ек

ен

ен

н

ен

ен

ен

қ

қ

қ

қ

қ

қ

ыт

ыт

ыт

ыт

ы

ай

ай

ай

ай

ай

ай

д

д

д

д

д

ес

ес

ес

ес

ес

с

ті

т

т

.  Ал ды мен 

мыстан бастап, артынан

ан

ан

қ

қ

ар

ар

ар

а

те

те

і

м

мі

і

і

рі

іі

мі

мі

і

і

зг

зге де

йі

йі

йі

йі

йі

н 

н

Қы

Қ

Қ

та

й асырып 

тындық. Енді қытайлықтар қызылмия деген дәрілік шөптің та-

мырын сатып алады екен дегенді естіп дала кезіп кеткендер көп. 

Тіпті жұмысшы жалдап, жердің астын үстіне келтіріп қопарып

тонналап өткізіп жатқандар баршылық.  Қазып, құр

ртқан оңай, 

әр

әр

әр

әр

әр

әр

ин

ин

ин

ин

ин

ин

е.

е.

е.

е

е

А

А

А

А

А

А

л

л

л

л

л

та

та

та

т

мы

мы

мы

мы

мы

м

ры

ры

ры

ры

ы

р

ме

ме

ме

ме

ме

ме

н 

н 

н

н

н 

н

жұ

жұ

жұ

жұ

жұ

лы

л

нған соң оның орнына

на

на

на

на

на

к

к

к

к

к

кел

ел

ел

ел

ел

ел

ме

м

ме

ме

м

м

сі

сі

сі

с

сі

к

к

к

к

к

әд

әд

әд

әд

ік

ік

к

к

..

.

.

Астананың дамуы 

ы 

ы 

ы

ы

Пр

Пр

Пр

Пр

Пр

Пр

ез

ез

ез

ез

з

ез

ид

ид

ид

ид

ид

ен

ен

ен

ен

н

е

тт

тт

тт

тт

ің

ің

ің

ң

ң

ү

ү

ү

ү

үне

не

не

н

не

не

мі

мі

мі

мі

мі

мі

  

бақылауында болатыны рас. Тұрғын үйлердің 

тығыз салынуы, автотұрақтардың аздығы, 

қала аймағындағы жердің заңсыз сауда-

саттығы, күл-қоқыстың тау болып жатуы 

ос

ос

ос

ос

осс

ын

ын

ын

ын

ы

ын

ың

ың

ың

ың

ың

ы

б

б

б

б

ар

ар

р

р

р

р

лы

лы

лы

лы

лы

ы

ғы

ғы

ғы

ғы

ы

ы

н

н

н

н

н

Н.

Н

Н

Н

На

Н

Н

зарбаев елорданы 

од

од

од

од

од

д

ан

ан

ан

а

ан

а

ә

ә

ә

ә

рі

рі

рі

рі

рі

р

д

д

д

д

д

ам

ам

ам

ам

ам

м

ыт

ыт

ыт

ы

ы

ы

у

у

у жө

жө

жө

жө

ө

ө

ні

ні

ні

н

ні

нд

нд

нд

нд

н

д

егі кешегі кеңесте қал

ал

л

л

л

л

а

а

а

а

а

әкімі Иманғали Тасмағамбетов пен жауапты 

мекеме басшыларының бетіне басты. Ал 

түсініктеме беруге келгенде, олардың 

барлығы бірауыздан «Құп болады, жасаймыз, 

істейміз!» деп бастары

ры

ы

ы

ры

н 

н 

н 

н 

н

н

из

из

из

из

из

з

ей

ей

ей

ей

е

ей

б

б

б

б

б

ер

ер

е

ер

е

ге

ге

ге

е

нн

нн

нн

нн

нн

н

ен

ен

ен

ен

ен

е

 

басқа, тұшымды жау

уап

ап

ап т

т

та 

а бе

бе

б

бе

бе

ре

ре

а

алм

лм

м

ад

ад

ы

ы. 

Астананың бүгінгі мәселелерін шешпей 

тұрып, баз біреулер EXPO - 2017-ден қомақты 

пайда көргісі келіп отыр. Олар «Астана EXPO 

- 20

0

0

0

0

17

1 » ұлттық

қ

қ

қ

қ

қ

 компаниясы жанынан сан 

ал

ал

ал

ал

ал

ал

уа

уа

уа

уа

уа

уа

н

н

н

н

н құ

құ

құ

құ

құ

құ

ры

ры

ры

р

ры

ы

лы

лы

лы

лы

лы

лы

мд

мд

мд

мд

мд

д

ар

ар

ар

ар

ар

ар

ды

ды

ды

ды

ды

д

а

а

а

а

шып, ұйымдастыру 

жұмыстарымен айн

й алыспақшы.

ОЙ

ТҮ

Ү

ҮҮҮ

Ү

РР

Р

РР

Р

ТКІ

Жа

Жа

Жа

Жа

Жа

а

лғ

лғ

лғ

л

лғ

лғ

ас

ас

ас

ы

ы

ы

4-бетте

АСТАНАНЫҢ СОЛ ЖАҒАЛАУЫ ӨСЕДІ

Астананы дамытудың бүгінгі негізгі мақ-

са

са

саса

са

саты

ты

тыты

ы,

,,

, ол


ол

ол

олоEE

E

EE

XP

XPXP

XP

PXP

O-

O-O-

20

2020

20

200

17

1717

1

17

нн

і абыроймен өт кізу. 

Со

Со

СоСо

Со

Сол

л 

лл

л

сесе

се

сее

се

беб

бе

бептпт

пт

птт

і

іі ел

ел

елел

ор

орор

р

рда

да

дада

да

дны

ны

ныны

н

нд

д

дд

амыту жөніндегі ке-

шегі кеңесте қаланың қазіргі жай-күйі және 

атал ған  халықаралық көрмеге дайындық мә-

селесі жан-жақты қаралды. Осы орайда Ас-

та на әкімі Иманғали Тасмағамбетов ең ал ды-

мен  құрылыс нысанд

нд

дарар

ар

арар

ар

ынн

н

нн

н

кк

к

өпөп

өп

өпте

те

тте

п

пп

п

саса

с

саса

лу

лулу

лу

лды

ды

дыды

ы

 көз деп  отыр. Ол үшін 

н 

нн

н

есес

ес

есес

ес

кк

кі

кк

к

жж

ж

жж

ән

әнән

ән

әә

е

ее 

е

ее

а

апап

ап

апатат

а

аты

ты

тыты

ты

ық 

қ

ққ ны

ны

ныы-

---


сан дарды сүріп тастап, жаңа тұрғын үйлерді 

салу жұмыстары да атқарылады. «Бұл – 

қанатқақты  жоба», – дейді И.Тасмағамбетов. 

Қазіргі кезде оның аясында алты тұрғын үйдің 

құ

құ

құқ

қ

рыр

р

рлысы жүр

үр

үрүр

үр

гізіліп жатыр. Онда 1655 пәтер бо

бо

бобо

бо

бола

ла

лала

л

дыды

д

дыды

ды

..

.

200

0

00

0

1313

13

1313

3

жж

ж

жж

ж

ылыл

ыл

ылыл

ыл

дыды

ды

дыды

ды

ң ң

ң

ңң

желтоқсан айында 

ескі және апаттық жағдайдағы 11 көпқабатты 

үй

үйүй

үй

йй

  бұзылады. 2014 жылы5

5

55

5

2,2,

2,

,2,

2

аа

а

аал

л

л20

20

200

20

2015

1

11

 

жылы 89 үй  сүріледі. Жалпы, Астананың сол жа ға ла уы  Мыңжылдық  аллеясы,  Орынбор 

көшесі және Тұран даңғылы бойымен ары

қарай кеңейетін болады. Бүгінде ол жерде 

салы


ы

ы

ыы

ы

нбн

н

нн

ақ

аа

а

а 40-қа жуы

ы

ыы

қ 

ққ

қ

ққұрылыс жобасы ма-

құ

ұұұ

ұ

лл

л

лл

да

дда

да

дада

н

нн

н

дыды

ды

дыд

ды.


.

Он

ОнОн

Он

ООн

ың

ыңың

ң

бб

б

бб

б

арар

ар

аар

ар

лылы

лы

лылы

ғы

ғығы

ы

ғыы

і

іііі

ск

скск

ск

скее

е

еас

а

аатын болса,

8,5 млн шаршы метр баспана пайдалануға 

берілмек. Ал ол жақтың ауасын бұзатын 

«Талдыкөл» кәріз суларын жинақтау жүйесін 

жою жұмыстары екі жылдың ішінде аяқталып 

қалуы әбден мүмкін. «Негізі, Талды

д көлді жою 

жұ

жұжұ

жұ

жұм

м

мыстары 2011–2015 жыы

ы

ылд

лд

лдлд

лд

дар

ар

арар

ар

дыды

ды

дды

ды

ңң

ң

ңіш

іш

ішіш

іш

іін

ін

іні

н

дед

д

 атқарылуы тиіс. Қазір барл

л

ықық  шара  ти

іі

істі кестеге сәй кес жүргізіліп келеді. Инф ра құ-

рылым бойын ша  бүкіл мәсе ле шешіліп, қал-

дықтарды геотекстильді контейнерлерде сақ-

тау стансы сы үшін арнайы аймақтар бө лінді»,

– де

де

деде

де

ей

йд

йдйд

йд

іі

қа

қақа

қ

қа л

л

 л л

а 

а а

а

аа

ба

баба

а

басш

сш

ссш

сш

ысыс

ыс

ыыс

ы.

ы.ы.

ы.

ыАлматы

+26.. +28

о

+22..  +24о

+8 ..+10


о

+10..  +12

о

Астана1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал