Кери полигонынан жіберілген. Төтенше оқиға туралы ең бірінші жергілікті тұрғындар хабарлағанжүктеу 3.71 Mb.

бет14/28
Дата15.05.2017
өлшемі3.71 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   28

й

мағына айн

й

алады. А

А

лайд

й

а 

мұндай 

шешіммен  халық келіскісі жоқ. Кейбір тұрғын «мүлдем көшпеймін» десе,

енді бірі мемлекет тарапынан берілетін өтемақыны азсынып отырғандай. 

Қаланың қақ ортасында орналасқан 

үй лерін азын-аулақ ақшаға бергілері жоқ. 

Тұр ғындар

р

 әді


ді

лдік іздеп, дербес үй құнын 

ба ғалау

у

шышы

ла

лардрд

ың

ыңк

к

өмөм

ег

егін

ін

ее

жү

жүгі

гі

нініпт

пті.


і.

Тұр-


ғын  дар дың заңды ө

і

кілі Наталья Бурмис-тро ва мемлекеттік мекеме тарапынан жүр-

гізілген бағалау  жұмыстары кезінде көп 

заң сыздықтарға жол берілгендігін жоққа 

шы ғармайды. Оның айтуынша, «Абн Кон-

са

са

лл

ти

тинг

нг

»»

ко

компаниясы тұрғын үйлерд

д

іңің

б

ба-а-

ға

ғас

с

ынын

қ

қазаз

ір

ігі нарықтағы бағадан онд

д

ағағ

ан

ан 

есе түсіріп жіберген. Қазір Республикалық 

ба ғалау палатасы арнайы сараптама жүр-

гізіп жатыр. Соның қорытындысымен тұр-

ғын дар сотқа қайта шағым түсірмек. Ал 

Шым ке


нт

нт

ққ

ал

алас

а

ыы

әк

әкім

ім

іні

ің

ңо

о

рыры

нб

нбас

ас

ара

ы 

ыБа-

ТАЗАЛЫҚ – ДЕНСАУЛЫҚ КЕПІЛІШетелдегі айнадай жалтыраған қалаларды көргенде еріксіз 

бас шайқаймыз. Тұрғын үйлердің айналасын былай қойғанның 

өзін

н

де

де

, кө

кө

ше

ше

ле

ле

рд

рд

ен

ен

қ

қ

ыл

ыл

ау

ау

т

т

аппайсың. Бізде ондай

й

кө

кө

рі

р

ні

ні

с 

с 

іл

іл

уд

уд

е

е

бі

бі

р 

р 

ке

е

зд

зд

ес

ес

ед

еді

і. К

Кей

ей

бі

бір

р 

үл

үл

ке

ке

н 

н

қа

қал

лаларда осындай таза

а

лы

лықт

қт

ы

ы

ба

ба

йқ

йқ

ау

ау

ға

ға

 

болады.

 Дегенмен бес саусақ бірдей емес. Көп-

теген облыс орталықтарында тазалық мә-

селесі сын көтермейді. Көше бойында жат-

қа

қа

нн

қо

қоқы

қы

с пен қалдық еңсеңдіі е

е

зіз

п

пжі

ж б


б

ер

еред

еді.


і

 «Сонда біздегі қала мәд

ден

ен

иеие

ті

тіде геніміз қайсы» деп ойға берілетінің ай-

дан анық. Оны ақтап алудың да реті жоқ

се кілді. Біздің мәдениетіміздің әзірге кем-

шін түсіп тұрған жайы бар. Кез келген жер-

ге қоқыс

ты

тыт

т

асс

та

тай

й

саса

лу

лу сек

ек

ілл

ді

дд

д

ағағ

 д

 ды 

ы

қақа

ны-


мыз ға

ә

әбдбден

ен с


сің

іңіп


іп

к

кет

ет

кеке

н.

н.О

О

ғаға

н

нже

же

рргі

г

ліктібас шылық та көңіл бөле бер мей ді. Осы-

лайша уақыт ағымы өтіп жатыр. Қазақтың

көп қаласы қоқыс пен қалдықтан көз аша

алмай отыр. 

«Қазақ десең, таяқтың бір  ұшы  өз

өз

іңің

е

титие 

е 

діді

»

» дедеге

ге

н бар. «Айтпасаң сөздіңң

ат

атасас

ы

ыөле  тіні»  тағы  бар. Қалың қазақтың құтты

мекені – Сырдың бас шаһарында көптеген

жыл  дар бойы тазалық мәселесі сын кө тер-

мей келді. Бүгінгі күнге дейін қалада бас шы

болған азаматтар оған мүлдем ма 

ңыз


бермеді де

д

сек,к

 күпірлік жасайтын шы ғар -

мыз. Д

ес

есе 

е де


де

ә

әр 

р 

нәнә

рс

рсен

е

іңің

б

бет

ет

інін ж

ж

ылыл

 т

 ты

ы ра-


тып қоюдан әрі

і

ге аса қойй

ған жоқ. Есе  сіне,

проблема сол күйінше қалып келді.

Жыл басында Сыр өңірі әкімі тізгінін қо-

лына алған Қырымбек Көшербаев бұл мә-

селені төтесінен қойды. Қызылорданың

та

та

зз

ал

алығ

ығ

ы ы

кө

кпшіліктің көңілінен шығу

у

ыы

ти

тиіс

і

..

Об

Обл

 л

ысыс б

бас


асшысы бұдан бұрын жетек

к

шіші

лі

лк 

к

жа саған  аймақтарда осындай игі ісіменкөп тің  алғысына  бөленген еді. Ендігі ке зек-

те қала басшылығы осы бағытта  тия нақ ты

іс-шараларды қолға алуды көздейді. Қы-

зылорд


д

а 

әкәк

ім

імі

і

қыы

зм

змет

ет

інін

е 

е ке

ке

лглг

ен

енН

Н

ұрұр

лы

ы бек

Нәліба


ев

ев

тыты

ң 

ңат

ат

қақа

қ

қон

он

ғағаны

ны

нана

д

даа

бі

бір

р-екі


айдың жүзі енді болды. Оның бұл жұ мыста

тәжірибесі мол. Бұдан бұрын Шие ліде әкім

қызметін атқарған. Жергілікті жұрт оның

Шиелінің шырайын келтіргенін ай тады.

Та

Та

заза

лы

лық 

қ

мәселесін тәртіпке түсірді.  СоСо

л

жижи

на

нақтқтағ

ағ

аан тәжірибесін енді Қы зыло

о

рдрдад

ада


а

кәдеге жаратуға көңіл бөлмек. 

Бүгінгі күні қаланың санитарлық та за-

лық сақтау мақсатында Қызылорда 22 сек-

тор ға бөлінді. Осының нәтижесінде қолға

ал ған  ілк

к

ім

імді іс оңға басты

ты

. Ілгеріде  бұлжұ мыс

та

тарм

рмен


ен 1

1ме

мердрд

іг

ерер а

а

йнйн

ал

алыс

ыс

ыпып

 кел-


ген. Енді оған жауапты «Қызылорда та за-

лығы» ЖШС құрылды. Бұл мекеменің ат-

қа ратын  шаруасын жүйелеу мақсатында

об лыс әкімінің қолдауымен қазына қа за-

нынан 548 млн теңге бөлініп, жаңа үлгіде

д

гі10

10

0-0-

ге

гет

т

арар

та техника алынады. Осы

ы

ма

мақ-қ-

сат та қала тұрғындары екі ай көлемінде

сен білік өткізіп, қоқыс толған каналдар

мен арықтар тазаланды. Аллеялар мен гүл-

зар  лар да қайта құлпыра бастады. Мә де-

ни-көпшілік орындар көркейе түсті. Кө гал-

дан дыру

ру д


д

а

а кө

кө

здзд

ен

ент

т

асас

а 

қақа

лғ

лған

ан

жж

оқ

оқ. Ағ

А

ашкөшеттер

ерін


ін е

егу


гу

д

дее

ес

еске

кері


рілд

лді. Қ


Қ

ұз

ұзыр

ырлы


лы ме-

кеме мамандарынан құрылған топтар күн

құрғатпай рейдтер ұйымдастырып ке леді.

Тұрғындар арасында насихат ша ра ла  рына

да мән берілген. Тазалық сақта 

ма 


ған

ме

менш

нш

ікік

и

иел

ел

ері тәртіп  сақтауға  ша   қы  рылл

ды

ды.

.

АйАй

тп

тпақақ

шы

шы,  бұрын  Қы зыл ор да да

бе

бей-

й-

берекет  орын тепкен жабайы сау данүктелері көп еді. Қаланың келбетін бұ зып

тұрған сол нүктелер де жойылып жатыр.

  Өркениетті елдерге қонаққа барғанда

сквер, аллея және ескерткіш секілді мә-

дени-көпшілік орындары алдыңнан шы-

ға

ғады

ды

. ҚаҚа

рб

рбал

ал

асас

қ

қал

ал

а а

тіршілігі кейде жүй-

ке

ке

ңеңе

ж

жүк

үк

тт

үс

үсір

р

геген

н

сәсә

тт

те  бір мезет деміңді

ба сатын  мұндай жерлердің қажеттілігі өте

зор. Өкінішке қарай, бізде сондай мәдени 

ау мақтар  күтімсіз қалып жатады. Оны та-

лай көзіміз көрген. Оған етіміз де өліп кет-

кен секілді. Қала мә

де

де

нии

ет

еті

і

деде

ге

генд

нд

е е 

ал

ал д

 д

ы-ы

мен ойыңа орал

л

ат

атынын

о

оры

ры

нднд

ар

ас

с

олол

ай

ай 

 

же тім нің  күйін кешкен еді. Осылай қа-раусыз қалғандықтан, орындықтар мен 

бор дюрлар сынып, тұрғындардың емін-

ер кін демалуына жағдай жасалмады. Он-

дағы жар


р

ық

ы шамдар

р

да жарамсыз күйдебо

бо

лл

 д

ды.

ы

ҚҚ

ыз

ызылыл

ор

орда

да

ққ

аласының әкімі бұл 

игі лікті іске кәсіпкерлер мен демеушілерді

ша қырды. Осының нәтижесінде, 40-қа

жуық мәдени-көпшілік орындар қайтадан 

жа санған күйге түсті. Енді олар қараусыз 

қал майды.  Тәртіп  сақшылары  сол  жерде

бей берекет  жағдайды

д

ң ор


о

ын алмауын қа-

таң қадағалайтын

б

бол

олад


ады.

ы.

 Пахуатдин ШАМҰРАТОВ,

Қызылорда қалалық сәулет және қала 

құрылысы бөлімінің басшысы:

– Скверлер мен ескерткіш маңын-

да

да

 ғ

 ғ

ы 

ы

ал

ал

аң

аң

да

да

рд

рд

ағ

ағ

ы 

ы

шамдар бұрын жиі 

сы

сын ды

ды

ры

рылд

лд

ы.

ы

О

О

ры

рындықтар да сондай 

күй кешті. Мұндай келеңсіздікті ешкім 

сырт тан келіп жасамайды. Жастар жағы 

осын дай олқылыққа жол береді. Қазір 

біз осы бағытта тұрғындар арасында 

үгіт жұмыстарын 

н 

жү

жү

рг

рг

із

із

іп

іп

к

к

ел

ел

ем

ем

із

із

.

.

Со

Со

н-

н-

дай-ақ түнгі ж

ж

ар

арық

ық

та

танд

ндыр

ыру 

у

қа

қа

ла

ла

ны

ның

ң 

кел бетін жасандыра түседі. Түнгі мез гіл-

де жұртшылық басқаша өмір бас тал-

ғандай сезінуі тиіс. 

Ор

Ор

азхан 

н

АЙ

АЙ

ДА

ДА

РО

РО

В,

,

 Қорқыт ата 

ат

атын

ын

да

да

ғы

ғы Қ

Қ

ыз

ыз

ыл

ыл

ор

орда

да

 мемлекеттік 

университетінің оқытушысы:

– Мен осыдан екі-үш жыл бұрын 

Ақ тау қаласына барған едім. Сонда бұл 

ша һардың тазалығы мені таңғалдырды. 

Көшеде ешқанда

да

й 

й

ша

ш

шылып  жа

а

тқ

т

ан 

затты көрмедім

м

.

. Та

Та

ң 

ң 

ат

атпа

па

ст

ст

ан

ан

т

т

аз

азал

ал

ық

ық

 

мекемесінің мамандары өз жұмысына 

кіріседі. Бізде де сондай игі бастаманың 

қолға алынып жатқаны қуантады. 

Әрине, көпке топырақ шашудан аулақ-

пыз. Елдің арасында түрлі адамдар бар. 

Кү

Күнн

де

делі

лікт


кт

і 

іті

ті

ршрш

іл

ілік

ікте


те жан-жағыңды таза-

лап, қаланың кел

б

бе

ітіне өз үлесіңді қосып 

отыр ған  артық етпейді. Алайда оны тиісті

мекеменің жұмысы деп қоқысты кез келген 

жерге тастап кетуге болмайды әсте. Кейде 

осындай көріністі көргенде менталитет 

деген тіркестің тіл

л

ұш

ұшын

ын

аа

ор

орал

ал

аа

ке

кете

те

тіті

ні

ні 

бар. Халықты ортақ

ақ

іск


ск

е

еша

ша

қықы

рс

рсаңаң, 

кө

көп

п те


те

 

одан қаша қоймайды. Әрбір  адам соған тәр биеленсе, бұл өзекті проблеманың бі-

рі не айналмас еді. Қызылордадағы бұл игі

бас тамаға  қазірдің өзінде жергілікті жұрт 

қо

қол

л

дада

у 

убі

бі

лдлд

ір

іріп

іпсо

сол талапқа бой үйретіп 

қа

қалд

лды


ы.

Әділжан ҮМБЕТ

Қызылорда облысы

қытжан Әшірбеков барлығы заң шеңбе-

рін де жасалып отырғанын, аталмыш жер 

мемлекетке қайтарылаты

ы

нын қадап айтты. Ол үшін қала бюд

же

жетіті

не

ненн

1,

1,5

5

мимил 

л

лииар

ар

дд

қа

қа 

жуық ақша бөлі

і

нген.  Яғни өтем ақы

көлеміне келіспегендер енді тек Жо ғар ғы

сотқа шағымдана алады. Егер сот та-

лаптарын орынды деп таппаса, алдағы

жар ты  жылда  үйлерінен мәжбүрлеп кө ші-

рі

рілу

лу

іі

мү

мүмк

мкін


ін

.

.Ө

Ө

йтйт

ке

кені

н

 әкімдік Қошқарата өз

өз

ененн

нің 


ң

жа

жағаға

сы

сынн

а

аба

баттандырып, демалыс 

ай мағын салуды биылғы жоспарға енгізіп 

қойыпты.   Мақпал ЖОЛДАСБЕК,

Шы

Шы

мк

мк

ен

ен

т қа

қа

ла

ла

сы

сы

ДА

ДАУ

Абай ОМА


РОВ

РОВ


(кол

лаж


)

Абай ОМАРОВ 

(коллаж

)

іс тейтін қа тысушыларына, мүгедектері мен оларға те ңестірілген  адам дар ға  жәрдем-

ақы еңбек  қа бі летін  жоғалтқан ал ғашқы 

күн нен бастап орташа ай лық жа ла қының 

бір 100 пайызы мөл шерінде  тө ле неді.  Со-

ны мен

ен

 бірге,  қыз мет кердің  еңбек  жа ра қа-ты

ты

нана

н

нем

емес


ес

е

е кә

кә

 сс

іби науқастануына бай ла

-

-

ныс 

ты

жж

әр

р д

ем

 ақыны жұмыс беруш

і

іең бекке  жа рам сыздық  бас тал ған  алғашқы 

күннен бас тап жұмысқа шық қанға немесе 

мүгедектік бел 

гіленгенге де 

йін орташа 

жалақының бір  100 пайызы мөл  шерінде 

тө лейді. Бұл ретте, ҚР Еңбек ко дексінің

159-бабына с

с

әй

әйке

к

с,с,

ж

жұ 

ұ 

мымы

с

сбе

бе р


 ру 

у 

шiшi

 л

 лер

ер

 қыз мет кер лерг

рг

е е Қа

Қа

 зз

ақ

қсста

та

н н

Ре

Рес пу

пу

бб

ли

ли к

ка

а сы

сы-


-

ның заңнамасында бел гiленген  әлеуметтiк 

жәр  демақы  мөлшерiне қо сымша төлемдер

бел гiлеуге  құқылы.

бо йынша  жұмыс өтіліне, та      ға    йын далған 

бі

бі л

 л

ікк

ті

тілі

л

к к 

ра

разр

зр

ядяд

та

тары

ы

на  (жұ    мыс  шылар үш

үшін


н

)

) қақа

ра

рай 

й

лала

уа

уазызым

мдық жа  ла қыларын 

(став каларын) есептеу үшін бекітілген 

тиіс ті  коэффициенттерді  Қа   зақстан  Рес-

пу бликасының Үкіметі бел  гілеген 

базалық лауазымдық жа ла қы ның (БЛЖ) 

мөлшеріне көбейту жо лымен  ай қын-

далады. Жұмысшыл

ар

ар

дыы

ң кәсіптері бо

бо

-

йын ша  тарифтік-бібі

лі

лікткт

іл

ілікік

с

сип

ипат


ат

 т

та

ама


ма

 л

лар

ар

 жә не  олардың  білі

і

ктіл

іліг


і

ін

е қо

й

йылаа

ты

н та  лап тар  Бiрыңғай  тарифтiк-бiлiктiлiк 

анық   та ма лығының  (БТБА)  шыға ры лым  -

да  рын да  көрсетілген.

Аталған қаулы және БТБА-ның рес-

пуб  ли када қолданыстағы  шы ға ры лым да-

ры

рыЕ

Е

ңң

 б

бек

ек

жж

ән

әне

е

хаха

лы

лықт

қ

ы әлеуметтік қор -ға

ға

у у

ми

ми  ни

ни

стст

рл

рлігігін

інің


ің

в

веб

-сайты  тиі сін ше 

«Нор ма  тивтік  құқықтық база» және «Сы-

 нып та   уыштар»  айдарларында  ор на  лас-

ты рыл ған.1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   28


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал