Казахской национальной консерватории им. Курмангазыжүктеу 1.18 Mb.

бет1/14
Дата06.06.2017
өлшемі1.18 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

ISSN 2310-3337

 

 ҚҰРМАНҒАЗЫ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ КОНСЕРВАТОРИЯ

 

 ХАБАРШЫСЫ

 

  

 

 ВЕСТНИК

 

THE BULLETIN

 

 

КАЗАХСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОНСЕРВАТОРИИ  

ИМ. КУРМАНГАЗЫ  

 

OF THE KURMANGAZY KURMANGAZY KAZAKH NATIONAL 

СONSERVATORY 

 

 

  

 

  

2013 ЖЫЛДАН ШЫҒА БАСТАДЫ  

ИЗДАЕТСЯ С 2013 ГОДА

 

PUBLISHED SINCE 2013 

 

  

 

  

 

  

 

 АЛМАТЫ 

2015


 

НАУРЫЗ  


АЛМАТЫ 

МАРТ  


ALMATY 

 

MARCH   

2 | 

Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының хабаршысы №4 (5) 2014

 

 

Құрылтайшы: Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерватория  

Редакция алқасы: 

Әубәкірова Жәния Яхияқызы  

бас редактор, ҚР Халық әртісі, «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президентінің - Елбасының 

Мемлекеттік бейбітшілік және прогресс» сыйлығының лауреаты, профессор, Құрманғазы атындағы ҚҰК 

ректоры 


 

Г. С. Сулеева 

бас редактордың орынбасары,  

Құрманғазы атындағы ҚҰК ғылыми істер жөніндегі 

проректоры, филология ғылымдарының кандидаты, 

доцент 

Құрманғазы 

атындағы Қазақ 

ұлттық 

консерватория  

ХАБАРШЫСЫ 

 

1 (6) 2015 

 

Шығарылуы:  

жылына 4 рет 

 

Журнал Қазақстан 

Республикасының 

мәдениет және ақпарат 

министрлігінде 

тіркелген 

 

Тіркеу туралы куәлік №13880-Ж 2013 

жылдың 19 

қыркүйегінде берілген 

 

Жауапты редакторлар: В. Е. Недлина 

А. Ж. Машимбаева 

 

 

Беттеген: В. Е. Недлина 

 

Мұқаба дизайны: В. Е. Недлина 

 

Редакцияның мекен-жайы: 

050000, Қазақстан 

Алматы, Абылай хан 

д-лы, 86 

Тел.: 

+7 (727) 261-63-64  

© Құрманғазы 

атындағы Қазақ  

ұлттық 


консерваториясы 

 

Ғ. З. Бегембетова 

жауапты  хатшы, өнертану кандидаты, доцент 

Б. М. Аташ  

философия ғылымдарының докторы, Абай 

атындағы ҚазҰПУ (Қазақстан) 

М. Х. Әбеусейітова   шығыстану докторы, профессор (Қазақстан) 

Н. Н. Гилярова 

өнертану докторы, профессор, Чайковский 

атындағы Мәскеу мемлекеттік консерваториясы 

(Ресей) 


К. В. Зенкин 

өнертану докторы, профессор, Чайковский 

атындағы Мәскеу мемлекеттік консерваториясының 

ғылыми істер жөніндегі проректоры (Ресей) Ә. Ғ. Қайырбекова  философия ғылымдарының  докторы, профессор, 

Құрманғазы атындағы ҚҰК әлеуметтік-

гуманитарлық кафедрасының меңгерушісі 

(Қазақстан) Б. И. Қарақұлов  

өнертану докторы, профессор, Құрманғазы 

атындағы ҚҰК (Қазақстан) 

 

Д. К. Кирнарская  

өнертану докторы, профессор, Гнесин атындағы 

Ресей музыка академиясы, инновация және 

шығармашылық істері жөніндегі проректоры 

(Ресей) 

С. Ә. Күзембай 

өнертану докторы, Қазақстанның еңбек сіңірген 

қайраткері, профессор, Құрманғазы атындағы ҚҰК 

(Қазақстан) И. В. Мациевский   өнертану докторы, профессор, Ресейдің өнер 

тарихы институты (Ресей) А. Б. Наурызбаева   философия ғылымдарының  докторы, профессор, 

Құрманғазы атындағы ҚҰК (Қазақстан) С. Е. Нұрмұратов  

философия ғылымдарының  докторы, профессор, 

ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану 

институты директорының орынбасары (Қазақстан) А. Р. Райымқұлова  Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, DBA, 

профессор И. А. Рау  

философия ғылымдарының  докторы, профессор 

(Алмания) 

М. Сәбит 

философия ғылымдарының  докторы, профессор, 

АЭБУ (Қазақстан) 

Б. М. Сатершинов 

философия ғылымдарының  докторы, доцент, ҚР 

БҒМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану 

институты, Дінтану бөлімінің меңгерушісі М. Сато  

Философия докторы, Нихон Университетінің 

профессоры (Жапония) 

Я. Сипош 

PhD, Ғылым Академиясының Музыкатану 

институтының ғылыми аға қызметкері (Венгрия) 

С. Ы. Өтеғалиева  

өнертану кандидаты, профессор, Құрманғазы 

атындағы ҚҰК (Қазақстан) 

В. Н. Юнусова 

өнертану докторы, профессор, Чайковский 

атындағы Мәскеу мемлекеттік консерваториясы  


Вестник Казахской национальной консерватории им. Курмангазы №4 (5) 2014

  | Учредитель: Казахская национальная консерватория им. Курмангазы 

 

Редакционная коллегия: 

Жания Яхияевна Аубакирова – главный редактор, Народная артистка Казахстана,  

Лауреат государственной премии Мира и прогресса Первого Президента Республики Казахстан, профессор, 

ректор КНК им. Курмангазы 

 

Г.С. Сулеева 

заместитель главного редактора,  

кандидат филологических наук, доцент, проректор по 

научной  работе КНК им. Курмангазы 

ВЕСТНИК 

Казахской 

национальной 

консерватории 

им. Курмангазы 

 

1 (6) 2015

 

 выходит 4 раза в год 

 

 

Журнал 


зарегистрирован в 

Министерстве 

культуры и 

информации РК 

 

Свидетельство о постановке на учёт 

№13880-Ж от 19 

сентября 2013 года 

 

Ответственные редакторы: 

В. Е. Недлина 

А. Ж. Машимбаева 

 

Вёрстка: В. Е. Недлина 

 

Дизайн обложки: В. Е. Недлина 

 

Адрес редакции: 050000, Казахстан 

Алматы, пр. Абылай-

хана, 86 

Тел.: +7 (727) 261-63-

64 

 

© Казахская национальная 

консерватория 

им. Курмангазы

 

Г. З. Бегембетова   

ответственный секретарь, кандидат искусствоведения, 

доцент 

Б. М. Аташ  

доктор философских наук,  

профессор КазНПУ им. Абая (Казахстан) 

М. Х. Абеусеитова   доктор востоковедения, профессор (Казахстан) 

Н. Н. Гилярова 

доктор искусствоведения, профессор Московской 

государственной консерватории им. П. И. Чайковского 

(Россия) К. В. Зенкин 

доктор искусствоведения, профессор, проректор по 

научной работе Московской государственной 

консерватории им. П. И. Чайковского (Россия) А. Г. Каирбекова 

доктор философских наук, профессор, КНК 

им. Курмангазы, заведующая кафедрой Социально-

гуманитарных наук (Казахстан) Б. И. Каракулов  

доктор искусствоведения, профессор КНК им. Курмангазы 

(Казахстан) 

 

Д. К. Кирнарская  

доктор искусствоведения, профессор, проректор по 

инновациям и творческой работе Российской академии 

музыки им. Гнесиных (Россия) С. А. Кузембай 

доктор искусствоведения, Заслуженный деятель РК, 

профессор КНК им. Курмангазы (Казахстан) 

И. В. Мациевский   доктор искусствоведения, профессор, Российский 

институт истории искусств (Россия) А. Б. Наурызбаева   доктор философских наук, профессор КНК 

им. Курмангазы (Казахстан) С. Е. Нурмуратов  

доктор философских наук, профессор,  

заместитель директора Института философии, 

политологии и религиоведения

 

Комитета науки МОН РК 

(Казахстан) А. Р. Раимкулова 

Заслуженный деятель РК, DBA, профессор,  И. А. Рау  

доктор философских наук, профессор, Научный форум по 

международной безопасности при Академии ведущих 

кадров Бундесвера

 

(Германия) М. Сабит 

доктор философских наук, профессор,  

АУЭС (Казахстан) 

Б. М. Сатершинов  доктор философских наук, доцент, заведующий отделом 

религиоведения Института философии, политологии и 

религиоведения

 

Комитета науки МОН РК 

(Казахстан) М. Сато  

доктор философии, профессор Университета Нихон 

(Япония) 

Я. Сипош 

PhD, старший научный сотрудник института 

музыковедения Академии наук Венгрии 

С. И. Утегалиева  

кандидат искусствоведения, доцент КНК им. Курмангазы 

(Казахстан) 

В. Н. Юнусова 

доктор искусствоведения, профессор Московской 

государственной консерватории им. Чайковского  

 


4     Bulletin of Kurmangazy Kazakh National Conservatoire, #4 (5) 2014

   Founder: Kurmangazy Kazakh National Conservatory 

 

Editorial board: 

Janiya Aubakirova – Chief Editor, People's Artist of Kazakhstan,  

the Laureate of Peace and Progress State Prize of the First President of the Republic of Kazakhstan,  

Professor, Rector of Kurmangazy KNC 

 

G. Suleeva 

Deputy Editor, PhD in Philology, associate professor, 

Vice-rector for scientific work of Kurmangazy KNC BULLETIN of Kurmangazy 

Kazakh National Conservatory 

 

1 (6) 2015 

 

Published 4 times a year 

 

Magazine registered with the 

Ministry of Culture and 

Information 

 

Certificate of registration # 13880-Ж  

from September 19, 2013 

 

Managing editors: V. Nedlina 

A.  Mashimbayeva 

 

Page Makeup: V. Nedlina 

 

Cover design: V. Nedlina 

 

Editorial address: 050000, Kazakhstan, Almaty 

Ablay Khan ave, 86 

Tel.: +7 (727) 261-63-64 

 

© Kurmangazy Kazakh National Conservatory 

 

 B. Atash 

Doctor of Philosophy, 

Professor of Abay KazNPU (Kazakhstan) 

M. Abuseyitova  

Doctor of Oriental Studies, Professor (Kazakhstan) N. Gilyarova 

Doctor of Arts, Professor of the Tchaikovsky Moscow 

State Conservatory (Russia) 

K. Zenkin 

Doctor of Arts, Professor, Vice-Rector on scientific 

work of the Tchaikovsky Moscow State Conservatory 

(Russia) A. Kairbekova 

Doctor of Philosophy, Professor of Kurmangazy KNC 

(Kazakhstan) 

B. Karakulov 

Doctor of Arts, Professor of Kurmangazy KNC 

(Kazakhstan) 

 

D. Kirnarskaya 

Doctor of Arts, Professor, Vice-Rector for Innovation 

and creative work of the Gnesins Russian Academy of 

Music (Russia) S. Kuzembay 

Doctor of Arts, Honored worker of Kazakhstan, 

Professor of Kurmangazy KNC (Kazakhstan) 

I. Matzievsky 

Doctor of Arts, Professor, Russian Institute of Art 

History (Russia) 

A. Nauryzbayeva 

Doctor of Philosophy, Professor of Kurmangazy KNC 

(Kazakhstan) 

S. Nurmuratov  

Doctor of Philosophy, Professor, 

Deputy Director of the Institute of Philosophy, Political 

Science and Religion Studies of Science Committee of 

MES of Kazakhstan (Kazakhstan) 

A. Raimkulova 

Honored worker of Kazakhstan,  

DBA, professor 

J. Rau 

Doctor of Philosophy, Professor, Scientific Forum on 

International Security at the Academy of the leading 

personnel of Bundeswehr (Germany) M. Sabit 

Doctor of Philosophy, Professor, AUPET (Kazakhstan) B. Satershinov 

Doctor of Philosophy, Associate Professor, Head of the 

Department of Religious Studies of the Institute of 

Philosophy, Political Science and Religion Studies of 

Science Committee of MES of Kazakhstan 

M. Sato 

Doctor of Philosophy, Professor, Nihon University 

(Japan) 

J. Šipoš 

PhD, Senior Fellow of the Institute of Musicology at 

Hungarian Academy of Sciences 

S. Utegaliyeva  

PhD, Associate Professor оf Kurmangazy KNC 

(Kazakhstan) 

V. Yunussova 

Doctor of Arts, Professor of the Tchaikovsky Moscow 

State Conservatory (Russia) 

 


 

 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ИСКУССТВА 

ҰЛТТЫҚ ӨНЕРДІҢ ІРГЕЛІ НЕГІЗДЕРІ 

FUNDAMENTALS OF NATIONAL ART 

 


6 | 

Bulletin of Kurmangazy Kazakh National Conservatory №1 (6) 2015

   

UDC 784.4 (47=943.84) 

Mark van TONGEREN 

 

TUVAN THROAT SINGING: EXPERIENCE AND SCHOLARSHIP 

 

Summary.  Throat  singing  requires  an  ear  attuned  to  many  nuances  of  timbre  and  harmonics.  The 

article  discusses  the  three  basic  techniques  of  Tuvan  throat  singing,  referring  to  three  different 

recorded examples: khöömei, sygyt and kargyraa. Another subject of article is Tuvan native narratives 

about throat singing. 

 

Keywords: Tuvan throat singing, overtone singing, khöömei, sygyt, kargyraa 

Тірек сөздер: тувиндік көмеймен ән айту,  обертондық ән айту, хоомей, сыгыт, каргыраа. 

Ключевые слова: тувинское горловое пение, обертоновое пение, хоомей, сыгыт, каргыраа. 

 

In his essay ‘Music: a very short introduction’, musicologist Nicholas Cook states that studying  music  also  means  to  study  your  own  participation  in music  [1,  84].  In  this  essay  I 

focus on my own experiences of Tuvan throat singing, not only as a participating, musicking 

person,  but  also  as  a  listener  participating,  in  multiple  ways,  in  Tuvan  ways  of  listening. 

Music  is  not  something  completely  fixed,  outside  a  self  that  is  also  completely  fixed:  both 

music  and  individuals  change  over  time,  with  every  new  performance  or  even  with  every 

repeated  play  of  recorded  music.  This  holds  true  not  only  for  associations,  metaphors  and 

memories that may be attached to music, but also for the inherent sound structures of music 

itself. Repeated performances of the same piece will often bring something new to light to the 

performer  him  –  or  herself,  be  it  a  rhythmical  accent,  a  dynamic  change,  a  new  melodic 

pattern  in  an  improvised  piece.

1

  Personal,  subjective  accounts  of  musical  experience  from informed listeners can yield viable additional data to more systematic and objective scholarly 

theories and ideas about sound. In this article, I first draw upon the subjective experiences of 

Tuvan  musicians,  before  discussing  my  own  experiences  as  a  khöömei/overtone  singer. 

Which elements of throat singing get overlooked? How can we talk about them? 

Throat singing, which is one way of doing overtone singing, has been found to be most 

developed among Turco-Mongol peoples in the Altai region.  Learning to listen to the subtle 

play  of  timbre  and  overtones  is  part  of  the  cultural  strata  that  children  are  raised  with. 

Musicologists  Ted  Levin  and  Valentina Suzukei  have  suggested  that  this  is  also  the  case  in 

the  wider  Turco-Mongol  cultural  world  [2,  50-51,  75].  Many  listeners  outside  the  Turco-

Mongol regions are unaware that the voice is capable of producing several tones at the same 

time. It is an art of sound-making that, according to many people, is responsible for a change 

in  their  listening  behaviour,  a  shift  from their  own  deeply  engrained  patterns  of  listening  to 

sound and music. Valentina Suzukei points out that the most common system of listening is 

‘pitch-centred’,  because  it  emphasises  play  with  melodies  and  harmonies  on  the  basis  of 

idealised  timbres  which themselves  hardly  change.  Throat  singing,  on  the  contrary,  requires 

an  ear  attuned  to  many  nuances  of  timbre  and  harmonics  and  is  therefore  called  ‘timbre-

centred’ [2, 50-58]. For many listeners attracted to Tuvan music around the world, this way of 

listening is new. It requires an adaptation in order to understand its musical messages. 

Levin and Suzukei’s book, as well as Suzukei’s earlier books, have done a lot to clarify 

how  Tuvans  listen.  In  her  seminal  1993  monograph  ‘Bourdon-overtone  basis  of  traditional 

instrumental  music-making  of  the  Tuvans’,  Suzukei  began  elaborating  on  theories  dealing 

                                                 

1

 In recorded music the sound signals may be the same, but the perceived sound is still influenced by our consciousness, as for example the ‘minimalist’ pieces of composers like Steve Reich and Philip Glass famously 

demonstrate. van Tongeren M.

 

Tuvan throat singing: experience and scholarship  

with  the  Tuvan  sound  world  in  new  ways.  She  had  previously  led  elder  Tuvan 

instrumentalists find terms to talk about the characteristic sounds of the  khomus and the igil

After all, a word paralleling the Western term ‘overtone’ was not known in folk terminology. 

Overtones  as  such  were  not  conceptualised  by  native  musicians,  even  though  they  were 

obviously known from experience, and sought after in the musical process. It took Suzukei a 

great deal of effort with many frustrating moments for musicians, for whom the question was 

incomprehensible, and for herself. They replied with phrases like: 

kol  ünde  yyap-la  chergeleshkek,  kattyzhyp  turar  ünner  turar”  (“the  basic  sound 

definitely has following sounds”) 

chergeleshkek  azy  dakpyrlashkak  ünnerning  kattyzhary  (“layers  or  stratifications  of 

accompanying sounds”) 

chergeleshkek,  ederinchi  ünnerning  kakkylazhyry”  (“pulsing  of  accompanying 

sounds”) [3,38] 

One  typical  element  across  various  Tuvan  sound  practices  is  the  idea  of  ‘sounds-in-

themselves’, for example, “xomustung boduning ayalgalary” or “jew’s harp-in-itself-motifs” 

[2, 56]. These are not generally sound imitations with external references, but more abstract, 

though associations may be made with certain sounding environments. 

The ‘sounds-in-themselves’ phrasing suggests an abstract way of thinking about sound, 

in the way that modern composers, philosophers and scholars have talked about ‘sound (in) 

itself.’ But for the Tuvans, it is not abstract sound in itself, as a contemplated subject, but a 

concrete sound-source, an instrument or a voice, that makes itself heard in a special way. This 

is clear from the difficulty Suzukei had to let musicians talk about sound. There was no ready 

terminology to talk about sound in the abstract. In the western music tradition sound has been 

talked about in the abstract for about 2500 years, since the time of Pythagoras. 

 

I  will  discuss  the  three  basic  techniques  of  Tuvan  throat  singing,  referring  to  three different  recorded  examples.  For  all  three  styles,  part  of  my  description  is  based  on  my 

experience  as  a  singer.  The  second  and  third  singers  I  have  heard  myself  live  in  a  private, 

acoustic setting. The first singer I have never heard live myself. 

In  1981  Melodiya  released  a  three-record  set  of  Tuvan  recordings,  Tuvinskii  Folklor

One  entire  record  is  dedicated  to  the  music  of  Oorzhak  Khunashtaar-ool,  the  best-known 

Tuvan throat singer of his time. He was able not only to sing the main styles of Tuvan throat 

singing, but also created many of his sub-styles. The most obvious approach to many of his 

pieces in musicological terms is to follow the melody. Surely Oorzhak was also  thinking of 

that: he excelled at crafting ingenious improvisations on the most commonly used harmonics 

(mainly numbers 6, 8, 9, 10, 12). But besides, there are other subtle changes going on. In one 

track,  simply  called  khöömei,  there  are  mainly  three  overtones,  numbers  9,  8  and  10, 

appearing  in  that  order.

2

  But  besides  the  melody,  there  is  a  strong  presence  of  the  third harmonic, sounding an octave and a fifth above the fundamental, which gives the whole piece 

a  distinct  low  and  full  quality.  Another  characteristic  are  rattling  high  overtones,  about  an 

octave  above  the  melody.  They  are  not  as  sharp  in  focus  as  the  lower  ones,  but  are 

nevertheless  clearly  distinguishable  for  a  trained  ear.  For  untrained  ears,  they  may  not  be 

‘clearly  distinguishable’  but  they  are  certainly  perceived,  in  the  sense  of  ‘registered’,  by 

normal ears. And of course, there is a drone, a pedal-tone going on all the time, which also 

has  its  own  quality.  Altogether,  then,  the  listener’s  ear  is  impressed  with  at  least  four 

frequency  ranges:  the  drone,  a  low  harmonic  that  hardly  changes  and  that  gives  the  whole 

voice  quality  a  sense  of  fullness,  an  overtone  melody  where  most  of  the  musical  variations 

happens,  and  higher  harmonics  still  that  add  some  brilliance  and  clarity  to  the  full-bodied 

sound of Khunashtaar-ool’s  voice. In addition, the overall sound in its entirety, has a spatial 

quality  that  is  particularly  clear  in  the  live  situation  for  the  singer  himself  and,  if  the 

                                                 

2

 Tuvinskii Folklor. Melodiya S3014937, 1981. Oorzhak Khunashtaar-ool, khöömei, track 13. 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал