Казахской национальной консерватории им. Курмангазы



жүктеу 5.1 Kb.

бет1/14
Дата22.01.2017
өлшемі5.1 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

I SSN 2310-3337 
 
ҚҰРМАНҒАЗЫ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ  
ҰЛТТЫҚ КОНСЕРВАТОРИЯСЫНЫҢ 
 
Х А Б А Р Ш Ы С Ы 
 
ВЕСТНИК 
 
КАЗАХСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНСЕРВАТОРИИ ИМ. КУРМАНГАЗЫ 
 
THE BULLETIN
 
OF THE KAZAKH NATIONAL 
СONSERVATORY OF THE NAME OF 
KURMANGAZY 
 
 
 
 
2013 ЖЫЛДАН ШЫҒА БАСТАДЫ 
ИЗДАЕТСЯ С 2013 ГОДА 
PUBLISHED SINCE 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АЛМАТЫ                                                                                                                                                ЖЕЛТОҚСАН 
АЛМАТЫ                                                                      
2013                                                   
ДЕКАБРЬ 
ALMATY                                                                                                                                                   DECEMBER 

ҚҰРМАНҒАЗЫ АТЫНДАҒЫ  ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ КОНСЕРВАТОРИЯ ХАБАРШЫСЫ                             № 1. 2013 
 
 
   
2  
 
 
Редакция алқасы: 
 
Əубəкірова Жəния Яхияқызы 
бас редактор, ҚР Халық əртісі,  
«Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасының Мемлекеттік бейбітшілік  
жəне прогресс» сыйлығының лауреаты, 
профессор, Құрманғазы атындағы ҚҰК ректоры 
 
А. Р. Райымқұлова  бас редактордың орынбасары,  
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, DBA, профессор, Құрманғазы атындағы 
ҚҰК ғылыми-шығармашылық істері жөніндегі проректоры 
Ғ. З. Бегембетова  
 
жауапты  хатшы, өнертану кандидаты, доцент, Құрманғазы атындағы ҚҰК тəрбие 
ісі жөніндегі проректоры 
Б. М. Аташ  
философия ғылымдарының докторы, Абай атындағы ҚазҰПУ (Қазақстан) 
М. Х. Əбусейітова   ҚР Ұлттық ғылым академиясының корреспондент мүшесі, тарих ғылымдарының 
докторы, профессор (Қазақстан) 
Н. Н. Гилярова 
өнертану докторы, профессор, Чайковский атындағы Мəскеу мемлекеттік 
консерваториясы (Ресей) 
К. В. Зенкин 
өнертану докторы, профессор, Чайковский атындағы Мəскеу мемлекеттік 
консерваториясының ғылым істері жөніндегі проректоры (Ресей) 
Ə. Ғ. Қайырбекова  философия ғылымдарының  докторы, профессор, Құрманғазы атындағы ҚҰК 
əлеуметтік-гуманитарлық кафедрасының меңгерушісі (Қазақстан) 
Б. И. Қарақұлов  
өнертану докторы, профессор, Құрманғазы атындағы ҚҰК (Қазақстан) 
Д. К. Кирнарская  
өнертану докторы, профессор, Гнесиндер атындағы Ресей музыка академиясы, 
инновациялар жəне шығармашылық істері жөніндегі проректор (Ресей) 
С. Ə. Күзембай 
өнертану докторы, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, профессор, 
Құрманғазы атындағы ҚҰК (Қазақстан) 
И. В. Мациевский   өнертану докторы, профессор, Ресей өнер тарихы институты (Ресей) 
А. Б. Наурызбаева   философия ғылымдарының  докторы, профессор, Құрманғазы атындағы ҚҰК 
(Қазақстан) 
С. Е. Нұрмұратов  
философия ғылымдарының  докторы, профессор, ҚР БҒМ ҒК Философия, 
саясаттану жəне дінтану институты директорының орынбасары (Қазақстан) 
И. А. Рау  
философия ғылымдарының  докторы, профессор (Алмания) 
М. Сəбит 
философия ғылымдарының  докторы, профессор, АЭБУ (Қазақстан) 
Б. М. Сатершинов 
философия ғылымдарының  докторы, доцент, ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану 
жəне дінтану институты, Дінтану бөлімінің меңгерушісі 
М. Сато  
философия ғылымдарының докторы, Нихон университетінің профессоры 
(Жапония) 
Я. Сипош 
PhD, Венгрия ғылым академиясы музыкатану институтының аға ғылыми 
қызметкері (Венгрия) 
С. Ы. Өтеғалиева  
өнертану кандидаты, профессор, Құрманғазы атындағы ҚҰК (Қазақстан) 
В. Н. Юнусова 
өнертану докторы, профессор, Чайковский атындағы Мəскеу мемлекеттік 
консерваториясы  

ВЕСТНИК КАЗАХСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОНСЕРВАТОРИИ ИМЕНИ КУРМАНГАЗЫ                № 1. 2013 
 
 

 
 
Редакционная коллегия: 
 
Жания Яхияевна Аубакирова – главный редактор,  
Народная артистка Казахстана,  
Лауреат государственной премии Мира и прогресса Первого Президента Республики 
Казахстан, профессор, ректор КНК им. Курмангазы 
 
А. Р. Раимкулова 
заместитель главного редактора,  
Заслуженный деятель РК, DBA, профессор, проректор по научно-творческой 
работе  
КНК им. Курмангазы 
Г. З. Бегембетова  
 
ответственный секретарь, кандидат искусствоведения, доцент, проректор по 
воспитательной работе КНК им. Курмангазы 
Б. М. Аташ  
доктор философских наук,  
профессор КазНПУ им. Абая (Казахстан) 
М. Х. Абусеитова  
доктор востоковедения, профессор (Казахстан) 
Н. Н. Гилярова 
доктор искусствоведения, профессор Московской государственной 
консерватории им. П. И. Чайковского (Россия) 
К. В. Зенкин 
доктор искусствоведения, профессор, проректор по научной работе 
Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского (Россия) 
А. Г. Каирбекова 
доктор философских наук, профессор, КНК им. Курмангазы, заведующая 
кафедрой Социально-гуманитарных наук (Казахстан) 
Б. И. Каракулов  
доктор искусствоведения, профессор КНК им. Курмангазы (Казахстан) 
Д. К. Кирнарская  
доктор искусствоведения, профессор, проректор по инновациям и творческой 
работе Российской академии музыки им. Гнесиных (Россия) 
С. А. Кузембай 
доктор искусствоведения, Заслуженный деятель РК, профессор КНК 
им. Курмангазы (Казахстан) 
И. В. Мациевский  
доктор искусствоведения, профессор, Российский институт истории искусств 
(Россия) 
А. Б. Наурызбаева  
доктор философских наук, профессор КНК им. Курмангазы (Казахстан) 
С. Е. Нурмуратов  
доктор философских наук, профессор,  
заместитель директора Института философии, политологии и религиоведения 
Комитета науки МОН РК (Казахстан) 
И. А. Рау  
доктор философских наук, профессор, Научный форум по международной 
безопасности при Академии ведущих кадров Бундесвера (Германия) 
М. Сабит 
доктор философских наук, профессор,  
АУЭС (Казахстан) 
Б. М. Сатершинов 
доктор философских наук, доцент, заведующий отделом религиоведения 
Института философии, политологии и религиоведения Комитета науки МОН 
РК (Казахстан) 
М. Сато  
доктор философии, профессор Университета Нихон (Япония) 
Я. Сипош 
PhD, старший научный сотрудник института музыковедения Академии наук 
Венгрии 
С. И. Утегалиева  
кандидат искусствоведения, доцент КНК им. Курмангазы (Казахстан) 
В. Н. Юнусова 
доктор искусствоведения, профессор Московской государственной 
консерватории им. Чайковского  

ҚҰРМАНҒАЗЫ АТЫНДАҒЫ  ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ КОНСЕРВАТОРИЯ ХАБАРШЫСЫ                             № 1. 2013 
 
 
   
4  
 
 
Editorial board: 
 
Janiya Aubakirova – Chief Editor, People's Artist of Kazakhstan,  
the Laureate of Peace and Progress State Prize of the First President of the Republic of Kazakhstan
Professor, Rector of Kurmangazy KNC 
 
A. Raimkulova 
Deputy Editor, Honored worker of Kazakhstan,  
DBA, professor, vice-rector for scientific and creative work of Kurmangazy KNC 
G. Begembetova 
executive secretary, PhD, Associate Professor, Vice-Rector for Educational Work of 
Kurmangazy KNC 
B. Atash 
Doctor of Philosophy, 
Professor of Abay KazNPU (Kazakhstan) 
M. Abuseyitova  
Doctor of Oriental Studies, Professor (Kazakhstan) 
N. Gilyarova 
Doctor of Arts, Professor of the Tchaikovsky Moscow State Conservatory (Russia) 
K. Zenkin 
Doctor of Arts, Professor, Vice-Rector on scientific work of the Tchaikovsky 
Moscow State Conservatory (Russia) 
A. Kairbekova 
Doctor of Philosophy, Professor of Kurmangazy KNC (Kazakhstan) 
B. Karakulov 
Doctor of Arts, Professor of Kurmangazy KNC (Kazakhstan) 
D. Kirnarskaya 
Doctor of Arts, Professor, Vice-Rector for Innovation and creative work of the 
Gnesins Russian Academy of Music (Russia) 
S. Kuzembay 
Doctor of Arts, Honored worker of Kazakhstan, Professor of Kurmangazy KNC 
(Kazakhstan) 
I. Matzievsky 
Doctor of Arts, Professor, Russian Institute of Art History (Russia) 
A. Nauryzbayeva 
Doctor of Philosophy, Professor of Kurmangazy KNC (Kazakhstan) 
S. Nurmuratov  
Doctor of Philosophy, Professor, 
Deputy Director of the Institute of Philosophy, Political Science and Religion 
Studies of Science Committee of MES of Kazakhstan (Kazakhstan) 
J. Rau 
Doctor of Philosophy, Professor, Scientific Forum on International Security at the 
Academy of the leading personnel of Bundeswehr (Germany) 
M. Sabit 
Doctor of Philosophy, Professor, AUPET (Kazakhstan) 
B. Satershinov 
Doctor of Philosophy, Associate Professor, Head of the Department of Religious 
Studies of the Institute of Philosophy, Political Science and Religion Studies of 
Science Committee of MES of Kazakhstan 
M. Sato 
Doctor of Philosophy, Professor, Nihon University (Japan) 
J. Šipoš 
PhD, Senior Fellow of the Institute of Musicology at Hungarian Academy of 
Sciences 
S. Utegaliyeva  
PhD, Associate Professor оf Kurmangazy KNC (Kazakhstan) 
V. Yunussova 
Doctor of Arts, Professor of the Tchaikovsky Moscow State Conservatory (Russia) 
 
 
 
 
 
© 
Вестник Казахской национальной консерватории им. Курмангазы, 2013
 

ВЕСТНИК КАЗАХСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОНСЕРВАТОРИИ ИМЕНИ КУРМАНГАЗЫ                № 1. 2013 
 
 

 
 
ЖАНИЯ АУБАКИРОВА 
Главный редактор, Лауреат Государственной премии РК, 
Народная артистка РК, профессор, ректор КНК им. Курмангазы 
 
 
Дорогие друзья! 
 
Приветствую Вас на страницах Вестника консерватории, который материализовался благодаря 
совместным  интеллектуальным  намерениям  и  мозговым  усилиям  наших   замечательных  авторов. 
Поддержанный   широким  кругом  партнеров,  согласившихся   стать  членами  редколлегии, 
рецензентами – авторитетными учеными из многих стран мира, наш Вестник попадает с момента 
своего  рождения  в  атмосферу  значительности,  серьезности,  особого  воодушевления  и 
вдохновения.  Мы  открываемся  в  то  время,  когда  наука  получает  свежие  импульсы  от  новых  зон 
знаний  в  философии,  квантовой  физике,  космологии,  нейрофизиологии,  
психологии,  от 
ошеломляющих открытий во взаимоотношениях энергии и материи, и, наконец, от более высоких 
 уровней исследований в области жизнедеятельности человеческого мозга.  
И,  действительно,  ученых  всех  времен  и  народов  больше  всего  интересовали  вопросы 
научного и творческого процесса, открытий  и озарений в  науке и искусстве, изучение состояний 
вдохновения,  одержимости,  фанатичной  сосредоточенности  на  предмете  своего  исследования. 
Мне,  как  музыканту-практику  всегда  были  очевидны  результаты  педагогической  деятельности, 
когда  учителю  удавалось  разжечь  огонь  в  душе  ученика,  раскрыть  его   творческий  потенциал, 
освободить  его  личность  от  множества  блокирующих  факторов,  в  конечном  счете,  благотворно 
влияющем  на  сочинение  или  исполнение  того  или  иного  произведения.  Но  научное  осознание, 
объяснение,  определение  этого  процесса  большинству  из  нас  недоступно;   информации  о 
 достоверных,  глубоких  исследованиях  в  этой  области  недостаточно,  область  созидательной, 
творческой  деятельности  головного  мозга  остается  тайной,  пока  не  раскрывающейся  для 
человечества.  
В последнее время интерес к сфере искусства усиливается именно в связи с попытками ученых 
создать  механизм  искусственного  интеллекта  с  параметрами,  приближающими  его  к  головному 
мозгу,  регулирующему,  воспроизводящему  связи,  реагирующему  не  только  логически,  но  и 
эмоционально  на  изменения,  на  увеличивающийся  поток  информации.  Конечно,  нам  сложно  об 
этом  рассуждать – да  простят  меня  серьезные  ученые;  ведь  область  сознания  и,  особенно, 
 подсознания со всей парадоксальностью их бытования в наших представлениях    нам до сих пор 
представляется таинственной и необъяснимой!  
На  уровне  творческого  образовательного  процесса  нам   всегда  бывает  сложно  объяснить 
людям  и  структурам,  формирующим  стандарты  образовательной  деятельности,  особенности  и 
специфику творческого образования. В обыденном сознании  она  представляется деятельностью, 
не  требующей  временных  и  энергетических  затрат,  несущей  для  творцов  только  радость  и 
удовольствие,  легкость  и  беззаботность.  Так  же  как  в  хорошей  компании  после  сытной  трапезы 
просят спеть какого-либо любителя, так, довольно часто обращаются к нам за день или несколько 
дней организовать концерт, не задумываясь о том, что нам необходимо время для его подготовки, 
чтобы  демонстрировать  уровень,  качество,  потенциал  и  так  далее.  Почему-то  так  сложилось  в 
бытовом  сознании,  что  талант,  присущий  людям  искусства,  избавляет  их  от  напряжения, 
каторжной работы, поисков, сомнений. Мучение и отчаяние для посредственностей, а талант – он 
от бога, для особых баловней судьбы! 
 Когда  спрашиваешь  гениев,  как  они  переходят  в  особое  измененное  состояние  сознания, 
создавая  шедевры,  испытывая  ощущение  полета,  парения  над  землей,  они  либо  молчат,  либо 
отвечают неопределенно!  
Когда мы обсуждаем исполнение мастера либо молодого музыканта, наши мнения, так же как 
и оценки, существенно различаются из-за субъективизма нашего восприятия, когда мы по-разному 
воспринимаем  как  детали,  так  и  целое   в  произведении  искусства.  Особенно  сложно  бывает 
объяснить  этот  субъективизм  специалистам  из  точных  областей  знания  и  образования,  которые 

ҚҰРМАНҒАЗЫ АТЫНДАҒЫ  ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ КОНСЕРВАТОРИЯ ХАБАРШЫСЫ                             № 1. 2013 
 
 
   
6  
воспринимают  наши  пояснения  как  детский  лепет,  убеждающий  их  в  слабости  и 
 непрофессионализме нашей сферы.  «Ну и артисты!» –  думают они про нас с сожалением!  
Современные  ученые  пытаются  найти  ответ  на  вечные  вопросы,  которые  бы  объяснили 
природу  возникновения  творческих  импульсов,  определили  бы  характер  и  закономерности 
 существующих  и  устойчивых  параметров  энергетических  процессов,  способы  их  трансляции, 
фиксации, сохранения и развития.  
Нам  интересны  все  вопросы,  связанные  с  творческим  потенциалом  ученого,  писателя, 
художника, музыканта. Мы ищем возможность объединить  усилия различных видов деятельности, 
практики  и  теории,  обсуждая  на  новом  витке  человеческого  сознания   самые  животрепещущие 
темы нашего творческого бытования, чтобы понять и объяснить, сделать научные открытия в этой 
неизведанной и увлекательной области. 
Вопросы искусства, творчества выходят на авансцену общественного интереса еще и в связи с 
тем,  что  в  мире  изменяется  экономическая  реальность.  Валовый  продукт  цивилизованных 
государств  стал  существенно  возрастать  благодаря  доходам    «креативной»  экономики,  которая, 
оказывается,  практически  не  подвергается  воздействию  кризисов  и  растет  из  года  в  год 
необъяснимыми   пока  темпами.  Ясно,  что  этот  факт  также  должен  быть  воспринят  и  оценен  не 
только  экономистами  и  финансистами,  но  и  прежде  всего  самими  творцами  и  исследователями 
искусства.  
А  сколько  тем,  обсуждаемых  в  философских  и  культурологических  кругах,  жизненно 
необходимы  для  музыкантов,  художников,  кинодеятелей!  Какой  интерес  вызвали  бы  у  всех 
рассуждения  вокалиста  или  валторниста  о  дыхательных  практиках,  применяемых  в  процессе 
исполнения  или обучения молодых. А  также  множество  тем  музыковедов, искусствоведов   и  их 
коллег по родственным научным сферам, которые говорят нам об общности законов творчества и 
искусства!  Мы замкнуты в своих узко профессиональных направлениях, что делает нас одинокими 
и  незащищенными  в  мире,  полном  чудес  и  поразительных  открытий!.  А  ведь  в  мире  и  у  нас  в 
стране накоплен невероятный опыт по преобразованию действительности, по преодолению лимита 
творческих   возможностей,  с  убеждением,  что  возможности  позитивной  духовной  энергии 
безграничны и беспредельны!  
Если  мы  заняты  деятельностью,  направленной  на  наше  обучение,  развитие,  выполняем  свою 
работу честно, качественно, с большой эмоциональной наполненностью, нам удается сделать что-
то  по-настоящему важное и значительное, действительно изменяющее мир в лучшую сторону... 
Хочу  пожелать  всем  авторам  и  читателям  интереснейших  встреч  на  страницах  нашего 
журнала,  потрясающих  открытий,  воодушевляющих  нашу  жизнь,   которые  будут  нести  свет 
знания, творчества, расширяющего сознание, мышление на благо человечества! 

ВЕСТНИК КАЗАХСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОНСЕРВАТОРИИ ИМЕНИ КУРМАНГАЗЫ                № 1. 2013 
 
 

Chief editor, People’s Artist,Honored Laureate of State premium, professor, 
 rector of Kurmangazy Kazakh National Conservatory 
JANIYA AUBAKIROVA 
 
Dear friends! 
 
I am very glad to welcome you to new scientific magazine – “Kurmangazy Kazakh National 
Conservatory’s Bulletin”. It was brought to life thanks to the great intellectual work of our wonderful 
authors. The Bulletin was supported by a wide range of partners who have agreed to become members of 
the editorial board, reviewers, and experts. This all makes our Bulletin very special and significant right 
from the start. We launch it at the time when the science gets fresh impact from the new fields of 
knowledge in philosophy, quantum physics, cosmology, neurophysiology, psychology. This is the time of 
astonishing discoveries in the physics of energy and matter interaction, and, finally, high level research of 
the human brain. 
Indeed, scientists of all times were always interested the most in the artistic and scientific process, 
discoveries and insights, researching the inspiration, dedication and artistic concentration. Being a 
musician I always can see the results of a teacher’s work: when a teacher manages to truly inspire his 
students, see and grow their artistic potential, release their souls from numerous blocks and complexes. 
This all, in the end, positively affects their future work as composers or performers.  
The scientific understanding and explanation, definition of this process is not yet available to most of 
us. There is not enough relevant information from deep research in this field. The area of creative activity 
in our brain still remains a mystery, not quite understood by humans.  
Lately, the scientific interest towards art is enhanced due to numerous attempts to create the 
mechanism of an artificial intelligence, making it as close to human’s brain as possible: reacting and 
communicating not only in logical sphere, but also through emotion in the growing flow of information. 
Of course, it is difficult to think about this matter, I hope scientists will forgive me, for, the field of our 
conscious and, especially, unconscious, with all the paradoxes of our being is still a mystery that is hard to 
understand! 
On a level of the education process we always have difficulties explaining specifics of the artistic 
process to the people and structures that form standards of educational work. It may seem that this work 
does not require a lot of time and energy, and it only brings joy and pleasure, lightness and carelessness. 
Just as during a good dinner some people are asked to sing for the guests, we are often asked to play whole 
concert with several days notice. For some reason people do not realize that we need some time to prepare 
our level, quality and our potential. It is now believed that talented artists do not have stresses, do not 
work hard, and do not have doubts, searches. It is believed that amateurs may have sufferings and 
devastation, and talented people are always blessed and always feel at ease! 
If you ask a genius how he enters that special mind state when he creates masterpieces, feeling 
inspired and flowing above the Earth, he will either remain silent, or will not give a definite answer! 
When we discuss a performance by a master or a young musician, our opinions and evaluations 
always differ due to the subjective nature of our perception. We all are very individual in how we perceive 
both details and complete piece of art. It is especially hard to explain this to people who work in natural
precise fields of knowledge and education, who perceives our explanations as some childish chat, getting 
more and more convinced in unprofessionalism of our field. “Ah, these artists!” ― this is what they think 
of us! 
Today physics scientists try to find the answer to eternal questions that would explain nature of 
artistic impulses that would define character and mechanism of existing properties of energetic processes, 
ways of their translation, fixation, preservation and development.  
We are interested in all issues connected with a creative potential of a scientist, writer, artist, 
musician. We are looking for a possibility to unite various activities, practices and theories in one 
discussion of the most up to date issues of our artistic reality. This discussion is meant to explain this 
unknown area of the knowledge, to lead to insights and discoveries in it.  
The questions of art and creative process now get so much attention also due to the changing 
economical reality. The gross product of civilized countries now grows significantly thanks to the income 
from the “creative” economics that, as it turns out, is not affected by crisis and grows every year without 

ҚҰРМАНҒАЗЫ АТЫНДАҒЫ  ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ КОНСЕРВАТОРИЯ ХАБАРШЫСЫ                             № 1. 2013 
 
 
   
8  
any obvious explanation. It is clear that this fact should be understood and evaluated not only by 
economists and fantasists, but, most important of all ― by artists and art researchers.  
How many subjects discussed in philosophical and cultural areas are vitally important for musicians, 
artists, cinematographers! What interest would provoke if a vocalist or brass musician started sharing 
about breathing exercises applied when training young musicians. And also how many there are topics for 
musicologists, art theoreticians and their colleagues in related fields tell us how much different areas of art 
have in common! We are shut in our narrow fields of professionalism, and this makes us lonely and 
unprotected in the world full of wonders and incredible discoveries! At that, the world and our country 
have incredible experience of transforming the reality, overcoming the limit of artistic abilities. I am 
convinced that the possibilities of positive spiritual energy are endless and have no boundaries! 
If we are busy, working towards the development of our education, doing our job honestly, with 
dedication and emotional presence, we manage to create something truly important and significant that 
really changes the world for the best.  
I would like to wish to all authors and readers to experience great encounters on the pages of our 
magazine, to have wonderful discoveries that will inspire our life, bring the light of knowledge, art, open-
mindedness for the good of all mankind! 
 
 

ВЕСТНИК КАЗАХСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОНСЕРВАТОРИИ ИМЕНИ КУРМАНГАЗЫ                № 1. 2013 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МУЗЫКА ӨНЕРІНІҢ ТАРИХЫ ЖƏНЕ ТЕОРИЯСЫ 
 
 
ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 
 
 
HISTORY AND THEORY OF MUSICAL ARTS

ҚҰРМАНҒАЗЫ АТЫНДАҒЫ  ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ КОНСЕРВАТОРИЯ ХАБАРШЫСЫ                             № 1. 2013 
 
 
   
10  
 
История и теория музыкального искусства
 
 
 
 
 
УДК 781.1 
  
В. ЮНУСОВА 
доктор искусствоведения, профессор кафедры истории зарубежной музыки  
Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского 
 


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал