Кардиохирургиясы орталығының жұмысы тоқтап тұржүктеу 0.7 Mb.

бет1/7
Дата01.06.2017
өлшемі0.7 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

www.аlashainasy.kz

e-mail: info@аlashainasy.kz

ДАБЫЛ


Алматы қаласындағы Перинаталдық және балалар 

кардиохирургиясы орталығының жұмысы тоқтап тұр. 

Мамырдың 3-4-і күндері мұнда бірден үш нәресте 

шетінеп кеткен. Балалардың өліміне қатысты тексеру 

жұмыстары барысында жыл басынан бері 60-қа жуық 

өлім фактісі тіркелгені анықталды. Қазіргі таңда мамандар 

тексеру жұмыстарын одан әрі жүргізіп жатыр. Алайда 

аурухана қызметкерлері орталықтың жұмысы тоқтап, 

жабық тұруын басқа себептермен түсіндіреді. Айту ла-

рын ша, аурухананың жабылуына қайтыс болған 60 

нәрес тенің еш қатысы жоқ. Себебін есік сыртындағы 

«Перзентхана тазалау жұмысына байланысты жабық» 

деген парақ ша мен түсіндірмек. Айта кетер жайт, бұл ор-

талық өткен жылы «100 мектеп, 100 аурухана» бағ дар-

ламасы аясын да тұрғызылған болатын. Мамандардың 

айтуынша, сәби лердің қандай себептерден шетінегенін 

анықтау үшін бірнеше күн уақыт керек.

Айзат МОЛДАҒАСИМОВА,  ҚР Денсаулық сақтау 

министрлігі Медициналық және фармацевтикалық 

қызметті бақылау комитетінің Алматы қаласы бойынша 

департамент бастығы:

– Жалпы, Перинаталдық және балалар кардио хи рур-

гия орталығында жыл басынан бері 58 нәресте шетінеген. 

Оның ішінде 19-ы өлі туған. Ал қалған 39 сәбидің қандай 

себептермен қайтыс болғанын мамандар зерттеп жатыр. 

Нәтиже  2-3 күнде дайын болады. Аталмыш ауру хананың 

жабылуы тексеру жұмыстарымен байланысты емес. 

Жоспар бойынша жылына бір рет әрбір емхана таза лық 

жұмыстарына байланысты уақытша жұмысын тоқтатады. 

Биылғы мамырда кезек осы орталыққа келгендіктен, 

маусым айына дейін мекеме жабылды.

Сандуғаш ӘЛІМЖАНОВА

Бес айда 60 

нәресте көз жұмды

ОЙ-КӨКПАРБанк есепшотындағы қаржыны қолма-қол алуға комиссия енгізу негізді ме?

Астанадағы экономикалық форум несімен 

құнды? Елорданың осы бастамасына әлемнің 

белді ғалымдары, экономистер элитасы, сараб дал 

сарапшылары  неге  қызықты?  Қазақ  Бас шы сы ның 

дамылсыз бастамаларының дүние да муына берері 

бар ма? Ақыр аяғы Астана эко номикалық фору-

мы ның басқа басқосудан айырмашылығы қайсы? 

Осындай көкейкесті сауалдардың баршасына 

астаналық форум барысын қалт жібермей 

қадағалаған жұрт толық жауап таба алатынына еш 

күмән жоқ. Ал қыс қа ша қайырсақ, мұндай сауал-

дар ға жауапты кеше гі пленарлық отырысқа моде-

раторлық жасаған The International Herald Tribune 

журналының шы 

ғарушысы Стивен Данбар-

Джонсон өз кіріс пе сінде де айтып кетті. «Жаһанның 

алдында тұр ған міндеттер қай уақытта да оңай 

емес-тұғын, алайда бүгін олар бұрынғыдан бетер 

күрделі. Еуро па дағдарысы әзір шешілмесі белгілі. 

Қатаң шарт тарды қабылдап, қатаң үнемдегеннің 

нәти жесі байқалмайды. Басқасын былай қой ған-

да, еуроаймақтың өзіне қатер төніп тұр. Ендеше, 

мұның баршасы гипербайланысқа түскен жаһан-

дық ауқымдағы күйзеліске ұласуы да ғажап емес. 

Гре кия ның манағы аяқ алысы осы елдің еуро зо-

на дан шығу талпынысын көрсетті. Бұл, жалпы, 

Еуро  одақ тың «өмір сүру» мәселесін күн тәртібіне 

тіреп отыр. Ендеше, біз бүгін өмір сүріп отырған 

жаһан дық  экономика  үлкен  өзге ріс тер дің  табал-

ды рығында тұр», – дейді Стивен Дан бар-Джонсон 

мырза. Оның айтуынша, жаһанның алдын да тұр-

ған мәселелер күн сайын өзектеніп барады. Деген-

мен дәл осындай жағдайда көпполярлы әлем нің 

қиыр-қиырында іргелі болмаса да, маңызын 

жоққа шығаруға болмай тын жаңа тетіктер де 

көрініс беріп жатыр. Мұның нағыз мыса лы – Аста-

на экономикалық форумы. «Сондықтан да әлем-

дік деңгейдегі зор шараны ашу үшін Астана эко -

но ми калық форумының «Ата сы», шараның не гізін 

қалаушы – ҚР Пре зи ден ті Нұрсұлтан Назар баев-

тың сөзін тыңдағымыз келеді», – деді алғашқы 

сөз ді ұсынған жиынның тізгіншісі Стивен Данбар-

Джон сон  мырза. 

ТҮЙТКІЛ

Жалғасы 2-бетте 

Алматы


+27.. +29

о

+13.. +15о

+25..+30


о

+11..+16


о

Астана


ИƏ

АҢДАТПА

ЭКОНОМИКА АЙНАСЫ

дедім-ай, ау!

ЖОҚ

– Жалпы, қазір банктерде 

ко 

миссиялық төлем мәсе-лесіне қатты мән беріліп жа-

тыр. Әсі ресе екінші деңгейлі 

банктер бұл жайтты қатты 

бақылауда ұс 

тауда. Тіпті 

еліміздегі  қай сы бір  банк 

саласы осындай ко мис сия-

ның негізінде актив те рін кө-

бей тіп отыр десек те қа телес-

пейміз. Себебі қазір 

банк тердің басым бөлігінде 

тұтынушыларға үлкен көлем-

де гі де, шағын мөлшердегі де 

не сие берілмейді. Демек, бұл 

жер 

де банктердің көбінде несие беру арқылы түсетін 

пайыз  дық түсім азайып отыр-

ғанын аңғаруға болады.  

– Бұл – дұрыс емес жүйе. 

Мұ ны қолдаудың қажеті жоқ. 

Ло гикалық түрде ойлап қара-

сақ, неге мен банкке өз ақ-

шам ды салып, олардың айна-

лы мын дағы 

қаржысын 

кө   бейт кенім  үшін  комис сия-

лық есеп төлеуім керек? Біле 

біл 

сек, банктерге салын ған 

біз дің қар жымыз құр жат пай-

ды,  ай на лым да  жүреді  ғой. 

Мұны  Қар жы  поли ция сы ның 

мамандары қол даса қол дай-

тын шығар, ал өз басым эко-

но мист  маман  ре тін де  мұн дай 

әре кеттерді  қол дамаймын.  Се-

бебі бұл ар қылы біздегі банк-

тер тағы да сол халықты қанау 

әре кетіне барып отыр.  

26 жастағы жеті 

баланың анасы 

неге қамқорлықтан 

тыс қалып отыр?

Толағайлар 

Талдықорғанда 

жолдамаға таласпақ

Сөз құдіреті 

Абайдың жанынан 

саз құдіреті

Шәмші табылса...-бетте

-бетте

-бетте

4

57

ДАТ!

Құрылысты еуропалық 

базаға көшірудің 

бірден-бір жолы –        

саланы техникалық 

реформалау147,78

186,85

23,33

12502,81

1048,25

1576,60

4,70

1,26

1273,23

107,18

ДОЛЛАР


ЕВРО

РУБЛЬ


ЮАНЬ

EUR/USD


DJIA

KASE


RTSI

BRENT


GOLD

(ICE)

(NYMEX)

с

сс

с

Астана уақытымен 18.00 бойыншаТоғжан ШАЯХМЕТОВА, 

экономист-сарапшы, банк 

секторының маманы:

Бейсенбек ЗИЯБЕКОВ, 

экономика ғылымының

докторы, профессор:

-бетте

3

«Банктегі есепшотта жатқан қаржыны қолма-қол алуда комиссия көлемін белгілеу қажет». Мұндай мәлімдемені еліміздің Қаржы полициясының өкілдері жасап отыр. 

Аталмыш уәкілетті орган мамандарының пайымынша, бұл жаңалық кез келген 

ұйымның банктегі қаржысын негізінен банк аудармалары арқылы жүргізуге 

мәжбүрлейді, демек, көлеңкелі экономиканың да аясын тарылтады-мыс. 

«Сондықтан қолма-қол қаржы алуда комиссия төлемін 5 пайызға жеткізу қажет», 

– дейді Экономикалық және сыбайлас жемқорлық қылмыстармен күресі агенттігі 

төрағасының орынбасары Айбар Боданов. Ал қайсыбір тұлғалар бұл негізсіз 

дүние екенін ашып айтуда. Өйткені кез-келген ұйым, кәсіпкер өз қаржысын өзі 

қолма-қол алу үшін түсініксіз 5 пайыздық артық салық төлеуге мәжбүр 

болады. Тіпті ең дамыған деген АҚШ экономикасының өзінде қолма-қол 

ақша айналымы оның ЖІӨ-нің 15 пайызын құрайды. Ал бізде бұл 

көрсеткіш 60 пайызға жетіп жығылады екен. Демек, экономиканың басым 

бөлігінің айналымына қосымша салық енгелі отыр. Сонымен, банктегі 

есепшотта жатқан қаржыны қолма-қол алуға комиссиялық төлем енгізу 

негізді ме? Бұл қаншалықты дұрыс ұсыныс? Біз мұны мамандардың 

ой-талқысына салдық. 

бетте

6

Жүрек ауруына шалдыққан балаларды емдейтін Алматыдағы кардиохирургиялық орталықта 60 

нәресте көз жұмды. Мұнымен шетінеген сәбилердің 

саны шектелмей отыр. Мамандар тексеру 

жұмыстарын бастағанымен, балалардың өлу 

себептері әлі күнге белгісіз.

№88 (770) 

24 мамыр, бейсенбі

2012 жыл


Серік НОКИН:

Оның 53 мыңы Бетпақдала жазығын 

мекен етсе, бес мыңға жуығы Үстірт по-

пу ляциясына кіреді. Үстірттің киігі 50 

пайызға азайған. Өйткені қыстауға өз-

бек еліне кетіп, көктемде біразы кері 

қайт пай қалады, обалы сол жердегі қас-

көй лердің мойнында. Қалған 31 мың 

бас ақбөкен Еділ мен Жайық өзендері 

ара лығында  жайылады. 

Жұп тұяқты жануардың басты жауы 

– адам. Жүйрік көлік мініп, мерген мыл-

тығын иыққа ілген «мықтылар» аспан 

асты елінде пантокрин деп аталатын дә-

рі жасалатын құнды мүйізі үшін ақ бө-

кен ді баудай түсіріп жатыр. Өткен жылы 

рес публикада осылайша 350-ден аса 

жануар қаскөйлер қарауылына іліккен. 

Мықты деуіміз тегін емес. Киікті көбіне 

«көй легі көк, тамағы тоқтар» аулайды. 

Шынтуайтында, қарапайым ауыл ада-

мы ның оған мүмкіндігі де, қызы ғу шы-

лы ғы да жоқ. Жапан түздің тағысына 

таба 


нын ауыртқанша, қорасындағы 

қойды қолай көреді. Рас, киік атқандарға 

салынатын айыппұл мөлшері аз емес. 

Тіпті айрықша залал келтіргендерді тор-

ға тоғыту жағы да қарастырылған. Бірақ 

іс жүзінде мүйіз тапсырып, миллиондап 

ақша табатындарға ол соманы төлей 

салу түк те емес. Жануардың жазығына 

қал ғаны үшін жазаланып, түрмеде отыр-

ған дар  жоқтың  қасы.«… Азайды соңғы кезде байғұс бөкен,

Мың-мыңдап баяғыда жүреді екен.

Бұл күнде келе жатқан жолаушыға,

Кез келеді анда-санда саяқ некен... 

«Ақсақ киікті» жазған Сәкен ақын бөкеннің басына 

үйірілген бүгінгі бұлтты көрсе, өлеңін қалай өрбітері 

неғайбіл. Бір білеріміз – ол кездің аңшысы қанағатшыл 

болатын. Азығы үшін бірді-екілі бөкен атып, 

аяусыздыққа бармайтын. Ал қазіргінің ашкөзі (аңшы 

деуге ауыз бармайды) дала еркесіне ата жауындай 

өштікпен қарайды. 1960 жылдары 2 миллионнан асқан 

жануардың санын реттеу қажеттігі туды. Сол кезде 

арнайы құрылған киік аулайтын мекемелер дүкен 

сөрелеріне жеңсік етті көптеп шығарғаны аға буынның 

есінде. Тіпті осыдан жиырма жыл бұрын қазақ даласын 

1 млн 400 мың бас бөкен мекендеген-тұғын. Қазіргі 

қалғаны – 90 мың, яғни он үш есе (!) кеміп кеткен.

Жаһандық экономика аласапыран 

өзгерістерге толы алмағайып 

құбылыстарды бастан кешіп отырған 

шақта, нақ осы әлемнің күн тәртібіндегі 

өзекті мәселе туралы сөз қозғап, дүние 

дамуына дем беретін тетіктер табуға 

түрткі болатын пікірталас алаңы Астанада 

өрбіді. Бесінші мәрте өткізіліп отырған 

Астана экономикалық форумы кеше 

әлемдік деңгейдегі танымал тұлғалардың, 

мәртебелі меймандардың, Нобель 

иегерлерінің басын тағы қосып, 90-

нан астам елден келген 8500-ге тарта 

делегатты құшақ жая қарсы алды. 

Сарыарқа төрінде үш күнге созылатын 

осынау айтулы шараның салтанатты 

ашылуы мен пленарлық отырысына кеше 

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев 

қатысып, жаһандық жағдайларға қатысты 

өз ойларын да ортаға салған болатын. 

Тоқтар КЕНЖЕҒАЛИЕВ

Мансұр Х


АМИТ (фо

то)


Қанат ҚАЗЫ 

Ғани ҚАСЫМОВ, Сенат депутаты:

– Бірер беттерді (интернеттегі 

әлеу  меттік желі беттерін) «аралап» 

шық қан едім. Бір байқағаным, әйел-

дер, әсіресе жас қыздар бір-бірінің 

су реттерін ерекше құмарлықпен мақ-

тайды екен... Бұл не өзі, әйелдердің 

бір-біріне деген тілектестігін білдіре 

ме әлде ер-азаматты қажет етпейтін 

мә дениеттің жаңа үлгісі ме? (facebook-тегі жеке парақшасынан)

Адамзатқа революция емес

эволюция қажет

       БІЗДІҢ ОЛИМПИАДАШЫЛАР

Жалғасы 7-бетте 

Біртоға

Біржан

ХХХ жазғы 

Олимпиада 

ойындарында ел 

намысын 

қорғайтын 

саңлақ тары мыз-

дың бірі – 

боксшы Біржан 

Жақыпов. Шар-

шы алаңда бағы 

жанбай жүрген 

жігітіміз 

Лондонда барын 

салмақ. Себебі 

бұл оның соңғы 

мүмкіндігі 

болар...

Азайды соңғы кезде байғұс бөкен...

Жалғасы 4-бетте 

№88 (770) 

24.05.2012 жыл, 

бейсенбі


www.alashainasy.kz

2

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

САЯСИ БЮРО

 

ФОРУМ


Адамзатқа революция емес, эволюция қажет

Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы әуелгі сөзін 

форумның маңызы мен мәніне арнап, сан-

нан құралған сапаға да назар аудартты. 

Олай болуға да негіз бар: форум сессия-

ла рына қатысу туралы 90-нан астам елден 

8 мыңнан астам азамат өтінген. 12 Нобель 

лауреаты, «заманымыздың 100 ойшылы» 

рейтингісін бағындырған 4 мықты да 

осында. Бұдан бөлек, Президент Астанада-

ғы алқалы отырысқа қадам басқан ел бас-

шы лары, экс-президенттер, үкімет бас шы-

лары мен әлемге танымал саясаткерлерге

ха лықаралық ұйым басшыларына, сондай-

ақ «осы форумға қатысып отырған әрі 

елімізге ресми сапарлап келген Қазақстан 

халқы  мен мемлекетінің досы Реджеп Ер-

доғанға ерекше алғыс» білдірді. 

Бұдан кейінгі кезекте Елбасы форумның 

күн тәртібіне арқау болып отырған әлемдік 

экономикалық трансформация жолдарына 

тоқ тала келе, жылдар бойы пікірталасқа 

ұлас қанымен, жаһанға жар салатындай 

жа ңашылдық болмай отырғанын жеткізді. 

Президенттің сөзімен айтсақ, идея, ұсы-

ныстар көп болғанымен, соның өзі жаһан-

дық деңгейдегі нақты шешімдер тапшы-

лы 


ғын еңсере алмай келеді. Соның 

сал да рынан  жаһандық  жағдай  жақсарудан 

ал шақтап бара жатқанға ұқсайды. «Әлем-

дік валюталық-экономикалық дағдарыс 

әлем дік әлеуметтік дағдарысқа ұласып 

отыр. Бұл көптеген дамыған елдерді қам-

ты ды. Халықаралық еңбек ұйымы жа һан-

дық жұмыссыздық қатеріне алаңдаушылық 

біл діруде», – дей келе, Президент Назар-

баев Еуропаның бірқатар жетекші елде рін-

дегі жайтқа көз жүгіртті. Мәселен, жұ мыс-

  сыздық көрсеткіші Италияда 8,5 па  йызды, 

Ұлыбританияда – 8,3, Гер ма ния да – 6, 

Фран цияда 9,7 пайызды құрап ты. Еу ро-

аймақтың локомотиві саналатын осы 

«төрт  тіктің» өзінде жалпы саны 11 млн-

нан астам жұмыссыз жүр. Олардың тең 

жар тысы – жастар. Ал әлемдік ста тис ти-

каға келсек, жұмысқа қабілетті әрбір үшін-

ші аза мат немесе 1 млрд 100 млн адам 

жұ  мыс сыз немесе отбасымен бірге күн дік 

та бы сы 2 доллардан кем жағдайда өмір 

сү руде. «Жекелеген ұлттық экономи ка лар-

ды «құтқару» мақсатында Дү ние жүзілік 

банк пен Халықаралық валюта қо ры ның 

балансын ұстауға салмақты сомалар бө -

лініп жатыр. Өкінішке қарай, «G-8» тара-

пы нан қабылданатын шаралар осындай 

кө мек  пен ғана тұйықталып тұр. Алайда әл-

гіндей әрбір миллиард доллар басқа да 

мил лиардтарды құрайтын әлеуметтік про-

бле маларды «қоздатып» жатыр. Бұны «от-

қа май құю» десе де болады», – деді Нұр-

сұл тан  Назарбаев.«G-GLOBAL» ӨЗІНІҢ 

ҚАЖЕТТІГІН ТАНЫТТЫ

Былтырғы жылы Астана форумы ая-

сында Мемлекет басшысы диалогтің жа ңа 

форматы ретінде «G-global» құру тура лы 

бастама жасаған болатын. Азғана уа қыт 

ішінде-ақ Елбасы идеясы саяси, іс 

кер 

топтар мен әлемдік қауымдастық тара пы-нан кең қолдау тауыпты. Астана эконо ми-

калық форумының ресми сайтында жаң-

ғырған «G-global» интернет-алаңына 

ұла сып, оның қатысушылар саны бірнеше 

ай ішінде 40 есеге өскен. 140-тан астам 

ел дің 30 мыңнан астам пайдаланушысы 

оның тұрақты қатысушыларына да ай на-

лып үлгеріпті. Сөйтіп, «G-global» көп по-

ляр 

лы әлемде әлеуетті біріктіруші идеясының рө лін атқаруға кірісіп те кеткен 

тәрізді. Осын дай интерактивті пікірталастың 

бір қанша маңыздылығын ескерген Елбасы 

Нұр сұлтан Назарбаев әлгі интернет-ала-

ңында көтерілген пайымды пікірлерге, үл-

гілі ұстанымдарға қатысты шолу жасап

өзі нің ойын ортаға салды. «G-global» ин-

те рактивті алаңына түскен ұсыныстардан 

қан дай қорытынды шығаруға болады? Бі-

рін шіден, әлемдік қауымдастық жаһандық 

та рихтың біртекті емес, тым күрделі кезеңін 

бас 


тан кешуде. Бұған дейінгі тарихта 

адамзат баласы өзінің табысты дамуына да 

жол ашатын, өзін-өзі жойып та жіберетін 

ерек ше зор әлеуетке ие болған емес. Сон-

дықтан да қазіргі күні тек қана экономика 

мен климаттың жылынуы секілді пробле-

ма ларды шешіп қоя салу жеткіліксіз. Со-

ны мен бір мезгілде ядролық қауіптерге де, 

күрделеніп отырған қақтығыстарға да, то-

леранттылықтың жетімсіздігіне де назар 

ау дармау мүмкін емес. Сондай-ақ же ке ле-

ген мемлекеттер мен әлеуметтік топтар 

дең гейіндегі әлеуметтік саясаттың ауыт қу-

шылықтарын да елемеуге еш болмайды», 

– деп түйіндейді Мемлекет басшысы. 

«G-global» алаңына қатысты Елбасы елеген 

екін ші мәселе – коммуникация. Прези-

дент тің пікірінше, бұған дейін адамзат да-

муында қазіргідей жаһандық ком му ни ка-

ция ешқашан болған емес. Бүгінді қо  йып, 

коммуникация келешекте де қашық тықты 

қысқартып, уақытты онан сайын үнемді 

етіп, тарихи, саяси және көптеген басқа да 

кедергілерді еңсеруге қабілеті зорая түседі. 

Оған сөз жоқ. Ал сондай үлкен күшті қай 

ПРЕЗИДЕНТ «G-GLOBAL»-ДЫҢ 5 

ҚАҒИДАТЫН ҰСЫНДЫ 

Сөз арасында Мемлекет басшысы ға-

лам дық даму мәселелерін айта келе, дү-

ние ні үздіксіз прогреспен жылжыту үшін 

ал дымен мемлекеттерге міндетті болып та-

былатын әлемдік тәртіптің іргелі қағи дат-

та ры болуы керектігіне назар аудартты. Бұл 

тұр ғыда Нұрсұлтан Әбішұлы адамзат өр-

кениетінің сындарлы дамуы 5 қағидат не-

гізінде қамтамасыз етілуі тиіс дегенді алға 

тар тады. Мәртебелі меймандар мен жоға-

ры деңгейдегі ғалым-интеллигенция өкіл-

дері алдында Президент «G-Global» қағи-

дат тары» деп атауды ұсынып, әлгі бес 

қағидатына жеке-жеке тоқталды.

«Бірінші қағидат: революция емес – 

эво 

лю 


ция. Өткен ғасырда-ақ адамзат 

төңкеріс пен әлемдік жаугершілік лимитін 

толы ғымен түгесті деп санаймын. Сон дық-

тан бүгінгі таңда дүйім жұрттың  даналығы 

біз 

дің әлемімізді сақтауға тоқайласуы шарт, болмаса мұның да өзін-өзі жою қаупі 

бар», – дейді Мемлекет басшысы. Яғни, 

Пре зидент пайымынша, ХХІ ғасырда жа-

һан дық сәулеттің оңтайлы жаңғыруы рево-

лю циялық емес, тек эволюциялық жолмен 

ғана болуы мүмкін. Кешегі күні орын алып, 

әлі күнге қоғам дамуын тежеп тұрған «араб 

көктемі» де бұған дәлел. «Араб көктемі» 

ел экономикасы мен әлеу меттік жағдайын 

кері кетіреді. Мемлекет аралық қарым-

қатынастарды қиындатып, одан да көп 

про 


блемалар туындатты. Ендеше, ХХІ 

ғасырда революция тек ғылым-білім мен 

технология салаларында ғана мүмкін әрі 

осы бағытта ғана жол беруге болады», – 

деп түйіндеді Елбасы. 

Екінші қағидат – әділдік, теңдік пен 

консенсус. Бұл туралы Нұрсұлтан Әбішұлы 

біздің ғасырда мемлекеттерді «ұлы» немесе 

«екінші қатарлы», «жетекші» һәм «жетектегі» 

деп бөлу өркениетті түрде ескіргенін айтты. 

Елдердің бір-біріне басымдық жасауы 

прогреске жетелемей тінін де ескертті. «Бұл, 

сайып келгенде, ға лам шардың жекелеген 

мемлекеттері мен өңірлерінің жаһандық 

даму үдерісінен тыс қары қалуына апарады. 

Бұл – бәріміз үшін де тұйыққа тірелу», – 

дейді Қазақстан Президенті. 

Үшінші қағидат – жаһандық толерант-

тылық пен сенім. «ХХІ ғасырда толерант-

ты лық болмай, экономикалық өсу де бол-

мақ емес. Қазақстанда біз мұны баяғыда 

тү  сіндік. Діндер арасында диалогқа бас та-

ма жасадық, бір аптадан соң Астанада өте-

тін діндер лидерлерінің съезі – соның 

дәлелі. Мұндай ғылыми қадамды дамыта 

Мемлекет басшысы айқындаған 

бесінші қағидат – сындарлы көпполяр-

лылық. «Көпполиярлы әлемді құру – бұл 

ХХІ ғасырдағы жаһандық даму тренді. 

Алай да полистер арасындағы өзара бай-

ла ныс қалай өрбиді, міне, мәселе осында. 

Мұнда әлемдік адал бәсекелестік бола ма, 

жоқ дүние елдері бұрынғыдан да қатал 

идео логиялық тайталасқа түсіп, қару ла-

нудың жарыс аренасына ұласа ма? Олай 

бол са, өңірлік қақтығыс ошақтары тағы 

лау лайды, адамзат ядролық қарудың та-

ра луын бақылаудан қалып, халықаралық 

терроризм мен экстремизмнің қауіптері 

арта түседі. Жалғыз балама – сындарлы 

көпполярлылықты құру», – деп түйіндеді 

ұсынысын Елбасы. 

Сөз соңында Нұрсұлтан Әбішұлы өзі та-

ра пынан ұсынылған бес қағидатты «G-glo-

bal» интерактивінде талқылауға ша қыр-

ды. 


Осылайша, Елбасының алғысөз арнап, 

ұсыныстарын ортаға тастауымен ашылған 

Астана экономикалық форумы лезде-ақ 

қызу пікірталас алаңына  ұласып кетті. Пре-

зиденттен кейінгі кезекте мінберге Түркия 

Үкі метінің басшысы Режеп Тайып Ердоған 

көтеріліп, өз өңірімен қоса, түркілік дамуға 

дем бере сөйледі. Сосын БҰҰ мен 

Халықаралық валюталық қор өкілі, Нобель 

иегерлері де сөз арнады. Түйіндей айтсақ, 

кешегі Астана форумы  Қазақстанның эко-

но микалық прогресін қамтамасыз ететін 

әре кетке ие ұсынымдармен ғана емес, бү-

кіл өңір мен жер-жаһанға да шапағатын 

ти 

гізер ұсыныстармен жарылқайтыны айқын. Оның қорытындысы бойынша 

был 


тырғы жылдардағыдай «G-8» бен 

«G-20»-ға ұсыныс жолданатыны күтілуде. 

Бү гін одан әрі жалғасатын форум бары-

сында 42 сессия ұйымдастырылып, 100 

сағаттан астам пікірталас диалогі өрбитіні 

де айтылды. Ендеше, мұның барлығы нақ-

ты сапалы ұсыныстар жасауға өз септігін 

ти гізері  хақ. 
  1   2   3   4   5   6   7


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал