Календарно-тематический план преподавателя 3,4 семестр 2012 / 13 оқу жылы/ учебного годажүктеу 97.51 Kb.

Дата29.03.2017
өлшемі97.51 Kb.
түріКалендарно-тематический план

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі 

Министерство образования и науки Республики Казахстан 

 

КӨПСАЛАЛЫ ГУМАНИТАРЛЫҚ-ТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

БЕКІТЕМІН 

УТВЕРЖДАЮ 

ОӨЖ 


жөніндегі 

директордың 

орынбасары 

Заместитель директора по УПР 

______________________  Д.К.Айдосова 

«____» _________________ 2013 ж. 

                                                2013г. 

Оқытушының күнтізбелік –тақырыптық жоспары 

Календарно-тематический план  преподавателя 

3,4 семестр 2012 / 13 оқу жылы/ учебного года 

Жоспар  «30» желтоқсан 2009 ж.бекітілген бағдарламаға сəйкес жасалды 

 

Пəн     Мемлекеттік тілде іс жүргізу Дисциплина 

 

Оқытушы Жуматаева Жанар Тлеубаевна Преподаватель 

 

Курс 2  

Топ  2ИС-1кс,2ИС-2с 

Группа 

 

Мамандығы 1305000 «Ақпараттық жүйелер» Специальность

 

 

№ п/п 

Оқу уақытын бөлу 

Распределение учебного 

времени 

Барлық 

сағаттар 

Общее 

количество 

часов 

Сонымен қатар 

 В том числе 

Дəрісханалық 

сабақтар 

Аудиторные 

занятия 

Тəжірибелік жəне 

зертханалық 

сабақтар 

Практические и 

лабораторные 

занятия 

Курстық жоба 

Курсовой проект Оқу жоспары бойынша 

барлық сағаттар 

Всего часов по плану 

76 


38 

38 


 Семестрге  жоспарланды 

Запланировано на семестр 

30/46 


16/22 

14/24 


 

 

ПЦК отырысында қаралып жəне бекітуге ұсынылды Рассмотрен  на заседании ПЦК и рекомендован к утверждению 

Хаттама № ______ «____»___________________ 200__ж. 

Протокол № ______ от «____»_______________ 200__г. 

ПЦК төрайымы_______________________Хасимова Р.Р  

Председатель ПЦК __________________________(Ф.И.О.) 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Саб

ақ 

№ 

 

№ 

зан

я-

ти

й 

Модульдер мен 

тақырыптар аттары 

 

 

Наименование 

модулей и тем 

Сағат 

саны 

 

Кол-во 

часов 

Тақырыпта

рды 

оқудың 

күнтізбелік 

мерзімі 

(апталары) 

Календарн

ые сроки 

изучения 

тем 

(недели) 

Студенттердің  

дербес 

жұмыстары 

 

 

Самостоятельна

я работа 

студентов на 

занятии 

 

Сабақтың 

тұрпаты мен түрі 

 

Типы уроков  и 

виды занятий 

Көрнекі 

құралдар 

 

 

Наглядные 

пособия 

Студенттер 

үшін 

тапсырмалар 

 

Задания для 

студентов 

 

 

 

Ескерту 

 

 

Примечани

е    1  Кіріспе. Пəннің 

мазмұны, мəні 

 Үлгімен жұмыс   ЖБМС  

Мəтіндер, 

сөздік, 

оқулық


 

Мəтінді 


мазмұндау 

 Іс құжаттары- 

қарым- қатынас 

жасаудың тəсілі. 

 Үлгімен жұмыс   ЖБМС  

Мəтіндер, 

сөздік 

сызба 


Мəтінді 

мазмұндау 

 Əкімшілік тілінің стильдік қырлары. 

 Термин 

сөздермен 

жұмыс  

ЖБМС  


Мəтіндер, 

үлгілер 


Сұрақтарға 

жауап 


 

Іс қағаздарының стилі. 

 Үлгімен жұмыс                           

ЖБМС  


Мəтіндер, 

үлгілер 


Сұрақтарға 

жауап 


 

Құжаттарды топтастыру, 

құжатқа қойылатын 

талаптар.   

 Сұрақтарға 

жауап 


дайындау 

ҚС əңгіме  

Таблица, 

мəтін, 


оқулық 

Мəтінмен 

жұмыс, үлгі 

толтыру 


 

Коммерциялық құпия мазмұндағы 

құжаттар. 

 

Үлгімен жұмыс   ЖБМС Үлгілер, 

мəтіндер 

Деректемелер

ді жаттау, 

оқулық 

 Деректемелер мен 

формуляр үлгілер. 

 

Сөздікпен жұмыс  

                   

ЖБМС   

Мəтіндер, сөздік, 

оқулық 


Конспект 

жазу 


 

Құжат құрылымы.  

Тестпен жұмыс   ҚС тəжірибе Мəтіндер, 

Сұрақтарға 

 


оқулық 

жауап 


Ұйымдық 


нысандарын 

іздестіру. 

 

Үлгімен жұмыс                      ЖБМС  

Таблица, 

мəтін,  

Үлгі толтыру 

 

10  Фирма жарғысы.    

Мəтіннен термин 

сөздерді іздеп 

баяндау 

Аралас  сабақ 

Мəтіндер, 

сызба 


Мəтіндерді 

мазмұндау 

 

  

11 Құрылтай шарты. 

 Тестпен жұмыс  Құрама сабақ  

Мəтіндер, 

үлгілер, 

оқулық 


Сұрақтарға 

жазбаша 


жауап 

 

  12 

Басқару құрылымы 

жəне құжат 

толтыру. 

 

Оқу құралымен жұмыс  

Қорытынды 

бақылау 

жұмысы                  

Мəтін, 

сызба 


Үлгі толтыру 

 

  13 

Құрылымдық 

бөлімшелер туралы 

ережелер. 

 

Сұрақтарға жауап 

дайындау 

Аралас сабақ 

Таблица, 

мəтін 

Мəтінмен жұмыс, үлгі 

толтыру 


 

  

14 Лауазымдық 

нұсқаулықтар. 

 

Тақтамен жұмыс  

Аралас сабақ   Мəтіндер, 

үлгілер, 

оқулық 


Сұрақтарға 

жазбаша 


жауап 

 

  15 

Жеке құрам 

бойынша ережелер. 

 Қосымша 

материалдарме

н жұмыс  

Тестпен жұмыс  Таблица, 

мəтін 

Өткенді 


қайталау 

 

  16 

Штат кестесі. 

 

Үлгімен жұмыс                     ЖБМС  

Таблица, 

мəтін 

Үлгі толтыру  

  

17 Бұйрықтар 

 Үлгімен жұмыс                    

ЖБМС  


Мəтін, 

сызба, 


оқулық 

Мəтінмен 

жұмыс, үлгі 

толтыру 


 

  

18 Нұсқаулар мен 

жарлықтар. 

 

Мінездеме құрастыру   

                  

ЖБМС  

Мəтіндер, оқулық 

Сұрақтарға 

жауап 

 

  19 

Қаулылар,шешімде

р, хаттамалар. 

 Үлгімен жұмыс              Саяхат 

сабақ  


Сызба, 

мəтін 


Үлгі жасау 

 


  

20 


Қызметтік хаттар. 

 Үлгімен жұмыс              Саяхат 

сабақ 


Сызба, 

мəтін 


Үлгі жасау 

 

  21 

Жеделхаттар. 

 

Үлгімен жұмыс             Аралас сабақ 

Мəтін, 


сызба 

Кесте толтыру 

 

  

22 Баяндаухат, түсінік 

хат. 


 

Жазбаша жұмыс  

Қорытынды 

бақылау 

жұмысы                 

Мəтіндер, 

үлгілер 


Үлгі жасау 

 

  23 

Анықтама 

 

Үлгімен жұмыс   ЖБМС  Мəтіндер, 

үлгілер 


Өтініш жазып 

келу 


 

  

24 Кесім үлгілері. 

 Сөйлемдер 

құрастыру   

ЖБМС  

Мəтіндер, үлгілер 

Мінездеме 

жазу 

 

  25 

Өтініш, келісім, 

түйіндеме түрлері. 

 Сөздікпен 

жұмыс  


ЖБМС  

Мəтіндер, 

үлгілер 

Өмірбаян 

жазу 

 

  26 

Мінездеме жазу 

үлгісі. 

 Үлгімен жұмыс                           

ЖБМС  


Құжаттық 

үлгілері 

Үлгі жасау 

 

  27 

Өмірбаян туралы 

жалпы түсінік. 

 Сұрақтарға 

жауап 


дайындау 

Аралас сабақ 

Мəтіндер, 

үлгілер 


Үлгі жасау 

 

  28 

Сенімхат, қолхат 

үлгілері. 

 Үлгімен жұмыс   ЖБМС 

Мəтіндер, 

оқулық 

Сұрақтарға жауап 

 

  29 

Арыз, телефонхат 

(факс) туралы 

жалпы ақпарат. 

 

Сөздікпен жұмыс  

                   

ЖБМС   

Мəтіндер, оқулық 

Сұрақтарға 

жауап 

 

  30 

Арыз, сенімхат, 

қолхат, тапсырма 

хат т.б. 

 

Тестпен жұмыс   Аралас сабақ  Мəтіндер, 

оқулық 


Сұрақтарға 

жауап 


 

  

31 Түйіндеме. 

 Үлгімен жұмыс                      

ЖБМС  


Мəтіндер, 

оқулық 


Коммерция 

лық хат жазып 

келу 

 

  32 

Құжаттарды іріктеу 

жəне сақтау. 

 Мəтіннен 

термин 


сөздерді іздеп 

Аралас  сабақ 

Мəтіндер, 

оқулық 


 

Хат жазу 

 


баяндау 

  

33 Ақшалай жəне 

қаржылай есеп беру 

құжаттары 

 Тестпен жұмыс 

Аралас сабақ  

Оқулықтар, 

үлгілер 


Үлгімен 

жазып келу 

 

  

34 Кіріс құжаттары 

туралы негізгі 

түсінік 

 Оқу құралымен 

жұмыс  


Қорытынды 

бақылау 


жұмысы                  

Мəтіндер, 

оқулық 

Сұрақтарға жауап 

 

  35 

Істер 


номенклатурасы 

 Сұрақтарға 

жауап 


дайындау 

Аралас сабақ 

Сызба, 

оқулық 


Үлгі толтыру 

 

  36 

Істерді 


қалыптастыру. 

 Тақтамен 

жұмыс  


Аралас сабақ  

Мəтіндер, 

оқулық 

Сұрақтарға жауап 

 

 Барлығы 

76 

 

 

 

  

 

                                                                                                      

Қосымша сабақтар 

Дополнительные занятия 

 

№ 

п/п 

Тақырыбы 

Тема 

Сағат саны 

Количество 

часов 

Апта күні, 

уақыты 

Дни недели, 

время 

1.

 

  Коммерциялық хаттар құрлымы стилі жəне оның құрлымы 

       2 

 

2.

 

  Қызметтік хаттар, жедел хаттар, баяндау, түсінік хаттар 

       2 

 

3.

 

  Жеке құрам бойынша ереже, штат кестесі 

       2 

 

4.

 

  Ұйымдық құжаттар басқару құлымы жəне құжат толтыру жəне үлгімен жұмыс 

       2 

 

5.

 

  Хат алмасу мəдениеті 

       2 

 

 


Əдебиеттер 

Литература 

 

№ 

п/п 

Негізгі  

Основная  

Қосымша 

Дополнительная 

1.

 

  Аханов К. «Тіл білімінің негіздері».  А., 1998ж. 

«Қазақстан Республикасының тіл туралы заңы». 1908ж. 2.

 

  Дүйсембекова Л. «Іс қағаздарын қазақша жүргізу».  

А., 2000ж. 

Балақаев М. Қордабаев Т. «Қазіргі қазақ тілі . 

Синтаксис»  А., 1968ж. 3.

 

  Жақыпов М. «Іс қағаздарында жиі қолданылатын сөз 

тіркестері».  А., 1998ж. 

Жүніспекова А. «Гласные казахского языка»   

А., 1972г. 4.

 

  Дүйсенбаева Т. «Машинкамен жазу жəне іс қағаздарын 

жүргізу» А., 1991ж. 

Алдашева А., Ажметжанова З., Қадашева Қ. «Ресми іс 

қағаздары» А., 2000ж. 5.

 

  Н.Нургазиева.,  Б.Сулейменова. «Іс қағаздарының   

орысша – қазақша сөздігі».  А., 1992ж. 

Есенов Қ. «Қазақ тіліндегі күрделі сөйлемдер».       А., 

1970ж. 


6.

 

  Балақаев М. Қордабаев Т. «Қазіргі қазақ тілі . 

Синтаксис»  А., 1968ж. 

Қазақ лексикасында жаңа қолданыстар. А., 1990ж 

7.

 

  М.Қасымбеков «Екі тілде іс жүргізу».  А., 1994ж. 

Жұматаева  Ж.Т.,  Бажикова  А.К.  «Мемлекеттік  тілде  іс 

жүргізу 

пəнінен 


дəріс 

жинақтары» 

(барлық 

мамандықтарға  арналған)  оқу  құралы  .    Қарағанды  – 

2013ж. 

8.

 

  Есенов Қ. «Қазақ тіліндегі күрделі сөйлемдер». А., 

1970ж. 


Жұматаева  Ж.Т.  «Мемлекеттік  тілде  іс  жүргізу  құжат 

үлгілері(екі  тілде)»  (барлық  мамандықтарға  арналған) 

оқу құралы .  Қарағанды – 2013ж. 

9.

 

  Іс жүргізу жəне мұрағат ісі. А., 2000ж. 

Жұматаева  Ж.Т.  «Мемлекеттік  тілде  іс  жүргізу  тест 

сұрақтары 

мен 


сөздіктер 

(екі 


тілде)» 

(барлық 


мамандықтарға  арналған)  оқу  құралы  .    Қарағанды  – 

2012ж. 


10.

 

Сапарбекова А.А. «Іс қағаздары» 

Жұматаева  Ж.Т.  «Мемлекеттік  тілде  іс  жүргізу» 

(барлық  мамандықтарға  арналған)  оқу  құралы  .  

Қарағанды – 2009ж  
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал