Кафедра меңгерушісі т.ғ. к. Мехтиев А. Д., аға оқытушы Ракым К. Р



жүктеу 94.09 Kb.

Дата03.06.2017
өлшемі94.09 Kb.

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті 

 

 

 



 

 

 



                                                                    БЕКІТЕМІН 

                                                                           Ғылыми кеңес төрағасы, 

ҚарМТУ ректоры 

                                                                                            __________Газалиев А.М. 

       «___»____________2015 ж. 

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

(SYLLABUS) 

 

 

 



AFК 2204 Антенно–фидерлі құрылғылар пәні 

 

VS 6 Мамандыққа кіріспе модулі 



 

5В071900 «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» мамандығының 

студенттері үшін 

 

 



Энергетика, автоматика және телекоммуникациялар факультеті 

 

 «Технологиялар және байланыс жүйелері» кафедрасы 



 

 

 

 

 

 



2015 ж. 

 

Алғы сөз 

 

Студентке арналған пән бойынша оқыту бағдарламасын (syllabus) әзірлеген: 



 

Кафедра  меңгерушісі  т.ғ.к.Мехтиев  А.Д.,  аға  оқытушы  Ракым  К.Р.,  оқытушы 

Калиаскаров Н.Б., ассистент Есенжолов У.С., ассистент Ныгиметжанова С.К. 

 

 



 

 

 



«Технология және байланыс жүйесі» кафедрасының отырысында талқыланды 

«____» __________________2015  ж. №____ хаттама 

Кафедра меңгерушісі______________Мехтиев А.Д     «____»_____2015 ж. 

      (қолы) 

 

«Энергетика, автоматика және телекоммуникациялар» факультетінің оқу-әдістемелік 



кеңесі мақұлдаған 

«____» __________________2015  ж. №____ хаттама 

Тӛраға _________Тенчурина А.Р.  «____»____________ 2015 ж. 

 

 



 

 

«Дәнекерлеу және құю ӛндірісі» кафедрасымен келісілген 



Кафедра меңгерушісі______________Бартенев И.А     «____»_____2015 ж. 

      (қолы) 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 


Оқытушы туралы мәлімет және қатынас ақпарат 

Мехтиев  А.Д.  БЖТ  кафдрасының  меңгерушісі,  т.ғ.к.,  Рақым  К.Р.  ТБЖ  және 

Физика  кафедраларының  аға  оқытушысы,  Калиаскаров  Н.Б.  ТБЖ  кафедрасының 

оқытушысы,  Есенжолов  У.С  ТБЖ  кафедрасының  ассистенті,  Ныгиметжанова  С.К. 

ТБЖ  кафедрасының ассистенті.  

 

    БЖТ  кафедрасы  КарГТУ    4     корпусында (Б.Мира, 56) орналасқан, аудитория     



412   , байланыс телефоны      56-59-35      қос.        2060     . 

 

 

Пәннің еңбек көлемділігі 

 

Оқу түрі 

Семест

р 

Кр



ед

итта


р са

ны

 



E

CT

S



 

бо

йы



нша 

кр

ед



итт

ер

 с



ан

ы

 



Сабақтын түрі 

СӚ

Ж с



ағатта

р са


ны

 

Бар



лы

қ сағатта

р са

ны

 



Бақы

ла

у т



үр

і 

Сағаттар саны 



СО

Ӛ

Ж 



сағатта

ры

ны



ң са

ны

  



Бар

лы

қ сағатта



р 

дә

рі



ст

ер

 



П

ракт


икалы

қ 

саб



ақтар

 

Зер



тх

ан

алы



қ 

саб


ақтар

 

Күндізгі 



3  4 

30 



30 

60 



120 

60 


180 

Емтихан 


 

Күндізгі 

қысқартыл

ған 


4  4 

30 



30 

60 



120 

60 


180  Емтихан 

 

Пән сипаттамасы 

«Антенно–фидерлі  құрылғылар»  пәні  базалық  пәндерінің  циклына  жатады 

(таңдау бойынша копмпонент). 

 

Пәннің мақсаты  

Изучение  основ  теории  электромагнитных  процессов,  происходящих  в  различных 

средах,  в  линиях  передачи  электромагнитной  энергии  и  линейных  устройствах  СВЧ  и 

оптического диапазона. 



Пәннің міндеттері 

В результате изучения данной дисциплины студенты должны: 

-  знать  основы  теории  электромагнитного  поля,  излучения  электромагнитных 

волн  излучателями,  свойства  и  параметры  направляющих  систем,  основы  теории 

СВЧ, принципы действия и параметры элементов функциональных узлов СВЧ; 

-  уметь  рассчитывать  характеристики  электромагнитного  поля,  рассчитывать 

основные параметры устройств СВЧ, производить измерение их параметров; 


-  иметь  представление  об  основах  рефракции  и  дифракции  электромагнитных 

волн. 


Пререквизиттер 

 

Для изучения данной дисциплины необходимо усвоение следующих дисциплин: 

Физика все темы.  

 

Постреквизиттер 

 

Дисциплины, в которых используются знания изучаемой дисциплины: 

- «Электронные технологии, микроэлектроника и СВЧ техника». 

 

 

Пәннің тақырыптық жоспары 

 

Бӛлімнің атауы, (тақырыптар) 



Сабақтар бойынша еңбек 

сыйымдылығы,сағ 

дәрісте

р 

практик



алық 

СОӚЖ 


СӚЖ 

1-ші  тақырып.  Кіріспе.  Курстың 

мазмұны мен пәні.  

2/2 


-/- 

-/-


 

3/3 


2-ші тақырып. Электрмагниттік 

толқындардың параметрлері мен 

қасиеттері.  

3-ші тақырып. Радиотолқандардың 

таралу ерекшеліктері.  

3/3 


-/-

 

-/-



 

3/3


 

4-ші тақырып: «Ұзын байланыс 

жолы» ұғымы.  

3/3 


-/-

 

-/-



 

3/3


 

5-ші тақырып: Бағыттаушы 

жүйелердің түрлері.  

6-шы тақырып. Волноводтағы 

толқындардың типтері.  

2/2 


-/-

 

-/-



 

3/3


 

7-ші тақырып. Световодтағы 

физикалық процесстер.  

2/2 


-/-

 

-/-



 

3/3


 

8-ші тақырып: Толқындардың типтері 

және световодтардың негізгі 

параметрлері. 

 

2/2 


-/-

 

-/-



 

3/3


 

9-шы тақырып. Антенналардың 

негізгі сипаттамалары.  

2/2 


-/-

 

-/-



 

3/3


 

10-шы тақырып. Қарапайым 

антенналар.  

11-ші тақырып. Антенналардың 

негізгі типтері.  

2/2 


-/-

 

-/-



 

3/3


 

12-ші тақырып. Фидерлер.  

3/3 

-/-


 

-/-


 

4/4 


13-ші тақырып. Антенналарды 

бағдарлау мен орнату.  

2/2 

-/-


 

-/-


 

3/3


 

14-ші тақырып. Техникалық 

пайдалану ережелері, еңбек 

қорғау мен техникалық 

қауіпсіздіктің негіздері.  

3/3 


-/-

 

-/-



 

3/3


 

№1 практикалық жұмыс. 

Электродинамиканың негізгі 

теңдеулері. Электромагниттік ӛріс 

векторлары және ортаның 

электромагниттік параметрлері, 

олардың ӛлшем бірліктері.   

№2 практикалық жұмыс. 

Электромагниттік ӛрістің толқындық 

сипаттамасы. Электромагниттік 

потенциалдар. Электромагниттік 

толқындардың сәулеленуі. 

Қарапайым сәулелегіштер. Жазық 

толқындар. Екі орта шекарасындағы 

жазық толқындардың сынуы мен 

шағылуы.  

2/2 

-/-


 

-/-


 

3/3


 

№3 практикалық жұмыс. Тарату 

жолдарының теорияларының негізі. 

Бағытталушы электромагниттік 

толқындар. Тарату жолдары туралы 

түсінік. Тарату жолдарының типтері. 

Бағытталушы толқандардың 

классификациясы. Т, Е, Н, НЕ типті 

толқындардың жалпы теориясы.   

1/1 


-/-

 

-/-



 

3/3


 

№4 Практикалық жұмыс  

Тарату жолдары бойынша 

толқындардың таралу коэффициенті, 

критикалық жиілігі және таралу 

шарттары, байланыс жолдарындағы 

толқындардың ұзындығы және 

фазалық жылдамдығы, энергияның 

таралу жылдамдығы мен топтық 

жылдамдық, дисперция, порциалды 

толқындар концепциясы, байланыс 

жолдарындағы толқындардың ӛшуі.  

1/1 

-/-


 

-/-


 

3/3


 

№5 практикалық жұмыс Ӛте жоғарғы 

жиілікті және оптикалық 

диапазондағы сызықтық құрылғылар. 

Тарату жолдарындағы 

біркелкісіздіктер. Кӛлемдік 

-/-

 

6/6 



-/-

 

3/3



 

резонаторлар. Резонаторлардың 

жалпы теориясы. Квазистанционарлы 

резонаторлар.  

1-ші тақырып. Шынайы ортадағы 

электромагнитті толқындардың 

таралуы.  

-/-

 

6/6



 

-/-


 

3/3


 

2-ші тақырып. Әр түрлі орталар 

шекарасындағы толқындық 

құбылыстар. 

-/-

 

6/6



 

-/-


 

4/4 


3-ші тақырып. Ӛріс құрылымын 

есептеу және тарату жолдарының 

параметрлерін анықтау. Т 

-/-


 

6/6


 

-/-


 

3/3 


4-ші тақырып. 

ӚЖЖ сызықтық құрылғыларын 

есептеу.  

-/-


 

6/6


 

-/-


 

4/4 


5-ші тақырып. Электромагниттік 

толқындардың дифракциясы мен 

рефракциясы.  

 

-/-



 

-/-


 

12/12 


-/-

 

ЖАЛПЫ: 



30/30 

30/30 


60/60 

60/60 


 

 

Практикалық жұмыстардың тақырыптарының тізімі  



 

1.Электродинамиканың негізгі теңдеулері. 

 

2.Электромагниттік ӛрістің толқындық сипаттамасы. Электромагниттік 



потенциалдар. 

 

3.Тарату жолдарының теорияларының негізі. Бағытталушы электромагниттік 



толқындар. Тарату жолдары туралы түсінік 

4.Тарату жолдары бойынша толқындардың таралу коэффициенті, критикалық жиілігі 

және таралу шарттары, байланыс жолдарындағы толқындардың ұзындығы және 

фазалық жылдамдығы, энергияның таралу жылдамдығы мен топтық жылдамдық, 

дисперция, порциалды толқындар концепциясы, байланыс жолдарындағы 

толқындардың ӛшуі.

 

5.Ӛте жоғарғы жиілікті және оптикалық диапазондағы сызықтық құрылғылар. 



Тарату жолдарындағы біркелкісіздіктер. Кӛлемдік резонаторлар 

 

 



Бақылау жұмыстың тақырыптары:  

 

1. Кӛлемді резонаторлар құрылғылары 



2. Жарық ӛткізгіштердегі негізгі жоғалту себептері 

3. Сигналдың дисперсиясы  

4. Жарық ӛткізгіштің жұмыс істеу принципі.    

 

 


 Бақылау жұмысын орындауға арналған нұсқалар: 

 

1 нұсқа 



1. Электромагниттік ӛрістің векторлары. 

2. Ортаның классификациясы. 

3. Ортаның графикалық графикалық және потенциалдық және құйынды ӛріс. 

4. Электрлік толқындар. 

 

      2 нұсқа 



1. Жиілік және толқындық. Толқындық сандар. Пойнтинг векторы. 

2. Фронтты толқындар. 

3. Электромагниттің  құбылыстардың  классификация. 

4. Электрлік және магниттік ӛрістер үшін шектік шарттар  

 

   3 нұсқа 



1. Мінсіз ӛткізгіштің бетіндегі шектік шарттарының толық жүйесі. 

2. Толқындықтың жұмыс режимі. Бағытталған электромагниттік толқындард. 

Толқынның критикалық ұзындығы. 

3. Бағытталған толқын классификациясы. Т,Е,Н және НЕ типті толқындардың жалпы 

теориясы. 

4. Световод түрі және световодтың конструкциясы. 

 

4 нұсқа 


1. Дифракция плоской волны на круговом цилиндре. 

2. Электромагниттік кӛлденең толқындар. 

3. Электрлік толқындар. 

4. Магниттіктолқындар. 

 

Студенттердің білімдерін бағалау критерийлері 

 

Пән бойынша емтихан бағасы межелік бақылаулар бойынша максимум кӛрсеткіштер 



(60%-ға  дейін)  мен  қорытынды  аттестаттаудың  (курстык  жұмыс)  (40%-ға  дейін) 

соммасы ретінде анықталады және кестеге сәйкес 100%-ға дейінгі мәнді құрайды. 

 

Пән бойынша берілген тапсырмаларды орындау мен тапсыру кестесі 

Бақылау 


түрі 

Тапсырманың мақсаты 

және мазмұны 

Ұсынылатын 

әдебиет 

Орындалу ұзақтылығы 

Бақылау 

түрі 


Тапсыру 

мерзімі 


Балл 





№1 



Практикал

ық 


жұмысты 

жасау 


Электродинамиканың 

негізгі теңдеулері. 

[1], [5],[6], [9] 

1 апта 


Ағымдағы 

2 апта 


№2 


Практикал

ық 


жұмысты 

жасау 


Электромагниттік 

ӛрістің 


толқындық 

сипаттамасы. 

Электромагниттік 

потенциалдар. 

[1], [5],[6], [9] 

1 апта 


Ағымдағы 

3 апта 




№3 

Практикал

ық 

жұмысты 


жасау 

Тарату 


жолдарының 

теорияларының  негізі. 

Бағытталушы 

электромагниттік 

толқындар. 

Тарату 


жолдары 

туралы 


түсінік 

[1], [5],[6], [9] 

1 апта 

Ағымдағы 



4 апта 

№4 



Практикал

ық 


жұмысты 

жасау 


Тарату 

жолдары 


бойынша 

толқындардың  таралу 

коэффициенті, 

критикалық 

жиілігі 

және  таралу  шарттары, 

байланыс 

жолдарындағы 

толқындардың 

ұзындығы 

және 

фазалық  жылдамдығы, 



энергияның 

таралу 


жылдамдығы 

мен 


топтық 

жылдамдық, 

дисперция,  порциалды 

толқындар 

концепциясы, 

байланыс 

жолдарындағы 

толқындардың ӛшуі. 

[1], [5],[6], [9] 

1 апта 


Ағымдағы 

5 апта 


№5 


Практикал

ық 


жұмысты 

жасау 


Ӛте  жоғарғы  жиілікті 

және 


оптикалық 

диапазондағы 

сызықтық  құрылғылар. 

Тарату  жолдарындағы 

біркелкісіздіктер. 

Кӛлемдік резонаторлар 

[1], [5],[6], [9] 

1 апта 


Ағымдағы 

9 апта 


 

Тесттік 



Теориялық және 

практикалық білімдерді 

тексеру 

 [2], [3], [4], [7], [8] 

дәріс 

конспектілері 



1 сағат 

Аралық 


бақылау 

7, 14 


апталар

ы 

20 



Емтихан 

 

 



 

 

 



 

 

 



40 

Барлығы 


 

 

 



 

 

100 



 

 

Саясат және процедуралар 

 

«Антенно–фидерлі құрылғылар» пәнін оқу кезінде келесі ережелерді сақтауды 

ӛтінеміз: 

 

1 Сабаққа кешікпей келуді. 



2 Дәлелді себепсіз сабақ босатпауды, ауырған жағдайда анықтама, ал басқа 

жағдайларда түсініктеме хат ұсынуды. 

3 Студенттің міндетіне барлық сабақтарға қатысу кіреді. 

4 Оқу процесінің күнтізбелік жоспарына сәйкес бақылаудың барлық түрлерін 

тапсыру. 

5 Жіберілген практикалық және зертханалық сабақтар оқытушы белгілеген 

уақытта қайта тапсыру. 


6. Сабақ кезінде ұялы телефондарды сӛндіру. 

 7. Оқу процессіне белсеңді қатысу.  

8. Курстастарға және оқытушыларға шыдамды , ашық және тілектес болу 

 

 



 

Негізгі әдебиет тізімі

 

 



1.

 

Пименов Ю.В. Техническая термодинамика.-М.:Связь,2000. 



2.

 

Петров  Б.М.  Электродинамика  и  распространение  радиоволн:  учебник  для 



ВУЗов- М.: Горячая линия-Телеком, 2003 

3.

 



Баскаков  С.И.  Электродинамика  и  распространение  радиволн  -М.:  Высшая 

школа 2002 

4.

 

Панфилов И.П., Дырда В.Е. Теория электрической связи, 2009 



5.

 

Шинаков Ю.С., Колодяжный Ю.М. Теория передачи сигналов электросвязи, 



2004 

6.

 



Чернышов  В.П.,  Шейнман  Д.И.  Распространение  радиоволн  и  антенно-

фидерные устройства, 2005 



 

 




©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал